Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-05-17-Speech-4-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010517.5.4-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". La proposition de la Commission visant à créer un statut et un financement des partis politiques européens, comme le rapport Schleicher qui la soutient, sont dépourvus de toute base légale, ainsi que je l’ai expliqué dans le débat principal. L’obstination des principaux groupes fédéralistes à en poursuivre malgré tout le processus d’adoption donne la vraie mesure du respect accordé au droit dans l’Europe qu’ils construisent. On pourrait en dire autant du gouvernement français, d’ailleurs, qui dans sa note du 9 mai ne voit aucun inconvénient à l’utilisation de l’article 308 dans un tel cas. Sur le fond, le texte proposé inverse le cheminement logique d’une société libre. Au niveau de la nation, les partis politiques sont créés par les citoyens, irrigués par leur participation, et dans un second temps seulement, la loi peut éventuellement leur accorder un financement public. Avec le nouveau texte, au niveau européen, ce serait l’inverse : le financement public par le budget communautaire aurait pour objet de faire "émerger" des partis politiques européens, aujourd’hui inexistants, ou bien sans consistance réelle. Mais la perversion ne s’arrête pas là. Demain, ces créatures artificielles seront invoquées pour justifier l’existence d’une prétendue "scène politique européenne", qui elle-même sera produite comme preuve du bon fonctionnement d’une "démocratie européenne". Et cette "démocratie européenne" largement inventée va servir à son tour à justifier les soustractions de compétences aux démocraties nationales, les seules véritablement réelles. Cette machine antidémocratique de dépouillement des peuples tourne à plein régime, activée en l’occurrence par l’appât du gain, puisque les ectoplasmes qui s’intitulent aujourd’hui "partis politiques européens", soutenus par leurs amis du Parlement européen, attendent avec impatience le moment où ils pourront s’alimenter sur des fonds publics. À ces raisons de fond motivant notre opposition, s’ajoutent de nombreuses autres raisons liées à l’irrégularité du texte présenté, parce qu’il donne un "statut" à des partis politiques qui devraient rester libres, parce qu’il a biaisé en faveur des partisans de la supranationalité, parce qu’il met en place une véritable justice politique, parce qu’il institue des discriminations indéfendables au détriment des partis nationaux agissant directement au niveau européen. C’est à de tels textes qu’on voit combien manque, en France, un contrôle de constitutionnalité des actes de droit communautaire dérivé."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kommissionens forslag til en vedtægt for og finansiering af europæiske politiske partier mangler ligesom Schleichers betænkning, der støtter det, ethvert retsgrundlag, som jeg forklarede under den egentlige debat. De største føderalistiske gruppers modstand mod alligevel at gå videre med vedtagelsesproceduren viser, i hvilket omfang retten reelt overholdes i det Europa, de er ved at opbygge. Det samme kan for øvrigt siges om den franske regering, som i sin meddelelse af 9. maj ikke ser noget upassende i at anvende artikel 308 i et sådant tilfælde. I grunden vender betænkningen den logiske udvikling i et frit samfund på hovedet. På nationalt niveau etableres de politiske partier af borgerne, næres af deres deltagelse og først på et andet stadie kan de eventuelt ved lov bevilges et offentligt tilskud. Med den ny tekst bliver det omvendt på europæisk niveau. Den offentlige finansiering over EU-budgettet vil betyde, at nye europæiske politiske partier "dukker op", som i dag ikke eksisterer eller har et reelt omfang. Fordærvelsen standser imidlertid ikke der. Snart vil der blive henvist til disse kunstige skabninger for at berettige eksistensen af en såkaldt "europæisk politisk scene", der vil blive etableret som bevis på, at det "europæiske demokrati" fungerer godt. Dette "europæiske demokrati", der i det store og hele er opdigtet, vil på sin side tjene til at retfærdiggøre, at de nationale demokratier, som er de eneste virkelig reelle, fratages kompetence. Denne antidemokratiske maskine til udplyndring af befolkningerne kører for fuld omdrejning og aktiveres øjensynligt af belønning som lokkemad, da de spøgelser, der i dag kalder sig "europæiske politiske partier" og støttes af deres venner i Europa-Parlamentet, utålmodigt venter på det øjeblik, hvor de kan forsyne sig af de offentlige midler. Til disse principielle årsager, der ligger til grund for vores modstand, kommer mange andre grunde, der er forbundet med denne betænknings uregelmæssighed. Den giver en "vedtægt" til politiske partier, som burde forblive frie, den kommer med udflugter for at gavne tilhængerne af supranationalitet, den indfører en egentlig politisk lov og ret, den indfører en uforsvarlig forskelsbehandling på bekostning af nationale partier, der agerer direkte på europæisk niveau. Sådanne betænkninger viser, i hvilket omfang der i Frankrig mangler en kontrol af, om akter fra afledt fællesskabsret er i overensstemmelse med forfatningen."@da1
". Weder für den Vorschlag der Kommission, dessen Ziel es ist, eine Satzung und einen Finanzierungsmechanismus für europäische politische Parteien zu erarbeiten, noch für den Bericht Schleicher, der diesen Vorschlag unterstützt, besteht eine Rechtsgrundlage, wie ich bereits in der Hauptaussprache erläutert habe. Die Beharrlichkeit, mit der die wichtigsten föderalistischen Fraktionen trotz allem den Prozess zur Annahme dieses Vorschlags vorantreiben, zeigt, inwieweit in dem Europa, das sie aufbauen, Recht tatsächlich geachtet wird. Das Gleiche ließe sich auch über die französische Regierung sagen, die in ihrer Mitteilung vom 9. Mai kein Problem darin sieht, in einem solchen Fall den Artikel 308 anzuwenden. Im Grunde genommen kehrt der vorgeschlagene Text die folgerichtige Entwicklung einer freiheitlichen Gesellschaft in ihr Gegenteil. In einer Nation werden politische Parteien durch die Bürger geschaffen, werden durch deren Mitwirkung am Leben erhalten, und erst danach können ihnen per Gesetz eventuell öffentliche Finanzmittel gewährt werden. Mit dem vorliegenden Text wäre es auf der europäischen Ebene genau umgekehrt: es würden öffentliche Finanzmittel aus dem Gemeinschaftshaushalt mit dem Ziel bereitgestellt, europäische politische Parteien „ins Leben zu rufen“, die bislang noch nicht existieren oder nicht wirklich konsistent sind. Aber die Pervertierung reicht noch weiter. Morgen werden diese künstlichen Gebilde möglicherweise ins Feld geführt, um das angebliche Bestehen einer „europäischen politischen Szene“ zu rechtfertigen, welche wiederum erzeugt wird, um den Beweis für das reibungslose Funktionieren einer „europäischen Demokratie“ zu erbringen. Und diese weitgehend erfundene „europäische Demokratie“ wird ihrerseits dafür herhalten, Abstriche an den Zuständigkeiten der nationalen – der einzig wirklich realen Demokratien – zu rechtfertigen. Dieser antidemokratische Mechanismus der Entmachtung der Völker läuft auf Hochtouren, wird im vorliegenden Fall durch die Verlockung des Geldes noch angetrieben, denn diese Hüllen, die sich heute als „europäische politische Parteien“ bezeichnen und die von ihren Freunden im Europäischen Parlament unterstützt werden, erwarten ungeduldig den Zeitpunkt, da sie sich aus öffentlichen Mitteln versorgen können. Zu diesen grundsätzlichen Erwägungen, aus denen sich unser Widerstand begründet, kommen noch zahlreiche andere Gründe hinzu, die mit den Regelwidrigkeiten des vorgelegten Textes zu tun haben, denn dort wird politischen Parteien eine „Satzung“ gegeben, die eigentlich frei bleiben müssten, er tendiert in die Richtung der Fürsprecher der Supranationalität, er errichtet eine wahrhaftig politische Rechtsprechung, er führt Diskriminierungen ein, die keine Verteidigung ermöglichen, und das zulasten der direkt auf der europäischen Ebene agierenden nationalen Parteien. An solchen Texten sieht man, wie sehr es in Frankreich an einer Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsakte des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts mangelt."@de7
"Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία έχει στόχο τη θέσπιση του καταστατικού και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, όπως και η έκθεση Schleicher που την υποστηρίζει, στερούνται απολύτως νομικής βάσης, όπως εξήγησα και κατά την κύρια συζήτηση. Η επιμονή των σημαντικότερων φεντεραλιστικών ομάδων να δώσουν συνέχεια στο θέμα παρά την όλη διαδικασία έγκρισης, είναι ενδεικτική του σεβασμού τους προς το δίκαιο στην Ευρώπη που οικοδομούν. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τη γαλλική κυβέρνηση εξάλλου, η οποία στο υπόμνημά της 9ης Μαΐου θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς την προσφυγή στο άρθρο 308 στην περίπτωση αυτή. Επί της ουσίας, το προτεινόμενο κείμενο ανατρέπει τη λογική πορεία μιας ελεύθερης κοινωνίας. Σε εθνικό επίπεδο, τα πολιτικά κόμματα ιδρύονται από τους πολίτες, οι οποίοι συμμετέχουν και τα χρηματοδοτούν και, σε μια δεύτερη φάση πλέον, ο νόμος τους χορηγεί ενδεχομένως δημόσια χρηματοδότηση. Με το νέο κείμενο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνεται το αντίθετο: η δημόσια χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό θα έχει στόχο την “ανάδυση” των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, τα οποία σήμερα είναι ανύπαρκτα ή άνευ πραγματικής εμβέλειας. Η διαστροφή όμως δεν σταματά εδώ. Αύριο, θα επικαλούνται τα τεχνητά αυτά κατασκευάσματα για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη μιας “ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής”, η οποία επίσης θα δημιουργηθεί ως απόδειξη της καλής λειτουργίας μιας “ευρωπαϊκής δημοκρατίας”. Και αυτή η εν πολλοίς επινοημένη “ευρωπαϊκή δημοκρατία” θα χρησιμεύσει με τη σειρά της για να δικαιολογηθεί η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τις εθνικές δημοκρατίες, τις μόνες πραγματικές. Ο αντιδημοκρατικός αυτός μηχανισμός αποδυνάμωσης των λαών κινείται ταχύτατα, ενεργοποιημένος εν προκειμένω από το θέλγητρο του κέρδους, αφού τα εκτοπλάσματα που ονομάζονται σήμερα “ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα”, με την υποστήριξη των φίλων τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιμένουν με ανυπομονησία την ώρα που θα μπορέσουν να τροφοδοτηθούν από δημόσια κονδύλια. Σε αυτούς τους λόγους ουσίας που αιτιολογούν την αντίθεσή μας, προστίθενται και άλλοι πολλοί λόγοι, που αφορούν την παρατυπία του κειμένου που μας υποβλήθηκε, επειδή χορηγεί “καταστατικό” σε πολιτικά κόμματα που θα έπρεπε, κανονικά, να παραμείνουν ελεύθερα, επειδή κλίνει υπέρ των οπαδών του υπερεθνικού χαρακτήρα, επειδή θεσπίζει ένα πραγματικό πολιτικό δικαστήριο, επειδή θεσπίζει αστήρικτες διακρίσεις σε βάρος των εθνικών κομμάτων, που δρουν άμεσα σε εθνικό επίπεδο. Σε κάτι τέτοια κείμενα, βλέπει κανείς ξεκάθαρα πόσο ανύπαρκτος είναι στη Γαλλία ο έλεγχος όσον αφορά τη συνταγματικότητα των δράσεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου."@el8
"As I explained in the main debate, there is no legal basis for the Commission’s proposal on the statute and financing of European political parties or the Schleicher report supporting it. The obstinacy of the main federalist groups in pursuing their adoption come what may shows exactly how far the law is respected in the Europe they are building. The same can be said of the French government which, in its note of 9 May, sees no difficulty about using Article 308 in such a case. In terms of content, the proposed text turns the logical progress of a free society on its head. At national level political parties are created by the citizens and nurtured by their participation. They may eventually be granted public finance by law, but only later on. With this new text, the reverse would happen at European level: public finance from the Community budget would be intended to make European political parties – which do not exist today, or not with any real substance – ‘emerge’. The perversion, however, does not end there. Next, these artificial creations will be used as evidence of the existence of a so-called ‘European political scene’, which will itself be produced as proof that ‘European democracy’ is working well. And this largely invented ‘European democracy’ will in turn serve to justify the removal of powers from the national democracies, the only truly genuine ones. This anti-democratic machine for despoiling the peoples is operating at full speed, activated in this case by the lure of gain, since the ectoplasms currently entitled ‘European political parties’, supported by their friends in the European Parliament, are waiting impatiently for the time when they can feed on public funds. Added to these basic reasons for our opposition are many others relating to the irregularity of the text presented, because it gives a ‘statute’ to political parties which ought to remain free, because it is biased in favour of the partisans of supranationality, because it establishes a real political law, and because it institutes indefensible discrimination to the detriment of national parties acting directly at European level. Texts like these show how badly France needs a means of checking that acts derived from Community legislation are constitutional."@en3
"(FR) La propuesta de la Comisión encaminada a crear un estatuto y una financiación de los partidos políticos europeos, así como el informe Schleicher que la sustenta, carecen de cualquier fundamento legal, como ya expuse en el debate principal. La obstinación de los principales Grupos federalistas en continuar, a pesar de todo, con el proceso de adopción, da una idea real del respeto que se profesa a la ley en la Europa que están construyendo. Por otra parte, lo mismo cabría decir del gobierno francés, quien, en su nota del 9 de mayo, no ve ningún inconveniente en la aplicación del artículo 308 a un supuesto como ese. En cuanto al fondo, el texto propuesto invierte el progreso lógico de una sociedad libre. A escala nacional, los partidos políticos son creados por los ciudadanos, irrigados por su participación, y sólo en una segunda fase, la ley puede eventualmente concederles una financiación pública. Con el nuevo texto, a escala europea, sucedería lo contrario: la financiación pública a través del presupuesto comunitario estaría orientada a hacer “emerger” partidos políticos europeos, actualmente inexistentes, o bien carentes de una consistencia real. Pero la perversión no acaba aquí. En el futuro, estas creaciones artificiales serán invocadas para justificar la existencia de una supuesta “escena política europea”, que habrá sido a su vez creada como prueba del buen funcionamiento de una "democracia europea". Y esta “democracia europea” inventada prácticamente en su totalidad servirá, por su parte, para justificar las sustracciones de competencias a las democracias nacionales, que son las únicas verdaderamente reales. Esta máquina antidemocrática de saqueo a los pueblos funciona a pleno rendimiento, activada en este caso por el afán de enriquecimiento, dado que los ectoplasmas que hoy se denominan “partidos políticos europeos”, sostenidos por sus amigos del Parlamento Europeo, esperan con impaciencia el momento en que podrán alimentarse con fondos públicos. A estas razones de fondo que motivan nuestra oposición vienen a sumarse muchos otros argumentos vinculados a la irregularidad del texto presentado, porque otorga un “estatuto” a partidos políticos que deberían permanecer libres, porque ha dado un sesgo a favor de los partidarios de la supranacionalidad, porque instituye una verdadera justicia política, porque impone discriminaciones indefendibles en detrimento de los partidos nacionales que actúan directamente a escala europea. Con textos como éste, se ve cuán inexistente es, en Francia, el control de la constitucionalidad de los actos de derecho comunitario derivado."@es12
"Komission ehdotuksella, jonka tarkoituksena on luoda eurooppalaisten poliittisten puolueiden säännöt ja rahoitus, sen enempää kuin tätä tukevalla Schleicherin mietinnöllä, ei ole mitään oikeusperustaa, kuten selitin varsinaisessa keskustelussa. Pääasialliset federalistiryhmät jatkavat tästä huolimatta itsepintaisesti sen hyväksymismenettelyä, ja tämä antaa todellisen kuvan oikeuden kunnioittamisesta Euroopassa, jota he rakentavat. Samaa voitaisiin todeta sitä paitsi Ranskan hallituksesta, joka ei näe 9. toukokuuta antamassaan muistiossa mitään estettä 308 artiklan soveltamiselle tällaisessa tapauksessa. Mitä tulee ehdotetun tekstin sisältöön, siinä käännetään vapaan yhteiskunnan looginen kulkusuunta toisinpäin. Kansallisella tasolla kansalaiset perustavat poliittisia puolueita ja tukevat niiden toimintaa, ja vasta toiseksi laissa voidaan mahdollisesti sallia puolueiden julkinen rahoitus. Uusi teksti vaikuttaisi Euroopassa päinvastoin: yhteisön talousarviosta myönnettävän julkisen rahoituksen seurauksena "syntyisi" eurooppalaisia poliittisia puolueita, joita ei nykyisin ole olemassa tai joilla ei ole todellista sisältöä. Tilanne on kuitenkin vieläkin kieroutuneempi. Huomenna vetoamme näihin keinotekoisiin asioihin, jotta voimme perustella väitetyn "eurooppalaisen poliittisen kentän" olemassaolon, jota puolestaan käytetään todisteena "eurooppalaisen demokratian" moitteettomasta toiminnasta. Tämän pitkälti keksityn "eurooppalaisen demokratian" avulla puolestaan perustellaan toimivaltuuksien riistämistä kansallisilta demokratioilta, jotka ovat ainoita todellisia demokratioita. Tämä kansoja riistävä demokratianvastainen koneisto käy täydellä vauhdilla, ja sitä pitää toiminnassa tässä tapauksessa voitontavoittelu, koska itseään nykyisin "eurooppalaisiksi poliittisiksi puolueiksi" kutsuvat iljettävät oliot, joita niiden ystävät Euroopan parlamentissa tukevat, odottavat kärsimättöminä hetkeä, jolloin ne voivat saada julkista rahoitusta. Näiden vastalauseidemme perusteena olevien syiden lisäksi on olemassa monia muita esitetyn tekstin säännönvastaisuuteen liittyviä syitä, koska siinä annetaan "säännöksiä" poliittisille puolueille, joiden pitäisi säilyä riippumattomina, tuetaan ylikansallisuuden kannattajia, luodaan todellinen poliittinen oikeus ja otetaan käyttöön syrjintä, jota on mahdotonta puolustaa, suoraan Euroopan tasolla toimivien kansallisten puolueiden kustannuksella. Nimenomaan tällaisista teksteistä käy ilmi, kuinka puutteellista Ranskassa on Euroopan yhteisön johdetun oikeuden toimien perustuslaillisuuden valvonta."@fi5
". La proposta della Commissione volta a creare uno statuto e un finanziamento dei partiti politici europei, così come la relazione Schleicher che la sostiene, non dispongono di alcuna base giuridica, come ho spiegato nella discussione principale. L’ostinazione dei principali gruppi federalisti nel proseguire nonostante tutto il processo d’adozione fornisce la vera misura del rispetto accordato al diritto nell’Europa che costruiscono. D’altro canto, potremmo dire altrettanto del governo francese che, nella sua nota del 9 maggio, non vede alcun inconveniente nel ricorrere all’articolo 308 in un caso come questo. Nel merito, il testo proposto sovverte il percorso logico di una società libera. A livello di nazione, i partiti politici sono creati dai cittadini, alimentati dalla loro partecipazione e solo in un secondo tempo la legge può eventualmente concedere loro un finanziamento pubblico. Con il nuovo testo, a livello europeo accadrà il contrario: il finanziamento pubblico mediante il bilancio comunitario avrà come obiettivo di far “emergere” partiti politici, oggi inesistenti, o senza una reale consistenza. Ma la perversione non termina qui. Domani queste creazioni artificiali saranno invocate per giustificare l’esistenza di una supposta “scena politica europea” che sarà esibita come prova del buon funzionamento di una “democrazia europea”. E tale “democrazia europea” largamente inventata servirà, a sua volta, a giustificare la sottrazione di competenze alle democrazie nazionali, le sole autenticamente reali. Questa macchina antidemocratica di depredazione dei popoli funziona a pieno ritmo, attivata per l’occasione dal miraggio del guadagno, poiché gli ectoplasmi che si definiscono oggi “partiti politici europei”, sostenuti dai loro amici del Parlamento europeo, attendono con impazienza il momento in cui potranno sostentarsi con fondi pubblici. A tali ragioni di fondo che motivano la nostra opposizione si aggiungono numerose altre ragioni legate all’irregolarità del testo presentato, per il fatto che fornisce uno “statuto” a partiti politici che dovrebbero rimanere liberi, per il fatto che ha preso posizione a favore dei partigiani della soprannazionalità, perché istituisce un’autentica giustizia politica, perché crea discriminazioni insostenibili a scapito dei partiti nazionali agendo direttamente a livello europeo. E’ di fronte a testi come questo che si constata come in Francia manchi un controllo di costituzionalità degli atti di diritto comunitario derivato."@it9
"As I explained in the main debate, there is no legal basis for the Commission’s proposal on the statute and financing of European political parties or the Schleicher report supporting it. The obstinacy of the main federalist groups in pursuing their adoption come what may shows exactly how far the law is respected in the Europe they are building. The same can be said of the French government which, in its note of 9 May, sees no difficulty about using Article 308 in such a case. In terms of content, the proposed text turns the logical progress of a free society on its head. At national level political parties are created by the citizens and nurtured by their participation. They may eventually be granted public finance by law, but only later on. With this new text, the reverse would happen at European level: public finance from the Community budget would be intended to make European political parties – which do not exist today, or not with any real substance – ‘emerge’. The perversion, however, does not end there. Next, these artificial creations will be used as evidence of the existence of a so-called ‘European political scene’, which will itself be produced as proof that ‘European democracy’ is working well. And this largely invented ‘European democracy’ will in turn serve to justify the removal of powers from the national democracies, the only truly genuine ones. This anti-democratic machine for despoiling the peoples is operating at full speed, activated in this case by the lure of gain, since the ectoplasms currently entitled ‘European political parties’, supported by their friends in the European Parliament, are waiting impatiently for the time when they can feed on public funds. Added to these basic reasons for our opposition are many others relating to the irregularity of the text presented, because it gives a ‘statute’ to political parties which ought to remain free, because it is biased in favour of the partisans of supranationality, because it establishes a real political law, and because it institutes indefensible discrimination to the detriment of national parties acting directly at European level. Texts like these show how badly France needs a means of checking that acts derived from Community legislation are constitutional."@lv10
"Het voorstel van de Commissie betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen is net als het verslag-Schleicher, waarin dit voorstel wordt gesteund, op geen enkele rechtsgrondslag gebaseerd. Ik heb dit reeds tijdens het hoofddebat over dit vraagstuk aangegeven. De halsstarrigheid waarmee de belangrijkste federalistische fracties ondanks het aannemingsproces aan dit voorstel blijven vasthouden, laat zien hoeveel waarde er nu echt aan de rechtsregels wordt gehecht in het Europa waaraan ze bouwen. Hetzelfde kan overigens gezegd worden van de Franse regering, die in haar nota van 9 mei jongstleden aangaf in een dergelijk geval geen enkel bezwaar te zien in de toepassing van artikel 308. Welbeschouwd is de voorgestelde tekst in strijd met de logische ontwikkeling in de richting van een vrije samenleving. Op het niveau van de natiestaat worden politieke partijen door de burgers opgericht en door het lidmaatschap van deze burgers levensvatbaar gemaakt. Pas in tweede instantie kan de wet eventueel voorzien in de publieke financiering van deze partijen. Als de nieuwe tekst wordt aangenomen, zal er op Europees niveau juist sprake zijn van een tegengestelde situatie: dankzij de financiering uit de communautaire begroting kunnen tot op heden niet bestaande Europese politieke partijen zonder enige daadwerkelijke basis "verrijzen". Het kan echter allemaal nog erger. Straks zal men zich op deze kunstmatige creaties beroepen om het bestaan van een zogenaamd "Europees politiek platform" te rechtvaardigen, dat in het leven zal worden geroepen als bewijs voor het goede functioneren van de "Europese democratie". Deze grotendeels verzonnen "Europese democratie" zal op haar beurt weer dienen om bevoegdheden aan de nationale democratieën, de enige echte democratieën, te ontfutselen. Deze antidemocratische machine waarbij de volkeren op afstand worden geplaatst, draait op volle kracht en wordt in het onderhavige geval aangezwengeld door het winstbejag. Het ectoplasma dat momenteel wordt gevormd door de "Europese politieke partijen", die worden gesteund door hun vrienden in het Europees Parlement, wacht ongeduldig op het moment waarop het zich met publieke middelen kan voeden. Dit zijn de belangrijkste redenen van ons bezwaar tegen deze tekst, maar er zijn nog vele andere redenen aan te dragen. Ten eerste bevat de tekst inconsequenties. De politieke partijen krijgen een "statuut", terwijl ze juist hun vrijheid zouden moeten behouden. In de tweede plaats komt de tekst vooral tegemoet aan de voorstanders van supranationaliteit. In de derde plaats wordt in de tekst de weg vrijgemaakt voor een daadwerkelijk politieke rechtspraak. Tenslotte worden nationale partijen die direct op Europees niveau actief zijn, op ontoelaatbare wijze gediscrimineerd. Dergelijke teksten maken duidelijk hoezeer in Frankrijk een grondwettelijke controle op handelingen van afgeleid Gemeenschapsrecht ontbreekt."@nl2
"A proposta da Comissão, que visa criar um estatuto e um financiamento dos partidos políticos europeus, tal como o relatório Schleicher que a apoia, estão desprovidas de qualquer base jurídica, como já o expliquei no debate principal. A obstinação dos principais grupos federalistas em levá-las por diante, a despeito de qualquer processo de adopção, mostra a verdadeira dimensão do respeito que se concede ao direito na Europa que eles constróem. Aliás, poderia dizer-se o mesmo do Governo francês, que na sua comunicação de 9 de Maio refere que não vê qualquer inconveniente na aplicação do artigo 308º num caso destes. Quanto à matéria de fundo, o texto proposto inverte o percurso lógico de uma sociedade livre. Ao nível da nação, os partidos políticos são criados pelos cidadãos, irrigados pela sua participação, e só numa segunda fase, a lei poderá eventualmente conceder-lhes um financiamento público. Com o novo texto, seria o inverso ao nível europeu: o financiamento público por via do orçamento comunitário, teria como objectivo fazer “emergir” partidos políticos europeus, hoje inexistentes, ou sem consistência real. Mas a perversidade não fica por aí. Amanhã, estas criaturas artificiais serão invocadas para justificar a existência de uma pretensa “cena política europeia”, sendo que a própria será apresentada como prova do bom funcionamento de uma “democracia europeia”. E esta “democracia europeia” largamente inventada vai servir, por sua vez, para justificar as reduções de competências feitas às democracias nacionais, as únicas efectivamente verdadeiras. Esta máquina antidemocrática de despojamento dos povos anda a toda a velocidade, accionada, no caso vertente, pela mira do lucro, uma vez que os ectoplasmas que se intitulam hoje “partidos políticos europeus”, apoiados pelos seus amigos do Parlamento Europeu aguardam com impaciência o momento em que poderão alimentar-se dos fundos públicos. A estas razões de fundo que motivam a nossa oposição, juntam-se muitas outras ligadas à irregularidade do texto apresentado, porque este confere um “estatuto” aos partidos políticos que deveriam continuar livres, porque usa de artimanhas a favor dos partidários da supranacionalidade, porque cria uma verdadeira justiça política, porque institui discriminações indefensáveis em detrimento dos partidos nacionais que actuam directamente a nível europeu. É com textos deste tipo que se vê quão insuficiente é, em França, o controlo de constitucionalidade dos actos de direito comunitário derivado."@pt11
"Kommissionens förslag, som i likhet med det stödjande betänkandet av Schleicher syftar till att inrätta en stadga för och en finansiering av de europeiska politiska partierna, saknar all rättslig grund, vilket jag förklarade i huvuddebatten. De största federalistiska gruppernas envishet att framhärda, trots beslutsprocessen, ger ett verkligt mått på den respekt som visas för lag och rätt i det Europa som de bygger upp. Man skulle förresten kunna säga detsamma om den franska regeringen, som i sitt meddelande av den 9 maj inte ser någon nackdel i att använda artikel 308 i ett sådant fall. När det gäller innehållet är den föreslagna texten den logiska motsatsen till ett fritt samhälle. På nationsnivå bildar medborgarna politiska partier som utvecklas genom deras deltagande, och det är först i ett senare skede som lagen eventuellt tillåter dem att finansieras offentligt. Med den nya texten, som gäller europeisk nivå, är det motsatsen som gäller: gemenskapsbudgetens offentliga finansiering syftar till att få europeiska politiska partier att "bildas ", partier som i dag inte finns eller saknar verklig stadga. Men det fördärvliga upphör inte där. I morgon kommer dessa artificiella skapelser att åberopas för att rättfärdiga en förment "europeisk politisk scen ", som i sig kommer att produceras som ett bevis på att den "europeiska demokratin " fungerar väl. Och denna i hög grad påhittade "europeiska demokrati " kommer i sin tur att tjäna som rättfärdigande för att frånta de nationella demokratierna deras befogenheter, de enda verkligt sanna demokratierna. Denna antidemokratiska apparat som plundrar folken går på högvarv och blir i det här fallet aktiva av vinsten som lockbete, eftersom de ektoplasmer som i dag kallar sig "europeiska politiska partier ", och som får stöd av sina vänner i Europaparlamentet, otåligt väntar på det ögonblick då de kommer att kunna växa med hjälp av allmänna medel. Dessa grundläggande orsaker motiverar vårt motstånd, men det tillkommer många andra skäl som har att göra med att den framlagda texten inte är regelenlig, eftersom den skänker en "stadga " till politiska partier som bör förbli fria, eftersom den gagnar anhängarna av överstatlighet, eftersom den inrättar en rättvisa som är verkligt politisk, eftersom den inför en oförsvarlig diskriminering till nackdel för nationella partier som agerar direkt på europeisk nivå. Det är i den här typen av texter som man kan se att det i Frankrike verkligen saknas en kontroll av grundlagsenligheten i gemenskapens sekundärrättsakter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph