Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-05-30-Speech-3-192"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010530.11.3-192"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, die derzeitige Haushaltsordnung ist veraltet. Sie genügt den Anforderungen eines modernen Finanzmanagements nicht mehr. Basierend auf den Prinzipien dezentraler Verantwortung und Transparenz hat die Kommission einen Vorschlag für eine neue Haushaltsordnung vorgelegt. Die beiden Berichterstatter, Herr Dell'Alba und Herr van Hulten, haben im Haushaltsausschuss und im Ausschuss für Haushaltskontrolle diesen Vorschlag durchgearbeitet und Änderungen vorgeschlagen. Dafür Lob und Anerkennung! Dennoch bleiben für meine Fraktion einige Punkte offen. Zum ersten: Der jüngste Bertrugsbekämpfungsbericht 2000 der Kommission stellte eine sprunghafte Zunahme von Betrügereien und Unregelmäßigkeiten gegenüber dem Vorjahr fest. Rund 2 Mrd. Euro gingen verloren. Die Erfahrung lehrt, dass sich bestenfalls 15 % bis 20 % der Verluste zurück holen lassen. Ist es da sinnvoll, vorbeugende Ex-ante-Kontrollen durch eine unabhängige Finanzkontrolle abzuschaffen? Wir wollen keine Rückkehr zu schematischen zentralisierten Vorabkontrollen, die Verantwortung abnahmen und falsche Sicherheit vorspiegelten. Vielmehr sollten künftig auf der Grundlage effizienter Risikoanalysen und Stichproben unabhängige Finanzkontrolleure dezentral dazu beitragen, dass das Geld der Steuerzahler vorab nicht unrechtmäßig ausgegeben wird. Zweitens: Bei mehr Verantwortung auf allen Ebenen sollen künftig die Finanzakteure bei Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Verstoß gegen die Finanzvorschriften in Haftung genommen werden. Unser Antrag soll hier ein gerechtes Verfahren durch ein unabhängiges Gremium für alle Institutionen schaffen. Zum Stichwort Unabhängigkeit: Mit Verwunderung nehmen wir zur Kenntnis, dass die Kommission in ihrem Vorschlag für die neue Haushaltsordnung den internen Prüfern sang- und klanglos die eigenständige Klagebefugnis gestrichen hat, wie sie in der derzeitigen Haushaltsordnung verankert ist. Wir möchten dieses durch einen Antrag wieder herstellen. Der letzte Punkt: der Vergabebeirat. Es ist das Beratungsgremium, das vor der Vergabe von Verträgen einzuschalten ist. Dieses Haus hat in der letzten Sitzung in Straßburg eine Reform dieses Verfahrens beschlossen. Ich glaube, wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir nun 14 Tage später die Abschaffung des Gremiums fordern."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, den nuværende finansforordning er forældet. Den opfylder ikke længere kravene til moderne finansforvaltning. Kommissionen har fremsat et forslag til en ny finansforordning, som er baseret på principperne om decentralt ansvar og gennemsigtighed. De to ordførere, hr. Dell'Alba og hr. van Hulten, har gennemarbejdet dette forslag i Budgetudvalget og i Budgetkontroludvalget og foreslået ændringer. Det skal de have ros og anerkendelse for! Alligevel er der for min gruppe stadig nogle punkter, som er uafklarede. For det første konstaterede Kommissionens seneste bedrageribekæmpelsesrapport 2000 en voldsom stigning i tilfældene af svig og uregelmæssigheder i forhold til det foregående år. Godt 2 milliarder euro gik tabt. Erfaringen viser, at man i bedste fald kan hente 15-20% af tabene hjem igen. Er det i en sådan situation fornuftigt at afskaffe forebyggende kontroller udført af en uafhængig revision? Vi ønsker ikke at vende tilbage til skematiske centraliserede forudgående kontroller, som fratog ansvar og foregøglede en falsk sikkerhed. Tværtimod skal uafhængige finansinspektører fremover på grundlag af effektive risikoanalyser og stikprøver decentralt bidrage til, at skatteydernes penge ikke på forhånd bliver givet uretmæssigt ud. Med mere ansvar på alle niveauer skal de finansielle aktører for det andet fremover kunne drages til ansvar, hvis de uagtsomt eller forsætligt overtræder de finansielle regler. Vores forslag skal her skabe en retfærdig procedure ved hjælp af et uafhængigt organ for alle institutioner. Apropos uafhængighed. Vi konstaterer med undren, at Kommissionen i sit forslag til den nye finansforordning uden videre har frataget de interne revisorer deres selvstændige søgsmålsret, som er forankret i den nuværende finansforordning. Det ønsker vi at genetablere med et forslag. Det sidste punkt er Det Rådgivende Udvalg for Indkøb og Kontrakter. Det er det rådgivende organ, som skal inddrages før tildeling af ordrer. Parlamentet vedtog på sidste møde i Strasbourg en reform af denne procedure. Jeg tror, vi gør os selv utroværdige, hvis vi nu 14 dage senere kræver, at dette udvalg skal afskaffes."@da1
"Κύριε Πρόεδρε, ο ισχύων δημοσιονομικός κανονισμός είναι απηρχαιωμένος. Δεν ικανοποιεί πλέον τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης δημοσιονομικής διαχείρισης. Βασιζόμενη στις αρχές της αποκεντρωμένης ευθύνης και διαφάνειας η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Αμφότεροι οι εισηγητές, ο κ. Dell'Alba και ο κ. van Hulten, επεξεργάστηκαν την εν λόγω πρόταση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και πρότειναν ορισμένες τροπολογίες. Για το λόγο αυτό τους αξίζουν έπαινοι και αναγνώριση! Εντούτοις, εξακολουθούν να παραμένουν για την κοινοβουλευτική μου ομάδα ορισμένα σημεία ανοικτά. Πρώτον: στην πιο πρόσφατη έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης 2000 της Επιτροπής διαπιστώθηκε μια αλματώδης αύξηση των φαινομένων απάτης και παρατυπιών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Χάθηκαν περίπου 2 δισ. ευρώ. Η πείρα μάς διδάσκει ότι στην καλύτερη περίπτωση το 15% έως 20% των απωλειών μπορούν να επανακτηθούν. Είναι επομένως λογικό στην προκειμένη περίπτωση να καταργηθούν οι προληπτικοί εκ των προτέρων έλεγχοι από κάποιον ανεξάρτητο δημοσιονομικό έλεγχο; Δεν επιθυμούμε την επιστροφή σε αυτόματους κεντρικούς εκ των προτέρων ελέγχους, οι οποίοι απαλλάσσουν από ευθύνες και δίνουν μια επίφαση ασφάλειας. Μάλλον θα έπρεπε στο μέλλον, με βάση αποτελεσματικότερες αναλύσεις κινδύνου και δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί ελεγκτές με αποκεντρωμένη διαχείριση να συμβάλουν στο να μην υπάρχει εκ των προτέρων διασπάθιση των χρημάτων των φορολογουμένων. Δεύτερον: εάν υπάρχουν περισσότερες ευθύνες σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει στο μέλλον οι δημοσιονομικοί παράγοντες να καθίστανται υπεύθυνοι σε περίπτωση αμέλειας ή εσκεμμένης παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Η πρότασή μας θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να δημιουργήσει μια δίκαιη διαδικασία για όλα τα θεσμικά όργανα μέσω μιας ανώτερης αρχής. Όσον αφορά την έννοια της ανεξαρτησίας: με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η Επιτροπή στην πρότασή της για το νέο δημοσιονομικό κανονισμό διέγραψε απροειδοποίητα το αυτόνομο δικαίωμα προσφυγής των εσωτερικών ελεγκτών, όπως προβλεπόταν στον παρόντα δημοσιονομικό κανονισμό. Θα θέλαμε αυτό να αντικατασταθεί από κάποια άλλη πρόταση. Το τελευταίο σημείο: η Συμβουλευτική Επιτροπή Αγορών και Συμβάσεων. Αυτή είναι μια ανώτερη συμβουλευτική αρχή η οποία ενεργοποιείται πριν από την ανάθεση συμβάσεων. Το παρόν Σώμα αποφάσισε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο Στρασβούργο την αναθεώρηση της εν λόγω διαδικασίας. Πιστεύω ότι καθιστούμε εαυτούς αναξιόπιστους, όταν τώρα 14 ημέρες αργότερα ζητούμε την κατάργηση αυτής της ανώτερης αρχής."@el8
"Mr President, the present Financial Regulation is out of date. It no longer meets the requirements of modern financial management. The Commission has put forward a proposal for a new Financial Regulation based on the principles of decentralised responsibility and transparency. The two rapporteurs, Mr Dell’Alba and Mr van Hulten, have worked through the proposal in the Committee on Budgets and the Committee on Budgetary Control and tabled amendments. They deserve praise and recognition for this. However, my group finds a number of points still open. Firstly, the Commission’s most recent report on combating fraud in the year 2000 showed a massive increase in fraud and irregularities compared to the previous year. Around EUR 2 billion were lost. Experience shows that at best 15% to 20% of the losses can be recovered. In such circumstances, is there any sense in abolishing preventive checks by independent financial control? We do not want a return to schematic centralised preliminary controls that took away responsibility and created a false sense of security. Rather, on the basis of efficient risk analyses and random checks, independent financial controllers should in future help to ensure decentrally that taxpayers’ money is not spent illegally from the outset. Secondly: with more responsibility at all levels, it will in future be possible to hold financial actors liable for negligence or deliberate breaches of the financial regulations. Our motion here is designed to create a fair procedure by means of an independent body for all institutions. On the matter of independence: we are astonished to note that the Commission in its proposal for the new Financial Regulation has quietly deleted the independent right of action for internal auditors that is enshrined in the present Financial Regulation. We should like to restore this again through a motion. The final point: the Advisory Committee on Procurements and Contracts. This is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded. At the last session in Strasbourg, this House resolved to reform this procedure. I think we will lose credibility if we now call for the body to be abolished 14 days later."@en3
"(DE) Señor Presidente, el Reglamento Financiero actual ha quedado desfasado y ya no responde a las exigencias de una gestión financiera moderna. La Comisión ha presentado una propuesta de un nuevo reglamento financiero, basada en los principios de descentralización de las responsabilidades y transparencia. Los ponentes, Sres. Dell'Alba y van Hulten, examinaron dicha propuesta en las Comisiones de Presupuestos y de Control Presupuestario y propusieron algunas enmiendas. Por ello, merecen nuestra felicitación y reconocimiento. No obstante, en opinión de mi Grupo, todavía quedan algunos temas pendientes. En primer lugar, el último informe de la Comisión sobre la lucha contra el fraude en 2000 constataba que los casos de fraude e irregularidades se habían disparado con respecto al año anterior. Se perdieron alrededor de 2.000 millones de euros. La experiencia nos demuestra que en el mejor de los casos se consiguen recuperar entre un 15% y un 20% de las cantidades perdidas. A la vista de ello, ¿es razonable suprimir los controles preventivos previos realizados por un interventor independiente? No queremos volver a los controles previos esquemáticos centralizados, que descargaban de responsabilidades y generaban una falsa impresión de seguridad. Al contrario, deberíamos contribuir a evitar –mediante análisis de riesgo eficaces y el examen descentralizado de muestras aleatorias por contables independientes– que se desembolse indebidamente por anticipado el dinero de los contribuyentes. En segundo lugar, con la ampliación de sus competencias en todos los ámbitos, en el futuro se debería establecer también la responsabilidad de los agentes por el incumplimiento negligente o doloso de las normas financieras. El objetivo de nuestra enmienda es que se establezca un procedimiento equitativo para todas las instituciones aplicado por un órgano independiente. En relación con la palabra clave “independencia”, constatamos con asombro que la Comisión ha suprimido sin más explicaciones el derecho de ejercer acciones, tal como se encuentra enraizado en el Reglamento Financiero actual. Nosotros deseamos restablecerlo por medio de una enmienda. El último punto se refiere a la Comisión Consultiva de Compras y Contratos. Ésta es el órgano consultivo que debe intervenir antes de que se otorgue un contrato. El Parlamento aprobó una modificación de dicho procedimiento en su sesión anterior en Estrasburgo. Yo creo que perderemos credibilidad si al cabo de dos semanas pedimos la supresión de dicho órgano."@es12
"Arvoisa puhemies, nykyinen varainhoitoasetus on vanhentunut. Se ei enää vastaa nykyaikaisen taloushallinnon vaatimuksia. Komissio on esittänyt ehdotuksen uudeksi varainhoitoasetukseksi, joka perustuu hajautettuun vastuuseen ja avoimuuteen. Esittelijä Dell'Alba ja lausunnon valmistelija van Hulten tutkivat tämän ehdotuksen budjettivaliokunnassa ja talousarvion valvontavaliokunnassa sekä ehdottivat siihen tarkistuksia. Siitä heille kiitos ja kunnia! Minun ryhmäni mielestä jotkin kohdat jäävät avoimiksi. Ensinnäkin: tuoreimmassa petostentorjuntaa koskevassa komission vuosikertomuksessa vuodelta 2000 todettiin, että petosten ja säännönvastaisuuksien määrä oli noussut äkillisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Oli menetetty noin kaksi miljardia euroa. Tämä kokemus opettaa, että parhaimmassa tapauksessa 15–20 prosenttia tappioista saadaan takaisin. Onko silloin järkevää korvata ennalta ehkäisevä ennakkovalvonta riippumattomalla varainhoidon valvonnalla? Emme halua palata jäykkiin keskitettyihin ennakkotarkastuksiin, joiden toteuttajat ottivat vastuun asiasta ja antoivat turvallisuudesta väärän kuvan. Hajautettujen riippumattomien varainhoidon valvojien pitäisi tulevaisuudessa pikemminkin auttaa ehkäisemään veronmaksajien rahojen laiton etukäteen tuhlaaminen tehokkaampien riskianalyysien ja pistokokeiden avulla. Toiseksi: kun kaikilla tasoilla on enemmän vastuuta, taloushallinnon toimijat on saatettava tulevaisuudessa korvausvelvollisiksi laiminlyönneistä tai varainhoitoa koskevien sääntöjen tahallisesta rikkomisesta. Pyrimme luomaan tarkistuksellamme tähän oikeudenmukaisen menettelyn kaikkien toimielinten riippumattoman elimen avulla. Riippumattomuudesta puheen ollen olemme hämmästyneitä, että komissio on poistanut vähin äänin sisäisten tarkastajien nykyisen varainhoitoasetuksen mukaisen kanneoikeuden uutta varainhoitoasetusta koskevasta ehdotuksestaan. Esitämme tarkistuksessa sen palauttamista. Viimeinen asiani koskee hankintaneuvontaa. Sopimusten hankintaan liittyvät asiat kuuluvat neuvoa-antavalle komitealle. Parlamentti päätti Strasbourgin viime istunnossa tämän menettelyn uudistuksesta. Luulen, että annamme itsestämme epäuskottavan kuvan, jos jo kahden viikon kuluttua vaadimme tämän elimen poistamista."@fi5
"Monsieur le Président, le règlement financier actuel est obsolète. Il ne répond plus aux défis d'une gestion financière moderne. Se fondant sur les principes de décentralisation et de transparence, la Commission a proposé un nouveau règlement financier. Les deux rapporteurs, MM. Dell'Alba et van Hulten, ont passé au crible cette proposition au sein de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire et proposé des amendements. Je les en félicite et les en remercie. Quoi qu'il en soit, certains points demeurent ouverts aux yeux de mon groupe. Premièrement, le récent rapport de la Commission sur la lutte contre la fraude au cours de l'exercice 2000 constatait une augmentation considérable des cas de fraude et des irrégularités par rapport à l'année précédente. D'où une perte de quelque 2 milliards d'euros. L'expérience nous apprend que l'on récupérera, dans le meilleur des cas, 20 à 25 % de l'argent perdu. Est-il dès lors judicieux de supprimer les contrôles ex ante effectués par un contrôleur financier indépendant ? Nous ne voulons pas en revenir aux contrôles préalables centralisés et schématiques qui dégageaient de toute responsabilité et donnaient l'image d'une fausse sécurité. À l'avenir, il faudrait plutôt que des contrôleurs financiers indépendants contribuent, sur la base d'analyses efficaces des risques encourus et de sondages, à éviter dès l'abord le détournement éventuel de l'argent des contribuables. Deuxièmement, en renforçant la responsabilité à tous les niveaux, il faudra que les acteurs financiers soient à l'avenir rendus responsables de toute négligence ou faute intentionnelle. En la matière, notre proposition devrait mettre en place, pour l'ensemble des institutions, une procédure juste conduite par un organe indépendant. Pour ce qui est de l'indépendance, c'est avec étonnement que nous constatons que, dans sa proposition de règlement financier, la Commission a privé les auditeurs internes, sans autre forme de procès, du droit d'ester en justice ancré dans le règlement financier actuel. Nous voudrions le rétablir par la voie d'un amendement. Le dernier point : la CCAM. C'est l'organe consultatif qui doit être saisi avant l'octroi d'un contrat. Au cours de la dernière période de session à Strasbourg, cette Assemblée a décidé de réformer cette procédure. Je pense que nous saperions notre crédibilité en demandant, à peine quinze jours plus tard, la suppression de cet organe."@fr6
"Signor Presidente, l’attuale regolamento finanziario è antiquato e non risponde più alle esigenze di una gestione finanziaria moderna. Ispirandosi ai principi della trasparenza e del decentramento delle responsabilità, la Commissione ha redatto una proposta per un regolamento nuovo. I due relatori, gli onorevoli Dell’Alba e Van Hulten, hanno poi lavorato su questa proposta in sede di commissione per i bilanci e di commissione per il controllo dei bilanci e hanno infine presentato emendamenti. Esprimo qui apprezzamento e ringraziamento per il lavoro che hanno svolto. Ciò non di meno, a parere del mio gruppo, resta ancora qualche questione irrisolta. Anzitutto, dalla recente relazione sulla lotta contro le frodi, preparata dalla Commissione per l’anno 2000, risulta che il numero delle frodi e delle irregolarità è aumentato moltissimo rispetto all’anno precedente; sono così andati perduti all’incirca 2 miliardi di euro. L’esperienza insegna che, nel migliore dei casi, sarà possibile recuperare solo il 15-20 percento di quella cifra. Ha senso abolire controlli preventivi per sostituirli con un controllo finanziario indipendente? Non vogliamo che si ritorni ai controlli preventivi attuati in modo schematico e centralistico, che avevano effetti di “deresponsabilizzazione” e creavano false certezze, e per il futuro auspichiamo il ricorso a revisori finanziari indipendenti che operino in modo decentralizzato e che, sulla base di efficienti analisi del rischio e di campionature, contribuiscano a garantire in via preventiva che i soldi dei contribuenti non saranno usati in maniera impropria. In secondo luogo, attribuendo maggiori responsabilità a tutti i livelli, in futuro dovrà essere possibile chiamare a rispondere del loro operato gli agenti finanziari che abbiano violato, colposamente o dolosamente, le norme finanziarie. Scopo della nostra richiesta è l’istituzione di una procedura equa da parte di un’istanza indipendente competente per tutte le Istituzioni. Per quanto concerne, poi, la questione dell’indipendenza, devo esprimere la nostra sorpresa nell’apprendere che la proposta della Commissione sul nuovo regolamento finanziario ha abolito – peraltro alla chetichella - la facoltà dei revisori interni di stare autonomamente in giudizio, che è invece prevista dal regolamento ora in vigore. Intendiamo presentare un emendamento per ripristinare tale facoltà. Il mio ultimo punto riguarda la Commissione consultiva degli acquisti e dei contratti. Si tratta dell’organismo che dev’essere consultato prima dell’assegnazione degli appalti. Nell’ultima sessione di Strasburgo, quest’Assemblea aveva chiesto una riforma di tale procedura; credo che metteremmo a repentaglio la nostra credibilità se ora, a due settimane di distanza, chiedessimo l’abolizione di quell’organismo."@it9
"Mr President, the present Financial Regulation is out of date. It no longer meets the requirements of modern financial management. The Commission has put forward a proposal for a new Financial Regulation based on the principles of decentralised responsibility and transparency. The two rapporteurs, Mr Dell’Alba and Mr van Hulten, have worked through the proposal in the Committee on Budgets and the Committee on Budgetary Control and tabled amendments. They deserve praise and recognition for this. However, my group finds a number of points still open. Firstly, the Commission’s most recent report on combating fraud in the year 2000 showed a massive increase in fraud and irregularities compared to the previous year. Around EUR 2 billion were lost. Experience shows that at best 15% to 20% of the losses can be recovered. In such circumstances, is there any sense in abolishing preventive checks by independent financial control? We do not want a return to schematic centralised preliminary controls that took away responsibility and created a false sense of security. Rather, on the basis of efficient risk analyses and random checks, independent financial controllers should in future help to ensure decentrally that taxpayers’ money is not spent illegally from the outset. Secondly: with more responsibility at all levels, it will in future be possible to hold financial actors liable for negligence or deliberate breaches of the financial regulations. Our motion here is designed to create a fair procedure by means of an independent body for all institutions. On the matter of independence: we are astonished to note that the Commission in its proposal for the new Financial Regulation has quietly deleted the independent right of action for internal auditors that is enshrined in the present Financial Regulation. We should like to restore this again through a motion. The final point: the Advisory Committee on Procurements and Contracts. This is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded. At the last session in Strasbourg, this House resolved to reform this procedure. I think we will lose credibility if we now call for the body to be abolished 14 days later."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het huidige Financieel Reglement is verouderd. Het voldoet niet meer aan de eisen van een modern financieel management. De Commissie heeft nu een voorstel voor een nieuw Financieel Reglement voorgelegd dat gebaseerd is op de principes van gedecentraliseerde verantwoordelijkheid en doorzichtigheid. De beide rapporteurs, de heren Dell’Alba en Van Hulten, hebben in de Begrotingscommissie en in de Commissie begrotingscontrole dit voorstel uitgewerkt en amendementen voorgesteld. Daarvoor lof en waardering! Niettemin heeft mijn fractie nog enkele vragen. Ten eerste: in het laatste verslag van de Commissie over de bestrijding van fraude werd over het jaar 2000 een explosieve toename van fraude en onnauwkeurigheden geconstateerd in vergelijking met het jaar daarvoor. Circa 2 miljard euro ging verloren. De ervaring leert dat hooguit 15% tot 20% van de verliezen kunnen worden teruggevorderd. Is het dan wel zinvol om preventieve controles ex ante door een onafhankelijke instantie af te schaffen? Wij willen niet terug naar de al te schematische, gecentraliseerde controles vooraf, die verantwoordelijkheid uit handen namen en valse zekerheid voorspiegelden. Veeleer moeten voortaan onafhankelijke financieel controleurs door middel van efficiënte risicoanalyses en steekproeven ertoe bijdragen dat het geld van de belastingbetaler niet onrechtmatig wordt uitgegeven. Ten tweede: terwijl zij op alle niveaus meer verantwoordelijkheid krijgen, zullen de financiële actoren voortaan bij nalatigheid of bewuste overtreding van de financiële regels ter verantwoording worden geroepen. Ons amendement beoogt tot een rechtvaardige procedure te komen, uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan voor alle instellingen. Over het trefwoord onafhankelijkheid: met verbazing zagen wij dat de Commissie in haar voorstel voor het nieuwe Financieel Reglement zonder veel omhaal van woorden het recht van de interne controleurs om beroep aan te tekenen heeft geschrapt. Dat willen wij door middel van een amendement terugdraaien. Het laatste punt: de Raadgevende Commissie voor aankopen en overeenkomsten. Dat is het adviesorgaan dat moet worden ingeschakeld voordat er contracten worden afgesloten. Dit Parlement heeft in de vorige vergadering in Straatsburg besloten tot een hervorming van deze procedure. Ik meen dat wij ons ongeloofwaardig maken als we nu, twee weken later, eisen dat dit orgaan wordt afgeschaft."@nl2
"Senhor Presidente, o Regulamento Financeiro em vigor está desactualizado e já não satisfaz as exigências de uma moderna gestão financeira. A Comissão apresentou a proposta de um novo Regulamento Financeiro baseado nos princípios da responsabilidade descentralizada e da transparência. Ambos os relatores, colegas Gianfranco Dell'Alba e Michiel van Hulten, elaboraram e trabalharam a presente proposta na Comissão dos Orçamentos e na Comissão do Controlo Orçamental, tendo igualmente apresentado alterações. Pelo seu trabalho, merecem o nosso aplauso e os nossos agradecimentos. Mesmo assim, para o meu grupo, permanecem alguns pontos em aberto. Primeiro: o mais recente relatório sobre o combate à fraude e à corrupção, elaborado em 2000 pela Comissão, evidencia, relativamente ao ano transacto, um aumento acentuado dos casos de fraude e corrupção, bem como de irregularidades. Tivemos perdas no valor de aproximadamente dois mil milhões de euros. Sabemos por experiência que, na melhor das hipóteses, apenas 15 a 20% dessas perdas são recuperáveis. Nesta perspectiva, será que faz sentido abolir os controlos preventivos, substituindo-os por uma auditoria financeira independente? Não pretendemos um retorno aos controlos prévios centralizados e esquemáticos, que alijavam responsabilidades e davam a ilusão de uma falsa segurança. O que se pretende é que, futuramente, com base em análises de risco e controlos por amostragem eficazes, os auditores financeiros independentes possam contribuir de modo descentralizado para que o dinheiro dos contribuintes não seja despendido de forma ilegítima. Segundo: com uma maior responsabilização a todos os níveis, aos intervenientes financeiros vão futuramente passar a ser imputadas responsabilidades em caso de negligência ou de infracção dolosa às normas financeiras. Neste caso, a nossa alteração aponta no sentido de criar um procedimento justo através de uma instância independente para todas as Instituições. Sobre o tema da independência: para nosso espanto, tomámos conhecimento de que a Comissão, na sua proposta do novo Regulamento Financeiro, nega sorrateiramente aos auditores financeiros o direito de recurso independente que lhes assiste, tal como se encontra consagrado no actual Regulamento Financeiro. Pretendemos restabelecer este direito através de uma alteração nossa. Último ponto: a Comissão Consultiva de Compras e Contratos. Trata-se do órgão consultivo que deve intervir antes da adjudicação de contratos. Na última sessão de Estrasburgo, esta câmara decidiu promover uma reforma deste procedimento. Creio que nos desacreditamos se, duas semanas depois, exigirmos a abolição desta entidade."@pt11
"Herr talman! Den nuvarande budgetförordningen är föråldrad. Den motsvarar inte de krav som kan ställas på en modern finanshantering. På grundval av principerna med decentraliserat ansvar och öppenhet har kommissionen lagt fram ett förslag till en ny budgetförordning. De båda föredragandena, Dell'Alba och van Hulten, har i budgetutskottet och budgetkontrollutskottet genomarbetat detta förslag och föreslagit ändringar. Det skall de ha beröm och erkännande för! Ändå kvarstår några punkter för min grupp. För det första: I kommissionens senaste rapport om bedrägeribekämpning 2000 konstaterades en snabb ökning av bedrägerier och oriktigheter jämfört med året innan. Omkring 2 miljarder euro gick förlorade. Vi vet av erfarenhet att i bästa fall 15-20 procent av förlusterna kan återvinnas. Är det då klokt att avskaffa förebyggande förhandskontroller genom en oberoende ekonomistyrning? Vi vill inte gå tillbaka till schematiska centraliserade förhandskontroller, som fråntog ansvar och förespeglade en falsk säkerhet. Snarare bör i framtiden decentraliserat placerade oberoende styrekonomer på grundval av effektiva riskanalyser och stickprov bidra till att skattebetalarnas pengar inte ges ut på orättmätigt sätt i förväg. För det andra: Vid mer ansvar på alla nivåer skall i framtiden finansaktörerna ställas till ansvar vid vårdslöshet eller avsiktlig kränkning av de ekonomiska föreskrifterna. Vårt förslag skall här skapa ett rättvist förfarande genom en oberoende instans för alla institutioner. Beträffande stickordet oberoende: Vi konstaterar med förvåning att kommissionen i sitt förslag till ny budgetförordning i all tysthet har strukit de interna revisorernas oberoende rätt att överklaga beslut, såsom den är förankrad i nuvarande budgetförordning. Vi vill återställa detta med hjälp av ett förslag. Den sista punkten: Rådgivande kommittén för upphandling och avtal. Det är den rådgivande instans, som skall kopplas in före tilldelning av avtal. Denna kammare beslutade under det senaste sammanträdet i Strasbourg om en reform av detta förfarande. Jag tror inte vi blir trovärdiga, om vi nu 14 dagar senare kräver att instansen skall avskaffas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"1,10,3,11,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph