Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-04-04-Speech-3-146"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010404.7.3-146"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Rådet har upprepade gånger uttryckt sin djupa oro över de stora spänningarna och det omfattande våldet i södra Serbien samt det ökade antalet incidenter i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, särskilt nära gränsen till Förbundsrepubliken Jugoslavien – incidenter som rådet starkt fördömde i sina slutsatser av den 26 februari. Vid samma tillfälle upprepade rådet att det helt och fullt står fast vid principen att alla gränser i området är okränkbara. Sedan dess har Europeiska unionen varit aktivt engagerad i att försöka lösa krisen i nära samarbete med myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien, Nato/Kfor och myndigheterna i FYROM. Rådet har också uttryckt att det är berett att fortsätta att ge konkret stöd till ansträngningarna att uppnå en fredlig lösning på konflikten med full respekt för Förbundsrepubliken Jugoslaviens suveränitet och territoriella integritet. I detta syfte välkomnade unionen den höge representanten Javier Solanas beslut att placera ut ytterligare ett betydande antal observatörer – upp till 30 stycken – från unionens observatörsmission i södra Serbien – detta sedan han vid rådets möte (allmänna frågor) den 19 mars efter kontakter med Nato och efter undertecknandet av ett eldupphöravtal med parterna gjort bedömningen att observatörernas säkerhet var nöjaktigt garanterad. Rådet stödde i sina slutsatser av den 19 mars initiativet från myndigheterna i Belgrad att finna en fredlig och varaktig lösning på den nuvarande situationen i södra Serbien. Initiativet, som presenterades för Europeiska unionens kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik av den serbiske vice premiärministern Covic och Förbundsrepubliken Jugoslaviens utrikesminister Svilanovic, anses vara en lämplig grundval för fortsatt verksamhet. Vid detta tillfälle meddelade kommissionen att den skall fördubbla sitt ekonomiska stöd i Presevodalen. Stödet uppgår nu till närmare 2 miljoner euro. Kommissionen överväger också vilka bidrag som på lång sikt kan göras enligt euro-programmet på 240 miljoner för Serbien år 2001. Som en bekräftelse på rådets engagemang bör de ärade parlamentsledamöterna vara medvetna om att en företrädare för den höge representanten Solana tog aktiv del – tillsammans med en företrädare för Natos generalsekreterare – i de förhandlingar som den 13 mars 2001 ledde fram till att de serbiska och albanska företrädarna undertecknade eldupphöravtalet och till att en dialog inleddes mellan de jugoslavisk-serbiska myndigheterna och presevoalbanska företrädare den 23 mars. Rådet välkomnade Solanas lägesrapport, som presenterades den 19 mars om ytterligare EU-åtgärder när det gäller sydöstra Serbien, och uppmanade honom att fortsätta sitt arbete med en EU-strategi för detta område i samarbete med ordförandeskapet och kommissionen för att stödja processen i regionen och bidra till internationella ansträngningar för att nå fram till en fredlig lösning. Rådet reagerade snabbt och tydligt på de allvarliga incidenter i FYROM som ägde rum nyligen. Ministertrojkan besökte Skopje den 22 mars, och Javier Solana besökte FYROM ytterligare två gånger, den 20 och den 2627 mars. Rådet tillbakavisar fullt ut de tendensiösa och ogrundade påståendena i den ärade parlamentsledamotens fråga nr 306 om Natos och Kfors roll i krisen i FYROM. EU:s ståndpunkt anges tydligt i förklaringen från Europeiska rådet i Stockholm den 23 mars."@sv13
lpv:translated text
"Rådet har gentagne gange udtrykt sin store bekymring over de alvorlige spændinger og den omfattende vold i Sydserbien og det øgede antal sammenstød i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, især ved grænsen til Forbundsrepublikken Jugoslavien, sammenstød, som Rådet stærkt fordømte i konklusionerne af den 26. februar. Ved samme lejlighed gentog Rådet, at det helt og holdent står fast på princippet om, at alle grænser i området er ukrænkelige. Siden da har EU været aktivt engageret i at forsøge at løse krisen i tæt samarbejde med myndighederne i Forbundsrepublikken Jugoslavien, med NATO/KFOR og med myndighederne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Rådet har også givet udtryk for, at det er parat til fortsat at give konkret støtte til bestræbelserne på at opnå en fredelig løsning på konflikten med fuld respekt for Forbundsrepublikken Jugoslaviens suverænitet og territoriale integritet. Derfor bifaldt Unionen den højtstående repræsentant Javiers Solanas beslutning om at sende yderligere et betydeligt antal observatører til området - op til 30 styk - fra Unionens observatørmission i Sydserbien. Det sker efter, at han på mødet i Rådet (almindelige anliggender) den 19. marts efter kontakter med NATO og efter undertegningen af en aftale om våbenhvile med parterne bedømte, at observatørernes sikkerhed var tilfredsstillende garanteret. Rådet støtter i konklusionerne af den 19. marts myndighederne i Beograds initiativ til at finde en fredelig og varig løsning på den nuværende situation i Sydserbien. Initiativet, der blev præsenteret for EU's Udvalg om Udenrigs- og Sikkerhedspolitik af Serbiens vicepremierminister Covic og Forbundsrepublikken Jugoslaviens udenrigsminister Svilanovic, er et passende grundlag for det fortsatte arbejde. Ved samme lejlighed meddelte Kommissionen, at den vil fordoble sin økonomiske støtte i Presevo-dalen. Støtten beløber sig nu til ca. 2 millioner euro. Kommissionen overvejer også, hvilke bidrag der kan gives på langt sigt under euro-programmet på 240 millioner for Serbien i 2001. Som en bekræftelse på Rådets engagement bør de ærede parlamentsmedlemmer være opmærksomme på, at en repræsentant for den højtstående repræsentant Solana deltog aktivt - sammen med en repræsentant for NATO's generalsekretær - i de forhandlinger, der den 13. marts 2001 resulterede i, at de serbiske og albanske repræsentanter underskrev våbenhvilen, og i at der blev indledt en dialog mellem de jugoslavisk-serbiske myndigheder og de presevoalbanske repræsentanter den 23. marts. Rådet bifaldt hr. Solanas situationsrapport, der blev præsenteret den 19. marts, om yderligere EU-foranstaltninger i det sydøstlige Serbien, og Rådet opfordrede hr. Solana til at fortsætte sit arbejde med en EU-strategi for dette område i samarbejde med formandskabet og Kommissionen for at støtte processen i regionen og bidrage til internationale bestræbelser for at nå frem til en fredelig løsning. Rådet reagerede hurtigt og klart på de alvorlige hændelser, der fandt sted for nylig i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Ministertrojkaen besøgte Skopje den 22. marts, og Javier Solana besøgte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien yderligere to gange, den 20. og den 26.-27. marts. Rådet tilbageviser fuldt ud de tendentiøse og ubegrundede påstande i det ærede parlamentsmedlems spørgsmål nr. 306 om NATO's og KFOR's rolle i krisen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. EU's holdning kommer tydeligt til udtryk i erklæringen fra Rådets møde i Stockholm den 23. marts."@da1
". Bereits mehrfach hat der Rat seiner großen Besorgnis über die starken Spannungen und die umfassende Gewalt in Südserbien sowie über die steigende Anzahl von Zwischenfällen in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, insbesondere an der Grenze zur Bundesrepublik Jugoslawien Ausdruck gegeben und sie in seinen Schlussfolgerungen vom 26. Februar energisch verurteilt. Dabei wiederholte der Rat ebenfalls, dass er voll und ganz an dem Grundsatz der Unverletzlichkeit der Grenzen in diesem Gebiet festhält. Seitdem ist die Europäische Union in enger Zusammenarbeit mit den Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien, der NATO/KFOR und den Behörden der FYROM aktiv an den Versuchen zur Lösung der Krise beteiligt. Der Rat hat darüber hinaus seine Bereitschaft ausgedrückt, auch weiterhin die Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts unter voller Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien zu unterstützen. Aus diesem Grund begrüßt die Union die Entscheidung des Hohen Vertreters Javier Solana, weitere 30 Beobachter aus der Beobachtermission in Südserbien einzusetzen. Dieser Beschluss wurde gefasst, nachdem er auf der Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ am 19. März nach Kontakten mit der NATO und der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen den Parteien die Sicherheit der Beobachter als ausreichend gesichert eingeschätzt hatte. In seinen Schlussfolgerungen vom 19 März unterstützte der Rat die Initiative der Belgrader Behörden für eine friedliche und dauerhafte Lösung der gegenwärtigen Situation in Südserbien. Diese Initiative, die dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der Europäischen Union durch den serbischen Vizepremierminister Covic und dem Außenminister der Bundesrepublik Jugoslawien Svilanovic vorgestellt wurde, wird als geeignete Grundlage für die weitere Arbeit betrachtet. Bei dieser Gelegenheit teilte die Kommission mit, dass sie ihre Finanzhilfe für das Tal von Presevo auf fast 2 Mio. Euro verdoppelt. Sie überlegt außerdem, welche Beihilfen langfristig entsprechend dem 240­Millionen­Euro­Programm für Serbien 2001 geleistet werden können. Als Beispiel für das Engagement des Rates möchte ich Ihnen mitteilen, dass ein Repräsentant des Hohen Vertreters, Herrn Solana, gemeinsam mit einem Vertreter des NATO-Generalsekretärs aktiv an den Verhandlungen teilgenommen hat, die am 13. März 2001 zur Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens zwischen der serbischen und der albanischen Seite sowie zur Einleitung des Dialogs zwischen den jugoslawisch-serbischen Behörden und den Repräsentanten der albanischen Bevölkerung im Presevo-Tal am 23. März geführt wurden. Der Rat begrüßte den am 19. März vorgelegten Lagebericht von Herrn Solana über weitere EU-Maßnahmen in Südost-Serbien und ersuchte ihn, auch weiterhin in Zusammenarbeit mit der Ratspräsidentschaft und der Kommission an der Umsetzung der EU-Strategie für dieses Gebiet zu arbeiten, um die Prozesse in dieser Region zu unterstützen und zu internationalen Maßnahmen für eine friedliche Lösung beizutragen. Auf die ernsten Zwischenfälle, die sich kürzlich in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien ereignet haben, hat der Rat schnell und eindeutig reagiert. Am 22. März besuchte die Ministertroika Skopje, während Herr Javier Solana am 20. und 26./27. März nach Mazedonien reiste. Der Rat weist entschieden die tendenziösen und unbegründeten Behauptungen über die Rolle von NATO und KFOR in der Krise in der FYROM zurück, wie sie in der Frage 306 zum Ausdruck kommen. Der Standpunkt der EU dazu geht eindeutig aus der Erklärung des Europäischen Rates von Stockholm am 23. März hervor."@de7
"Το Συμβούλιο επανειλημμένα εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την σημαντική ένταση και την εξάπλωση της βίας στη Νότια Σερβία καθώς και την αύξηση του αριθμού των βίαιων επεισοδίων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ιδιαίτερα κοντά στα σύνορα με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, επεισόδια τα οποία καταδίκασε έντονα το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 26ης Φεβρουαρίου. Με την ευκαιρία αυτή το Συμβούλιο επανέλαβε ότι υποστηρίζει απολύτως την αρχή του απαραβίαστου όλων των συνόρων της περιοχής. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε ενεργό δράση προσπαθώντας να επιλύσει την κρίση σε στενή συνεργασία με τις αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, το ΝΑΤΟ/KFOR και τις αρχές της ΠΓΔΜ. Το Συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι είναι διατεθειμένο να συνεχίσει να παρέχει συγκεκριμένη υποστήριξη στις προσπάθειες προς επίτευξη ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Για το λόγο αυτό η Ένωση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ύπατου Εκπροσώπου Χαβιέ Σολάνα να μεταφερθεί ακόμη ένας σημαντικός αριθμός παρατηρητών – μέχρι 30 – από την αποστολή παρατηρητών της Ένωσης στη Νότια Σερβία – απόφαση που ελήφθη αφού κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 19 Μαρτίου, μετά από επαφές με το ΝΑΤΟ και την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών έκρινε ότι η ασφάλεια των παρατηρητών ήταν απολύτως εξασφαλισμένη. Το Συμβούλιο στα συμπεράσματά τους της 19ης Μαρτίου υποστήριξε την πρωτοβουλία των αρχών του Βελιγραδίου για εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης για την κατάσταση που επικρατεί στη Νότια Σερβία. Η πρωτοβουλία, η οποία υποβλήθηκε στην επιτροπή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον αντιπρόεδρο της σερβικής κυβέρνησης Covic και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Svilanovic, θεωρείται κατάλληλη βάση για τη συνέχιση των εργασιών. Με την ευκαιρία αυτή η Επιτροπή, ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει την οικονομική της υποστήριξη προς την κοιλάδα του Πρέσεβο. Η υποστήριξη αυτή ανέρχεται τη στιγμή αυτή σε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τα ποσά τα οποία μπορούν να διατεθούν μακροπρόθεσμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ύψους 240 εκατ. για τη Σερβία το έτος 2001. Ως επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του Συμβουλίου, οι κύριο βουλευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αντιπρόσωπος του Ύπατου Εκπροσώπου Σολάνα συμμετείχε ενεργά – από κοινού με αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ – στις διαπραγματεύσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα στις 13 Μαρτίου 2001 την υπογραφή από τους αντιπροσώπους της σερβικής και αλβανικής πλευράς συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη διαλόγου μεταξύ των γιουγκοσλαβικών – σερβικών αρχών και των εκπροσώπων των Αλβανών του Πρέσεβο στις 23 Μαρτίου. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκθεση προόδου του κ. Σολάνα, η οποία υποβλήθηκε στις 19 Μαρτίου σχετικά με περαιτέρω μέτρα της ΕΕ για τη Νοτιανατολική Σερβία και τον κάλεσε να συνεχίσει τις προσπάθειές του σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στην περιοχή σε συνεργασία με την Προεδρία και την Επιτροπή προκειμένου να υποστηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή και να συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες προς επίτευξη ειρηνικής λύσης. Το Συμβούλιο αντέδρασε σαφώς και ταχέως στα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν πρόσφατα χώρα στην ΠΓΔΜ. Η τρόικα υπουργών επισκέφθηκε τα Σκόπια στις 22 Μαρτίου, και ο Χαβιέ Σολάνα επισκέφθηκε την ΠΓΔΜ άλλες δύο φορές, στις 20 και 26-27 Μαρτίου. Το Συμβούλιο απορρίπτει κατηγορηματικά τους προκατειλημμένους και αβάσιμους ισχυρισμούς στην ερώτηση 306 του αξιότιμου βουλευτή περί του ρόλου του ΝΑΤΟ και της KFOR στην κρίση στην ΠΓΔΜ. Η θέση της ΕΕ αναφέρεται σαφώς στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης της 23ης Μαρτίου."@el8
"The Council has repeatedly expressed its deep concern at the great tensions and extensive violence in southern Serbia and the increased number of incidents in the Former Yugoslav Republic of Macedonia particularly close to the border with the Federal Republic of Yugoslavia – incidents that the Council strongly condemned in its conclusions of 26 February. On the same occasion the Council repeated that it stands firmly by the principle that all the borders in the area are inviolable. Since then the European Union has been actively engaged in attempting to solve the crisis in close cooperation with the authorities in the Federal Republic of Yugoslavia, NATO/KFOR and the authorities in FYROM. The Council has also stated that it is prepared to continue to give practical support to the efforts to reach a peaceful solution to the conflict with full respect for the Federal Republic of Yugoslavia’s sovereignty and territorial integrity. With a view to this the Union welcomes the High Representative Mr Solana’s decision to station further significant numbers of observers – up to 30 – from the Union’s observation mission in southern Serbia, this since at the Council’s conference (General Affairs) on 19 March, following contact with NATO and following the signing of a cease-fire agreement between the parties, he assessed that the safety of the observers was carefully guaranteed. In its conclusions of 19 March the Council supported the initiative by the authorities in Belgrade to find a peaceful and permanent solution to the current situation in southern Serbia. This initiative, which was presented to the European Union Committee on Foreign Affairs and Security Policy by Serbia’s Deputy Prime Minister, Dr Covic, and the Foreign Minister of the Yugoslav Federation, Mr Svilanovic, is considered to form a suitable basis for continued activity. At this time the Commission announced that it would double its financial support in the Presevo Valley. This support now amounts to nearly EUR 2 million. The Commission is also considering what contributions can be made to Serbia in the long term in accordance with the EUR 240 million programme in 2001. As confirmation of the Council’s commitment the honourable Members of Parliament should be aware of the fact that a representative of the High Representative Javier Solana actively participated – together with a representative of the Secretary-General of NATO – in the negotiations which, on 13 March 2001, resulted in the Serbian and Albanian representatives signing the cease-fire agreement and to a dialogue being started between the Yugoslav-Serbian authorities and the Presevo Albanian representatives on 23 March. The Council welcomed Javier Solana’s status report, submitted on 19 March, concerning further EU measures in respect of south-east Serbia and urged him to continue his work on an EU strategy for this region in cooperation with the presidency and the Commission in order to support the process in the region and contribute to international efforts in reaching a peaceful solution. The Council reacted quickly and clearly to the serious incidents in FYROM that took place recently. The ministerial troika visited Skopje on 22 March and Mr Solana visited FYROM on a further two occasions, on 20 and 26-27 March. The Council entirely rejects the tendentious and unfounded allegations in the honourable Member of Parliament’s question No 306 concerning the role of NATO and KFOR in the crisis in FYROM. The EU position is clearly stated in the declaration by the European Council issued in Stockholm on 23 March."@en3
"(SV) El Consejo ha expresado reiteradamente su enorme preocupación por las grandes tensiones y la violencia existentes en el sur de Serbia y por el creciente número de incidentes en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, especialmente cerca de la frontera con la República Federativa de Yugoslavia, que el Consejo condenó enérgicamente en sus conclusiones del 26 de febrero. En esa misma oportunidad el Consejo reiteró que mantiene plenamente el principio de que todas las fronteras en la región son inviolables. Después de eso, la Unión Europea ha estado activamente interesada en la solución de la crisis, en estrecha colaboración con las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia, la OTAN/Kfor y las autoridades de la ARYM. El Consejo también ha expresado que está dispuesto a continuar ayudando para alcanzar una solución pacífica al conflicto, respetando plenamente la soberanía y la integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia. Con este objetivo, la Unión aplaudió la decisión del Alto Representante Javier Solana de destacar a un número considerable de observadores – treinta personas de la misión de observadores de la Unión en el sur de Serbia – después de sopesar en la reunión del Consejo (asuntos generales) del 19 de marzo, y una vez mantenidos contactos con la OTAN y firmado el acuerdo de tregua entre las partes, que la seguridad de los observadores estaba satisfactoriamente garantizada. El Consejo respaldó en sus conclusiones del 19 de marzo la iniciativa de las autoridades de Belgrado para encontrar una solución pacífica y duradera a la actual situación en el sur de Serbia. Esta iniciativa, presentada al Comité de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea por el Vice-primer Ministro serbio Sr. Covic y por el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federativa de Yugoslavia Sr. Svilanovic, se considera como una plataforma adecuada para las futuras actividades. En esta ocasión, la Comisión comunicó que redoblará su ayuda económica al valle de Presevo. La ayuda asciende actualmente a cerca de 2 millones de euros. La Comisión estudia también ayudas a largo plazo en el marco del programa de 240 millones para Serbia durante el año 2001. Como una confirmación del interés del Consejo, los estimados diputados deben ser conscientes de que un representante del Alto Representante Sr. Solana participó activamente – junto a un representante del Secretario General de la OTAN – en las negociaciones del 13 de marzo de 2001 que permitieron a los representantes serbios y albaneses firmar la tregua y que dieron inicio el 23 de marzo a un diálogo entre las autoridades serbioyugoslavas y los representantes presevoalbaneses. El Consejo acogió con satisfacción el informe del Sr. Solana del 19 de marzo sobre medidas de la UE para el Sudeste de Serbia y le instó a continuar su trabajo en torno a una estrategia de la Unión para esta región, en colaboración con la Presidencia y la Comisión, que permita apoyar el proceso y contribuya a los esfuerzos internacionales para alcanzar una solución pacífica. El Consejo reaccionó rápidamente y con claridad frente a los graves incidentes que han tenido lugar recientemente en la ARYM. La troica ministerial visitó Skopje el 22 de marzo y Javier Solana visitó la ARYM dos veces más, el 20 y el 26 de marzo. El Consejo rechaza absolutamente las afirmaciones falsas y tendenciosas contenidas en la pregunta 306 sobre el papel de la OTAN y de la ARYM en la crisis. La postura de la UE está claramente expresada en la declaración del Consejo Europeo de Estocolmo del 23 de marzo."@es12
"Neuvosto on toistuvasti ilmaissut syvän huolensa voimakkaista jännitteistä ja mittavasta väkivallasta Etelä-Serbiassa sekä välikohtausten kasvaneesta määrästä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, etenkin lähellä Jugoslavian liittotasavallan rajaa – välikohtausten, jotka neuvosto tuomitsi jyrkästi päätelmissään 26. helmikuuta. Samassa yhteydessä neuvosto toisti, että se pitää täydellisesti kiinni periaatteesta, jonka mukaan alueen kaikki rajat ovat loukkaamattomia. Sen jälkeen Euroopan unioni on osallistunut aktiivisesti yritykseen ratkaista kriisi läheisessä yhteistyössä Jugoslavian liittotasavallan viranomaisten, Naton/KFOR:n ja EJTM:n viranomaisten kanssa. Neuvosto on myös ilmaissut valmiutensa jatkaa konkreettisen tuen antamista ponnisteluille kohti konfliktin rauhanomaista ratkaisua kunnioittaen täysin Jugoslavian liittotasavallan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Tässä mielessä unioni piti myönteisenä korkea edustaja Javier Solanan päätöstä siirtää unionin tarkkailutehtävistä vielä merkittävä määrä tarkkailijoita – jopa 30 – Etelä-Serbiaan – tämä sen jälkeen, kun hän oli tehnyt arvion, että tarkkailijoiden turvallisuus oli tyydyttävästi taattu yleisten asioiden neuvoston kokouksessa 19. maaliskuuta, kun Natoon oli oltu yhteydessä ja kun tulitaukosopimus oli allekirjoitettu osapuolten kanssa. Neuvosto tuki johtopäätöksissään 19. maaliskuuta Belgradin viranomaisten aloitetta etsiä rauhanomainen ja pysyvä ratkaisu Etelä-Serbian nykyiseen tilanteeseen. Aloitteen, jonka esittelivät Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittiselle komitealle Serbian varapääministeri Covic ja Jugoslavian liittotasavallan ulkoministeri Svilanovic, katsotaan olevan sopiva pohja jatkotoimille. Tässä tilaisuudessa komissio ilmoitti kaksinkertaistavansa taloudellisen tukensa Presevon laaksolle. Tuki nousee nyt miltei 2 miljoonaan euroon. Komissio harkitsee myös, millaisia avustuksia voidaan pitkällä aikavälillä antaa 240 miljoonan suuruisen euro-ohjelman mukaisesti Serbialle vuonna 2001. Vahvistuksena neuvoston sitoutumisesta pitää arvoisien parlamentin jäsenten tietää, että korkea edustaja Solanan edustaja osallistui aktiivisesti – yhdessä Naton pääsihteerin edustajan kanssa – neuvotteluihin, jotka 13. maaliskuuta 2001 johtivat siihen, että serbien ja albaanien edustajat allekirjoittivat tulitaukosopimuksen ja Jugoslavian ja Serbian viranomaiset ja Presevon albaanien edustajat aloittivat vuoropuhelun 23. maaliskuuta. Neuvosto oli tyytyväinen 19. maaliskuuta esiteltyyn korkean edustajan Solanan tilannekatsaukseen EU:n lisätoimista Kaakkois-Serbiassa ja kehotti häntä jatkamaan työtään EU:n strategian luomiseksi tälle alueelle yhteistyössä puheenjohtajavaltion ja komission kanssa prosessin edistämiseksi alueella ja rauhanomaiseen ratkaisuun tähtäävien kansainvälisten ponnistusten auttamiseksi. Neuvosto reagoi nopeasti ja selvästi EJTM:n äskettäisiin vakaviin tapahtumiin. Ministeritroikka kävi Skopjessa 22. maaliskuuta, ja korkea edustaja Javier Solana kävi EJTM:ssä lisäksi kahdesti, 20. ja 26.27. maaliskuuta. Neuvosto torjuu täysin arvoisan parlamentin jäsenen kysymyksen H-0306 sisältämät tarkoitushakuiset ja perusteettomat väitteet Naton ja KFOR:in roolista EJTM:n kriisissä. EU:n kanta esitetään selvästi Eurooppa-neuvoston Tukholman julistuksessa 23. maaliskuuta."@fi5
". Le Conseil a exprimé à de multiples reprises sa profonde inquiétude face aux fortes tensions et à l'ampleur de la violence dans le sud de la Serbie, et au nombre croissant des incidents dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en particulier à proximité de la République fédérale de Yougoslavie, incidents que le Conseil a fermement condamnés dans ses conclusions du 26 février. À la même occasion, le Conseil a réaffirmé son attachement entier et définitif au principe de l'inviolabilité de toutes les frontières de cette zone. Depuis lors, l'Union européenne s'est activement engagée dans des efforts pour tenter de résoudre la crise, en étroite collaboration avec les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, l'OTAN, la Kfor et les autorités de l'ARYM. Le Conseil s'est également dit prêt à maintenir son soutien concret aux efforts tendant vers une résolution pacifique du conflit, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie. Dans ce contexte, l'Union s'est félicitée de la décision du Haut représentant des Nations unies, M. Javier Solana, de mettre en place un important nombre supplémentaire d'observateurs - jusqu'à trente - issus de la mission d'observation de l'Union dans le sud de la Serbie. Cette décision est intervenue à la suite de la réunion du Conseil "affaires générales" du 19 mars, de contacts avec l'OTAN et après la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les parties, M. Solana ayant estimé que la sécurité des observateurs faisait l'objet de garanties satisfaisantes. Le Conseil a approuvé, dans les conclusions de sa réunion du 19 mars, l'initiative des autorités de Belgrade, qui visent à trouver une solution pacifique et durable à la situation que connaît actuellement le sud de la Serbie. Cette initiative, qui a été présentée par le Vice-premier ministre serbe M. Covic et le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, M. Slivanovic, au Comité politique et de sécurité de l'Union européenne, doit être considérée comme constituant une base adéquate pour la poursuite de notre activité. À cette occasion, la Commission a indiqué qu'elle doublerait son aide économique à la vallée de Presovo. Cette aide se monte à présent à presque 2 millions d'euros. La Commission réfléchit également aux types d'aides qui pourront être débloqués à long terme, dans le cadre du programme européen de 240 millions adopté en 2001 en faveur de la Serbie. À titre de confirmation de l'engagement du Conseil, il convient que Mmes et MM. les députés sachent qu'un délégué du Haut représentant Solana, ainsi qu'un représentant du Secrétaire général de L'OTAN, ont participé activement aux négociations qui ont conduit, le 13 mars 2001, à la signature d'un accord de cessez-le-feu par les représentants serbes et albanais, et à l'ouverture, le 23 mars, d'un dialogue entre les autorités yougoslavo-serbes et les représentants des Albanais de la région de Presovo. Le Conseil s'est félicité du rapport sur la situation établi par M. Solana et présenté le 19 mars, en vue de mesures supplémentaires de l'UE concernant le sud-est de la Serbie, et il a demandé à M. Solana de poursuivre le travail entrepris sur l'élaboration d'une stratégie européenne dans cette zone, en collaboration avec la présidence et la Commission, afin de soutenir le processus qui se déroule dans la région et de contribuer aux efforts internationaux en faveur d'une solution pacifique. Le Conseil a réagi rapidement et sans ambiguïtés aux graves incidents qui se sont récemment produits dans l'ARYM. La troïka ministérielle s'est rendue à Skopje le 22 mars, et M. Javier Solana, à deux reprises les temps derniers, dans l'ARYM, le 20 et les 26 et 27 mars. Le Conseil récuse totalement les affirmations tendancieuses et non fondées contenues dans la question n° 306 posée par l'honorable député, sur le rôle de l'OTAN et de la Kfor dans la crise de Macédoine. Le point de vue de l'UE est formulé clairement dans la déclaration rédigée lors du Conseil européen de Stockholm le 23 mars."@fr6
"Il Consiglio ha più volte manifestato la propria profonda preoccupazione per le grandi tensioni e la violenza diffusa nella Serbia meridionale e per il crescente numero di incidenti che si verificano nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, specialmente nei pressi del confine con la Repubblica federale jugoslava, incidenti che il Consiglio ha condannato duramente nelle sue conclusioni del 26 febbraio. In quella stessa occasione, il Consiglio ha ribadito il suo pieno attaccamento al principio dell’inviolabilità di tutte le frontiere della regione. Da allora, l’Unione europea si è impegnata attivamente nell’intento di risolvere la crisi in stretta cooperazione con le autorità della Repubblica federale jugoslava, la NATO/KFOR e le autorità della FYROM. Il Consiglio ha inoltre manifestato la propria disponibilità a prestare un sostegno concreto agli sforzi in atto per raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, nel pieno rispetto della sovranità, e l’integrità territoriale della Repubblica federale jugoslava. A tale scopo, l’Unione ha salutato con favore la decisione dell’Alto rappresentante Javier Solana di dispiegare un ulteriore, consistente numero di osservatori – fino a una trentina – nell’ambito della missione di osservatori dell’UE nella Serbia meridionale. Ciò è avvenuto in quanto, in occasione del Consiglio “Affari generali” del 19 marzo, a seguito di contatti con la NATO e della firma di un accordo per il cessate il fuoco fra le parti, era stata espressa la valutazione che vi fossero sufficienti garanzie per la sicurezza di tali osservatori. Nelle sue conclusioni del 19 marzo, il Consiglio ha accolto con favore l’iniziativa delle autorità di Belgrado di ricercare una soluzione pacifica e durevole all’attuale situazione nella Serbia meridionale. L’iniziativa, presentata alla Commissione per gli affari esteri e la sicurezza dell’Unione europea dal vice Primo ministro serbo Covic e dal Ministro degli esteri della Repubblica federale jugoslava Svilanovic, è ritenuta una base sufficiente per il prosieguo dei lavori. In quell’occasione, la Commissione ha reso nota la decisione di raddoppiare gli aiuti economici destinati alla valle di Presevo. L’importo di tali aiuti è ormai pari a quasi due milioni di euro. La Commissione ha inoltre allo studio il possibile contributo a lungo termine di un importo pari a 240 milioni nell’ambito del programma europeo per la Serbia nel 2001. A conferma dell’impegno del Consiglio, ricordo ai deputati che un delegato dell’Alto rappresentante Solana ha partecipato attivamente – insieme a un delegato del Segretario generale della NATO – ai negoziati che, il 13 marzo 2001, hanno condotto alla firma, da parte dei rappresentanti serbi e albanesi, di un accordo per il cessate il fuoco e all’avvio di un dialogo fra le autorità jugoslave e i rappresentanti della comunità albanese di Presevo in data 23 marzo. Il Consiglio ha salutato la relazione intermedia dell’Alto rappresentante Solana, presentata il 19 marzo, concernente gli ulteriori provvedimenti che l’Unione può prendere nella Serbia meridionale, e lo ha esortato a proseguire il suo operato sulla strategia dell’Unione nella regione, di concerto con la Presidenza e la Commissione, allo scopo di sostenere il processo in atto nell’area e di contribuire all’impegno internazionale per una soluzione pacifica. Il Consiglio ha reagito prontamente e in modo inequivocabile ai gravi incidenti recentemente occorsi nella FYROM. La ministeriale ha effettuato una visita a Skopje il 22 marzo, mentre Javier Solana ha visitato la FYROM altre due volte, il 20 e il 26-27 marzo. Il Consiglio respinge senza mezzi termini le affermazioni tendenziose e infondate contenute nell’interrogazione n. 306 dell’onorevole parlamentare sul ruolo della NATO e della KFOR nella crisi nella FYROM. Il punto di vista dell’Unione è chiaramente enunciato nella dichiarazione del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 marzo."@it9
"The Council has repeatedly expressed its deep concern at the great tensions and extensive violence in southern Serbia and the increased number of incidents in the Former Yugoslav Republic of Macedonia particularly close to the border with the Federal Republic of Yugoslavia – incidents that the Council strongly condemned in its conclusions of 26 February. On the same occasion the Council repeated that it stands firmly by the principle that all the borders in the area are inviolable. Since then the European Union has been actively engaged in attempting to solve the crisis in close cooperation with the authorities in the Federal Republic of Yugoslavia, NATO/KFOR and the authorities in FYROM. The Council has also stated that it is prepared to continue to give practical support to the efforts to reach a peaceful solution to the conflict with full respect for the Federal Republic of Yugoslavia’s sovereignty and territorial integrity. With a view to this the Union welcomes the High Representative Mr Solana’s decision to station further significant numbers of observers – up to 30 – from the Union’s observation mission in southern Serbia, this since at the Council’s conference (General Affairs) on 19 March, following contact with NATO and following the signing of a cease-fire agreement between the parties, he assessed that the safety of the observers was carefully guaranteed. In its conclusions of 19 March the Council supported the initiative by the authorities in Belgrade to find a peaceful and permanent solution to the current situation in southern Serbia. This initiative, which was presented to the European Union Committee on Foreign Affairs and Security Policy by Serbia’s Deputy Prime Minister, Dr Covic, and the Foreign Minister of the Yugoslav Federation, Mr Svilanovic, is considered to form a suitable basis for continued activity. At this time the Commission announced that it would double its financial support in the Presevo Valley. This support now amounts to nearly EUR 2 million. The Commission is also considering what contributions can be made to Serbia in the long term in accordance with the EUR 240 million programme in 2001. As confirmation of the Council’s commitment the honourable Members of Parliament should be aware of the fact that a representative of the High Representative Javier Solana actively participated – together with a representative of the Secretary-General of NATO – in the negotiations which, on 13 March 2001, resulted in the Serbian and Albanian representatives signing the cease-fire agreement and to a dialogue being started between the Yugoslav-Serbian authorities and the Presevo Albanian representatives on 23 March. The Council welcomed Javier Solana’s status report, submitted on 19 March, concerning further EU measures in respect of south-east Serbia and urged him to continue his work on an EU strategy for this region in cooperation with the presidency and the Commission in order to support the process in the region and contribute to international efforts in reaching a peaceful solution. The Council reacted quickly and clearly to the serious incidents in FYROM that took place recently. The ministerial troika visited Skopje on 22 March and Mr Solana visited FYROM on a further two occasions, on 20 and 26-27 March. The Council entirely rejects the tendentious and unfounded allegations in the honourable Member of Parliament’s question No 306 concerning the role of NATO and KFOR in the crisis in FYROM. The EU position is clearly stated in the declaration by the European Council issued in Stockholm on 23 March."@lv10
"De Raad heeft herhaaldelijk zijn diepe onrust tot uiting gebracht over de grote spanningen en het ernstig geweld in het zuiden van Servië, alsook over het stijgend aantal incidenten in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, vooral bij de grens met de Joegoslavische Federatie. De Raad heeft in zijn conclusies van 26 februari deze incidenten krachtig veroordeeld. Bij diezelfde gelegenheid herhaalde de Raad dat hij volledig vasthoudt aan het principe van onschendbaarheid van alle grenzen in het gebied. Sindsdien onderneemt de Europese Unie actieve pogingen om de crisis op te lossen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de autoriteiten van de Joegoslavische Republiek, de NAVO/KFOR en de autoriteiten in FYROM. De Raad heeft ook verklaard bereid te zijn de inspanningen in de richting van een vreedzame oplossing van het conflict concreet te steunen. Hierbij moeten de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Joegoslavië ten volle worden gerespecteerd. In dat verband verwelkomde de Unie het besluit van de Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana om het aantal waarnemers in de delegatie van de Unie in Zuid-Servië te verhogen tot eventueel 30. Hij nam dit besluit nadat hij samen met de betrokken partijen had geoordeeld dat de veiligheid van de waarnemers in voldoende mate kon worden gegarandeerd. Dit besluit werd genomen tijdens de vergadering van de Raad van 19 maart jongstleden (Algemene Zaken), na overleg met de NAVO en na ondertekening van een staakt-het-vuren. In zijn conclusies van 19 maart steunt de Raad het initiatief van de autoriteiten in Belgrado voor een vreedzame en duurzame oplossing van de huidige situatie in het zuiden van Servië. Het initiatief, dat de Servische vice-premier Covic en de minister van Buitenlandse Zaken van Joegoslavië Svilanovic in de Commissie buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hebben toegelicht, werd beschouwd als een goede basis voor de voortzetting van de activiteiten. Bij die gelegenheid deelde de Commissie mee dat ze de economische steun aan het Presevodal zou verdubbelen. De steun zal daarmee bijna 2 miljoen euro bedragen. De Commissie onderzoekt ook welke bijdrage Servië op lange termijn conform het Europees programma van 240 miljoen in 2001 kan krijgen. Een bevestiging van het engagement van de Raad is ook het feit dat de heer Solana - samen met een vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de NAVO - actief heeft deelgenomen aan de onderhandelingen die op 13 maart 2001 hebben geleid tot de ondertekening van een staakt-het-vuren tussen de Servische en Albanese vertegenwoordigers en tot de opening op 23 maart van een dialoog tussen de Joegoslavisch-Servische autoriteiten en de Albanese vertegenwoordigers. De Raad verwelkomde het op 19 maart door de heer Solana uitgebrachte verslag waarin werd aangedrongen op extra maatregelen van de EU voor Zuid-Oost-Servië. De Raad verzocht hem zijn werk voort te zetten en in samenwerking met het voorzitterschap en de Commissie een Europese strategie voor dit gebied uit te stippelen. Aldus kan men steun geven aan het vredesproces in de regio en bijdragen aan de internationale inspanningen ten behoeve van een vreedzame oplossing. De Raad reageerde snel en duidelijk op de ernstige incidenten in de FYROM. De trojka was op 22 maart in Skopje en Javier Solana heeft de FYROM nog twee keer, op 20 en op 26-27 maart bezocht. De Raad wijst de tendentieuze en ongegronde beweringen uit vraag 306 van het geachte parlementslid over de rol van de NAVO en KFOR in de crisis in FYROM van de hand. Het standpunt van de EU wordt duidelijk weergegeven in de verklaring die de Europese Raad op 23 maart in Stockholm heeft afgelegd."@nl2
"Senhor Presidente, o Conselho já exprimiu repetidamente a sua profunda preocupação pelas enormes tensões e actos de violência verificados no Sul da Sérvia e pelo crescente número de incidentes ocorridos na antiga República Jugoslava da Macedónia, especialmente junto à fronteira com a República Federativa da Jugoslávia, incidentes esses que o Conselho condenou severamente nas suas conclusões de 26 de Fevereiro. Na mesma ocasião, o Conselho reiterou o seu pleno apoio ao princípio da inviolabilidade de todas as fronteiras da região. Desde então, a União Europeia tem estado activamente empenhada na tentativa de solucionar a crise, em estreita cooperação com as autoridades da República Federativa da Jugoslávia, da NATO/KFOR e da FYROM. O Conselho declarou também que está disposto a continuar a prestar um apoio concreto aos esforços para alcançar uma solução pacífica para o conflito, no pleno respeito da soberania e integridade territorial da República Federativa da Jugoslávia. Nesse sentido, a União acolheu favoravelmente a decisão do Alto Representante, senhor Javier Solana, de colocar mais um número significativo de observadores – até 30 pessoas – da missão de observadores da União no Sul da Sérvia – isto depois de, na reunião do Conselho “Assuntos Gerais”, em 19 de Março, no seguimento de contactos com a NATO e da assinatura de um acordo de cessar-fogo entre as partes, ter considerado que a segurança dos observadores estava satisfatoriamente garantida. Nas suas conclusões de 19 de Março, o Conselho apoiou a iniciativa das autoridades de Belgrado para encontrar uma solução pacífica e duradoura para a actual situação no sul da Sérvia. A iniciativa, que foi apresentada ao comité da União Europeia para a política externa e de segurança pelo Vice Primeiro Ministro Covic e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Federativa da Jugoslávia Svilanovic, é considerada uma base adequada para dar continuidade aos trabalhos. Na ocasião, a Comissão informou que irá duplicar o montante da sua ajuda destinada ao vale de Presevo. Esta ajuda eleva-se agora a cerca de 2 milhões de euros. A Comissão está também a ponderar as ajudas que, a longo prazo, poderão ser concedidas através do euro-programa de 240 milhões de euros para a Sérvia em 2001. Como mais uma prova do empenhamento do Conselho, devem os senhores deputados saber que um enviado do Alto Representante Solana participou activamente – juntamente com um enviado do Secretário Geral da Organização das Nações Unidas – nas negociações que, em 13 de Março de 2001, conduziram os representantes sérvios e albaneses a assinar o acordo de cessar-fogo e ao início do diálogo entre as autoridades sérvias jugoslavas e representantes dos albaneses de Presevo, em 23 de Março. O Conselho acolheu favoravelmente o relatório sobre a situação apresentado pelo senhor Solana em 19 de Março, que contém novas medidas relativas ao sudeste da Sérvia, e exortou-o a prosseguir o seu trabalho sobre uma estratégia da UE para esta região, em cooperação com a Presidência e a Comissão, para apoiar o processo na região e participar nos esforços internacionais para encontrar uma solução pacífica. O Conselho reagiu rápida e claramente aos graves incidentes ocorridos recentemente na FYROM. A tróica ministerial visitou Skopje em 22 de Março, e o senhor Javier Solana visitou a FYROM mais duas vezes, em 20 e 26-27 de Março. O Conselho rejeita liminarmente as considerações tendenciosas e infundadas tecidas na pergunta nº 306, do senhor deputado Korakas, sobre o papel da NATO e da KFOR na crise da FYROM. A posição da UE está claramente expressa na declaração do Conselho Europeu de Estocolmo, em 23 de Março."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph