Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-04-05-Speech-4-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010405.8.4-152"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, je comprends que les questions sur ce point s'adressent davantage au Conseil qu'à la Commission et que nous ne sommes, en l'occurrence, qu'un bien maigre produit de substitution. Cela étant, la Commission examine et approfondit le problème, et nous partageons un grand nombre des inquiétudes qui viennent d'être exprimées. Notre position est, en gros, la suivante. En ce qui concerne la décision de cette année - c'est-à-dire le soutien à une proposition de résolution que nous ne coparrainons pas - cela ne signifie nullement que nous excluons la possibilité de revenir à ce mécanisme dans l'avenir. Il est évident, en effet, que le dialogue n'est une option acceptable que s'il se traduit par des progrès sur le terrain. C'est la position qui a été adoptée aussi bien en janvier, sur le dialogue UE-Chine, que dans les conclusions du Conseil "Affaires générales" du 19 mars. Nous soutiendrons donc cette résolution si elle est mise au vote. Nous ne la coparrainons pas car nous pensons que la voie du dialogue direct conserve son potentiel. Les conditions de vie de la majeure partie de la population chinoise se sont améliorées au cours des vingt dernières années, la réforme économique et la libéralisation ayant conféré un certain degré de liberté aux citoyens dans les domaines économique et social. Malheureusement - et je dis bien malheureusement - il n'en va pas de même en ce qui concerne les droits civiques et politiques, et la situation dans le domaine des droits de l'homme est encore très loin de correspondre aux engagements que la Chine a souscrits au niveau international. Comme vous le savez, depuis 1996 nous avons instauré, avec la Chine, un dialogue bilatéral qui fournit un cadre propice à des discussions franches, dont je peux d'ailleurs témoigner pour avoir assisté au dernier sommet entre la Chine et l'Union européenne sous la présidence française. Certains signes positifs ont été enregistrés, tels que la ratification du pacte de l'ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 28 février dernier, et la signature du protocole d'accord avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies, en novembre dernier, qui, nous l'espérons, va maintenant être mis en œuvre. Mais il est clair que nous sommes soucieux de voir apparaître des résultats plus tangibles sur le terrain. Nos principales préoccupations rejoignent les vôtres, en l'occurrence la poursuite de la répression des dissidents politiques, les restrictions imposées à la liberté religieuse, l'application de la peine de mort, la ratification des pactes de l'ONU et leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les droits politiques et civils, le traitement des minorités ethniques, la détention arbitraire, etc. Pour ce qui est des Nations unies nous avons décidé cette année, lors du Conseil "Affaires générales" du 19 mars, de soutenir la résolution sur la Chine proposée par les États-Unis au sein de la Commission des droits de l'homme à Genève, pour autant que cette résolution soit soumise au vote. Nous avons convenu par ailleurs que les membres européens de la Commission des droits de l'homme voteront contre toute proposition de non-action qui serait présentée et feront campagne pour que les autres membres en fassent autant. En effet, nous estimons que la notion même de non-action est totalement contraire à l'esprit de dialogue que nous avons essayé d'instaurer. Nous avons répété à Genève, le 29 mars, "que la question de la violation des droits de l'homme est une affaire sérieuse pour nous, où qu'elle se produise dans le monde". Quant à la question du coparrainage de la résolution, nous estimons que le dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union et la Chine constitue un canal d'échange privilégié pour œuvrer en faveur d'une amélioration de la situation dans les divers domaines qui nous préoccupent. C'est effectivement la position qui a été agréée par le Conseil, parce que nous pensons qu'elle peut avoir un impact positif."@fr6
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg forstår, de spørgsmål, der er rejst i forbindelse med dette punkt, i højere grad er rettet til Rådet end til Kommissionen. Kommissionen er i denne sammenhæng kun en ringe erstatning. Kommissionen har ikke desto mindre undersøgt og analyseret denne problemstilling, og vi er i vid udstrækning enige i den bekymring, der er kommet til udtryk under dagens debat. Kommissionens holdning er i korte træk følgende. Når det gælder dette års beslutning, altså beslutningen om at støtte et resolutionsforslag, vi ikke er medansvarlige for, er dette på ingen måde ensbetydende med, at vi ikke på et senere tidspunkt kan vende tilbage til den tidligere procedure. Dialogen er selvsagt kun en acceptabel løsning, hvis den giver sig udslag i fremskridt i Kina. Denne holdning kom til udtryk i januar i forbindelse med dialogen mellem EU og Kina og i konklusionerne fra mødet den 19. marts 2001 i Rådet (almindelige anliggender). Vi støtter således det omtalte resolutionsforslag, såfremt det sættes under afstemning. Vi er ikke medansvarlige for forslaget, eftersom vi mener, at den direkte dialog fortsat rummer muligheder. Levevilkårene for størstedelen af den kinesiske befolkning er forbedret i løbet af de seneste 20 år, idet økonomiske reformer og liberalisering har sikret borgerne en vis frihed i økonomisk og social henseende. Beklageligvis gør samme tendens sig ikke gældende, når det drejer sig om borgerlige og politiske rettigheder, og situationen på menneskerettighedsområdet er langtfra i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, Kina har indgået på området. Siden 1996 har EU som bekendt ført en bilateral dialog med Kina. Der er hermed skabt et godt forum for en åben debat, hvilket jeg i øvrigt kan bevidne, idet jeg deltog i det seneste topmøde mellem Kina og EU under det franske formandskab. Der er sket visse fremskridt. Eksempelvis blev FN-pagten om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder ratificeret den 28. februar 2001. Aftaleprotokollen med FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder blev undertegnet i november 2000, og vi håber, den nu vil blive gennemført. Vi ser dog selvsagt gerne mere håndgribelige resultater på dette felt. Vores primære bekymring vedrører de forhold, også Europa-Parlamentet har påpeget, nemlig fortsat undertrykkelse af politiske dissidenter, begrænsning af trosfriheden, anvendelse af dødsstraf, manglende ratificering og gennemførelse af FN-pagter, i særdeleshed når det drejer sig om borgerlige og politiske rettigheder, måden hvorpå etniske mindretal behandles, vilkårlig varetægtsfængsling osv. Hvad angår FN, har vi i Rådet (almindelige anliggender) på mødet den 19. marts 2001 besluttet i år at støtte det resolutionsforslag om Kina, der er stillet af USA i FN's Menneskerettighedskommission i Genève, såfremt dette resolutionsforslag sættes under afstemning. Der er endvidere enighed om, at de europæiske medlemmer af FN's Menneskerettighedskommission stemmer imod ethvert forslag om ikke-indgriben, som måtte blive stillet, og vil søge at overbevise de øvrige medlemmer om, at de bør indtage samme holdning. Begrebet ikke-indgriben er efter vores opfattelse i sig selv klart i modstrid med den dialog, vi har søgt at etablere. Vi gentog på mødet den 29. marts 2001 i Genève, at spørgsmålet om krænkelse af menneskerettighederne efter vores opfattelse er et alvorligt anliggende, uanset hvor i verden krænkelserne forekommer. Hvad angår spørgsmålet om medansvar for resolutionsforslaget, er det vores opfattelse, at dialogen om menneskerettighederne, som føres mellem EU og Kina, åbner de bedste muligheder for en meningsudveksling, hvorigennem vi kan arbejde for en forbedring af situationen på de forskellige områder, der bekymrer os. Denne holdning billiges også af Rådet, og vi mener, vi hermed har mulighed for at påvirke udviklingen i positiv retning."@da1
". Herr Präsident, ich verstehe, dass die Fragen zu diesem Punkt sich mehr an den Rat als an die Kommission richten und dass wir in diesem Fall nur einen dürftigen Ersatz darstellen. Nichtsdestoweniger analysiert die Kommission dieses Problem und befasst sich damit. Wir teilen ebenfalls viele der hier geäußerten Befürchtungen. Unsere Position ist in ungefähr folgende. Was die Entscheidung in diesem Jahr betrifft – d. h. die Unterstützung eines Resolutionsantrags, den wir nicht miteinbringen –, so bedeutet dies keineswegs, dass wir die Möglichkeit ausschließen, in Zukunft nicht wieder auf diese Form zurückzukommen, denn es liegt auf der Hand, dass der Menschenrechtsdialog nur dann ein akzeptabler Weg ist, wenn hinreichende Fortschritte vor Ort erzielt werden. Diese Position wurde sowohl im Januar zum Dialog EU-China als auch in den Schlussfolgerungen des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ vom 19. März eingenommen. Wir werden diese Resolution also unterstützen, wenn sie zur Abstimmung gestellt wird. Wir werden sie jedoch nicht miteinbringen, da wir der Auffassung sind, dass die Möglichkeiten des direkten Dialogs noch nicht ausgeschöpft sind. Die Lebensbedingungen der Mehrheit der chinesischen Bevölkerung haben sich in den letzten 20 Jahren verbessert, wobei die Wirtschaftsreform und die Liberalisierung den Bürgern ein gewisses Maß an Freiheit im wirtschaftlichen und sozialen Bereich gebracht haben. Leider - und das möchte ich betonen - trifft dies nicht auf die politischen und die Bürgerrechte zu, und die Situation im Bereich der Menschenrechte entspricht bei Weitem noch nicht den Verpflichtungen, die China auf internationaler Ebene eingegangen ist. Wie Sie wissen, haben wir 1996 einen bilateralen Dialog mit China eingeleitet, der einen geeigneten Rahmen für freimütige Diskussionen bietet, von denen ich mich übrigens selbst überzeugen konnte, da ich die Möglichkeit hatte, am letzten Gipfel zwischen China und der Europäischen Union unter der französischen Präsidentschaft teilzunehmen. Es sind gewisse positive Anzeichen festzustellen, wie die Ratifizierung der Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte am 28. Februar dieses Jahres sowie die Unterzeichnung des mit dem Hohen Kommissar für Menschenrechte im vergangenen November vereinbarten „Memorandum of Understanding“, das - wie wir hoffen - jetzt zur Anwendung kommt. Doch es ist klar, dass wir darauf hinarbeiten, dass konkretere Ergebnisse in der Praxis erzielt werden. Unsere Hauptsorgenpunkte stimmen mit den von Ihnen geäußerten überein - die andauernde Unterdrückung von politischen Dissidenten, die Beschränkungen der Religionsfreiheit, die Anwendung der Todesstrafe, die Ratifizierung und Umsetzung der UN-Pakte insbesondere hinsichtlich der politischen und bürgerlichen Rechte, die Behandlung der ethnischen Minderheiten, willkürliche Verhaftungen u. a. Was die Vereinten Nationen betrifft, so haben wir auf dem Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ am 19. März beschlossen, dieses Jahr die von den USA eingereichte Resolution in der Menschenrechtskommission in Genf zu unterstützen, sofern diese zur Abstimmung gestellt wird. Wir sind weiterhin übereingekommen, dass die europäischen Mitglieder der Menschenrechtskommission gegen jeden Nichtbefassungsantrag stimmen werden und dafür eintreten, dass die anderen Mitglieder dies ebenfalls tun, denn wir sind der Meinung, dass schon der Begriff der Nichtbefassung völlig unvereinbar mit dem Geist des Dialogs ist, den wir versucht haben zu schaffen. Am 29. März haben wir in Genf wiederholt, dass wir die Frage der Menschenrechtsverletzungen, unabhängig davon, wo sie in der Welt auftreten, mit großem Ernst betrachten. Was die Frage betrifft, ob wir die Resolution miteinbringen, so sind wir der Auffassung, dass der Menschenrechtsdialog zwischen der Union und China das vorrangige Austauschforum darstellt, um für eine Verbesserung der Lage in den verschiedenen Bereichen, die uns Sorge bereiten, einzutreten. Ebendiese Position hat der Rat gebilligt, da sie nach unserem Dafürhalten eine positive Wirkung zeitigen kann."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ ότι οι ερωτήσεις για αυτό το θέμα απευθύνονται μάλλον στο Συμβούλιο παρά στην Επιτροπή και ότι, στην προκειμένη περίπτωση, είμαστε μάλλον ανεπαρκές υποκατάστατο. Ανεξαρτήτως αυτού, η Επιτροπή εξετάζει και εμβαθύνει το πρόβλημα και συμμεριζόμαστε πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Η θέση μας είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Όσον αφορά την απόφαση του τρέχοντος έτους – δηλαδή την υποστήριξη μιας πρότασης ψηφίσματος που δεν καταθέσαμε εμείς – αυτό δεν σημαίνει κατ’ ουδένα τρόπο ότι αποκλείουμε την πιθανότητα να επανεξετάσουμε το μηχανισμό αυτό στο μέλλον. Πράγματι, είναι προφανές ότι ο διάλογος αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική λύση μόνον αν συνοδεύεται από πρόοδο επιτόπου. Αυτή είναι η θέση που εγκρίθηκε τόσο τον Ιανουάριο, σχετικά με το διάλογο ΕΕ-Κίνας, όσο και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 19ης Μαρτίου. Θα υποστηρίξουμε συνεπώς το εν λόγω ψήφισμα αν τεθεί σε ψηφοφορία. Δεν το υπογράφουμε, διότι πιστεύουμε ότι η οδός του άμεσου διαλόγου δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της. Οι βιοτικές συνθήκες της πλειοψηφίας του κινεζικού λαού βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, δεδομένου ότι η οικονομική μεταρρύθμιση και η ελευθέρωση προσέδωσαν έναν κάποιο βαθμό ελευθερίας στους πολίτες στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Δυστυχώς – και το τονίζω, δυστυχώς – δεν συμβαίνει το ίδιο όσον αφορά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, και η κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πόρρω απέχει ακόμη από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κίνα στο διεθνές επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, από το 1996, εγκαινιάσαμε διμερή διάλογο με την Κίνα, που προσφέρει πρόσφορο πλαίσιο για ειλικρινείς συζητήσεις, στις οποίες μπορώ να αναφερθώ, διότι παρέστην στην τελευταία διάσκεψη κορυφής μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας. Κατεγράφησαν ορισμένα θετικά σημάδια, όπως η κύρωση του συμφώνου του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, στις 28 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους και η υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας με την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον προηγούμενο Νοέμβριο, το οποίο ελπίζουμε ότι πρόκειται τώρα να τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά είναι σαφές ότι αναμένουμε με ανησυχία την εμφάνιση περισσότερο απτών αποτελεσμάτων επιτόπου. Οι κύριες ανησυχίες μας συμπίπτουν με τις δικές σας και αφορούν συγκεκριμένα τη συνέχιση της καταστολής εις βάρος των πολιτικών διαφωνούντων, τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη θρησκευτική ελευθερία, την εφαρμογή της θανατικής ποινής, την κύρωση των συμφώνων του ΟΗΕ και την εφαρμογή τους, ιδίως όσον αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, τη μεταχείριση των εθνοτικών μειονοτήτων, την αυθαίρετη κράτηση κλπ. Όσον αφορά τα Ηνωμένα Έθνη, αποφασίσαμε εφέτος, κατά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 19ης Μαρτίου, να υποστηρίξουμε το ψήφισμα για την Κίνα που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γενεύη, εφόσον το ψήφισμα αυτό τεθεί σε ψηφοφορία. Συμφωνήσαμε, εξάλλου, ότι τα ευρωπαϊκά μέλη της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα καταψηφίσουν οποιαδήποτε τυχόν υποβληθείσα πρόταση μη ανάληψης δράσης και θα αναλάβουν εκστρατεία για να πείσουν τα υπόλοιπα μέλη να πράξουν το ίδιο. Πράγματι, εκτιμούμε ότι η ίδια η έννοια της μη δράσης είναι εντελώς αντίθετη προς το πνεύμα διαλόγου που προσπαθήσαμε να εγκαινιάσουμε. Στη Γενεύη, επαναλάβαμε στις 29 Μαρτίου “ότι το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σοβαρή υπόθεση για μας, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν συμβαίνει”. Όσον αφορά το θέμα της συνυπογραφής του ψηφίσματος, εκτιμούμε ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της Ένωσης και της Κίνας αποτελεί ένα προνομιούχο δίαυλο ανταλλαγής απόψεων για τη βελτίωση της κατάστασης στους διαφόρους τομείς που μας ανησυχούν. Πράγματι, αυτή η θέση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο."@el8
". Mr President, I realise that the questions on this point are addressed more to the Council than the Commission and that we are a poor substitute. Nonetheless, the Commission is examining the problem in depth and we share many of the concerns which have just been voiced. Broadly speaking, our position can be summarised as follows. As regards this year’s decision, namely that we will support a motion for a resolution which we do not co-sponsor, this does not mean to say that we rule out the possibility of returning to this mechanism at a later date. Dialogue is clearly an acceptable option only if it leads to progress on the ground. This is the position which was adopted in January on the EU-China dialogue and in the conclusions of the General Affairs Council meeting on 19 March. We will therefore support this resolution if it is put to the vote. We will not co-sponsor it since we think that direct dialogue still has potential. The living conditions of the bulk of the Chinese population have improved over the last twenty years as economic reform and liberalisation have given citizens a certain degree of economic and social freedom. Unfortunately – and I do stress unfortunately – the same cannot be said of civil and political rights, and the human rights situation still falls considerably short of the commitments that China has entered into internationally. As you know, back in 1996 we set up a bilateral dialogue with China, which provides a suitable forum for frank exchanges of views which I can bear witness to, having attended the last summit meeting between China and the European Union during the French Presidency. A number of positive signs have emerged, such as the ratification of the UN Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights on 28 February and the signing, last November, of the outline agreement with the UN High Commission for Human Rights which, we hope, will now be implemented. We are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground. Our main preoccupations are the same as yours, the continued persecution of political dissidents, the restrictions imposed on religious freedom, the application of the death penalty, the ratification of the UN covenants and their implementation, especially as regards political and civil rights, the treatment of ethnic minorities, arbitrary detention and so on. As far as the United Nations is concerned, during the General Affairs Council meeting on 19 March, we decided to back the resolution on China tabled by the United States within the Human Rights Commission in Geneva, should that resolution be put to the vote. We also agreed that the European Members of the Human Rights Commission would vote against any non-action motion that is tabled and would lobby to ensure the other members did the same. We feel that the very notion of non-action is totally opposed to the spirit of dialogue that we have tried to establish. We restated our position in Geneva on 29 March that we take the issue of the violation of human rights seriously wherever it occurs in the world. As to the question of co-sponsoring the resolution, we feel that the dialogue on human rights between the European Union and China is a privileged channel of communication working to improve the situation in the many spheres of concern to us. This is in fact the position which was endorsed by the Council, because we feel that it may have a positive impact."@en3
"(FR) Señor Presidente, comprendo que las preguntas sobre este punto van dirigidas más al Consejo que a la Comisión y que nosotros sólo somos, en este caso, un pobre producto de substitución. Dicho esto, la Comisión examina y profundiza el problema, y nosotros compartimos muchas de las preocupaciones que acaban de expresarse. Nuestra posición, en líneas generales, es la siguiente. Con respecto a la decisión de este año - es decir, el apoyo a una propuesta de resolución que nosotros no coapadrinamos -, ello no significa en absoluto que excluimos la posibilidad de volver a utilizar este mecanismo en el futuro. Es evidente, en efecto, que el diálogo no es una opción aceptable, salvo que se traduzca por progresos sobre el terreno. Se trata de la posición que también se aprobó, en enero, sobre el diálogo UE-China, así como en las conclusiones del Consejo “Asuntos Generales” de 19 de marzo. Nosotros apoyaremos, pues, esta resolución si se somete a votación. No la coapadrinaremos puesto que pensamos que la vía del diálogo directo conserva su potencial. Las condiciones de vida de la mayor parte de la población china han mejorado durante los veinte últimos años, puesto que la reforma económica y la liberalización han dado cierto grado de libertad a los ciudadanos en los ámbitos económico y social. Desgraciadamente - y digo desgraciadamente - no ocurre lo mismo con respecto a los derechos cívicos y políticos, y la situación en el ámbito de los derechos humanos aún dista mucho de adaptarse a los compromisos que China ha suscrito en el plano internacional. Como ustedes saben, desde 1996 hemos instaurado con China un diálogo bilateral que proporciona un marco propicio para discusiones francas, de las que, además, puedo dar testimonio por haber asistido a la última cumbre entre China y la Unión Europea, bajo la Presidencia francesa. Se han registrado algunos signos positivos, tales como la ratificación del pacto de la ONU relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, el 28 de febrero último, y la firma del protocolo de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en noviembre último, que esperamos se aplique. Pero es evidente que nos preocupa ver resultados más tangibles sobre el terreno. Nuestras principales preocupaciones se acercan a las de ustedes; en este caso, la continuación de la represión de los disidentes políticos, las restricciones impuestas a la libertad religiosa, la aplicación de la pena de muerte, la ratificación de los pactos de la ONU y su aplicación, sobre todo con respecto a los derechos políticos y civiles, el trato de las minorías étnicas, los arrestos arbitrarios, etcétera. Con respecto a las Naciones Unidas hemos decidido este año en el Consejo “Asuntos Generales” de 19 de marzo apoyar la resolución sobre China propuesta por los Estados Unidos en el seno de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, siempre que dicha resolución se someta a votación. Hemos acordado, además, que los miembros europeos de la Comisión de Derechos Humanos votarán en contra de cualquier propuesta de no-acción que se presente y que procurarán que los demás miembros hagan lo propio. En efecto, nosotros consideramos que la propia noción de no-acción es totalmente contraria al espíritu de diálogo que hemos tratado de instaurar. Hemos repetido en Ginebra, el 29 de marzo, “que nosotros consideramos que la cuestión de la violación de los derechos humanos es un asunto serio en cualquier parte del mundo en que se produzca”. En cuanto al problema del coapadrinamiento de la resolución, nosotros consideramos que el diálogo sobre los derechos humanos entre la Unión y China constituye un canal de intercambio privilegiado para actuar en favor de una mejora de la situación en los diversos ámbitos que nos preocupan. Se trata, efectivamente, de la posición que ha sido aceptada por el Consejo, porque pensamos que puede tener un efecto positivo."@es12
"Arvoisa puhemies, ymmärrän kyllä, että tätä aihetta koskevat kysymykset ovat enemmän neuvoston kuin komission alaa ja että olemme näin ollen vain kehno korvike. Komissio kuitenkin tarkastelee ja pohtii tätä ongelmaa, ja jaamme monet äsken esitetyistä huolenaiheista. Kantamme on pääpiirteissään seuraavanlainen. Tämänvuotinen päätös – eli sellaisen päätöslauselmaesityksen tukeminen, jota emme ole esittäneet – ei tarkoita, että sulkisimme pois mahdollisuuden palata tulevaisuudessa tähän mekanismiin. Vuoropuhelu ei nimittäin ole hyvä vaihtoehto, ellei se johda edistykseen paikan päällä. Tämä hyväksyttiin niin tammikuussa käydyissä keskusteluissa EU:n ja Kiinan välisestä vuoropuhelusta kuin myös 19. maaliskuuta kokoontuneen yleisten asioiden neuvoston päätelmissä. Tuemme siis tätä päätöslauselmaa, jos siitä äänestetään. Emme ole esittäneet sitä, sillä uskomme suoran vuoropuhelun mahdollisuuksiin. Kiinalaisten enemmistön elinolot ovat parantuneet 20 viime vuoden aikana, kun talousuudistus ja kaupan vapauttaminen ovat antaneet kansalaisille tietyn määrän vapautta taloudellisella ja yhteiskunnallisella alalla. Valitettavasti – ja sanon todellakin: valitettavasti – sama ei koske kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, eikä ihmisoikeustilanne vastaa vielä läheskään niitä sitoumuksia, jotka Kiina on tehnyt kansainvälisellä tasolla. Kuten tiedätte, aloitimme vuonna 1996 Kiinan kanssa kahdenvälisen vuoropuhelun, joka on otollinen ympäristö rehellisille keskusteluille, minkä voin vakuuttaa teille osallistuttuani Ranskan puheenjohtajakaudella viimeisimpään Kiinan ja Euroopan unionin väliseen huippukokoukseen. Joitakin myönteisiä merkkejä on saatu, kuten YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi 28. helmikuuta ja Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun kanssa viime marraskuussa allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja, joka toivottavasti pannaan nyt täytäntöön. On kuitenkin selvä, että haluamme nähdä konkreettisempia tuloksia paikan päällä. Suurimmat huolenaiheemme ovat samat kuin teidän, nimittäin poliittisten toisinajattelijoiden vainoaminen, uskonnonvapauden rajoittaminen, kuolemanrangaistuksen soveltaminen, YK:n sopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano erityisesti kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien osalta, etnisten vähemmistöjen kohtelu, mielivaltaiset pidätykset ja niin edelleen. Yhdistyneiden Kansakuntien osalta päätimme tänä vuonna 19. maaliskuuta kokoontuneessa yleisten asioiden neuvostossa tukea Kiinaa koskevaa päätöslauselmaa, jota Yhdysvallat esitti Geneven ihmisoikeustoimikunnalle, kunhan tästä päätöslauselmasta äänestetään. Olemme lisäksi sopineet, että kaikki ihmisoikeustoimikunnan eurooppalaiset jäsenet äänestävät kaikkia mahdollisia toiminnasta pidättäytymistä koskevia ehdotuksia vastaan ja että ne pyrkivät saamaan muut jäsenet tekemään samoin. Mielestämme koko toiminnasta pidättäytymisen käsite on täysin ristiriidassa sen vuoropuheluhengen kanssa, jota olemme pyrkineet luomaan. Toistimme Genevessä 29. maaliskuuta, että suhtaudumme vakavasti ihmisoikeusloukkauksiin riippumatta siitä, missä päin maailmaa ne tapahtuvat. Kysymykseen päätöslauselman yhteisestä tukemisesta voin sanoa, että mielestämme EU:n ja Kiinan välinen vuoropuhelu ihmisoikeuksista on erityinen keskusteluväylä, jonka kautta voidaan toimia tilanteen parantamiseksi meitä huolestuttavilla aloilla. Tämä on kanta, jonka neuvosto päätti, koska uskomme, että sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia."@fi5
"Signor Presidente, mi rendo conto che le domande sono rivolte più al Consiglio che alla Commissione. Sono consapevole che, in questa circostanza, la Commissione non è che un surrogato inadeguato. Ciò premesso, vorrei sottolineare che la Commissione esamina e studia approfonditamente il problema e che condivide molte delle preoccupazioni da voi manifestate. In linea di massima, la nostra posizione è la seguente. Per quel che concerne la decisione di quest’anno, cioè il sostegno ad una proposta di risoluzione che noi non copatrociniamo, ciò non significa che escludiamo la possibilità di ritornare in futuro a tale meccanismo. E’ evidente, infatti, che il dialogo può essere accettato solamente se garantisce progressi . Questa è d’altronde la posizione adottata sia nel mese di gennaio sul dialogo UE­Cina, sia nelle conclusioni del Consiglio "affari generali" del 19 marzo. Sosterremo quindi questa risoluzione se sarà messa ai voti; non la copatrociniamo perché siamo convinti che la via del dialogo diretto conservi il suo potenziale. Negli ultimi vent’anni le condizioni di vita della maggior parte della popolazione cinese sono migliorate grazie alla riforma economica e alla liberalizzazione che hanno assicurato una certa libertà ai cittadini in campo economico e sociale. Purtroppo - sottolineo purtroppo - non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda i diritti civili e politici e la situazione dei diritti dell’uomo è ancora lungi dal corrispondere agli impegni che la Cina ha sottoscritto a livello internazionale. Come sapete, dal 1996 abbiamo instaurato un dialogo bilaterale con la Cina, che fornisce un quadro propizio per discussioni franche. Posso renderne testimonianza, dato che ho partecipato all’ultimo vertice fra Cina e Unione europea durante la Presidenza francese. Vi sono alcuni segnali positivi quali la ratifica, il 28 febbraio scorso, del patto dell’ONU sui diritti economici, sociali e culturali e la firma, nel novembre scorso, del protocollo d’accordo con l’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite che ci auguriamo sarà applicato. E’ chiaro tuttavia che vorremmo poter registrare risultati più tangibili . Condividiamo le vostre preoccupazioni principali, nella fattispecie la repressione dei dissidenti politici, le restrizioni imposte alla libertà religiosa, la pena di morte, la ratifica dei patti dell’ONU e la loro applicazione, in particolare per quel che concerne i diritti politici e civili, il trattamento delle minoranze etniche, la carcerazione arbitraria, eccetera. Relativamente alle Nazioni Unite, quest’anno in occasione del Consiglio "affari generali" del 19 marzo abbiamo deciso di appoggiare la risoluzione sulla Cina proposta dagli Stati Uniti in seno alla Commissione per i diritti dell’uomo di Ginevra, a condizione che tale risoluzione sia messa ai voti. Abbiamo deciso, inoltre, che i membri europei della Commissione per i diritti dell’uomo voteranno contro eventuali proposte di inazione e si prodigheranno affinché gli altri membri facciano altrettanto. Riteniamo infatti che la nozione stessa di inazione sia assolutamente contraria allo spirito di dialogo che abbiamo cercato di instaurare. Il 29 marzo a Ginevra, abbiamo ribadito che "la questione delle violazioni dei diritti umani è un problema serio per noi, ovunque nel mondo siano esse perpetrate ". In merito alla questione del copatrocinio della risoluzione, riteniamo che il dialogo sui diritti dell’uomo fra Unione e Cina rappresenti una via di scambio privilegiata su cui quale lavorare per migliorare la situazione nei diversi settori che ci preoccupano. Tale è la posizione approvata dal Consiglio, in quanto riteniamo che possa avere un impatto positivo."@it9
". Mr President, I realise that the questions on this point are addressed more to the Council than the Commission and that we are a poor substitute. Nonetheless, the Commission is examining the problem in depth and we share many of the concerns which have just been voiced. Broadly speaking, our position can be summarised as follows. As regards this year’s decision, namely that we will support a motion for a resolution which we do not co-sponsor, this does not mean to say that we rule out the possibility of returning to this mechanism at a later date. Dialogue is clearly an acceptable option only if it leads to progress on the ground. This is the position which was adopted in January on the EU-China dialogue and in the conclusions of the General Affairs Council meeting on 19 March. We will therefore support this resolution if it is put to the vote. We will not co-sponsor it since we think that direct dialogue still has potential. The living conditions of the bulk of the Chinese population have improved over the last twenty years as economic reform and liberalisation have given citizens a certain degree of economic and social freedom. Unfortunately – and I do stress unfortunately – the same cannot be said of civil and political rights, and the human rights situation still falls considerably short of the commitments that China has entered into internationally. As you know, back in 1996 we set up a bilateral dialogue with China, which provides a suitable forum for frank exchanges of views which I can bear witness to, having attended the last summit meeting between China and the European Union during the French Presidency. A number of positive signs have emerged, such as the ratification of the UN Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights on 28 February and the signing, last November, of the outline agreement with the UN High Commission for Human Rights which, we hope, will now be implemented. We are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground. Our main preoccupations are the same as yours, the continued persecution of political dissidents, the restrictions imposed on religious freedom, the application of the death penalty, the ratification of the UN covenants and their implementation, especially as regards political and civil rights, the treatment of ethnic minorities, arbitrary detention and so on. As far as the United Nations is concerned, during the General Affairs Council meeting on 19 March, we decided to back the resolution on China tabled by the United States within the Human Rights Commission in Geneva, should that resolution be put to the vote. We also agreed that the European Members of the Human Rights Commission would vote against any non-action motion that is tabled and would lobby to ensure the other members did the same. We feel that the very notion of non-action is totally opposed to the spirit of dialogue that we have tried to establish. We restated our position in Geneva on 29 March that we take the issue of the violation of human rights seriously wherever it occurs in the world. As to the question of co-sponsoring the resolution, we feel that the dialogue on human rights between the European Union and China is a privileged channel of communication working to improve the situation in the many spheres of concern to us. This is in fact the position which was endorsed by the Council, because we feel that it may have a positive impact."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik begrijp dat de vragen met betrekking tot deze onderwerpen meer op de Raad dan op de Commissie betrekking hebben en dat wij slechts een vervangende rol kunnen vervullen. De Commissie bestudeert dit vraagstuk evenwel grondig en deelt veel van de zorgen die zojuist zijn geuit. Ons standpunt is het volgende. Wat het besluit van dit jaar betreft – dat wil zeggen ondersteuning van een voorstel voor een resolutie die wij niet zullen ondertekenen - wil ik u laten weten dat wij de mogelijkheid niet willen uitsluiten om in de toekomst op dit mechanisme terug te komen. Het moge duidelijk zijn dat wij alleen de dialoog willen voortzetten als er in de praktijk daadwerkelijk vorderingen worden gemaakt. Dit standpunt is niet alleen in januari aangenomen met betrekking tot de dialoog tussen de EU en China, maar is ook opgenomen in de conclusies van de Raad "Algemene Zaken" van 19 maart. Wij zullen deze resolutie derhalve steunen als ze in stemming wordt gebracht. Wij zullen haar echter niet ondertekenen, aangezien wij van mening zijn dat de directe weg van de dialoog nog vele mogelijkheden te bieden heeft. De levensomstandigheden van de meeste Chinezen zijn de afgelopen 20 jaar verbeterd en de burgers beschikken op economisch en sociaal gebied nu over enige vrijheid dankzij de economische hervorming en de liberalisering. Helaas geldt dit niet voor de burgerrechten en politieke rechten en dit betreur ik ten zeerste. De situatie met betrekking tot de mensenrechten komt nog lang niet overeen met de verplichtingen die China op internationaal niveau is aangegaan. Zoals u weet, voeren we sinds 1996 met China een bilaterale dialoog in het kader waarvan open en oprechte debatten worden gevoerd. Ik ben hiervan getuige geweest, aangezien ik de laatste Top tussen China en de Europese Unie heb bijgewoond, die onder het Franse voorzitterschap heeft plaatsgevonden. Er zijn enkele positieve signalen waargenomen, zoals de ratificatie op 28 februari 2001 van het VN-Verdrag inzake de economische, sociale en culturele rechten en de ondertekening, in november jongstleden, van het memorandum van overeenkomst met het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Wij hopen dat dit memorandum ten uitvoer zal worden gebracht. Uiteraard willen wij evenwel dat er meer tastbare resultaten op dit gebied worden geboekt. Wij delen uw zorgen op een aantal voor ons zeer belangrijke gebieden, zoals de nog altijd voortdurende onderdrukking van politieke dissidenten, de bestaande beperkingen op het gebied van de godsdienstuitoefening, de toepassing van de doodstraf, de ratificatie en tenuitvoerlegging van de VN-Verdragen - met name op het gebied van de burgerrechten en politieke rechten -, de wijze waarop etnische minderheden worden behandeld en de detentie op willekeurige gronden. Tijdens de Raad "Algemene Zaken" van 19 maart dit jaar hebben wij besloten om de VN-resolutie over China, die door de VS binnen de VN-mensenrechtencommissie in Genève is voorgesteld, te steunen als de resolutie in stemming wordt gebracht. Wij zijn overigens overeengekomen dat alle Europese leden van de VN-mensenrechtencommissie tegen ieder voorstel zullen stemmen om van maatregelen af te zien. De Europese leden zullen er bij de andere leden op aandringen hun voorbeeld te volgen. Wij zijn van mening dat maatregelen juist goed passen in het kader van de dialoog die wij getracht hebben in te stellen. Wij hebben op 29 maart in Genève herhaald dat "de schending van de mensenrechten, waar ook ter wereld, voor ons een bijzonder ernstig vraagstuk is". Wat betreft de medeondertekening van de resolutie zijn wij van mening dat de dialoog over de mensenrechten tussen de Unie en China het beste middel vormt om een verbetering van de situatie te bewerkstelligen op de verschillende gebieden die onze zorg hebben. De Raad heeft zich achter dit standpunt geschaard, aangezien wij verwachten dat het een positief effect zal hebben."@nl2
"Senhor Presidente, compreendo que as questões relativas a este assunto se dirigem mais ao Conselho do que à Comissão e que, neste caso, o nosso papel não passa de uma fraca substituição. Assim sendo, a Comissão analisa e estuda o problema, e partilhamos de muitas das preocupações que acabaram de ser expressas. A nossa posição é, grosso modo, a seguinte: No que toca à decisão deste ano - isto é, o apoio a uma proposta de resolução que nós não co-patrocinamos - isso não significa de modo algum que excluamos a possibilidade de, no futuro, voltar a utilizar este mecanismo. Com efeito, é evidente que o diálogo só é uma opção aceitável se se traduzir em progressos no terreno. Essa é a posição que foi adoptada tanto em Janeiro, sobre o diálogo UE­China, como nas conclusões do Conselho "Assuntos Gerais" de 19 de Março. Por conseguinte, se esta resolução for posta à votação, nós apoiá-la-emos. Não a co-patrocinaremos porque entendemos que a via do diálogo directo continua a ter o seu potencial. As condições de vida da maior parte da população chinesa melhoraram ao longo destes últimos vinte anos, tendo a reforma económica e a liberalização conferido um certo grau de liberdade aos cidadãos nos domínios económico e social. Infelizmente – e de facto digo infelizmente - o mesmo não se passa com as questões ligadas aos direitos cívicos e políticos, sendo que a situação no domínio dos direitos do Homem está ainda longe de corresponder aos compromissos que a China assumiu a nível internacional. Como é do vosso conhecimento, desde 1996 que instaurámos com a China um diálogo bilateral que oferece um quadro propício a discussões francas, o qual posso aliás testemunhar pelo facto de ter assistido à última cimeira entre a China e a União Europeia sob a Presidência francesa. Registaram-se alguns sinais positivos, tais como a ratificação do pacto da ONU relativo aos direitos económicos, sociais e culturais, a 28 de Fevereiro último, e a assinatura do protocolo de acordo com o Alto Comissariado para os Direitos do Homem das Nações Unidos, em Novembro passado, o qual, assim o esperamos, irá agora ser aplicado. Contudo, é óbvio que estamos atentos à manifestação de resultados mais tangíveis no terreno. As nossas principais preocupações são as vossas, no caso vertente, a continuação da repressão dos dissidentes políticos, as restrições impostas à liberdade religiosa, a aplicação da pena de morte, a ratificação dos pactos da ONU e a sua aplicação, nomeadamente no que se refere aos direitos políticos e civis, o tratamento das minorias étnicas, a detenção arbitrária, etc. No que se refere às Nações Unidas, decidimos este ano, aquando do Conselho "Assuntos Gerais" de 19 de Março, apoiar a resolução sobre a China proposta pelos Estados Unidos no seio da Comissão dos Direitos do Homem em Genebra, na medida em que esta resolução será submetida a votação. Por outro lado, decidimos que os membros europeus da Comissão dos Direitos do Homem votarão contra qualquer proposta de não-acção que venha a ser apresentada e farão campanha para que os outros membros tenham a mesma posição. Efectivamente, consideramos que a própria noção de não-acção é totalmente contrária ao espírito de diálogo que tentámos instaurar. Reiterámos em Genebra, a 29 de Março, "que a questão da violação dos direitos humanos é para nós um assunto sério, seja em que parte do mundo for". Quanto à questão de co-patrocinar a resolução, estimamos que o diálogo sobre os direitos humanos entre a União e a China constitui um canal de comunicação privilegiado que permite trabalhar no sentido de uma melhoria da situação nos diversos domínios que nos preocupam. Esta foi, efectivamente, a posição aceite pelo Conselho, atendendo a que pensamos que a mesma pode ter um impacto positivo."@pt11
"Herr talman! Jag förstår att frågorna på den här punkten riktar sig mer till rådet än till kommissionen och att vi i det här fallet är en väl mager ersättning. Samtidigt är detta ett problem som kommissionen studerar och fördjupar sig i, och vi delar ett stort antal av de farhågor som just har uttryckts. Vår ståndpunkt är i grova drag följande. När det gäller årets beslut – dvs. beslutet att stödja ett resolutionsförslag som vi dock inte lägger fram tillsammans med FN – betyder det inte på något sätt att vi utesluter möjligheten att återgå till den mekanismen i framtiden. Självklart är en dialog bara godtagbar om den leder till framsteg i samhället. Denna ståndpunkt om dialogen mellan EU och ­Kina intogs både i januari och i slutsatserna från mötet i rådet (allmänna frågor) den 19 mars. Går denna resolution till omröstning kommer vi således att stödja den. Men vi kommer inte att lägga fram den, eftersom vi anser att den direkta dialogen fortfarande bär på möjligheter. Levnadsvillkoren för den större delen av den kinesiska befolkningen har förbättrats under de senaste 20 åren, då de ekonomiska reformerna och liberaliseringen har gett medborgarna ett visst mått av frihet på det ekonomiska och sociala området. Tyvärr – och jag menar verkligen tyvärr – är det inte likadant när det gäller medborgerliga och politiska rättigheter, och människorättssituationen ligger fortfarande långt ifrån de åtaganden som Kina har skrivit under på i internationella sammanhang. Som ni vet inledde vi en bilateral dialog med Kina 1996 och den är en bra ram för uppriktiga diskussioner, vilket jag för övrigt kan intyga eftersom jag närvarade vid det senaste toppmötet mellan Kina och Europeiska unionen, under det franska ordförandeskapet. Vissa positiva signaler har noterats, bl.a. ratificerades FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter den 28 februari i år och avtalsprotokollet med Förenta nationernas höge kommissarie för mänskliga rättigheter undertecknades i november förra året, ett protokoll som vi nu hoppas kommer att genomföras. Men självklart är vi angelägna om att få se mer påtagliga resultat ute i samhället. Våra främsta orosmoln är desamma som era: det fortsatta förtrycket av politiska dissidenter, den begränsade religionsfriheten, tillämpningen av dödsstraffet, ratifikationen av FN:s konvention och genomförandet av dessa konventioner, framför allt när det gäller politiska och medborgerliga rättigheter, behandling av etniska minoriteter, godtyckliga fängslanden, osv. När det gäller Förenta nationerna har vi i år beslutat, vid mötet i rådet (allmänna frågor) den 19 mars, att stödja den resolution om Kina som Förenta staterna har lagt fram i kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève, så vitt denna resolution går till omröstning. Vi har för övrigt kommit överens om att de europeiska medlemmarna av kommissionen för mänskliga rättigheter skall rösta emot alla förslag om "icke-handling" och verka för att övriga medlemmar skall göra likadant. Vi anser faktiskt att själva begreppet "icke-handling" står i total motsats till den dialoganda som vi har försökt skapa. I Genève den 29 mars upprepade vi "att frågan om brott mot de mänskliga rättigheterna är en allvarlig fråga för oss, var än i världen dessa brott begås". När det gäller frågan om att tillsammans med FN lägga fram resolutionen anser vi att dialogen om mänskliga rättigheter mellan unionen och Kina är en förnämlig diskussionskanal när det gäller att verka för en förbättring av situationen på de olika områden som vi bekymrar oss för. Den ståndpunkten har godtagits av rådet, för vi tror att den kan ha en positiv inverkan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Lamy,"8,12,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph