Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-03-14-Speech-3-310"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010314.14.3-310"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää mietinnön esittelijää Massimo Carraroa erinomaisesta mietinnöstä. Tämä mietintö on täynnä teknisiä yksityiskohtia, mutta niistä Carraro on erinomaisesti nostanut esille taloudellisesti ja poliittisesti tärkeät kysymykset. Kiitoksen ansaitsee myös Malcom Harbourin valmistelema parlamentin oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunto. Samalla haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä tästä keskustelusta. Tulee vielä aika, jolloin Internetistä puhutaan päivällä ja sali tulee olemaan täynnä. Sen takia onnittelen teitä - olette avant garde -joukkoa tällä kentällä. Lopuksi todettakoon, että komissio on samaa mieltä mietinnön esittelijän kanssa telealan vapauttamisen ja Internetin runkokapasiteettiin suunnattavien investointien tärkeydestä sekä Euroopassa että kansainvälisesti. Pyrimme tutkimuspuiteohjelman yhteydessä aktiivisesti sekä edistämään toisen sukupolven Internetin kehittämistä että lujittamaan valtioiden rajat ylittäviä ja kansainvälisiä yhteyksiä Euroopan tutkimusverkkojen osalta. Mitä tulee .eu-ehdotukseen, se on tällä hetkellä neuvoston ja parlamentin käsittelyssä. Heti kun täältä saadaan oikeudellinen perusta, komissio ryhtyy kaikkiin käytännön toimiin, jotta eurooppalaiset yhteisöt, yhtiöt ja kansalaiset saisivat käyttöönsä tämän oman .eu:n, jossa toimijat sitten luonnollisesti noudattavat eurooppalaista lainsäädäntöä mukaan lukien yksityisyyden suoja. Komissio antaa parlamentin mietinnön tiedoksi neuvostolle ja alan asiantuntijoille jäsenvaltioissa. Kiitokset vielä kerran! Komissio aloitti näiden kysymysten tiiviin seurannan vuonna 1997, kun Yhdysvalloissa käynnistyivät keskustelut Internetin hallinnon tulevaisuudesta. Internetin mullistavat vaikutukset yleensä viestintään ja erityisesti sähköiseen kaupankäyntiin ovat sittemmin vahvistaneet tämän politiikanalan tärkeyden. Domain-nimijärjestelmän (DNS) kehittämisen yhteydessä on noussut lukuisia kysymyksiä, jotka liittyvät kilpailuun, sananvapauteen, kuluttajansuojaan, tavaramerkkeihin, nimiin kohdistuviin oikeuksiin, transaktioiden luotettavuuteen ja avoimuuteen, yksityisyyden suojaan, tietosuojaan ja niin edelleen. Komissio yhtyy täysin parlamentin mietinnössä esitettyyn kantaan, jonka mukaan nämä yleiseen etuun liittyvät kysymykset on ratkaistava Internetin osalta yhdenmukaisesti ja tehokkaasti. Tällä hetkellä tärkein kansainvälinen foorumi, jolla on valtuudet ja mahdollisuudet käynnistää näitä kysymyksiä koskeva keskustelu on hallitusten välinen ICANNin neuvoa-antava komitea (GAC) Komissio ja jäsenvaltiot tekevät laajasti yhteistyötä tällä alalla. EU:n osapuolten tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että Internetin hallinnon kansainvälistyminen jatkuu myös Yhdysvaltain uuden hallinnon kaudella, sekä tehostaa hallitusten välisen neuvoa-antavan komitean toimintaa poliittisten kysymysten käsittelyssä. Kuten Carraro totesi, suhteet Yhdysvaltoihin tällä alalla ovat tärkeitä, kun otetaan huomioon, että Yhdysvaltain kongressilla ja osalla yksityistä sektoria on taipumus välillä kiistää tai jättää huomioimatta Internetin globaali ulottuvuus. Pidämme asiasta tiiviisti yhteyttä Yhdysvaltain uuteen hallintoon; tarkoituksena onkin heti kun parlamentti on äänestänyt mietinnöstä lähettää kauppaministeri Evansille kirje, jossa selvitän hänelle EU:n intressejä tällä alalla, ja välitän myös hänelle teidän mietintönne tiedoksi. Ministerineuvosto antoi viime lokakuussa asiaa koskevan päätöslauselman. Päätöslauselmassa valtuutettiin komissio koordinoimaan kantoja EU:n sisällä, ajamaan EU:n etuja kansainvälisissä yhteyksissä sekä muodostamaan yksityisen sektorin verkko tukemaan EU:n työtä tällä saralla. Onkin ilahduttavaa, että parlamentin mietintö yhtyy tähän linjaan ja että komission toimilla on sekä parlamentin että neuvoston tuki. Tämä on tärkeä seikka sen kannalta, kuinka tehokkaasti pystymme vaikuttamaan kansainvälisillä kentillä. Sitten muutama huomio ja kommentti Carraron mietinnöstä ja myös Harbourin lausunnosta: Mietinnössä korostetaan EU:n roolin määrittelyn tärkeyttä, ja olen iloinen siitä, että mietinnössä halutaan antaa Euroopan komissiolle vahva asema näissä kysymyksissä. Niin ikään panen merkille halun rajoittaa julkisen vallan puuttumista kansainväliseen itsesäätelyprosessiin; tältä osin meidän on edettävä yksi askel kerrallaan ja pidettävä mielessä, että tavoitteena on todellakin kansainvälinen, tasapainoinen ja puolueeton säätelyjärjestelmä. Mutta on tunnustettava, että emme ole vielä päässeet tähän tavoitteeseen. Yhdysvaltain hallituksella on edelleen erityisiä valtaoikeuksia eivätkä ICANNin hallintoneuvosto ja henkilöstö ole välttämättä aina tietoisia kaikista EU:n kannanotoista. Tämän vuoksi komissio seuraa tilannetta tarkasti ja saattaa kumppanimme tietoon välittömästi ongelmat, joita voi ilmetä esimerkiksi kilpailupolitiikan alalla. Olen myös valmis hyväksymään ICANNin hallinnointia koskevat yleiset tavoitteet, jotka on määritetty parlamentin päätöslauselman 8 kohdassa. Käytännössä jää kuitenkin suurelta osin yksityisen sektorin osallistujien ja erityisesti kansallisten ccTLD-rekisterien tehtäväksi esittää näkemyksensä ICANNin rakenteen sisällä. Tämä on yksi syy siihen, miksi komissio kannusti jo vuonna 1997 Euroopan yksityisen sektorin toimijoita osallistumaan suoraan sittemmin ICANN-prosessiksi muotoutuneeseen toimintaan. On sanottava, että tämä on tuottanut hyviä tuloksia, joista voidaan mainita Euroopan vahva mukanaolo tänään ICANNin hallintoneuvostossa ja tukiorganisaatioissa. Melbournessa tällä viikolla oli kokouksessa edustettuna useita eurooppalaisia organisaatioita ja yrityksiä. Valitettavasti minulla ei vielä ole käytettävissä raporttia tästä kokouksesta, mutta välitän tiedot välittömästi jäsenille heti kun niitä saan. Edustajat ovat palanneet näihin aikoihin Melbournesta, ja Internetissä ei ollut vielä viestiä, kun huoneeni jätin. Parlamentin päätöslauselman 15 kohdassa viitataan myös menettelysääntöihin, parhaisiin käytäntöihin ja alaa koskevaan lainsäädäntöön. Internet-operaattoreilla ja käyttäjillä on näillä osa-alueilla paljon työtä tehtävänä. Komissio ei tietenkään voi tehdä kaikkea yksin. Ensinnäkin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuksia, ja toiseksi rakennamme alan oman itsesäätelyn varaan. Voimme sopivilla toimilla edistää ja vauhdittaa itsesäätelyprosessia yksityisen sektorin ja muiden hallitusten kanssa esimerkiksi hallitusten välisen neuvoa-antavan komitean puitteissa. Olen myös voinut todeta, että parlamentin päätöslauselmassa halutaan antaa tiettyjä asioita jäsenvaltioiden hoidettaviksi. Kansallisten rekisterien toiminta ja niitä koskevat periaatteet kuuluvatkin suurelta osalta jäsenvaltioiden toimivaltaan. Komissio on kuitenkin pyrkinyt epävirallisessa työryhmässä ja neuvoa-antavassa komiteassa saamaan aikaan yhteisesti hyväksyttyjä periaatteita. Ja mikäli tarvetta ilmenee, komissio on tietysti valmis käyttämään toimivaltaansa esimerkiksi sisämarkkinalainsäädännön ja kilpailupolitiikan alueella."@fi5
lpv:translated text
"Hr. formand, først vil jeg gerne takke ordføreren for betænkningen, Massimo Carraro, for en fremragende betænkning. Denne betænkning er fuld af tekniske detaljer, men Carraro har på fremragende vis formået at fremdrage de spørgsmål, der er væsentligst set ud fra en økonomisk og politisk synsvinkel. Tak fortjener også den udtalelse, Malcom Harbour har udarbejdet for Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og Det Indre Marked. Samtidig vil jeg takke alle Parlamentets medlemmer for denne forhandling. Der kommer en tid, hvor man vil tale om Internettet om dagen, og salen vil være fuld. Derfor takker jeg Dem - De er avantgardegruppen på dette felt. Lad os til sidst konstatere, at Kommissionen er enig med ordføreren for betænkningen i vigtigheden af en liberalisering af teleområdet og af investeringer i hovedkapacitet såvel i Europa som internationalt. Vi forsøger i forbindelse med forskningsrammeprogrammet aktivt at fremme udviklingen af en anden generation af Internettet og at styrke de landegrænseoverskridende og internationale forbindelser for det europæiske forskningsnetværks vedkommende. Hvad eu-forslaget angår, er det i øjeblikket til behandling i Rådet og Parlamentet. Så snart man får et retligt grundlag herfra, indleder Kommissionen alt det praktiske arbejde for, at de europæiske virksomheder, selskaber og borgere kan få mulighed for at anvende dette topdomænenavn, hvorunder aktørerne derefter naturligt vil respektere den europæiske lovgivning, herunder beskyttelsen af integritet. Kommissionen giver Rådet og eksperter på området i medlemslandene Parlamentets betænkning til information. Endnu en gang tak! Kommissionen indledte en stram kontrol med disse spørgsmål i 1997, da man i USA indledte drøftelser af fremtiden for Internettets administration. Internettets revolutionerende indflydelse på kommunikationen i det hele taget og særligt på den elektroniske handel har siden hen øget vigtigheden af dette politiske område. I forbindelse med udviklingen af domænenavnssystemer (DNS) er der opstået talrige spørgsmål i relation til konkurrence, ytringsfrihed, forbrugerbeskyttelse, varemærker, rettigheder til navne, sikkerhed og åbenhed ved transaktioner, personbeskyttelse, databeskyttelse osv. Kommissionen tilslutter sig fuldt ud den holdning, der udtrykkes i Parlamentets betænkning, nemlig at disse spørgsmål om Internettet, der er af fælles interesse, bør løses analogt og effektivt. Det vigtigste internationale forum i øjeblikket, som har bemyndigelse til og muligheder for at indlede en drøftelse af disse spørgsmål, er ICANN's mellemstatslige rådgivende udvalg . Kommissionen og medlemslandene udfører et bredt samarbejde på dette område. Det vigtigste mål for EU's parter er at sikre, at internationaliseringen af internetadministrationen fortsætter også under USA's nye regering, og at det mellemstatslige rådgivende udvalgs aktivitet inden for behandlingen af politiske spørgsmål styrkes. Som hr. Carraro konstaterede, er forholdet til USA vigtigt på dette område, når man tager hensyn til, at kongressen og en del af den private sektor i USA har tendens til indimellem at fornægte eller overse Internettets globale dimension. Vi holder tæt forbindelse til den nye regering i USA om sagen; planen er da også, så snart Parlamentet har stemt om betænkningen, at sende handelsminister Evans et brev, hvori jeg forklarer ham EU's interesser på dette område, og også sender Deres betænkning til ham til information. Ministerrådet fremsatte sidste oktober en erklæring om sagen. I erklæringen bemyndigede man Kommissionen til at koordinere holdningerne internt i EU, til at fremme EU's interesser i internationale forbindelser samt skabe et netværk inden for den private sektor til støtte for EU's arbejde inden for dette felt. Det er da også glædeligt, at Parlamentets betænkning tilslutter sig denne linje, og at Kommissionens arbejde har både Parlamentets og Rådets støtte. Dette er et vigtigt faktum med hensyn til, hvor effektivt vi formår at få indflydelse på de internationale områder. Hernæst nogle bemærkninger og kommentarer til hr. Carraros betænkning og også hr. Harbours udtalelse: I betænkningen understreges vigtigheden af definitionen af EU's rolle, og jeg er glad for, at man i betænkningen ønsker at give Europa-Kommissionen en stærk position i disse spørgsmål. Ligeledes bemærker jeg ønsket om at begrænse den offentlige magts indflydelse på den internationale selvreguleringsproces; hvad dette angår, må vi gå frem et skridt af gangen og holde os in mente, at målet er et virkelig internationalt, ligevægtigt og upartisk reguleringssystem. Men vi må erkende, at vi endnu ikke har opnået dette mål. Regeringen i USA har fortsat særlige magtbeføjelser og ICANN's bestyrelse og personale har ikke altid kendskab til alle EU's standpunkter. Derfor følger Kommissionen situationen nøje og informerer umiddelbart vores partnere om problemer, som kan opstå f.eks. inden for konkurrencepolitikken. Jeg er også parat til at godkende de fælles mål for ICANN's administration, som er defineret i punkt 8 i Parlamentets erklæring. I praksis forbliver det dog i stor udstrækning repræsentanterne fra den private sektor og særligt de nationale ccTLD-registres opgave at fremsætte synspunkter om ICANN's struktur. Dette er en af grundene til, at Kommissionen allerede i 1997 ansporede repræsentanterne for den private sektor i Europa til at deltage direkte i det arbejde, som siden hen tog form af ICANN-processen. Det må siges, at dette har bragt gode resultater, hvoraf man kan nævne Europas kraftige tilstedeværelse i dag i ICANN's bestyrelse og støtteorganisationer. På mødet i Melbourne i denne uge var adskillige europæiske organisationer og virksomheder repræsenteret. Desværre har jeg endnu ikke rådighed over rapporten fra dette møde, men jeg formidler informationerne direkte videre til medlemmerne, så snart jeg får dem. Repræsentanterne er på dette tidspunkt vendt tilbage fra Melbourne, og der var endnu ingen oplysninger på Internettet, da jeg tog afsted. I punkt 15 af Parlamentets erklæring henvises også til procedurereglerne, de bedste praksisser og lovgivningen på området. Internetudbyderne og brugerne har meget arbejde for sig på disse delområder. Kommissionen kan naturligvis ikke gøre det hele alene. For det første har vi brug for internationalt samarbejde og aftaler, og for det andet opbygger vi området baseret på selvregulering. Vi kan med passende midler fremme og sætte fart i selvreguleringsprocessen sammen med den private sektor og andre regeringer, f.eks. inden for rammerne af det mellemstatslige rådgivende udvalg. Jeg har også kunnet konstatere, at man i Parlamentets erklæring ønsker at overlade behandlingen af visse ting til medlemslandene. De nationale registres arbejde og principperne for disse hører da også i høj grad inden for medlemslandenes kompetence. Kommissionen har dog forsøgt gennem en uofficiel arbejdsgruppe og et rådgivende udvalg at få gennemført nogle fælles vedtagne principper. Og hvis behovet opstår, er Kommissionen selvfølgelig parat til at anvende sin kompetence inden for f.eks. lovgivningen for det indre marked og konkurrencepolitikken."@da1
"Herr Präsident, gestatten Sie mir zunächst dem Berichterstatter, Herrn Massimo Carraro, für den hervorragenden Bericht zu danken. Der Bericht enthält eine Vielzahl an technischen Details, aus denen Herr Carraro jedoch die wichtigen wirtschaftlichen und politischen Fragen sehr gut herausgearbeitet hat. Dank gebührt auch Herrn Malcolm Harbour für die von ihm ausgearbeitete Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt. Ebenso danke ich allen Mitgliedern des Parlaments für diese Debatte. Die Zeit wird kommen, da man das Internet auch tagsüber behandeln und der Saal dann auch voll sein wird. In diesem Sinne beglückwünsche ich Sie – Sie sind die Avantgarde auf diesem Feld. Abschließend sei angemerkt, dass die Kommission mit dem Berichterstatter übereinstimmt, was die Bedeutung der Liberalisierung des Telekommunikationssektors und der geplanten Investitionen zur Ausweitung der Backbone-Kapazitäten des Internets sowohl in Europa als auch international angeht. Im Zusammenhang mit dem Forschungsrahmenprogramm waren wir aktiv bemüht, sowohl die Entwicklung der zweiten Internetgeneration voran zu treiben als auch die grenzüberschreitenden und internationalen Beziehungen im Hinblick auf die Forschungsnetzwerke zu stärken. Was den Vorschlag der Einführung des .eu-Domain-Namens angeht, so wird diese Angelegenheit zur Zeit sowohl im Rat als auch im Parlament behandelt. Sobald es dafür eine rechtliche Grundlage gibt, wird die Kommission alle praktisch zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, um den europäischen Gemeinschaften, den Unternehmen und den Bürgern diesen eigenen .eu-Domain-Namen zur Verfügung zu stellen, bei der dann die Nutzer selbstverständlich die Vorteile der europäischen Rechtsetzung, einschließlich des Schutzes der Privatsphäre, genießen. Die Kommission wird die Entschließung des Parlaments sowohl dem Rat als auch den entsprechenden Fachleuten in den Mitgliedstaaten zur Kenntnis geben. Nochmals, vielen Dank! Die Kommission hat im Jahre 1997 damit begonnen, sich vertieft mit diesen Fragen zu beschäftigen, zu einem Zeitpunkt, als in den Vereinigten Staaten die Diskussionen über die Zukunft der Organisation und Verwaltung des Internets aufkamen. Die revolutionierenden Auswirkungen des Internet auf den Bereich der Kommunikation im allgemeinen und die Möglichkeiten des elektronischen Handels im besonderen haben schließlich die Bedeutung dieses Politikfeldes gestärkt. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Domain-Namensystems (DNS) sind zahlreiche Fragen aufgekommen, beispielsweise in Bezug auf den Wettbewerb, die Meinungsfreiheit, den Verbraucherschutz, Warenzeichen, Probleme im Zusammenhang mit Namensrechten, die Zuverlässigkeit und Transparenz von Transaktionen, den Schutz der Privatsphäre, den Schutz von Wissen und so weiter. Voll und ganz schließt sich die Kommission der in dem Bericht geäußerten Auffassung des Parlaments an, wonach diese Fragen, die von allgemeinem Interesse sind, für den Bereich des Internets einvernehmlich und effizient gelöst werden müssen. Das derzeit wichtigste internationale Forum, das über die Befugnisse und Möglichkeiten verfügt, die Diskussion zu diesen Fragen voranzutreiben, ist der ICANN-Beratungsausschuss der Regierungen, das (GAC). Die Kommission wie auch die Mitgliedstaaten arbeiten auf diesem Gebiet intensiv zusammen. Wichtigstes Ziel aus Sicht der EU ist es, sicherzustellen, dass die Internationalisierung der Organisation und Verwaltung des Internet auch unter der neuen US-Regierung fortgesetzt sowie die Tätigkeit des Beratungsausschusses der Regierungen bei der Behandlung der politischen Fragen intensiviert wird. Wie Herr Carraro festgestellt hat, sind die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten auf diesem Gebiet von großer Bedeutung, wenn man bedenkt, dass es im US-Kongress und teilweise auch im privaten Sektor mittlerweile eine Tendenz gibt, die globale Dimension des Internet in Abrede zu stellen beziehungsweise einfach zu ignorieren. Wir halten in dieser Angelegenheit einen engen Kontakt zur neuen US-Administration und werden, sobald das Parlament über den vorliegenden Bericht abgestimmt hat, Handelsminister Evans in einem Schreiben die Interessen der EU in diesem Sektor erläutern, und auch Ihren Bericht werde ich ihm zur Kenntnis geben. Der Ministerrat hat im vergangenen Oktober eine Entschließung in dieser Angelegenheit verabschiedet. In der Entschließung wurde die Kommission ermächtigt, die Meinungsbildung innerhalb der EU zu koordinieren, die Interessen der EU in den internationalen Beziehungen zu vertreten sowie ein eigenes Netzwerk zur Unterstützung der Tätigkeit der EU auf diesem Gebiet einzurichten. Es ist schon erfreulich, dass sich der Bericht des Parlaments dieser Linie angeschlossen hat und dass die Arbeit der Kommission die Unterstützung sowohl des Parlaments als auch des Rates genießt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir erfolgreich auf internationalem Parkett tätig werden können. Gestatten Sie mir einige Anmerkungen und Kommentare zum Bericht von Herrn Carraro und auch zur Stellungnahme von Herrn Harbour: In dem Bericht wird die Wichtigkeit hervorgehoben, die Rolle der EU festzuschreiben, und ich bin froh darüber, dass darin auch die Absicht geäußert wird, der Europäischen Kommission in diesen Fragen eine starke Position einzuräumen. Ebenso hervorheben möchte ich den Wunsch, die Eingriffsmöglichkeiten der öffentlichen Hand in den internationalen Selbstregulierungsprozess zu begrenzen; in dieser Hinsicht gilt es schrittweise voranzuschreiten und dabei im Auge zu behalten, dass das Ziel in einem wirklich internationalen, gleichberechtigten und neutralen Regulierungssystem besteht. Wir müssen jedoch einräumen, dass wir dieses Ziel noch lange nicht erreicht haben. Die Regierung der Vereinigten Staaten verfügt nach wie vor über besondere hoheitliche Rechte, und der Vorstand sowie die Mitarbeiter der ICANN haben nicht zwangsläufig immer Kenntnis von allen Standpunkten der EU. Die Kommission verfolgt daher die Situation aufmerksam und informiert unsere Partner unverzüglich über Probleme, die beispielsweise auf dem Gebiet der Wettbewerbspolitik auftreten können. Ich bin auch bereit, den in Punkt 8 der Entschließung des Parlaments enthaltenen allgemeinen Zielsetzungen zuzustimmen. In der Praxis bleibt es jedoch großenteils den Akteuren im privatwirtschaftlichen Bereich und dabei insbesondere den nationalen ccTLD-Registrierungsstellen überlassen, ihre Auffassungen innerhalb der ICANN-Strukturen durchzusetzen. Das ist ein Grund dafür, warum die Kommission bereits im Jahre 1997 die Vertreter des privaten Sektors in Europa aufgefordert hat, sich unmittelbar an den Aktivitäten im Rahmen des damals gerade Gestalt annehmenden ICANN-Prozesses zu beteiligen. Es sei erwähnt, dass dies zu guten Ergebnissen geführt hat, wobei die gegenwärtig starke Repräsentanz Europas im Vorstand und in den nachgeordneten Gremien der ICANN hervorzuheben sind. Auf dem ICANN-Kongress in Melbourne in dieser Woche waren zahlreiche europäische Organisationen und Unternehmen vertreten. Bedauerlicherweise liegt mir der Bericht über diesen Kongress noch nicht vor, aber ich werde die Informationen, sobald ich sie habe, an die Mitglieder des Parlaments weiterleiten. Die Teilnehmer sind gerade erst aus Melbourne zurückgekehrt, und zu dem Zeitpunkt, als ich mein Büro verließ, gab es auch im Internet noch keine Meldungen darüber. Unter Punkt 15 der Entschließung des Parlaments wird auch auf Verfahrensregelungen, beste Praktiken sowie entsprechende Rechtsvorschriften eingegangen. Für Internetbetreiber wie Nutzer gibt es in diesem Teilbereich noch viel zu tun. Allerdings kann die Kommission diese Arbeit nicht allein leisten. Zunächst brauchen wir eine internationale Zusammenarbeit und entsprechende Übereinkommen, und zum anderen arbeiten wir an Kapazitäten für den Aufbau eines eigenen Selbstregulierungssystems in diesem Bereich. Mit geeigneten Maßnahmen wird es uns gelingen, beispielsweise im Rahmen des Beratungsausschusses der Regierungen, zusammen mit der Privatwirtschaft und den anderen Regierungen den Selbstregulierungsprozess voranzutreiben und zu beschleunigen. Ich konnte auch feststellen, dass in der Entschließung des Parlaments bestimmte Angelegenheiten auf die Mitgliedstaaten übertragen werden sollen. Die Tätigkeit der nationalen Registrierungsstellen und die entsprechenden Grundsätze gehören in der Tat zu einem großen Teil in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Dessen ungeachtet hat sich die Kommission im Rahmen einer informellen Arbeitsgruppe sowie in dem Beratungsausschuss darum bemüht, allgemein anerkannte Grundsätze zu erarbeiten. Und für den Fall, dass ein entsprechender Bedarf entsteht, ist die Kommission selbstverständlich auch bereit, ihre Zuständigkeiten beispielsweise in den Bereichen des Binnenmarktes und der Wettbewerbspolitik in die Arbeit einzubringen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή της έκθεσης κ. Massimo Carraro για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι γεμάτη τεχνικές λεπτομέρειες, από αυτές όμως ο κ. Carraro τόνισε έξοχα τα ζητήματα οικονομικής και πολιτικής σημασίας. Ευχαριστίες αξίζει επίσης η γνωμοδότηση που συνέταξε ο κ. Malcom Harbour για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τη συζήτηση αυτή. Θα έρθει κάποτε μια εποχή που θα συζητάμε για το Διαδίκτυο στη διάρκεια της ημέρας και η αίθουσα θα είναι γεμάτη. Γι’ αυτό σας συγχαίρω, είσαστε μια πρωτοπόρα ομάδα στο πεδίο αυτό. Τέλος, ας σημειωθεί ότι η Επιτροπή συμφωνεί με τον εισηγητή της έκθεσης ως προς τη σημασία που έχουν η ελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών και οι επενδύσεις που πρέπει να κατευθυνθούν στη χωρητικότητα της υποδομής του Διαδικτύου, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα, προσπαθούμε δραστήρια αφενός να προωθήσουμε την ανάπτυξη του Διαδικτύου δεύτερης γενιάς και αφετέρου να εδραιώσουμε τις διασυνοριακές και διεθνείς διασυνδέσεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας. Η πρόταση για τον τομέα “.eu” βρίσκεται τη στιγμή αυτή υπό επεξεργασία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αμέσως μόλις μας δοθεί η νομική βάση, η Επιτροπή θα προβεί σε όλες τις πρακτικές ενέργειες προκειμένου να αποκτήσουν οι ευρωπαϊκές κοινότητες, οι εταιρείες και οι πολίτες αυτόν τον δικό τους τομέα “.eu”, στον οποίο οι παράγοντες φυσικά θα τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα συμπεριλαμβάνει την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει την έκθεση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Για ακόμη μια φορά, ευχαριστώ! Η Επιτροπή άρχισε να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα ζητήματα αυτά από το 1997, όταν ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συζητήσεις για το μέλλον της διαχείρισης του Διαδικτύου. Οι επαναστατικές επιπτώσεις του Διαδικτύου στις επικοινωνίες γενικότερα και στο ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικότερα επιβεβαίωσαν τη σημασία της πολιτικής στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Συστήματος Ονομάτων Τομέα (DNS) έχουν προκύψει πολυάριθμα ζητήματα, τα οποία συνδέονται με τον ανταγωνισμό, την ελευθερία του λόγου, την προστασία του καταναλωτή, τη σήμανση προϊόντων, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία της γνώσης και ούτω καθεξής. Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με τη θέση που διατυπώνεται στην έκθεση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία, αυτά τα ζητήματα που συνδέονται με το κοινό συμφέρον πρέπει να ρυθμιστούν, όσον αφορά το Διαδίκτυο, ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή, το σημαντικότερο διεθνές φόρουμ που έχει την αρμοδιότητα και τις δυνατότητες να θέσει σε κίνηση μια συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα αυτά είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή Κυβερνήσεων (GAC) του ICANN. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν μια ευρεία συνεργασία στον χώρο αυτό. Ο σημαντικότερος στόχος των ενεχομένων μερών της ΕΕ είναι να διασφαλίσουν ότι η διεθνοποίηση της διαχείρισης του Διαδικτύου θα συνεχιστεί, και κατά την περίοδο της νέας κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και να ενισχύσουν τη δράση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κυβερνήσεων ως προς την επεξεργασία ζητημάτων πολιτικής σημασίας. Όπως επεσήμανε ο κ. Carraro, οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σημαντικές στο πεδίο αυτό, λαμβανομένου υπόψη ότι, το Κογκρέσο και μια μερίδα του ιδιωτικού τομέα έχουν την τάση ενίοτε να αμφισβητούν ή να παραβλέπουν την παγκόσμια διάσταση του Διαδικτύου. Έχουμε στενές επαφές επί του θέματος αυτού με τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σκοπεύω μάλιστα, αμέσως μόλις το Κοινοβούλιο ψηφίσει σχετικά με την έκθεση, να στείλω μια επιστολή στον Υπουργό Εμπορίου κ. Evans, στην οποία θα του αποσαφηνίσω τα συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα αυτό και θα του διαβιβάσω επίσης την έκθεσή σας. Το Συμβούλιο των Υπουργών εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με το θέμα αυτό τον περασμένο Οκτώβριο. Το ψήφισμα αυτό εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να συντονίσει τις διάφορες θέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, να προασπίσει τα συμφέροντα της ΕΕ στις διεθνείς επαφές και ακόμη να δημιουργήσει ένα δίκτυο στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα υποστηρίζει το έργο της ΕΕ στο πεδίο αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι η έκθεση του Κοινοβουλίου συμφωνεί με τη γραμμή αυτή και ότι οι δράσεις της Επιτροπής έχουν την υποστήριξη τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό από την άποψη του πόσο αποτελεσματικά είμαστε ικανοί να ασκήσουμε επιρροή στο διεθνή στίβο. Ακόμη, μερικές παρατηρήσεις και σχόλια επί της έκθεσης του κ. Carraro και επί της γνωμοδότησης του κ. Harbour: στην έκθεση τονίζεται η σημασία του καθορισμού του ρόλου της ΕΕ και χαίρομαι που εκφράζεται η επιθυμία να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσπόζουσα θέση στα ζητήματα αυτά. Επιπλέον, διαπιστώνω ότι υπάρχει η επιθυμία να περιοριστεί η επέμβαση της κρατικής εξουσίας στη διεθνή διαδικασία της αυτορρύθμισης. Ως προς αυτό, θα πρέπει να προχωρήσουμε με σταδιακά βήματα και να θυμόμαστε ότι ο πραγματικός μας στόχος είναι ένα διεθνές, ισορροπημένο και ουδέτερο σύστημα ρύθμισης. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον στόχο αυτό. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να κατέχει ειδικά προνόμια, αλλά ούτε και το Συμβούλιο διευθυντών και το προσωπικό του ICANN γνωρίζουν απαραίτητα όλες τις θέσεις της ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση και γνωστοποιεί αμέσως στους εταίρους μας τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, επί παραδείγματι, στον τομέα της πολιτικής του ανταγωνισμού. Είμαι επίσης διατεθειμένος να δεχθώ τους γενικούς στόχους σχετικά με τη διαχειριστική δομή του ICANN, οι οποίοι έχουν καθοριστεί στο σημείο 8 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, στην πράξη, απομένει, ως επί το πλείστον, καθήκον των μετεχόντων του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα των εθνικών μητρώων Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου (ccTLD) να παρουσιάσουν τις απόψεις τους στο εσωτερικό της δομής του ICANN. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η Επιτροπή ενθάρρυνε, ήδη το 1997, τους παράγοντες του ιδιωτικού τομέα της Ευρώπης να συμμετάσχουν άμεσα στις δραστηριότητες του οργανισμού που μεταγενέστερα διαμορφώθηκε σε διαδικασία ICANN. Πρέπει να πω ότι αυτό επέφερε θετικά αποτελέσματα, εκ των οποίων μπορώ να αναφέρω την ισχυρή παρουσία της Ευρώπης σήμερα στο Συμβούλιο διευθυντών και στους οργανισμούς υποστήριξης του ICANN. Την εβδομάδα αυτή, στη διάσκεψη της Μελβούρνης, εκπροσωπήθηκαν πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Δυστυχώς, δεν έχω ακόμη στη διάθεσή μου έναν απολογισμό της διάσκεψης αυτής, θα διαβιβάσω όμως αμέσως στους βουλευτές τις σχετικές πληροφορίες μόλις θα τις έχω. Τώρα πρέπει να έχουν επιστρέψει οι εκπρόσωποι από τη Μελβούρνη, και δεν υπήρχε ακόμη μήνυμα στο Διαδίκτυο όταν άφησα το δωμάτιό μου. Στο σημείο 15 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου γίνεται επίσης αναφορά στους κώδικες συμπεριφοράς, στις βέλτιστες πρακτικές και στη νομοθεσία που αφορά τον τομέα. Σε αυτούς τους επιμέρους τομείς έχουν ακόμη μεγάλο έργο να επιτελέσουν οι πάροχοι του Διαδικτύου και οι χρήστες του. Δεν μπορεί βέβαια να τα κάνει όλα μόνη της η Επιτροπή. Κατά πρώτον χρειαζόμαστε συνεργασία σε διεθνές επίπεδο και συμφωνίες και, κατά δεύτερον, θεμελιώνουμε τον τομέα με βάση τη δική του αυτορρύθμιση. Μπορούμε, με τις κατάλληλες δράσεις, να προάγουμε και να επισπεύσουμε τη διαδικασία αυτορρύθμισης σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τις άλλες κυβερνήσεις, επί παραδείγματι, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κυβερνήσεων. Διαπίστωσα επίσης ότι στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου εκδηλώνεται η επιθυμία να ανατεθούν ορισμένα καθήκοντα στα κράτη μέλη. Η λειτουργία των εθνικών μητρώων και οι αρχές που τα διέπουν εμπίπτουν, ως επί το πλείστον, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επιχειρήσει, στα πλαίσια της ανεπίσημης ομάδας εργασίας και της συμβουλευτικής επιτροπής, να δημιουργήσει κοινώς αποδεκτές αρχές. Και, εάν παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή είναι φυσικά διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει τις δικαιοδοσίες της, επί παραδείγματι, στον τομέα της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και της πολιτικής του ανταγωνισμού."@el8
"Mr President, first I would like to thank the rapporteur, Massimo Carraro, for an excellent report. It is full of technical detail, but Mr Carraro has managed splendidly to raise the economically and politically important questions. Malcolm Harbour also deserves our thanks for the opinion of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market. At the same time I wish to thank the members of Parliament for this debate. There will come a time when the Internet will be spoken about by day and the Chamber will be full. For that reason I congratulate you: you are an avant-garde group in this field. Finally, may I say that the Commission agrees with the rapporteur about the importance of liberalising the telecommunications industry and investing in the backbone Internet capacity both in Europe and internationally. We are actively seeking, with the help of a framework research programme, both to promote the development of the second generation Internet and strengthen cross-border and international links with regard to European research networks. Regarding the .eu proposal, it is at present being discussed by the Council and Parliament. As soon as a legal basis is found for this, the Commission will take every practical step it can to ensure that European communities, companies and citizens have the use of this our own .eu facility, where the players will therefore obviously have to comply with European legislation, including the protection of privacy. The Commission will notify the Council and specialists in the field in the Member States of the contents of Parliament’s report. Thank you all once again! The Commission began to monitor these matters closely in 1997, when discussions started in the United States regarding the future of the management of the Internet. The Internet’s revolutionary impact on communications generally and commerce in particular later confirmed the importance of this area of policy. Numerous questions arose in connection with the development of the Domain Name System (DNS) with regard to competition, freedom of speech, consumer protection, trademarks, rights to names, the reliability and transparency of transactions, the protection of privacy, the protection of data, and so on. The Commission agrees fully with the view expressed in the parliamentary report that these matters of public interest must be solved in a consistent and effective manner, with regard to the Internet. At present the most important international forum, which has the powers and scope to begin discussions on these questions, is the ICANN Governmental Advisory Committee (GAC), which is an intergovernmental organisation. The Commission and the Member States are involved in large-scale programmes of cooperation in this area. The main aims of the EU parties involved are to ensure that the globalisation of the management of the Internet will also continue during the term of the new American administration, and make the job of the GAC more effective in the debate on political questions. As Mr Carraro said, relations with the USA in this field are important, when we take account of the fact that the US congress and a part of the private sector is inclined sometimes to deny or ignore the Internet’s global dimension. We shall maintain close contact in this matter with the new American administration and we intend to send Mr Evans, US Secretary of Commerce, as soon as Parliament has voted in the report, a letter in which I shall clearly explain the interests of the EU in this field, and I shall also make known to him the content of your report. Last October, the Council of Ministers passed a resolution on this issue. In it the Commission was empowered to coordinate positions within the EU, pursue the EU’s interests in international contexts, and establish a private sector network to support the work of the EU in this field. It is most gratifying that Parliament’s report should be in agreement with this policy and that the Commission’s actions have the support of both Parliament and the Council. This is important from the point of view of how effective we can be in international arenas. I would then like to make a few observations and comments with regard to Mr Carraro’s report and Mr Harbour’s opinion. The report highlights the importance of defining the EU’s role, and I am happy that it expresses the desire to accord the Commission a strong position in these matters. Similarly, I note the desire to restrict the intervention of governments in the international self-regulatory process. In this respect we must advance one step at a time and bear in mind that our goal is a truly international, balanced and impartial regulatory system. But we have to recognise that we have not yet achieved this aim. The US Government still has special powers and ICANN’s Board of Directors and staff are still not always necessarily aware of all the EU’s views. For this reason, the Commission will follow the situation closely and inform our partners immediately of any problems that may crop up, for example, in the area of competition policy. I am also ready to accept the general aims with regard to the administration of the ICANN, which have been set out in paragraph 8 of Parliament’s resolution. In practice, however, it remains very much the task of those involved coming from the private sector and, in particular, the national ccTLD Registries, to express their views within the structure of the ICANN. This is one reason why the Commission, back in 1997, urged players in the European private sector to get involved directly in action that would later take the shape of the ICANN process. I have to say that this has produced some excellent results, of which it is worth mentioning Europe’s firm involvement today in ICANN’s Board of Directors and supporting organisations. Many European organisations and companies were represented at the meeting this week in Melbourne. Unfortunately, I still have not had access to any report on the meeting, but I will inform the members of it as soon as I do. The delegates will have come back from Melbourne by now, but there was still nothing about it on the Internet when I left my room. Paragraph 15 of Parliament’s resolution also refers to codes of conduct, best practice and legislation in this area. The Internet operators and users have a lot of work to do in these areas. The Commission obviously cannot do everything on its own. We can take appropriate action to promote and speed up the self-regulation process with the private sector and other governments, for example, within the framework of the Governmental Advisory Committee. I have also noticed that Parliament’s resolution expresses the will to allow Member States to take care of certain matters. The national registries and the principles they are based on are very largely within the competence of the Member States. The Commission, however, has sought, in unofficial working parties and in an advisory committee, to introduce jointly approved principles. If the need arises, the Commission is obviously prepared to use its powers, for example, in the areas of internal market legislation and competition policy."@en3
"(FI) Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Massimo Carraro, por su extraordinario informe. Este informe está repleto de detalles técnicos, pero el Sr. Carraro ha sabido destacar del conjunto las cuestiones importantes desde el punto de vista económico y político. También merece mi reconocimiento la declaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento elaborada por el Sr. Malcom Harbour. Del mismo modo, quiero dar las gracias a todos los diputados al Parlamento por este debate. Llegará el tiempo en que abordemos el tema de Internet de día y esta Asamblea esté al completo. Así que les felicito por pertenecer al grupo de vanguardia en este campo. Por último, quiero señalar que la Comisión está de acuerdo con el ponente de este informe en cuanto a la importancia que revisten, tanto en Europa como a nivel internacional, la liberalización del sector de las telecomunicaciones y las inversiones destinadas a incrementar la capacidad de las redes troncales de Internet. En el contexto del plan marco de investigación, intentaremos promover activamente el desarrollo de la segunda generación de Internet y consolidar las conexiones transfronterizas e internacionales de las redes de investigación europeas. En cuanto a la propuesta del dominio .EU, ésta está siendo abordada en estos momentos en el Consejo y en el Parlamento. En el momento en que se otorgue una base jurídica, la Comisión procederá a adoptar la medidas pertinentes para que las comunidades, las empresas y los ciudadanos de Europa puedan servirse de este dominio propio .EU, en cuyo ámbito los operadores deberán acatar la legislación europea, incluida la protección de la privacidad. La Comisión entregará el informe del Parlamento al Consejo y a los expertos en la materia de los Estados miembros. ¡Muchas gracias de nuevo! La Comisión procedió a ejercer un estricto seguimiento sobre estas cuestiones en 1997, año en que se puso en marcha el debate en Estados Unidos sobre el futuro de la gestión de Internet. La influencia revolucionaria de Internet en las comunicaciones en general y, particularmente, en el comercio electrónico confirmó más tarde la importancia de este sector de la política. Con ocasión del desarrollo del sistema de nombres de dominio (DNS), han surgido muchas cuestiones relacionadas con la competencia, la libertad de expresión, la protección del consumidor, las marcas comerciales, los derechos en materia de nombres, la fiabilidad y la transparencia de las transacciones, la protección de la privacidad, la protección de datos, etcétera. La Comisión comparte totalmente la posición presentada en el informe del Parlamento, según la cual estas cuestiones que afectan al interés general deben ser resueltas, en lo que se refiere a Internet, de modo homogéneo y eficaz. En estos momentos, el foro más importante a nivel internacional con competencias y posibilidades para poner en marcha el debate sobre estas cuestiones es el Comité Asesor Gubernamental (GAC) de ICANN. La Comisión y los Estados miembros colaboran ampliamente en este campo. El objetivo más importante de las partes implicadas por la UE es garantizar que la internacionalización de la gestión de Internet siga adelante también bajo la legislatura del nuevo Gobierno de los Estados Unidos, así como imprimir más eficacia a la acción del Comité Asesor Gubernamental a la hora de abordar las cuestiones políticas. Como el Sr. Carraro señaló, las relaciones con los Estados Unidos en este sector son importantes, habida cuenta que el Congreso de los Estados Unidos y una parte de las empresas privadas del sector suelen tener la tendencia de poner en entredicho o de ignorar la dimensión global de Internet. Estamos en contacto constante con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos en lo concerniente a estas cuestiones; una vez que el Parlamento haya votado este informe, también tenemos la intención de dirigir una carta al Ministro de Comercio, Sr. Evans, en la que expondremos los intereses de la UE en este terreno, y también le enviaré este informe a título informativo. El Consejo de Ministros adoptó una Resolución relativa a estas cuestiones el pasado mes de octubre. En esta Resolución se facultaba a la Comisión para coordinar las diferentes posiciones en el seno de la UE, para defender los intereses de la UE en el marco de las relaciones internacionales y para crear una red en el sector privado que apoye los trabajos de la UE en este campo. Es realmente alentador que el informe del Parlamento coincida con esta línea y que las acciones de la Comisión cuenten con el apoyo del Parlamento y del Consejo. Esto reviste gran importancia en lo que respecta a nuestra capacidad de influencia en los escenarios internacionales. Ahora quiero hacer algunas observaciones y comentarios sobre el informe del Sr. Carraro y sobre la declaración del Sr. Harbour. El informe destaca la importancia de definir el papel de la UE, y me alegra que el informe pretenda conferirle a la Comisión Europea una sólida posición en estas cuestiones. Asimismo, tomo nota del deseo de limitar la capacidad de intervención de los poderes públicos en el proceso de autorregulación internacional; en este aspecto, debemos ir avanzando paso a paso y tener presente que el verdadero objetivo es la configuración de un sistema regulador internacional equilibrado y neutral. Pero hay que reconocer que no hemos alcanzado aún este objetivo. El Gobierno de los Estados Unidos sigue gozando de prerrogativas específicas, y ni el personal ni la Junta de Directores de ICANN tienen necesariamente conocimiento de todas las posiciones adoptadas por la UE. Por ello, la Comisión sigue de cerca la situación y pondrá inmediatamente en conocimiento de nuestros socios los problemas que puedan surgir, por ejemplo, en el ámbito de la política en materia de competencia. También estoy dispuesto a aceptar los objetivos generales relativos a la gestión de ICANN que han sido definidos en el punto 8 de la propuesta de resolución del Parlamento. Sin embargo, en la práctica serán los operadores participantes del sector privado y, especialmente, los registros nacionales ccTLD quienes deberán encargarse, en su mayor parte, de exponer sus puntos de vista dentro de la propia estructura de ICANN. Ésta es una de las razones por las cuales la Comisión alentó ya en 1997 a los operadores del sector privado europeo a participar directamente en el funcionamiento del que se configuraría más tarde como proceso de formación de ICANN. Hay que decir que esto ha dado buenos resultados, como es, por ejemplo, la fuerte presencia actual de Europa en la Junta de Directores de ICANN y en las organizaciones de apoyo. En la reunión que se ha celebrado esta semana en Melbourne había representantes de muchas organizaciones y empresas europeas. Siento no tener aún en mi poder el informe sobre esta reunión, pero pondré en conocimiento de los diputados al Parlamento esta información en cuanto llegue a mis manos. Nuestros representantes estarán llegando ahora desde Melbourne, y yo no tenía ningún mensaje en mi correo electrónico cuando dejé mi despacho. En el punto 15 de la propuesta de resolución del Parlamento se mencionan también las normas de los procedimientos, los mejores códigos de conducta y la legislación relativa al sector. Los operadores y los usuarios de Internet tienen una gran labor que realizar en todos estos terrenos. Claro está que la Comisión no puede hacerlo todo sola. En primer lugar, se requiere la cooperación internacional y la firma de acuerdos, y, en segundo lugar, estructuraremos este sector en base a la autorregulación. Aplicando las medidas adecuadas, podremos fomentar y acelerar el proceso de autorregulación en colaboración con el sector privado y los gobiernos de los demás países, por ejemplo, en el marco del Comité Asesor Gubernamental. También he podido constatar que la propuesta de resolución del Parlamento desea que los Estados miembros se encarguen de determinados asuntos. El funcionamiento de los registros nacionales y los principios que lo regirán son, en su mayor parte, competencia de los Estados miembros. En todo caso, y por mediación de un grupo de trabajo extraoficial y del Comité Asesor Gubernamental, la Comisión ha intentado que se establezcan principios de aceptación general. Y en caso de necesidad, la Comisión está naturalmente dispuesta a hacer uso de sus competencias, por ejemplo, en los ámbitos de la legislación relativa al Mercado Interior y de la política en materia de competencia."@es12
". Monsieur le Président, je voudrais moi aussi commencer par remercier le rapporteur, M. Massimo Carraro, pour cet excellent rapport. Il abonde en détails techniques, mais M. Carraro a su parfaitement faire ressortir les questions importantes au niveau économique et politique. M. Malcom Harbour, l’auteur de l’avis de la commission juridique et du marché intérieur, mérite également des remerciements. Je tiens également à remercier tous les membres du Parlement pour ce débat. Le temps viendra encore où l’on parlera de l’Internet dans la journée et où la salle sera pleine. C’est pourquoi je vous félicite - vous êtes les troupes d’avant-garde dans ce domaine. Pour terminer, signalons que la Commission partage l’avis du rapporteur sur l’importance de la libéralisation du secteur des télécommunications et des investissements pour financer la création de dorsales de transmissions, aussi bien en Europe qu’au niveau international. Nous nous efforçons activement, au sein du programme-cadre sur la recherche, à la fois de favoriser la mise en place de l’Internet de deuxième génération et de renforcer les liaisons transnationales et internationales dans le domaine des réseaux de recherche européens. Quant à la proposition concernant le domaine ".eu", elle est à l’examen actuellement au Conseil et au Parlement européen. Dès qu’une base juridique aura été définie, la Commission prendra toutes les mesures pratiques pour que les organismes, entreprises et citoyens européens puissent disposer de leur propre domaine ".eu", au sein duquel les acteurs respecteront bien entendu la législation européenne, y compris la protection de la vie privée. La Commission transmettra pour information le rapport du Parlement européen au Conseil et aux spécialistes de la branche dans les États membres. Merci encore une fois ! La Commission a entamé le suivi rapproché de ces questions en 1997, à l’époque où les États-Unis ont engagé le débat sur l’avenir de la gestion de l’Internet. Les bouleversements que l’Internet a fait subir à la communication, en particulier au commerce électronique, ont par la suite confirmé l’importance de ce secteur de la politique. Le développement du système des noms de domaine (DNS) a fait surgir de nombreuses interrogations portant sur la concurrence, la liberté d’expression, la protection des consommateurs, les marques, les droits concernant les noms des produits, la fiabilité des transactions, la transparence, la protection de la vie privée, la protection des données personnelles, etc. La Commission partage entièrement l’opinion du Parlement, présentée dans le rapport, selon laquelle ces questions d’intérêt général doivent être réglées, au niveau de l’Internet, de façon concertée et efficace. À l’heure actuelle, le forum international le plus important ayant le pouvoir et la possibilité d’engager un débat portant sur ces questions est le comité consultatif des gouvernements de l’ICANN, le (GAC) Dans ce secteur, il y a une coopération étendue entre la Commission et les États membres. L’objectif principal des parties concernées dans l’Union européenne est de garantir que l’internationalisation de la gestion de l’Internet se poursuivra également sous la nouvelle administration américaine, et de renforcer l’activité du comité consultatif des gouvernements dans l’examen des questions politiques. Comme le constate M. Carraro, dans ce secteur, les relations avec les États-Unis sont importantes vu que le Congrès américain et une partie du secteur privé ont parfois tendance à nier ou à négliger la dimension planétaire de l’Internet. Nous avons à ce sujet des contacts rapprochés avec la nouvelle administration américaine, il est prévu du reste, dès que le Parlement européen se sera exprimé sur le rapport, d’adresser au secrétaire d’État au Commerce Evans une lettre dans laquelle je lui exposerai les intérêts de l’Union européenne dans ce domaine. Je lui communiquerai également votre rapport pour information. Le Conseil de ministres a arrêté en octobre dernier une résolution portant sur la question. La résolution donnait mandat à la Commission de coordonner les positions au niveau intracommunautaire, de promouvoir les intérêts de l’Union européenne à l’échelon international et de mettre en place un réseau du secteur privé pour soutenir le travail de l’Union dans ce domaine. On peut dès lors se réjouir que le rapport adopte la même ligne et que l’action de la Commission reçoive le soutien et du Parlement européen et du Conseil. C’est une question qui n’est pas sans importance pour l’efficacité de notre action au niveau international. Quelques remarques et commentaires, maintenant, sur le rapport de M. Carraro et sur l’avis de M. Harbour : le rapport souligne l’importance de la définition du rôle de l’Union européenne et je me réjouis qu’il souhaite donner à la Commission un rôle fort dans ce domaine. Je note également la volonté de limiter l’ingérence des pouvoirs publics dans le processus d’auto-réglementation international ; sur ce point, il faut que nous progressions pas à pas et que nous gardions à l’esprit que l’objectif recherché est bel et bien un système d’auto-réglementation international, équilibré et impartial. Mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas encore parvenus à cet objectif. Le gouvernement américain jouit toujours de prérogatives particulières et le comité directeur ou le personnel de l’ICANN ne sont pas toujours forcément au fait de toutes les prises de positions de l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle la Commission suit la situation de près et informera sans délai nos partenaires des problèmes pouvant surgir, par exemple dans le domaine de la politique de la concurrence. Je suis également disposé à faire miens les objectifs généraux concernant la gestion de l’ICANN énoncés au point 8 de la proposition de résolution du Parlement. Dans la pratique, c’est cependant en grande partie aux acteurs du secteur privé et en particulier aux registres ccTLD nationaux qu’il incombera de faire valoir leurs vues à l’intérieur de la structure de l’ICANN. C’est une des raisons pour lesquelles la Commission a encouragé, dès 1997, les acteurs du secteur privé européen à prendre part aux activités de ce qui allait devenir le processus ICANN. Précisons que de bons résultats ont été obtenus, ce dont témoigne par exemple la forte présence de l’Europe dans le comité directeur et les organisations auxiliaires de l’ICANN. Lors de la réunion de Melbourne cette semaine, plusieurs organisations et entreprises européennes étaient représentées. Je ne dispose malheureusement pas encore d’un rapport sur cette réunion, mais je vous transmettrai les informations dès que j’en aurai. Les représentants viennent de rentrer de Melbourne et je n’avais pas encore de message sur Internet au moment où j’ai quitté mon bureau. Le point 15 de la proposition de résolution du Parlement évoque également les codes de conduites, les meilleures pratiques et la législation dans le secteur. Les opérateurs et les usagers de l’Internet ont beaucoup à faire dans ces domaines particuliers. La Commission ne peut bien évidemment pas tout faire toute seule. Il faut dans un premier temps une coopération internationale et des accords. Nous édifierons dans un deuxième temps un système reposant sur l’auto-réglementation. Nous pouvons, par des mesures appropriées, favoriser et accélérer le processus d’auto-réglementation en collaboration avec le secteur privé et les autres gouvernements, par exemple dans le cadre du comité consultatif des gouvernements. J’ai pu également constater que la proposition de résolution du Parlement souhaite laisser aux États membres le soin de régler certaines questions. L’activité des registres nationaux et les principes qui les concernent sont d’ailleurs en grande partie du ressort des États membres. La Commission s’est toutefois efforcée, au sein du groupe de travail informel et du comité consultatif, d’arrêter des principes adoptés en commun. Et, si le besoin s’en fait sentir, la Commission est bien entendu disposée à user de ses prérogatives par exemple dans le domaine de la législation sur le marché intérieur ou de la politique de la concurrence."@fr6
"Signor Presidente, per cominciare vorrei ringraziare il relatore, onorevole Carraro, per l’ottima relazione. Questa relazione è piena di dettagli tecnici, ma l’onorevole Carraro ha sapientemente evidenziato tra essi le questioni importanti dal punto di vista politico ed economico. Merita un ringraziamento anche il parere della commissione giuridica e per il mercato interno, elaborato dall’onorevole Harbour. Vorrei altresì ringraziare tutti gli onorevoli per questa discussione. Verrà il momento in cui si parlerà di di giorno e l’Aula sarà gremita; perciò vi ringrazio – siete un gruppo d’avanguardia in questo campo. Concludiamo segnalando che la Commissione concorda con il relatore sull’importanza della liberalizzazione delle telecomunicazioni e degli investimenti diretti alle dorsali di trasmissione, sia in Europa che a livello internazionale. Ci adoperiamo attivamente, nel contesto del programma quadro per la ricerca, sia a promuovere lo sviluppo dell’ di seconda generazione che a stringere rapporti internazionali e legami che superino i confini degli Stati in fatto di reti europee di ricerca. Per quanto riguarda la proposta della costituzione di un dominio di livello superiore “EU”, essa è al momento all’esame del Consiglio e del Parlamento. Appena ottenuta una base legale, la Commissione intraprenderà tutte le azioni pratiche affinché le comunità, le imprese e i cittadini europei possano servirsi di questo loro dominio, nell’ambito del quale risulti quindi naturale per gli operatori rispettare la legislazione europea, ivi compresa la protezione dei dati personali. La Commissione trasmetterà la relazione del Parlamento al Consiglio e agli esperti del settore degli Stati membri. Grazie ancora! La Commissione ha cominciato a seguire attentamente tali questioni nell’anno 1997, allorché negli Stati Uniti si accese il dibattito sul futuro della gestione di . Le conseguenze rivoluzionarie di sulle comunicazioni in generale e sul commercio elettronico in particolare hanno, in seguito, accresciuto l’importanza degli aspetti politici della questione. Nel contesto dello sviluppo del sono sorte numerose questioni legate alla concorrenza, alla libertà di parola, alla tutela dei consumatori, ai marchi di fabbrica, ai diritti relativi ai nomi di domini, all’affidabilità e alla trasparenza delle transazioni, alla protezione dei dati personali, alla tutela dell’informazione e così via. La Commissione concorda pienamente con la posizione espressa nella relazione, secondo la quale è necessario, per quanto concerne risolvere tali questioni, che afferiscono agli interessi generali, in maniera uniforme ed efficace. In questo momento il internazionale più importante, che ha il compito e i poteri di sollevare un dibattito su tali temi, è il comitato consultivo governativo dell’ICANN, ovvero il (GAC). In quest’ambito la Commissione e gli Stati membri cooperano ampiamente. L’obiettivo più importante degli Stati dell’Unione europea è quello di assicurarsi che l’internazionalizzazione della gestione di continui anche con il nuovo governo degli Stati Uniti e di intensificare l’attività del comitato consultivo governativo nell’affrontarne gli aspetti politici. Come ha constatato l’onorevole Carraro, in questo settore le relazioni con gli Stati Uniti sono importanti, se si considera che il Congresso degli USA e una parte del settore privato sono talvolta inclini a negare o ad ignorare la dimensione globale di . Ci terremo in continuo contatto con la nuova amministrazione statunitense; è anzi nostra intenzione inviare, non appena il Parlamento voterà sulla relazione, una lettera al Ministro per il Commercio Evans, con la quale chiarirò gli interessi dell’Unione nel settore e trasmetterò in allegato la vostra relazione. Lo scorso ottobre il Consiglio dei ministri ha comunicato la sua risoluzione sull’argomento. Nel documento si incarica la Commissione di coordinare le posizioni delle Istituzioni dell’Unione, di rappresentare gli interessi dell’Unione in ambito internazionale e di creare una rete costituita dal settore privato, a sostegno dell’attività dell’Unione in questo campo. E’ confortante il fatto che la relazione del Parlamento concordi con tale linea e che l’operato della Commissione goda del sostegno sia del Parlamento che del Consiglio. E’ questo un fattore significativo per determinare la nostra capacità di intervenire sul piano internazionale. A questo punto, vorrei esporre qualche osservazione e qualche commento a proposito della relazione dell’onorevole Carraro nonché del parere dell’onorevole Harbour. La relazione sottolinea l’importanza di definire il ruolo dell’Unione, e sono contento che si intenda attribuire alla Commissione una posizione rilevante in tali questioni. Allo stesso modo noto il desiderio di limitare l’ingerenza del potere pubblico nel processo di autoregolamentazione internazionale; in tale ambito dobbiamo procedere passo dopo passo e ricordare che l’obiettivo è un sistema di regolamentazione che sia veramente internazionale, equilibrato e neutrale. Dobbiamo però ammettere di non aver ancora raggiunto questo obiettivo. L’amministrazione statunitense dispone ancora di poteri speciali, e né l’organo di governo dell’ICANN né il suo personale sono necessariamente al corrente di tutte le posizioni assunte dall’Unione. Per tale motivo la Commissione segue attentamente la situazione e informa i nostri direttamente dei problemi che possono sorgere, per esempio per quanto attiene alla politica della concorrenza. Sono inoltre pronto ad approvare gli obiettivi generali riguardanti la gestione dell’ICANN, la cui definizione è contenuta nel paragrafo n. 8 della risoluzione del Parlamento. In pratica, tuttavia, spetta in larga misura ai componenti del settore privato e specialmente ai ” ” nazionali dei domini di livello superiore (ccTLD) il compito di esprimere il loro parere all’interno della struttura dell’ICANN. Questa è una delle ragioni per le quali la Commissione incoraggiava, già nel 1997, gli operatori del settore privato in Europa a partecipare poi direttamente all’attività dell’ICANN, che aveva assunto la forma di un processo. Bisogna dire che questo ha prodotto buoni risultati, tra i quali si può menzionare la partecipazione significativa dell’Europa, oggi, all’organo di governo dell’ICANN e alle organizzazioni di supporto. Questa settimana erano rappresentate in congresso a Melbourne numerose organizzazioni e imprese europee. Purtroppo non dispongo ancora di una relazione su questo congresso, ma comunicherò immediatamente tutte le informazioni non appena ne entrerò in possesso. A quest’ora i delegati sono appena rientrati da Melbourne, e fino a quando ero in ufficio non avevo ricevuto alcun messaggio tramite . Nel paragrafo n. 15 della risoluzione si menzionano anche le disposizioni procedurali, i codici di condotta e le disposizioni di legge riguardanti il settore. Per quanto riguarda tali aspetti, considerevole è l’impegno cui sono chiamati gli operatori e gli utenti di . La Commissione non può, tuttavia, far tutto da sola. Innanzitutto sono necessari cooperazione e accordi internazionali, e poi potremo costruire il settore sulla base della nostra autoregolamentazione. Con azioni appropriate possiamo promuovere e accelerare il processo di autoregolamentazione con il settore privato e gli altri governi, per esempio nell’ambito del comitato consultivo intergovernativo. Ho potuto constatare altresì che la risoluzione del Parlamento vuole incaricare gli Stati membri di occuparsi di determinati aspetti. In effetti, l’attività dei “ ” nazionali e i principi ad essi relativi appartengono in gran parte alla sfera di competenza degli Stati membri. La Commissione ha comunque richiesto, nell’ambito del gruppo di lavoro informale e del comitato consultivo, di stabilire principi approvati da tutti nello stesso momento. Qualora dovesse presentarsene la necessità, la Commissione è naturalmente pronta ad esercitare i suoi poteri, per esempio per quanto concerne la legislazione sul mercato interno e la politica della concorrenza."@it9
"Mr President, first I would like to thank the rapporteur, Massimo Carraro, for an excellent report. It is full of technical detail, but Mr Carraro has managed splendidly to raise the economically and politically important questions. Malcolm Harbour also deserves our thanks for the opinion of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market. At the same time I wish to thank the members of Parliament for this debate. There will come a time when the Internet will be spoken about by day and the Chamber will be full. For that reason I congratulate you: you are an avant-garde group in this field. Finally, may I say that the Commission agrees with the rapporteur about the importance of liberalising the telecommunications industry and investing in the backbone Internet capacity both in Europe and internationally. We are actively seeking, with the help of a framework research programme, both to promote the development of the second generation Internet and strengthen cross-border and international links with regard to European research networks. Regarding the .eu proposal, it is at present being discussed by the Council and Parliament. As soon as a legal basis is found for this, the Commission will take every practical step it can to ensure that European communities, companies and citizens have the use of this our own .eu facility, where the players will therefore obviously have to comply with European legislation, including the protection of privacy. The Commission will notify the Council and specialists in the field in the Member States of the contents of Parliament’s report. Thank you all once again! The Commission began to monitor these matters closely in 1997, when discussions started in the United States regarding the future of the management of the Internet. The Internet’s revolutionary impact on communications generally and commerce in particular later confirmed the importance of this area of policy. Numerous questions arose in connection with the development of the Domain Name System (DNS) with regard to competition, freedom of speech, consumer protection, trademarks, rights to names, the reliability and transparency of transactions, the protection of privacy, the protection of data, and so on. The Commission agrees fully with the view expressed in the parliamentary report that these matters of public interest must be solved in a consistent and effective manner, with regard to the Internet. At present the most important international forum, which has the powers and scope to begin discussions on these questions, is the ICANN Governmental Advisory Committee (GAC), which is an intergovernmental organisation. The Commission and the Member States are involved in large-scale programmes of cooperation in this area. The main aims of the EU parties involved are to ensure that the globalisation of the management of the Internet will also continue during the term of the new American administration, and make the job of the GAC more effective in the debate on political questions. As Mr Carraro said, relations with the USA in this field are important, when we take account of the fact that the US congress and a part of the private sector is inclined sometimes to deny or ignore the Internet’s global dimension. We shall maintain close contact in this matter with the new American administration and we intend to send Mr Evans, US Secretary of Commerce, as soon as Parliament has voted in the report, a letter in which I shall clearly explain the interests of the EU in this field, and I shall also make known to him the content of your report. Last October, the Council of Ministers passed a resolution on this issue. In it the Commission was empowered to coordinate positions within the EU, pursue the EU’s interests in international contexts, and establish a private sector network to support the work of the EU in this field. It is most gratifying that Parliament’s report should be in agreement with this policy and that the Commission’s actions have the support of both Parliament and the Council. This is important from the point of view of how effective we can be in international arenas. I would then like to make a few observations and comments with regard to Mr Carraro’s report and Mr Harbour’s opinion. The report highlights the importance of defining the EU’s role, and I am happy that it expresses the desire to accord the Commission a strong position in these matters. Similarly, I note the desire to restrict the intervention of governments in the international self-regulatory process. In this respect we must advance one step at a time and bear in mind that our goal is a truly international, balanced and impartial regulatory system. But we have to recognise that we have not yet achieved this aim. The US Government still has special powers and ICANN’s Board of Directors and staff are still not always necessarily aware of all the EU’s views. For this reason, the Commission will follow the situation closely and inform our partners immediately of any problems that may crop up, for example, in the area of competition policy. I am also ready to accept the general aims with regard to the administration of the ICANN, which have been set out in paragraph 8 of Parliament’s resolution. In practice, however, it remains very much the task of those involved coming from the private sector and, in particular, the national ccTLD Registries, to express their views within the structure of the ICANN. This is one reason why the Commission, back in 1997, urged players in the European private sector to get involved directly in action that would later take the shape of the ICANN process. I have to say that this has produced some excellent results, of which it is worth mentioning Europe’s firm involvement today in ICANN’s Board of Directors and supporting organisations. Many European organisations and companies were represented at the meeting this week in Melbourne. Unfortunately, I still have not had access to any report on the meeting, but I will inform the members of it as soon as I do. The delegates will have come back from Melbourne by now, but there was still nothing about it on the Internet when I left my room. Paragraph 15 of Parliament’s resolution also refers to codes of conduct, best practice and legislation in this area. The Internet operators and users have a lot of work to do in these areas. The Commission obviously cannot do everything on its own. We can take appropriate action to promote and speed up the self-regulation process with the private sector and other governments, for example, within the framework of the Governmental Advisory Committee. I have also noticed that Parliament’s resolution expresses the will to allow Member States to take care of certain matters. The national registries and the principles they are based on are very largely within the competence of the Member States. The Commission, however, has sought, in unofficial working parties and in an advisory committee, to introduce jointly approved principles. If the need arises, the Commission is obviously prepared to use its powers, for example, in the areas of internal market legislation and competition policy."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst rapporteur Massimo Carraro voor zijn uitstekende verslag bedanken. Het verslag staat vol technische details, maar de heer Carraro heeft op uitstekende wijze die kwesties naar voren gebracht die economisch en politiek van belang zijn. Mijn dank ook voor het advies van de Commissie juridische zaken en interne markt, waarvoor Malcolm Harbour rapporteur was. Ook wil ik alle parlementsleden bedanken voor dit debat. Er komt nog een tijd dat wij overdag over Internet spreken en dat de zaal vol zal zitten. Ik wil u daarom gelukwensen – u bent de avant-garde op dit gebied. Ten slotte moet worden gezegd dat de Commissie het met de rapporteur eens is over het Europees en internationaal belang van de liberalisering van de telecommunicatie en de investeringen in de basiscapaciteit van het Internet. Wij proberen met het kaderprogramma voor onderzoek actief de ontwikkeling van de tweede generatie Internet te stimuleren en de grensoverschrijdende en internationale contacten bij de Europese onderzoeksnetwerken op gang te brengen. Wat het .eu-voorstel betreft, dat wordt momenteel in de Raad en het Parlement behandeld. Zodra er een rechtsgrondslag voor is, zal de Commissie alle praktische maatregelen nemen, zodat de Europese gemeenschappen, ondernemingen en burgers gebruik kunnen gaan maken van de eigen .eu, waarbij de actoren natuurlijk de Europese wetgeving respecteren, waaronder de wetgeving inzake de bescherming van de privacy. De Commissie geeft het verslag van het Parlement door aan de Raad en aan deskundigen op dit gebied in de lidstaten. Ik zeg u nogmaals hartelijk dank. De Commissie is deze kwesties nauwgezet gaan volgen in 1997, toen in de Verenigde Staten de discussies over het beheer van het Internet in de toekomst losbarstten. De invloed van het Internet op de communicatie in het algemeen en de elektronische handel in het bijzonder heeft sindsdien het belang van dit beleidsterrein bevestigd. Ten gevolge van de ontwikkeling van het systeem voor domeinnamen (DNS) zijn talrijke vragen gerezen die betrekking hebben op concurrentie, vrijheid van meningsuiting, consumentenbescherming, handelsmerken, de aan namen verbonden rechten, betrouwbaarheid en transparantie van transacties, bescherming van de privacy en informatie, enzovoort. De Commissie is het volledig eens met het in het verslag geuite standpunt dat deze Internetvraagstukken van algemeen belang op gelijke wijze en doeltreffend moeten worden opgelost. Het op dit moment belangrijkste internationale forum met de bevoegdheid en mogelijkheden om een debat over deze kwesties op gang te zetten, is het intergouvernementeel raadgevend comité (GAC) van de ICANN. De Commissie en de lidstaten werken op dit gebied intensief samen. De belangrijkste doelstelling van de Europese deelnemers is te garanderen dat het internationaliseren van het Internetbeheer ook onder de nieuwe Amerikaanse regering wordt voortgezet, en te zorgen voor een grotere doelmatigheid van de activiteiten van het intergouvernementeel raadgevend comité bij de behandeling van politieke kwesties. Zoals de heer Carraro zei, zijn de betrekkingen met de Verenigde Staten op dit gebied van belang, vooral als men rekening houdt met het feit dat het Amerikaanse Congres en een deel van de privésector de neiging hebben de wereldwijde dimensie van Internet te betwisten of er geen rekening mee te houden. Wij houden over deze zaak nauw contact met de nieuwe Amerikaanse regering; het is dan ook mijn bedoeling om, direct nadat het Parlement over het verslag heeft gestemd, aan minister van Handel Evans een brief te sturen waarin ik de belangen van de Europese Unie op dit gebied uiteenzet, en daarbij stuur ik hem ook uw verslag op. De Raad kwam afgelopen oktober met een resolutie over de onderhavige zaak. In de resolutie kreeg de Commissie de opdracht om de standpunten binnen de Europese Unie te coördineren, de belangen van de Europese Unie in internationaal verband te behartigen, en een netwerk binnen de privésector te vormen om het werk van de Europese Unie op dit gebied te steunen. Het is verheugend dat het verslag van het Parlement die lijn ondersteunt en dat het werk van de Commissie zowel door het Parlement als de Raad wordt gesteund. Dat is een belangrijke factor bij de vraag hoe doeltreffend kunnen wij op internationaal gebied onze invloed kunnen uitoefenen. Dan wil ik nog enkele opmerkingen maken over het verslag van de heer Carraro en het advies van de heer Harbour. In het verslag wordt onderstreept hoe belangrijk het is om de rol van de Europese Unie te definiëren, en ik ben blij dat men in het verslag de Europese Commissie een stevige positie in deze kwesties wil geven. Ik wijs ook met nadruk op onze wil om het ingrijpen van de overheid in het internationale proces van zelfregulering te verminderen; wat dat betreft, moeten wij stap voor stap voortgang boeken, en onthouden dat het doel een werkelijk internationaal, evenwichtig en onpartijdig reguleringssysteem is. Wij moeten echter erkennen dat wij dat doel nog niet hebben bereikt. De Amerikaanse regering heeft nog steeds specifieke publieke rechten, en de raad van bestuur en het personeel van de ICANN zijn niet per se altijd van alle Europese standpunten op de hoogte. De Commissie volgt de situatie daarom nauwgezet en brengt onze partners direct op de hoogte van de problemen die bijvoorbeeld in het mededingingsbeleid kunnen ontstaan. Ik ben ook bereid de algemene doelstellingen met betrekking tot het beheer van de ICANN, die in paragraaf 8 van de resolutie van het Parlement staan, te aanvaarden. In de praktijk is het echter voor een groot deel de taak van de partijen in de privésector en vooral van de nationale registratie-instanties voor topniveaudomeinnamen, om hun standpunten binnen de structuur van de ICANN kenbaar te maken. Dat is één reden waarom de Commissie al in 1997 de actoren in de Europese privésector heeft aangespoord om deel te nemen aan de werkzaamheden die later het ICANN-proces zijn gaan vormen. Gezegd moet worden dat daar goede resultaten uit zijn voortgekomen, waarvan ik de huidige sterke Europese aanwezigheid in de raad van bestuur en de steunorganisaties van de ICANN kan noemen. In Melbourne waren deze week op een bijeenkomst verscheidene Europese organisaties en ondernemingen vertegenwoordigd. Helaas heb ik nog geen rapport over die bijeenkomst tot mijn beschikking, maar als ik de gegevens krijg, geef ik die direct door aan de parlementsleden. De afgevaardigden zijn omstreeks deze tijd uit Melbourne teruggekomen en op het Internet stond nog geen bericht toen ik mijn kamer verliet. In paragraaf 15 van de resolutie van het Parlement wordt ook verwezen naar de procedurevoorschriften, de beste praktijken en de betrokken wetgeving. Internetaanbieders en -gebruikers hebben op die deelgebieden nog veel werk te doen. De Commissie kan natuurlijk niet alles alleen doen. Ten eerste zijn er internationale samenwerking en verdragen nodig en ten tweede gaan wij uit van de zelfregulering in de betrokken sector. Wij kunnen met passende maatregelen het zelfreguleringsproces stimuleren en versnellen. Dat kunnen wij samen met de privésector en andere regeringen doen, bijvoorbeeld binnen het kader van het intergouvernementeel raadgevend comité. Ik heb ook kunnen constateren dat men in de resolutie van het Parlement bepaalde zaken aan de lidstaten wil overlaten. Het functioneren van de nationale registers en de daarbij behorende beginselen vallen ook voor een groot deel onder de bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie streeft er echter naar in de niet-officiële werkgroep en het raadgevend comité algemeen aanvaarde beginselen tot stand te brengen. En als er behoefte aan is, is de Commissie natuurlijk bereid gebruik te maken van haar bevoegdheden op het gebied van bijvoorbeeld de wetgeving inzake de interne markt en het mededingingsbeleid."@nl2
"Senhor Presidente, para iniciar, quero agradecer ao relator, senhor deputado Massimo Carraro, o seu excelente relatório. Este relatório está cheio de pormenores técnicos, mas o senhor deputado Carraro levanta de modo excelente questões importantes de natureza económica e política. Também o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno, elaborado pelo senhor deputado Malcom Harbour, merece agradecimentos. Ao mesmo tempo, quero agradecer a todos os senhores deputados por este debate. Ainda há-de chegar o dia em que se falará da Internet durante o dia e em que a sala estará cheia. Por isso, felicito os senhores deputados: os senhores são uma neste domínio. Por fim, diga-se que a Comissão concorda com o relator sobre a liberalização do sector das telecomunicações e a importância dos investimentos nas infra-estruturas da Internet, quer na Europa quer a nível internacional. No âmbito do programa-quadro de investigação, procuramos promover activamente o desenvolvimento da Internet de segunda geração e fortalecer também os laços transfronteiriços e internacionais a nível das redes de investigação europeias. No que toca à proposta .ue, está neste momento a ser tratada no Conselho e no Parlamento. Assim que receber desta assembleia uma base jurídica, a Comissão tomará todas as medidas práticas para que as Comunidades Europeias, as companhias e os cidadãos recebam o seu próprio .ue, relativamente ao qual os agentes cumprem naturalmente a legislação europeia, inclusive em matéria de protecção da privacidade. A Comissão vai transmitir este relatório do Parlamento ao Conselho e aos peritos dos Estados-Membros ligados a este sector. Mais uma vez, muito obrigado! A Comissão começou a acompanhar de muito perto estas questões em 1997, quando nos Estados Unidos se iniciaram os debates sobre o futuro da administração da Internet. O efeito revolucionário da Internet na comunicação em geral e no comércio electrónico em especial fez com que entretanto se fizesse sentir cada vez com maior acuidade a importância desta área política. No âmbito do desenvolvimento de sistemas de nomes de domínios (SND) surgiram várias questões relacionadas com concorrência, liberdade de expressão, protecção dos consumidores, marcas comerciais, confiança e transparência das transacções, protecção da privacidade, protecção de dados, etc. A Comissão adere plenamente à posição do Parlamento apresentada no relatório, segundo a qual estas questões ligadas aos interesses gerais devem ser resolvidas em relação à Internet de maneira uniforme e eficaz. Presentemente, o fórum internacional mais importante que tem mandato e possibilidades para iniciar o debate sobre estas questões é o Comité Consultivo Governamental (GAC) da ICANN. A Comissão e os Estados-Membros cooperam amplamente neste domínio. O objectivo mais importante dos representantes da UE é assegurar que a internacionalização da gestão da Internet prossiga também durante a nova administração dos Estados Unidos, e dar mais eficácia à actividade do comité consultivo intergovernamental no tratamento das questões políticas. Como disse o senhor deputado Carraro, as relações com os Estados Unidos neste domínio são muito importantes, tendo em conta que o Congresso dos Estados Unidos e uma parte do sector privado tendem uma vez por outra a negar ou a negligenciar a dimensão global da Internet. Mantemos contactos estreitos com a nova administração dos Estados Unidos e, de facto, logo a seguir à votação do relatório pelo Parlamento, tenciono enviar uma carta ao Ministro do Comércio, Sr. Evans, a fim de lhe dar conta dos interesses da UE neste domínio e transmitir este vosso relatório, para que dele tome conhecimento. O Conselho de Ministro emitiu em Outubro passado uma resolução sobre esta questão. Nesta resolução, a Comissão foi mandatada para coordenar os pontos de vista dentro da UE, defender os interesses da União em foros internacionais e constituir uma rede do sector privado para apoiar o trabalho da UE neste domínio. Muito me apraz que o relatório do Parlamento apoie esta linha e que as medidas da Comissão gozem do apoio quer do Parlamento quer do Conselho. Este é um aspecto importante para vermos com que eficácia conseguimos exercer influência nos internacionais. Ainda algumas observações e um comentário sobre o relatório do senhor deputado Carraro e sobre a declaração do senhor deputado Harbour: o relatório destaca o importância da definição do papel da UE, e estou satisfeito por pretender atribuir à Comissão Europeia um papel muito forte nesta matéria. Noto igualmente a pretensão de limitar a intervenção do poder público no processo de auto-regulação internacional; neste domínio devemos avançar gradualmente e lembrar que o verdadeiro objectivo é criar um sistema de regulação internacional, equilibrado e imparcial. Mas é preciso reconhecer que ainda não alcançámos este objectivo. O Governo dos Estados Unidos continua a ter poderes especiais e o conselho de administração e os funcionários da ICANN nem sempre estão obrigatoriamente a par de todas as tomadas de posição políticas da UE. Por conseguinte, a Comissão segue atentamente esta situação e comunica de imediato ao nosso parceiro os problemas que possam surgir, por exemplo, na política de concorrência. Estou pronto para aceitar também os objectivos gerais relativos à administração da ICANN definidos no nº 8 da resolução do Parlamento. Na prática, cabe aos participantes do sector privado e em especial aos registos nacionais de “ccTLD” apresentar as suas posições dentro da estrutura da ICANN. Esta é a razão por que a Comissão exortou já em 1997 os agentes do sector privado da Europa a participarem directamente na actividade que mais tarde passou a ser o processo ICANN. É preciso dizer que isto resultou bem e, como exemplo, podemos menciona a actual participação forte da Europa no conselho de administração da ICANN e nas suas organizações de apoio. Esta semana, na reunião de Melbourne, estavam representadas várias organizações e empresas europeias. Infelizmente, ainda não tenho o relatório desta reunião em meu poder, mas assim que o tiver transmiti-lo-ei de imediato aos senhores deputados. Os representantes voltaram há dias de Melbourne e ainda não havia qualquer mensagem na Internet quando deixei a minha sala de trabalho. No nº 15 da resolução do Parlamento, há também uma referência às regras de procedimento, às melhores práticas e à legislação neste domínio. Os operadores da Internet e os seus utilizadores têm muito trabalho a fazer nestas subsecções. É evidente que a Comissão não pode fazer tudo sozinha. Em primeiro lugar, é preciso que haja cooperação internacional e um acordo e, em segundo lugar, é preciso construir este sector com base na auto-regulação. Através de medidas acertadas podemos promover e acelerar o processo de auto-regulação com o sector privado e com outros governos, por exemplo, no âmbito do comité consultivo intergovernamental. Também pude perceber que a resolução do Parlamento quer deixar o tratamento de certas questões para os Estados-Membros. De facto, o funcionamento dos registos nacionais e os princípios que lhes dizem respeito competem em grande parte aos Estados-Membros. No entanto, a Comissão defendeu no grupo de trabalho informal e no comité consultivo o estabelecimento de princípios aceites de comum acordo. Caso seja necessário, a Comissão está pronta para utilizar os poderes que lhe foram atribuídos, por exemplo, no domínio da legislação do mercado interno e da política de concorrência."@pt11
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka föredraganden, Massimo Carraro, för ett utomordentligt betänkande. Betänkandet är fullt av tekniska detaljer, men Carrao har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram de ekonomiskt och politiskt viktigaste frågorna. Tack förtjänar också yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden som bereddes av Malcom Harbour. Samtidigt vill jag tacka samtliga parlamentsledamöter för denna diskussion. Det kommer ännu att komma en tid då man kommer att tala om Internet under dagtid och då kammaren kommer att vara fullsatt. Därför gratulerar jag er – ni är en avantgardegrupp på det här området. Slutligen kan jag konstatera att kommissionen instämmer med betänkandets föredragande om telebranschens avreglering och vikten av att rikta investeringarna inom Internets ramkapacitet både inom Europa och internationellt. I samband med ett ramprogram för forskning arbetar vi aktivt för att främja utvecklingen av den andra generationens Internet och att stärka förbindelserna över gränserna och de internationella forskningsnätverken. Beträffande förslaget om .eu kan jag nämna att ärendet för närvarande är under behandling i rådet och parlamentet. Genast när förslaget fått rättslig grund där, kommer kommissionen att vidta alla praktiska åtgärder för att de europeiska sammanslutningarna, företagen och medborgarna kan ta i bruk ett eget .eu, varvid användarna naturligtvis följer europeisk lagstiftning och speciellt observerar intimitetsskyddet. Kommissionen kommer att ge parlamentets betänkande till rådet för kännedom och till behöriga experter i medlemsstaterna. Tack än en gång! Kommissionen inledde en intensiv uppföljning av dessa frågor år 1997 då man i Förenta staterna igångsatte diskussioner om den framtida administrationen av Internet. De omvälvande effekterna av Internet på kommunikationerna i allmänhet och på den elektroniska handeln i synnerhet har sedermera bekräftat hur viktig denna politiska nisch är. I samband med utvecklingen av domännamnskicket (DNS) har det uppkommit talrika frågor som berör konkurrens, yttrandefrihet, konsumentskydd, varumärken, rätt till namn, pålitlighet och öppenhet i transaktioner, intimitetsskydd, dataskydd och så vidare. Kommissionen är helt överens med parlamentet i dess ståndpunkt till betänkandet, om att frågorna som berör det allmänna bästa måste lösas likvärdigt och effektivt för Internets del. För närvarande är den viktigaste internationella instansen med fullmakter och möjligheter att dra igång en diskussion om dessa frågor ICANN:s mellanstatliga rådgivande kommitté (GAC) Kommissionen och medlemsstaterna har ett omfattande samarbete på det här området. De viktigaste målen för parterna i EU är att försäkra sig om att internationaliseringen av Internetadministrationen kommer att fortsätta också under Förenta staternas nya regering samt att effektivera den mellanstatliga rådgivande kommitténs verksamhet i behandlingen av politiska ärenden. Såsom Carraro påpekade, är relationerna med Förenta staterna inom detta område viktiga, speciellt då man beaktar att Förenta Staternas kongress och delar av den privata sektorn har en benägenhet att förneka eller ignorera Internets globala dimension. Vi kommer att hålla täta kontakter med Förenta staternas nya regering och vår avsikt är att, så fort som parlamentet har röstat om betänkandet, sända handelsminister Evans ett brev där vi klargör EU:s intressen inom detta område för honom, dessutom vidarebefordrar jag ert betänkande till hans kännedom. Ministerrådet utfärdade senaste oktober en resolution i frågan. I resolutionen fick kommissionen fullmakt att samordna ståndpunkterna inom EU, att driva EU:s sak i internationella sammanhang och att bilda ett nätverk inom den privata sektorn för att stödja EU:s arbete inom detta område. Det är glädjande att parlamentets betänkande stöder denna linje och att kommissionens aktiviteter har fått både parlamentets och rådets stöd. Det här är viktigt framför allt för att vi skall kunna inverka effektivt också på det internationella planet. Sedan vill jag göra några observationer och fälla några kommentarer om Carraros betänkande och Harbours utlåtande: I betänkandet understryks vikten av preciseringen av EU:s roll, och jag är tillfreds över att man i betänkandet vill ge Europeiska kommissionen en stark ställning i dessa frågor. Dessutom kan jag skönja en önskan att begränsa överhetens ingripande i internationella självreglerande processer; i den här frågan bör vi ta ett steg i taget och komma ihåg att målet verkligen är ett internationellt, balanserat och oavhängigt regleringssystem. Men det måste medges att vi inta har nått detta mål. Förenta staternas regering har fortfarande särskilda maktbefogenheter och ICANN:s styrelsekommitté och personal är inte nödvändigtvis ständigt medvetna om alla EU:s politiska ställningstaganden. Därför följer kommissionen noggrant situationen och meddelar omedelbar om alla problem som kan uppstå inom exempelvis konkurrenspolitiken. Jag är också redo att godkänna de allmänna målen om ICANN:s administration som definierats i parlamentets resolution i punkt 8. I praktiken blir det den privata sektorns och de nationella ccTLD-registrens uppgift att presentera sin åsikt om ICANN:s struktur. Detta är en av orsakerna till varför kommissionen redan år 1997 uppmuntrade funktionärer inom den privata sektorn i Europa att delta direkt i den process som senare kom att utkristallisera ICANN. Det bör påpekas att denna verksamhet har burit frukt, exempelvis kan nämnas att Europa i dag är starkt representerat i ICANN:s styrelsekommitté och stödorganisationer. Denna vecka var ett flertal europeiska organisationer och företag representerade i Melbourne. Tyvärr har jag ännu inte fått någon rapport från mötet, men jag skall vidarebefordra alla uppgifter till medlemmarna så fort jag fått dem. Företrädarna har redan återvänt från Melbourne och det fanns inget budskap på Internet när jag lämnade mitt rum. I parlamentets resolution i punkt 15 hänvisas till procedurreglerna, den bästa kutymen och lagstiftningen på området. Internetoperatörerna och konsumenterna har fortfarande mycket att göra inom dessa delområden. Kommissionen kan naturligtvis inte göra allting på egen hand. För det första behövs internationellt samarbete och internationella avtal, och för det andra räknar vi i stor utsträckning med områdets självreglerande funktion. Vi kan med lämpliga åtgärder befrämja och försnabba självregleringsprocessen tillsammans med den privata sektorn och andra regeringar via till exempel den mellanstatliga rådgivande kommittén. Jag har även kunnat konstatera att man i parlamentets resolution velat överlåta vissa ärendet på medlemsstaterna. Verksamheten för och principerna gällande nationella register faller också i stor utsträckning inom medlemsstaternas jurisdiktion. I en inofficiell arbetsgrupp och en rådgivande kommitté har kommissionen emellertid försökt få till stånd gemensamt godkända principer. Och ifall det blir av behovet påkallat, är kommissionen naturligtvis redo att utnyttja sina befogenheter inom lagstiftningen för den inre marknaden och konkurrenspolitiken."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Domain Name System"9
"Government Advisory Committee (GAC)"1
"e"10,3
"registrar"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph