Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-04-03-Speech-2-213"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010403.10.2-213"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Since the outbreak of the current crisis in October 1999 the Commission, via ECHO, has allocated more than EUR 25 million in humanitarian aid to the victims of this conflict. The emphasis of ECHO intervention in the northern Caucasus region, where the large majority of Chechen IDPs are located, is because this is where the biggest problem is. Up to 360 000 internally displaced persons in Ossetia, Daghestan and Chechnya itself, compared with a figure reportedly around 5 000 to 7 000 refugees in the Pankisi Valley in Georgia. Operating conditions in the northern Caucasus remain difficult, especially in terms of security. However, the same holds true for Georgia, where aids to the Chechen refugees in the Pankisi Valley had to be suspended for some time last year in reaction to the abduction of expatriate aid workers. To date, allocations made in the context of the Chechnya crisis and benefiting Chechen refugees in Georgia total some EUR 820 000. The operations funded focus mostly on basic health care. They have, for instance, consisted of the distribution of essential medicines to health providers, training of doctors on rational drug use, rehabilitation of basic health care facilities and the distribution of hygiene parcels. Given the scope of the case-load of internally displaced persons in the northern Caucasus and the limited resources available, ECHO's main focus for humanitarian intervention in favour of the victims of the conflict will remain there. However, depending on how the situation develops, some limited funding might be made available to continue a medical programme in Georgia. No specific humanitarian assistance is envisaged for Azerbaijan as at present no substantial numbers of refugees from Chechnya are reported in Azerbaijan."@en3
lpv:translated text
"Siden udbruddet af den aktuelle krise i oktober 1999 har Kommissionen via ECHO bevilget mere end 25 millioner euro i humanitær bistand til ofrene for denne konflikt. ECHO lægger vægt på indgriben i den nordlige Kaukasusregion, hvor det store flertal af internt fordrevne tjetjenere befinder sig, fordi det er her, det største problem findes. Op til 360.000 internt fordrevne i Ossetien, Dagestan og selve Tjetjenien sammenlignet med et tal, der anslås til at ligge på 5.000 til 7.000 flygtninge i Pankisidalen i Georgien. Forholdene i det nordlige Kaukasus er stadig vanskelige, særlig med hensyn til sikkerhed. Men det samme gælder Georgien, hvor hjælp til de tjetjenske flygtninge i Pankisidalen måtte afbrydes i nogen tid sidste år som reaktion på bortførelsen af udstationerede nødhjælpssarbejdere. Til dato andrager bevillingerne i forbindelse med den tjetjenske krise til gavn for tjetjenske flygtninge i Georgien i alt ca. 820.000 euro. De initiativer, der finansieres, drejer sig især om basal sundhedspleje. De har f.eks. bestået i distribution af nødvendig medicin til sundhedspersonale, instruktion af læger i fornuftig brug af medicin, genetablering af basale sundhedsfaciliteter og uddeling af hygiejnepakker. I betragtning af mængden af internt fordrevne i det nordlige Kaukasus og de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, vil ECHO fortsat koncentrere sin humanitære indsats om konfliktens ofre i dette område. Men afhængig af, hvordan situationen udvikler sig, kunne der stilles begrænsede midler til rådighed til at fortsætte et sundhedsprogram i Georgien. Man forudser ikke nogen særlig humanitær bistand til Aserbajdsjan, da der i øjeblikket ikke er rapporter om noget væsentligt antal flygtninge fra Tjetjenien i Aserbajdsjan."@da1
". Die Kommission hat im Rahmen von ECHO seit Ausbruch der derzeitigen Krise im Oktober 1999 mehr als 25 Mio. EUR in Form von humanitärer Hilfe für die Opfer dieses Konflikts bereitgestellt. ECHO konzentriert seine Aktionen deshalb auf den Nordkaukasus, wo sich die große Mehrheit der vertriebenen Tschetschenen aufhält, weil die Probleme dort am größten sind. Die Zahl der Vertriebenen in Ossetien, Daghestan und Tschetschenien selbst beläuft sich auf bis zu 360 000, während von lediglich 5 000 bis 7 000 Flüchtlingen im Pankisi-Tal in Georgien berichtet wird. Die Bedingungen im nördlichen Kaukasus gestalten sich vor allem im Hinblick auf die Sicherheit nach wie vor schwierig. Das gilt jedoch auch für Georgien, wo die Hilfsmaßnahmen für tschetschenische Flüchtlinge im letzten Jahr aufgrund der Entführung von Mitarbeitern ausländischer Hilfsorganisationen zeitweilig eingestellt werden mussten. Bisher wurden insgesamt etwa 820 000 Euro zugunsten der tschetschenischen Flüchtlinge in Georgien bereitgestellt. Diese Mittel wurden vornehmlich zur Verbesserung der medizinischen Betreuung eingesetzt. Die Maßnahmen umfassten die Verteilung lebensnotwendiger Medikamente an medizinische Einrichtungen, die Unterweisung von Ärzten im rationellen Einsatz von Medikamenten, den Wiederaufbau von Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung und die Verteilung von Hygienepaketen. Angesichts der großen Zahl von Vertriebenen im Nordkaukasus und der begrenzten Ressourcen wird sich die humanitäre Hilfe von ECHO auch weiterhin auf die Unterstützung der Opfer in dieser Region konzentrieren. Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, könnten gegebenenfalls in begrenztem Umfang Mittel für die Fortsetzung eines medizinischen Hilfsprogramms in Georgien bereitgestellt werden. Für Aserbaidschan ist keine spezielle humanitäre Hilfe vorgesehen, da die Zahl der sich in Aserbaidschan aufhaltenden tschetschenischen Flüchtlinge unseren Informationen zufolge relativ gering ist."@de7
"Αφότου ξέσπασε η τρέχουσα κρίση τον Οκτώβριο του 1999, η Επιτροπή, μέσω της ECHO, έχει χορηγήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα αυτής της σύγκρουσης. Η έμφαση της παρέμβασης της ECHO στην περιοχή του βόρειου Καυκάσου, όπου διαμένει η μεγάλη πλειοψηφία των εσωτερικώς εκτοπισθέντων Τσετσένων, οφείλεται στο ότι εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έως 360 000 εκτοπισθέντα στο εσωτερικό της χώρας άτομα στην Οσετία, στο Νταγκεστάν και στην ίδια την Τσετσενία, σε σύγκριση με περίπου 5 000 έως 7 000 πρόσφυγες που αναφέρονται για την Κοιλάδα Pankisi στη Γεωργία. Οι επιχειρησιακές συνθήκες στον βόρειο Καύκασο παραμένουν δυσχερείς, ιδίως από πλευράς ασφάλειας. Ωστόσο, το ίδιο αληθεύει και για τη Γεωργία, όπου οι ενισχύσεις προς τους Τσετσένους πρόσφυγες στην Κοιλάδα Pankisi χρειάστηκε να ανασταλούν για κάποιο διάστημα κατά το προηγούμενο έτος, ως αντίδραση στην απαγωγή εκπατρισθέντων εργαζομένων στον τομέα της παροχής βοήθειας. Μέχρι σήμερα, οι πληρωμές που έχουν γίνει στο πλαίσιο της κρίσης της Τσετσενίας και προς όφελος των Τσετσένων προσφύγων στη Γεωργία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 820 000 περίπου ευρώ. Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες επικεντρώνονται κυρίως στη βασική υγειονομική περίθαλψη. Για παράδειγμα, διανομή των απαραίτητων φαρμάκων στους φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, κατάρτιση των γιατρών για ορθολογική χρήση των φαρμάκων, αποκατάσταση των εγκαταστάσεων βασικής υγειονομικής περίθαλψης και διανομή δεμάτων με είδη υγιεινής. Δοθέντος του πολύ μεγάλου αριθμού εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας στον βόρειο Καύκασο και των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, η ECHO θα συνεχίσει να εστιάζει βασικά την ανθρωπιστική παρέμβαση στα θύματα της σύγκρουσης. Ωστόσο, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενδέχεται να διατεθούν περιορισμένοι πόροι για τη συνέχιση ενός ιατρικού προγράμματος στη Γεωργία. Για το Αζερμπαϊτζάν δεν εξετάζεται ειδική ανθρωπιστική ενίσχυση, διότι επί του παρόντος δεν αναφέρεται στο Αζερμπαϊτζάν σημαντικός αριθμός προσφύγων από την Τσετσενία."@el8
"(EN) Desde que se desató la actual crisis en octubre de 1999, la Comisión ha destinado a través de ECHO más de 25 millones de euros en ayuda humanitaria a las víctimas de este conflicto. La intervención de ECHO se ha centrado principalmente en la región del Cáucaso septentrional, donde se encuentra la mayor parte de los chechenos desplazados, porque es ahí donde el problema es más grave. En Osetia, Daguestán y la propia Chechenia se encuentran hasta 360.000 personas desplazadas, en comparación con el número que, según las informaciones, oscila entre los 5.000 y 7.000 refugiados en el Valle de Pankisi de Georgia. Las condiciones operativas en el Cáucaso septentrional siguen siendo difíciles, especialmente en términos de seguridad. No obstante, lo mismo es cierto en el caso de Georgia, donde la ayuda a los refugiados chechenos que se encuentran en el Valle de Pankisi tuvo que ser suspendida durante algún tiempo el pasado año a raíz del secuestro de miembros del personal de ayuda expatriado. Las asignaciones concedidas hasta la fecha en el contexto de la crisis de Chechenia y en beneficio de los refugiados chechenos en Georgia ascienden a un total de unos 820.000 euros. Las operaciones financiadas se centran principalmente en la atención sanitaria básica y han consistido, por ejemplo, en la distribución de medicamentos para primeros auxilios a los responsables de la salud, la formación de médicos sobre la utilización racional de medicamentos, la rehabilitación de los servicios básicos de salud y la distribución de paquetes para la higiene. Dada la magnitud del número de personas desplazadas en el Cáucaso septentrional y los limitados recursos disponibles, ECHO ha centrado su actividad en la intervención humanitaria en favor de las víctimas del conflicto que permanecen allí. No obstante, dependiendo de cómo evoluciona la situación, se podría encontrar financiación limitada para el mantenimiento del programa médico en Georgia. En estos momentos no está prevista ninguna asistencia humanitaria específica a Azerbaiyán ni tampoco se ha informado de la presencia de un número importante de refugiados de Chechenia en Azerbaiyán."@es12
"Siitä lähtien, kun nykyinen kriisi puhkesi lokakuussa 1999, komissio on antanut ECHOn kautta yli 25 miljoonan euron verran humanitaarista apua konfliktin uhreille. ECHOn hankkeiden painopiste on Pohjois-Kaukasiassa, jossa on kaikkein suurimmat ongelmat, koska suurin osa maan sisäisistä tšetšeenipakolaisista oleskelee siellä. Ossetiassa, Dagestanissa ja itse Tšetšeniassa on jopa 360 000 maan sisäistä pakolaista, kun taas Georgian Pankisin laaksossa kerrotaan olevan noin 5 000–7 000 pakolaista. Toimintaolosuhteet Pohjois-Kaukasiassa ovat edelleen vaikeat, varsinkin turvallisuuden osalta. Sama pätee kuitenkin myös Georgiaan, jossa Pankisin laakson tšetšeenipakolaisille tarkoitetut avustuslähetykset jouduttiin keskeyttämään joksikin aikaa viime vuonna vastalauseena ulkomailla asuvien avustustyöntekijöiden sieppaukselle. Tähän mennessä Tšetšenian kriisin hoitoon ja Georgian tšetšeenipakolaisten hyväksi on annettu tukea yhteensä noin 820 000 euroa. Rahoitetut toimet keskittyvät pääosin perusterveydenhoitoon. Esimerkiksi tärkeitä lääkkeitä on jaettu terveydenhoitohenkilöstölle, lääkäreitä on koulutettu käyttämään lääkkeitä kohtuullisesti, peruslääkintäpalveluja on kohennettu ja hygieniapakkauksia on jaettu. Humanitaarinen apu konfliktin uhreille säilyy ECHOn painopistealueena Pohjois-Kaukasiassa olevien maan sisäisten pakolaisten suuren määrän ja käytettävissä olevien voimavarojen vähyyden vuoksi. Tilanteen kehittyessä varoja saattaa kuitenkin riittää rajoitetusti myös lääkintäohjelman jatkamiseen Georgiassa. Mitään erityistä humanitaarista apua ei ole tällä hetkellä kaavailtu Azerbaidžanille, sillä maassa ei ole kerrottu olevan merkittävästi tšetšeenipakolaisia."@fi5
"Depuis le début de l'actuelle crise, en octobre 1999, la Commission a alloué, via son office ECHO, plus de 25 millions d'euros pour venir en aide aux victimes du conflit. Si l'intervention d'ECHO se concentre sur la partie nord du Caucase, qui abrite la grande majorité des Tchétchènes intérieurement déplacés, c'est parce que c'est dans cette zone que se situe le problème le plus grave. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur des frontières de l'Ossétie, du Daguestan et de la Tchétchénie elle-même, atteint 360 000, alors que l'on fait état d'un nombre de réfugiés avoisinant les 5 000 à 7 000 personnes dans la vallée de Pankisi en Géorgie. Les conditions d'intervention restent difficiles dans le nord du Caucase, en particulier en termes de sécurité. Mais la situation n'est pas différente en Géorgie, où les aides apportées aux réfugiés tchétchènes de la vallée de Pankisi ont dû être suspendues pendant quelque temps l'année dernière en réaction à l'enlèvement de travailleurs humanitaires expatriés. À ce jour, les fonds alloués dans le cadre de la crise tchétchène pour venir en aide aux réfugiés tchétchènes de Géorgie atteignent un montant total de quelque 820 000 euros. Les opérations principalement visées sont les soins de santé fondamentaux, telles que la distribution de médicaments de base aux prestataires de soin, la formation des médecins à la gestion rationnelle des médicaments, la réhabilitation des infrastructures sanitaires de base et la distribution de colis. Vu l'ampleur du nombre de personnes intérieurement déplacées dans le nord du Caucase et les ressources limitées disponibles, les interventions humanitaires d'ECHO en faveur des victimes du conflit resteront principalement axées sur cette région. Toutefois, en fonction de l'évolution de la situation, une aide financière limitée en faveur de la poursuite d'un programme médical en Géorgie est envisageable. Aucune aide humanitaire spécifique n'est envisagée pour le moment en Azerbaïdjan, vu que le nombre de réfugiés provenant de Tchétchénie recensés dans cette région est relativement faible."@fr6
"Dallo scoppio della crisi attuale nell’ottobre 1999, la Commissione, tramite ECHO, ha destinato più di 25 milioni di euro all’aiuto umanitario per le vittime del conflitto. L’intervento di ECHO è concentrato nella regione del Caucaso settentrionale, dove si trova la maggioranza degli sfollati interni, trattandosi della zona che pone il problema maggiore. Gli sfollati interni in Ossezia, Daghestan e Cecenia sono fino a 360.000, a fronte della cifra riportata di 5.000-7.000 profughi nella valle di Pankisi in Georgia. Le condizioni operative nel Caucaso settentrionale permangono difficili, soprattutto per la sicurezza. Tuttavia, lo stesso di può dire della Georgia, dove gli aiuti ai profughi ceceni nella valle di Pankisi l’anno scorso hanno dovuto essere temporaneamente sospesi in reazione al rapimento di operatori umanitari espatriati. A tutt’oggi gli aiuti forniti nel contesto della crisi cecena e a beneficio dei profughi ceceni in Georgia ammontano a 820.000 euro. Le operazioni finanziate si concentrano essenzialmente sul settore dell’assistenza sanitaria di base. Per fare un esempio sono serviti per la distribuzione di medicinali essenziali a operatori sanitari, per la formazione dei medici sull’uso razionale dei farmaci, per l’ammodernamento delle strutture destinate all’assistenza sanitaria di base e per la distribuzione di materiale igienico. Visto il numero degli sfollati interni nel Caucaso settentrionale e le limitate risorse a disposizione, l’attenzione principale di ECHO per l’aiuto umanitario continuerà a essere rivolta alle vittime del conflitto. Tuttavia, in funzione dell’evolvere della situazione potrebbe essere messo a disposizione un finanziamento limitato per portare avanti il programma medico in Georgia. Non è prevista un’assistenza umanitaria specifica per l’Azerbaigian, in quanto attualmente non si registra una presenza significativa di profughi ceceni in Azerbaigian."@it9
". – Since the outbreak of the current crisis in October 1999 the Commission, via ECHO, has allocated more than EUR 25 million in humanitarian aid to the victims of this conflict. The emphasis of ECHO intervention in the northern Caucasus region, where the large majority of Chechen IDPs are located, is because this is where the biggest problem is. Up to 360 000 internally displaced persons in Ossetia, Daghestan and Chechnya itself, compared with a figure reportedly around 5 000 to 7 000 refugees in the Pankisi Valley in Georgia. Operating conditions in the northern Caucasus remain difficult, especially in terms of security. However, the same holds true for Georgia, where aids to the Chechen refugees in the Pankisi Valley had to be suspended for some time last year in reaction to the abduction of expatriate aid workers. To date, allocations made in the context of the Chechnya crisis and benefiting Chechen refugees in Georgia total some EUR 820 000. The operations funded focus mostly on basic health care. They have, for instance, consisted of the distribution of essential medicines to health providers, training of doctors on rational drug use, rehabilitation of basic health care facilities and the distribution of hygiene parcels. Given the scope of the case-load of internally displaced persons in the northern Caucasus and the limited resources available, ECHO's main focus for humanitarian intervention in favour of the victims of the conflict will remain there. However, depending on how the situation develops, some limited funding might be made available to continue a medical programme in Georgia. No specific humanitarian assistance is envisaged for Azerbaijan as at present no substantial numbers of refugees from Chechnya are reported in Azerbaijan."@lv10
"Sinds het begin van de huidige crisis in oktober 1999 heeft de Commissie via ECHO meer dan 25 miljoen euro uitgetrokken voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van dit conflict. Dat wij ons hierbij vooral richten op de noordelijke Kaukasus komt doordat het probleem daar het grootst is. Hier bevinden zich immers verreweg de meeste Tsjetsjeense ontheemden. Er zijn ongeveer 360.000 ontheemden in Ossetië, Dagestan en Tsjetsjenië zelf, terwijl het aantal vluchtelingen in de Pankisi-vallei in Georgië naar verluidt schommelt tussen de 5000 en 7000. De omstandigheden waaronder in de noordelijke Kaukasus moet worden gewerkt, zijn nog steeds moeilijk, met name voor wat de veiligheid betreft. Dit geldt echter ook voor Georgië, waar de hulp aan de Tsjetsjeense vluchtelingen in de Pankisi-vallei vorig jaar enige tijd moest worden opgeschort in verband met de ontvoering van buitenlandse hulpverleners. Tot nu toe bedraagt het totale bedrag dat in het kader van de Tsjetsjeense crisis ten behoeve van de Tsjetsjeense vluchtelingen in Georgië is uitgetrokken ongeveer 820.000 euro. De door ons gefinancierde activiteiten spitsen zich voornamelijk toe op de elementaire gezondheidszorg. Zo zijn er bijvoorbeeld basismedicijnen verstrekt aan werkers in de gezondheidszorg en trainingen georganiseerd voor artsen over verstandig medicijngebruik. Ook hebben wij de faciliteiten voor de basisgezondheidszorg verbeterd en pakketten met middelen ter verbetering van de hygiëne verstrekt. Gezien de enorme omvang van het probleem van de ontheemden in de noordelijke Kaukasus en de beperkte beschikbare middelen, zal ECHO zijn humanitaire werk ten behoeve van de slachtoffers van dit conflict voornamelijk daar blijven concentreren. Afhankelijk van hoe de situatie zich verder ontwikkelt, kunnen echter wellicht enige beperkte financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de voortzetting van een medisch programma in Georgië. Er zijn geen specifieke plannen voor humanitaire hulp aan Azerbeidzjan, aangezien er momenteel geen berichten zijn over grote aantallen Tsjetsjeense vluchtelingen in dat land."@nl2
"Desde que estalou a actual crise, em Outubro de 1999, a Comissão, através do ECHO, atribuíu mais de 25 milhões de euros de ajuda humanitária às vítimas do conflito. A ênfase da intervenção do ECHO na região do Cáucaso do Norte, onde está localizada a grande maioria dos chechenos deslocados no interior do país, justifica-se por ser aí que reside o maior problema. Existem cerca de 360 000 pessoas deslocadas internamente na Ossécia, no Daguestão e na própria Chechénia, quando no Vale de Pankisi, na Geórgia, os números são da ordem dos 5 000 a 7 000 refugiados. As condições operacionais no Cáucaso do Norte continuam a ser difíceis, especialmente em termos de segurança. No entanto, o mesmo se aplica à Geórgia, onde as ajudas destinadas aos refugiados chechenos no Vale de Pankisi tiveram de ser suspensas durante algum tempo, no ano passado, como reacção ao sequestro de trabalhadores humanitários estrangeiros. Até agora, as dotações atribuídas no contexto da crise da Chechénia em benefício dos refugiados chechenos na Geórgia ascendem a um total de 820 000 euros. As operações financiadas incidem principalmente nos cuidados básicos de saúde. Consistiram, por exemplo, na distribuição de medicamentos essenciais a serviços de saúde, formação de médicos no domínio da utilização racional de medicamentos, recuperação de instalações de cuidados de saúde básicos e distribuição de produtos de higiene. Dado o número de casos de pessoas deslocadas internamente no Cáucaso do Norte e as limitações dos recursos disponíveis, a tónica da intervenção do ECHO em favor das vítimas do conflito não vai alterar­se. No entanto, e dependendo da evolução da situação, poderá ser disponibilizado algum financiamento limitado para a prossecução de um programa médico na Geórgia. Não está prevista assistência humanitária específica ao Azerbeijão, uma vez que, actualmente, não há indicações que apontem para a existência de grande número de refugiados chechenos no Azerbeijão."@pt11
"Sedan den nuvarande krisen bröt ut i oktober 1999 har kommissionen, via ECHO, anslagit mer än 25 miljoner euro i humanitärt bistånd till offren för konflikten. Att ECHO:s insatser är koncentrerade till regionen norra Kaukasus, där det stora flertalet av de tjetjenska internflyktingarna befinner sig, beror på att det är där problemet är som störst. Det finns upp till 360 000 internflyktingar i Ossetien, Dagestan och själva Tjetjenien, vilket kan jämföras med en siffra som enligt rapporter ligger på omkring 5 000 till 7 000 flyktingar i Pankisidalen i Georgien. De operativa förhållandena i norra Kaukasus fortsätter att vara svåra, särskilt när det gäller säkerheten. Samma sak gäller emellertid för Georgien, där biståndet till de tjetjenska flyktingarna i Pankisidalen fick hållas inne under en tid förra året till följd av bortförandet av utländska biståndsarbetare. De anslag i samband med den tjetjenska krisen som inriktats på tjetjenska flyktingar i Georgien uppgår hittills till omkring 820 000 euro. De verksamheter som finansieras är i till största delen inriktade på grundläggande hälsovård. De har, till exempel, bestått av utdelning av nödvändiga mediciner till tillhandahållare av hälso- och sjukvård, utbildning av läkare om rationell läkemedelsanvändning, återställande av inrättningar för grundläggande hälso- och sjukvård och utdelning av hygienpaket. Med hänsyn till det stora antalet internflyktingar i norra Kaukasus och de begränsade resurser som står till förfogande, kommer ECHO även fortsättningsvis att inrikta sina humanitära insatser till konfliktens offer på främst den regionen. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan emellertid vissa begränsade medel göras tillgängliga för att fortsätta ett medicinskt program i Georgien. Inget särskilt humanitärt bistånd är planerat för Azerbadjan, eftersom det för närvarande inte finns några rapporter om att ett betydande antal flyktingar från Tjetjenien skulle befinna sig i Azerbadjan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph