Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-04-05-Speech-4-215"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010405.11.4-215"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, la Commission partage entièrement l'avis des députés du Parlement signataires des résolutions, que vous étudiez, sur les événements qui sont survenus récemment au Mexique. Le nouveau gouvernement mexicain et l'Armée zapatiste de libération nationale ont confirmé qu'ils s'engageaient à rechercher une solution politique et ont, pensons-nous comme vous, ouvert la voie à une résolution pacifique de ce conflit. Dans ce contexte, nous nous félicitons évidemment de la récente entrée en vigueur du nouvel accord global qui a été signé entre l'Union et le Mexique. Cet accord, comme l'a rappelé M. Seguro, nous permettra de continuer à soutenir ce processus tel qu'il vient d'être entamé au Mexique. Comme vous le savez, cet accord va bien au-delà d'objectifs uniquement commerciaux et de coopération. Il comporte, en effet, une clause dite "des droits de l'homme", qui est maintenant au cœur des relations entre l'Union et le Mexique. Il comprend également une clause de respect des obligations, qui nous permet de prendre en considération l'évolution de la situation des droits de l'homme dans ce pays et ses États. En outre, cet accord instaure un mécanisme qui permet aux parties de réagir en cas de manquement aux objectifs fixés contractuellement. Outre la coopération en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gestion des affaires publiques, cet accord nous fournit également un cadre juridique pour la coopération dans le domaine culturel, dans l'éducation, dans la formation, avec, comme c'est le cas compte tenu des nécessités de ce pays, une attention particulière pour les catégories sociales les plus défavorisées. Nous avons aussi un cadre de coopération régionale et, enfin et surtout, une concentration sur les affaires sociales et la pauvreté, qui inclut des groupes vulnérables tels que la population indigène, tout en tenant compte de la nécessité de respecter les droits fondamentaux de ces populations indigènes mexicaines en tant que groupes. Sur place, et à titre d'application concrète de tout cela, et conformément au document de stratégie nationale pour le Mexique, qui est maintenant adopté, nous travaillons sur un projet important pour le développement de la forêt de Lacandonie, au Chiapas, et ce projet a pour objet concret non seulement de travailler avec les populations concernées, mais aussi de viser à les éduquer à l'idée du développement durable, donc en combinant à la fois une action de soutenabilité environnementale et une action sociale. Voilà ce que nous faisons de très concret pour l'instant."@fr6
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen deler fuldt ud det synspunkt, Europa-Parlamentets medlemmer giver udtryk for med de foreliggende beslutningsforslag om den seneste tids begivenheder i Mexico. Den nye mexicanske regering og den Zapatistiske Nationale Befrielseshær har bekræftet, at de forpligter sig til at søge en politisk løsning, og vi er som Europa-Parlamentet af den opfattelse, at der hermed er åbnet mulighed for en fredelig løsning på denne konflikt. Vi glæder os i denne forbindelse selvsagt over, at den nye globale aftale, som er indgået mellem EU og Mexico, for nylig er trådt i kraft. Aftalen sikrer, som påpeget af hr. Seguro, at vi fortsat kan støtte den proces, der er påbegyndt i Mexico. Aftalen er som bekendt af mere vidtrækkende karakter og omfatter ud over de kommercielle og samarbejdsmæssige målsætninger også en såkaldt menneskerettighedsklausul, som set i lyset af den seneste udvikling er helt central, når det gælder relationerne mellem EU og Mexico. Aftalen indeholder også en klausul om overholdelse af forpligtelserne, hvilket giver os mulighed for at vurdere, hvordan menneskerettighedssituationen udvikler sig i Mexico og forbundsstaterne. Aftalen indfører endvidere en mekanisme, som giver aftalepartnerne mulighed for at reagere i tilfælde af manglende opfyldelse af aftalens målsætninger. Med aftalen er der skabt et samarbejde om menneskerettigheder, demokrati og god offentlig forvaltning. Endvidere er der skabt en juridisk ramme for samarbejdet på det kulturelle, undervisningsmæssige og uddannelsesmæssige område med særlig fokus på de mindst begunstigede sociale grupper, hvilket er i overensstemmelse med landets behov. Der er også skabt en ramme for det regionale samarbejde, og ikke mindst er der sat fokus på de sociale anliggender og på fattigdommen og dermed på de mest sårbare grupper, herunder den oprindelige befolkning. Samtidig er man opmærksom på at sikre, at de mest grundlæggende rettigheder for Mexicos oprindelige befolkningsgrupper respekteres. I Mexico arbejder vi med et større projekt om udvikling af Lacandón-skoven i Chiapas, hvilket kan ses som en konkret udmøntning af førnævnte aftale og i øvrigt er i overensstemmelse med det strategidokument vedrørende Mexico, som nu er vedtaget. Omhandlede projekt har konkret til formål ikke blot at arbejde med de berørte befolkningsgrupper, men også at bibringe disse forståelse for tankerne om bæredygtig udvikling. Arbejdet kombinerer således to aspekter, dels en indsats til fremme af miljømæssig bæredygtighed og dels en social indsats. Det er, hvad vi helt konkret gør i øjeblikket."@da1
". Herr Präsident, die Kommission stimmt völlig mit der Auffassung der Unterzeichner der gegenwärtig zur Beratung stehenden Entschließungen hinsichtlich der jüngsten Ereignisse in Mexiko überein. Die neue mexikanische Regierung und das Zapatistische Nationalen Befreiungsheer haben bestätigt, dass sie sich um eine politische Lösung bemühen wollen, und haben damit - wie wir meinen - den Weg für eine friedliche Beilegung dieses Konflikts geebnet. In diesem Zusammenhang begrüßen wir natürlich das kürzliche Inkrafttreten des neuen zwischen der Union und Mexiko abgeschlossenen Gesamtabkommens. Dieses Abkommen wird uns, wie Herr Seguro in Erinnerung brachte, ermöglichen, weiterhin solche Prozesse wie den kürzlich in Mexiko eingeleiteten zu unterstützen. Wie Sie wissen, geht dieses Abkommen weit über rein auf Handel und Zusammenarbeit gerichtete Zielsetzungen hinaus, denn es enthält eine so genannte Menschenrechtsklausel, die künftig im Mittelpunkt der Beziehungen zwischen der Union und Mexiko stehen wird. Weiterhin umfasst es eine Klausel über die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen, die uns in die Lage versetzt, die Entwicklung der Menschenrechtssituation in diesem Land und seinen Bundesstaaten in Betracht zu ziehen. Mit dem Vertrag wird zudem ein Verfahren eingeführt, dass es den beiden Seiten ermöglicht, auf Fälle der Nichteinhaltung der vertraglich festgelegten Ziele zu reagieren. Neben der Zusammenarbeit in den Bereichen Menschenrechte, Demokratie und verantwortungsbewusste Staatsführung bietet dieses Abkommen auch einen Rechtsrahmen für die Kooperation auf dem Gebiet der Kultur sowie der allgemeinen und beruflichen Bildung, wobei angesichts der Notwendigkeiten dieses Landes die sozial benachteiligten Bevölkerungskategorien besondere Berücksichtigung finden. Wir verfügen auch über einen Rahmen der regionalen Zusammenarbeit, und nicht zuletzt genießen die sozialen Belange und die Armutsproblematik einen besonderen Stellenwert, wobei auch die schutzbedürftigsten Gruppen wie die indianische Urbevölkerung einbezogen sind und die Notwendigkeit, auch die Grundrechte der mexikanischen Urbevölkerung als Gruppe zu achten, berücksichtigt wird. Zur konkreten Umsetzung all dessen in der Praxis arbeiten wir in Übereinstimmung mit dem nunmehr verabschiedeten nationalen Strategiepapier für Mexiko an einem bedeutenden Entwicklungsvorhaben in den Lakandonischen Wäldern in Chiapas. Das konkrete Ziel dieses Projekts besteht nicht nur in der Arbeit mit der betroffenen Bevölkerung, sondern auch in der Vermittlung des Gedankens der nachhaltigen Entwicklung durch Verbindung von Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit mit sozialen Maßnahmen. So viel zu dem, was wir gegenwärtig ganz konkret tun."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμφωνεί απολύτως με την άποψη των βουλευτών του Κοινοβουλίου οι οποίοι υπέγραψαν τα ψηφίσματα που εξετάζετε σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα στο Μεξικό. Η νέα μεξικανική κυβέρνηση και ο Εθνικοαπελευθερωτικός στρατός των Ζαπατίστας επιβεβαίωσαν ότι δεσμεύθηκαν να αναζητήσουν πολιτική λύση και πιστεύουμε, όπως και εσείς, ότι άνοιξαν έτσι το δρόμο για την ειρηνική επίλυση της διαφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζουμε ασφαλώς ικανοποίηση για την πρόσφατη έναρξη ισχύος της νέας συνολικής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Ένωσης και του Μεξικού. Η συμφωνία αυτή, όπως υπενθύμισε ο κ. Seguro, θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία που εγκαινιάστηκε στο Μεξικό. Όπως γνωρίζετε, η συμφωνία αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τους αποκλειστικά εμπορικούς στόχους και στόχους συνεργασίας. Πράγματι, περιέχει τη λεγόμενη ρήτρα “ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και του Μεξικού. Περιέχει επίσης μια ρήτρα τήρησης των υποχρεώσεων, η οποία μας επιτρέπει να λαμβάνουμε υπόψη της εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα και τα ομόσπονδα κράτη της. Εξάλλου, η εν λόγω συμφωνία θεσμοθετεί ένα μηχανισμό που επιτρέπει στα μέρη να αντιδρούν σε περίπτωση μη τήρησης των στόχων που συμφωνήθηκαν αμοιβαία. Εκτός από τη συνεργασία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και χρηστής διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων, η συμφωνία αυτή μας παρέχει και ένα νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία, όπως συμβαίνει λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της χώρας, στις λιγότερο ευνοημένες κοινωνικές κατηγορίες. Έχουμε επίσης ένα πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας και, τέλος, κυρίως, επικεντρωνόμαστε στα κοινωνικά θέματα και τη φτώχεια, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων όπως ο ιθαγενής πληθυσμός, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτών των ιθαγενών μεξικανικών πληθυσμών ως ομάδων. Επιτόπου, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εφαρμογής όλων αυτών και συμφώνως προς το έγγραφο εθνικής στρατηγικής για το Μεξικό που έχει πλέον εγκριθεί, ασχολούμεθα με ένα σημαντικό σχέδιο για την ανάπτυξη του δάσους Lacandonie, στην περιοχή Chiapas, το οποίο έχει ως συγκεκριμένο στόχο όχι μόνον τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς, αλλά και την εκπαίδευσή τους στην ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης, συνδυάζοντας δηλαδή μια δράση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και μια κοινωνική δράση. Αυτές είναι οι πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που έχουμε αναλάβει για την ώρα."@el8
". Mr President, the Commission fully supports the opinion of those Members of Parliament who have signed the resolutions you are considering on the recent events in Mexico. The new Mexican Government and the Zapatista National Liberation Army have confirmed that they are committed to finding a political solution and we believe, as you do, that they have opened up the way to finding a peaceful solution to this conflict. In this context, we obviously welcome the fact that the new global agreement which was signed by the European Union and Mexico has recently come into force. As Mr Seguro reiterated, this agreement will enable us to continue to support the process that has recently been initiated in Mexico. As you know, this agreement goes well beyond objectives that are related purely to trade and cooperation. This agreement includes a clause entitled ‘human rights’, which now stands at the heart of EU-Mexico relations, and also includes a clause on respect for commitments, which enables us to take into consideration developments in the human rights situation in Mexico and its states. In addition, this agreement puts in place a mechanism to allow the parties to take action if the objectives set out contractually are breached. In addition to cooperation on human rights, democracy and the proper management of public affairs, this agreement also provides us with a legal framework for cooperation in cultural matters, education and training, and which pays particular attention, as is the case given Mexico’s needs, to the most disadvantaged sections of society. We also have a framework of regional cooperation and, last of all and most importantly, we have a spotlight on social affairs and poverty, which includes vulnerable groups such as the indigenous population, whilst taking into account the need to respect the fundamental rights of these indigenous Mexican people as distinct groups. Out in Mexico, in order to apply all this in practice, and in line with the Country Strategy Paper for Mexico, which has now been adopted, we are working on an important project to develop the Lacandonia forest, in the state of Chiapas, and the practical aim of this project is both to work with the communities involved, and to seek to enlighten them on the concept of sustainable development, that is, by combining both action to sustain the environment and social action. This is an example of the practical measures we are taking at the moment."@en3
"(FR) Señor Presidente, la Comisión comparte plenamente la opinión de los diputados del Parlamento firmantes de las resoluciones, que ustedes estudian, sobre los acontecimientos ocurridos recientemente en México. El nuevo gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han confirmado que se comprometían a buscar una solución política y han abierto - nosotros pensamos como ustedes - la vía a una solución pacífica de dicho conflicto. En este contexto, nos felicitamos, evidentemente, por la reciente entrada en vigor del nuevo acuerdo global que ha sido firmado entre la Unión y México. Dicho acuerdo, como lo ha recordado el Sr. Seguro, nos permitirá continuar apoyando este proceso que acaba de comenzar en México. Como ustedes saben, dicho acuerdo va mucho más allá de objetivos puramente comerciales y de cooperación. Éste incluye, en efecto, una cláusula denominada “de derechos humanos”, que ahora está en el centro de las relaciones entre la Unión y México. Además, incluye una cláusula de respeto de las obligaciones, que nos permite tomar en consideración la evolución de la situación de los derechos humanos en este país y en sus Estados. Asimismo, este acuerdo establece un mecanismo que permite que las partes reaccionen en caso de incumplimiento de los objetivos fijados en el mismo. Además de la cooperación en materia de derechos humanos, de democracia y de buena gestión de los asuntos públicos, dicho acuerdo también nos proporciona un marco jurídico para la cooperación en el ámbito cultural, educativo, formativo, prestando una particular atención - como ocurre, habida cuenta de las necesidades de este país - a las categorías sociales más desfavorecidas. Se trata, asimismo, de un marco de cooperación regional y, finalmente y sobre todo, de una concentración en los asuntos sociales y la pobreza, que incluye a grupos vulnerables tales como la población indígena, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la necesidad de respetar los derechos fundamentales de dichas poblaciones indígenas mexicanas como grupos. Para la aplicación concreta de todo ello, y de conformidad con el documento de estrategia nacional para México, que ahora está aprobado, trabajamos sobre un proyecto importante para el desarrollo de la selva de la Lacandonia, en Chiapas. El objeto concreto de este proyecto no sólo consiste en trabajar con las poblaciones afectadas, sino también en formarlas respecto a la idea del desarrollo sostenible, combinando a la vez una acción de sostenibilidad medioambiental y una acción social. Esto es lo que, por el momento, hacemos concretamente."@es12
"Arvoisa puhemies, komissio jakaa täysin käsiteltävänä olevat päätöslauselmat allekirjoittaneiden parlamentin jäsenten mielipiteen Meksikon viimeaikaisista tapahtumista. Meksikon uusi hallitus ja zapatistien kansallinen vapautusarmeija ovat vahvistaneet pyrkivänsä löytämään poliittisen ratkaisun ja – uskomme näin teidän laillanne – ovat avanneet tien konfliktin rauhanomaiselle ratkaisemiselle. Olemme tässä yhteydessä tietenkin erittäin tyytyväisiä siihen, että unionin ja Meksikon välillä tehty uusi sopimus tuli hiljattain voimaan. Kuten jäsen Seguro muistutti, sopimus antaa meille mahdollisuuden jatkaa Meksikossa aloitetun prosessin tukemista. Kuten tiedätte, sopimus koskee monia muitakin asioita kuin vain kauppaa tai yhteistyötä. Se sisältää niin sanotun "ihmisoikeuslausekkeen", joka on nykyään unionin ja Meksikon välisten suhteiden ytimessä. Sopimus sisältää myös velvollisuuksien noudattamista koskevan lausekkeen, jonka avulla voimme ottaa huomioon ihmisoikeustilanteen kehityksen Meksikossa ja sen osavaltioissa. Lisäksi sopimuksessa otetaan käyttöön järjestelmä, jonka ansiosta osapuolet voivat toimia, jos sopimuksessa vahvistettuja tavoitteita ei saavuteta. Sen lisäksi, että sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä ihmisoikeuksien, demokratian ja julkisten asioiden hyvän hallinnon alalla, se tarjoaa myös oikeudelliset puitteet yhteistyölle kulttuurin, opetuksen ja koulutuksen alalla, ja – kuten tässä tapauksessa kuuluu, kun otetaan huomioon maan tarpeet – siinä kiinnitetään erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin yhteiskuntaluokkiin. Harjoitamme myös alueellista yhteistyötä ja ennen kaikkea keskitymme yhteiskunnallisiin asioihin ja köyhyyteen, joka koskettaa suojattomia väestöryhmiä, kuten alkuperäisväestöä, ja samalla muistamme kunnioittaa perusoikeuksia, jotka kuuluvat Meksikon alkuperäisväestölle ryhminä. Tämän kaiken konkreettisena sovelluksena ja nyt hyväksytyn Meksikon maakohtaisen strategia-asiakirjan mukaisesti työskentelemme paikan päällä tärkeässä hankkeessa, jossa kehitetään Lacandonian metsää Chiapasissa ja jonka konkreettisena tavoitteena on paitsi tehdä yhteistyötä asianomaisen väestön kanssa myös pyrkiä opettamaan heille kestävän kehityksen ajatusmallia. Hankkeessa yhdistyvät siis ympäristönsuojelu ja sosiaalinen toiminta. Tätä me siis teemme tällä hetkellä hyvin konkreettisesti."@fi5
". Signor Presidente, la Commissione condivide appieno il parere dei parlamentari firmatari delle risoluzioni in esame sui recenti avvenimenti in Messico. Il nuovo governo messicano e l’EZLN hanno confermato il loro impegno a cercare una soluzione politica e, al pari di voi, pensiamo che abbiano posto le premesse per una risoluzione pacifica del conflitto. Com’è ovvio, siamo lieti per la recente entrata in vigore del nuovo accordo generale firmato tra Unione europea e Messico. L’accordo, come ricordava l’onorevole Seguro, ci consentirà di continuare a sostenere il processo avviato in Messico. Come sapete, l’accordo non si limita ad obiettivi puramente commerciali e di cooperazione. Esso comporta, infatti, una clausola detta “dei diritti dell’uomo”, attualmente al centro delle relazioni tra Europa e Messico. Esso comprende inoltre una clausola di rispetto degli impegni assunti che ci consente di tenere in considerazione l’evoluzione della situazione dei diritti dell’uomo in Messico e nei suoi Stati. Inoltre, l’accordo inaugura un meccanismo che consente alle parti di reagire in caso di mancato rispetto degli obiettivi fissati. Oltre alla cooperazione in materia di diritti dell’uomo, di democrazia e di buona gestione degli affari politici, l’accordo fornisce anche un quadro giuridico per la cooperazione nel settore culturale, dell’istruzione, della formazione e, tenuto conto delle esigenze del Messico, presta particolare attenzione alle classi sociali più svantaggiate. Disponiamo inoltre di un quadro di cooperazione regionale; infine - e soprattutto - si rivolge grande attenzione ai problemi sociali e di povertà, che interessano gruppi vulnerabili, quali la popolazione indigena, tenendo in conto dell’esigenza di rispettare i diritti fondamentali delle popolazioni indigene messicane in quanto gruppi. in applicazione concreta dell’accordo e in conformità di un documento di strategia nazionale per il Messico, ora adottato, stiamo lavorando ad un progetto importante per lo sviluppo della foresta di Lacandonia nel Chiapas; il progetto persegue l’obiettivo concreto non solo di lavorare con la popolazione locale, ma anche di educarla ad uno sviluppo sostenibile, combinando un’azione di sostenibilità ambientale e un’azione sociale. Per il momento questi sono i nostri interventi concreti."@it9
". Mr President, the Commission fully supports the opinion of those Members of Parliament who have signed the resolutions you are considering on the recent events in Mexico. The new Mexican Government and the Zapatista National Liberation Army have confirmed that they are committed to finding a political solution and we believe, as you do, that they have opened up the way to finding a peaceful solution to this conflict. In this context, we obviously welcome the fact that the new global agreement which was signed by the European Union and Mexico has recently come into force. As Mr Seguro reiterated, this agreement will enable us to continue to support the process that has recently been initiated in Mexico. As you know, this agreement goes well beyond objectives that are related purely to trade and cooperation. This agreement includes a clause entitled ‘human rights’, which now stands at the heart of EU-Mexico relations, and also includes a clause on respect for commitments, which enables us to take into consideration developments in the human rights situation in Mexico and its states. In addition, this agreement puts in place a mechanism to allow the parties to take action if the objectives set out contractually are breached. In addition to cooperation on human rights, democracy and the proper management of public affairs, this agreement also provides us with a legal framework for cooperation in cultural matters, education and training, and which pays particular attention, as is the case given Mexico’s needs, to the most disadvantaged sections of society. We also have a framework of regional cooperation and, last of all and most importantly, we have a spotlight on social affairs and poverty, which includes vulnerable groups such as the indigenous population, whilst taking into account the need to respect the fundamental rights of these indigenous Mexican people as distinct groups. Out in Mexico, in order to apply all this in practice, and in line with the Country Strategy Paper for Mexico, which has now been adopted, we are working on an important project to develop the Lacandonia forest, in the state of Chiapas, and the practical aim of this project is both to work with the communities involved, and to seek to enlighten them on the concept of sustainable development, that is, by combining both action to sustain the environment and social action. This is an example of the practical measures we are taking at the moment."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie kan zich geheel vinden in de mening van de leden van het Parlement die de resoluties ondertekend hebben over de recente gebeurtenissen in Mexico. Deze resoluties worden hier momenteel behandeld. De nieuwe Mexicaanse regering en het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger hebben bevestigd op zoek te willen gaan naar een politieke oplossing. Net als u zijn wij van mening dat beide partijen zo de weg hebben vrijgemaakt voor een vreedzame oplossing van dit conflict. Uiteraard zijn wij dan ook ingenomen met het nieuwe allesomvattende akkoord dat tussen de Unie en Mexico getekend is en onlangs in werking is getreden. De heer Seguro heeft er al op gewezen dat we op basis van dit akkoord het proces dat zojuist in Mexico van start is gegaan, kunnen steunen. Zoals u weet omvat dit akkoord meer dan uitsluitend doelstellingen op handels- en samenwerkingsgebied. Het bevat ook een zogenaamde "mensenrechtenclausule", die vanaf heden de kern vormt van de samenwerking tussen de Unie en Mexico. Voorts bevat het een clausule volgens welke de verplichtingen dienen te worden nagekomen. Dankzij deze clausule kunnen we de ontwikkelingen omtrent de situatie van de mensenrechten in dit land en zijn staten in aanmerking nemen. Voorts voorziet het akkoord in een mechanisme op grond waarvan de partijen actie kunnen ondernemen in het geval dat de contractueel vastgelegde verplichtingen niet worden nagekomen. Dit akkoord voorziet niet alleen in samenwerking op het gebied van de mensenrechten, de democratie en goed openbaar bestuur, maar ook in een juridisch kader op cultureel gebied en met betrekking tot het onderwijs en de beroepsopleiding. Gezien de noden van het land op deze terreinen wordt bijzondere aandacht besteed aan de minst begunstigde sociale klassen. Het akkoord voorziet ook in regionale samenwerking, met speciale aandacht voor sociale aangelegenheden en armoede. Er wordt hierbij in het bijzonder gekeken naar kwetsbare groeperingen, zoals de inheemse bevolking. De grondrechten van deze inheemse Mexicaanse groeperingen dienen te worden nageleefd. Overeenkomstig het recentelijk aangenomen document van nationale strategie voor Mexico werken wij ter plekke aan een belangrijk project betreffende de ontwikkeling van het bos van Lacandonië in de Chiapas. Dit project voorziet in samenwerking met en opleiding van de betrokken volkeren, teneinde een duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Het project is dus gericht op zowel milieubescherming als verbetering van de sociale situatie. Dat is heel concreet wat wij momenteel doen."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão subscreve inteiramente a opinião dos deputados do Parlamento signatários das resoluções em apreciação está a estudar sobre os acontecimentos que recentemente ocorreram no México. O novo Governo mexicano e o Exército Zapatista de Libertação Nacional confirmaram o seu compromisso no sentido de procurar encontrar uma solução política e abriram, julgamos nós assim como os senhores, o caminho para uma resolução pacífica do conflito. Neste contexto, congratulamo-nos evidentemente com a recente entrada em vigor do novo acordo global que foi assinado entre a União e o México. Este acordo, como o senhor deputado Seguro o recordou, irá permitir-nos continuar a apoiar este processo tal como este foi encetado no México. Como sabem, este acordo vai muito para além dos objectivos meramente comerciais e de cooperação. Efectivamente, ele comporta uma cláusula chamada "direitos do Homem", que está actualmente no fulcro das relações entre a União e o México. Comporta igualmente uma cláusula de respeito pelas obrigações, que nos permite tomar em consideração a evolução da situação dos direitos do Homem neste país e nos seus Estados. Por outro lado, este acordo institui um mecanismo que permite às partes reagir em caso de incumprimento dos objectivos fixados contratualmente. Para além da cooperação em matéria de direitos do Homem, de democracia e de boa gestão dos assuntos públicos, este acordo fornece-nos igualmente um quadro jurídico para a cooperação no âmbito cultural, na educação e na formação, dedicando, como é o caso tendo em conta as necessidades deste país, uma atenção muito especial às categorias sociais mais desfavorecidas. Temos também um quadro de cooperação regional e, por último e sobretudo, uma incidência sobre os assuntos sociais e a pobreza, que inclui os grupos vulneráveis tais como a população indígena, tomando em consideração a necessidade de respeitar os direitos fundamentais destas populações indígenas mexicanas, enquanto grupos. No terreno, e a título de aplicação concreta de tudo isto, e de acordo com o documento de estratégia nacional para o México, actualmente adoptado, estamos a trabalhar num projecto importante para o desenvolvimento da floresta da Lacandónia, em Chiapas, e este projecto tem por objectivo concreto não só trabalhar com as populações interessadas, mas também educá-las em relação à ideia do desenvolvimento sustentável, combinando simultaneamente uma acção de sustentabilidade ambiental e uma acção social. Isto é, muito concretamente, o que estamos a fazer neste momento."@pt11
"Herr talman! Kommissionen delar helt och hållet ståndpunkten hos de parlamentsledamöter som har undertecknat resolutionerna om de nyligen inträffade händelserna i Mexiko, de resolutioner som ni behandlar. Den nya mexikanska regeringen och zapatisternas nationella befrielsearmé har bekräftat att de åtar sig att sträva efter en politisk lösning. Därmed har de öppnat vägen för en fredlig lösning på denna konflikt, det anser vi precis som ni. I det här sammanhanget gläder vi oss självklart åt att det nya allmänna avtalet som undertecknats av unionen och Mexiko har trätt i kraft. Detta avtal, vilket Seguro påminde om, gör att vi kan fortsätta att stödja den process som just har inletts i Mexiko. Som ni vet är detta avtal mycket mer långtgående än ett handels- och samarbetsavtal. Det innehåller faktiskt en klausul om "de mänskliga rättigheterna", en fråga som nu är central i förbindelserna mellan unionen och Mexiko. Det innefattar även en klausul om respekt för åtaganden som gjorts, vilket ger oss möjlighet att ta hänsyn till hur människorättssituationen utvecklas i detta land och dess delstater. Dessutom inrättar avtalet en mekanism som tillåter avtalsparterna att reagera i den händelse målen i avtalet inte följs. Förutom ett samarbete i fråga om mänskliga rättigheter, demokrati och en sund offentlig förvaltning erbjuder detta avtal även en rättslig ram för samarbete på området för kultur, utbildning och yrkesutbildning med ett särskilt fokus på de minst gynnade sociala grupperna, med hänsyn till landets behov. Vi har också en ram för regionalt samarbete och till sist och framför allt samordning när det gäller sociala frågor och fattigdom. Detta är något som innefattar sårbara grupper, såsom ursprungsbefolkningen, samtidigt som man tar hänsyn till kravet på att respektera de mexikanska ursprungsbefolkningarnas rättigheter i egenskap av grupper. För att konkret tillämpa allt detta och i enlighet med det nationella strategidokumentet för Mexiko som nu har antagits, arbetar vi på plats med ett viktigt projekt för skogsodling i Lacandonie-skogen i Chiapas. Det konkreta syftet med detta projekt är inte endast att arbeta tillsammans med de berörda befolkningarna, utan också att lära dem tanken om en hållbar utveckling – här kombineras således både hållbar miljö och socialt arbete. Detta är vad vi gör just nu på ett mycket konkret plan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Lamy,"8,12,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph