Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-05-16-Speech-3-172"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010516.6.3-172"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Ärade ledamöter! I slutet av februari intog albanska extremister byn Tanusevci på gränsen mellan Kosovo och den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom), vilket fick till följd att våldsamma strider mellan extremister och Fyroms armé och polisstyrkor blossade upp. Vi tvingas tyvärr konstatera att det konkreta reformarbetet har gått långsamt. Man har egentligen hittills endast lyckats avstyra att krigstillstånd utlyses, uppskjuta den allmänna folkräkningen till oktober och fastställa valdatum för nyval till parlamentet till den 27 januari 2002. Men framför allt – efter intensiva förhandlingar och påtryckningar från det internationella samfundet – har man lyckats upprätta en bred koalitionsregering som skall fungera som politisk bas och plattform för de nödvändiga men svåra beslut som måste fattas den närmaste tiden. Det finns, enligt rådets mening, åtgärder som regeringen borde och skulle kunna genomföra omedelbart. Hit hör exempelvis att för det första starta en tredje statlig TV-kanal för minoritetsspråken, för det andra anta den sedan länge försenade lagen om stärkande av den lokala självförvaltningen och för det tredje ratificera Europarådets stadga om minoritetsspråk. På medellång sikt, och inför nästa års val, måste regeringen även genomföra nödvändiga ändringar av grundlagen för att utjämna skillnaderna mellan den slavisk-makedonska befolkningens ställning och övriga minoriteters ställning i landet, samt också vidta nödvändiga åtgärder för att stärka minoriteternas representation inom administrationen. Idag besöker unionens utrikesminister­trojka åter Skopje för att framföra detta budskap. Utrikesminister Lindh åkte direkt från denna kammare till Skopje. Man kommer vid detta möte att inbjuda den nya koalitionsregeringen att i anslutning till rådets (allmänna frågor) möte den 25-26 juni rapportera om sina framsteg och sin fortsatta handlingsplan. Med andra ord står Fyrom inför en svår men nödvändig reformprocess. Tiden är knapp för att undvika ett nytt inbördeskrig. Det är viktigt att poängtera att huvudansvaret vilar på Fyroms ledning. Unionen har en viktig stödjande roll att spela och rådet, tillsammans med den höge representanten Solana och inte minst ordförandelandet på central och lokal nivå, avser att fortsätta sitt stöd till denna process. Vi tror också att det finns en viktig roll att spela för parlamentet och dess partigrupper. Under tiden fram till slutet av juni kommer koalitionsregeringen att behöva stöd och uppmuntran, men även påtryckningar, för att kunna genomföra de nödvändiga reformera och samtidigt hålla samman den bräckliga regeringskoalitionen. Det vore enligt rådets mening av stort värde om parlamentets partigrupper kunde sätta sig i kontakt med sina samarbetspartier i Fyrom och stödja dem genom denna process, i den mån detta inte redan sker. Det finns fortfarande möjlighet att undvika ett fullskaligt inbördeskrig i Fyrom. Vi måste se till att vi utnyttjar denna möjlighet. I mitten av mars spreds oroligheter till staden Tetovo i västra Fyrom då uniformerade män intog byarna norr om staden och därifrån besköt staden hänsynslöst. Fyroms armé inledde en motoffensiv mot de ockuperade byarna som slutfördes den 1 april. Senare samma månad återupptog dock extremisterna striderna i byar nordväst om staden Kumanovo, strider som fortfarande pågår. Det är således uppenbart att risken för regelrätt inbördeskrig är överhängande, och Europeiska unionen har gjort stora ansträngningar för att förhindra en sådan utveckling. Europeiska unionen reagerade i det närmaste omedelbart på striderna kring Tanusevci och Tetovo genom att utfärda deklarationer med fördömanden av våldsattackerna och uppmaningar till alla involverade parter att genast upphöra med våldsamheterna. En intensiv diplomatisk aktivitet inleddes i Skopje för att stödja Fyroms regering, landets suveränitet och territoriella integritet. EU:s ordförandeskap på lokal nivå upprättade nära kontakter med de viktigaste aktörerna. Man uppmanade Fyroms regering att agera med återhållsamhet mot extremisterna, och man uppmanade ledarna för de främsta albanska partierna att öppet ta avstånd från och isolera extremisterna, samt de slavisk-makedonska oppositionspartierna att inte dra nytta av situationen för att piska upp de nationalistiska stämningarna mot den albanska minoriteten. Från första början gjordes även stora ansträngningar för att genom media i landet nå ut till den breda allmänheten med unionens budskap om avståndstagande från extremisterna. Nu inleddes också en intensiv skytteldiplomati. Utrikesminister Kerim inbjöds till överläggningar med EU:s tjänstgörande ordförande och den höge representanten Solana i anslutning till det rådets (allmänna frågor) möte den 19 mars. Dagen därpå reste en polchefstrojka tillsammans med Solana till Skopje, och i slutet av samma vecka reste utrikesministertrojkan med Solana till Skopje och Pristina för att markera sitt stöd för regeringen och sitt fördömande av extremisternas aktioner. Besöken resulterade bland annat i att trojkan fick de albanska ledarna i Fyrom och Kosovo att skriva under deklarationer i vilka de offentligt tog avstånd från extremisternas våldsmetoder och i stället uppmanade dem att föra fram sina krav i politiska fora och i enlighet med demokratiska spelregler. Som ett ytterligare tecken på EU:s stöd till Fyroms politiska ledning inbjöds president Trajkovski till Europeiska rådets möte i Stockholm den 23 mars. Han fick där tillfälle att inför hela det Europeiska rådet presentera sin syn på landets utsatta situation. För att finansiellt underbygga det politiska stödet genomfördes en översyn av unionens biståndsinsatser till Fyrom för det här året. Intensiva ansträngningar gjordes av såväl kommissionen som EU:s medlemsstater för att bland annat täcka finansieringsgapet för det nya universitetet med undervisning på albanska i Tetovo och för att försöka vidta snabba åtgärder för att återuppbygga förstörda hus i byarna norr om Tetovo samt försöka stödja andra projekt som kan stärka den inter-etniska sammanhållningen i landet. Som alla säkert känner till kunde Fyrom den 9 april som första land på västra Balkan, efter närmare ett års förhandlingar, underteckna ett stabiliserings- och associeringsavtal med unionen. Avtalet är ett centralt steg i Fyroms närmande till unionen, och undertecknandet var också en viktig symbolhandling för EU:s stöd till landet. Fyrom betraktas idag – liksom övriga länder på västra Balkan – som potentiella kandidater för medlemskap i unionen. Oroligheterna i Fyrom har dock gjort det uppenbart att det finns ett påtagligt behov av att förbättra den albanska och andra minoriteters ställning och rättigheter i landet. I samband med undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet lanserade Fyroms regering en handlingsplan för reformer för att påskynda den övergripande anpassningen som krävs i och med detta avtal, men också för att intensifiera den inter-etniska dialogen och stärka minoriteternas ställning."@sv13
lpv:translated text
"Hr. formand, ærede parlamentsmedlemmer, i slutningen af februar indtog albanske ekstremister byen Tanusevci på grænsen mellem Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Det førte til en opblussen af voldsomme kampe mellem ekstremister på den ene side og militær og politistyrker fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden. Vi bliver desværre nødt til at konstatere, at det konkrete reformarbejde er gået langsomt. Stort set er det hidtil kun lykkedes at afværge, at en krig bryder ud, at udskyde folketællingen til oktober og at fastsætte valgdatoen for nyvalg til parlamentet til den 27. januar 2002. Men frem for alt - efter intensive forhandlinger og pres fra det internationale samfund - er det lykkedes at danne en bred koalitionsregering, der skal fungere som politisk base og platform for de nødvendige, men svære beslutninger, der skal tages i den nærmeste tid. Der er, efter Rådets mening, foranstaltninger, som regeringen skulle og burde kunne gennemføre umiddelbart. F.eks. skulle den for det første starte en tredje statslig tv-kanal for minoritetssprogene, for det andet vedtage den allerede længe forsinkede lov om styrkelse af den lokale selvforvaltning og for det tredje ratificere Europarådets pagt om minoritetssprog. På mellemlangt sigt, og inden næste års valg, skal regeringen også gennemføre de nødvendige ændringer af grundloven for at udjævne ulighederne mellem den slavo-makedonske befolkning og de øvrige minoritetsgrupper i landet. Regeringen skal også vedtage de nødvendige foranstaltninger til at styrke minoriteternes repræsentation inden for administrationen. I dag besøger Unionens udenrigsministertrojka atter Skopje for at fremføre dette budskab. Udenrigsminister Lindh rejste direkte herfra til Skopje. Ved dette møde vil den nye koalitionsregering blive indbudt til på mødet i Rådet (almindelige anliggender) den 25.-26. juni at rapportere om sine fremskridt og den fremtidige handlingsplan. Med andre ord står Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien foran en svær, men nødvendig reformproces. Tiden er knap, hvis en ny borgerkrig skal undgås. Det er vigtigt at pointere, at hovedansvaret hviler på styret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Unionen har en vigtig støttende rolle at spille, og Rådet har, sammen med den højtstående repræsentant Solana og ikke mindst formandskabet på centralt og lokalt niveau, til hensigt fortsat at støtte denne proces. Vi tror også, at Parlamentet og partigrupperne har en vigtig rolle at spille. I tiden frem til slutningen af juni vil koalitionsregeringen have brug for støtte og opmuntring, men også for et vist pres fra omverdenen for at kunne gennemføre de nødvendige reformer og samtidig holde sammen på den skrøbelige koalitionsregering. Det ville efter Rådets mening være værdifuldt, hvis Parlamentets partigrupper kunne sætte sig i kontakt med de respektive samarbejdspartier i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og støtte dem igennem denne proces, i det omfang hvor det ikke allerede sker. Det er stadig muligt at undgå en reel borgerkrig i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Vi må sikre os, at vi udnytter denne mulighed. I midten af marts spredte urolighederne sig til byen Tetovo i den vestlige del af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, hvor uniformerede mænd indtog byerne nord for Tetovo og derfra beskød byen hensynsløst. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens hær indledte en modoffensiv mod de okkuperede byer, som varede til den 1. april. Senere samme måned genoptog ekstremisterne dog kampene i byer nordvest for byen Kumanovo, og de kampe er stadig i gang. Det er således åbenlyst, at der er overhængende fare for en regulær borgerkrig, og EU har i høj grad bestræbt sig for at forhindre en sådan udvikling. EU reagerede stort set med det samme på kampene omkring Tanusevci og Tetovo ved at udfærdige erklæringer med fordømmelser af voldshandlingerne og opfordringer til alle involverede parter om straks at stoppe urolighederne. En intensiv diplomatisk aktivitet blev indledt i Skopje for at støtte regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, landets suverænitet og dets territoriale integritet. EU's formandskab på lokalt niveau oprettede nære kontakter til de vigtigste aktører. Man opfordrede regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til at agere med tilbageholdenhed over for ekstremisterne, og man opfordrede lederne af de førende albanske partier til åbent at tage afstand fra og isolere ekstremisterne. De slaviskmakedonske oppositionspartier blev opfordret til ikke at udnytte situationen ved at piske en national stemning op mod den albanske minoritet. Helt fra begyndelsen blev der også gjort store bestræbelser for via medierne i landet at nå ud til den brede offentlighed med Unionens budskab om afstandtagen fra ekstremisterne. Der er også indledt et intensivt penduldiplomati. Udenrigsminister Kerim blev indbudt til en drøftelse med EU's formand og den højtstående repræsentant Solana på mødet i Rådet (almindelige anliggender) den 19. marts. Dagen efter rejste en politikommissærtrojka sammen med hr. Solana til Skopje, og i slutningen af samme uge rejste udenrigsministertrojkaen sammen med hr. Solana til Skopje og Pristina for at markere støtte til regeringen og fordømmelse af ekstremisternes aktioner. Besøget resulterede bl.a. i, at trojkaen fik de albanske ledere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Kosovo til at underskrive erklæringer, i hvilke de officielt tog afstand fra ekstremisternes voldsmetoder og opfordrede dem til i stedet at fremføre deres krav i politiske fora og i overensstemmelse med de demokratiske spilleregler. Som et yderligere tegn på EU's støtte til de politiske ledere i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien blev præsident Trajkovski indbudt til Det Europæiske Råds møde i Stockholm den 23. marts. Der fik han lejlighed til at præsentere sit syn på landets udsatte situation for hele Det Europæiske Råd. For at underbygge den politiske støtte finansielt blev der foretaget en gennemgang af Unionens bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for i år. Såvel Kommissionen som EU's medlemsstater har arbejdet hårdt for bl.a. at dække den manglende finansiering af det nye universitet med undervisning på albansk i Tetovo og for at forsøge hurtigt at få vedtaget foranstaltninger til genopbygning af ødelagte huse i byerne nord for Tetovo samt at støtte andre projekter, der kan styrke det interetniske sammenhold i landet. Som alle sikkert ved, kunne Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 9. april som det første land på Vestbalkan, efter ca. et års forhandlinger, underskrive en stabiliserings- og associeringsaftale med Unionen. Aftalen er et vigtigt skridt i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens tilnærmelse til Unionen, og underskriften var også symbolsk vigtig for EU's støtte til landet. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien betragtes i dag - ligesom de øvrige lande på Vestbalkan - som en potentiel kandidat til medlemskab af Unionen. Urolighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har dog tydeligt vist, at der er et stort behov for at forbedre forholdene og rettighederne for albanerne og de andre minoriteter i landet. I forbindelse med underskrivelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen lancerede regeringen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien en handlingsplan for reformer for at fremskynde den omfattende tilpasning, der er nødvendig i forbindelse med indgåelsen af denne aftale, men også for at intensivere den interetniske dialog og styrke minoriteternes stilling."@da1
". Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Ende Februar nahmen albanische Extremisten das Dorf Tanusevci an der Grenze zwischen dem Kosovo und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (FYROM) ein, eine Aktion, die gewaltsame Kampfhandlungen zwischen den Extremisten, der mazedonischen Armee und Polizeitruppen zur Folge hatte. Leider müssen wir feststellen, dass konkrete Reformen nur sehr langsam auf den Weg gebracht werden. Bisher ist es eigentlich nur gelungen, eine Ausrufung des Kriegszustands zu verhindern, die allgemeine Volkszählung bis zum Oktober zu verschieben und den Termin für die Neuwahl des Parlaments auf den 27. Januar 2002 festzulegen. Vor allem aber wurde – nach intensiven Verhandlungen und unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft – eine breite Koalitionsregierung gebildet, die als politische Basis und Plattform für die notwendigen schweren Entscheidungen der nächsten Zeit fungieren soll. Nach Ansicht des Rates sollte und könnte die Regierung eine Reihe von Sofortmaßnahmen ergreifen. Dazu gehören beispielsweise erstens die Einrichtung eines dritten staatlichen Fernsehprogramms für Minderheitensprachen, zweitens die Annahme des längst überfälligen Gesetzes zur Stärkung der lokalen Selbstverwaltung und drittens die Ratifizierung der Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen. Mittelfristig, d. h. vor den Wahlen im kommenden Jahr, muss die Regierung auch die notwendigen Verfassungsänderungen durchführen, um die Unterschiede in der Stellung der slawisch-mazedonischen Bevölkerung und der Minderheiten im Lande auszugleichen und die erforderlichen Maßnahmen für eine stärkere Vertretung der Minderheiten innerhalb der Verwaltung zu ergreifen. Heute ist die Troika der Außenminister wieder in Skopje zu Gast, um diese Botschaft zu übermitteln. Frau Außenministerin Lindh ist direkt von hier aus weiter nach Skopje gereist. Bei den dort stattfindenden Beratungen wird die neue Koalitionsregierung eingeladen werden, vor der Tagung des Rates „Allgemeine Fragestellungen“ am 25. – 26. Juni über ihre Forschritte und ihren weiteren Aktionsplan Bericht zu erstatten. Mit anderen Worten, die FYROM steht vor einem komplizierten, aber notwendigen Reformprozess. Die Zeit dafür ist knapp, wenn ein neuer Bürgerkrieg verhindert werden soll. Dabei muss betont werden, dass die Hauptverantwortung bei der mazedonischen Führung liegt. Die Union spielt eine wichtige unterstützende Rolle, die der Rat gemeinsam mit dem Hohen Vertreter Solana und nicht zuletzt der Ratspräsidentschaft auf zentraler und lokaler Ebene weiter fortführen will. Unseres Erachtens haben auch das Europäische Parlament und seine Fraktionen eine wichtige Aufgabe in diesem Prozess. In der Zeit bis Ende Juni wird die Koalitionsregierung Unterstützung und Ermunterung, aber auch Druck benötigen, um die notwendigen Reformen durchführen und gleichzeitig die zerbrechliche Koalition zusammenhalten zu können. Nach Auffassung des Rates wäre es von großem Wert, wenn die Fraktionen des Europäischen Parlaments sich, soweit noch nicht erfolgt, mit ihren jeweiligen Parteikollegen in der FYROM in Verbindung setzen und diese in dem komplizierten Prozess unterstützen würden. Es besteht gegenwärtig immer noch die Möglichkeit, einen Bürgerkrieg in der FYROM zu verhindern. Diese müssen wir nutzen. Mitte März weiteten sich die Unruhen dann auf die Stadt Tetovo im Westen der FYROM aus, als uniformierte Männer die Dörfer nördlich davon einnahmen und von dort aus die Stadt rücksichtslos beschossen. Die mazedonische Armee leitete daraufhin eine Gegenoffensive gegen die besetzten Dörfer ein, die am 1. April abgeschlossen wurde. Im Verlaufe des Monats nahmen die Extremisten jedoch die Gefechte in Dörfern nordwestlich der Stadt Kumanovo wieder auf, die bis heute andauern. Es besteht also ganz offensichtlich die Gefahr eines regelrechten Bürgerkriegs, wobei die Europäische Union große Anstrengungen unternommen hat, um eine solche Entwicklung zu verhindern. Die Union reagierte in Erklärungen unmittelbar auf die Kampfhandlungen um Tanusevci und Tetovo, indem sie die Gewalttaten verurteilte und alle beteiligten Parteien aufforderte, sofort von jeglicher Gewalt Abstand zu nehmen. In Skopje wurden intensive diplomatische Aktivitäten eingeleitet, um die Regierung der FYROM, die Souveränität und territoriale Integrität des Landes zu stützen. Die lokale EU-Präsidentschaft nahm Kontakt mit den wichtigsten Akteuren auf, mahnte die mazedonische Regierung zur Zurückhaltung gegenüber den Extremisten und appellierte an die Führer der wichtigsten albanischen Parteien, sich offen von den Extremisten zu distanzieren und sie zu isolieren sowie an die slawisch-mazedonischen Oppositionsparteien, die Situation nicht zum Anheizen nationalistischer Stimmungen gegen die albanische Minderheit zu missbrauchen. Von Beginn an wurden auch große Anstrengungen unternommen, um über die Medien des Landes die Botschaft der Union an eine breite Öffentlichkeit zu vermitteln und auch sie zur Distanzierung von den Extremisten aufzufordern. Nun wurde auch eine intensive Pendeldiplomatie eingeleitet. Außenminister Kerim wurde im Zusammenhang mit der Tagung des Rates „Allgemeine Fragestellungen” am 19. März zu Beratungen mit dem amtierenden Präsidenten des Rates und dem Hohen Vertreter Solana eingeladen. Am Tag darauf reiste eine Troika auf der Ebene der politischen Direktoren gemeinsam mit Herrn Solana nach Skopje. Ende derselben Woche begab sich die Troika der Außenminister mit Herrn Solana nach Skopje und Pritina, um dort ihrer Unterstützung für die Regierung und ihrer Verurteilung der Taten der Extremisten Ausdruck zu geben. Im Ergebnis dieser diplomatischen Aktivitäten der Troika unterzeichneten u. a. die albanischen Führer in der FYROM und dem Kosovo eine Erklärung, in der sie sich öffentlich von den Gewalttaten der Extremisten distanzierten und sie statt dessen aufforderten, ihre Forderungen in politischen Foren und nach demokratischen Spielregeln vorzubringen. Als weiteres Zeichen der Unterstützung der politischen Führung Mazedoniens durch die EU wurde Präsident Trajkovski zur Tagung des Europäischen Rates am 23. März nach Stockholm eingeladen. Dort erhielt er die Gelegenheit, vor dem gesamten Europäischen Rat seine Sicht auf die gefährdete Situation des Landes dazulegen. Zur finanziellen Untermauerung der politischen Unterstützung erfolgte eine Überprüfung der Hilfsmaßnahmen der Union für die FYROM im Laufe dieses Jahres. Es wurden intensive Anstrengungen seitens der Kommission und der Mitgliedstaaten unternommen, um u. a. die Finanzierungslücke für die in albanischer Sprache unterrichtende neue Universität von Tetovo zu schließen, schnelle Maßnahmen für den Wiederaufbau zerstörter Häuser in den Dörfern nördlich von Tetovo zu ergreifen und andere Projekte zur Stärkung des inter-ethnischen Zusammenhalts im Lande zu fördern. Wie Sie sicher alle wissen, konnte die FYROM am 9. April als erstes Land auf dem westlichen Balkan nach fast einjährigen Verhandlungen ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der Union abschließen. Dieses Abkommen stellt einen entscheidenden Schritt für die Annäherung Mazedoniens an die Europäische Union dar. Seine Unterzeichnung war zudem eine wichtige symbolische Handlung, um die Unterstützung der EU für das Land zu bekräftigen. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien wird heute – ebenso wie die übrigen Länder auf dem westlichen Balkan – als potentieller Kandidat für eine Mitgliedschaft in der Union betrachtet. Die Unruhen in Mazedonien haben jedoch auch sichtbar gemacht, wie sehr eine Verbesserung der Stellung und der Rechte der albanischen und anderer Minderheiten im Lande erforderlich ist. Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens stellte die mazedonische Regierung einen Reformplan vor, der zur Beschleunigung der im Zuge des Abkommens notwendigen übergreifenden Anpassungen, aber auch zur Intensivierung des inter-ethnischen Dialogs und der Verbesserung der Stellung der Minderheiten beitragen soll."@de7
"Κύριε � ρόεδρε, κύριοι βουλευτές, στα τέλη Φεβρουαρίου, αλβανοί εξτρεμιστές κατέλαβαν το χωριό Τανούσεβτσι στα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο και την � ρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (� ΓΔΜ), γεγονός που είχε ως συνέπεια βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των εξτρεμιστών και του στρατού και αστυνομικών δυνάμεων της � ΓΔΜ. Αναγκαζόμαστε δυστυχώς να διαπιστώσουμε ότι οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις έχουν καθυστερήσει. Το μόνο που κατορθώσαμε μέχρι τώρα ήταν να αποτρέψουμε την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολέμου, να αναβληθεί η γενική απογραφή του πληθυσμού για τον Οκτώβριο και να καθοριστεί η ημερομηνία για τις κοινοβουλευτικές εκλογές στις 27 Ιανουαρίου 2002. Κυρίως όμως, μετά από έντονες διαπραγματεύσεις και πιέσεις της διεθνούς κοινότητας, επιτύχαμε να συσταθεί μία ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού η οποία θα αποτελέσει την πολιτική βάση προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αλλά δύσκολες αποφάσεις που απαιτούνται κατά το επόμενο διάστημα. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η κυβέρνηση οφείλει και μπορεί να λάβει άμεσα ορισμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα, να θέσει σε λειτουργία καταρχάς ένα τρίτο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι στις γλώσσες των μειονοτήτων, δεύτερον, να υιοθετήσει επιτέλους το νόμο για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και, τρίτον, να κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μειονοτικές Γλώσσες. Μεσοπρόθεσμα, και πριν από τις εκλογές του επόμενου έτους, η κυβέρνηση οφείλει να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο Σύνταγμα προκειμένου να ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ του σλαβομακεδονικού πληθυσμού και των υπόλοιπων μειονοτήτων της χώρας. Η κυβέρνηση οφείλει επίσης να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η αντιπροσώπευση των μειονοτήτων στη διοίκηση. Σήμερα, η τρόικα των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης επισκέπτεται για άλλη μία φορά τα Σκόπια προκειμένου να μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Η Υπουργός Εξωτερικών Lindh μετέβη κατευθείαν από την αίθουσα αυτή στα Σκόπια. Κατά τη συζήτηση αυτή θα κληθούν τα μέλη της νέας κυβέρνησης συνασπισμού μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25-26 Ιουνίου να αναφέρουν την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε και τα σχέδια δράσης που έχουν για το μέλλον. Με άλλα λόγια, η � ΓΔΜ θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία επίπονη αλλά αναγκαία διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος προκειμένου να αποφευχθεί ένας νέος εμφύλιος πόλεμος. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι την κύρια ευθύνη φέρει η ηγεσία της � ΓΔΜ. Η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στήριξης προς τη χώρα, ενώ το Συμβούλιο, από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Σολάνα και ιδιαίτερα την προεδρεύουσα χώρα σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, προτίθεται να συνεχίσει την υποστήριξη του σε αυτή τη διαδικασία. � ιστεύω επίσης ότι το Κοινοβούλιο και οι πολιτικές του ομάδες έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Μέχρι το τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση συνασπισμού θα χρειαστεί υποστήριξη και ενθάρρυνση προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να κρατηθεί ενωμένος ο εύθραυστος κυβερνητικός συνασπισμός. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να έρθουν σε επαφή τα κόμματα του Κοινοβουλίου με τα αντίστοιχα κόμματα της � ΓΔΜ για να τα υποστηρίξουν σε αυτή τη διαδικασία εφόσον ήδη δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ακόμη η ευκαιρία να αποφευχθεί ένας γενικευμένος εμφύλιος πόλεμος στην � ΓΔΜ. Οφείλουμε να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή. Στα μέσα Μαρτίου σημειώθηκαν ταραχές στην πόλη Τέτοβο της δυτικής � ΓΔΜ όταν ένστολοι άντρες κατέλαβαν χωριά βορείως της πόλης και άρχισαν να βάλλουν από εκεί αδιακρίτως κατά της πόλης. Ο στρατός της � ΓΔΜ πέρασε στην αντεπίθεση κατά των χωριών που κατέλαβαν οι εξτρεμιστές, αντεπίθεση η οποία ολοκληρώθηκε την 1η Απριλίου. Αργότερα τον ίδιο μήνα οι εξτρεμιστικές δυνάμεις ανακατέλαβαν ωστόσο τα χωριά βορειοδυτικά της πόλης Κουμάνοβο και οι συγκρούσεις εκεί συνεχίζονται. Είναι επομένως προφανές ότι επικρέμεται ο κίνδυνος να ξεσπάσει πραγματικός εμφύλιος πόλεμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε έντονες προσπάθειες για να αποτρέψει μία τέτοια εξέλιξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε αμέσως μόλις εκδηλώθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ Τανούσεβτσι και Τέτοβο κάνοντας δηλώσεις με τις οποίες καταδίκασε τις βιαιότητες και κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να παύσουν αμέσως τις εχθροπραξίες. � ραγματοποιήθηκαν έντονες διπλωματικές δραστηριότητες στα Σκόπια με στόχο την υποστήριξη της κυβέρνησης, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της � ΓΔΜ. Η � ροεδρία της ΕΕ πραγματοποίησε στενές επαφές σε τοπικό επίπεδο με τους σημαντικότερους φορείς. Απευθύναμε έκκληση στην κυβέρνηση της � ΓΔΜ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση κατά των εξτρεμιστών και καλέσαμε του ηγέτες των σημαντικότερων αλβανικών κομμάτων να αποστασιοποιηθούν δημοσίως και να απομονώσουν τους εξτρεμιστές, καθώς και τα σλαβομακεδονικά κόμματα της αντιπολίτευσης να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να υποθάλψουν εθνικιστικές τάσεις κατά της αλβανικής μειονότητας. Ευθύς εξαρχής κατεβάλαμε επίσης έντονες προσπάθειες μέσω των μέσων ενημέρωσης της χώρας προκειμένου να απευθυνθούμε στην κοινή γνώμη και να μεταδώσουμε το μήνυμα της Ένωσης για την απομόνωση των εξτρεμιστών. Έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται επίσης πυκνά δρομολόγια διπλωματών μεταξύ Βρυξελλών και � ΓΔΜ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Kerim προκλήθηκε για διαβουλεύσεις με τον � ροεδρεύοντα της ΕΕ και τον Ύπατο Εκπρόσωπο Σολάνα μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 19 Μαρτίου. Την επόμενη ημέρα η τρόικα των πολιτικών αρχηγών από κοινού με τον κ. Σολάνα μετέβη στα Σκόπια και στο τέλος αυτής της εβδομάδας η τρόικα των Υπουργών Εξωτερικών με τον κ. Σολάνα μετέβη στα Σκόπια και στην � ρίστινα για να εκφράσει την υποστήριξή της στην κυβέρνηση και την καταδίκη της στις δράσεις των εξτρεμιστών. Ένα από τα αποτελέσματα της επίσκεψης ήταν ότι η τρόικα έπεισε τους αλβανούς ηγέτες στην � ΓΔΜ και το Κοσσυφοπέδιο να υπογράψουν δηλώσεις με τις οποίες αποστασιοποιούνται δημόσια από τις βίαιες μεθόδους των εξτρεμιστών. Η τρόικα κάλεσε τους αλβανούς ηγέτες να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους στα πολιτικά βήματα και σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές. Ως ένα ακόμη δείγμα της στήριξης της ΕΕ στην πολιτική ηγεσία της � ΓΔΜ προσκαλέσαμε τον � ρόεδρο Τραϊκόφσκι στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Στοκχόλμης στις 23 Μαρτίου. Εκεί είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις απόψεις του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη δύσκολη κατάσταση που διέρχεται η χώρα του. � ροκειμένου να βρεθούν τα αναγκαία κονδύλια για την πολιτική υποστήριξη που είχαμε εκφράσει, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των δράσεων στήριξης της Ένωσης προς την � ΓΔΜ για το τρέχον έτος. Καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες, τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων τα οικονομικά ελλείμματα του νέου αλβανόφωνου πανεπιστημίου του Τέτοβο και να ληφθούν γρήγορα μέτρα για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σπιτιών στα χωριά βορείως του Τέτοβο, αλλά και για τη χρηματοδότηση άλλων σχεδίων τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των εθνοτήτων της χώρας. Όπως σίγουρα γνωρίζετε όλοι σας, η � ΓΔΜ ήταν η πρώτη χώρα των δυτικών Βαλκανίων η οποία, την 9η Απριλίου, μετά από διαπραγματεύσεις ενός έτους, υπέγραψε συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ένωση. Η συμφωνία αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέγγιση της � ΓΔΜ με την Ένωση και η υπογραφή της είχε συγχρόνως μεγάλη συμβολική σημασία για τη στήριξη της ΕΕ προς τη χώρα αυτή. Η � ΓΔΜ θεωρείται σήμερα – όπως και άλλες χώρες στα δυτικά Βαλκάνια - ως οιονεί υποψήφια για ένταξη στην Ένωση. Οι ταραχές στην � ΓΔΜ κατέστησαν ωστόσο προφανή την έντονη ανάγκη να υπάρξει βελτίωση στη θέση και στα δικαιώματα της αλβανικής μειονότητας, καθώς και άλλων μειονοτήτων, της χώρας. Στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ένωση, η κυβέρνηση της � ΓΔΜ παρουσίασε ένα πρόγραμμα δράσης για μεταρρυθμίσεις με στόχο να επιταχυνθούν οι γενικές προσαρμογές που απαιτούνται στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, καθώς επίσης και για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των εθνοτήτων της περιοχής και να βελτιωθεί η θέση των μειονοτήτων."@el8
"Mr President, ladies and gentlemen, at the end of February Albanian extremists took control of the village of Tanusevci on the border between Kosovo and the Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM), which caused violent clashes between extremists and FYROM’s army and police force. Unfortunately, we have to say that the practical reforms have made slow progress. So far, all that has been achieved is avoiding a declaration of a state of war, postponing the public census until October and setting a date of 27 January 2002 for new parliamentary elections. However, the main success is that, after intensive negotiations and pressure from the international community, a broad coalition government has been set up which will function as the political basis for the difficult but necessary decisions which have to be taken in the near future. The Council believes that there are measures which the government should and could implement immediately. These include starting a third TV channel for minority languages, introducing the long-overdue act on strengthening local self-determination and ratifying the European Charter on Regional and Minority Languages. In the medium term, and ahead of next year’s election, the government must also make the necessary constitutional changes to even out the differences between the position of the Slavic-Macedonian population and that of other minorities in the country, and also take the action necessary to strengthen the representation of the minorities within the administration. Today, the Troika of EU foreign ministers is returning to Skopje to promote this message. Foreign Minister Mrs Lindh travelled straight from this House to Skopje. At this meeting, the new coalition government will be invited to report on its progress and ongoing action plans in conjunction with the General Affairs Council of 25 – 26 June. In other words, FYROM is facing a difficult but necessary process of reform, and time is running out if a new civil war is to be avoided. It is important to point out that the main responsibility lies with FYROM’s leaders. The EU has an important supporting role to play, and the Council, along with High Representative Solana and, especially, the Presidency at central and local level, intends to continue its support for this process. We also believe that there is a vital role for Parliament and its party groups. In the period up to the end of June, the coalition government will need support and encouragement, as well as the exercise of pressure, to be able to implement the necessary reforms and, at the same time, keep the fragile government coalition intact. The Council believes that it would be invaluable if Parliament’s party groups could contact their partners in FYROM and support them in this process, if this is not already happening. It is still possible to avoid all-out civil war in FYROM. We must ensure that we make the most of this chance. In the middle of March, unrest spread to the town of Tetovo in western FYROM when uniformed men took the villages to the north of the town and then fired on the town at random. The FYROM army launched a counter-offensive against the occupied villages which ended on 1 April. However, later that month, the extremists renewed fighting in villages north-west of the town of Kumanovo, and the fighting is still continuing. There is clearly a risk of out and out civil war, and the European Union has worked hard to prevent such a development. The European Union reacted almost immediately to the fighting around Tanusevci and Tetovo by issuing declarations condemning the violence and urging all the parties involved to cease the violence immediately. Intensive diplomatic activity commenced in Skopje to support the FYROM government, the country’s sovereignty and its territorial integrity. At local level, the EU Presidency set up close contacts with the key players. The FYROM government was urged to act with restraint against the extremists, and the leaders of the major Albanian parties were urged to openly distance themselves from and isolate the extremists, while the Slavic-Macedonian opposition parties were urged not to exploit the situation to whip up nationalistic feelings against the Albanian minority. From the outset, efforts were also made, through the country’s media, to get over to the general public the EU’s message of distancing themselves from the extremists. Then, intensive shuttle diplomacy was also started. Foreign Minister Kerim was invited to discussions with the EU’s President-in-Office and High Representative Solana in conjunction with the General Affairs Council of 19 March. The following day, an EU Troika of political directors travelled with Dr Solana to Skopje, and at the end of the same week the EU Troika of foreign ministers travelled with Dr Solana to Skopje and Pristina to emphasise their support for the government and their condemnation of the extremists’ actions. One result of the visits was that the Troika got the Albanian leaders in FYROM and Kosovo to sign declarations publicly distancing themselves from the violent methods of the extremists and instead urging them to put forward their demands in political forums and in accordance with democratic procedures. As a further sign of the EU’s support for FYROM’s political leaders, President Trajkovski was invited to the European Council in Stockholm on 23 March. Here, he had the opportunity to present his views on the vulnerable position of the country to the entire European Council. In order to underpin the political support financially, a review was carried out of the EU’s aid to FYROM for this year. Intensive work was done by both the Commission and the EU Member States to, for example, make up the financial deficit for the new university in Tetovo, offering teaching in Albanian, and to try to rapidly implement measures to rebuild houses destroyed in the villages north of Tetovo and support other projects to strengthen inter-ethnic cohesion in the country. As everyone is no doubt aware, on 9 April, following almost a year of negotiations, FYROM was the first country in the western Balkans to sign a Stabilisation and Association Agreement with the EU. The agreement is a key step in FYROM’s rapprochement with the EU, and the signing was also an important symbol of the EU’s support for the country. Like other countries in the western Balkans, FYROM is currently seen as a potential candidate for EU membership. However, the unrest in FYROM has made it clear that there is a real need to improve the position and rights of the Albanians and other minorities in the country. In conjunction with the signing of the Stabilisation and Association Agreement, the FYROM government launched an action plan for reforms to speed up the comprehensive adaptation required by the agreement, but also to intensify the inter-ethnic dialogue and strengthen the position of minorities."@en3
"(SV) Señor Presidente, Señorías, los extremistas albaneses tomaron a fines de febrero la ciudad de Tanusevci, en la frontera entre Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), lo que dio origen a violentos combates entre los extremistas, el ejército de la ARYM y fuerzas policiales. Desgraciadamente, nos vemos forzados a comprobar que el trabajo concreto de reformas ha sido muy lento. Hasta ahora solamente se ha logrado evitar la declaración del estado de guerra, aplazar el censo general para octubre y fijar la fecha para las nuevas elecciones al Parlamento el 27 de enero de 2002. Pero, después de intensas negociaciones y presiones de la comunidad internacional, se logró formar un amplio gobierno de coalición que servirá como base política y plataforma para las difíciles y necesarias decisiones que deberán tomarse en el futuro. A juicio del Consejo, hay medidas que el gobierno debería y podría ejecutar inmediatamente. En primer lugar, crear un tercer canal de televisión estatal para las lenguas minoritarias, en segundo lugar, promulgar la esperada ley que fortalece la administración local y, en tercer lugar, ratificar el reglamento del Consejo Europeo sobre lenguas minoritarias. A mediano plazo, y ante la elección del próximo año, el gobierno tiene que modificar la Constitución con el fin de equiparar a la población eslavo-macedonia con las demás minorías existentes en el país y, además, tomar medidas para fortalecer la representación de las minorías en la administración. La troica de Ministros de Asuntos Exteriores visita nuevamente Skopje hoy para entregar este mensaje. La Sra. Lindh, Ministra de Asuntos Exteriores, viajó directamente de esta Asamblea a Skopje. En esta reunión se invitará al nuevo gobierno de coalición a la reunión del Consejo (asuntos generales) del 25 y 26 de junio para que informe sobre sus avances y sobre la continuación de su plan de acción. En otras palabras, la ARYM está inmersa en un difícil pero necesario proceso de reformas. No hay mucho tiempo para evitar una nueva guerra civil. Es importante puntualizar que la responsabilidad principal recae en el gobierno de la ARYM. La Unión tiene un trascendental papel como sostén y el Consejo - junto con el Alto Representante Sr. Solana y, especialmente, con la Presidencia, en el ámbito central y local - continuará dando su respaldo a este proceso. Creemos también que el Parlamento y sus Grupos de partidos pueden desempeñar un papel importante. Hasta finales de junio, el gobierno de coalición necesitará apoyo y aliento, pero también presiones, para lograr realizar las reformas necesarias y simultáneamente mantener la frágil coalición gubernamental. A juicio del Consejo, sería muy valioso que los Grupos parlamentarios pudiesen ponerse en contacto con sus partidos afines en la ARYM para apoyarlos durante este proceso, si es que ya no lo han hecho. Todavía es posible evitar una guerra civil en la ARYM. Hay que hacerlo. A mediados de marzo se extendieron los disturbios a la ciudad de Tetovo, en el oeste de la ARYM, cuando uniformados ocuparon poblados situados al norte de la ciudad y desde allí la atacaron despiadadamente. El ejército de la ARYM inició una contraofensiva contra los poblados ocupados que terminó el 1 de abril. Más tarde, en el mismo mes, los extremistas reiniciaron los combates en los poblados situados al noroeste de la ciudad de Kumanovo, combates que todavía no han cesado. De este manera, resulta evidente que existe un gran riesgo de guerra civil y que la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos para impedir que esto ocurra. La Unión Europea reaccionó casi inmediatamente frente a los combates en Tanusevci y Tetovo haciendo declaraciones en las que condenaba los ataques violentos e instaba a todas las partes involucradas a poner fin inmediato a las acciones violentas. En Skopje se inició una intensa actividad diplomática para apoyar al gobierno de la ARYM, su soberanía nacional y su integridad territorial. La representación de la Presidencia de la UE en el plano local inició importantes contactos con los principales actores. Se insto al gobierno de la ARYM para que actuase con prudencia contra los extremistas y se pidió a los líderes de los principales partidos albaneses que demostrasen su repudio aislando a los extremistas. A los partidos de la oposición eslavo-macedonia se les pidió que no se aprovechasen de la situación para exaltar los sentimientos nacionalistas contra la minoría albanesa. Desde el comienzo se hicieron grandes esfuerzos para llegar a todos los rincones, a través de los medios de difusión, con el mensaje de la Unión sobre rechazo a los extremistas. Se inició entonces un intenso tráfico diplomático. El Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Kerim, fue invitado a discutir con el Presidente en ejercicio de la UE y con el Alto Representante Sr. Solana, en relación con la reunión del Consejo (asuntos generales) del 19 de marzo. Al día siguiente, viajó una troica de jefes políticos con el Sr. Solana a Skopje y al final de la misma semana viajó la troica de Ministros de Asuntos Exteriores con el Sr. Solana a Skopje y a Pristina para marcar su respaldo al gobierno y su rechazo a las acciones de los extremistas. Estas visitas dieron por resultado, entre otras cosas, que los líderes albaneses en la ARYM y en Kosovo suscribieron declaraciones en las que públicamente rechazaban los métodos violentos de los extremistas y les instaban a hacer valer sus exigencias en los foros políticos, en concordancia con las reglas del juego democrático. Como una señal más del apoyo de la UE a los líderes políticos de la ARYM se invitó al Presidente Trajkovski a la reunión del Consejo Europeo de Estocolmo el 23 de marzo. Allí tuvo ocasión de presentar su versión de la difícil situación de su país ante todo el Consejo Europeo. Para dar consistencia económica al respaldo político, se revisaron las ayudas al desarrollo de la ARYM para este año. Se hicieron grandes esfuerzos, tanto por parte de la Comisión como de los Estados miembros, para cubrir la financiación de la nueva universidad con enseñanza en albanés en Tetovo, para intentar adoptar rápidas medidas para la reconstrucción de las viviendas destruidas en los poblados situados al norte de Tetovo y para tratar de apoyar otros proyectos que pudiesen fortalecer la situación interétnica en el país. Como es sabido, el 9 de abril la ARYM, como primer país en el oeste de los Balcanes y después de un año de negociaciones, celebró un acuerdo de asociación con la Unión. Este acuerdo es un paso fundamental en el acercamiento de ese país a la UE y su firma fue también un valioso acto que simbolizó el respaldo de la UE. Actualmente la ARYM es considerada - igual que los otros países del oeste de los Balcanes - como un candidato potencial a la Unión. Sin embargo, los disturbios en la ARYM han evidenciado la necesidad de mejorar la situación y los derechos de los albaneses y de otras minorías en el país. En relación con la firma del acuerdo de estabilidad y asociación, el gobierno de la ARYM lanzó un plan de acción para la realización de reformas que aceleren el vasto abanico de adaptaciones que requiere este acuerdo, pero también destinadas a intensificar el diálogo interétnico y a fortalecer la situación de las minorías."@es12,12
"Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, helmikuun lopussa albaanien ääriainekset valtasivat Tanusevcin kylän, joka sijaitsee Kosovon ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian (FYROM) rajalla, mikä johti ääriaineksien ja Makedonian armeijan ja poliisivoimien välisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin. Joudumme valitettavasti toteamaan, että konkreettinen uudistustyö on edennyt hitaasti. Tähän mennessä on oikeastaan onnistuttu välttymään sotatilan julistamiselta, lykkäämään yleistä väestönlaskentaa lokakuuhun asti ja määräämään parlamentin uusintavaalien ajankohdaksi 27. tammikuuta 2002. Ennen kaikkea – kansainvälisen yhteisön kanssa käytyjen intensiivisten neuvottelujen ja sen harjoittaman painostuksen jälkeen – on kuitenkin onnistuttu muodostamaan laaja koalitiohallitus, joka toimii poliittisena perustana ja lähtökohtana lähiaikoina tehtäville välttämättömille mutta vaikeille päätöksille. Neuvoston mielestä on olemassa toimia, joita hallituksen pitäisi ja joita se voisi toteuttaa välittömästi. Niihin kuuluvat esimerkiksi ensiksikin kolmannen valtakunnallisen televisiokanavan aloittaminen vähemmistökieliä varten, toiseksi sellaisen jo pitkään myöhässä olleen lain hyväksyminen, joka koskee paikallisen itsehallinnon vahvistamista, ja kolmanneksi vähemmistökieliä koskevien Euroopan neuvoston perussääntöjen ratifioiminen. Keskipitkällä aikavälillä ja ensi vuoden vaalien kynnyksellä hallituksen on toteutettava myös välttämättömiä perustuslain muutoksia, jotta saataisiin tasoitettua niitä eroja, joita maan slaavilais-makedonialaisen väestön ja muiden vähemmistöjen aseman välillä vallitsee, ja sen on ryhdyttävä myös välttämättömiin toimiin vähemmistöjen edustuksen vahvistamiseksi hallinnossa. Unionin ulkoministeritroikka vierailee jälleen tänään Skopjessa esittääkseen tämän viestin. Ulkoministeri Lindh matkusti suoraan täältä parlamentista Skopjeen. Siellä järjestettävässä kokouksessa uutta koalitiohallitusta pyydetään raportoimaan sekä edistymisestään että jatkoa koskevasta toimintasuunnitelmastaan 25.–26. kesäkuuta järjestettävän yleisten asioiden neuvoston kokouksen yhteydessä. Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on toisin sanoen vaikean mutta välttämättömän uudistusprosessin edessä. Aika käy vähiin, jos aiotaan välttyä uudelta sisällissodalta. On tärkeää korostaa, että päävastuu kuuluu Makedonian johdolle. Unioni on tärkeässä tukijan asemassa, ja neuvosto aikoo tukea tätä prosessia jatkossakin yhdessä korkea edustaja Solanan ja erityisesti keskus- ja paikallistasolla toimivan puheenjohtajavaltion kanssa. Uskomme myös, että parlamentilla ja sen puolueryhmillä on tärkeä asema. Koalitiohallitus tarvitsee tukea ja kannustusta aina kesäkuun loppuun asti, mutta sitä on myös painostettava, jotta se pystyisi toteuttamaan välttämättömät uudistukset ja samalla pitämään koossa hauraan hallituskoalition. Neuvoston mielestä olisi erittäin arvokasta, jos parlamentin puolueryhmät voisivat ottaa yhteyttä Makedoniassa sijaitseviin yhteistyöpuolueisiinsa ja tukea niitä tämän prosessin kestäessä, ellei näin jo tapahdu. Makedonian täysimittainen sisällissota on edelleen mahdollista välttää. Meidän on huolehdittava, että käytämme hyväksemme tämän mahdollisuuden. Maaliskuun alussa levottomuudet levisivät entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian länsiosassa sijaitsevaan Tetovon kaupunkiin, jossa virkapukuiset miehet valtasivat kaupungin pohjoispuolella olevat kylät ja tulittivat sieltä kaupunkia häikäilemättömästi. Makedonian armeija aloitti vastahyökkäyksen vallattuja kyliä vastaan, ja se saatettiin päätökseen 1. huhtikuuta. Myöhemmin samassa kuussa ääriainekset jatkoivat kuitenkin taisteluja Kumanovon kaupungin luoteispuolella sijaitsevissa kylissä, ja nämä taistelut jatkuvat edelleen. Suoranaisen sisällissodan vaara on siten ilmeinen, ja Euroopan unioni on ponnistellut kovasti estääkseen sellaisen kehityksen. Euroopan unioni reagoi lähes välittömästi Tanusevcin ja Tetovon kaupunkien läheisyydessä käytäviin taisteluihin antamalla julistuksia, joissa väkivaltaiset hyökkäykset tuomittiin ja kaikkia asianosaisia osapuolia kehotettiin lopettamaan väkivaltaisuudet välittömästi. Skopjessa aloitettiin intensiiviset diplomaattiset toimet Makedonian hallituksen, maan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden tukemiseksi. Paikallistasolla toimiva EU:n puheenjohtajisto solmi läheiset yhteydet tärkeimpien toimijoiden kanssa. Makedonian hallitusta kehotettiin pidättäytymään ääriaineksia vastaan kohdistuvista toimista, merkittävimpien albaanipuolueiden johtajia kehotettiin torjumaan avoimesti ääriainekset ja eristämään heidät, ja slaavilais-makedonialaisia oppositiopuolueita kehotettiin olemaan hyödyntämättä tilannetta siten, että he nostattaisivat albaanivähemmistön vastaisia kansallistunteita. Alusta lähtien nähtiin myös paljon vaivaa, jotta kansalaisille pystyttäisiin maan tiedotusvälineiden kautta välittämään unionin viesti, joka koski etäisyyden ottamista ääriaineksiin. Nyt aloitettiin myös intensiivinen sukkuladiplomatia. Ulkoministeri Kerim kutsuttiin neuvotteluihin EU:n puheenjohtajan ja korkea edustaja Solanan kanssa yleisten asioiden neuvoston kokouksen yhteydessä 19. maaliskuuta. Seuraavana päivänä poliittisten johtajien troikka matkusti yhdessä korkea edustaja Solanan kanssa Skopjeen, ja saman viikon lopussa ulkoministeritroikka matkusti korkea edustaja Solanan kanssa Skopjeen ja Prištiinaan antaakseen tukensa hallitukselle ja tuomitakseen ääriainesten toiminnan. Vierailun tuloksena troikka sai muun muassa Makedonian ja Kosovon albaanijohtajat allekirjoittamaan julistuksia, joissa ne torjuivat julkisesti ääriainesten väkivaltaiset menetelmät ja kehottivat niitä sen sijasta ajamaan vaatimuksiaan poliittisilla foorumeilla ja demokraattisten pelisääntöjen mukaisesti. Lisäosoituksena siitä tuesta, jota EU antaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian poliittiselle johdolle, presidentti Trajkovski kutsuttiin Tukholman Eurooppa-neuvoston kokoukseen 23. maaliskuuta. Siellä hän sai tilaisuuden esittää koko Eurooppa-neuvoston edessä näkemyksensä maan uhkaavasta tilanteesta. Jotta poliittista tukea voitaisiin vahvistaa taloudellisesti, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat unionin tukitoimet tarkistettiin tämän vuoden osalta. Sekä komissio että EU:n jäsenvaltiot työskentelivät intensiivisesti muun muassa kattaakseen rahoitusvajeen, joka koskee uutta Tetovon yliopistoa, jossa opetusta annetaan albaanin kielellä, jotta pystyttäisiin ryhtymään nopeisiin toimiin Tetovon pohjoispuolella sijaitsevissa kylissä tuhottujen talojen jälleenrakentamiseksi sekä muiden sellaisten hankkeiden tukemiseksi, jotka voivat vahvistaa maan etnisten ryhmien välistä yhteenkuuluvuutta. Kuten kaikki varmasti tietävät, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia oli ensimmäinen Länsi-Balkanin valtio, joka pystyi lähes vuoden neuvottelujen jälkeen allekirjoittamaan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen unionin kanssa. Sopimus on tärkeä askel, kun kyse on Makedonian lähentämisestä unioniin, ja allekirjoitus oli myös tärkeä symbolinen teko EU:n maalle antaman tuen kannalta. Makedoniaa pidetään nykyään – kuten muitakin Länsi-Balkanin valtioita – mahdollisena unionin ehdokasvaltiona. Levottomuudet Makedoniassa ovat kuitenkin tehneet selväksi, että maassa on selkeästi parannettava albaani- ja muiden vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Makedonian hallitus lanseerasi toimintasuunnitelman, joka koski suunnitelmia sen kaiken kattavan sopeuttamisen kiirehtimiseksi, jota tämä sopimus edellyttää, mutta myös etnisten ryhmien välisen vuoropuhelun tiivistämiseksi ja vähemmistöjen aseman vahvistamiseksi."@fi5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, à la fin du mois de février, des extrémistes albanais ont pris la ville de Tanusevci, à la frontière entre le Kosovo et l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM), ce qui a eu pour conséquence l'explosion d'échanges violents entre les extrémistes d'une part, l'armée et les forces de police de l'ARYM d'autre part. Nous avons malheureusement dû constater que le travail de réforme concret avance lentement. L'on a en fait jusqu'ici uniquement réussi à empêcher qu'un état de guerre ne soit déclenché, à remettre au mois d'octobre le recensement général et à fixer au 27 janvier 2002 la date du scrutin pour de nouvelles élections au parlement. Mais avant tout - à la suite de négociations intensives et de pressions de la communauté internationale - nous sommes parvenus à mettre en place un gouvernement de coalition, qui fonctionnera comme base politique et comme plate-forme pour les décisions indispensables, mais difficiles qui devront être prises très prochainement. De l'avis du Conseil, il est un certain nombre de mesures qu'il serait bon que le gouvernement prenne, et qu'il devrait pouvoir prendre immédiatement. Il s'agit tout d'abord du lancement d'une troisième chaîne de télévision publique réservée aux langues minoritaires, deuxièmement, de l'adoption longtemps ajournée d'une loi renforçant l'autonomie locale, et troisièmement, de la ratification de la charte du Conseil de l'Europe sur les langues minoritaires. À moyen terme, et avant les élections de l'année prochaine, le gouvernement devra aussi procéder aux modifications de la constitution qui s'imposent, afin d'égaliser les disparités entre la position de la population slavo-macédonienne et celle des autres minorités du pays, et prendre les mesures nécessaires pour renforcer la représentation des minorités au sein de l'administration. La troïka des ministres des Affaires étrangères de l'Union est aujourd'hui de nouveau en visite à Skopje pour y présenter ce message. Mme Lindh s'est rendue directement à Skopje au sortir de cet hémicycle. Au cours de cette réunion, le nouveau gouvernement de coalition sera invité à rendre compte des progrès obtenus et de la suite de son plan d'action, à la suite de la réunion du conseil "affaires générales" des 25 et 26 juin prochains. En d'autres mots, l'ARYM se trouve face à un processus de réforme délicat, mais nécessaire. Nous disposons de peu de temps pour éviter une nouvelle guerre civile. Il est important de souligner le fait que la responsabilité principale est entre les mains des dirigeants de l'ARYM. L'Union a un important rôle à jouer en leur apportant son soutien, un soutien que le Conseil, en accord avec le Haut représentant Solana et la Présidence, au niveau central comme local, a l'intention de maintenir tout au long de ce processus. Nous pensons que le Parlement et ses groupes de partis ont également un rôle important à jouer. Jusqu'à la fin du mois de juin, le gouvernement de coalition aura besoin de soutien et d'encouragements, mais aussi de pressions, pour pouvoir réaliser les réformes nécessaires tout en maintenant la cohésion de la fragile coalition au pouvoir. Le Conseil estime qu'il serait très appréciable que les groupes parlementaires prennent contact avec les partis de l'ARYM avec lesquels ils peuvent coopérer, et qu'ils les soutiennent pendant le déroulement de ce processus, dans la mesure où tel n'est pas déjà le cas. Il est encore possible d'éviter la guerre civile en Macédoine. Nous devons nous efforcer de saisir cette opportunité. À la mi-mars, les troubles se sont étendus à la ville de Tetovo, dans l'ouest de l'ARYM, où des hommes en uniformes ont investi les villages situés au Nord de la ville, qu'ils ont ensuite pilonnée sans ménagement. L'armée de l'ARYM a engagé, contre les villages occupés, une contre-offensive qui s'est achevée le 1er avril. Cependant, plus tard, au cours du mois, les extrémistes ont repris les combats dans des villages situés au Nord-Ouest de la ville de Kumanovo, combats qui se poursuivent encore actuellement. Il est donc évident que le risque de véritable guerre civile est imminent, et l'Union européenne a fourni des efforts conséquents pour empêcher une telle évolution. L'Union européenne a réagi presque immédiatement aux heurts qui se sont déroulés autour de Tanusevci et Tetovo, en condamnant les violences dans ses déclarations, et en exhortant toutes les parties impliquées à cesser sans délai les hostilités. Une activité diplomatique intensive a été engagée à Skopje pour soutenir le gouvernement de l'ARYM, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. La représentation locale de la présidence européenne a établi des contacts étroits avec les acteurs les plus importants. Il a été demandé au gouvernement de l'ARYM d'agir avec retenue à l'égard des extrémistes, et l'on a encouragé les leaders des principaux partis albanais à prendre ouvertement leurs distances vis-à-vis des extrémistes, afin de les isoler, ainsi que les partis d'opposition slavo-macédoniens à ne pas profiter de la situation pour exciter les tendances nationalistes hostiles à la minorité albanaise. Dès le début, des efforts importants ont aussi été faits pour que le message de l'Union demandant de désavouer les extrémistes atteigne une large partie de l'opinion. Une navette diplomatique intensive a également été mise en place. Le ministre des Affaires étrangères, M. Kerim, a été convié à participer à des réflexions, avec le président en exercice de l'UE et le Haut représentant Solana, à l'issue de la réunion du conseil "affaires générales" du 19 mars. Le jour suivant, une troïka de chefs de polices s'est rendue à Skopje en compagnie de M. Solana, et à la fin de la même semaine, la troïka des ministres des Affaires étrangères s'est également rendue à Skopje et Pristina, toujours accompagnée de M. Solana, afin d'exprimer son soutien au gouvernement et sa condamnation des actions extrémistes. Ces visites ont eu, entre autres, pour conséquence d'amener les dirigeants albanais de l'ARYM et du Kosovo à signer des déclarations dans lesquelles ils affirmaient officiellement leur refus des méthodes violentes utilisées par les extrémistes, et leur demandaient de formuler leurs revendications dans le cadre de forums politiques et dans le respect des règles démocratiques. En guise de signe supplémentaire du soutien apporté par l'UE aux dirigeants politiques de l'ARYM, le Président Trajkovski a été invité au Conseil européen de Stockholm, le 23 mars. L'occasion lui a été donnée de présenter devant le Conseil européen au complet sa vision de la situation dangereuse dans laquelle se trouve son pays. L'Union a procédé à une révision des aides attribuées à l'ARYM pour l'année courante, afin d'asseoir financièrement ce soutien politique. Des efforts intensifs ont été mis en œuvre, aussi bien par la Commission que par les États membres de l'UE, notamment pour couvrir le déficit financier de la nouvelle université de Tetovo, où l'enseignement est dispensé en albanais, pour tenter de prendre des mesures rapides de reconstruction des habitations détruites dans les villages situés au Nord de Tetovo, et pour soutenir d'autres projets susceptibles de renforcer la cohésion interethnique dans le pays. Comme vous le savez certainement tous, l'ARYM a été le premier pays de l'Ouest des Balkans à pouvoir signer, le 9 avril, après quasiment un an de négociations, un accord de stabilisation et d'association avec l'Union. Cet accord représente une étape essentielle dans le rapprochement entre l'ARYM et l'Union, et cette signature a également une forte valeur symbolique pour l'aide que l'UE apporte à ce pays. L'ARYM est considérée aujourd'hui - au même titre que les autres pays de l'Ouest des Balkans - comme un candidat potentiel à l'adhésion européenne. Cependant, les troubles dans l'ARYM ont révélé l'évidente nécessité d'améliorer la position et les droits des Albanais et des autres minorités dans le pays. À la suite de la signature de l'accord de stabilisation et d'association, le gouvernement de l'ARYM a lancé un plan d'action en faveur des réformes, afin d'accélérer le travail d'adaptation global exigé notamment par cet accord, mais aussi d'intensifier le dialogue interethnique et d'améliorer la position des minorités."@fr6
"Signor Presidente, onorevoli parlamentari, a fine febbraio gli estremisti albanesi hanno preso possesso del villaggio di Tanusevci al confine fra Kosovo ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM), con la conseguenza di violenti scontri fra estremisti e forze armate e di polizia della FYROM. Dobbiamo purtroppo constatare che, in concreto, l’opera di riforma procede lentamente. Sinora, infatti, l’unico risultato ottenuto consiste nella revoca dello stato di guerra, nel rinvio del censimento generale della popolazione ad ottobre e nella fissazione della data delle elezioni per il rinnovo del parlamento al 27 gennaio 2002. Ma soprattutto, dopo intensi negoziati e pressioni da parte della comunità internazionale, è stato possibile formare un ampio governo di coalizione che fungerà da base politica e da piattaforma per le decisioni, necessarie ma difficili, che dovranno essere prese nei prossimi tempi. Vi sono inoltre, secondo il Consiglio, diversi provvedimenti che il governo dovrebbe prendere immediatamente. Fra questi, ad esempio, anzitutto l’inaugurazione di un terzo canale televisivo pubblico per le lingue minoritarie, quindi l’adozione della tanto procrastinata legislazione sul potenziamento degli enti locali, e in terzo luogo la ratifica della Carta del Consiglio d’Europa sulle lingue minoritarie. A medio termine, e in vista delle elezioni del prossimo anno, il governo dovrà attuare anche le necessarie modifiche costituzionali per superare le differenze fra lo della popolazione slavo-macedone e quello delle altre etnie del paese, nonché per varare i provvedimenti del caso per rafforzare la rappresentanza delle minoranze in seno all’amministrazione. Oggi la ministeriale visita nuovamente Skopje per lanciare proprio questo messaggio. Il ministro degli esteri Lindh si è recato direttamente da questo Emiciclo a Skopje. In quell’incontro, la nuova coalizione di governo verrà invitata a presentare, in occasione del Consiglio “Affari generali” del 25-26 giugno, i progressi compiuti e il prosieguo del piano di riforme. In altre parole, la FYROM si trova dinanzi a un processo di riforme difficile ma necessario. Per evitare una nuova guerra civile, il tempo stringe. E’ essenziale evidenziare che la responsabilità principale è nelle mani delle autorità della FYROM. L’Unione ha un importante ruolo di sostegno da svolgere e il Consiglio, insieme all’Alto rappresentante Solana e, non ultimo, al paese di Presidenza a livello centrale e locale, intende proseguire il proprio appoggio a tale processo. Riteniamo inoltre che vi sia un importante ruolo anche per il Parlamento e per i suoi gruppi politici. Nel periodo che ci separa da fine giugno, il governo di coalizione necessiterà di sostegno e di incoraggiamento, ma anche di pressioni, per poter attuare le riforme necessarie e per preservare, al contempo, la coesione della fragile coalizione. Secondo il Consiglio sarebbe molto utile che i gruppi politici del Parlamento si mettessero in contatto con i partiti omologhi nella FYROM per appoggiarli in questo processo, nella misura in cui ciò già non accada. Vi è ancora la possibilità di sventare, nella FYROM, una guerra civile su vasta scala: possibilità che non dobbiamo farci sfuggire. A metà marzo, i disordini si sono spostati nella città di Tetovo, nell’ovest della Repubblica, quando uomini in uniforme hanno occupato i villaggi a Nord della città, sparando indiscriminatamente contro l’abitato da quelle posizioni. L’esercito della FYROM ha scatenato una controffensiva per riprendere il controllo dei villaggi occupati, conclusa il 1° aprile. Ma nello stesso mese di aprile gli estremisti hanno ripreso i loro attacchi nei villaggi a nord-ovest della città di Kumanovo, attacchi che proseguono tuttora. E’ pertanto evidente il rischio di una guerra civile vera e propria e l’Unione si è impegnata a fondo per sventare una simile eventualità. Agli scontri attorno a Tanusevci e Tetovo l’Unione ha replicato quasi immediatamente, con dichiarazioni in cui condannava gli attacchi e in cui esortava tutte le parti coinvolte a cessare immediatamente le violenze. A Skopje è stata avviata un’intensa attività diplomatica per garantire appoggio alle autorità, alla sovranità e all’integrità territoriale della FYROM. A livello locale, la Presidenza dell’Unione europea ha istituito un reticolo di contatti con i principali attori. Il governo del paese è stato esortato ad agire con moderazione contro gli estremisti e i dei principali partiti albanesi sono stati invitati a dissociarsi apertamente dagli estremisti e a isolarli, così come i partiti di opposizione slavomacedoni sono stati invitati a non cercare di sfruttare la situazione per aizzare al nazionalismo ai danni della minoranza albanese. Sin dall’inizio sono stati compiuti grandi sforzi anche per far giungere all’opinione pubblica, mediante gli organi di informazione, il messaggio dell’Unione che chiedeva l’isolamento degli estremisti. E’ stata ora avviata anche un’intensa opera diplomatica in entrambi i sensi: il ministro degli esteri Kerim è stato invitato a consultazioni con il presidente in carica del Consiglio e l’Alto rappresentante Solana, in occasione del Consiglio “Affari generali” del 19 marzo. Il giorno dopo, una di alti funzionari ministeriali si è recata a Skopje insieme con Solana e, alla fine di quella stessa settimana, la dei ministri degli esteri si è recata sempre con Solana a Skopje e quindi a Pristina per manifestare il proprio appoggio al governo e la propria condanna delle azioni degli estremisti. Le visite si sono tradotte, fra l’altro, nella firma da parte dei leader albanesi della FYROM e del Kosovo di dichiarazioni in cui si sono dissociati pubblicamente dal metodo della violenza praticato dagli estremisti, esortandoli invece ad avanzare le loro istanze nelle sedi politiche e in ossequio alle regole della democrazia. Come ulteriore segno dell’appoggio prestato dall’Unione alla dirigenza politica della FYROM, il presidente Trajkovski è stato invitato al Consiglio europeo di Stoccolma del 23 marzo, dove ha avuto modo di presentare, dinanzi a tutto il Consiglio europeo, il proprio punto di vista sulla delicata situazione del paese. Per sostenere finanziariamente tale appoggio politico, si è proceduto a una revisione degli interventi di aiuti dell’Unione alla FYROM per l’anno in corso. Sono stati compiuti intensi sforzi tanto dalla Commissione, quanto dagli Stati dell’Unione anche per coprire l’ammanco finanziario per la nuova università con insegnamento in lingua albanese a Tetovo e per tentare di prendere rapidamente provvedimenti per la ricostruzione degli edifici distrutti nei villaggi a Nord di Tetovo, nonché per dare appoggio ad altri progetti che possano rafforzare la coesione interetnica nel paese. Come tutti certamente sanno, dopo quasi tre anni di negoziati la FYROM è stata il primo paese dei Balcani occidentali a firmare, il 9 aprile, un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione. Tale accordo è di importanza capitale per il ravvicinamento della FYROM all’Unione e la sua firma ha rappresentato inoltre un importante gesto che simboleggia l’appoggio dell’Unione al paese. Al pari degli altri Stati dei Balcani occidentali, la FYROM è ritenuta oggi un potenziale candidato all’adesione all’Unione. I disordini nella FYROM hanno però reso evidente l’esistenza di una chiara necessità di migliorare la posizione e i diritti della minoranza albanese e di altre minoranze ancora nel paese. In concomitanza con la firma dell’accordo di stabilizzazione e associazione, il governo della FYROM ha varato un programma di riforme teso a rendere più celere l’adeguamento globale richiesto dall’accordo, ma anche a intensificare il dialogo interetnico e a rafforzare la posizione delle minoranze."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, at the end of February Albanian extremists took control of the village of Tanusevci on the border between Kosovo and the Former Yugoslavian Republic of Macedonia (FYROM), which caused violent clashes between extremists and FYROM’s army and police force. Unfortunately, we have to say that the practical reforms have made slow progress. So far, all that has been achieved is avoiding a declaration of a state of war, postponing the public census until October and setting a date of 27 January 2002 for new parliamentary elections. However, the main success is that, after intensive negotiations and pressure from the international community, a broad coalition government has been set up which will function as the political basis for the difficult but necessary decisions which have to be taken in the near future. The Council believes that there are measures which the government should and could implement immediately. These include starting a third TV channel for minority languages, introducing the long-overdue act on strengthening local self-determination and ratifying the European Charter on Regional and Minority Languages. In the medium term, and ahead of next year’s election, the government must also make the necessary constitutional changes to even out the differences between the position of the Slavic-Macedonian population and that of other minorities in the country, and also take the action necessary to strengthen the representation of the minorities within the administration. Today, the Troika of EU foreign ministers is returning to Skopje to promote this message. Foreign Minister Mrs Lindh travelled straight from this House to Skopje. At this meeting, the new coalition government will be invited to report on its progress and ongoing action plans in conjunction with the General Affairs Council of 25 – 26 June. In other words, FYROM is facing a difficult but necessary process of reform, and time is running out if a new civil war is to be avoided. It is important to point out that the main responsibility lies with FYROM’s leaders. The EU has an important supporting role to play, and the Council, along with High Representative Solana and, especially, the Presidency at central and local level, intends to continue its support for this process. We also believe that there is a vital role for Parliament and its party groups. In the period up to the end of June, the coalition government will need support and encouragement, as well as the exercise of pressure, to be able to implement the necessary reforms and, at the same time, keep the fragile government coalition intact. The Council believes that it would be invaluable if Parliament’s party groups could contact their partners in FYROM and support them in this process, if this is not already happening. It is still possible to avoid all-out civil war in FYROM. We must ensure that we make the most of this chance. In the middle of March, unrest spread to the town of Tetovo in western FYROM when uniformed men took the villages to the north of the town and then fired on the town at random. The FYROM army launched a counter-offensive against the occupied villages which ended on 1 April. However, later that month, the extremists renewed fighting in villages north-west of the town of Kumanovo, and the fighting is still continuing. There is clearly a risk of out and out civil war, and the European Union has worked hard to prevent such a development. The European Union reacted almost immediately to the fighting around Tanusevci and Tetovo by issuing declarations condemning the violence and urging all the parties involved to cease the violence immediately. Intensive diplomatic activity commenced in Skopje to support the FYROM government, the country’s sovereignty and its territorial integrity. At local level, the EU Presidency set up close contacts with the key players. The FYROM government was urged to act with restraint against the extremists, and the leaders of the major Albanian parties were urged to openly distance themselves from and isolate the extremists, while the Slavic-Macedonian opposition parties were urged not to exploit the situation to whip up nationalistic feelings against the Albanian minority. From the outset, efforts were also made, through the country’s media, to get over to the general public the EU’s message of distancing themselves from the extremists. Then, intensive shuttle diplomacy was also started. Foreign Minister Kerim was invited to discussions with the EU’s President-in-Office and High Representative Solana in conjunction with the General Affairs Council of 19 March. The following day, an EU Troika of political directors travelled with Dr Solana to Skopje, and at the end of the same week the EU Troika of foreign ministers travelled with Dr Solana to Skopje and Pristina to emphasise their support for the government and their condemnation of the extremists’ actions. One result of the visits was that the Troika got the Albanian leaders in FYROM and Kosovo to sign declarations publicly distancing themselves from the violent methods of the extremists and instead urging them to put forward their demands in political forums and in accordance with democratic procedures. As a further sign of the EU’s support for FYROM’s political leaders, President Trajkovski was invited to the European Council in Stockholm on 23 March. Here, he had the opportunity to present his views on the vulnerable position of the country to the entire European Council. In order to underpin the political support financially, a review was carried out of the EU’s aid to FYROM for this year. Intensive work was done by both the Commission and the EU Member States to, for example, make up the financial deficit for the new university in Tetovo, offering teaching in Albanian, and to try to rapidly implement measures to rebuild houses destroyed in the villages north of Tetovo and support other projects to strengthen inter-ethnic cohesion in the country. As everyone is no doubt aware, on 9 April, following almost a year of negotiations, FYROM was the first country in the western Balkans to sign a Stabilisation and Association Agreement with the EU. The agreement is a key step in FYROM’s rapprochement with the EU, and the signing was also an important symbol of the EU’s support for the country. Like other countries in the western Balkans, FYROM is currently seen as a potential candidate for EU membership. However, the unrest in FYROM has made it clear that there is a real need to improve the position and rights of the Albanians and other minorities in the country. In conjunction with the signing of the Stabilisation and Association Agreement, the FYROM government launched an action plan for reforms to speed up the comprehensive adaptation required by the agreement, but also to intensify the inter-ethnic dialogue and strengthen the position of minorities."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, eind februari hebben Albanese extremisten het dorp Tanusevci op de grens van Kosovo en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) ingenomen, wat leidde tot gewelddadige gevechten tussen extremisten en het leger en de politiemacht van FYROM. Wij moeten helaas constateren dat de concrete hervormingswerkzaamheden traag verlopen. Men is er tot dusver alleen maar in geslaagd een staat van oorlog af te wenden, de algemene volkstelling uit te stellen tot oktober en een verkiezingsdatum vast te stellen voor nieuwe parlementsverkiezingen op 27 januari 2002. Maar het belangrijkste is dat zich - na intensieve onderhandelingen en onder druk van de internationale gemeenschap - een brede coalitieregering heeft kunnen vormen die zal fungeren als politieke basis en als platform voor de noodzakelijke, maar moeilijke besluiten die de komende tijd genomen moeten worden. Er zijn, volgens de Raad, maatregelen die de regering onmiddellijk zou moeten en kunnen treffen. Hiertoe behoren ten eerste een derde publieke televisiezender voor de minderheidstalen, ten tweede het aannemen van een sinds lange tijd uitgestelde wet inzake het versterken van het lokale zelfbestuur en ten derde het ratificeren van het Handvest van de Europese Raad inzake minderheidstalen. Op de middellange termijn, en vóór de verkiezingen van volgend jaar, moet de regering ook de noodzakelijke wijzigingen van de grondwet doorvoeren om de verschillen te verkleinen tussen de positie van de Slavisch-Macedonische bevolking en de overige minderheden in het land. Ook moet zij de noodzakelijke maatregelen treffen voor het vergroten van de vertegenwoordiging van de minderheden bij de overheid. Momenteel brengt een trojka van ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie een bezoek aan Skopje om deze boodschap over te brengen. Minister van Buitenlandse Zaken Lindh is direct vanuit het Parlement naar Skopje afgereisd. Men zal bij deze ontmoeting de nieuwe coalitieregering uitnodigen om in aansluiting op de vergadering van de Raad Algemene Zaken op 25 en 26 juni verslag uit te brengen over de vooruitgang die ze geboekt heeft alsmede over haar actieplan. Met andere woorden: FYROM staat een moeilijk, maar noodzakelijk hervormingsproces te wachten. De tijd dringt, willen wij een nieuwe burgeroorlog voorkomen. Het is belangrijk te benadrukken dat de hoofdverantwoordelijkheid bij de regering van FYROM ligt. De Unie speelt een belangrijke ondersteunende rol, en de Raad is van plan, samen met de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de heer Solana, en met name het voorzitterschap op centraal en lokaal niveau, zijn steun aan dit proces voort te zetten. Wij denken ook dat het Parlement en de politieke fracties een belangrijke rol spelen. Tot eind juni heeft de coalitieregering niet alleen steun en stimulans, maar ook pressie nodig om de noodzakelijke hervormingen te kunnen uitvoeren en tegelijkertijd de breekbare regeringscoalitie bijeen te kunnen houden. De Raad vindt het van groot belang dat de politieke fracties van het Parlement contact leggen met hun samenwerkingspartijen in FYROM en ze steunen door middel van dit proces, voor zover dit nog niet gebeurt. Wij hebben nog steeds de mogelijkheid om een grootschalige burgeroorlog in FYROM te voorkomen. Wij moeten van deze mogelijkheid gebruik maken. Half maart breidden de onlusten zich uit naar de stad Tetovo in het westen van FYROM, toen geüniformeerde mannen de dorpen ten noorden van de stad innamen en daarvandaan de stad onder vuur namen. Het leger van FYROM voerde een tegenoffensief tegen de bezette dorpen dat op 1 april beëindigd werd. Later in dezelfde maand hervatten de extremisten echter de gevechten in dorpen ten noordwesten van de stad Kumanovo. Deze gevechten zijn nog steeds aan de gang. Daarom bestaat zonder meer het gevaar van een regelrechte burgeroorlog. De Europese Unie doet haar best om deze ontwikkeling te stoppen. De Europese Unie heeft vrijwel direct gereageerd op de gevechten rond Tanusevci en Tetovo door verklaringen af te leggen waarin de aanvallen worden veroordeeld en alle betrokken partijen worden opgeroepen om de gewelddadigheden direct te stoppen. Er zijn intensieve diplomatieke activiteiten in Skopje begonnen om de regering, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van FYROM te steunen. Het EU-voorzitterschap op lokaal niveau heeft nauw contact gelegd met de belangrijkste actoren. De regering van FYROM is dringend verzocht om terughoudend op de extremisten te reageren. Men heeft de leiders van de belangrijkste Albanese partijen opgeroepen om openlijk afstand te doen van de extremisten en ze te isoleren. De Slavisch-Macedonische oppositiepartijen is verzocht de situatie niet te gebruiken om de nationalistische gevoelens tegen de Albanese minderheid aan te wakkeren. Vanaf het allereerste begin heeft men ook getracht om via de media in het land het publiek te bereiken met de boodschap van de Unie de extremisten niet te steunen. Er is inmiddels ook een intensieve pendeldiplomatie begonnen. Minister van Buitenlandse Zaken Kerim is uitgenodigd voor overleg met de fungerend voorzitter van de EU en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de heer Solana, in aansluiting op de vergadering van de Raad Algemene Zaken op 19 maart. De dag daarop is een trojka van politiechefs samen met de heer Solana naar Skopje gereisd en aan het eind van dezelfde week is de EU-trojka van ministers van Buitenlandse Zaken, eveneens met de heer Solana, naar Skopje en Pristina gereisd om steun te betuigen aan de regering en de extremistische acties te veroordelen. De trojka is er tijdens deze bezoeken in geslaagd de Albanese leiders in FYROM en Kosovo over te halen verklaringen te ondertekenen waarin zij officieel afstand doen van de gewelddadigheden van de extremisten en ze in plaats daarvan oproepen hun eisen via politieke weg naar voren te brengen, in overeenstemming met de democratische spelregels. Nog een blijk van steun van de EU aan de politieke leiding van FYROM is de uitnodiging aan president Trajkovski voor de Europese Raad van Stockholm op 23 maart. Daar kreeg hij de gelegenheid om voor de gehele Europese Raad zijn visie uiteen te zetten op de situatie in zijn land. Om de politieke steun een financiële basis te geven is er een herziening van de financiële steun van de Unie aan FYROM voor dit jaar geweest. De Commissie en de lidstaten van de EU hebben zich actief ingezet om onder andere de financieringskloof te dichten voor de nieuwe universiteit in Tetovo, waar in de Albanese taal wordt onderwezen, voor snelle maatregelen voor de wederopbouw van verwoeste huizen in de dorpen ten noorden van Tetovo alsmede voor andere projecten die de interetnische cohesie in het land kunnen vergroten. Zoals iedereen ongetwijfeld weet, heeft FYROM op 9 april als eerste land op de westelijke Balkan, na bijna een jaar onderhandelen, een stabilisatie- en associatieovereenkomst met de Unie ondertekend. De overeenkomst is een essentiële stap in de toenadering van FYROM tot de Unie. De ondertekening had ook een belangrijke symbolische waarde voor de EU-steun aan het land. FYROM wordt momenteel gezien - evenals de andere landen op de westelijke Balkan - als potentiële kandidaat voor het lidmaatschap van de Unie. De onlusten in FYROM hebben echter duidelijk gemaakt dat er een onmiskenbare behoefte bestaat aan verbetering van de positie en de rechten van de Albanezen en andere minderheden in het land. In het kader van de ondertekening van de stabilisatie- en associatieovereenkomst heeft de regering van FYROM een actieplan voor hervormingen geïntroduceerd om vaart te zetten achter de algemene aanpassingen die moeten worden gerealiseerd met het oog op deze overeenkomst. Bedoeling is tevens de interetnische dialoog te verdiepen en de positie van de minderheden te verbeteren."@nl2
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, em finais de Fevereiro, extremistas albaneses ocuparam a aldeia de Tanusevci, na fronteira entre o Kosovo e a Antiga República Jugoslava da Macedónia (ARJM), o que deu origem a um crescendo de violentos combates entre os extremistas e as forças militares e policiais da ARJM. Infelizmente, somos forçados a constatar que a execução concreta das reformas está a ser muito lenta. Na verdade, até agora, apenas se conseguiu evitar a declaração de estado de guerra, adiar o recenseamento geral da população para Outubro e fixar a data das novas eleições para o Parlamento, em 27 de Janeiro de 2002. Mas, sobretudo, conseguiu-se - depois de intensas negociações e pressões por parte da comunidade internacional - formar uma ampla coligação governamental que funcionará como base política e plataforma para as difíceis mas necessárias medidas que terão de ser tomadas no futuro próximo. No entender do Conselho, há medidas que o Governo deveria e poderia aplicar imediatamente. É o caso, por exemplo, e em primeiro lugar, da criação de um terceiro canal da televisão estatal dirigido às línguas minoritárias; em segundo lugar, da aprovação da lei, há muito esperada, relativa ao reforço da autonomia local; e, em terceiro lugar, da ratificação da Carta das Línguas Regionais ou Minoritárias do Conselho da Europa. A médio prazo, e antes das eleições do próximo ano, o Governo tem também de introduzir na Constituição do país as alterações necessárias para eliminar as diferenças entre a posição da população eslavo-macedónia e a das minorias nacionais, bem como de tomar as medidas necessárias para aumentar a presença das minorias na administração. A tróica de ministros dos Negócios Estrangeiros encontra-se hoje, de novo, em Skopje, para transmitir esta mensagem. A ministra dos Negócios Estrangeiros sueca, senhora Lindh, saiu desta assembleia directamente para Skopje. Nesta reunião, a tróica vai convidar a nova coligação governamental a apresentar, por ocasião da reunião de 25 e 26 de Junho do Conselho "Assuntos Gerais", um balanço dos progressos alcançados e os seus planos para o futuro. Por outras palavras, a ARJM está a atravessar um processo de reformas difícil mas necessário. O tempo urge, se quisermos evitar uma nova guerra civil. Importa salientar que a responsabilidade principal cabe à liderança da ARJM. A União Europeia tem a desempenhar uma importante função de apoio, e o Conselho, conjuntamente com o Alto Representante Javier Solana e a Presidência, tenciona continuar a dar o seu apoio a este processo, tanto a nível central como local. Pensamos que o Parlamento e os seus grupos políticos também têm um importante papel a desempenhar. Daqui até ao final de Junho, a frágil coligação governamental irá precisar de apoio e encorajamento, mas também de pressões, para levar a cabo as necessárias reformas e, ao mesmo tempo, manter-se unida. No entender do Conselho, seria de grande valia que os grupos políticos do Parlamento contactassem os seus congéneres na ARJM e os apoiassem neste processo, nos casos em que isso ainda não aconteça. Ainda existe uma possibilidade de evitar uma guerra civil devastadora na ARJM. Temos de agarrar essa possibilidade. Em meados de Março, as perturbações estenderam-se à cidade de Tetovo, na ARJM ocidental, quando homens não uniformizados ocuparam as aldeias a norte da cidade e, a partir daí, bombardearam implacavelmente a cidade. O exército da ARJM deu início a uma contra-ofensiva contra as aldeias ocupadas, tendo concluído a sua recuperação em 1 de Abril. No entanto, um pouco mais tarde, no mesmo mês, os extremistas reiniciaram os combates em aldeias a noroeste da cidade de Kumanovo, combates que ainda hoje prosseguem. Existe, portanto, um claro risco de estar eminente uma verdadeira guerra civil, o que a União Europeia tem feito grandes esforços para evitar. A União Europeia reagiu quase imediatamente aos combates em torno de Tanucevci e Tetovo, produzindo declarações de condenação dos ataques armados e de apelo a todas as partes envolvidas para que cessassem imediatamente os actos de violência. Deu-se início a uma intensa actividade diplomática em Skopje, em apoio do governo da ARJM, da soberania e da integridade territorial do país. A representação local da Presidência da UE estabeleceu contactos estreitos com os principais actores em campo. Apelou-se ao Governo da ARJM para que agisse com contenção contra os extremistas, aos dirigentes dos principais partidos albaneses para que se demarcassem claramente dos extremistas e os isolassem, e aos partidos eslavo-macedónios da oposição para que não se aproveitassem da situação para espicaçar os sentimentos nacionalistas contra a minoria albanesa. Desde o princípio da crise, foram também desenvolvidos intensos esforços para fazer chegar ao grande público, por intermédio da comunicação social do país, a mensagem da União sobre a demarcação em relação aos extremistas. Deu-se agora início, também, a uma intensa diplomacia de vaivém. O ministro dos Negócios Estrangeiros Kerim foi convidado para conversações com o Presidente do Conselho em exercício e o Alto Representante Javier Solana, por ocasião da reunião de 19 de Março do Conselho "Assuntos Gerais". No dia seguinte, uma tróica de dirigentes acompanhou o senhor Solana a Skopje e, no final da mesma semana, a tróica de ministros dos Negócios Estrangeiros seguiu com o senhor Solana para Skopje e Pristina, para manifestarem o seu apoio ao Governo e a sua condenação das acções dos extremistas. As visitas tiveram como resultado, entre outros, o facto de a tróica ter conseguido que os dirigentes albaneses na ARJM e no Kosovo subscrevessem declarações em que se demarcam publicamente dos métodos violentos dos extremistas e os exortam a defenderem as suas reivindicações na arena política e em conformidade com as regras do jogo democrático. Para dar mais um sinal do apoio da UE à liderança política da ARJM, o Presidente Trajkovski foi convidado para a reunião de Estocolmo do Conselho Europeu, em 23 de Março. O convidado teve a ocasião de apresentar, perante todo o Conselho Europeu, os seus pontos de vista sobre a vulnerável situação do seu país. Para sustentar financeiramente o apoio político, foi efectuada uma reponderação das ajudas da União à ARJM para o corrente ano. Tanto a Comissão como os Estados­Membros da UE desenvolveram grandes esforços para cobrir, nomeadamente, o défice financeiro da nova universidade de língua albanesa em Tetovo e para tentar tomar medidas urgentes de reconstrução das casas destruídas nas aldeias a norte de Tetovo, bem como para procurar apoiar outros projectos que possam contribuir para fortalecer a coesão inter-étnica no país. Como todos certamente sabem, em 9 de Abril e após cerca de um ano de negociações, a ARJM assinou com a UE um acordo de estabilidade e associação, tendo sido o primeiro país dos Balcãs ocidentais a fazê-lo. Este acordo representa um passo fundamental na aproximação da ARJM à União Europeia e a sua assinatura constituiu também um acto simbólico do apoio da UE ao país. Actualmente, a ARJM é reconhecida - tal como outros países dos Balcãs ocidentais - como potencial candidata à adesão à UE. Os incidentes na ARJM tornaram, porém, evidente que é verdadeiramente necessário melhorar a situação e os direitos da minoria albanesa e das outras minorias do país. Por ocasião da assinatura do acordo de estabilidade e associação, o Governo da ARJM lançou um plano de reformas tendentes a acelerar a adaptação global que esse acordo implica e também a intensificar o diálogo inter-étnico, bem como a reforçar a posição das minorias."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph