Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-06-13-Speech-3-207"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:unclassifiedMetadata
"decins Sans Fronti"13
lpv:translated text
"Komissio haluaa painottaa huoltaan koko Afganistanin siviiliväestön kärsimyksestä, joka on suoraa seurausta meneillään olevasta konfliktista ja tämänhetkisestä kuivuudesta. Tämän vuoksi ECHO on tänä vuonna myöntänyt jo 15,5 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun Afganistanille. ECHO kiinnittää erityisesti huomiota heikossa asemassa oleviin väestöryhmiin: maan sisällä siirtymään joutuneisiin henkilöihin (joita on yli puoli miljoonaa), vammaisiin, naisiin – erityisesti leskiin – ja lapsiin. Naisten ja lasten tarpeisiin puututaan erityisesti äitien ja lasten terveydenhuolto-ohjelmissa. Belgian Lääkärit ilman rajoja -järjestö, Alankomaiden Lääkärit ilman rajoja -järjestö, Ranskan Action contre la faim (toiminta nälänhätää vastaan, ACF), Aide médicale internationale (kansainvälinen lääkinnällinen apu) ja Médecins du monde (maailman lääkärit) -järjestöt ovat käynnistäneet hankkeita. Ne pyrkivät kaikki hoitamaan alle viisivuotiaiden lasten aliravitsemusta sekä seuraamaan naisten, erityisesti imettävien ja raskaana olevien naisten, terveydentilaa. Yleensä kansalaisjärjestöt tarjoavat naispuolisille potilailleen myös hygienian perusteiden opetusta. Näitä hankkeita toteutetaan alueilla, joille maan sisällä siirtymään joutuneet henkilöt ovat asettuneet. Lääkinnällisiä hankkeita toteutetaan parhaillaan Panjsherin laaksossa, Heratissa, Kandaharissa, Kabulissa, Mazar-e-Sharifissa ja Hazarajadissa. Kansalaisjärjestöt tavoittavat kaikki avunsaajat, myös naiset, ja ne voivat palkata naisia lääkinnällisten ohjelmien paikallisiksi työntekijöiksi, vaikka eri sukupuolten edustajat täytyykin pitää tiukasti erillään toisistaan. Esimerkiksi ACF:n lääkinnällisten ohjelmien työntekijöistä 55–65 prosenttia on naisia. Lääkinnällisillä kansalaisjärjestöillä on merkittävä asema naisten ammatillisessa koulutuksessa. Ne järjestävät pienille ryhmille naisia lääkinnällisiä koulutusjaksoja yhteistyössä Talebanin terveysministeriön kanssa. Toteutamme myös "ruokaa työtä vastaan" -hankkeita. ECHO tukee yhä enemmän naisten tuloja tuottavaa toimintaa, joka tukee omavaraisuutta. ECHO on rahoittanut vuodesta 1999 lähtien Kabulissa sekä miehille että naisille "ruokaa työtä vastaan" -hankkeita saksalaisen Agro Actionin ja sveitsiläisen Medairin välityksellä. Miehet laitetaan maatöihin ja kaupunkien lokahuoltoon, kun taas naisille annetaan raaka-aineita ja neulottuja täkkejä ja villapaitoja jaettavaksi muille avunsaajille. Tällaiseen ohjelmaan osallistuu naisia useista eri yhteiskuntaluokista, koulutetuista lukutaidottomiin, ja he hyödyntävät kaikki tietojaan ja/tai käsityötaitojaan. Heille maksetaan kiinteä palkkio vehnän siemenissä kahden viikon välein. Kabulissa toteutetusta pilottihankkeesta tehtiin riippumaton arviointi, jonka tulokset osoittautuivat hyvin myönteisiksi. Medair on käynnistämässä hankkeen toista vaihetta. ECHO rahoittaa nyt vastaavan kaltaisia toimintoja Mazarissa, Kandaharissa, Heratissa, Kabulissa ja Faizabadissa YK:n asuinyhdyskuntakomission ja eri kansalaisjärjestöjen välityksellä. Muista hankkeista voin kertoa teille, että kansalaisjärjestöt, ECHOn tukemina, pyrkivät saamaan naisia osallistumaan hankkeisiin aina, kun se on mahdollista. Naispuoliset terveystarkkailijat kulkevat ovelta ovelle tapaamassa naisia tarjotakseen heille perustietoa hygieniasta, perusterveydenhuollosta sekä veden ja ruoan säilönnästä. Yhteistyökumppanit, kuten kansalaisjärjestöt, kansainväliset järjestöt ja Punainen risti, perhesuunnittelu- ja YK:n virastot seuraavat tarkasti kaikkea toimintaa ulkomailla asuvien afganistanilaisten ja kentällä olevan paikallisen väestön kautta. Kaikkia ECHOn kumppaneita sitoo puitekumppanuussopimus, joka velvoittaa ne olemaan paikan päällä ja esittämään meille säännöllisesti rahoitustaan ja toimintaansa koskevia kertomuksia. Lisäksi ECHOlla on asiantuntijoita, jotka seuraavat käynnissä olevia hankkeita hyvin tarkasti varmistaakseen, että apu toimitetaan asianmukaisesti. YK:n pakotteiden sekä pohjoisen liiton komentajan, kenraali Massoudin, kanssa Euroopassa käytyjen tapaamisten johdosta taleban-liikkeen kovan linjan kannattajat vaikuttavat saaneen yliotteen, mikä heijastuu entistä jyrkempänä kantana naisten työntekoon. Valitettavasti tämä asioiden yleinen tila on huononemassa, kuten olemme lehdistötiedotteista voineet lukea. Johtopäätöksenä voimme kuitenkin todeta, että vaikeuksista huolimatta, kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyökumppaneinamme Afganistanissa parhaansa lievittääkseen naisten kärsimystä tässä maassa. ECHO ei toteuta varsinaista kehitysyhteistyötä, mutta se tarjoaa humanitaarista apua. Monille afganistanilaisille – niin naisille kuin miehillekin, koulutetuille ja kouluttamattomille – tukemamme toiminta on selvästikin arvokas ja pitkälti ainoa avun muoto. Tämän humanitaarisen avun saatavuuden turvaaminen on olennaisen tärkeää, ja aiomme jatkaa työtämme, vaikka olosuhteet ovat vaikeat ja vaikuttavat tällä hetkellä vain huononevan. Aion syyskuussa matkustaa Afganistaniin ponnistelujemme tehostamiseksi."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
"decins du Monde"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"ères;"13
lpv:unclassifiedMetadata
"decins"13
lpv:unclassifiedMetadata
""13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kommissionen vill betona sin oro över hela den civila befolkningens lidande i Afghanistan, som en direkt följd av den pågående konflikten och den aktuella torkan. ECHO har i detta hänseende redan avsatt 15,5 miljoner euro i år för humanitärt bistånd till Afghanistan. ECHO fäster särskild uppmärksamhet vid sårbara grupper: människor som förflyttats inom landet (av vilka det finns mer än en halv miljon), handikappade, kvinnor särskilt änkor och barn. Kvinnors och barns behov tas särskilt upp i hälsoprogram för kvinnor och barn. Projekt genomförs av belgiska Sans ; nederländska och franska och . Alla har som mål att behandla undernäring bland barn under 5 år, liksom att övervaka kvinnors hälsotillstånd, särskilt ammande mödrar och gravida kvinnor. Icke-statliga organisationer ger också vanligtvis sina kvinnliga patienter en grundläggande utbildning i hygien. Dessa projekt genomförs i områden där människor som har förflyttats inom landet har slagit sig ned. För tillfället finns det sjukvårdsprojekt i Panjsher-dalen, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif och Hazarajad. Icke-statliga organisationer har tillgång till alla biståndsmottagare, däribland kvinnor, och kan anställa kvinnor som lokal personal i sjukvårdsprogrammen inom de icke-statliga organisationerna, trots det faktum att man absolut måste hålla kvinnor och män åtskilda. Action Contre la Faim har till exempel anställt mellan 55 och 65 procent kvinnor i sina sjukvårdsprogram. Icke-statliga organisationer inom sjukvården spelar en viktig roll i kvinnors yrkesutbildning. De anordnar sjukvårdsutbildningsmöten för små kvinnogrupper i samarbete med det talibanska hälsodepartementet. Vi utför också Mat-För-Arbete-projekt. ECHO stöder i allt större utsträckning inkomstgenerande verksamhet för kvinnor, vilket uppmuntrar till självförsörjning. Sedan 1999, har ECHO finansierat Mat-För-Arbete-projekt i Kabul för män och kvinnor genom tyska Agro Action och schweiziska Medair. Medan män är upptagna med landutvinningsarbete och rengöring av stadens avlopp, ger man kvinnorna råmaterial och stickade filtar och tröjor, som skall delas ut till andra mottagare. I detta slags program deltar kvinnor från en mängd olika socioekonomiska klasser, från utbildade kvinnor till kvinnor som är analfabeter, och som alla använder sin kunskap och/eller manuella skicklighet. De betalas en fastställd summa i vetefrön varannan vecka. Detta pilotprojekt i Kabul utgjorde föremål för en oberoende utvärdering, som visade sig vara mycket positiv. Medair håller på att genomföra en andra fas. ECHO grundar nu liknande verksamheter i Mazar, Kandahar, Herat, Kabul och Faizabad, genom UNCHS (United Nations Centre for Human Settlements (Habitats)) och en mängd icke-statliga organisationer. I andra slags projekt kan jag informera er om att icke-statliga organisationer, med ECHO:s stöd, försöker att få kvinnor att delta i varje projekt närhelst det är möjligt. Kvinnor är till och med delaktiga i härbärgesprogram. Kvinnliga undervisare i hygien går från hus till hus och besöker kvinnor för att erbjuda dem grundläggande information om hygien, grundläggande sjukvård och om hur man förvarar vatten och mat. Verksamma partners som till exempel icke-statliga organisationer, internationella organisationer och Röda korset, familje- och FN-byråer övervakar noggrant all verksamhet genom personer som är bosatta i landet och lokal personal som finns inom området. Alla ECHO-partners är förbundna genom ett rampartnerskapsavtal som förpliktigar dem att vara närvarande och att, i förhållande till oss, regelbundet lägga fram finansiella och operativa rapporter om sin verksamhet. ECHO har dessutom experter på fältet, som också följer de pågående projekten mycket noggrant för att trygga en korrekt leverans av biståndet. På senaste tiden, efter FN-sanktioner och möten i Europa med nordalliansens befälhavare general Massud, och möten i Europa, tycks de hårdföra inom talibanrörelsen ha övertaget, vilket återspeglas i skärpningen av deras ståndpunkt mot kvinnors arbete. Tyvärr förvärras detta allmänna tillstånd, vilket vi nu kan läsa i rapporter i media. Sammanfattningsvis kan vi dock säga att de icke-statliga organisationerna i Afghanistan trots svårigheterna gör sitt bästa som våra partners för att lindra lidandet för landets kvinnor. ECHO deltar inte i biståndssamarbete som sådant, utan ger humanitärt bistånd. För många afghaner kvinnor och män, utbildade som outbildade är det tydligt att den verksamhet som vi bidrar med är en värdefull form av bistånd, och i stort sett den enda formen av bistånd. Att upprätthålla tillgången till detta humanitära bistånd är avgörande, och vi vill fortsätta vårt arbete, även om omständigheterna är svåra och tycks förvärras för tillfället. Jag har för avsikt att besöka Afghanistan i september för att öka denna ansträngning."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"res"13,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Frontiè"13
lpv:unclassifiedMetadata
"Médecins du Monde"2,10,3,12,11,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Γιατρούς του Κόσμου"8
lpv:unclassifiedMetadata
"Διεθνή Ιατρική Βοήθεια"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – The Commission wishes to underline its concern for the suffering of the entire civilian population of Afghanistan, as a direct consequence of the ongoing conflict and the current drought. In this respect, ECHO has this year already allocated EUR 15.5 million for humanitarian aid to Afghanistan. ECHO is focusing particularly attention to vulnerable groups: internally displaced people (of which there are more than half a million), the disabled, women – particularly widows – and children. The needs of women and children are specifically addressed in mother-and-child health programmes. Projects are being implemented by s of Belgium; of the Netherlands; and from France and . All aim to treat malnutrition among children under five years of age, as well as monitoring the health status of women, in particular nursing mothers and pregnant women. Usually, NGOs also provide their female patients with elementary hygiene education. These projects are implemented in areas where internally displaced people have settled. Currently, there are medical projects in the Panjsher Valley, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif and Hazarajad. NGOs have access to all beneficiaries, women included, and can employ women as local NGO personnel in medical programmes, in spite of the fact that separation between the sexes has to be strictly observed. For instance, ACF employs between 55 and 65 per cent of women in its medical programmes. Medical NGOs play an important role in the professional training of women. They organise medical training sessions for small groups of women in cooperation with the Taleban Ministry of Health. We also carry out Food-for-Work projects. Income-generating activities for women, which encourage self-sufficiency, are increasingly supported by ECHO. Since 1999, ECHO has financed Food-for-Work projects in Kabul for men and women through German Agro Action and Medair from Switzerland. While men are occupied in land recovery works and city drain cleaning, women are given raw materials and knitted quilts and sweaters, to be distributed to other beneficiaries. This kind of programme entails the participation of women from a variety of socio-economic classes, from educated to illiterate women, each using their knowledge and/or all manual abilities. They are paid a fixed rate in wheat seed every two weeks. This pilot project in Kabul was subject to an independent evaluation, which proved to be very positive. MEDAIR is in the process of implementing a second phase. Similar operations are now funded by ECHO in Mazar, Kandahar, Herat, Kabul and Faizabad, through UN Habitat and various NGOs. On other types of project, I can inform you that NGOs, with the support of ECHO, try whenever possible to have women involved in each project. Even in shelter programmes women are involved. Female health monitors go from house to house visiting women in order to provide them with basic information on hygiene, primary health care and conservation of water and food. Operational partners such as NGOs, international organisations and Red Cross, family and UN agencies closely monitor all operations through expatriates and local staff present in the field. All ECHO partners are bound by a framework partnership agreement, which obliges them to be present and, in relation to us, to present financial and operational reports of their activities on a regular basis. Furthermore, ECHO has field experts, who also follow the ongoing projects very closely to ensure correct delivery of aid. Recently, following UN sanctions and meetings in Europe with General Massud, the Northern Alliance commander, meetings in Europe, the hardliners within the Taleban movement seem to be gaining the upper hand, as reflected in the hardening of their position against work by women. Unfortunately, this general state of affairs is escalating, as we can read in press reports now. However, in conclusion we can say that, despite the difficulties, NGOs in Afghanistan are doing their best as our partners to alleviate the suffering of women in the country. ECHO is not carrying out development cooperation as such, but is delivering humanitarian aid. Clearly, for many Afghans – women and men, educated and uneducated – the activities we support are a valuable, and by and large the only, form of assistance. Maintaining access for this humanitarian aid is crucial, and we will continue our work, even if the circumstances are difficult and appear to be worsening at present. I am planning to visit Afghanistan in September with a view to stepping up this effort."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"De Commissie wenst te benadrukken dat zij zeer bezorgd is over het lijden van de gehele Afghaanse burgerbevolking als direct gevolg van het aanhoudend conflict en de huidige droogte. In dit verband is in het kader van ECHO reeds 15,5 miljoen euro uitgetrokken voor humanitaire hulp aan Afghanistan. De ECHO-hulp is met name gericht op ondersteuning van kwetsbare groepen: interne ontheemden (meer dan een half miljoen personen), gehandicapten, vrouwen - vooral weduwen - en kinderen. We hebben "moeder en kind"-gezondheidsprogramma's die specifiek voorzien in de behoeften van vrouwen en kinderen. Momenteel worden in Afghanistan programma's geïmplementeerd door de Belgische en Nederlandse afdelingen van en de Franse organisaties en . Ze zijn allemaal gericht op de behandeling van ondervoede kinderen onder de vijf jaar alsook op het controleren van de gezondheidstoestand van vrouwen, in het bijzonder zogende en zwangere moeders. De meeste NGO's geven hun vrouwelijke patiënten ook een basisopleiding op het gebied van hygiëne. Deze programma's vinden plaats in gebieden waar interne ontheemden zich hebben gevestigd. Er lopen momenteel medische projecten in de Panjsher-vallei, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif en Hazarajad. NGO's hebben toegang tot alle hulpbehoevenden, vrouwen inbegrepen, en kunnen vrouwen inzetten als lokaal NGO-personeel voor medische programma's, ondanks het feit dat de scheiding tussen de seksen strikt moet worden nageleefd. Zo gebruikt ACF bijvoorbeeld tussen 55% en 65% vrouwen in haar medische programma's. Medische NGO's spelen een belangrijke rol in de professionele scholing van vrouwen. Ze organiseren medische trainingssessies voor kleine groepen vrouwen in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid van de Taliban. We hebben ook projecten waarbij voedsel wordt gegeven in ruil voor werk. ECHO ondersteunt steeds meer activiteiten die vrouwen een inkomen verschaffen en aldus hun economische zelfstandigheid bevorderen. Sinds 1999 financiert ECHO voedsel-voor-werk-programma's in Kabul voor mannen en vrouwen via het Duitse AGRO ACTION en het Zwitserse MEDAIR. Terwijl de mannen zich bezighouden met het herstellen van het land en het schoonmaken van de stadsriolen, krijgen de vrouwen grondstoffen en wollen dekens en truien om te verdelen aan andere hulpbehoevenden. Dit soort programma's zorgt voor de deelname van vrouwen uit allerlei sociale klassen, van geschoolde tot analfabete vrouwen, die allen gebruikmaken van hun kennis of manuele vaardigheden. Ze krijgen hiervoor om de twee weken een vaste hoeveelheid tarwekorrels. Dit proefproject in Kabul is onderworpen aan een onafhankelijke evaluatie, die zeer positief was. MEDAIR is nu bezig met de implementatie van de tweede fase. ECHO financiert op dit moment soortgelijke operaties in Mazar, Kandahar, Herat, Kabul en Faizabad, via UN-Habitat en verscheidene NGO's. Wat andere soorten projecten betreft kan ik u meedelen dat NGO's, met de steun van ECHO, zoveel mogelijk proberen om vrouwen bij ieder project te betrekken. Vrouwen worden zelfs betrokken bij huisvestingsprojecten. Vrouwelijke gezondheidsinspecteurs gaan alle huizen af om andere vrouwen basisinformatie te verschaffen over hygiëne, elementaire gezondheidszorg en het bewaren van water en voedsel. Operationele partners als de NGO's, internationale organisaties, het Rode Kruis, gezinsorganisaties en VN-instanties volgen nauwlettend alle humanitaire operaties via emigranten die in de regio verblijven en personeel ter plekke. Alle ECHO-partners zijn gebonden door een partnerschapsovereenkomst, die hen verplicht aanwezig te zijn en ons regelmatig financiële en operationele verslagen over hun activiteiten voor te leggen. Bovendien beschikt ECHO over praktijkdeskundigen, die de lopende projecten eveneens van heel nabij volgen om ervoor te zorgen dat de hulp correct wordt geleverd. Sinds kort, na VN-sancties en ontmoetingen in Europa met generaal Massud, de bevelhebber van de Noordelijke Alliantie, lijken de extremisten binnen de Taliban-beweging de overhand te krijgen, zoals blijkt uit de verharding van hun opstelling tegenover werkende vrouwen. Helaas is de algemene toestand in Afghanistan aan het escaleren, zoals we kunnen lezen in de laatste persberichten. Niettemin kunnen we besluiten met de vaststelling dat ondanks alle moeilijkheden in Afghanistan, NGO's, onze partners, hun best doen om het lijden van vrouwen in dat land te verzachten. ECHO houdt zich in Afghanistan niet bezig met ontwikkelingssamenwerking als zodanig, maar levert humanitaire hulp. Het is duidelijk dat de door ons gesteunde activiteiten voor vele Afghanen, mannen en vrouwen, geschoolden en ongeschoolden, een waardevolle steun zijn. Het is over het algemeen de enige steun die ze krijgen. Het is van cruciaal belang dat de toegang voor deze humanitaire hulp behouden blijft, en we zullen ons werk voortzetten, ook al zijn de omstandigheden moeilijk en lijken ze thans te verslechteren. Ik ben van plan Afghanistan in september te bezoeken om onze inspanningen daar nog op te voeren."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"Δράση κατά της πείνας"8
lpv:translated text
"Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει την ανησυχία της για το μαρτύριο που περνά ολόκληρος ο άμαχος πληθυσμός του Αφγανιστάν ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύρραξης και της τρέχουσας ξηρασίας. Για τον λόγο αυτό, η ECHO έχει ήδη προβλέψει 15,5 εκατομμύρια ευρώ ως ανθρωπιστική βοήθεια για το Αφγανιστάν. Η ECHO επικεντρώνει κυρίως την προσοχή της στις ευάλωτες ομάδες: τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας (οι οποίοι ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο), τους ανάπηρους, τις γυναίκες – και ειδικά τις χήρες – και τα παιδιά. Οι ανάγκες των γυναικών και των παιδιών αντιμετωπίζονται ειδικά μέσα από προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης μητέρας-παιδιού. Εφαρμόζονται σχέδια από τους του Βελγίου·τους των Κάτω Χωρών, και από τη η και τους της Γαλλίας. Όλοι στοχεύουν στην αντιμετώπιση του υποσιτισμού των παιδιών κάτω των πέντε, καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των γυναικών, ιδίως δε των γαλουχουσών και των εγκύων. Συνήθως, οι ΜΚΟ προσφέρουν στις γυναίκες ασθενείς τους στοιχειώδη εκπαίδευση υγιεινής. Τα σχέδια αυτά εφαρμόζονται σε περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί οι εσωτερικώς εκτοπισθέντες. Αυτή τη στιγμή, υλοποιούνται ιατρικά σχέδια στην κοιλάδα Panjsher, καθώς και στις περιοχές Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif και Hazarajad. Οι ΜΚΟ έχουν πρόσβαση σε όλους τους αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών, και μπορούν να προσλάβουν γυναίκες ως τοπικό προσωπικό τους σε ιατρικά προγράμματα, παρά το γεγονός ότι πρέπει να τηρείται αυστηρώς ο διαχωρισμός μεταξύ των φύλων. Για παράδειγμα, η απασχολεί μεταξύ 55 και 65 τοις εκατό γυναίκες στα ιατρικά προγράμματά της. Οι ιατρικοί ΜΚΟ παίζουν σοβαρό ρόλο στην επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών. Οργανώνουν σεμινάρια ιατρικής κατάρτισης για μικρές ομάδες γυναικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας των Ταλιμπάν. Επίσης υλοποιούν σχέδια τύπου “Τρόφιμα έναντι Εργασίας”. Οι δραστηριότητες που παρέχουν εισόδημα στις γυναίκες και ενθαρρύνουν την αυτάρκεια, έχουν όλο και περισσότερη υποστήριξη από την ECHO. Από το 1999, η ECHO έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα τύπου “Τρόφιμα έναντι Εργασίας” στην Καμπούλ για άντρες και γυναίκες διαμέσου της γερμανικής οργάνωσης Agro Action και της ελβετικής Medair. Ενώ οι άνδρες απασχολούνται σε έργα αποκατάστασης της γης και σε καθαρισμό των αγωγών των πόλεων, στις γυναίκες παρέχονται πρώτες ύλες για να κατασκευάσουν παπλώματα και πουλόβερ που διανέμονται σε άλλους αποδέκτες. Αυτού του είδους τα προγράμματα συνεπάγονται τη συμμετοχή γυναικών διάφορων κοινωνικοοικονομικών τάξεων, από μορφωμένες ως αγράμματες γυναίκες, η καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιεί τις γνώσεις της και/ή όλες τις χειρωνακτικές ικανότητές της. Πληρώνονται μια σταθερή τιμή σε σπόρους σιταριού κάθε δύο εβδομάδες. Αυτό το πιλοτικό σχέδιο στην Καμπούλ υποβλήθηκε σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία αποδείχθηκε πολύ θετική. Η MEDAIR έχει αρχίσει να υλοποιεί μια δεύτερη φάση. Παρόμοιες ενέργειες χρηματοδοτούνται τώρα από την ECHO στις περιοχές Mazar, Kandahar, Herat, Καμπούλ και Faizabad, διαμέσου του Habitat του ΟΗΕ και διάφορων ΜΚΟ. Σε άλλους τύπους προγραμμάτων, μπορώ να σας πληροφορήσω ότι οι ΜΚΟ με την υποστήριξη της ECHO, προσπαθούν οπουδήποτε είναι εφικτό να συμπεριλάβουν γυναίκες σε κάθε πρόγραμμα. Γυναίκες συμμετέχουν ακόμη και σε προγράμματα στέγασης. Γυναίκες επόπτριες υγείας πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι επισκεπτόμενες γυναίκες για να τους παράσχουν βασικές πληροφορίες για την υγιεινή, την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και τη συντήρηση του νερού και των τροφίμων. Επιχειρησιακοί εταίροι όπως ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί και ο Ερυθρός Σταυρός, οικογενειακοί φορείς και φορείς του ΟΗΕ παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς όλες τις αποστολές μέσω αλλοδαπού και ντόπιου προσωπικού που βρίσκεται επιτόπου. Όλοι οι εταίροι της ECHO δεσμεύονται από μια συμφωνία πλαίσιο συνεργασίας, η οποία τους υποχρεώνει να είναι παρόντες, και, σε σχέση με εμάς, να παρουσιάζουν οικονομικές και επιχειρησιακές αναφορές λειτουργίας για τις δραστηριότητές τους σε τακτική βάση. Επίσης, η ECHO έχει ειδήμονες επιτόπου οι οποίοι παρακολουθούν πολύ στενά τα σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για να εξασφαλίσουν τη σωστή παροχή βοήθειας. Πρόσφατα, μετά τις κυρώσεις του ΟΗΕ και ύστερα από συναντήσεις στην Ευρώπη με τον στρατηγό Massud, τον ηγέτη της Βόρειας Συμμαχίας, φαίνεται ότι επικρατούν οι σκληροπυρηνικοί εντός του κινήματος των Ταλιμπάν, όπως αντανακλάται από τον τρόπο με τον οποίο σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στην εργασία των γυναικών. Δυστυχώς, αυτή η γενική κατάσταση των πραγμάτων κλιμακώνεται, όπως διαβάζουμε στα ειδησεογραφικά δελτία. Μολαταύτα, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι παρά τις δυσκολίες, οι ΜΚΟ στο Αφγανιστάν βάζουν τα δυνατά τους ως εταίροι μας για να ανακουφίσουν το μαρτύριο των γυναικών της χώρας. Η ECHO δεν ασχολείται με την αναπτυξιακή συνεργασία ως τέτοια, αλλά παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια. Προφανώς, για πολλούς Αφγανούς – γυναίκες και άνδρες, μορφωμένους ή αμόρφωτους – οι δραστηριότητες που στηρίζουμε είναι πολύτιμες και σε γενικές γραμμές, η μόνη μορφή αρωγής. Η διατήρηση της πρόσβασης για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας και θα συνεχίσουμε το έργο μας, παρότι οι συνθήκες είναι δύσκολες και φαίνεται να επιδεινώνονται αυτόν τον καιρό. Σχεδιάζω να επισκεφτώ το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο με στόχο να εντείνω τις προσπάθειές μας."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Γιατρούς Χωρίς Σύνορα"8
lpv:unclassifiedMetadata
"Δράση κατά της πείνας, τ"8
lpv:unclassifiedMetadata
"Médecins du Monde"2,10,3,12,11,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Fronti"10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"res"13,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – The Commission wishes to underline its concern for the suffering of the entire civilian population of Afghanistan, as a direct consequence of the ongoing conflict and the current drought. In this respect, ECHO has this year already allocated EUR 15.5 million for humanitarian aid to Afghanistan. ECHO is focusing particularly attention to vulnerable groups: internally displaced people (of which there are more than half a million), the disabled, women – particularly widows – and children. The needs of women and children are specifically addressed in mother-and-child health programmes. Projects are being implemented by s of Belgium; of the Netherlands; and from France and . All aim to treat malnutrition among children under five years of age, as well as monitoring the health status of women, in particular nursing mothers and pregnant women. Usually, NGOs also provide their female patients with elementary hygiene education. These projects are implemented in areas where internally displaced people have settled. Currently, there are medical projects in the Panjsher Valley, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif and Hazarajad. NGOs have access to all beneficiaries, women included, and can employ women as local NGO personnel in medical programmes, in spite of the fact that separation between the sexes has to be strictly observed. For instance, ACF employs between 55 and 65 per cent of women in its medical programmes. Medical NGOs play an important role in the professional training of women. They organise medical training sessions for small groups of women in cooperation with the Taleban Ministry of Health. We also carry out Food-for-Work projects. Income-generating activities for women, which encourage self-sufficiency, are increasingly supported by ECHO. Since 1999, ECHO has financed Food-for-Work projects in Kabul for men and women through German Agro Action and Medair from Switzerland. While men are occupied in land recovery works and city drain cleaning, women are given raw materials and knitted quilts and sweaters, to be distributed to other beneficiaries. This kind of programme entails the participation of women from a variety of socio-economic classes, from educated to illiterate women, each using their knowledge and/or all manual abilities. They are paid a fixed rate in wheat seed every two weeks. This pilot project in Kabul was subject to an independent evaluation, which proved to be very positive. MEDAIR is in the process of implementing a second phase. Similar operations are now funded by ECHO in Mazar, Kandahar, Herat, Kabul and Faizabad, through UN Habitat and various NGOs. On other types of project, I can inform you that NGOs, with the support of ECHO, try whenever possible to have women involved in each project. Even in shelter programmes women are involved. Female health monitors go from house to house visiting women in order to provide them with basic information on hygiene, primary health care and conservation of water and food. Operational partners such as NGOs, international organisations and Red Cross, family and UN agencies closely monitor all operations through expatriates and local staff present in the field. All ECHO partners are bound by a framework partnership agreement, which obliges them to be present and, in relation to us, to present financial and operational reports of their activities on a regular basis. Furthermore, ECHO has field experts, who also follow the ongoing projects very closely to ensure correct delivery of aid. Recently, following UN sanctions and meetings in Europe with General Massud, the Northern Alliance commander, meetings in Europe, the hardliners within the Taleban movement seem to be gaining the upper hand, as reflected in the hardening of their position against work by women. Unfortunately, this general state of affairs is escalating, as we can read in press reports now. However, in conclusion we can say that, despite the difficulties, NGOs in Afghanistan are doing their best as our partners to alleviate the suffering of women in the country. ECHO is not carrying out development cooperation as such, but is delivering humanitarian aid. Clearly, for many Afghans – women and men, educated and uneducated – the activities we support are a valuable, and by and large the only, form of assistance. Maintaining access for this humanitarian aid is crucial, and we will continue our work, even if the circumstances are difficult and appear to be worsening at present. I am planning to visit Afghanistan in September with a view to stepping up this effort."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Fronti"10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Médecins du Monde"2,10,3,12,11,9
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"res"13,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Médecins du Monde"2,10,3,12,11,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Habitat,"11
lpv:unclassifiedMetadata
"Action contre la Faim, Aide Médicale Internationale"11
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Die Kommission möchte ihre große Sorge über das Leiden der Zivilbevölkerung in Afghanistan zum Ausdruck bringen, das durch den andauernden Konflikt und die gegenwärtige Dürrekatastrophe verursacht wird. Von ECHO wurden deshalb im laufenden Jahr bereits 15,5 Mio. EUR für humanitäre Hilfsmaßnahmen in Afghanistan bereitgestellt. ECHO konzentriert sich dabei vor allem auf besonders schutzbedürftige Gruppen: Binnenflüchtlinge (deren Zahl bei über einer halben Million liegt), Behinderte, Frauen, insbesondere Witwen, und Kinder. Frauen und Kinder werden durch spezifische Gesundheitsprogramme für Mutter und Kind unterstützt. Die Projekte werden von den Organisationen „Ärzte ohne Grenzen“ aus Belgien und den Niederlanden sowie über die französischen Organisationen „Action contre la Faim“, „Aid Médicale Internationale“ und „Médecins du Monde“ durchgeführt. Das Ziel aller Projekte besteht darin, die Unterernährung von Kindern unter fünf Jahren zu bekämpfen und die Gesundheitsversorgung von Frauen, insbesondere stillenden Müttern und Schwangeren, zu überwachen. In der Regel vermitteln die NRO ihren Patientinnen auch Grundkenntnisse der Gesundheitserziehung. Diese Projekte werden in Regionen durchgeführt, in denen Binnenflüchtlinge leben. Derzeit werden Projekte zur medizinischen Versorgung in Panjsher Valley, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif und Hazarajad durchgeführt. Die NRO haben Zugang zu allen Hilfsbedürftigen, einschließlich Frauen, und können Frauen als örtliche Mitarbeiterinnen in Programmen zur medizinischen Versorgung beschäftigen, obwohl die Trennung der Geschlechter strikt eingehalten werden muss. In den medizinischen Programmen der ACF-Initiative sind zum Beispiel zwischen 55 und 65 % Frauen beschäftigt. NRO, die auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung tätig sind, spielen eine wichtige Rolle bei der Berufsausbildung von Frauen. Sie organisieren in Zusammenarbeit mit dem talibanischen Gesundheitsministerium medizinische Schulungen für kleine Gruppen von Frauen. Wir führen ebenfalls Food-for-Work-Projekte durch. Darüber hinaus werden von ECHO verstärkt Maßnahmen gefördert, die es Frauen ermöglichen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und sich zu versorgen. Seit 1999 werden von ECHO Food-for-Work-Projekte für Männer und Frauen in Kabul finanziert, die von German Agro Action und Medair aus der Schweiz durchgeführt werden. Während die Männer beim Wiederaufbau und bei der Reinigung der Kanalisation in den Städten eingesetzt werden, erhalten die Frauen Rohmaterialen, aus denen sie Decken und Pullover für andere Hilfsbedürftige anfertigen. An diesen Programmen nehmen Frauen aus den unterschiedlichsten sozioökonomischen Schichten teil, gebildete Frauen ebenso wie Analphabetinnen, von denen jede ihr Wissen bzw. ihre manuellen Fertigkeiten einsetzt. Für ihre Arbeit erhalten sie alle zwei Wochen eine bestimmte Menge an Weizensaatgut. Dieses Pilotprojekt in Kabul wurde einer unabhängigen Evaluierung unterzogen, die ein sehr positives Ergebnis erbrachte. MEDAIR bereitet derzeit die Durchführung einer zweiten Phase des Projekts vor. Ähnliche Programme werden derzeit von ECHO in Mazar, Kandahar, Herat, Kabul und Faizabad über UN-Habitat und verschiedenen NRO gefördert. Im Hinblick auf andere Projekte kann ich Ihnen versichern, dass die NRO mit Unterstützung von ECHO grundsätzlich bei jedem Projekt versuchen, Frauen mit einzubinden. Selbst an den Programmen für Notunterkünfte sind Frauen beteiligt. Medizinische Betreuerinnen gehen von Haus zu Haus und besuchen die Frauen, um ihnen Grundkenntnisse in der Hygiene, der medizinischen Grundversorgung sowie der Lagerung von Wasser und Nahrungsmitteln zu vermitteln. Operationelle Partner, wie NRO, internationale Organisationen und das Rote Kreuz, Familienhilfswerke und UNO-Einrichtungen, lassen alle Programme durch im Exil lebende Bürger und ihre vor Ort tätigen Mitarbeiter sorgfältig überwachen. Die Zusammenarbeit zwischen ECHO und allen Partnern wird durch einen Partnerschaftsrahmenvertrag geregelt, der die Partner zur Arbeit vor Ort und zur Vorlage regelmäßiger Berichte über die Finanzierung und Durchführung ihrer Aktivitäten an uns verpflichtet. Darüber hinaus beschäftigt ECHO Sachverständige vor Ort, welche die laufenden Projekte ebenfalls sehr genau verfolgen und die korrekte Umsetzung der Hilfsmaßnahmen sicherstellen. Nach den UN-Sanktionen und verschiedenen Gesprächen mit General Massud, dem Befehlshaber der Nordallianz, in Europa, scheinen in letzter Zeit jedoch die Hardliner innerhalb der Taliban-Bewegung die Oberhand zu gewinnen, und dies zeigt sich unter anderem in einer unnachgiebigeren Haltung im Hinblick auf die Beschäftigung von Frauen. Bedauerlicherweise eskaliert die Lage im Moment, wie wir in der Presse verfolgen können. Zusammenfassend können wir jedoch sagen, dass die NRO als unsere Partner in Afghanistan trotz der bestehenden Schwierigkeiten ihr Bestes tun, um das Leid der Frauen im Land zu lindern. ECHO engagiert sich zwar nicht unmittelbar in der Entwicklungszusammenarbeit, aber es leistet humanitäre Hilfe. Für viele Menschen in Afghanistan, Frauen und Männer, Gebildete und Ungebildete gleichermaßen, sind die von uns unterstützten Aktivitäten eine wertvolle und meist die einzige Form der Unterstützung, die sie erhalten. Es ist wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe in Afghanistan auch weiterhin leisten können, und wir werden unsere Arbeit fortsetzen, auch wenn die Umstände schwierig sind und es derzeit den Anschein hat, als würden sie weiter erschwert. Ich werde voraussichtlich im September nach Afghanistan reisen und versuchen, diese Bemühungen noch zu verstärken."@de7
lpv:translated text
"A Comissão deseja sublinhar a sua preocupação com o sofrimento de toda a população do Afeganistão em consequência directa do conflito que se desenrola naquele país e da seca que actualmente ali se faz sentir. Nestas circunstâncias, o ECHO já afectou este ano 15,5 milhões de euros para ajuda humanitária ao Afeganistão. O ECHO faz incidir especialmente a sua atenção nos grupos vulneráveis: deslocados a nível interno (neste momento são mais de meio milhão), deficientes, mulheres – em especial, viúvas – e crianças. As necessidades das mulheres e das crianças são consideradas especificamente nos programas de saúde materno­infantil. Estão a ser executados projectos pelos da Bélgica; pelos dos Países Baixos; e, da França, pelas organizações e . Todas estas organizações têm por objectivo tratar do problema da má nutrição entre as crianças de idade inferior a cinco anos, e também acompanhar o estado de saúde das mulheres, em especial as lactantes e as grávidas. Habitualmente, as ONG também fornecem às suas pacientes do sexo feminino educação no domínio dos cuidados elementares de higiene. Esses projectos são implementados nas zonas onde se fixaram deslocados internos. Actualmente há projectos na área da saúde no Vale de Panjsher, em Herat, Kandahar, Kabul, Mazar­e­Sharif e Hazarajad. As ONG têm acesso a todos os beneficiários da ajuda, incluindo as mulheres, e podem dar emprego a mulheres, na qualidade de pessoal local das ONG, em programas na área da saúde, apesar de ser obrigatório observar rigorosamente a separação entre os sexos. Por exemplo, a ACF emprega entre 55% e 65% de mulheres nos seus programas na área da saúde. As ONG que prestam auxílio nessa área desempenham um papel importante na formação profissional de mulheres. Organizam sessões de formação na área da saúde para pequenos grupos de mulheres em colaboração com o Ministério da Saúde Taliban. Também realizamos projectos do tipo “comida a troco de trabalho”. O ECHO apoia cada vez mais as actividades geradoras de rendimento para as mulheres, que incentivam a auto­suficiência. Desde 1999, o ECHO financia projectos do tipo “comida a troco de trabalho” para homens e mulheres em Kabul, através das organizações da Alemanha, e da da Suíça. Enquanto os homens se ocupam de trabalhos de recuperação de terras e de limpeza dos esgotos das cidades, as mulheres recebem matéria­prima e tricotam mantas e camisolas para serem distribuídas por outros beneficiários. Este tipo de programa envolve a participação de mulheres de diversas classes socioeconómicas, desde mulheres cultas a analfabetas, que fazem uso dos seus conhecimentos e/ou de todas as suas capacidades manuais. Recebem um pagamento fixo de duas em duas semanas sob a forma de sementes de trigo. Em Kabul, este projecto­piloto foi submetido a uma avaliação independente, que se revelou muito positiva. A MEDAIR está em processo de implementação de uma segunda fase e neste momento são financiadas pelo ECHO operações semelhantes em Mazar, Kandahar, Herat, Kabul e Faizabad, através da que pertence às Nações Unidas, e de diversas ONG. No que se refere a outros tipos de projectos, posso informar que as ONG, com o apoio do ECHO, tentam, sempre que possível, envolver mulheres em cada um dos projectos; mesmo em programas em campos de abrigo. Monitoras do sexo feminino na área da saúde vão de casa em casa falar com as mulheres, para lhes fornecer informação básica em matéria de higiene, cuidados de saúde primários e conservação de água e de alimentos. Os parceiros operacionais como as ONG, as organizações internacionais e a Cruz Vermelha, os organismos de apoio à família e das Nações Unidas controlam atentamente todas as operações por meio de expatriados e de pessoal local presentes no terreno. Todos os parceiros do ECHO estão vinculados por um acordo­quadro de parceria, que os obriga a estarem presentes e, em relação a nós, a apresentarem com regularidade relatórios financeiros e operacionais das suas actividades. Para além disso, o ECHO tem peritos no terreno que também acompanham de muito perto os projectos em curso para garantir a entrega correcta da ajuda. Recentemente, na sequência de sanções das Nações Unidas e de encontros na Europa com o General Massud, o comandante da Aliança Nórdica, os defensores da linha dura no seio do movimento dos Taliban parecem estar a ganhar um certo ascendente, sendo disso reflexo o endurecimento das suas posições contra o trabalho das mulheres. Infelizmente, há uma escalada deste estado de coisas em geral, como se pode ler nas notícias actualmente publicadas na imprensa. No entanto, podemos dizer, para concluir, que, apesar das dificuldades, as ONG do Afeganistão estão a fazer todos os possíveis, como nossas parceiras, para aliviar o sofrimento das mulheres do país. O ECHO não está a levar a cabo a cooperação para o desenvolvimento como tal; está, sim, a prestar ajuda humanitária. Como é evidente, para muitos afegãos – homens e mulheres, cultos e incultos – as actividades a que damos apoio são uma forma de assistência preciosa; de uma maneira geral, a única forma de assistência. É crucial manter o acesso para esta ajuda humanitária, e vamos prosseguir o nosso trabalho, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e neste momento pareçam estar a piorar. Projecto visitar o Afeganistão em Setembro com vista a intensificar este esforço."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Fronti"10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Médecins du Monde"2,10,3,12,11,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"res"13,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(EN) La Comisión desea hacer hincapié en su preocupación por el sufrimiento de toda la población civil de Afganistán, como consecuencia directa del conflicto en curso y de la actual sequía. En este sentido, ECHO ya ha destinado este año 15,5 millones de euros a Afganistán en ayuda humanitaria. ECHO está centrando su atención especialmente en los grupos vulnerables: los desplazados internos (de los que hay más de medio millón), los discapacitados, las mujeres – en particular, viudas – y los niños. Las necesidades de las mujeres y los niños son atendidas específicamente en programas sanitarios para las madres y sus hijos. Los proyectos los llevan a cabo s de Bélgica; de los Países Bajos; y de Francia y . Todos intentan combatir la desnutrición entre los menores de cinco años, así como supervisar el estado de salud de las mujeres, en particular, de las madres lactantes y las mujeres embarazadas. Generalmente, las ONG también proporcionan a sus pacientes femeninas educación sobre higiene elemental. Estos proyectos se llevan a cabo en las zonas en que se han establecido las personas desplazadas internas. En estos momentos existen proyectos médicos en el Valle del Panjsher, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif y Hazarajad. Las ONG tienen acceso a todos los beneficiarios, incluidas las mujeres, y pueden emplear a mujeres como personal local de la ONG en programas médicos, a pesar de que la separación entre ambos sexos debe respetarse estrictamente. Por ejemplo, entre el 55 y el 65 por ciento de las personas que ACF emplea en sus programas médicos son mujeres. Las ONG médicas desempeñan un papel importante en la formación profesional de mujeres. Organizan sesiones de formación médica para pequeños grupos de mujeres en cooperación con el Ministerio de Salud talibán. También desarrollamos proyectos de alimentos por trabajo. Las actividades remuneradas para las mujeres, que fomentan la independencia, reciben cada vez más apoyo de ECHO. Desde 1999, ECHO ha financiado proyectos de alimentos por trabajo en Kabul para hombres y mujeres a través de la alemana y MEDAIR de Suiza. Mientras los hombres se encargan de trabajos de recuperación del suelo y limpieza del alcantarillado de la ciudad, a las mujeres se les entrega materia prima, cobertores y jerseys para que los distribuyan a otros beneficiarios. Este tipo de programa conlleva la participación de mujeres de distintas clases socioeconómicas, desde mujeres cultas hasta analfabetas, cada una de las cuales utiliza sus conocimientos y/o sus habilidades manuales. Se les paga una remuneración fija en trigo cada dos semanas. Este proyecto piloto de Kabul ha sido objeto de una evaluación independiente que ha demostrado que es muy positivo. MEDAIR se dispone a emprender una segunda fase. ECHO financia actualmente operaciones similares en Mazar, Kandahar, Herat, Kabul y Faizabad a través de Habitát de las Naciones Unidas y de varias ONG. Respecto a otros tipos de proyecto, puedo informarles que algunas ONG, con ayuda de ECHO, intentan en la medida de lo posible integrar a las mujeres en cada uno de estos proyectos. Las mujeres participan incluso en los programas de refugio. Las inspectoras de salud van de casa en casa visitando a mujeres para proporcionarles información básica sobre higiene, atención primaria de salud y conservación del agua y alimentos. Los socios de operaciones, como las ONG, organizaciones internacionales, la Cruz Roja, agencias de ayuda a la familia y de las Naciones Unidas, supervisan todas las operaciones a través de expatriados y personal local del campo. Todos los socios de ECHO están unidos por un acuerdo marco de cooperación, que les obliga a estar presentes y, en relación con nosotros, a presentar regularmente informes financieros y operativos de sus actividades. Asimismo, ECHO cuenta con expertos de campo, que también siguen muy de cerca los proyectos en curso para garantizar el suministro correcto de la ayuda. Recientemente, a raíz de las sanciones de las Naciones Unidas y de las reuniones en Europa con el General Massud, comandante de la Alianza Norte, los partidarios de la línea dura del movimiento talibán parecen estar ganando la partida, según se deduce del endurecimiento de su posición contra el trabajo de las mujeres. Lamentablemente, la situación general se está agravando, como podemos leer ahora en la prensa. No obstante, para terminar, podemos decir que a pesar de las dificultades, las ONG, en colaboración con nosotros, hacen todo lo que pueden en Afganistán para aliviar el sufrimiento de las mujeres de aquel país. ECHO no está llevando a cabo la cooperación al desarrollo como tal, pero está suministrando ayuda humanitaria. Evidentemente, para muchos afganos – mujeres y hombres, cultos y analfabetos – las actividades que apoyamos son valiosas y, prácticamente, la única forma de asistencia. Es crucial que se mantenga el acceso a esta ayuda humanitaria y nosotros seguiremos con nuestro trabajo, aunque las circunstancias son difíciles y parecen estar recrudeciéndose en estos momentos. Tengo previsto visitar Afganistán en septiembre con vistas a intensificar este esfuerzo."@es12
lpv:translated text
"La Commissione desidera esprimere la sua viva preoccupazione per la sofferenza dell'intera popolazione civile dell'Afghanistan, conseguenza diretta del conflitto in corso e dell'attuale siccità. A tale riguardo, quest'anno ECHO ha già stanziato 15,5 milioni di euro per aiuti umanitari all'Afghanistan. In particolare, ECHO sta puntando la sua attenzione sui gruppi più vulnerabili: i profughi interni (oltre mezzo milione di persone), i disabili, le donne – soprattutto le vedove – ed i bambini. Le esigenze di donne e bambini sono trattate in modo specifico dai programmi di sanità materno–infantile. Sono in corso di attuazione progetti delle organizzazioni belga e olandese di e delle organizzazioni francesi e . Tutti sono volti a combattere la malnutrizione dei bambini al di sotto dei cinque anni e a controllare lo stato di salute delle donne, soprattutto nel caso di madri durante l'allattamento e di donne in gravidanza. Solitamente le ONG forniscono alle pazienti anche un'istruzione sanitaria di base. Tali progetti sono attuati in zone in cui sono insediati profughi interni. Al momento attuale, esistono progetti medici nella valle di Panjsher, a Herat, a Kandahar, a Kabul, a Mazar-e-Sharif e a Hazarajad. Le ONG hanno accesso a tutti i beneficiari, donne incluse, e possono assumere donne come personale locale delle ONG nei programmi sanitari, nonostante che la separazione tra i sessi debba essere rigidamente osservata. Ad esempio, l'ACF impiega tra il 55 ed il 65 percento di donne nei suoi programmi sanitari. Le ONG che operano in campo medico svolgono un ruolo importante nella formazione professionale delle donne. Organizzano seminari di formazione medica per piccoli gruppi di donne in collaborazione con il Ministero della sanità talebano. Portiamo avanti anche progetti " ". ECHO sostiene un sempre maggior numero di attività che generano reddito per le donne, intese a promuoverne l'autosufficienza. Dal 1999, ECHO ha finanziato progetti " " a Kabul per uomini e donne attraverso la e la svizzera. Mentre gli uomini sono occupati nelle opere di recupero del territorio e nella pulizia degli scarichi cittadini, le donne ricevono materiali grezzi con cui fabbricano coperte e capi di abbigliamento da distribuire ad altri beneficiari. Questo tipo di programma prevede la partecipazione di donne provenienti da diverse classi socioeconomiche, donne colte ed analfabete, ognuna delle quali mette a frutto le proprie conoscenze e/o abilità manuali. Vengono retribuite con una razione fissa di grano ogni due settimane. Il progetto pilota di Kabul è stato sottoposto ad una valutazione indipendente che si è rivelata molto positiva. La sta per passare ad una seconda fase del progetto. Operazioni simili vengono ora finanziate da ECHO a Mazar, Kandahar, Herat, Kabul e Faizabad, attraverso delle Nazioni Unite e varie ONG. Riguardo ad altri tipi di progetti, posso assicurarvi che le ONG, con l'appoggio di ECHO, cercano sempre, quando è possibile, di coinvolgere le donne in ogni progetto, persino nei programmi di protezione. Le persone preposte al controllo sanitario femminile vanno di casa in casa a visitare le donne per fornire loro informazioni di base sull'igiene, sulle cure mediche principali e sulla conservazione di acqua e cibo. I operativi quali le ONG, le organizzazioni internazionali, la Croce Rossa, le agenzie delle Nazioni Unite ed altre controllano tutte le attività tramite agenti in missione e personale locale operante sul campo. Tutti i di ECHO sono vincolati ad un accordo quadro di cooperazione che li obbliga ad essere presenti e, per quanto ci riguarda, a presentare con regolarità relazioni finanziarie ed operative delle loro attività. Inoltre ECHO dispone di esperti che seguono anche molto da vicino i progetti in corso per garantire la fornitura corretta degli aiuti. Di recente, a seguito delle sanzioni delle Nazioni Unite e di incontri in Europa con il generale Massud, comandante del movimento di opposizione sembra che, all'interno del movimento talebano, coloro che perseguono la linea dura stiano prendendo il sopravvento, come risulta dall'inasprimento della loro posizione contro il lavoro femminile. Purtroppo la situazione si sta aggravando, come possiamo leggere su tutti i giornali. Tuttavia, in conclusione dobbiamo affermare che, nonostante le difficoltà, le ONG in Afghanistan stanno facendo del loro meglio, come nostri per alleviare la sofferenza delle donne di quel paese. ECHO non si sta occupando di cooperazione allo sviluppo, ma sta fornendo aiuti umanitari. Indubbiamente, per molti afgani, donne e uomini, colti ed analfabeti, le attività che sosteniamo costituiscono una forma di assistenza di grande valore, spesso unica. Conservare l'accesso per gli aiuti umanitari è essenziale e continueremo la nostra opera, anche se la situazione è difficile e pare stia peggiorando. Ho in programma una visita in Afghanistan a settembre allo scopo di intensificare i nostri sforzi."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"German Agro Action"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Northern Alliance"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Médecins du Monde"2,10,3,12,11,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"food for work"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"La Commission souhaite souligner les préoccupations que suscitent chez elle la souffrance de l’ensemble de la population civile en Afghanistan, conséquence directe du conflit persistant et de la sécheresse qui frappent actuellement le pays. À cet égard, l’Office d'aide humanitaire ECHO a déjà alloué cette année une somme de 15,5 millions d’euros destinée à l’aide humanitaire en Afghanistan. ECHO se concentre plus particulièrement sur les groupes vulnérables : les personnes intérieurement déplacées (plus d’un demi million de personnes sont concernées), les handicapés, les femmes, et plus particulièrement les veuves, et les enfants. La problématique des besoins des femmes et des enfants est spécifiquement abordée dans des programmes de santé mères-enfants. Les projets sont mis en œuvre par Médecins sans Frontières Belgique et Pays-Bas, et en France, par Actions contre la Faim, Aide médicale internationale et Médecins du monde. Tous ces projets poursuivent le même objectif, à savoir la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que le suivi de l’état de santé des femmes, en particulier des femmes allaitantes et des femmes enceintes. En général, les ONG dispensent à leurs patientes une formation élémentaire à l’hygiène. Ces projets sont mis en œuvre dans les lieux d'installation des personnes intérieurement déplacées. Actuellement, il y a des projets médicaux dans la Vallée de Panjsher, à Herat, à Kandahar, à Kaboul, à Mazar-e-Sharif et à Hazarajad. Les ONG ont accès à tous les bénéficiaires, femmes comprises, et peuvent employer des femmes comme personnel local dans les programmes médicaux, bien qu’il faille strictement respecter la séparation des sexes. Par exemple, ACF emploie entre 55 et 65 % de femmes dans ses programmes médicaux. Les ONG du secteur médical jouent un rôle important dans la formation professionnelle des femmes. Elles organisent, en collaboration avec le ministère taliban de la Santé, des sessions de formation médicale pour de petits groupes de femmes. La Commission met également en œuvre des projets d’échange de vivres contre du travail. ECHO apporte un soutien croissant aux activités rémunératrices des femmes, qui encouragent l’autosuffisance. Depuis 1999, ECHO finance, par l’intermédiaire de l’action German Agro et de Medair (Suisse), des projets d’échange de vivres contre du travail pour les hommes et les femmes de Kaboul. Tandis que les hommes sont employés à des travaux de réaménagement rural et de nettoyage des égouts de la ville, les femmes reçoivent des matières premières et des tricots à distribuer à d’autres bénéficiaires. Ce type de programme entraîne la participation des femmes de divers horizons socio-économiques, qu'elles soient illettrées ou diplômées, chacune utilisant son savoir et/ou ses aptitudes manuelles. Elles reçoivent un salaire fixe en blé toutes les deux semaines. Ce projet pilote mené à Kaboul a fait l’objet d’une évaluation indépendante qui s’est avérée très positive. Medair est en passe d’entamer une seconde phase. Des opérations similaires sont actuellement financées par ECHO dans les régions de Mazar, de Kandahar, d’Herat, de Kaboul et de Faizabad par le biais du programme Nations unies Habitat et de diverses ONG. En ce qui concerne d’autres types de projet, je peux vous informer que des ONG, avec le soutien d’ECHO, essaient d’impliquer aussi souvent que possible des femmes dans les différents projets. Elles sont présentes même dans des programmes d'hébergement. Des superviseurs sanitaires féminins se rendent dans les maisons afin de dispenser aux femmes des informations de base en matière d’hygiène, de soins de santé primaires et de conservation des aliments et de l’eau. Des partenaires opérationnels, tels que des ONG, des organisations internationales et la Croix-Rouge, des agences familiales et des Centres des Nations unies suivent de près toutes les opérations par le biais des expatriés et du personnel local sur place. Tous les partenaires de l’Office ECHO sont liés par un accord-cadre de partenariat, qui les oblige à être présents et à envoyer régulièrement à la Commission des rapports financiers et opérationnels de leurs activités. En outre, ECHO emploie des experts sur le terrain qui suivent également de très près les projets en cours afin d’assurer que l’aide arrive bien à destination. Récemment, à la suite des sanctions des Nations unies et des réunions avec le général Massoud - commandant de l’Alliance Nord -, qui se sont tenues en Europe, les extrémistes du mouvement taliban semblent prendre le dessus, à en juger par le durcissement de leur position contre le travail des femmes. Malheureusement, la situation générale va en s'aggravant, comme nous pouvons le lire actuellement dans la presse. Toutefois, nous pouvons dire, en conclusion, qu’en dépit des difficultés qu’elles rencontrent en Afghanistan, les ONG qui travaillent avec nous font de leur mieux pour alléger la souffrance des femmes dans le pays. ECHO ne met pas en œuvre des programmes de coopération au développement en tant que tels, il apporte une aide humanitaire. À l’évidence, pour de nombreux Afghans, hommes et femmes, ayant reçu une éducation ou non, les activités soutenues par ECHO sont une forme d’aide précieuse et, à peu de chose près, la seule aide qu’ils reçoivent. Il est crucial de maintenir l’accès à l’aide humanitaire, et nous continuerons notre travail, même si la situation est difficile et semble s’aggraver pour le moment. Je prévois de me rendre en Afghanistan en septembre en vue de multiplier les efforts dans ce sens."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010613.7.3-207"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:translated text
"Kommissionen ønsker at understrege sin bekymring over hele Afghanistans civile befolknings lidelser som en direkte følge af den fortsatte konflikt og den aktuelle tørke. Her har ECHO allerede bevilget 15,5 millioner euro i år til humanitær bistand til Afghanistan. ECHO fokuserer navnlig sin opmærksomhed på sårbare grupper, såsom internt hjemstavnsfordrevne folk (som der er over 500.000 af), handicappede, kvinder - navnlig enker - og børn. Kvinders og børns behov bliver særligt tilgodeset i mor/barnsundhedsprogrammer. Projekter bliver gennemført af Læger uden Grænser fra Belgien, Læger uden Grænser fra Nederlandene, og fra Frankrig af Action contre la Faim, Aid Médicale Internationale og Mdecins du Monde. Alle tager sigte på at behandle underernæring hos børn under fem år såvel som på at overvåge kvinders sundhedstilstand, navnlig ammende mødres og gravide kvinders. Ngo'erne giver også sædvanligvis deres kvindelige patienter undervisning i elementær hygiejne. Disse projekter gennemføres i områder, hvor de internt hjemstavnsfordrevne har slået sig ned. Der er for nærværende sundhedsprojekter i Panjsher-dalen, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e Sharif og Hazarajat. Ngo'er har adgang til alle modtagere, herunder kvinder, og kan ansætte kvinder som lokalt ngo-personale i sundhedsprogrammerne til trods for, at adskillelsen af kønnene må overholdes nøje. F.eks. har Action contre la Faim mellem 55 og 65% kvinder ansat i sine sundhedsprogrammer. Sundheds-ngo'er spiller en vigtig rolle, når det gælder sundhedsfaglig uddannelse af kvinder. De afholder sundhedsuddannelseskurser for små grupper af kvinder i samarbejde med Taliban-regeringens sundhedsministerium. Vi gennemfører også "arbejde-for-føde"-projekter. Indtægtsdækket virksomhed for kvinder, der tilskynder til selvforsyning, støttes i stadig større omfang af ECHO. Siden 1999 har ECHO finansieret "arbejde-for-føde"-projekter i Kabul for mænd og kvinder gennem den tyske Agro Action og Medair fra Schweiz. Mens man beskæftiger mændene med landgenindvindingsforanstaltninger og kloakrensning i byerne, giver man kvinderne råmaterialer og strikkede tæpper og trøjer, der skal distribueres til andre modtagere. Denne type program indebærer deltagelse af kvinder fra mange forskellige socioøkonomiske klasser, lige fra kvinder med uddannelse til kvinder, der er analfabeter, og som hver især gør brug af deres viden og/eller manuelle evner. De betales en fast sats i hvedeudsæd hver anden uge. Dette pilotprojekt i Kabul var genstand for en uafhængig evaluering, der viste sig at være meget positiv. Medair er ved at gennemføre en anden fase. Lignende operationer bliver nu finansieret af ECHO i Mazar, Kandahar, Herat, Kabul og Faizabad gennem FN's Habitat-program og forskellige ngo'er. Om andre projekttyper kan jeg oplyse Dem om, at ngo'er med støtte fra ECHO så vidt muligt forsøger at inddrage kvinder i hvert enkelt projekt. Kvinderne inddrages endog i nødlyprogrammer. Kvindelige sundhedsovervågere går fra hus til hus og besøger kvinder for at give dem grundlæggende information om hygiejne, primær sundhedspleje og konservering af vand og fødevarer. Operationelle partnere såsom ngo'er, internationale organisationer og Røde Kors, familie og FN-organer overvåger nøje alle operationer gennem afghanere, som bor i udlandet, og lokalt personale, der arbejder ude i felten. Alle ECHO-partnere er bundet af rammepartnerskabsaftaler, der forpligter dem til at være til stede, og som i forhold til os forpligter dem til regelmæssigt at forelægge regnskaber og aktivitetsrapporter. ECHO har desuden eksperter ude i felten, der også følger de igangværende projekter meget nøje for at sikre, at hjælpen når ud til dem, den er beregnet til. Efter FN-sanktioner og møder i Europa med general Massud, der er øverstbefalende for Den Nordlige Alliance, synes strammerne i Taliban-bevægelsen for nylig at have fået overtaget, som det afspejles i skærpelsen af deres holdning til kvinders arbejde. Desværre eskalerer denne generelle situation, som vi nu kan læse det i presserapporter. Men som konklusion kan vi sige, at ngo'er i Afghanistan til trods for de vanskelige forhold gør deres bedste som vores partnere for at lette kvindernes lidelser i dette land. ECHO gennemfører ikke udviklingssamarbejde som sådan, men leverer humanitær bistand. For mange afghanere - kvinder og mænd, uddannede og uuddannede - er de aktiviteter, vi støtter, klart værdifulde og i det store og hele også den eneste form for bistand. Det er yderst vigtigt at opretholde adgangen for denne humanitære bistand, og vi vil fortsætte vores arbejde, selv om omstændighederne er vanskelige og synes at forværres lige nu. Jeg planlægger at aflægge et besøg i Afghanistan i september med henblik på at optrappe denne indsats."@da1
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph