Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-05-02-Speech-3-103"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Hr. formand, jeg kan ikke støtte de nye regler om åbenhed, fordi de lægger et fælles loft over åbenheden og åbner for direkte tilbageskridt. Dokumenter, som i dag er offentlige, kan være lukkede i morgen. Dokumenter, som i dag kan udleveres i København eller Stockholm, kan i morgen være lukkede i hele EU. I dag opererer vi i praksis med fælles minimumsregler for åbenhed. Det er muligt at gå videre i de lande, som ønsker det. EU-forordningen gør reglerne ens i alle lande. Det er godt for ensartetheden, men dårligt for åbenheden. Medlemslandene vil nu blive forpligtet til at rette sig efter de fælles regler og konsultere Unionens myndigheder, før de udleverer dokumenter. Vi får nu fælles maksimumsregler for åbenheden. Se blot betragtning 9a og 12, som udelukker bedre nationale regler, og artikel 4a i forordningen, hvor medlemslandene forpligtes til at konsultere EU. Se også betragtning 5a om den effektive beslutningsproces, betragtning 7 om landes ret til at lukke dokumenter, betragtning 9 om personoplysninger, som f.eks. hindrer indsigt i, hvem der deltager i de 1500 komitéer, og artikel 6a, stk. 3, som holder følsomme informationer uden for registrene. Se teksten på euobserver.com, hvis I ikke har den i mapperne. Det nye loft og åbenheden ledsages af en ny procedure, hvor tre åbenhedsbekæmpere som Frankrig, Spanien og Tyskland kan blokere åbenhedsfremskridt, selv om hele Europa-Parlamentet og tolv nationale parlamenter måtte være enige om lidt mere åbenhed. I dag kan fremskridtet etableres med ombudsmandspres, domstolskendelser eller med et simpelt flertal i Ministerrådet, det vil sige otte af femten lande. I morgen skal vi have 62 af 87 stemmer i Rådet til ethvert fremskridt, og åbenhedslandene og domstolen vil ikke kunne hjælpe os mod klare regler i forordningen. Åbenheden får det bedre, hvis vi udsætter afgørelsen i dag og ser, hvordan Rådet og Kommissionen vil tolke de nye regler. Fremskridtene er jo besluttede ..."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, en voi tukea avoimuutta koskevia uusia sääntöjä, koska ne asettavat avoimuudelle yhteisen ylärajan ja saattavat merkitä suoranaista askelta taaksepäin. Asiakirjat, joka ovat nyt julkisia, voivat olla huomenna salaisia. Asiakirjat, jotka ovat tänään saatavissa Kööpenhaminassa tai Tukholmassa, voivat huomenna olla salaisia koko EU:ssa. Meillä on nykyään käytännössä yhteiset avoimuutta koskevat vähimmäissäännöt. Valtioiden on halutessaan mahdollista laatia tiukempia sääntöjä. EU:n asetus yhtenäistää kaikkien valtioiden säännöt. Se on hyvä asia yhtenäisyyden mutta huono asia avoimuuden kannalta. Jäsenvaltioiden pitää nyt toimia yhteisten sääntöjen mukaan ja neuvotella unionin viranomaisten kanssa, ennen kuin ne luovuttavat asiakirjoja. Me saamme nyt yhteiset avoimuutta koskevat enimmäissäännöt. Tarkastelkaamme vain johdanto-osan 9 a ja 12 kappaletta, joissa poistetaan jäsenvaltioiden paremmat säännöt, ja asetuksen 4 a artiklaa, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan neuvottelemaan EU:n kanssa. Tarkastelkaamme myös johdanto-osan 5 a kappaletta, joka koskee tehokasta päätöksentekoprosessia, johdanto-osan 7 kappaletta, joka koskee valtion oikeutta julistaa asiakirjoja salaisiksi, johdanto-osan 9 kappaletta, joka koskee henkilötietoja ja estää esimerkiksi avoimuuden 1500 komitean jäsenen kohdalla, ja 6 a artiklan 3 kappaletta, jonka vuoksi arkaluonteiset tiedot jäävät rekisterien ulkopuolelle. Voitte nähdä tekstin euobserver.com -sivuilta, jos teillä ei ole sitä kansioissanne. Tähän uuteen avoimuutta koskevaan ylärajaan liittyy uusi menettely, jossa kolme avoimuuden vastustajaa, kuten Ranska, Espanja ja Saksa, voivat estää avoimuutta koskevan edistyksen, vaikka koko Euroopan parlamentti ja 12 jäsenvaltion parlamenttia olisivatkin samaa mieltä hieman suuremmasta avoimuudesta. Tällä hetkellä edistys voidaan saada aikaan oikeusasiamiehen painostuksen avulla, tuomioistuimen päätösten tai ministerineuvoston yksinkertaisen enemmistön avulla, joka toisin sanoen edellyttää 15 valtiosta kahdeksan kannatusta. Huomenna meidän on saatava jokaisen edistysaskeleen taakse neuvoston 87 äänestä 62, eikä avoimuutta kannattavista valtioista ja tuomioistuimesta ole apua, sillä asetus sisältää selkeät säännöt. Avoimuus paranee, jos lykkäämme tämänpäiväistä päätöstä ja tarkastelemme sitä, kuinka neuvosto ja komissio tulkitsevat uusia sääntöjä. Edistysaskeleistahan on päätetty… ."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik kan de nieuwe regels inzake openheid niet steunen, omdat ze een gemeenschappelijke beperking van de openheid betekenen en tot achteruitgang kunnen leiden. Documenten die vandaag vrij toegankelijk zijn, zijn dat morgen misschien niet meer. Documenten die vandaag in Kopenhagen of Stockholm aan het publiek gegeven worden, worden morgen misschien in heel de EU tot de geheime documenten gerekend. Vandaag gelden in de praktijk minimumnormen voor openheid. Landen die verder willen gaan, hebben die mogelijkheid. De EU-verordening wil uniforme regels in alle landen. Dat is goed voor de uniformiteit, maar slecht voor de openheid. De lidstaten zullen nu verplicht worden zich aan de gemeenschappelijke regels te houden en de autoriteiten van de Unie te raadplegen alvorens documenten vrij te geven. Wij krijgen nu dus maximumnormen op het gebied van openheid. Neemt u bijvoorbeeld eens de overwegingen 9a en 12 in de verordening waarin betere nationale regels worden uitgesloten, en artikel 4a volgens welke de lidstaten verplicht zijn de EU te consulteren. Leest u ook artikel 5a eens over het effectieve besluitvormingsproces, overweging 7 over het recht van de lidstaten documenten geheim te houden, overweging 9 over persoonsgegevens waarin bijvoorbeeld wordt verboden de namen van de personen die in de 1500 comités zetelen, bekend te maken en artikel 6a, lid 3 op grond waarvan gevoelige informatie buiten het register wordt gehouden. Leest u de tekst eens op het internet-adres euobserver.com, indien u de documenten niet op papier heeft. Met de nieuwe beperking van de openheid wordt een nieuwe procedure ingevoerd, waardoor tegenstanders van openheid, zoals Frankrijk, Spanje en Duitsland, vooruitgang op het gebied van openheid kunnen tegenhouden, ook al wensen het Europees Parlement en de twaalf nationale parlementen een grotere openheid. Nu kan vooruitgang geboekt worden onder druk van de Ombudsman, met uitspraken van de rechtbanken of met een eenvoudige meerderheid in de Raad, dus met acht van de vijftien landen. Morgen zijn er 62 van de 87 stemmen nodig voor elke stap vooruit. De landen waar openheid bestaat, zullen ons noch de rechtbanken kunnen helpen met duidelijke regels in de verordening. Als we meer openheid willen, is het beter dat wij vandaag geen beslissing nemen en afwachten hoe de Raad en de Commissie de nieuwe regels interpreteren. Op welke punten vooruitgang geboekt mag worden, is immers reeds beslist …"@nl2
lpv:translated text
"Herr talman! Jag kan inte ge mitt stöd till de nya reglerna om öppenhet, eftersom de lägger ett gemensamt tak för öppenheten och öppnar för en direkt tillbakagång. Handlingar som i dag är offentliga, kan vara stängda i morgon. Handlingar som i dag kan utarbetas i Köpenhamn eller i Stockholm, kan i morgon vara stängda i hela EU. I dag opererar vi i praktiken med gemensamma minimiregler för öppenhet. Det är möjligt att gå vidare för de länder som önskar göra det. EU-förordningen gör reglerna lika i alla länder. Det är bra för enhetligheten, men dåligt för öppenheten. Medlemsländerna blir nu tvungna att rätta sig efter de gemensamma reglerna och rådfråga unionens myndigheter, innan de utarbetar handlingar. Vi får nu gemensamma maximiregler för öppenheten. Titta bara på ändringsförslag 9a och 12, som utestänger bättre nationella regler, och artikel 4a i förordningen, där medlemsländerna förpliktigas till att rådfråga EU. Se också ändringsförslag 5a om den effektiva beslutsprocessen, ändringsförslag 7 om ländernas rätt att sekretessbelägga handlingar, ändringsförslag 9 om personupplysningar, som t.ex. hindrar insikt i vem som deltar i de 1 500 kommittéer, och artikel 6a, tredje stycket, som håller känslig information utanför registren. Hitta texten på euobserver.com, om ni inte har den i pärmarna. Det nya taket och öppenheten ledsagas av ett nytt förfarande där tre öppenhetsbekämpare, som Frankrike, Spanien och Tyskland, kan blockera öppenhets fortskridande, även om hela Europaparlamentet och tolv nationella parlament måste vara eniga om lite mer öppenhet. I dag kan fortskridandet etableras genom påtryckningar från ombudsmannen, domstolsbeslut eller genom enkel majoritet i ministerrådet, dvs. åtta av femton länder. I morgon skall vi ha 62 av 87 röster i rådet för varje fortskridande, och öppenhetsländerna och domstolen kommer inte att kunna hjälpa oss mot klara regler i förordningen. Öppenheten får det bättre om vi i dag skjuter upp avgörandet och ser på hur rådet och kommissionen kommer att tolka de nya reglerna. Fortskridandena är ju beslutade... ."@sv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να στηρίξω τους νέους κανόνες για τη διαφάνεια, διότι θεσπίζουν ένα κοινό πλαφόν για τη διαφάνεια και ανοίγουν τον δρόμο για κατάφωρα πισωγυρίσματα. Έγγραφα που σήμερα είναι δημόσια αύριο μπορεί να παρακρατούνται. Έγγραφα που σήμερα μπορεί να χορηγηθούν στην Κοπεγχάγη ή τη Στοκχόλμη αύριο μπορεί να είναι εμπιστευτικά σε όλη την ΕΕ. Σήμερα στην πράξη λειτουργούμε βάσει κοινών ελάχιστων κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν τη διαφάνεια. Είναι εφικτό για όσα κράτη το επιθυμούν να προχωρήσουν παραπέρα. Ο κανονισμός της ΕΕ καθιστά τους κανόνες ενιαίους για όλα τα κράτη. Αυτό είναι θετικό από άποψης ομοιογένειας αλλά επιζήμιο για τη διαφάνεια. Τα κράτη μέλη πλέον υποχρεώνονται να συμμορφωθούν στους κοινούς κανόνες και να συμβουλεύονται τις αρχές της Ένωσης προτού χορηγήσουν έγγραφα. Πλέον αποκτούμε κοινούς μέγιστους κανόνες που θα καθορίζουν τη διαφάνεια. Δείτε μόνο τις αιτιολογικές σκέψεις 9α και 12, οι οποίες αποκλείουν καλύτερους εθνικούς κανόνες, και το άρθρο 4α του κανονισμού, με το οποίο τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να συμβουλεύονται την ΕΕ. Δείτε επίσης την αιτιολογική σκέψη 5α για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, την αιτιολογική σκέψη 7 για το δικαίωμα των κρατών να παρακρατούν έγγραφα, την αιτιολογική σκέψη 9 για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία, για παράδειγμα, εμποδίζουν τη δυνατότητα του κοινού να πληροφορηθεί ποιος συμμετέχει στις 1 500 επιτροπές, όπως και το άρθρο 6α, παράγραφος 3, το οποίο διατηρεί τις ευαίσθητες πληροφορίες εκτός των μητρώων. Δείτε το κείμενο στο euobserver.com εάν δεν το έχετε στους χαρτοφύλακες. Το νέο πλαφόν για τη διαφάνεια εισάγεται βάσει μιας νέας διαδικασίας, όπου τρεις πολέμιοι της διαφάνειας, ήτοι η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, μπορούν να παρεμποδίσουν την πρόοδο της διαφάνειας, ακόμη και αν ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δώδεκα εθνικά κοινοβούλια συμφωνούν για λίγο περισσότερη διαφάνεια. Σήμερα η πρόοδος μπορεί να θεσπιστεί με πίεση του Διαμεσολαβητή, με δικαστικές αποφάσεις ή με απλή πλειοψηφία στο Συμβούλιο Υπουργών, δηλαδή οκτώ από τα δεκαπέντε κράτη. Αύριο θα πρέπει να έχουμε 62 από 87 ψήφους στο Συμβούλιο για κάθε βήμα προόδου, και τα διαφανή κράτη και το δικαστήριο δεν θα μπορούν να μας βοηθήσουν στον αγώνα μας για σαφέστερους κανόνες στον κανονισμό. Η διαφάνεια θα βελτιωθεί εάν αναβάλουμε την απόφαση σήμερα και κοιτάξουμε πώς το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα ερμηνεύσουν τους νέους κανόνες. Τα βήματα προόδου είναι βέβαια αποφασισμένα· ."@el8
lpv:translated text
"Mr President, I cannot support the new rules concerning transparency because they impose a common limit upon transparency and open the way to directly retrograde steps. Documents which are at present in the public domain may be classified tomorrow. Documents which may at present be made available in Copenhagen or Stockholm may tomorrow be classified throughout the EU. At present, we in practice operate with common minimum rules governing transparency. It is possible for those countries that wish to do so to go further. The EU Regulation makes the rules the same in every country. That is good for consistency but bad for transparency. The Member States will now be obliged to conform to the common rules and consult the EU authorities before they make documents available. We are now to be given common maximum rules on transparency. Just look at recitals 9a and 12, which exclude better national legislation, and Article 4a of the Regulation in which the Member States are obliged to consult the EU. See also recital 5a concerning the actual decision-making process, recital 7 concerning countries’ right to classify documents, recital 9 concerning personal information which, for example, makes it more difficult to know who sits on the 1 500 committees, and Article 6a, Paragraph 3 which excludes sensitive information from the registers. See the text on euobserver.com, if you do not have it in your briefcases. Transparency and the new ceiling are accompanied by a new procedure in which three opponents of transparency such as France, Spain and Germany are able to block progress on transparency, even if the whole of the European Parliament and twelve national parliaments are in agreement concerning a little more transparency. At present, progress can be made by means of pressure from the ombudsman, decisions by the Court of Justice or a simple majority in the Council of Ministers, that is to say eight out of fifteen countries. From tomorrow, any progress will require 62 out of 87 votes in the Council, and the Court of Justice and the countries in favour of transparency will not be able to help us obtain clear rules in the Regulation. It would be in the greater interests of transparency if we were to defer the decision today and see how the Council and the Commission are to interpret the new rules. The various forms of progress have, of course, been decided upon ..."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(DA) Señor Presidente, no puedo respaldar las nuevas normas en materia de transparencia porque fijan un techo común a la transparencia y abren el camino a retrocesos directos. Documentos que hoy en día son públicos pueden estar cerrados mañana. Documentos que hoy pueden ser entregados en Copenhague o Estocolmo mañana pueden estar cerrados en toda la UE. Hoy día operamos en la práctica con normas comunitarias de mínimos en materia de transparencia. Es posible seguir adelante en los países que así lo desean. El Reglamento comunitario unifica las normas en todos los países. Es buena para la homogeneidad, pero mala para la transparencia. Los países miembros se verán ahora obligados a atenerse a las normas comunes y consultar a las autoridades de la Unión antes de proceder a la entrega de documentos. Ahora adquirimos normas comunitarias de máximos en materia de transparencia. Ved sólo los considerandos 9a y 12 que excluyen normas nacionales mejores y el artículo 4a del Reglamento en el que se obliga a los países miembros a consultar a la UE. Ved asimismo el considerando 5a relativo al proceso de decisión efectivo, el considerando 7 sobre el derecho de los países a cerrar documentos, el considerando 9 sobre informaciones personales, que impide, por ejemplo, conocer quién participa en los 1500 comités y el tercer apartado del artículo 6a que mantiene las informaciones sensibles fuera de los registros. Consultad el texto en euobserver.com si no lo tenéis en vuestras carteras. El nuevo techo y la transparencia van acompañados de un nuevo procedimiento en el que tres luchadores contra la transparencia como Francia, España y Alemania pueden bloquear avances en materia de transparencia aunque todo el Parlamento Europeo y doce parlamentos nacionales pudieran estar de acuerdo en disfrutar de un poco más de transparencia. Hoy estos avances puede alcanzarse mediante la presión del Defensor del Pueblo, sentencias judiciales o una mayoría simple en el Consejo de Ministros, es decir, ocho de los quince países que forman éste. Mañana deberemos contar con 62 de los 87 votos en el Consejo para cualquier avance y los países partidarios de la transparencia y el Tribunal de Justicia no podrán ayudarnos a combatir las claras normas recogidas en el Reglamento. La transparencia mejorará si postergamos la decisión de hoy y vemos cómo el Consejo y la Comisión quieren interpretar las nuevas normas. Los avances ya están decididos ..."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, I cannot support the new rules concerning transparency because they impose a common limit upon transparency and open the way to directly retrograde steps. Documents which are at present in the public domain may be classified tomorrow. Documents which may at present be made available in Copenhagen or Stockholm may tomorrow be classified throughout the EU. At present, we in practice operate with common minimum rules governing transparency. It is possible for those countries that wish to do so to go further. The EU Regulation makes the rules the same in every country. That is good for consistency but bad for transparency. The Member States will now be obliged to conform to the common rules and consult the EU authorities before they make documents available. We are now to be given common maximum rules on transparency. Just look at recitals 9a and 12, which exclude better national legislation, and Article 4a of the Regulation in which the Member States are obliged to consult the EU. See also recital 5a concerning the actual decision-making process, recital 7 concerning countries’ right to classify documents, recital 9 concerning personal information which, for example, makes it more difficult to know who sits on the 1 500 committees, and Article 6a, Paragraph 3 which excludes sensitive information from the registers. See the text on euobserver.com, if you do not have it in your briefcases. Transparency and the new ceiling are accompanied by a new procedure in which three opponents of transparency such as France, Spain and Germany are able to block progress on transparency, even if the whole of the European Parliament and twelve national parliaments are in agreement concerning a little more transparency. At present, progress can be made by means of pressure from the ombudsman, decisions by the Court of Justice or a simple majority in the Council of Ministers, that is to say eight out of fifteen countries. From tomorrow, any progress will require 62 out of 87 votes in the Council, and the Court of Justice and the countries in favour of transparency will not be able to help us obtain clear rules in the Regulation. It would be in the greater interests of transparency if we were to defer the decision today and see how the Council and the Commission are to interpret the new rules. The various forms of progress have, of course, been decided upon ..."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, ich kann die neuen Vorschriften über Offenheit nicht unterstützen, weil sie eine gemeinsame Obergrenze für Offenheit einführen und sogar Rückschritte ermöglichen. Dokumente, die heute öffentlich sind, können morgen unzugänglich sein. Heute in Kopenhagen oder Stockholm zugängliche Dokumente können morgen innerhalb der gesamten EU gesperrt sein. In der Praxis wenden wir heute gemeinsame Mindestvorschriften für Offenheit an. Staaten, die das wünschen, können großzügiger sein. Durch die EU-Verordnung werden die Vorschriften in allen Staaten gleich sein. Das ist gut für die Gleichartigkeit, aber schlecht für die Offenheit. Die Mitgliedstaaten werden jetzt dazu verpflichtet, sich nach gemeinsamen Vorschriften zu richten und sich vor der Herausgabe von Dokumenten mit den Behörden der Union in Verbindung zu setzen. Es werden gemeinsame Höchstgrenzen für die Offenheit eingeführt. Nehmen wir z. B. die Erwägungen 9a und 12, durch die bessere nationale Vorschriften ausgeschlossen werden, und Artikel 4a der Verordnung, in dem die Mitgliedstaaten zur Konsultation der EU verpflichtet werden. Oder Erwägung 5a über das effektive Entscheidungsverfahren, Erwägung 7 über das Recht eines Landes auf Sperrung von Dokumenten, Erwägung 9 über Personenauskünfte, wodurch z. B. die Auskunft darüber verhindert wird, wer Mitglied in den 1 500 Komitees ist, sowie Artikel 6a, Abs. 3, demzufolge die Register keine empfindlichen Informationen enthalten sollen. Lesen Sie den Text unter euobserver.com nach, wenn Sie ihn nicht in Ihren Unterlagen haben. Die neue Begrenzung und die Offenheit werden von einem Verfahren begleitet, bei dem drei Gegner der Offenheit wie Frankreich, Spanien und Deutschland Fortschritte blockieren können, auch wenn sich das gesamte Europäische Parlament und zwölf nationale Parlamente auf etwas mehr Offenheit einigen würden. Zur Zeit lassen sich Fortschritte erzielen durch Druck des Bürgerbeauftragten, Entscheidungen des Gerichtshofs oder eine einfache Mehrheit im Ministerrat, d. h. durch acht der fünfzehn Staaten. In Zukunft braucht man 62 von 87 Stimmen im Rat, um Fortschritte durchzusetzen, und weder die Staaten, die für mehr Offenheit sind, noch der Gerichtshof können uns gegen die eindeutigen Regeln in der Verordnung helfen. Es dient der Offenheit mehr, wenn wir die heutige Entscheidung verschieben und abwarten, wie der Rat und die Kommission die neuen Vorschriften interpretieren. Die Fortschritte sind ja beschlossen ... ."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, não poderei apoiar as novas regras relativas à abertura, na medida em que impõem um tecto comum sobre a abertura e porque abrem directamente caminho a um retrocesso. Os documentos que actualmente são públicos poderão amanhã estar embargados. Documentos que hoje são entregues em Copenhaga ou Estocolmo poderão, amanhã, estar embargados em toda a UE. Hoje em dia operamos, na prática, com regras mínimas comuns relativas à abertura. Os países que pretendam ir mais além poderão fazê-lo. O regulamento da UE harmoniza as regras ao nível de todos os países. Será positivo para o alinhamento dos direitos nacionais, embora seja mau para a abertura. Os Estados-Membros serão obrigados a adoptar as regras comuns e a consultar a autoridade europeia responsável antes da entrega dos documentos. As novas regras implicam regras máximas para a abertura. Se não vejam os considerandos 9-a e 12 que excluem regras nacionais mais favoráveis e o artigo 4-a do Regulamento que obriga os Estados-Membros a consultar a autoridade europeia responsável. Vejam também o considerando 5-a relativo ao processo decisório efectivo, o considerando 7 sobre o direitos dos países ao embargo de documentos, o considerando 9 sobre as informações de carácter pessoal que impede, por exemplo, que os membros dos 1500 comités tenham acesso aos processos e o n.º 3 do artigo 6-a que permite manter as informações sensíveis fora dos registos. Vejam ainda o texto do euobserver.com, no caso de não constar nos documentos que vos foram distribuídos. O novo tecto e a abertura são acompanhados de um novo procedimento que permite a três adversários da abertura, nomeadamente a França, a Espanha e a Alemanha, travar o progresso, mesmo se a totalidade da Europa e doze parlamentos nacionais estiverem de acordo relativamente a uma maior abertura. Actualmente o progresso poderá ser obtido através de pressão exercida pelo Provedor de Justiça, pelos acórdãos dos tribunais ou por simples maioria no Conselho de Ministros, isto é, por oito dos quinze países. Amanhã serão necessários 62 de 87 vozes no Conselho para conseguir qualquer progresso, e os países mais favoráveis à abertura e os tribunais não vão poder ajudar-nos contra as regras do regulamento. A abertura irá ser beneficiada se hoje adiarmos a decisão e se aguardarmos para verificarmos como o Conselho e a Comissão vão interpretar as novas regras..."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"euobserver.com"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, non posso appoggiare le nuove norme sulla trasparenza poiché pongono un tetto comune sulla trasparenza e conducono ad un chiaro regresso. I documenti che oggi sono pubblici, domani possono essere esclusi dall’accesso. I documenti che oggi possono essere consegnati a Copenaghen o Stoccolma, domani possono essere resi inaccessibili in tutta l’Unione europea. Oggi, in pratica, operiamo sulla base di norme minime comuni in materia di trasparenza. Nei paesi che lo desiderano, è possibile andare oltre. Il regolamento dell’Unione europea rende le norme uguali in tutti i paesi e questo è positivo per l’uniformità, ma negativo per la trasparenza. I paesi membri saranno ora obbligati a conformarsi a norme comuni e a consultare le autorità dell’Unione prima di consegnare documenti. Ora avremo norme massime comuni in materia di trasparenza. Prendiamo per esempio i considerando 9 bis e 12, che escludono norme nazionali migliori, e l’articolo 4 bis del regolamento, in virtù del quale i paesi membri sono obbligati a consultare l’Unione europea. Prendiamo anche il considerando 5 bis sul processo decisionale effettivo, il considerando 7 sul diritto dei paesi a tenere riservati i documenti, il considerando 9 sui dati personali, che per esempio impedisce di sapere chi partecipa ai 1500 comitati, e l’articolo 6 bis, paragrafo 3, che esclude dai registri le informazioni sensibili. E se non lo avete nelle vostre cartelle, potete trovare il testo su . Il nuovo tetto e la trasparenza sono accompagnati da una nuova procedura, secondo la quale tre oppositori della trasparenza, Francia, Spagna e Germania, possono bloccare il progresso in termini di trasparenza, anche se tutto il Parlamento europeo e dodici parlamenti nazionali dovessero essere d’accordo su una maggiore trasparenza. Oggi il progresso può essere assicurato grazie alla pressione del Mediatore, a sentenze della Corte di giustizia o con la maggioranza semplice al Consiglio dei ministri, ossia otto paesi su quindici. Domani dovremo avere 62 voti su 87 al Consiglio per compiere qualsiasi passo avanti, e i paesi favorevoli alla trasparenza e la Corte di giustizia non ci potranno aiutare ad ottenere norme chiare nel regolamento. La trasparenza ne guadagnerà se oggi rimandiamo la decisione, cercando di vedere come il Consiglio e la Commissione interpreteranno le nuove norme. I progressi sono decisi ..."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je ne puis accepter les nouvelles règles en matière de transparence, car elles prévoient un plafond commun au niveau de la transparence autorisée et elles constituent un véritable pas en arrière. Des documents qui sont aujourd'hui publics pourront être secrets demain. Des documents qui peuvent être fournis aujourd'hui à Copenhague ou à Stockholm ne pourront plus l'être demain dans l'ensemble de l'Union européenne. Nous utilisons actuellement des règles minimales communes en matière de transparence. Les pays qui le souhaitent peuvent donc aller plus loin. Le règlement communautaire uniformisera les règles dans tous les pays. C'est une bonne nouvelle pour l'uniformisation, mais c'en est une mauvaise pour la transparence. Les États membres seront obligés de s'aligner sur les règles communes et ils devront consulter les autorités de l'Union avant de pouvoir délivrer des documents. La transparence sera désormais régie par des règles maximales communes. Il suffit de se référer aux considérants 9a et 12, qui excluent des règles nationales meilleures ainsi qu'à l'article 4a du règlement, qui oblige les États membres à consulter l'Union européenne. Voyez également le considérant 5a relatif à l'efficacité du processus décisionnel, le considérant 7 concernant le droit des États à garder certains documents secrets, le considérant 9 relatif aux renseignements personnels, qui permet de ne pas devoir divulguer les noms des participants aux 1500 comités ainsi que l'article 6a, paragraphe 3, qui permet de ne pas devoir inscrire au registre des informations sensibles. Référez-vous au texte disponible sur euobserver.com si vous ne l'avez pas dans votre serviette. Ce nouveau plafond en matière de transparence est assorti d'une nouvelle procédure permettant à trois pays opposés à toute transparence - la France, l'Espagne et l'Allemagne - de bloquer tout progrès même si l'ensemble des députés du Parlement européen ainsi que douze parlements nationaux se mettent d'accord pour accroître quelque peu la transparence. Actuellement, les progrès sont rendus possibles grâce à l'action du médiateur, suite à des arrêts de la Cour de justice ou par une simple majorité au sein du Conseil, c'est-à-dire par huit pays sur les quinze. Demain, il faudra 62 voix sur 87 au sein du Conseil pour réaliser des progrès en matière de transparence et ni les pays favorables à la transparence ni la Cour de justice ne pourront contribuer à établir des règles précises dans le règlement. La transparence se porterait mieux si nous ajournions la décision de ce jour afin de voir comment le Conseil et la Commission interpréteront les nouvelles règles. Les progrès résultent …"@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010502.7.3-103"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph