Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-05-16-Speech-3-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010516.10.3-290"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Unionens åtgärder och ståndpunkter i denna fråga är väl dokumenterade, inte minst genom den utförliga mediabevakningen av de senaste kommentarerna och de omfattande bilaterala samråd som rådet genomfört. Rådet behöver knappast erinra om att Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har spelat, och fortsätter att spela, en mycket aktiv roll i de internationella förhandlingarna om klimatförändringar. I sina slutsatser har rådet gång på gång bekräftat sitt åtagande att nå ett avtal i den återupptagna sjätte partskonferensen, att slå vakt om Kyotoprotokollets miljömässiga integritet och att skapa villkor för dess ratificering och ikraftträdande senast år 2002. Det behöver säkert inte upprepas att rådet står fast vid både sin politik för klimatförändringar och dessa åtaganden. Vid Europeiska rådets möte i Stockholm i mars 2001 bekräftades på nytt det starka engagemanget för Kyotoprotokollet som grund för det internationella arbetet med att minska utsläppen. Europeiska rådet anmodade alla förhandlingspartner att konstruktivt bidra till att nå ett avtal om de närmare villkoren för att genomföra Kyotoprotokollet och underlätta ett framgångsrikt resultat. Rådet står fortfarande fast vid sin tro på Kyotoprotokollet och på Kyotoprocessen. Ett omfattande samråd med andra parter har genomförts av trojkan, som har träffat Kanada, Iran, som är nuvarande ordförande i Ryssland, Kina och Japan för att samla stöd för Kyotoprocessen och de ansträngningar som ordföranden för partskonferensen, den holländske miljöministern Pronk, gör. Ytterligare bilaterala förhandlingar på samma tema kommer naturligtvis att pågå inför andra rundan av den sjätte partskonferensen i Bonn i sommar. Unionen har också meddelat sitt åtagande att gå vidare med förberedelserna för ratificering senast 2002, även om Förenta staterna beslutar att inte delta. EU:s omedelbara strategi innebär alltså att tillräckligt stöd för Kyotoprocessens fortsatta framgång skall säkras, trots Förenta staternas nuvarande ståndpunkt. Unionen har vidare direkt klargjort sin inställning för den nya administrationen i Washington genom flera företrädare på hög nivå, bl.a. den svenske miljöministern Kjell Larsson och miljökommissionären Margot Wallström. Den viktigaste målsättningen just nu är att få tillbaka Förenta staterna i Kyotoprocessen. EU understryker att klimatfrågan är en viktig del av de transatlantiska förbindelserna och anmodar Förenta staterna att konstruktivt bidra till denna process."@sv13
lpv:translated text
"Unionens foranstaltninger og holdninger i denne sag er veldokumenterede, ikke mindst via den store mediebevågenhed i forbindelse med de seneste kommentarer og de mange bilaterale samråd, som Rådet har afholdt. Rådet behøver næppe at minde om, at EU og medlemsstaterne har spillet, og fortsat vil spille, en meget aktiv rolle i de internationale forhandlinger om klimaændringer. I sine konklusioner har Rådet gang på gang bekræftet sin forpligtelse til at nå frem til en aftale i den genoptagede sjette partskonference, til at stå vagt om Kyoto-protokollens miljømæssige integritet og til at skabe vilkår for dens ratificering og ikrafttrædelse senest i 2002. Det er sikkert ikke nødvendigt at gentage, at Rådet står fast både på sin politik for klimaændringer og de nævnte forpligtelser. På Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts 2001 blev det store engagement i Kyoto-protokollen endnu en gang bekræftet som grundlag for det internationale arbejde med at mindske udslip. Det Europæiske Råd anmodede alle forhandlingspartnere om at bidrage konstruktivt til, at vi når frem til en aftale om vilkårene for en gennemførelse af Kyoto-protokollen og til, at vi får et godt resultat. Rådet tror stadig på Kyoto-protokollen og Kyoto-processen. Trojkaen har holdt samråd med andre parter, den har holdt møder med Canada og Iran, der har formandskabet i Rusland, Kina og Japan for at samle støtte til Kyoto-processen og de bestræbelser, som formanden for partskonferencen, den hollandske miljøminister Pronk, gør sig. Der vil naturligvis komme yderligere bilaterale forhandlinger om samme emne i den anden runde af den sjette partskonference i Bonn til sommer. Unionen har også bekendtgjort sin intention om at fortsætte forberedelserne til en ratificering senest i 2002, også selv om USA eventuelt ikke vil deltage. EU's umiddelbare strategi er altså at sikre fortsat støtte til Kyoto-processen på trods af USA's nuværende holdning. Unionen har endvidere direkte fremsat sin holdning til den nye regering i Washington via flere repræsentanter på højt niveau, bl.a. den svenske miljøminister Kjell Larsson og miljøkommissær Margot Wallström. Den vigtigste målsætning netop nu er at få USA tilbage i Kyoto-processen. EU understreger, at klimaspørgsmålet er en vigtig del af de transatlantiske forbindelser, og anmoder USA om at bidrage konstruktivt til denne proces."@da1
". Die Maßnahmen und Standpunkte der Union in dieser Frage sind ausführlich dokumentiert, nicht zuletzt durch die große Aufmerksamkeit der Medien für die jüngsten Kommentare und die umfassenden bilateralen Gespräche des Rates. Es braucht wohl kaum daran erinnert zu werden, dass die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten eine äußerst aktive Rolle in den internationalen Verhandlungen zu den Klimaveränderungen gespielt haben und auch weiterhin spielen werden. In seinen Schlussfolgerungen hat der Rat stets aufs Neue seine Absicht bekräftigt, bei der wieder aufgenommenen sechsten Konferenz der Vertragsparteien ein Abkommen zu erreichen, die Umweltintegrität des Protokolls von Kyoto zu bewahren und die Bedingungen für seine Ratifizierung und sein Inkrafttreten bis spätestens 2002 zu schaffen. Es bedarf sicherlich keiner Wiederholung, dass der Rat an seiner Politik hinsichtlich der Klimaveränderung sowie an den genannten Verpflichtungen festhält. Auf dem Gipfel von Stockholm im März 2001 wurde erneut das starke Engagement für das Protokoll von Kyoto als Grundlage der internationalen Arbeit für die Emissionsverringerung unterstrichen. Der Europäische Rat rief alle Verhandlungsparteien auf, einen konstruktiven Beitrag zum Abschluss eines Abkommens über die Einzelheiten der Umsetzung des Protokolls von Kyoto sowie zu einem erfolgreichen Ergebnis zu leisten. Der Rat hält auch weiterhin an seinem Glauben an das Protokoll von Kyoto und den Kyoto-Prozess fest. Die Troika führte umfassende Gespräche mit anderen Parteien und reiste dabei nach Kanada, in den Iran, der gegenwärtig den Vorsitz in der innehat, sowie nach Russland, China und Japan, um Unterstützung für den Kyoto-Prozess und die Bemühungen des Vorsitzenden der Konferenz der Vertragsparteien, des niederländischen Umweltministers Pronk, zu erreichen. In Vorbereitung der zweiten Runde der sechsten Konferenz der Vertragsparteien im Sommer in Bonn werden natürlich weitere bilaterale Verhandlungen zum selben Thema geführt werden. Die Union hat ferner ihre Absicht erklärt, auch bei Nicht-Teilnahme der USA die Vorbereitungen für eine Ratifizierung bis zum Jahr 2002 fortzuführen. Die gegenwärtige Strategie der EU stellt also einen ausreichenden Beitrag zur Sicherung des weiteren Erfolgs des Kyoto-Prozesses dar, trotz des jetzigen Standpunkts der USA. Darüber hinaus hat die Union der neuen US-Regierung in Washington ihren Standpunkt direkt durch mehrere hochrangige Vertreter, wie z. B. den schwedischen Umweltminister Kjell Larsson und die Umweltkommissarin Margot Wallström, vorgetragen. Die gegenwärtig wichtigste Zielsetzung besteht darin, die USA zu einer Rückkehr zum Kyoto-Prozess zu bewegen. Die Union betont, dass die Klimafragen ein wichtiger Teil der transatlantischen Beziehungen sind und appelliert an die USA, konstruktiv zu diesem Prozess beizutragen."@de7
"Τα μέτρα και οι θέσεις της Ένωσης για το ζήτημα αυτό είναι ήδη γνωστά, και μάλιστα δεδομένης της λεπτομερούς παρουσίασης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των πρόσφατων σχολίων και των ευρέων διμερών διαβουλεύσεων που πραγματοποίησε το Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσει το Συμβούλιο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της διαδραμάτισαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν ένα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές. Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο επανειλημμένα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στην Έκτη Διάσκεψη των Μερών η οποία επαναλαμβάνεται, να μεριμνήσει για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων για το περιβάλλον που προβλέπει το � ρωτόκολλο του Κυότο και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επικύρωση και τη θέση σε ισχύ αυτού το έτος 2002 το αργότερο. Δεν χρειάζεται φυσικά να επαναλάβουμε ότι το Συμβούλιο επιμένει στην πολιτική του για τις κλιματικές αλλαγές και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Στοκχόλμης το Μάρτιο του 2001 το Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου το έντονο ενδιαφέρον του για το � ρωτόκολλο του Κυότο ως βάση των προσπαθειών που καταβάλλονται σε διεθνές επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε όλα τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμβάλουν εποικοδομητικά στην επίτευξη συμφωνίας για τον ακριβή τρόπο εφαρμογής του � ρωτοκόλλου του Κυότο προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να εκφράζει την υποστήριξή του στο � ρωτόκολλο και στη διαδικασία του Κυότο. Η τρόικα πραγματοποίησε ευρείες επαφές με άλλα μέρη, με τον Καναδά, το Ιράν, το οποίο προεδρεύει τη στιγμή αυτή της Ομάδος των 77, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ιαπωνία προκειμένου να συγκεντρώσει υποστήριξη για τη διαδικασία του Κυότο και για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Μερών, ολλανδός Υπουργός � εριβάλλοντος Pronk. Φυσικά θα πραγματοποιηθούν διμερείς διαπραγματεύσεις για το ίδιο ζήτημα πριν από το δεύτερο γύρο της Έκτης Διάσκεψης των Μερών στη Βόννη το καλοκαίρι. Η Ένωση διακήρυξε επίσης τη δέσμευσή της να συνεχίσει τις προετοιμασίες για την επικύρωση το αργότερο το 2002, παρόλο που οι Ηνωμένες � ολιτείες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν. Η άμεση στρατηγική της ΕΕ προβλέπει τη συνέχιση της παροχής της αναγκαίας υποστήριξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευόδωση της διαδικασίας του Κυότο, παρά τις θέσεις που εκφράζουν οι Ηνωμένες � ολιτείες τη στιγμή αυτή. Εξάλλου πολλοί εκπρόσωποι της Ένωσης κατέστησαν άμεσα σαφείς τις θέσεις μας στη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον, όπως ο σουηδός Υπουργός � εριβάλλοντος Kjell Larsson και η Επίτροπος περιβάλλοντος Margot Wallström. Ο σημαντικότερος στόχος τη στιγμή αυτή είναι να πείσουμε τις Ηνωμένες � ολιτείες να συμμετάσχουν εκ νέου στη διαδικασία του Κιότο. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι το ζήτημα του κλίματος αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των διατλαντικών σχέσεων και καλεί τις Ηνωμένες � ολιτείες να συμβάλλουν εποικοδομητικά σ’ αυτή τη διαδικασία."@el8
"The European Union’s measures and positions on this issue are well documented, especially as a result of the extensive monitoring by the media of the most recent comments and the extensive bilateral consultations carried out by the Council. The Council scarcely needs to remind you that the European Community and its Member States have played, and continue to play, a very active role in the international negotiations on climate change. In its conclusions, the Council has time after time confirmed it commitment to reaching an agreement at the next and Sixth Conference of the Parties to safeguarding the Kyoto Protocol’s environmental integrity and to creating conditions for its ratification and entry into force by 2002 at the latest. It certainly does not need to be repeated that the Council sticks by both its policy on climate change and these commitments. The European Council in Stockholm in March 2001 again confirmed its strong commitment to the Kyoto Protocol as the basis for the international work on reducing emissions. The European Council called upon all the negotiating partners to contribute constructively to reaching an agreement on the more specific conditions for implementing the Kyoto Protocol and facilitating a successful result. The Council still stands by its belief in the Kyoto Protocol and the Kyoto process. Extensive consultation with other parties has been carried out by the troika, which has met the Canadians, the Iranians – who currently hold the Presidency of the Group of 77 – the Russians, the Chinese and the Japanese in order to garner support for the Kyoto process and for the efforts made by the President of the Conference of the Parties, the Dutch Minister for the Environment, Mr Pronk. Further bilateral negotiations on the same theme will, of course, take place before the second round of the Sixth Conference of the Parties in Bonn this summer. The European Union has also made known its commitment to proceeding further with the preparations for ratification by no later than 2002, even if the United States decides not to participate. The EU’s direct strategy, therefore, involves securing sufficient support for the continued success of the Kyoto process, in spite of the United States’s current position. Through a number of high-level representatives, including the Swedish Minister for the Environment, Mr Larsson, and the Commissioner for the Environment, Mrs Wallström, the European Union has also lost no time in making its attitude clear to the new administration in Washington. The most important objective right now is to get the United States involved in the Kyoto process again. The EU emphasises that the climate issue is an important part of the transatlantic relationship and calls upon the United States to make a constructive contribution to this process."@en3
"(SV) La postura y las medidas de la Unión en esta materia son bien conocidas, especialmente a través de la información de los medios de comunicación sobre los últimos comentarios y las amplias consultas bilaterales llevadas a cabo por el Consejo. El Consejo casi no necesita recordarle que la Unión Europea y sus Estados miembros han tenido, y seguirán teniendo, un papel muy activo en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. En sus conclusiones, el Consejo ha confirmado reiteradamente su compromiso de lograr un acuerdo en la sexta conferencia, velar por la integridad medioambiental del Protocolo de Kioto y crear las condiciones para su ratificación y entrada en vigor a más tardar en 2002. Seguramente no es necesario repetir que la política del Consejo sobre cambio climático y sus compromisos son inamovibles. En la reunión del Consejo Europeo de Estocolmo en marzo de 2001, se confirmó una vez más el gran interés en el Protocolo de Kioto como base para el trabajo internacional en pro de la disminución de las emisiones. El Consejo Europeo instó a todas las partes para que contribuyan constructivamente a la firma de un acuerdo sobre las condiciones para la aplicación del Protocolo de Kioto y facilitar la obtención de buenos resultados. El Consejo sigue creyendo firmemente en el Protocolo y en el proceso de Kioto. La troica ha realizado minuciosas consultaciones con otras partes, se ha reunido con Canadá, con Irán - que es el actual Presidente del con Rusia, con China y con Japón con el objeto de conseguir apoyo para el proceso de Kioto y para los esfuerzos que realiza el Sr. Pronk, Ministro de Medio Ambiente neerlandés y Presidente de la Conferencia. Obviamente tendrán lugar más negociaciones bilaterales sobre el mismo tema en relación con la segunda vuelta de la sexta Conferencia en el verano en Bonn. La Unión también ha comunicado su compromiso de continuar con los preparativos para la ratificación a más tardar en 2002, aunque EE.UU. decida no participar. La estrategia inmediata de la UE significa, por tanto, asegurar el apoyo necesario para el futuro éxito del proceso de Kioto, a pesar de la actual postura de EE.UU. Además, la Unión, por medio de numerosos representantes de alto nivel, entre ellos el Ministro de Medio Ambiente de Suecia, Kjell Larsson y la Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, ha dejado en claro su posición frente a la administración de Washington. Ahora el objetivo primordial es hacer volver a EE.UU. al proceso de Kioto. La UE subraya que el cambio climático es un componente importante de las relaciones transatlánticas e insta a Estados Unidos para que contribuya constructivamente en este proceso."@es12
"Unionin toimet ja kannat tässä kysymyksessä ovat hyvin dokumentoituja, erityisesti sen perusteellisen tiedotusvälineiden harjoittaman valvonnan ansiosta, joka on kohdistunut viimeaikaisiin kommentteihin ja neuvoston käymiin kattaviin kahdenkeskeisiin neuvotteluihin. Neuvoston tarvitsee tuskin muistuttaa siitä, että Euroopan yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla on ollut ja on edelleenkin erittäin aktiivinen asema kansainvälisissä ilmastonmuutoksia koskevissa neuvotteluissa. Neuvosto on päätelmissään kerta toisensa jälkeen vahvistanut sitoumuksensa, jonka mukaan se aikoo saada aikaan sopimuksen uudelleen käynnistetyssä kuudennessa osapuolikokouksessa, vaalia Kioton pöytäkirjan ympäristöllistä koskemattomuutta ja luoda pöytäkirjan ratifiointia ja voimaan astumista koskevat ehdot viimeistään vuonna 2002. Tarvitsee tuskin toistaa, että neuvosto pitää kiinni sekä ilmastonmuutoksia koskevasta politiikastaan että näistä toimista. Vuoden 2001 maaliskuussa Tukholmassa järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa vahvistettiin uudelleen, että kansainvälisen päästöjen vähentämiseen tähtäävän työn lähtökohtana on aktiivinen Kioton pöytäkirjan parissa tehtävä työ. Eurooppa-neuvosto kehotti kaikkia neuvotteluosapuolia tukemaan rakentavasti sellaisen sopimuksen solmimista, joka koskee Kioton pöytäkirjan toteuttamisen tarkempia ehtoja ja helpottaisi menestyksekkään tuloksen aikaansaamista. Neuvosto uskoo edelleenkin vahvasti Kioton pöytäkirjaan ja Kioton prosessiin. Troikka on käynyt laajoja neuvotteluja muiden osapuolten kanssa, ja se on tavannut Kanadan, Iranin, joka on nykyinen maiden puheenjohtaja, Venäjän, Kiinan ja Japanin kerätäkseen tukea Kioton prosessille ja niille ponnisteluille, joita osapuolikonferenssin puheenjohtaja, Hollannin ympäristöministeri Pronk tekee. Samaa aihetta käsitteleviä kahdenvälisiä neuvotteluja käydään tietenkin vielä tänä kesänä Bonnissa järjestettävän kuudennen osapuolikonferenssin toisella kierroksella. Unioni on myös ilmoittanut sitoutuvansa siihen, että se aikoo edetä viimeistään vuonna 2002 tapahtuvaa ratifiointia koskevissa valmisteluissa, vaikka Yhdysvallat ei osallistuisikaan niihin. EU:n välittömänä strategiana on siis varmistua siitä, että Kioton prosessin jatkuvaa menestystä tuetaan tarpeeksi, Yhdysvaltojen nykyisestä kannasta huolimatta. Unioni on lisäksi usean korkean tason edustajan, esimerkiksi Ruotsin ympäristöministeri Kjell Larssonin ja ympäristöasioista vastaavan komission jäsen Margot Wallströmin välityksellä tuonut suoraan esille kantansa Washingtonin uudelle hallitukselle. Juuri nyt tärkeimpänä tavoitteena on, että Yhdysvallat saadaan jälleen mukaan Kioton prosessiin. EU korostaa, että ilmastokysymys on tärkeä osa transatlanttisia suhteita ja se kehottaa Yhdysvaltoja antamaan rakentavaa tukea tälle prosessille."@fi5
"Les mesures et positions de l'Union sur cette question sont bien documentées, notamment grâce à l'importante couverture médiatique des derniers commentaires et des importantes concertations bilatérales du Conseil. Le Conseil n'a guère besoin de rappeler que la Communauté européenne et ses États membres ont joué, et continuent de jouer, un rôle très actif dans les négociations internationales sur les changements climatiques. Dans ses conclusions, le Conseil a à plusieurs reprises affirmé sa volonté de parvenir à un accord lors de la reprise de la sixième conférence des parties, de défendre l'intégrité environnementale du protocole de Kyoto et de créer les conditions nécessaires à sa ratification et à son application pour l'année 2002 au plus tard. Il n'est évidemment pas nécessaire de répéter que le Conseil maintient sa politique en matière de changements climatiques et son engagement. Lors de la réunion du Conseil européen de Stockholm en mars 2001, il a de nouveau réitéré son engagement ferme vis-à-vis du protocole de Kyoto en tant que base des travaux internationaux visant à diminuer les émissions. Le Conseil européen a invité tous les partenaires aux négociations à collaborer de manière constructive pour parvenir à un accord sur les conditions nécessaires pour mettre en œuvre le protocole de Kyoto et parvenir à un résultat positif. Le Conseil maintient sa confiance dans le protocole de Kyoto et le processus de Kyoto. Une importante concertation avec les autres parties a été organisée par la troïka, qui a rencontré le Canada, l'Iran, actuel président du la Russie, la Chine et le Japon pour obtenir leur soutien par rapport au processus de Kyoto et aux efforts réalisés par le président de la conférence des parties, le ministre hollandais de l'Environnement, M. Pronk. D'autres négociations bilatérales sur le même thème se poursuivront naturellement lors du deuxième round de la sixième conférence des parties à Bonn, cet été. L'Union a également fait part de sa volonté d'aller plus loin dans les préparatifs en vue de la ratification d'ici 2002, même si les États-Unis décident de ne pas y prendre part. La stratégie immédiate de l'UE implique donc de garantir le soutien nécessaire à la poursuite du processus de Kyoto, en dépit de la position actuelle des États-Unis. L'Union a ensuite expliqué clairement sa position face à la nouvelle administration de Washington par l'intermédiaire de plusieurs représentants de haut niveau, et notamment du ministre suédois de l'Environnement, Kjell Larsson, et de la commissaire à l'environnement, Margot Wallström. Aujourd'hui, le principal objectif est de réintégrer les États-Unis dans le processus de Kyoto. L'UE insiste sur le fait que la question du climat est un élément important des relations transatlantiques et invite les États-Unis à collaborer de manière constructive à ce processus."@fr6
"I provvedimenti e le posizioni dell’Unione in merito sono ben documentati, non ultimo con l’estesa copertura giornalistica degli ultimi commenti e con le vaste consultazioni bilaterali condotte dal Consiglio. E’ quasi superfluo che il Consiglio ricordi come la Comunità e gli Stati membri abbiano svolto, e continuino a svolgere, un ruolo estremamente attivo nei negoziati internazionali sul cambiamento del clima. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha di volta in volta ribadito il proprio impegno al raggiungimento di un accordo, nella sesta conferenza fra le parti che ora riprende, in ordine all’integrità ambientale del protocollo di Kyoto nonché a renderne possibile la ratifica e l’entrata in vigore entro il 2002. Non è certo il caso di ripetere che il Consiglio conferma sia la propria politica rispetto al cambiamento climatico, sia tutti questi impegni. Al Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001, è stato nuovamente ribadito il chiaro impegno per il Protocollo di Kyoto quale base per il lavoro svolto internazionalmente per la riduzione delle emissioni. Il Consiglio europeo ha esortato tutte le parti negoziali a contribuire in modo costruttivo a un accordo sulle condizioni precise per l’attuazione del Protocollo di Kyoto e ad agevolare il raggiungimento di un buon risultato. Il Consiglio non recede dalla propria fiducia nel Protocollo di Kyoto e nel processo di Kyoto. Un’estesa consultazione delle parti è stata condotta dalla che si è incontrata con Canada, Iran – l’attuale presidente del “Gruppo dei 77”-, Russia, Cina e Giappone, al fine di raccogliere il sostegno necessario al processo di Kyoto e agli sforzi messi in campo dal Presidente della conferenza delle parti, il ministro dell’ambiente olandese, Pronk.. Sullo stesso argomento verranno condotti naturalmente ulteriori negoziati bilaterali in vista della seconda tornata della sesta conferenza delle parti, a Bonn, quest’estate. L’Unione ha inoltre comunicato il proprio impegno a proseguire i preparativi per una ratifica entro il 2002, anche ove gli USA decidessero di non partecipare. Nell’immediato, quindi, la strategia dell’Unione comporta un sostegno adeguato per garantire il futuro successo del processo di Kyoto malgrado l’attuale posizione degli Stati Uniti. L’Unione ha inoltre chiarito la propria posizione direttamente alla nuova amministrazione statunitense per il tramite di numerosi rappresentanti ad alto livello, fra i quali il Ministro per l’ambiente svedese Kjell Larsson e il Commissario europeo per l’ambiente Margot Wallström. L’obiettivo principale è ora quello di riportare gli Stati Uniti nel processo di Kyoto. L’UE ribadisce che il problema del clima rappresenta un aspetto importante nei rapporti transatlantici ed esorta gli Stati Uniti a contribuire in modo costruttivo a quel processo."@it9
"The European Union’s measures and positions on this issue are well documented, especially as a result of the extensive monitoring by the media of the most recent comments and the extensive bilateral consultations carried out by the Council. The Council scarcely needs to remind you that the European Community and its Member States have played, and continue to play, a very active role in the international negotiations on climate change. In its conclusions, the Council has time after time confirmed it commitment to reaching an agreement at the next and Sixth Conference of the Parties to safeguarding the Kyoto Protocol’s environmental integrity and to creating conditions for its ratification and entry into force by 2002 at the latest. It certainly does not need to be repeated that the Council sticks by both its policy on climate change and these commitments. The European Council in Stockholm in March 2001 again confirmed its strong commitment to the Kyoto Protocol as the basis for the international work on reducing emissions. The European Council called upon all the negotiating partners to contribute constructively to reaching an agreement on the more specific conditions for implementing the Kyoto Protocol and facilitating a successful result. The Council still stands by its belief in the Kyoto Protocol and the Kyoto process. Extensive consultation with other parties has been carried out by the troika, which has met the Canadians, the Iranians – who currently hold the Presidency of the Group of 77 – the Russians, the Chinese and the Japanese in order to garner support for the Kyoto process and for the efforts made by the President of the Conference of the Parties, the Dutch Minister for the Environment, Mr Pronk. Further bilateral negotiations on the same theme will, of course, take place before the second round of the Sixth Conference of the Parties in Bonn this summer. The European Union has also made known its commitment to proceeding further with the preparations for ratification by no later than 2002, even if the United States decides not to participate. The EU’s direct strategy, therefore, involves securing sufficient support for the continued success of the Kyoto process, in spite of the United States’s current position. Through a number of high-level representatives, including the Swedish Minister for the Environment, Mr Larsson, and the Commissioner for the Environment, Mrs Wallström, the European Union has also lost no time in making its attitude clear to the new administration in Washington. The most important objective right now is to get the United States involved in the Kyoto process again. The EU emphasises that the climate issue is an important part of the transatlantic relationship and calls upon the United States to make a constructive contribution to this process."@lv10
"De maatregelen en standpunten van de Unie in deze kwestie zijn goed gedocumenteerd, met name door de uitvoerige aandacht in de media voor de laatste commentaren en het omvangrijke bilaterale overleg dat de Raad heeft gevoerd. De Raad hoeft er niet aan te herinneren dat de Europese Unie en haar lidstaten een zeer actieve rol spelen en blijven spelen in de internationale onderhandelingen over de klimaatverandering. In zijn conclusies heeft de Raad herhaaldelijk bevestigd dat het zijn taak is een akkoord te bereiken tijdens de hervatte zesde conferentie van de partijen, de integriteit van het Kyoto-protocol op milieugebied te beschermen en voorwaarden te scheppen voor ratificatie en inwerkingtreding van het akkoord vóór 2003. Het hoeft niet herhaald te worden dat de Raad noch zijn beleid inzake klimaatverandering noch deze verplichtingen ter discussie stelt. De Europese Raad van Stockholm in maart 2001 heeft opnieuw bevestigd dat hij zich zeer nauw betrokken voelt bij het Kyoto-protocol als basis voor de internationale inspanningen voor het verminderen van de uitstoot. De Europese Raad heeft alle onderhandelingspartners aangemoedigd constructief bij te dragen aan de totstandkoming van een akkoord over de gedetailleerdere voorwaarden voor de uitvoering van het Kyoto-protocol en aan het bereiken van een goed resultaat. De Raad gelooft nog steeds in het Kyoto-protocol en het Kyoto-proces. De trojka heeft uitgebreid overleg gevoerd met andere partijen. Zij heeft gesproken met Canada, Iran, de huidige voorzitter van de Rusland, alsmede met China en Japan om steun te verkrijgen voor het Kyoto-proces en de inspanningen van de voorzitter van de conferentie van de partijen, de Nederlandse minister van Milieu Pronk. Er zullen natuurlijk meer bilaterale onderhandelingen over hetzelfde onderwerp gevoerd worden voor de tweede ronde van de zesde conferentie van de partijen in Bonn deze zomer. De Unie heeft ook meegedeeld dat het haar taak is de voorbereidingen voor de ratificatie uiterlijk in 2002 voort te zetten, ook als de Verenigde Staten besluiten niet deel te nemen. De directe strategie van de EU betekent dus dat er ondanks het huidige standpunt van de Verenigde Staten voldoende steun zal zijn voor het succes van het Kyoto-proces. De Unie heeft verder direct haar houding ten opzichte van de nieuwe regering in Washington kenbaar gemaakt via diverse vertegenwoordigers op hoog niveau, onder meer via de Zweedse minister van Milieu Kjell Larsson en milieucommissaris Margot Wallström De voornaamste doelstelling is nu de Verenigde Staten weer te betrekken bij het Kyoto-proces. De EU onderstreept dat de klimaatkwestie een belangrijk onderdeel vormt van de transatlantische betrekkingen en verzoekt de Verenigde Staten om een constructieve bijdrage te leveren aan dit proces."@nl2
"Senhor Presidente, as medidas e posições da União nesta matéria estão bem documentadas, nomeadamente pela exaustiva cobertura que os meios de comunicação social fizeram das recentes declarações e das numerosas consultas bilaterais promovidas pelo Conselho. Quase parece não ser necessário recordar que a Comunidade Europeia e os seus Estados­Membros desempenharam, e continuam a desempenhar, um papel muito activo nas negociações internacionais sobre as alterações climáticas. Nas suas conclusões, o Conselho reafirmou repetidamente o seu empenho em alcançar um acordo no reatamento da sexta conferência das partes, em preservar a integridade ambiental do Protocolo de Quioto e em criar condições para a sua ratificação e entrada em vigor, o mais tardar, em 2002. Não será, decerto, necessário reiterar que o Conselho se mantém fiel à sua política em matéria de alterações climáticas e aos seus compromissos. Na reunião de Estocolmo do Conselho Europeu, em Março de 2001, foi mais uma vez reafirmado o grande empenhamento no Protocolo de Quioto, como base para o esforço internacional para reduzir as emissões. O Conselho Europeu exortou todas as partes nas negociações a contribuírem activamente para um acordo sobre as condições de aplicação do Protocolo de Quioto e a promoverem a uma eficaz aplicação do Protocolo. O Conselho continua a depositar confiança no Protocolo de Quioto e no respectivo processo. A tróica manteve intensos contactos com outras partes, tendo efectuado reuniões com o Canadá, o Irão, que actualmente preside ao Grupo dos 77, a Rússia, a China e o Japão, com a finalidade de reunir apoios ao processo de Quioto e às diligências desenvolvidas pelo Presidente da conferência das partes, o Ministro do Ambiente neerlandês, senhor Pronk. Até à segunda ronda da sexta conferência das partes, que terá lugar no Verão, em Bona, irão, naturalmente, ser efectuados novos contactos bilaterais sobre este tema. A União declarou igualmente o seu empenhamento em prosseguir os preparativos para a ratificação, o mais tardar, em 2002, mesmo que os Estados Unidos decidam não participar. A estratégia imediata da UE consiste, portanto, em assegurar o apoio necessário para que o processo de Quioto continue a progredir, apesar da actual posição dos Estados Unidos. Além disso, a União exprimiu clara e directamente a sua posição à nova administração de Washington, através de vários representantes de alto nível, nomeadamente o Ministro sueco do Ambiente, senhor Kjell Larsson, e a Comissária responsável pelo Ambiente, senhora Margot Wallström. Presentemente, o nosso mais importante objectivo é levar os Estados Unidos a regressarem ao processo de Quioto. A UE salienta que a questão do clima constitui um importante elemento dos laços transatlânticos e exorta os Estados Unidos a contribuírem construtivamente para este processo."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Group of 77"13,1,2,7,6
"Group of 77 -,"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph