Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-05-30-Speech-3-074"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010530.5.3-074"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Madam President-in-Office, Commissioner, it is a great pleasure at this time – when in the United Kingdom I fear a rather negative tone has been taken about Europe – to be able to say how much one welcomes this development of a constitutionalisation of Europe in circumstances of enlarged and expanding democracy bringing the countries of Central and Eastern Europe in. As the President-in-Office has said, it is an odd view that the European Union does not already have a constitution. Of course it does. It has an implicit and not very intelligible one, and the task is to make it explicit and intelligible and properly adopted. That does not necessarily imply a full-scale federation along the lines of Mr Schroeder. Those of us who believe in a confederal Europe believe just as much that it must be marked by respect for human rights, by clarity of democratic principle and by interaction of pluralistic constitutions, rather than a strictly hierarchical model. Too often in this House we hear the term “nation” used as though it were purely co-extensive with the term “Member State”. It is a well-known fact, to those who reflect upon it, that there are more nations in Europe than there are states. One of the interesting features of our time has been, partly under the guidance of the growth of democracy in Europe, the re-emergence of internal democracies in small ancient nations of Europe like Catalonia, the Basque country, Scotland, Galicia and Flanders. We in the European Free Alliance hope that the process which we start today will be marked by a respect for subsidiarity in a generous and extensive sense: Amendments No 5 and 18 from the Liberals and Amendment 28 from my own group are for us keystones of this process. Surely indeed, this Union must recognise subsidiarity in a generous and broad sense, it must acknowledge the political and national diversity of the European Union and the debate on the future must take full account of the powers of the internal political units of the Member States, not only of the Member States themselves. In this election in Scotland, there is a debate going about whether there should be full fiscal autonomy for the Scottish parliament: autonomy is growing in all these small countries and it is vital that it be recognised. I was delighted that the recent statement by the Commission on tax harmonisation made it perfectly clear that there can be wide subsidiarity in these matters."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru formand for Rådet, hr. kommissær, det er en stor glæde på dette tidspunkt - hvor jeg er bange for, at Det Forenede Kongerige har antaget en noget negativ tone over for Europa - at kunne sige, hvor stærkt man bifalder denne udvikling med en konstitutionalisering af Europa under omstændigheder, hvor demokratiet udvides og ekspanderes ved at landene i Central- og Østeuropa lukkes ind. Som rådsformanden har sagt, er det et mærkeligt synspunkt, at EU ikke allerede har en forfatning. For selvfølgelig har Unionen det. Den har en implicit og ikke særlig forståelig forfatning, og det er opgaven at gøre den eksplicit og forståelig og få den vedtaget på ordentlig vis. Det indebærer ikke nødvendigvis en omfattende føderation i retning af hr. Schroeders. De af os, der tror på et forbundsstaternes Europa, tror lige så meget på, at det bør karakteriseres af respekt for menneskerettighederne, klare demokratiske principper og et samspil mellem pluralistiske forfatninger frem for en strengt hierarkisk model. Alt for ofte hører vi her i Parlamentet termen "nation" brugt, som om den var fuldt ud synonym med termen "medlemsstat". Det er en velkendt kendsgerning for dem, der reflekterer over det, at der er flere nationer i Europa, end der er stater. Et af de interessante træk ved vores tid har til dels under indflydelse af demokratiets vækst i Europa været interne demokratiers opdukken i små gamle nationer i Europa såsom Catalonien, Baskerlandet, Skotland, Galicien og Flandern. Vi i Den Europæiske Fri Alliance håber på, at den proces, vi starter i dag, i generøs og vid udstrækning vil være præget af respekt for subsidiaritet: Ændringsforslag 5 og 18 fra De Liberale og ændringsforslag 28 fra min egen gruppe er for os kardinalpunkter i denne proces. For denne Union må da helt bestemt anerkende subsidiaritet i generøs og vid udstrækning, den må anerkende den politiske og nationale mangfoldighed i EU, og debatten om fremtiden må tage fuld hensyn til medlemsstaternes interne politiske enheders magtbeføjelser og ikke kun medlemsstaternes egne magtbeføjelser. I forbindelse med dette valg i Skotland er der en debat i gang om, hvorvidt det skotske parlament skal have fuld fiskalt selvstyre: Selvstyret vokser i alle disse små lande, og det er af vital betydning, at det anerkendes. Jeg var meget glad for, at en nylig udtalelse fra Kommissionen om harmonisering af skatter gjorde det fuldstændig klart, at der kan være omfattende subsidiaritet i disse anliggender."@da1
"Herr Präsident, Frau Ratsvorsitzende, Herr Kommissar, es ist eine große Freude, dass gerade jetzt, da im Vereinigten Königreich ein recht negativer Ton in Bezug auf Europa angeschlagen wird, man sagen kann, wie sehr man diese Entwicklung einer Konstitutionalisierung Europas angesichts der Tatsache begrüßt, dass mit der Erweiterung und dem Ausbau der Demokratie die mittel- und osteuropäischen Länder zu uns stoßen werden. Wie die Frau Ratsvorsitzende sagte, mutet es merkwürdig an, dass die Europäische Union noch keine Verfassung hat. Natürlich hat sie eine. Sie hat eine implizite und nicht sehr verständliche Verfassung. Es steht daher die Aufgabe, sie explizit und verständlich zu machen und sie auch richtig anzunehmen. Dazu bedarf es aber nicht unbedingt eines voll entwickelten Staatenbundes nach den Vorstellungen eines Herrn Schröder. Diejenigen unter uns, die an ein konföderales Europa glauben, sind ebenso fest der Meinung, dass es von der Achtung der Menschenrechte, von der Klarheit des demokratischen Prinzips und vom Wechselspiel der pluralistischen Verfassungen geprägt sein muss und nicht nach einem streng hierarchischen Modell organisiert sein darf. Wir hören in diesem Haus allzu oft, dass der Ausdruck „Nation“ so verwendet wird, als habe er ganz und gar den gleichen Bedeutungsumfang wie der Begriff „Mitgliedstaat“. Jedem, der sich etwas damit beschäftigt, ist bekannt, dass es in Europa mehr Nationen als Staaten gibt. Zu den interessanten Erscheinungen unserer Zeit, die partiell durch den Einfluss der Demokratie, die in Europa immer mehr an Boden gewinnt, bedingt sind, gehört das Wiederentstehen eigener Demokratien in solchen kleineren alten Nationen Europas, wie z. B. in Katalonien, im Baskenland, in Schottland, in Galizien und in Flandern. Wir von der Freien Europäischen Allianz hoffen, dass der von uns heute eingeleitete Prozess von der Achtung der Subsidiarität in einem großzügigen und weiten Sinn geprägt sein möge: Die Änderungsanträge 5 und 18 der Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas und der Änderungsantrag 28 von meiner eigenen Fraktion bilden für uns die Grundpfeiler dieses Prozesses."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα, κύριε Επίτροπε, είναι μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή – όταν στο Ηνωμένο Βασίλειο φοβούμαι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μάλλον αρνητικό κλίμα για την Ευρώπη – να είμαι σε θέση να πω με πόση ικανοποίηση χαιρετίζουμε την εξέλιξη μιας συνταγματοποίησης της Ευρώπης σε συνθήκες διευρυμένης και επεκτεινόμενης δημοκρατίας στην οποία εισέρχονται οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Όπως είπε η Προεδρεύουσα, είναι παράξενη η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ήδη σύνταγμα. Φυσικά και έχει. Έχει ένα σύνταγμα που δεν είναι ρητό και εύκολα καταληπτό, και το καθήκον μας είναι να το κάνουμε σαφές και εύληπτο και να μεριμνήσουμε ώστε να εγκριθεί καταλλήλως. Αυτό δεν υπονοεί απαραίτητα μια ομοσπονδία σε πλήρη κλίμακα σύμφωνα με τις απόψεις του κ. Σρέντερ. Όσοι από εμάς πιστεύουν σε μια συνομοσπονδιακή Ευρώπη, πιστεύουν εξίσου ότι αυτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τη διαύγεια της δημοκρατικής αρχής και από την αλληλεπίδραση των πλουραλιστικών συνταγμάτων, και όχι από ένα αυστηρά ιεραρχικό μοντέλο. Πολύ συχνά στο Σώμα ακούμε τον όρο “έθνος” να χρησιμοποιείται σαν να ταυτίζεται απολύτως με τον όρο “κράτος μέλος”. Είναι πασίγνωστο γεγονός, για όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά, ότι υπάρχουν περισσότερα έθνη στην Ευρώπη παρά κράτη. Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η, εν μέρει υπό την καθοδήγηση της ανάπτυξης της δημοκρατίας στην Ευρώπη, επανεμφάνιση των εσωτερικών δημοκρατιών σε μικρά αρχαία έθνη της Ευρώπης όπως στην Καταλονία, στη Χώρα των Βάσκων, στη Σκωτία, στη Γαλικία και στη Φλάνδρα. Εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, ελπίζουμε ότι η διαδικασία την οποία ξεκινάμε σήμερα θα σηματοδοτηθεί από σεβασμό της επικουρικότητας υπό γενναιόδωρη και εκτατική έννοια: οι τροπολογίες αριθ. 5 και 18 των Φιλελεύθερων και η τροπολογία αριθ. 28 της Ομάδας μου είναι για μας ακρογωνιαίοι λίθοι αυτής της διαδικασίας. Είναι ασφαλώς βέβαιο ότι η Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει την επικουρικότητα υπό ευρεία και γενναιόδωρη έννοια, πρέπει να αναγνωρίσει την πολιτική και εθνική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συζήτηση για το μέλλον πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις εξουσίες των εσωτερικών πολιτικών μονάδων των κρατών μελών, όχι μόνο των ίδιων των κρατών μελών. Σε αυτές τις εκλογές στη Σκωτία, γίνεται μια συζήτηση σχετικά με το αν το σκωτικό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει πλήρη δημοσιονομική αυτονομία: η αυτονομία αναπτύσσεται σε όλες αυτές τις μικρές χώρες και είναι ζωτικό να αναγνωριστεί. Είμαι ευτυχής που η πρόσφατη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογική εναρμόνιση κατέστησε απολύτως σαφές ότι μπορεί να υπάρξει ευρεία επικουρικότητα σε αυτά τα ζητήματα."@el8
"(EN) Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, es un gran placer en estos momentos – en los que me temo que en el Reino Unido se ha adoptado un tono bastante negativo sobre Europa – poder decir lo mucho que me alegra esta evolución de una constitucionalización de Europa en unas circunstancias de democracia ampliada y extendida que acoge a los países de la Europa Central y Oriental. Como ha dicho la Presidenta en ejercicio, resulta extraño que la Unión Europea no disponga ya de una constitución. Naturalmente que sí dispone de una. Tiene una implícita y no muy inteligible, y ahora se trata de hacerla explícita e inteligible y adoptarla debidamente. Esto no supone necesariamente una federación propiamente dicha según las líneas del Sr. Schroeder. Aquellos de nosotros que creemos en una Europa confederada, creemos en la misma proporción que ésta deberá estar marcada por el respeto de los derechos humanos, por la claridad del principio democrático y por la interrelación de constituciones pluralistas, en vez de por un modelo estrictamente jerárquico. Con demasiada frecuencia escuchamos en esta Asamblea el término de "nación" utilizado como si fuera meramente coextenso del término "Estado miembro". Es un hecho bien conocido por aquellos que reflexionan sobre ello, que en Europa existen más naciones que Estados. Una de las características interesantes de nuestro tiempo, en parte bajo la orientación del crecimiento de la democracia en Europa, es el resurgimiento de democracias internas en pequeñas antiguas naciones de Europa como Cataluña, el País Vasco, Escocia, Galicia y Flandes. En la Alianza Libre Europea tenemos la esperanza de que el proceso que hoy iniciamos se vea marcado por el respeto de la subsidiariedad en un sentido generoso y amplio: las enmiendas 5 y 18 presentadas por los Liberales y la enmienda 28 presentada por mi Grupo constituyen para nosotros piedras angulares de este proceso. Sin ninguna duda, esta Unión deberá reconocer la subsidiaria en un sentido generoso y amplio, deberá reconocer la diversidad política y nacional de la Unión Europea y el debate sobre el futuro deberá tener plenamente en cuenta los poderes de las unidades políticas internas de los Estados miembros y no sólo de los propios Estados miembros. En el marco de las presentes elecciones, en Escocia se está debatiendo sobre si el Parlamento escocés debería tener autonomía fiscal plena: la autonomía está creciendo en todos estos pequeños países y es de vital importancia que así se reconozca. Me ha producido gran satisfacción que la reciente declaración de la Comisión sobre armonización fiscal haya dejado perfectamente claro que puede existir una amplia subsidiaria en estos asuntos."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, minulla on suuri ilo sanoa tällä hetkellä – kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa on virinnyt aika kielteisesti sävyttynyt pelko Eurooppaa kohtaan – kuinka myönteisesti suhtaudun tähän Euroopan perustuslaillistamiseen suuntautuvaan kehitykseen, kun demokratia laajenee ja leviää Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittyessä unioniin. Kuten neuvoston puheenjohtaja sanoi, on kummallinen näkemys, että Euroopan unionilla ei jo olisi perustuslakia. Tietenkin sillä on. Sillä on epäsuora ja epäselvä perustuslaki, ja tehtävänä on muuttaa se suoraksi ja selkeäksi ja asianmukaisesti sovelletuksi. Tämä ei välttämättä edellytä täysimittaista liittovaltiota liittokansleri Schröderin mallin mukaisesti. Ne meistä, jotka uskovat liittovaltiomuotoiseen Eurooppaan, uskovat yhtä vakaasti, että sen pitää heijastaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokraattisten periaatteiden selkeyttä ja moniarvoisten perustuslakien vuorovaikutusta mieluummin kuin puhtaasti hierarkkista mallia. Parlamentissa kuulee liian usein käytettävän sanaa "kansa" ikään kuin se olisi termin "jäsenvaltio" synonyymi. Asiaa tarkemmin miettineille on hyvin tunnettu tosiasia, että Euroopassa on enemmän kansoja kuin valtioita. Yksi aikamme mielenkiintoisista piirteistä on – osittain demokratian Euroopassa leviämisen myötä – sisäisten demokratioiden ilmaantuminen Euroopan vanhojen, pienten kansojen parissa, kuten Kataloniassa, Baskimaassa, Skotlannissa, Galiciassa ja Flanderissa. Me Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä toivomme, että prosessia, jonka tänään aloitamme, kuvastaa toissijaisuuden kunnioittaminen suurpiirteisessä ja kattavassa merkityksessä: liberaalien esittämät tarkistukset 5 ja 18 ja ryhmäni esittämä tarkistus 28 ovat mielestämme tämän prosessin kulmakiviä. Täytyyhän unionin toki tunnustaa toissijaisuus suurpiirteisessä ja laajassa merkityksessä, sen täytyy tunnustaa Euroopan unionin poliittinen ja kansallinen moninaisuus, ja tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa täytyy ottaa täydellisesti huomioon jäsenvaltioiden sisäisten poliittisten yksiköiden, eikä ainoastaan jäsenvaltioiden valtuudet. Skotlannissa järjestettävissä vaaleissa käydään keskustelua siitä, pitäisikö Skotlannin parlamentille antaa täydellinen verotusta koskeva autonomia: autonomia lisääntyy kaikissa näissä pienissä maissa, ja on tärkeää, että se tunnustetaan. Olin hyvin iloinen, että komission hiljattain antamassa verotuksen yhdenmukaistamista koskeneessa lausunnossa tehtiin täysin selväksi, että näissä asioissa voidaan soveltaa laajasti toissijaisuusperiaatetta."@fi5
"Monsieur le Président, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, au moment même où, je le crains, le Royaume-Uni adopte un ton assez négatif à propos de l'Europe, c'est un grand plaisir de pouvoir dire à quel point je me réjouis de ce développement qui tend à la constitutionalisation de l'Europe, et ce dans un contexte d'élargissement et d'extension de la démocratie aux pays d'Europe centrale et orientale. Comme l'a dit la présidente en exercice, il est étrange de penser que l'Union européenne ne dispose pas encore d'une constitution. Bien sûr qu'elle en a une ! Elle dispose d'une constitution implicite et guère intelligible et il s'agit de la rendre explicite et intelligible et de veiller à son adoption en bonne et due forme. Cela n'implique pas nécessairement une fédération à part entière, comme l'envisage M. Schroeder. Ceux d'entre nous qui croient en une Europe confédérale n'en sont pas moins convaincus qu'elle doit être caractérisée par le respect des droits de l'homme, la clarté des principes démocratiques et l'interaction de constitutions pluralistes plutôt qu'un modèle strictement hiérarchique. Trop souvent dans cette Assemblée, nous entendons le terme "nation" utilisé comme s'il était une extension pure et simple du terme "État membre". Pour ceux qui y réfléchissent, il est bien connu qu'il y plus de nations que d'États en Europe. L'un des traits intéressants de notre époque a été la résurgence - notamment sous l'influence de la croissance de la démocratie en Europe - de démocraties internes dans d'anciennes petites nations d'Europe telles que la Catalogne, le Pays Basque, l'Écosse, la Galice et la Flandre. Au sein de l'Alliance libre européenne, nous espérons que le processus entamé aujourd'hui sera marqué par un respect aussi large que généreux du principe de subsidiarité : pour nous, les amendements 5 et 18 - déposés par les libéraux - et l'amendement 28 - déposé par mon groupe - sont des pierres de touche de ce processus. À coup sûr en effet, cette Union doit reconnaître la subsidiarité dans son sens le plus large ; elle doit admettre la diversité politique et nationale de l'Union européenne et le débat sur l'avenir doit tenir pleinement compte des pouvoirs des entités politiques qui composent les États membres - et non de ceux des seuls États membres. Au cours de cette élection en Écosse, on a débattu de l'opportunité d'accorder la pleine autonomie fiscale au parlement écossais : l'autonomie croît dans tous ces petits pays et il est crucial qu'on l'admette. J'ai été ravi que la récente déclaration de la Commission sur l'harmonisation fiscale ait clairement affirmé qu'une large subsidiarité pouvait s'imposer à ces matières."@fr6
"Signor Presidente, signora Presidente del Consiglio, signor Commissario, è con piacere che esprimo la mia soddisfazione per lo sviluppo verso una costituzionalizzazione dell’Europa in un contesto democratico ampliato ed esteso che comprende anche i paesi dell’Europa centro-orientale, in un momento in cui temo che nel Regno Unito si parli dell’Europa con tinte alquanto fosche. Come ha detto la Presidente del Consiglio, è anomalo che l’Unione europea non possieda ancora una costituzione. Non è vero: esiste già una costituzione implicita e non molto chiara, che adesso dobbiamo esplicitare, rendere comprensibile e adottare in maniera formale. Questo non implica per forza una federazione vera e propria come quella prospettata da Schröder. Quelli di noi che credono in un’Europa confederata desiderano che sia contraddistinta dal rispetto per i diritti umani, da principi democratici trasparenti e dall’interazione tra istituzioni pluraliste, e non organizzata secondo un rigido modello gerarchico. Troppo spesso in quest’Aula si utilizza il termine “nazione” come sinonimo di “Stato membro”. Se si riflette, ci si rende facilmente conto che, come noto, in Europa esistono molte più nazioni che Stati. Un fenomeno interessante dei nostri giorni è stato il riemergere, in parte grazie alla crescita della democrazia in Europa, di democrazie interne in nazioni antiche e di dimensioni ridotte come Catalogna, Paesi Baschi, Scozia, Galizia e Fiandre. Noi del gruppo ALE auspichiamo che il processo avviato oggi sia permeato dal rispetto per la sussidiarietà in senso lato: gli emendamenti nn. 5 e 18 presentati dal gruppo ELDR e l’emendamento n. 28 proposto dal mio gruppo rappresentano, a nostro avviso, le chiavi di volta di questo processo. L’Unione deve applicare la sussidiarietà in maniera estesa e generosa, riconoscendo la diversità politica e nazionale al proprio interno. Il dibattito sul futuro europeo deve tenere conto delle competenze spettanti agli organismi politici nazionali degli Stati membri, senza limitarsi agli Stati membri. Durante la campagna elettorale, in Scozia è sorto un dibattito in merito alla possibilità del parlamento scozzese di ottenere la piena autonomia fiscale: tutti questi piccoli paesi stanno acquisendo maggiore autonomia ed è cruciale che se ne prenda atto. Mi ha fatto molto piacere che nella sua recente dichiarazione la Commissione abbia espresso con chiarezza l’ampia sussidiarietà possibile in materia di armonizzazione fiscale."@it9
"Mr President, Madam President-in-Office, Commissioner, it is a great pleasure at this time – when in the United Kingdom I fear a rather negative tone has been taken about Europe – to be able to say how much one welcomes this development of a constitutionalisation of Europe in circumstances of enlarged and expanding democracy bringing the countries of Central and Eastern Europe in. As the President-in-Office has said, it is an odd view that the European Union does not already have a constitution. Of course it does. It has an implicit and not very intelligible one, and the task is to make it explicit and intelligible and properly adopted. That does not necessarily imply a full-scale federation along the lines of Mr Schroeder. Those of us who believe in a confederal Europe believe just as much that it must be marked by respect for human rights, by clarity of democratic principle and by interaction of pluralistic constitutions, rather than a strictly hierarchical model. Too often in this House we hear the term “nation” used as though it were purely co-extensive with the term “Member State”. It is a well-known fact, to those who reflect upon it, that there are more nations in Europe than there are states. One of the interesting features of our time has been, partly under the guidance of the growth of democracy in Europe, the re-emergence of internal democracies in small ancient nations of Europe like Catalonia, the Basque country, Scotland, Galicia and Flanders. We in the European Free Alliance hope that the process which we start today will be marked by a respect for subsidiarity in a generous and extensive sense: Amendments No 5 and 18 from the Liberals and Amendment 28 from my own group are for us keystones of this process. Surely indeed, this Union must recognise subsidiarity in a generous and broad sense, it must acknowledge the political and national diversity of the European Union and the debate on the future must take full account of the powers of the internal political units of the Member States, not only of the Member States themselves. In this election in Scotland, there is a debate going about whether there should be full fiscal autonomy for the Scottish parliament: autonomy is growing in all these small countries and it is vital that it be recognised. I was delighted that the recent statement by the Commission on tax harmonisation made it perfectly clear that there can be wide subsidiarity in these matters."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de voorzitter van de Raad, commissaris, het is mij een waar genoegen juist op dit moment – terwijl er in het Verenigd Koninkrijk nogal negatief over Europa wordt gesproken – te kunnen zeggen dat het constitutionaliseringsproces in Europa zeer gelegen komt. Dit proces vindt plaats tegen de achtergrond van een uitdijende democratie waarin de landen in Midden en Oost-Europa tot de Unie zullen toetreden. Zoals de voorzitter van de Raad al zei, is het vreemd om te zeggen dat de Europese Unie nog steeds geen grondwet heeft. Natuurlijk heeft de Unie een grondwet, al is die tot op heden niet erg zichtbaar en begrijpelijk. Dat is dan ook de taak: zorgen dat die grondwet zichtbaar en begrijpelijk wordt, en volgens de geldende procedure wordt goedgekeurd. Dat betekent niet per se dat er een volledige federatie moet worden opgericht zoals de heer Schroeder die in gedachten heeft. Ook degenen onder ons die in een confederaal Europa geloven, vinden dat Europa niet door een strak, hiërarchisch model moet worden beheerst, maar gekenmerkt moet worden door eerbiediging van de mensenrechten, helderheid in democratische principes en interactie tussen pluralistische grondwetten. In dit Parlement wordt de term “natie” nog te vaak gebruikt alsof het volledig door de term “lidstaat” vervangen kan worden. Als u er even bij stilstaat, zal het gauw genoeg duidelijk worden dat er in Europa meer naties dan staten zijn. Een van de interessante kenmerken van onze tijd is juist dat in kleine oude Europese naties zoals Catalonië, Baskenland, Schotland, Galicië en Vlaanderen opnieuw interne democratieën zijn opgebloeid. Dit is mede te danken aan de ontwikkeling van de democratie in Europa. Wij van de Europese Vrije Alliantie hopen dat het proces dat vandaag in gang wordt gezet zal worden gekenmerkt door respect voor subsidiariteit in de breedste zin van het woord. De amendementen 5 en 18 van de liberalen en amendement 28 van mijn eigen fractie beschouwen wij als de hoeksteen van dit proces. Subsidiariteit in brede zin moet door deze Unie toch worden erkend. Men moet oog hebben voor de politieke en nationale diversiteit van de Europese Unie. Daarnaast moeten in het debat over de toekomst ook de bevoegdheden van de interne politieke eenheden van de lidstaten, niet alleen van de lidstaten zelf, volledig worden meegewogen. In deze verkiezingsperiode is in Schotland een debat aan de gang over de vraag of het Schotse parlement op fiscaal terrein volledig autonoom dient te zijn. Per slot van rekening worden al deze kleine landen steeds autonomer en is het dus essentieel dat die autonomie ook wordt erkend. Het doet mij bijzonder deugd dat de Commissie in haar recente verklaring over belastingharmonisatie duidelijk heeft aangegeven dat er op dit terrein een grote mate van subsidiariteit kan bestaan."@nl2,2
"Senhor Presidente, Senhora Presidente em exercício do Conselho, Senhor Comissário, neste momento – em que, no Reino Unido, se adoptou um tom bastante negativo relativamente à Europa, receio eu – é motivo de grande prazer poder afirmar que nos congratulamos profundamente com este desenvolvimento de uma constitucionalização da Europa em circunstâncias de uma democracia alargada e em expansão que acolhe os países da Europa Central e Oriental. Como afirmou a Senhora Presidente em exercício do Conselho, é estranha a noção de que a União Europeia não tem já uma Constituição. É claro que tem. Tem uma Constituição implícita e não muito inteligível, e a tarefa agora é torná­la explícita e inteligível e devidamente adoptada. Isso não implica necessariamente uma federação em toda a escala segundo as linhas traçadas pelo Chanceler Schroeder. Aqueles de nós que acreditam numa Europa confederal, acreditam igualmente que essa Europa tem de ser caracterizada pelo respeito pelos direitos humanos, pela clareza do princípio democrático e pela interacção de Constituições pluralistas, e não por um modelo estritamente hierárquico. Ouvimos com demasiada frequência nesta assembleia utilizar o termo “nação” como se ele fosse pura e simplesmente coincidente com o termo “Estado­Membro”. É um facto bem evidente, para quem reflectir sobre ele, que na Europa há mais nações do que Estados. Uma das características interessantes dos nossos tempos tem sido o reaparecimento de democracias internas em pequenas e velhas nações da Europa, como a Catalunha, o País Basco, a Escócia, a Galiza e a Flandres, em parte tendo como exemplo o crescimento da democracia na Europa. Nós, membros da Aliança Livre Europeia, fazemos votos para que o processo que hoje iniciamos seja marcado pelo respeito pela subsidiariedade num sentido generoso e de grande dimensão. Para nós, as alterações 5 e 18, apresentadas pelos Liberais, e a alteração 28, apresentada pelo meu próprio grupo, são pedras fundamentais desse processo. Sem sombra de dúvida, esta União tem de reconhecer a subsidiariedade num sentido generoso e vasto, tem de reconhecer a diversidade política e nacional da União Europeia, e o debate sobre o futuro tem de levar plenamente em conta os poderes das unidades políticas internas dos Estados­Membros e não só os dos próprios Estados­Membros. Nas actuais eleições na Escócia, está em curso um debate sobre se o parlamento escocês deverá gozar ou não de plena autonomia fiscal: a autonomia está a aumentar em todos estes pequenos países e é vital que seja reconhecida. Fiquei encantado pelo facto de a recente declaração da Comissão sobre harmonização fiscal ter deixado inteiramente claro que pode haver uma ampla subsidiariedade nestas matérias."@pt11
"Herr talman, fru rådsordförande, herr kommissionär! Det är i denna stund – när tonen om Europa i Förenade kungariket har blivit, är jag rädd, ganska negativ – ett stort nöje att kunna tala om hur mycket man välkomnar denna utveckling i riktning mot en konstitutionalisering av Europa under omständigheter i vilka demokratin fördjupas och utvidgas till att omfatta länderna i Öst- och Centraleuropa. Som rådets ordförande har sagt är det en besynnerlig åsikt att säga att Europeiska unionen inte redan har en konstitution. Naturligtvis har den det. Den har en underförstådd och inte särskilt begriplig konstitution, och vår uppgift är att göra den tydlig och begriplig och att se till att den införs på ett riktigt sätt. Det betyder inte nödvändigtvis en fullskalig federation längs Schröders linjer. De av oss som tror på ett konfedererat Europa tror lika mycket på att ett sådant Europa måste kännetecknas av respekt för mänskliga rättigheter, av tydliga demokratiska principer och av växelspel mellan pluralistiska konstitutioner, snarare än att vara en strängt hierarkisk modell. Alltför ofta hör vi i denna kammare termen "nation" användas som om den hade samma innebörd som termen "medlemsstat". Det är ett välkänt faktum, för dem som funderar över det, att det finns fler nationer i Europa än det finns stater. Ett av vår tids intressanta särdrag har varit, delvis till följd av den starkare demokratin i Europa, att inhemska demokratier i små och gamla nationer i Europa, som Katalonien, Baskien, Skottland, Galicien och Flandern, har återuppstått. Vi i Europeiska fria alliansen hoppas att den process som vi startar i dag kommer att kännetecknas av respekt för subsidiaritetsprincipen i en generös och vidsträckt bemärkelse: ändringsförslagen 5 och 18 från liberalerna samt ändringsförslag 28 från min egen grupp är för oss hörnstenar i processen. Denna union måste helt visst erkänna subsidiaritetsprincipen i en generös och vid bemärkelse, den måste erkänna Europeiska unionens politiska och nationella mångfald, och i framtidsdebatten måste full hänsyn tas till den makt som ligger hos medlemsstaternas inhemska politiska enheter, inte bara till den makt som ligger hos medlemsstaterna själva. I valet i Skottland pågår en debatt om huruvida det skotska parlamentet bör få fullständig självbestämmanderätt på skatteområdet: självbestämmanderätten växer i alla dessa små länder, och det är nödvändigt att den erkänns. Det gladde mig att kommissionen i sitt uttalande för en liten stund sedan om skatteharmonisering gjorde helt klart att subsidiaritetsprincipen kan ges en vid tillämpning i dessa frågor."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Diese Union muss die Subsidiarität in einem großzügigen und weiten Sinn anerkennen, sie muss sich zur politischen und nationalen Vielfalt der Europäischen Union bekennen, und bei der Debatte über die Zukunft Europas müssen die Befugnisse der politischen Einheiten innerhalb der Mitgliedstaaten, nicht nur die der Mitgliedstaaten selbst, in vollem Umfang berücksichtigt werden. Es wird jetzt bei der Wahl in Schottland darüber diskutiert, ob es für das schottische Parlament eine volle Steuer- und Finanzautonomie geben sollte: Das Autonomiebestreben nimmt in all diesen kleinen Ländern zu, und das muss anerkannt werden. Ich war erfreut, dass in der jüngsten Erklärung der Kommission zur Steuerharmonisierung klargestellt worden ist, dass es in diesen Fragen weit gehende Subsidiarität geben kann."7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph