Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-05-14-Speech-1-075"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010514.7.1-075"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, διδασκαλία και μάθηση προς την κοινωνία της γνώσης, κοινωνία των πολιτών, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και άλλες παρόμοιες πομπώδεις, αλλά αμφιλεγομένου περιεχομένου εκφράσεις διατρέχουν τις συζητούμενες εκθέσεις. Επιχειρείται έτσι να συγκαλυφθεί η ουσία των αντιδραστικών αντιεκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων, που προωθούνται και με τη Λευκή Βίβλο. Ευτυχώς, ενάντια σε αυτή την πολιτική έχει ξεσηκωθεί κύμα διαμαρτυριών σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα οι τεράστιες κινητοποιήσεις των μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικών ενάντια σε αυτή την αντιδραστική πολιτική, που υποβαθμίζει την εκπαίδευση, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση, παραιτήσεις πρυτανικών αρχών, καταλήψεις ή και κλείσιμο πανεπιστημίων. Η τάση μαζικοποίησης της εκπαίδευσης κατά την περίοδο '60-'80 έχει αντικατασταθεί σήμερα με ένα νέο μοντέλο, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις του κεφαλαίου, που θέλει μια μάζα φθηνού δια βίου μισοκαταρτιζόμενου εργατικού δυναμικού και μια μικρή ελίτ πραγματικών επιστημόνων. Προωθείται μια νέου τύπου επαγγελματική εκπαίδευση υποταγμένη στις άμεσες ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς και η μετατόπιση της επιστημονικής γνώσης και της ειδίκευσης στις μεταπτυχιακές σπουδές με υψηλά δίδακτρα για τους λίγους. Η γνώση παραχωρεί τη θέση της στις δεξιότητες, δηλαδή γραφή, ανάγνωση, αριθμητικές πράξεις, απλή χρήση υπολογιστή και, συμπληρωματικά, δεξιότητες που θα επιτρέπουν στους νέους να προσαρμόζονται εύκολα στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, ενώ παράλληλα θα μαθαίνουν να είναι πειθαρχικοί εργαζόμενοι και πολίτες. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να γίνουν πιο ευέλικτα για ταχύτερη προσαρμογή στην αγορά εργασίας. Η εγκατάλειψη ευρύτερων γνωστικών αντικειμένων και, γενικότερα, ευρύτερης μόρφωσης προς όφελος δεξιοτήτων που συνδέονται με την απασχολησιμότητα στερεί κυρίως τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων από την απόκτηση στοιχειωδών εφοδίων, απαραίτητων για να λειτουργήσουν ως σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες, ως συντελεστές της κοινωνικής προόδου. Το μεγάλο κεφάλαιο επιδιώκει να διεισδύσει στο χώρο της εκπαίδευσης, με κύριο στόχο να δημιουργήσει νέες κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό υποδεικνύει στην ουσία η αναφορά στην περίφημη σύνδεση σχολείου-επιχείρησης. Οι συζητούμενες εκθέσεις, και κυρίως η έκθεση Perry, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονται τις κατευθύνσεις στη Λευκή Βίβλο, αλλά αντίθετα επικεντρώνουν όλη την κριτική τους στην καθυστέρηση της υλοποίησής τους. Κύριε Πρόεδρε, αυτή την αντιεκπαιδευτική πολιτική οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να την αντιπαλέψουν και να την ακυρώσουν· να διασφαλίσουν το βασικό δικαίωμά τους, που είναι η αναβαθμισμένη δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους, προσαρμοσμένη στις παραγωγικές ανάγκες κάθε χώρας, αλλά και στις κλίσεις και τα ταλέντα. Εμείς, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, undervisning og uddannelse med henblik på videnssamfundet, borgernes samfund, europæisk merværdi og lignende er udtryk med et pompøst, men tvivlsomt indhold, der går igennem de betænkninger, vi drøfter. På den måde forsøger man at tilsløre, hvad der er essensen af de reaktionære uddannelsesfjendtlige reformer af uddannelsessystemerne, som også støttes af hvidbogen. Heldigvis har der i mange EU-lande rejst sig en bølge af protester mod denne politik. I Grækenland har de omfattende protester fra skoleelever, studerende og lærere mod denne reaktionære politik, som undergraver uddannelsen, skabt en eksplosiv situation, vigtige principper opgives, og universiteter besættes eller lukkes. Den udbredelse af uddannelsen til de brede masser, som var tendensen i 1960'erne frem til 1980'erne, er i dag erstattet af en ny model, der passer til kapitalens aktuelle krav. Den vil have en befolkning bestående af en billig, halvt uddannet, livslang arbejdskraft og en lille elite af rigtige akademikere. Man fremmer en ny form for erhvervsuddannelse, der er underlagt det kapitalistiske markeds øjeblikkelige behov, og den videnskabelige viden og specialisering flyttes til de videregående studier, hvor der er store undervisningsgebyrer, som kun de få kan betale. Viden erstattes af færdigheder, det vil sige skrivning, læsning, talbehandling, simpel anvendelse af en computer og desuden færdigheder, som gør, at de unge nemmere kan tilpasse sig de kapitalistiske omstruktureringer, samtidig med at de lærer at blive lydige arbejdstagere og borgere. Der stilles krav om mere fleksible uddannelsesinstitutioner, så de hurtigere kan tilpasse sig arbejdsmarkedet. Når de bredere vidensbaserede mål og den bredere uddannelse opgives til fordel for færdigheder, som kædes sammen med beskæftigelsesegnethed, berøves navnlig børn fra arbejderbefolkningen muligheden for at erhverve sig fundamentale redskaber, så de kan fungere som tænkende og aktive borgere, der er en del af samfundets fremskridt. Storkapitalen forsøger at trænge ind på uddannelsesområdet med det egentlige formål at skabe nye indbringende forretninger. Dette fremgår af omtalen af den så berømte sammenkædning af skole og erhvervsliv. Ikke alene protesterer de betænkninger, vi behandler, og især Perry-betænkningen, ikke imod hvidbogens retningslinjer, de koncentrerer derimod hele deres kritik om den forsinkede gennemførelse af retningslinjerne. EU's befolkninger må kæmpe mod og annullere denne uddannelsesfjendtlige politik, de må sikre deres grundlæggende ret, nemlig en forbedret, offentlig og gratis uddannelse til alle, som er tilpasset hvert enkelt lands produktionsbehov, men også tendenser og talenter. Vi vil som medlemmer af Grækenlands Kommunistiske Parti gøre, hvad vi kan, i denne henseende."@da1
"Herr Präsident, Lehren und Lernen auf dem Weg zur wissensbasierten Gesellschaft, Zivilgesellschaft, europäischer Mehrwert und weitere Begriffe, die ähnlich hochtrabend daherkommen, deren Inhalt allerdings nicht unumstritten ist, finden sich in den zur Diskussion stehenden Berichten. Damit wird der Versuch unternommen, den eigentlichen Kern der reaktionären, bildungsfeindlichen Reformen der Ausbildungssysteme, die nicht zuletzt mit dem Weißbuch vorangetrieben werden, zu verschleiern. Erfreulicherweise hat sich gegen diese Politik in vielen Staaten der Europäischen Union ein Sturm des Protests erhoben. In Griechenland haben die Massendemonstrationen der Schüler, Studenten und Lehrkräfte gegen diese reaktionäre Politik, die einen Niedergang der Ausbildung mit sich bringt, zu einer explosiven Situation sowie zum Rücktritt von Rektoren, zu Besetzungen und sogar zur Schließung von Universitäten geführt. Während in den sechziger und siebziger Jahren zunehmend auch die breite Masse Zugang zur Bildung erhielt, herrscht heute ein neues, auf die gegenwärtigen Anforderungen des Kapitals ausgerichtetes Modell vor, das eine Masse billiger, ihr Leben lang halbgebildeter Arbeitskräfte und eine kleine Elite wirklicher Wissenschaftler zur Verfügung haben will. Es wird eine neue Form der Berufsausbildung, die den unmittelbaren Bedürfnissen des kapitalistischen Markts unterworfen ist, gefördert, und die Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse und die Spezialisierung sollen zunehmend auf postgraduale Studiengänge mit hohen Studiengebühren für einige wenige verlagert werden. Das Wissen wird von bestimmten Fertigkeiten – Schreiben, Lesen, Rechnen, Grundkenntnisse im Bedienen eines Computers – und, in Ergänzung dazu, durch Fähigkeiten verdrängt, die die jungen Menschen in die Lage versetzen sollen, sich problemlos der kapitalistischen Umstrukturierung anzupassen, während sie zugleich zu lernen haben, gefügige Arbeitskräfte und Bürger zu sein. Die Bildungseinrichtungen sollen im Hinblick auf eine zügigere Anpassung an den Arbeitsmarkt mehr Flexibilität an den Tag legen. Der Verzicht auf ein breites Spektrum an Lehrstoffen und auf eine breitgefächerte Ausbildung generell zugunsten von Fertigkeiten, die mit der Beschäftigungsfähigkeit zusammenhängen, macht es vornehmlich den Kindern aus dem Volk unmöglich, sich das elementare Rüstzeug anzueignen, dessen sie unbedingt bedürfen, um als denkende und aktive Bürger, als Gestalter des sozialen Fortschritts zu handeln. Das Großkapital ist bestrebt, in den Bildungssektor einzudringen, wobei es ihm hauptsächlich darum geht, sich neue gewinnträchtige unternehmerische Tätigkeitsbereiche zu erschließen. Den Beweis dafür liefert im Grunde genommen der Hinweis auf die berühmt-berüchtigte Verbindung zwischen Schule und Unternehmen. Die zur Debatte stehenden Berichte, vor allem der Bericht Perry, stehen nicht nur in keinem Widerspruch zu den Leitlinien des Weißbuchs, ihre Kritik ist vielmehr voll und ganz darauf gerichtet, dass deren Umsetzung zu langsam erfolgt. Herr Präsident, die Völker der Europäischen Union müssen diese bildungsfeindliche Politik bekämpfen und wirkungslos machen. Sie müssen ihr Grundrecht auf eine hochwertige, öffentliche, unentgeltliche Bildung für alle, die den Produktionsbedürfnissen jedes Landes, aber auch den Neigungen und Talenten Rechnung trägt, durchsetzen. Wir, die Kommunistische Partei Griechenlands, werden alles tun, damit dieses Ziel erreicht wird."@de7
"Mr President, teaching and learning for a knowledge-based society, a citizens’ society, European added value and other similarly pompous expressions of dubious import are sprinkled liberally through the reports under discussion in a bid to conceal the real substance of the reactionary, anti-educational reforms of the education systems advocated in the White Paper. Luckily, a wave of protest has risen up against this policy in numerous countries of the European Union. In Greece, huge demonstrations by students, pupils and teachers against this reactionary policy to dumb down education have given rise to an explosive situation, rectors have resigned and universities have been occupied or even closed. The trend towards mass education in the 60s, 70s and 80s has now been replaced by a new model in keeping with the latest demands of big business, which wants a constant supply of cheap, semi-skilled labour and a small, highly-qualified elite. What is being advocated is a new type of vocational training dictated by the immediate demands of the capitalist market, while scientific knowledge and specialisms are being shifted into expensive post-graduate study which few can afford. Knowledge is giving way to skills, i.e. reading, writing, arithmetic and elementary use of computers, together with skills which will allow young people to adapt easily to capitalist restructuring, while teaching them to be well-behaved workers and citizens. Educational establishments are called on to become more responsive to fast changes on the job market. Abandoning wider subjects and, in general terms, a wider education in favour of skills which will make them employable deprives children – especially children from working class homes – of the rudimentary knowledge they need in order to function as active, thinking citizens and, as factors of social progress. Big business is trying to penetrate education, mainly in the aim of creating new profitable business activities, witness the reference to the famous link between schools and companies. The reports under discussion, especially the Perry report, not only fail to oppose the guidelines in the White Paper, their sole criticism is of the delay in implementing them. Mr President, the people of the European Union must fight and overturn this anti-educational policy, they must secure their basic right to a free, high-quality, universal state education which is sensitive both to the productive requirements of each country and to individual vocations and talents. We, as members of the Communist Party of Greece, shall do whatever we can to foster this."@en3
"(EL) Señor Presidente, enseñanza y aprendizaje, hacia la sociedad del conocimiento, sociedad civil, valor europeo añadido y otras expresiones semejantes pomposas pero de sentido dudoso, corren por los informes que debatimos. De esta forma se intenta paliar la esencia de las reformas reactivas antieducativas de los sistemas educativos, reformas que también se fomentan en el Libro Blanco. Afortunadamente se ha organizado toda una oleada de protestas contra esta política en muchos países de la Unión Europea. En Grecia, las tremendas movilizaciones de los estudiantes de las escuelas, de enseñanzas medias, de las universidades y del personal docente contra esta política reactiva que degrada la educación, han creado una bomba a punto de explotar, dimisiones de autoridades del Rectorado, ocupaciones o cierre de las universidades. A la tendencia a la masificación de la educación de los años 60 a 80 la ha sustituido ahora un nuevo modelo conforme a las exigencias actuales del capital, que quiere una masa de trabajadores baratos y medio formados permanentemente y una pequeña élite de verdaderos científicos. Se fomenta una nueva formación profesional sometida a las necesidades inmediatas del mercado capitalista y el desplazamiento del conocimiento científico y de especialización en los estudios de postgraduado con unas matrículas tan caras que sólo unos pocos pueden pagar. El saber cede su lugar a las cualificaciones, es decir, escritura, lectura, aritmética, uso simple del ordenador y, como complemento, cualificaciones que permitan a los jóvenes adaptarse fácilmente a las reestructuraciones capitalistas mientras aprenden a ser ciudadanos y trabajadores disciplinados. Los centros educativos deben ser más flexibles para adaptarse más rápidamente al mercado de trabajo. Abandonar objetos de conocimiento más amplios y, más generalmente, de formación más amplia en beneficio de cualificaciones conectadas con la empleabilidad, sobre todo priva a los chicos de las capas sociales populares de la adquisición de recursos elementales, imprescindibles para que puedan funcionar como ciudadanos pensantes y activos, como factores del progreso social. El gran capital aspira a penetrar en el espacio de la educación, con objeto de crear nuevas actividades empresariales lucrativas. Esto es lo que esencialmente muestra la referencia a la famosa conexión escuela-empresa. Los informes que estamos debatiendo, y especialmente el informe Perry, no sólo no se oponen a las direcciones del Libro Blanco, sino que por el contrario centran toda su crítica en el retraso en su materialización. Señor Presidente, los pueblos de Europa deben combatir y anular esta política antieducativa , deben salvaguardar su derecho básico, que es la mejora de la enseñanza pública gratuita para todos, adaptada a las necesidades productivas de cada país, y también a las vocaciones y a los talentos. Nosotros, como Partido Comunista de Grecia, vamos a hacer lo que podamos en esta dirección."@es12
"Arvoisa puhemies, sellaisia käsitteitä kuin opetus ja oppiminen tietoyhteiskuntaa varten, kansalaisyhteiskunta, eurooppalainen lisäarvo ja muita samankaltaisia mahtipontisia mutta sisällöltään ristiriitaisia ilmauksia vilisee käsiteltävänä olevissa mietinnöissä. Näin yritetään peitellä kasvatusjärjestelmien taantumuksellisten ja kasvatuksenvastaisten uudistusten olemus, jota edistetään myös valkoisella kirjalla. Onneksi tätä politiikkaa vastaan on noussut protestiaalto monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Kreikassa koululaisten, opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan valtavat mielenosoitukset tätä taantumuksellista, kasvatusta väheksyvää politiikkaa vastaan ovat luoneet räjähdysalttiin tilanteen, rehtoreita eroaa, yliopistoja vallataan tai suljetaan. 1960–1980-luvuilla vallinneen suuntauksen, jolla koulutus saatettiin koko kansan ulottuville, on korvannut nykyään uusi malli pääoman nykyvaatimusten mukaisesti: suuri joukko halvalla vähän koulutettua työvoimaa ja pieni todellinen tiedemieseliitti. Edistetään uudentyyppistä ammatillista koulutusta, joka on alistettu kapitalististen markkinoiden välittömille vaatimuksille, ja tieteellistä tietoa saavat ja erikoistumaan pystyvät ne harvat, joilla on varaa jatko-opintoihin kalliilla lukukausimaksuilla. Tieto saa luovuttaa paikkansa taidoille, toisin sanoen kirjoittamiselle, lukemiselle, laskemiselle, tietokoneen yksinkertaiselle käytölle sekä lisäksi taidoille, joiden avulla nuoret voivat mukautua kapitalistisiin uudelleenjärjestelyihin ja oppivat samalla olemaan kurinalaisia työntekijöitä ja kansalaisia. Oppilaitoksia kehotetaan olemaan joustavampia, jotta sopeutuminen työmarkkinoille kävisi nopeammin. Laajempien tieteenalojen ja yleisemminkin laajemman koulutuksen hylkääminen työllisyyteen liittyvien taitojen hyväksi jättää lähinnä tavallisen kansan lapset vaille perustietoja ja -taitoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta he voisivat toimia ajattelevina ja aktiivisina kansalaisina, yhteiskunnan edistyksen aikaansaajina. Suurpääoma pyrkii soluttautumaan kasvatuksen alueelle tärkeimpänä päämääränään luoda uusia tuottavia yritystoimintoja. Tähän itse asiassa osoittaa viittaus koulun ja yritysten väliseen kuuluisaan suhteeseen. Käsiteltävät mietinnöt – erityisesti Perryn mietintö – eivät ole ainoastaan ristiriidassa valkoisen kirjan suuntaviivojen kanssa, vaan päinvastoin ne kohdistavat kaiken kritiikkinsä suuntaviivojen toteutumisen myöhästymiseen. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin kansojen on taisteltava tätä koulutuksenvastaista politiikkaa vastaan ja mitätöitävä se, varmistettava perusoikeutensa, johon kuuluu kaikille tarkoitettu parannettu julkinen ja ilmainen koulutus, joka on sopeutettu jokaisen maan tuotantotarpeisiin, mutta myös ihmisten taipumuksiin ja lahjakkuuksiin. Me Kreikan kommunistisessa puolueessa teemme kaiken voitavamme tämän saavuttamiseksi."@fi5
"( ) Monsieur le Président, enseignement et apprentissage orientés vers la société de la connaissance, société civile, valeur ajoutée européenne et d’autres expressions tout aussi pompeuses, mais au contenu douteux, traversent les rapports à l’étude. On tente ainsi de dissimuler l’essence des réformes antiéducatives réactionnaires des systèmes d’enseignement, dont le Livre blanc fait également la promotion. Heureusement, cette politique a provoqué une vague de protestations dans de nombreux pays de l’Union européenne. En Grèce, la mobilisation massive des élèves, des étudiants et des enseignants contre cette politique réactionnaire, qui dévalorise l’enseignement, a créé une situation explosive, entraîné la démission d’autorités rectorales et donné lieu à des occupations d’universités, voire même à leur fermeture. La tendance à la massification de l’enseignement au cours de la période 1960-80 a été remplacée aujourd’hui par un nouveau modèle, conforme aux exigences modernes du capital, qui veut disposer d’une masse de main-d’œuvre bon marché et perpétuellement peu qualifiée et d’une élite de spécialistes pragmatiques. On encourage une formation professionnelle d’un type nouveau, soumise aux besoins immédiats du marché capitaliste, de même qu’un glissement des connaissances scientifiques et de la spécialisation vers les études de troisième cycle, dont seul un petit nombre peut se permettre les frais élevés. Le savoir fait place aux compétences, c’est-à-dire à l’écriture, à la lecture, aux opérations de calcul, à l’utilisation élémentaire de l’ordinateur et, à titre complémentaire, aux compétences qui permettront aux jeunes de s’adapter facilement aux restructurations capitalistes, tandis qu’ils apprendront parallèlement à être des travailleurs et des citoyens disciplinés. Les instituts d’enseignement sont invités à faire preuve de plus de flexibilité afin de s’adapter plus rapidement au marché de l’emploi. L’abandon de disciplines plus larges et, de manière générale, d’une formation plus large, au profit des compétences liées à l’employabilité prive en premier lieu les jeunes issus des classes populaires du bagage élémentaire qui leur est nécessaire pour fonctionner en tant que citoyens critiques et actifs, en tant qu’acteurs du progrès social. Le grand capital cherche à s’immiscer dans le domaine de l’enseignement dans le but principal de créer de nouvelles activités économiques lucratives. C’est ce que laisse entendre, en réalité, la référence au fameux lien entre l’école et l’entreprise. Non seulement les rapports à l'examen, et en particulier le rapport Perry, ne s’opposent pas aux orientations du Livre blanc, mais ils focalisent au contraire toutes leurs critiques sur le retard accumulé dans leur mise en œuvre. Monsieur le Président, les peuples de l’Union européenne doivent s’opposer à cette politique anti-éducative et l’abolir. Ils doivent assurer leur droit fondamental à un enseignement public revalorisé, gratuit pour tous et adapté aux besoins de production de chaque pays, mais aussi aux inclinaisons et aux talents des individus. Nous, membres du parti communiste de Grèce, nous ferons tout ce que nous pourrons en ce sens."@fr6
"Signor Presidente, l'insegnamento e l'apprendimento per una società della conoscenza, la società dei cittadini, il valore aggiunto europeo e altre simili, pompose espressioni di contenuto assai dubbio pervadono le relazioni ora in discussione. Si tenta così di occultare la sostanza delle riforme dei sistemi di istruzione propugnate nel Libro bianco, riforme reazionarie e diseducative. Fortunatamente, contro questa politica si è sollevata un’ondata di proteste in molti paesi dell’Unione. In Grecia, l’imponente mobilitazione degli alunni dell’istruzione inferiore e superiore, degli studenti universitari e del personale docente contro una politica tanto reazionaria ha dato adito a una situazione esplosiva, con dimissioni di rettori, occupazioni e persino la chiusura di alcuni atenei. La tendenza alla massificazione dell'istruzione nel periodo compreso fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta ha ora ceduto il passo a un nuovo modello, consono alle odierne esigenze del capitale, che vuole una massa di manodopera a basso costo e in perenne semiformazione, da contrapporre a una piccola di veri specialisti. Vengono così sospinti un nuovo tipo di formazione professionale, subordinata alle necessità immediate del mercato capitalista, e lo spostamento del sapere scientifico e specialistico agli studi con rette elevate che pochi si possono permettere. Il sapere cede in questo modo il passo a competenze quali saper leggere, scrivere, far di conto e il semplice utilizzo del computer, affiancate ad abilità che consentano ai giovani di adattarsi facilmente alle ristrutturazioni volute dal capitale, mentre al contempo essi apprenderanno come diventare lavoratori e cittadini ubbidienti. Gli istituti di istruzione sono chiamati a divenire più flessibili e ad adattarsi più rapidamente al mercato del lavoro. L'abbandono di più vaste materie di istruzione e della cultura generale a beneficio di abilità tecniche riconducibili all'impiegabilità priva soprattutto i giovani delle classi meno abbienti di strumenti elementari ma indispensabili per poter pensare come cittadini autonomi e impegnati e per poter contribuire al progresso sociale. Il grande capitale mira inoltre a occupare lo spazio dell'istruzione nell'obiettivo di individuarvi nuove, redditizie attività imprenditoriali. E' quanto sostanzialmente dimostrato dal richiamo al tanto sbandierato collegamento fra scuola e impresa. Le relazioni in discussione, e soprattutto la relazione Perry, non soltanto non contrastano questi orientamenti del Libro bianco, ma addirittura concentrano tutte le loro critiche sul ritardo con cui tali obiettivi vengono realizzati. Signor Presidente, i popoli d'Europa devono combattere questa politica di sfascio dell'istruzione allo scopo di neutralizzarla, per assicurarsi invece il sacrosanto diritto a un'istruzione pubblica e gratuita riqualificata, modulata in funzione delle esigenze produttive di ogni singolo paese, ma anche delle propensioni e dei talenti personali. Noi deputati del Partito comunista di Grecia faremo tutto il possibile in tal senso."@it9
"Mr President, teaching and learning for a knowledge-based society, a citizens’ society, European added value and other similarly pompous expressions of dubious import are sprinkled liberally through the reports under discussion in a bid to conceal the real substance of the reactionary, anti-educational reforms of the education systems advocated in the White Paper. Luckily, a wave of protest has risen up against this policy in numerous countries of the European Union. In Greece, huge demonstrations by students, pupils and teachers against this reactionary policy to dumb down education have given rise to an explosive situation, rectors have resigned and universities have been occupied or even closed. The trend towards mass education in the 60s, 70s and 80s has now been replaced by a new model in keeping with the latest demands of big business, which wants a constant supply of cheap, semi-skilled labour and a small, highly-qualified elite. What is being advocated is a new type of vocational training dictated by the immediate demands of the capitalist market, while scientific knowledge and specialisms are being shifted into expensive post-graduate study which few can afford. Knowledge is giving way to skills, i.e. reading, writing, arithmetic and elementary use of computers, together with skills which will allow young people to adapt easily to capitalist restructuring, while teaching them to be well-behaved workers and citizens. Educational establishments are called on to become more responsive to fast changes on the job market. Abandoning wider subjects and, in general terms, a wider education in favour of skills which will make them employable deprives children – especially children from working class homes – of the rudimentary knowledge they need in order to function as active, thinking citizens and, as factors of social progress. Big business is trying to penetrate education, mainly in the aim of creating new profitable business activities, witness the reference to the famous link between schools and companies. The reports under discussion, especially the Perry report, not only fail to oppose the guidelines in the White Paper, their sole criticism is of the delay in implementing them. Mr President, the people of the European Union must fight and overturn this anti-educational policy, they must secure their basic right to a free, high-quality, universal state education which is sensitive both to the productive requirements of each country and to individual vocations and talents. We, as members of the Communist Party of Greece, shall do whatever we can to foster this."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de onderhavige verslagen staan bol van bombastische, maar inhoudelijk twijfelachtige uitdrukkingen als onderwijs en scholing op weg naar de kennismaatschappij, burgermaatschappij, Europese toegevoegde waarde, enzovoort. Daarmee probeert men de daadwerkelijke strekking van de reactionaire, onpedagogische hervormingen van de onderwijssystemen, waartoe in het Witboek een voorstel wordt gedaan, te verhullen. Gelukkig is in talrijke landen van de Europese Unie een golf van verzet tegen dit beleid ontstaan. In Griekenland hebben leerlingen, studenten en leerkrachten enorme manifestaties gehouden tegen dit reactionaire beleid waarmee het onderwijs onderuit wordt gehaald. Door deze manifestaties is een explosieve situatie ontstaan: faculteiten worden bezet of gesloten en rectoren leggen hun ambt neer. In de jaren ’60 en ’80 heeft men geprobeerd het onderwijs open te stellen voor de grote massa. Nu wil men echter in de plaats daarvan een model invoeren dat beantwoordt aan de moderne vereisten van het kapitaal, een model dat dus zorgt voor goedkope, levenslang laaggeschoolde arbeidskrachten en voor een kleine elite van hoogopgeleiden. Men werkt aan een nieuw soort beroepsopleiding, aan een op de onmiddellijke behoeften van de kapitalistische markten afgestemde beroepsopleiding. Tevens wil men het verwerven van wetenschappelijke kennis en specialisaties verplaatsen naar het postuniversitair onderwijs, waartoe wegens het hoge collegegeld slechts weinigen toegang hebben. Kennis moet het veld ruimen voor vaardigheden, zoals schrijven, lezen, rekenen, eenvoudig computerwerk en, in aanvulling daarop, vaardigheden die de jongeren in staat stellen zich gemakkelijk aan te passen aan de kapitalistische herstructureringen. Tegelijkertijd moeten zij dan leren hoe zij gedisciplineerde werknemers en burgers worden. De onderwijsinstituten moeten flexibeler worden om zich sneller aan de arbeidsmarkt te kunnen aanpassen. Men maakt korte metten met de algemene onderwijsvakken en de algemene vorming, en vervangt deze door vaardigheden ter bevordering van de inzetbaarheid. Daardoor wordt kinderen uit de brede bevolkingslagen de mogelijkheid ontnomen om de elementaire kennis op te doen die zij als denkende en actieve burgers, als factoren voor sociale vooruitgang nodig hebben. Het grootkapitaal wil een voet tussen de deur krijgen in het onderwijs om op die manier nieuwe, winstgevende ondernemingsactiviteiten te ontplooien. Dat is ook de bedoeling van de bekende koppeling tussen school en onderneming. Met de onderhavige verslagen, en vooral met het verslag van de heer Perry, wordt geen enkele poging gedaan om verandering te brengen in de oriëntaties van het Witboek. Integendeel, men spitst de kritiek zelfs toe op het feit dat vertraging is ontstaan bij de tenuitvoerlegging daarvan. Mijnheer de Voorzitter, dit is een beleid dat de belangen van het onderwijs schaadt. Daarom moeten de volkeren van de Europese Unie zich tegen dit beleid verzetten. Zij moeten dit omver werpen. Zij moeten het grondrecht op gratis openbaar onderwijs van hoge kwaliteit voor iedereen opeisen. Zij moeten onderwijs eisen dat niet alleen aan de behoeften van het land beantwoordt, maar ook aan de gaven en talenten van de leerlingen. De afgevaardigden van de Communistische Partij van Griekenland zullen hun uiterste best doen om dit recht te waarborgen."@nl2
"Senhor Presidente, ensinar e aprender rumo à sociedade cognitiva, sociedade dos cidadãos, valor acrescentado europeu e outras expressões bombásticas semelhantes mas de conteúdo duvidoso atravessam os relatórios em debate. Procura-se dessa forma esconder a essência das reformas reaccionárias e antipedagógicas dos sistemas educativos também promovidas pelo Livro Branco. Felizmente, em muitos países da União Europeia, levantou-se uma onda de protestos contra esta política. Na Grécia, as grandes movimentações de alunos, estudantes e docentes, que contestam esta política reaccionária e degradante para o ensino, criaram uma situação explosiva, levando à demissão de reitores, à ocupação e/ou encerramento de universidades. A tendência para a massificação do ensino no período de 1960-1980 foi agora substituída por um novo modelo a fim de satisfazer as actuais exigências do capital, que quer dispor de uma massa de mão-de-obra barata, que vai recebendo alguma formação ao longo da vida, e de uma pequena elite de verdadeiros cientistas. Fomenta-se um novo tipo de formação profissional em função das necessidades imediatas do mercado capitalista, bem como a transferência do conhecimento científico e da especialização para estudos de pós-graduação com propinas elevadas e acessíveis a um reduzido número de pessoas. O conhecimento cede o seu lugar às aptidões, ou seja, à escrita, leitura, aritmética, computação básica, e, de forma complementar, às aptidões que permitem que os jovens se adaptem facilmente às restruturações capitalistas, ao mesmo tempo que aprendem a ser trabalhadores e cidadãos obedientes. Pede-se aos estabelecimentos de ensino que se tornem mais flexíveis de modo a adaptarem-se mais rapidamente ao mercado de trabalho. O abandono de matérias cognitivas genéricas e, de um modo geral, de uma formação generalista, em benefício de aptidões associadas à empregabilidade, impede sobretudo as crianças das camadas populares de adquirirem ferramentas básicas, indispensáveis para funcionarem como cidadãos que pensam e agem, como actores do progresso social. O grande capital procura introduzir-se no domínio da educação, tendo como principal objectivo a criação de novas actividades empresariais lucrativas. A referência à célebre ligação escola-empresa é, no fundo, a prova disso. Os relatórios em debate, e sobretudo o relatório Perry, ao invés de contrariarem as orientações contidas no Livro Branco concentram toda a sua crítica no atraso registado na aplicação das mesmas. Senhor Presidente, os povos da União Europeia têm de combater e pôr termo a esta política antipedagógica; têm de salvaguardar o seu direito básico a um ensino público gratuito e de qualidade para todos, adaptado às necessidades produtivas de cada país e às vocações e talentos individuais. Nós, enquanto Partido Comunista da Grécia, faremos o que pudermos para que isso aconteça."@pt11
"Herr talman! I de betänkanden vi diskuterar förekommer hela tiden ord om undervisning och utbildning för kunskapssamhället, medborgarnas samhälle, europeiskt mervärde och andra storordiga fraser med tvivelaktigt innehåll. På detta sätt försöker man skyla över innebörden i de reaktionära, utbildningsfientliga reformer av utbildningssystemen som förespråkas i vitboken. Lyckligtvis har det i många av Europeiska unionens länder uppstått en våg av protester mot denna politik. I Grekland har de enormt omfattande protestaktionerna bland skolelever, studerande, studenter och lärare mot denna reaktionära politik, som innebär en försämring av utbildningen, lett till en mycket explosiv situation, uppsägningar i universitetsledningen, ockupationer eller t.o.m. stängning av universitet. Tendensen att skapa massutbildning under perioden 1960-80 har i dag ersatts av en ny modell, i överensstämmelse med kapitalets moderna krav. Kapitalet vill ha en stor mängd billig arbetskraft, halvutbildad genom livslångt lärande, och en liten elit av verkliga vetenskapsmän. Man banar väg för ett nytt slags yrkesutbildning, som styrs av den kapitalistiska marknadens direkta behov, samtidigt som den vetenskapliga kunskapen och specialiseringen flyttas över till doktorandstudier med höga avgifter för ett litet fåtal. Kunskapen får ge vika för färdigheterna, dvs. skrivning, läsning, räkning, enkel datoranvändning och, som komplement, färdigheter som gör att de unga lätt kommer att kunna anpassa sig till de kapitalistiska omstruktureringarna, samtidigt som de får lära sig att vara disciplinerade arbetstagare och medborgare. Utbildningsanstalterna uppmanas att bli mera flexibla för att garantera en snabbare anpassning till arbetsmarknaden. När man överger ett allmänt kunskaps- och bildningsideal till förmån för färdigheter av betydelse för anställbarheten innebär det att barnen inom folkets breda lager inte kan skaffa sig de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att de skall fungera som tänkande och aktiva medborgare, som bärare av det sociala framåtskridandet. Storkapitalet vill tränga in på utbildningsområdet för att förverkliga sitt främsta mål, att skapa ny vinstgivande näringsverksamhet. Detta är den egentliga innebörden i det omtalade samarbetet mellan skolor och företag. De betänkanden vi diskuterar, och i synnerhet Perrys betänkande, har inga som helst invändningar mot riktlinjerna i vitboken, utan kritiken gäller uteslutande att förverkligandet av dessa riktlinjer försenats. Herr talman, folken i Europeiska unionen måste bekämpa och omintetgöra denna utbildningsfientliga politik. De måste slå vakt om sin grundläggande rättighet, rätten till kostnadsfri offentlig utbildning av hög kvalitet för alla, en utbildning som är anpassad till produktionsbehoven i varje enskilt land men som också tar hänsyn till begåvningsinriktning och talang. Vi som företräder Greklands kommunistiska parti kommer att göra vårt bästa för att arbeta i denna riktning."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph