Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-03-14-Speech-3-143"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010314.4.3-143"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka för en bra debatt med många viktiga inlägg inför toppmötet i Stockholm. Låt mig kommentera några av frågorna. Först vill jag säga till Suominen att jag instämmer i att det är viktigt att det inte bara blir ord, utan också åtgärder. Just därför tror jag att en årligen återkommande utvärdering och uppföljning av målen är en ny och unik process som kommer att innebära att vi förhoppningsvis verkligen blir bättre på att se till att ord blir till handling. Jag vill tacka Goebbels för den positiva bilden av Europa. Jag håller med om att det är viktigt att också sprida uppfattningen och bilden av att det går bra för Europa. Jag kan instämma i att det är viktigt att vi kombinerar ekonomiska och sociala åtgärder. Det är ju egentligen det som hela denna debatt har handlat om. Vissa talare har talat om det ekonomiska, andra om det sociala. Det som gör att vi faktiskt kan och inte bara liberalisera Europa är att vi förmår att kombinera ekonomiska reformer och sociala reformer. Herman Schmid tog upp problemen med att det skulle vara "högerpolitik" när vi talar om ekonomiska mål och ekonomiska reformer. Det kan jag inte förstå! Det är självklart viktigt med en stark ekonomi för välfärden. Dessutom har vi tydligt prioriterat kampen mot arbetslösheten och understryker vikten av att höja sysselsättningsmålen, vilket jag anser vara viktiga frågor för Europas framtid. Jag vill instämma i vad ledamöterna Andersson, Van Lancker och O'Toole sade. De betonade att vi, om vi skall vara konkurrenskraftiga, också måste se till att vi satsar på utbildning och sociala frågor. Livslångt lärande är en viktig fråga för Europa. Våra medborgare skall få tillräcklig utbildning och därmed uppnå god kompetens. De äldres deltagande på arbetsmarknaden har vi redan talat om. Van Lancker lyfte också fram kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Andersson lyfte fram miljötekniken. Allt detta är viktigt för att vi också skall kunna nå våra mål när det gäller konkurrenskraften. Harbour klagade över att jag inte tog upp frågan om avregleringar. I mitt anförande sade jag dock att vi måste öppna marknaderna för el, gas, post, järnvägstrafiken och flygtrafiken och att vi skall ha en gemensam marknad för finansiella tjänster år 2005 och en gemensam marknad för riskkapital år 2003. Om Harbour inte anser att är viktigt för den ekonomiska utvecklingen i Europa, då vet jag inte riktigt vad han anser vara viktigt. Thomas Mann tog upp vikten av att vi också utvärderar våra mål, vilket jag kommenterade i inledningen. Jag instämmer i detta. Sedan kanske vi inte är helt överens när det gäller den svenska sociala modellen, men det får vi väl fortsätta att diskutera. Hughes tog upp den viktiga frågan om arbetsplatser som saknar de grundläggande kraven när det gäller arbetsrätt, trygghet och liknande. Det gäller t.ex. tillfälliga arbeten i samband med personaluthyrningsfirmor. Det är en viktig fråga som vi framför allt diskuterar nationellt, men som självklart även måste diskuteras inför framtiden. Bl.a. när vi talar om arbetets kvalitet och vikten av att sätta upp sociala mål, tror jag att vi kan få en möjlighet att ta upp också denna fråga om tillfälliga arbeten inom ramen för toppmötet i Stockholm. Jag vill avsluta med att tacka för en bra debatt. Jag hoppas att vi får ett bra möte i Stockholm. Jag är också övertygad om att ni från parlamentets sida även fortsättningsvis kommer att se till att det blir även åtgärder och inte bara ord."@sv13
lpv:translated text
"Hr. formand, først vil jeg takke for en god forhandling med mange vigtige indlæg forud for topmødet i Stockholm. Lad mig kommentere nogle af spørgsmålene: Først vil jeg sige til hr. Suominen, at jeg er enig i, at det er vigtigt, at det ikke kun bliver snak, men også handling. Netop derfor tror jeg, at en årligt tilbagevendende evaluering og opfølgning af målene er en ny og enestående proces, som vil føre til, at vi forhåbentlig virkelig bliver bedre til at sørge for, at ord omsættes til handling. Jeg vil takke hr. Goebbels for det positive billede af Europa. Jeg er enig i, at det også er vigtigt at udbrede opfattelsen og billedet af, at det går godt for Europa. Jeg er enig i, at det er vigtigt, at vi kombinerer økonomiske og sociale og arbejdsmarkedsmæssige foranstaltninger. Det er jo egentlig det, hele denne debat har handlet om. Nogle talere har talt om det økonomiske, andre om det sociale. Det, der gør, at vi faktisk kan og ikke bare liberalisere Europa, er, at vi formår at kombinere økonomiske reformer og sociale reformer. Herman Schmid var inde på problemet med, at der skulle være tale om en "højrepolitik", når vi snakker om økonomiske mål og økonomiske reformer. Det kan jeg ikke forstå! Selvfølgelig er det vigtigt for velfærden med en stærk økonomi. Desuden har vi tydeligt prioriteret kampen mod arbejdsløsheden, og vi har understreget betydningen af at sætte beskæftigelsesmålsætningerne i vejret, hvilket jeg betragter som vigtige spørgsmål for Europas fremtid. Jeg er enig i det, hr. Andersson, fru Van Lancker og fru O'Toole sagde. De understregede, at vi for at være konkurrencedygtige også skal sørge for, at vi satser på uddannelse og sociale forhold. Livslang uddannelse er et vigtigt spørgsmål for Europa. Vores borgere skal have tilstrækkelig uddannelse og dermed opnå en god kompetence. De ældres deltagelse på arbejdsmarkedet har vi allerede talt om. Fru Van Lancker fremhævede også kvindernes stilling på arbejdsmarkedet. Hr. Andersson fremhævede miljøteknikken. Det er alt sammen vigtigt, for at vi skal kunne nå vores mål med hensyn til konkurrenceevnen. Hr. Harbour klagede over, at jeg ikke kom ind på spørgsmålet om deregulering. I mit indlæg sagde jeg imidlertid, at vi må åbne markederne for el, gas, post, jernbanetrafik og flytrafik, og at vi skal have et fælles marked for finansielle tjenester i 2005 og et fælles marked for risikovillig kapital i 2003. Hvis hr. Harbour ikke betragter som vigtigt for den økonomiske udvikling i Europa, ved jeg ikke, hvad han betragter som vigtigt. Thomas Mann var inde på betydningen af, at vi også evaluerer vores mål, hvilket jeg kommenterede i indledningen. Jeg er enig med ham. Derefter er vi måske ikke helt enige med hensyn til den svenske sociale model, men det kan vi vel diskutere senere. Hr. Hughes kom ind på det vigtige spørgsmål om arbejdspladser, der savner de grundlæggende krav med hensyn til arbejdsret, tryghed og lign. Det gælder f.eks. midlertidigt arbejde i vikarbureauer. Det er et vigtigt spørgsmål, som vi især drøfter nationalt, men som naturligvis også skal diskuteres med henblik på fremtiden. Bl.a. når vi taler om arbejdets kvalitet og betydningen af at opstille sociale mål, tror jeg, at vi også kan få lejlighed til at tage spørgsmålet om midlertidige ansættelsesforhold op inden for rammerne af topmødet i Stockholm. Jeg vil slutte af med at takke for en god debat. Jeg håber, at vi får et godt møde i Stockholm. Jeg er også overbevist om, at De fra Parlamentets side også fremover vil sørge for, at der bliver tale om handling og ikke bare ord."@da1
". Herr Präsident! Lassen Sie mich zunächst einmal Ihnen allen für eine erfolgreiche Aussprache mit vielen konstruktiven Beiträge zum Gipfel von Stockholm danken. Einige der hier aufgeworfenen Fragen möchte ich gerne kommentieren. Zunächst einmal möchte ich Herrn Suominen sagen, dass ich ebenso wie er der Meinung bin, dass es in Stockholm nicht nur schöne Worte, sondern auch Maßnahmen geben muss. Genau deshalb glaube ich, dass eine jährliche Auswertung und Überwachung der Ziele einen neuartigen und besonderen Prozess darstellt, mit dessen Hilfe wir hoffentlich wirklich unsere Worte besser in die Tat umsetzen werden. Herrn Goebbels möchte ich für das positive Bild danken, das er von Europa gezeichnet hat. Ich stimme ihm darin zu, dass es wichtig ist, auch den Gedanken und das Bild eines erfolgreichen Europa zu verbreiten. Auch die große Bedeutung der Verbindung von wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen findet meine Zustimmung. Um dieses Thema geht es ja im Grunde auch in dieser gesamten Debatte. Einige Redner haben sich dabei der wirtschaftlichen und andere der sozialen Seite gewidmet. Indem wir in der Lage sind, wirtschaftliche mit sozialen Reformen zu verknüpfen, können wir tatsächlich Europa nicht nur liberalisieren, sondern auch . Herr Herman Schmid erklärte, dass es sich bei der Behandlung von wirtschaftlichen Zielsetzungen und Wirtschaftsreformen um „rechte Politik“ handele. Das verstehe ich nicht! Eine starke Wirtschaft ist doch selbstverständlich die Voraussetzung für den Wohlstand. Außerdem haben wir dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit deutlich eine hohe Priorität eingeräumt und unterstreichen die Bedeutung höherer beschäftigungspolitischer Ziele, was ich als wichtige Fragen für die Zukunft Europas betrachte. Den Ausführungen der Abgeordneten Andersson, Van Lancker und O'Toole kann ich nur beipflichten. Sie betonten, dass wir zur Erreichung der Wettbewerbsfähigkeit auch in die Bildung und in soziale Maßnahmen investieren müssen. Das lebenslange Lernen ist eine wichtige Frage für Europa. Unsere Bürger benötigen eine ausreichende Bildung und damit eine gute Qualifikation. Über die Einbeziehung der Älteren in den Arbeitsmarkt haben wir bereits gesprochen. Frau van Lancker hob die Stellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Herr Andersson die Umwelttechnologie hervor. All das ist von großer Bedeutung, wenn wir auch unser Ziel bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit erreichen wollen. Sie, Herr Harbour, haben sich darüber beschwert, dass ich die Frage der Liberalisierung nicht aufgegriffen habe. In meinen Ausführungen habe ich erklärt, dass wir die Strom-, Gas- und Postmärkte sowie den Eisenbahn- und Flugverkehr öffnen müssen und 2005 einen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen und 2003 einen gemeinsamen Markt für Risikokapital anstreben. Wenn Herr Harbour nicht als bedeutsam erachtet für die wirtschaftliche Entwicklung Europas, dann weiß ich nicht richtig, was für ihn wichtig ist. Herr Thomas Mann meinte, dass wir auch unsere Fortschritte auswerten müssten, eine Ansicht, zu der ich mich bereits einleitend geäußert habe und der ich zustimme. Was das schwedische Sozialmodell betrifft, so vertreten wir vielleicht nicht ganz dieselbe Meinung und müssen dann wohl unsere diesbezügliche Diskussion an anderer Stelle fortsetzen. Die dringende Frage der Arbeitsplätze, die die grundlegenden arbeitsrechtlichen Anforderungen nicht erfüllen, keinerlei Sicherheit bieten usw. wurde von Herrn Hughes aufgeworfen. Das betrifft u. a. vorübergehende Anstellungen bei Zeitarbeitsfirmen. Dieses brisante Thema müssen wir natürlich in erster Linie auf nationaler Ebene behandeln, aber sicherlich muss es auch im Zusammenhang mit der Zukunft Europas diskutiert werden. Bei der Debatte über die Qualität der Arbeit und der Bedeutung sozialer Zielsetzungen besteht meiner Ansicht nach auch die Möglichkeit, die Frage der Zeitarbeit auf dem Gipfel in Stockholm aufzugreifen. Lassen Sie mich abschließend allen für eine fruchtbare Aussprache danken. Ich hoffe auf einen erfolgreichen Gipfel in Stockholm und bin überzeugt davon, dass Sie seitens des Parlaments auch in Zukunft dazu beitragen werden, dass den Worten auch Taten folgen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους για την καλή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και τις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με την προετοιμασία της Συνόδου της Στοκχόλμης. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω μερικά από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν: Θα ήθελα καταρχήν να πω στον κ. Suominen ότι συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να μην μείνουμε στα λόγια, αλλά να λάβουμε και συγκεκριμένα μέτρα. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο θεωρώ ότι μία τακτική ετήσια αξιολόγηση και η συνέχεια που θα δίνεται στους στόχους που έχουν καθοριστεί αποτελεί μία νέα και μοναδική διαδικασία που θα μας βοηθήσει, ελπίζω, να μπορέσουμε πραγματικά να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Goebbels για τη θετική εικόνα που έδωσε για την Ευρώπη. Συμφωνώ μαζί του ότι είναι σημαντικό να δείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρώπη πηγαίνει καλά. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να συνδυάσουμε τα οικονομικά με τα κοινωνικά μέτρα. Γύρω από αυτό ακριβώς περιστρέφεται η όλη συζήτηση. Ορισμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στην οικονομική πτυχή και άλλοι στην κοινωνική. Πραγματικά, θα κατορθώσουμε να και όχι μόνο να φιλελευθεροποιήσουμε την Ευρώπη, εφόσον μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις οικονομικές με τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Herman Schmid ανέφερε ότι θεωρεί “δεξιά πολιτική” το να μιλούμε για οικονομικούς στόχους και μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την άποψη! Προφανώς είναι σημαντικό για την κοινωνική πρόνοια να υπάρχει ισχυρή οικονομία. Εξάλλου, έχουμε δώσει σαφή προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας και υπογραμμίζουμε τη σημασία του να θέσουμε ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους για την απασχόληση, κάτι που θεωρώ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Συμφωνώ με τους κκ Andersson, Van Lancker και O'Toole. Υπογράμμισαν ότι, προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να φροντίσουμε να ενισχύσουμε και την εκπαίδευση και να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα. Η δια βίου μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την Ευρώπη. Οι πολίτες της Ευρώπης οφείλουν να έχουν επαρκή εκπαίδευση η οποία να τους παρέχει τα κατάλληλα προσόντα. Αναφερθήκαμε ήδη στη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας. Η κ. Van Lancker υπογράμμισε επίσης τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ο κ. Andersson υπογράμμισε τις περιβαλλοντικές τεχνικές. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας σχετικά με την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Harbour εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκα στις απορρυθμίσεις. Στην ομιλία μου ανέφερα ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ταχυδρομικών υπηρεσιών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών, και ότι θα πρέπει να έχουμε μία κοινή αγορά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες το έτος 2005 και για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου το έτος 2003. Εάν ο κ. Harbour δεν θεωρεί ότι είναι σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, πραγματικά δεν ξέρω τι θεωρεί σημαντικό. Ο κ. Thomas Mann αναφέρθηκε στη σημασία του να αξιολογούμε και εμείς τους στόχους μας, κάτι που σχολίασα στην αρχική μου παρέμβαση. Συμφωνώ με αυτή την άποψη. Ίσως βέβαια δεν συμφωνούμε απολύτως στη συνέχεια σχετικά με το σουηδικό κοινωνικό πρότυπο, όμως μπορούμε, πιστεύω, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά μ’ αυτό. Ο κ. Hughes αναφέρθηκε στο σημαντικό ζήτημα των θέσεων εργασίας οι οποίες δεν πληρούν τους απαραίτητους όρους σχετικά με το εργασιακό δίκαιο, την ασφάλεια και τα συναφή. Αυτό συμβαίνει π.χ. στις προσωρινές θέσεις απασχόλησης που προσφέρονται από επιχειρήσεις διάθεσης προσωπικού. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο συζητούμε κυρίως σε εθνικά πλαίσια, αλλά που θα πρέπει προφανώς να συζητηθεί και ενόψει της Συνόδου της Στοκχόλμης. Για παράδειγμα, όταν συζητούμε για την ποιότητα της εργασίας και τη σημασία του καθορισμού κοινωνικών στόχων, θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και αυτά τα ζητήματα σχετικά με την προσωρινή απασχόληση στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Στοκχόλμης. Θα ήθελα καταλήγοντας να σας ευχαριστήσω για την καλή συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω να επιτύχει η Σύνοδος της Στοκχόλμης. Είμαι επίσης πεπεισμένη ότι και το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα και να μην μείνουμε μόνο στα λόγια."@el8
"Mr President, I would like to start by saying thank you for an excellent debate with many important contributions ahead of the European Council in Stockholm. Allow me to comment on some of the issues. Firstly, I would like to say that I agree with Mr Suominen that it is important not only to have words, but also to have action. For this reason, I believe that an annual assessment and follow-up of the targets is a new and unique process which will hopefully mean that we really become better at ensuring that words are translated into action. I would like to thank Mr Goebbels for such a positive picture of Europe. I agree that it is important also to spread the view and picture that things are going well for Europe. I agree that it is important for us to combine economic and social measures. That is, in fact, what this whole debate has been about. Some speakers have talked about economic aspects, others about social aspects. What will make us able, in fact, to and not just liberalise Europe is our ability to combine economic reforms and social reforms. Herman Schmid addressed the problem of there being a “right-wing policy” when we talk about economic goals and economic reforms. I cannot understand this. Obviously, a strong economy is vital for welfare. In addition, we have clearly prioritised the fight against unemployment and we emphasise the importance of raising employment targets, which I see as crucial issues for the future of Europe. I agree with what Mr Andersson, Mrs Van Lancker and Mrs O’Toole said. They stressed that, if we are to be competitive, we must also ensure that we focus on education and social issues. Lifelong learning is an important issue for Europe. Our citizens must receive sufficient training and so achieve good skills. We have already talked about the participation of older people in the labour market. Mrs Van Lancker also mentions the position of women in the labour market. Mr Andersson mentions environmental technology. All this is vital if we are to achieve our targets regarding competitiveness. Mr Harbour complained that I did not address the issue of deregulation. In my statement, I nonetheless said that we must open up the markets for electricity, gas, post, rail traffic and air traffic and that we must have a common market for financial services by 2005 and a common market for venture capital by 2003. If Mr Harbour does not feel that is important for economic development in Europe, I really do not know what he feels is important. Thomas Mann addressed the significance of our also evaluating our targets, which I commented on in the introduction. I agree with this, although we do not perhaps agree entirely on the Swedish social model, but we will no doubt continue to discuss this. Mr Hughes addressed the important issue of workplaces which do not meet basic requirements regarding labour law, safety, etc. This applies to matters such as temporary agency work. This is an important issue which we are mainly discussing on a national basis, but which obviously also has to be discussed with regard to the future. Particularly when we talk about quality of work and the importance of establishing social targets, I believe we have the opportunity to take up this issue of temporary agency work within the framework of the European Council in Stockholm. I would like to conclude by thanking you for an excellent debate. I hope that we will have a good summit in Stockholm. I am also convinced that Parliament will continue to ensure that there will be action, not just words."@en3
"(SV) Señor Presidente, voy a comenzar agradeciendo este excelente debate, con muchas importantes intervenciones sobre la Cumbre de Estocolmo. Permítame comentar algunos asuntos. En primer término, quisiera decir a la Sra. Suominen que estoy de acuerdo en que es importante que no sólo haya palabras, sino también acciones. Justamente por ese motivo creo que una evaluación anual y un seguimiento de los objetivos son un proceso único y nuevo que implicará, espero, que nos superemos a la hora de convertir las palabras en hechos. Agradezco al Sr. Goebbels por su imagen positiva de Europa. Comparto su idea de que es importante difundir la noción y la imagen de que Europa va bien. Estoy de acuerdo en que es importante combinar las medidas económicas con otras de carácter social. De esto se ha tratado realmente todo este debate. Algunos diputados han hablado de los aspectos económicos y otros de los sociales. Lo que hace que realmente podamos y no sólo liberalizar Europa es que logremos combinar las reformas económicas con las sociales. Herman Schmid destacó el problema de que hacemos una “política de derechas” cuando hablamos de objetivos de reformas económicas. ¡No lo entiendo! Es obvio que una economía fuerte es importante para el bienestar. Además, hemos dado prioridad a la lucha contra el desempleo y subrayamos la importancia de elevar las metas del empleo, asuntos que, en mi opinión, son trascendentales para el futuro de Europa. Coincido con lo expresado por los diputados Andersson, Van Lancker y O’Toole. Ellos hicieron hincapié en que para ser competitivos hay que invertir también en formación y en asuntos sociales. La formación continua tiene gran importancia para Europa. Los ciudadanos deben obtener una buena formación y, consecuentemente, alcanzar una buena preparación. Ya nos hemos referido a la participación de los mayores en el mercado laboral. La Sra. Van Lancker mencionó también la situación de la mujer en el mercado laboral. El Sr. Andersson destacó las técnicas medioambientales. Todo esto es importante para que alcancemos nuestros objetivos de competitividad. El Sr. Harbour lamentaba que no me hubiese referido a las desregulaciones. En mi intervención dije que hay que abrir los mercados de la electricidad, del gas, de los ferrocarriles y de la aviación, que tendremos un mercado común para los servicios financieros en 2005 y un mercado común para los capitales de riesgo en 2003. Si el Sr. Harbour opina que no es importante para el desarrollo económico europeo, entonces no sé lo que él considerará importante. Thomas Mann señaló la importancia de evaluar los objetivos, cosa que ya comenté al comienzo. Estoy de acuerdo con esto. Quizá después no estemos tan de acuerdo sobre el modelo social sueco, pero podremos seguir discutiendo el tema. El Sr. Hughes mencionó el importante asunto de los centros laborales que carecen de algunos elementos esenciales, tales como derecho laboral, protección y cosas similares. Se trata, por ejemplo, de empleos temporales relacionados con empresas dedicadas al alquiler de personal. Es un asunto importante que discutimos sobre todo en el ámbito nacional, pero que, obviamente, también debe discutirse en la perspectiva del futuro. Cuando en la Cumbre de Estocolmo hablemos de la calidad del empleo y de la importancia de establecer objetivos sociales, creo que tendremos oportunidad de referirnos, entre otras cosas, a los trabajos temporales. Quisiera concluir dando las gracias por este excelente debate. Espero que la reunión de Estocolmo sea provechosa. Estoy convencida de que también el Parlamento seguirá empeñado en que haya acciones y no sólo palabras."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä hyvästä keskustelusta, jossa on esitetty useita puheenvuoroja, jotka ovat tärkeitä näin Tukholman huippukokouksen kynnyksellä. Sallikaa minun kommentoida joitakin kysymyksiä. Ensiksi haluan sanoa jäsen Suomiselle, että olen hänen tavoin samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että sanat eivät jää pelkiksi sanoiksi vaan että ne johtavat myös tekoihin. Juuri sen vuoksi uskon, että tavoitteiden vuosittainen arviointi ja seuranta on uusi ja ainutlaatuinen prosessi, jonka myötä me toivottavasti todellakin huolehdimme jatkossa paremmin siitä, että sanat johtavat tekoihin. Haluan kiittää jäsen Goebbelsiä myönteisestä Eurooppa-kuvasta. Olen samaa mieltä siitä, että on tärkeää levittää myös sellaista käsitystä ja kuvaa, jonka mukaan Euroopalla menee hyvin. Yhdyn siihen, että on tärkeää, että yhdistämme taloudelliset ja sosiaaliset toimet. Juuri siitähän koko tässä keskustelussa on kyse. Jotkut puhujat ovat puhuneet talousasioista, toiset sosiaaliasioista. Se, että voimme todellakin eikä vain vapauttaa Eurooppaa, on mahdollista vain, jos pystymme yhdistämään taloudelliset ja sosiaaliset uudistukset. Herman Schmid otti esille sen ongelman, että kyseessä olisi "oikeistopolitiikka", kun puhumme taloudellisista tavoitteista ja taloudellisista uudistuksista. Sitä en voi ymmärtää! Hyvinvointi edellyttää itsestään selvästi vahvaa taloutta. Olemme sitä paitsi selkeästi painottaneet työttömyyden torjuntaa ja korostaneet työllisyystavoitteiden korottamisen tärkeyttä, mitkä ovat mielestäni tärkeitä kysymyksiä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Haluan yhtyä siihen, mitä jäsenet Andersson, Van Lancker ja O'Toole sanoivat. He painottivat sitä, että jos haluamme olla kilpailukykyisiä, meidän on myös huolehdittava siitä, että panostamme koulutukseen ja sosiaalikysymyksiin. Elinikäinen oppiminen on tärkeä kysymys Euroopan kannalta. Kansalaistemme on saatava riittävää koulutusta ja saavutettava siten hyvä pätevyys. Olemme jo keskustelleet iäkkäiden ihmisten osallistumisesta työmarkkinoihin. Jäsen Van Lancker otti esille myös naisten aseman työmarkkinoilla. Jäsen Andersson otti esille ympäristötekniikan. Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä, jotta mekin voimme saavuttaa kilpailukykyä koskevat tavoitteemme. Jäsen Harbour valitti sitä, että en ottanut esille sääntelyn purkamisiin liittyvää kysymystä. Puheenvuorossani sanoin kuitenkin, että meidän on avattava sähkö-, kaasu-, posti-, rautatieliikenne- ja lentoliikennemarkkinat ja että meillä on oltava rahoituspalveluja koskevat yhteismarkkinat vuonna 2005 ja riskipääomaa koskevat yhteismarkkinat vuonna 2003. Jos jäsen Harbour on sitä mieltä, että ei ole tärkeää Euroopan taloudellisen kehityksen kannalta, en oikein tiedä, mikä hänen mielestään on tärkeää. Jäsen Thomas Mann otti esille, miten tärkeää on, että arvioimme myös omia tavoitteitamme, mitä kommentoin avauspuheenvuorossani. Olen siitä samaa mieltä. Emme kuitenkaan ehkä ole täysin samaa mieltä Ruotsin sosiaalisesta mallista, mutta siitä joudumme varmasti keskustelemaan jatkossakin. Jäsen Hughes otti esille tärkeän kysymyksen työpaikoista, jotka eivät täytä perusvaatimuksia työoikeuden, turvallisuuden ja vastaavien asioiden kohdalla. Kyse on esimerkiksi henkilöstönvuokrausyritysten tarjoamista tilapäisistä töistä. Se on tärkeä kysymys, josta keskustelemme ennen kaikkea jäsenvaltioiden tasolla mutta josta on tietenkin keskusteltava myös tulevaisuutta ajatellen. Puhuessamme mm. työn laadusta ja sosiaalisten tavoitteiden asettamisen tärkeydestä, uskon, että meillä on mahdollisuus ottaa Tukholman huippukokouksen puitteissa esille myös tämä tilapäistöitä koskeva kysymys. Haluan lopuksi kiittää hyvästä keskustelusta. Toivon, että Tukholman kokouksesta tulee hyvä. Olen myös vakuuttunut siitä, että parlamentti huolehtii jatkossakin siitä, että puheet eivät jää pelkiksi puheiksi vaan johtavat myös toimiin."@fi5
". Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier pour la qualité de ce débat, qui comporte beaucoup d'interventions importantes à la veille du sommet de Stockholm. Permettez-moi de commenter quelques-unes des questions évoquées. Je voudrais tout d'abord dire à M. Suominen que je suis d'accord pour penser qu'on ne doit pas se contenter de mots, mais qu'il faut aussi des mesures. C'est précisément la raison pour laquelle j'estime que l'instauration d'une évaluation annuelle et d'un suivi des objectifs constitue une procédure nouvelle et unique en son genre, qui, espérons-le, nous permettra de mieux veiller à ce que l'on passe des mots à l'action. Je remercie M. Goebbels pour l'image positive qu'il a donnée de l'Europe. Je pense comme lui qu'il est important de diffuser cette opinion et cette image d'une Europe qui marche bien. Je suis d'accord sur le fait qu'il est essentiel de combiner les mesures économiques et sociales. C'est bien de cela qu'il s'agit au fond, dans tout ce débat. Certains orateurs ont parlé de l'aspect économique, d'autres de l'aspect social. En fait, ce qui rend possible la de l'Europe, et non pas seulement sa libéralisation, c'est le fait que nous puissions allier les réformes économiques et sociales. M. Herman Schmid a évoqué l'idée selon laquelle il s'agirait d'une "politique de droite" lorsque nous parlons des objectifs et des réformes économiques. Voilà quelque chose que je ne comprends pas ! Il est évident qu'une économie forte est importante pour la protection sociale. En outre, nous avons clairement donné la priorité au combat contre le chômage et nous soulignons combien il est important de renforcer les objectifs en matière d'emploi, ce que je considère comme des questions essentielles pour l'avenir de l'Europe. J'approuve les propos de M. Andersson et de Mmes Van Lancker et O'Toole. Ils ont mis l'accent sur le fait que nous devions être compétitifs, et que nous devions aussi veiller à investir dans la formation et les questions sociales. L'apprentissage tout au long de la vie est une question capitale pour l'Europe. Nos concitoyens doivent avoir une formation suffisante et pouvoir ainsi acquérir de bonnes compétences. Nous avons déjà parlé de la place qui doit revenir sur le marché de l'emploi aux personnes d'un certain âge. Mme Van Lancker a également évoqué la position des femmes sur le marché du travail. M. Andersson a parlé des technologies de l'environnement. Tout ceci est important pour que nous puissions atteindre nos objectifs en matière de compétitivité. M. Harbour s'est plaint que je n'aie pas parlé des déréglementations. Dans mon exposé, j'ai dit que nous devions ouvrir les marchés de l'électricité, du gaz, des services postaux, des transports ferroviaires et aériens et que nous aurions un marché unique des services financiers en 2005 et un marché unique des capitaux à risques en 2003. Si M. Harbour estime que tout cela n'est pas important pour le développement économique de l'Europe, alors je ne vois pas bien ce qu'il peut considérer comme important. M. Thomas Mann a évoqué l'importance d'une évaluation de nos objectifs, aspect que j'ai commenté dans mon introduction. Je l'approuve sur ce point. Par ailleurs, nous ne sommes peut-être pas tout à fait d'accord en ce qui concerne le modèle social suédois, mais nous pourrons sans doute continuer à en discuter. M. Hughes a soulevé l'importante question des emplois qui ne satisfont pas aux exigences les plus fondamentales en matière de droit du travail, de sécurité, etc. Il s'agit, par exemple, d'emplois temporaires dans le cadre de sociétés d'intérim. C'est là une question importante, dont nous devons avant tout discuter sur le plan national, mais qui doit bien entendu aussi être débattue dans une perspective d'avenir. Je pense notamment que, puisque nous parlons de la qualité du travail et de la nécessité d'établir des objectifs sociaux, nous devrions aussi pouvoir évoquer cette question du travail temporaire dans le cadre du sommet de Stockholm. Je terminerai en vous remerciant pour la qualité du débat. J'espère que la réunion de Stockholm sera réussie. Je suis aussi convaincue que vous-mêmes, députés européens, continuerez à veiller à ce que les mesures prennent le relais des mots."@fr6
"Signor Presidente, desidero iniziare ringraziando per questa interessante discussione, ricca di spunti in vista del Vertice di Stoccolma. Ne commenterò alcuni. In primo luogo, all’onorevole Suominen rispondo che condivido l’importanza di non fermarsi alle belle parole, ma di varare anche provvedimenti. Proprio per questo credo che valutare e monitorare regolarmente ogni anno gli obiettivi posti rappresenti un processo nuovo e unico, che auspicabilmente ci permetterà di passare in modo più agevole dalle parole ai fatti. Ringrazio l’onorevole Goebbels per il quadro positivo dell’Europa. Concordo sull’importanza di diffondere anche il concetto e l’immagine di un’Europa in cui le cose vanno bene, nonché sull’importanza di conciliare intervento economico e intervento sociale. Ecco il senso di questa discussione. Alcuni hanno parlato di economia, altri del sociale. Ma ciò che determinerà se riusciremo a davvero l’Europa, e non semplicemente a liberalizzarla, sarà la nostra capacità di conciliare riforme economiche e riforme sociali. Herman Schmid ha esposto la teoria secondo cui parlare di obiettivi economici e di riforme economiche equivarrebbe a fare una politica “di destra”. E’ una teoria il cui senso mi sfugge. L’importanza, per il benessere, di un’economia forte mi pare evidente. Inoltre noi abbiamo dato una chiara priorità alla lotta alla disoccupazione e abbiamo ribadito la necessità di più ambiziosi obiettivi occupazionali, tutte questioni che mi paiono fondamentali per il futuro dell’Europa. Concordo con le parole degli onorevoli Andersson, Van Lancker e O’Toole quando affermano che, per essere competitivi, dobbiamo badare anche a scommettere sulla formazione e sul sociale. L’apprendimento rappresenta un tema importante per l’Europa, affinché i cittadini ricevano una formazione sufficiente a dare loro buone qualifiche. Della partecipazione degli anziani al mercato del lavoro abbiamo già parlato. La onorevole Van Lancker ha ricordato anche la posizione della donna sul mercato del lavoro, mentre l’onorevole Andersson ha menzionato le tecnologie ecologiche - tutti temi di rilievo per raggiungere anche gli obiettivi in termini di competitività. L’onorevole Harbour deplora che io non abbia parlato delle deregolamentazioni. Eppure nel mio intervento ho detto che occorre aprire i mercati dell’energia elettrica, del gas, dei servizi postali, del traffico aereo e ferroviario, che occorre disporre di un mercato comune dei servizi finanziari entro il 2005 e di un mercato comune del capitale di rischio entro il 2003. Se l’onorevole Harbour non trova temi del genere importanti per il futuro sviluppo economico dell’Europa, mi domando allora che cosa egli ritenga importante. L’onorevole Mann ha ricordato l’importanza della valutazione degli obiettivi posti, e ho già risposto in apertura: concordo con lui. Può darsi che non siamo del tutto d’accordo sul modello sociale svedese, ma possiamo tranquillamente continuare a discuterne. L’onorevole Hughes ha affrontato l’importante questione dei posti di lavoro privi dei requisiti fondamentali in materia di legislazione del lavoro, sicurezza, eccetera. E’ il caso, per esempio, degli incarichi interinali per conto delle agenzie di lavoro in affitto. Questo è un tema importante che viene discusso soprattutto sul piano nazionale, ma che naturalmente va affrontato anche in vista del futuro. Fra l’altro, parlando di qualità del lavoro e dell’importanza di fissare obiettivi sociali, avremo l’occasione di affrontare nel quadro del Vertice di Stoccolma anche la questione del lavoro interinale. Concludo ringraziandovi per l’ottimo livello della discussione. Confido che altrettanto valido sarà il Vertice di Stoccolma. Sono inoltre convinta che, anche in futuro, il Parlamento continuerà a vigilare affinché le parole si traducano in fatti."@it9
"Mr President, I would like to start by saying thank you for an excellent debate with many important contributions ahead of the European Council in Stockholm. Allow me to comment on some of the issues. Firstly, I would like to say that I agree with Mr Suominen that it is important not only to have words, but also to have action. For this reason, I believe that an annual assessment and follow-up of the targets is a new and unique process which will hopefully mean that we really become better at ensuring that words are translated into action. I would like to thank Mr Goebbels for such a positive picture of Europe. I agree that it is important also to spread the view and picture that things are going well for Europe. I agree that it is important for us to combine economic and social measures. That is, in fact, what this whole debate has been about. Some speakers have talked about economic aspects, others about social aspects. What will make us able, in fact, to and not just liberalise Europe is our ability to combine economic reforms and social reforms. Herman Schmid addressed the problem of there being a “right-wing policy” when we talk about economic goals and economic reforms. I cannot understand this. Obviously, a strong economy is vital for welfare. In addition, we have clearly prioritised the fight against unemployment and we emphasise the importance of raising employment targets, which I see as crucial issues for the future of Europe. I agree with what Mr Andersson, Mrs Van Lancker and Mrs O’Toole said. They stressed that, if we are to be competitive, we must also ensure that we focus on education and social issues. Lifelong learning is an important issue for Europe. Our citizens must receive sufficient training and so achieve good skills. We have already talked about the participation of older people in the labour market. Mrs Van Lancker also mentions the position of women in the labour market. Mr Andersson mentions environmental technology. All this is vital if we are to achieve our targets regarding competitiveness. Mr Harbour complained that I did not address the issue of deregulation. In my statement, I nonetheless said that we must open up the markets for electricity, gas, post, rail traffic and air traffic and that we must have a common market for financial services by 2005 and a common market for venture capital by 2003. If Mr Harbour does not feel that is important for economic development in Europe, I really do not know what he feels is important. Thomas Mann addressed the significance of our also evaluating our targets, which I commented on in the introduction. I agree with this, although we do not perhaps agree entirely on the Swedish social model, but we will no doubt continue to discuss this. Mr Hughes addressed the important issue of workplaces which do not meet basic requirements regarding labour law, safety, etc. This applies to matters such as temporary agency work. This is an important issue which we are mainly discussing on a national basis, but which obviously also has to be discussed with regard to the future. Particularly when we talk about quality of work and the importance of establishing social targets, I believe we have the opportunity to take up this issue of temporary agency work within the framework of the European Council in Stockholm. I would like to conclude by thanking you for an excellent debate. I hope that we will have a good summit in Stockholm. I am also convinced that Parliament will continue to ensure that there will be action, not just words."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik bedanken voor dit goede debat en de talrijke belangrijke bijdragen over de top van Stockholm. Laat mij een paar kanttekeningen plaatsen bij enkele kwesties. Ten eerste ben ik het, mijnheer Suominen, met u eens dat het niet alleen bij woorden moet blijven, maar dat er tevens maatregelen genomen moeten worden. Daarom is volgens mij een jaarlijkse evaluatie en follow-up van de doelstellingen een nieuw en uniek proces. Hopelijk betekent dit dat wij vaker woorden in daden zullen kunnen omzetten. Ik wil de heer Goebbels bedanken voor het positieve beeld dat hij schetst van Europa. Ik ben het met hem eens dat wij het beeld moeten verspreiden van een Europa waarmee het goed gaat. Ook ik vind het belangrijk dat economische en sociale maatregelen worden gecombineerd. Daar ging dit hele debat eigenlijk over. Enkele sprekers hebben gesproken over de economische aspecten, andere over de sociale aspecten. Juist omdat wij in staat zijn economische en sociale hervormingen met elkaar te combineren, kunnen wij Europa en niet alleen liberaliseren. Herman Schmid heeft gezegd dat "rechts" overheerst bij het nastreven van economische doelstellingen en hervormingen. Hoe komt hij daarbij? Een sterke economie is essentieel voor de welvaart. Bovendien hebben wij een duidelijke prioriteit toegekend aan de werkloosheidsbestrijding en benadrukken wij het belang van hogere werkgelegenheidsdoelstellingen: dat zijn naar mijn mening belangrijke kwesties voor de toekomst van Europa. Ik ben het eens met de uitspraken van de heer Andersson, mevrouw Van Lancker en mevrouw O'Toole. Zij benadrukten dat wij, als wij een sterke concurrentiepositie ambiëren, ook moeten investeren in onderwijs en sociale kwesties. Onderwijs en levenslang leren zijn zeer belangrijk voor Europa. Onze burgers moeten goed onderwijs krijgen en daarmee genoeg kennis vergaren. De deelname van de ouderen aan de arbeidsmarkt hebben wij al besproken. Mevrouw Van Lancker heeft ook de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt naar voren gebracht. De heer Andersson heeft de milieutechniek besproken. Al deze dingen zijn belangrijk als wij onze doelstellingen met betrekking tot het mededingingsvermogen willen bereiken. De heer Harbour klaagde over het feit dat ik de kwestie van de deregulering niet heb besproken. In mijn toespraak heb ik echter gezegd dat de stroom- en gasmarkt, het postwezen, de spoorwegen en het vliegverkeer opengesteld moeten worden, dat er in 2005 een gemeenschappelijke markt moet zijn voor financiële diensten en in 2003 een gemeenschappelijke markt voor risicokapitaal. Als de heer Harbour niet belangrijk vindt voor de economische ontwikkeling van Europa, dan begrijp ik niet wat hij wel belangrijk vindt. Thomas Mann heeft het belang besproken van een evaluatie van onze doelstellingen, waarop ik in de inleiding heb gereageerd. Daar ben ik het mee eens. Wij zijn het misschien niet helemaal eens over het Zweedse sociale model, maar daarover moeten wij blijven discussiëren. De heer Hughes heeft de belangrijke kwesties besproken van de arbeidsplaatsen waarop niet wordt voldaan aan de fundamentele eisen in verband met het arbeidsrecht, de sociale voorzieningen en dergelijke. Het betreft hier bijvoorbeeld tijdelijk werk voor uitzendbureaus. Dit is een belangrijke kwestie die met name op nationaal niveau besproken wordt, maar die ook zeer belangrijk is voor de toekomst. Als wij het onder meer over de kwaliteit van arbeid hebben en het belang van sociale doelstellingen denk ik dat wij in het kader van de top van Stockholm de mogelijkheid krijgen om ook deze kwestie in verband met tijdelijk werk te bespreken. Ter afsluiting wil ik nogmaals bedanken voor het goede debat. Ik hoop dat de top van Stockholm een succes wordt. Ik ben er ook van overtuigd dat u als Parlement ook in de toekomst erop toe zult blijven zien dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat er ook maatregelen genomen worden."@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer este excelente debate, que forneceu muitos contributos importantes aos trabalhos preparatórios da Cimeira de Estocolmo. Começo por dizer ao senhor deputado Suominen que concordo com ele quando diz que é importante que não fiquemos pelas palavras e passemos à acção. É justamente por essa razão que penso que a avaliação e o acompanhamento anual do cumprimento dos objectivos constitui um novo e valioso processo que nos irá permitir, assim o espero, um melhor controlo da passagem das palavras aos actos. Agradeço ao senhor deputado Goebbels a imagem positiva da Europa que nos transmitiu. Concordo que também é importante difundir a ideia e a imagem de que a Europa está a funcionar bem. Estou igualmente de acordo em que importa conjugarmos medidas económicas e sociais. Na realidade, é disso que temos estado a falar em todo este debate. Alguns oradores abordaram a vertente económica, outros a social. O que nos irá permitir, de facto e não apenas liberalizar a Europa será a nossa capacidade de combinar reformas económicas e sociais. O senhor deputado Herman Schmid argumentou que, quando falamos de objectivos económicos e reformas económicas, estamos a fazer "política de direita". Não consigo compreender! Uma economia forte é obviamente importante para o bem-estar. Além disso, definimos claramente como prioridade a luta contra o desemprego e sublinhámos a importância de elevar os objectivos em matéria de emprego, questões que me parecem importantes para o futuro da Europa. Concordo igualmente com o que disseram os senhores deputados Andersson, Van Lancker e O'Toole. Acentuaram que, para sermos competitivos, temos também de investir na educação e nas questões sociais. A formação ao longo da vida é uma questão importante para a Europa. Os nossos concidadãos devem receber formação suficiente para atingirem um elevado grau de competência. Já mencionámos a questão da participação dos mais idosos no mercado do trabalho. A senhora deputada Van Lancker abordou também a situação da mulher no mercado do trabalho. O senhor deputado Andersson referiu-se às tecnologias do ambiente. Todos estes aspectos são importantes para atingirmos os nossos objectivos em matéria de competitividade. O senhor deputado Harbour criticou o facto de eu não ter referido a desregulamentação. Na minha intervenção, afirmei que temos de abrir os mercados da electricidade, do gás, dos correios e do tráfego ferroviário e aéreo, que devemos criar um mercado comum para os serviços financeiros até 2005 e um mercado comum para capital de risco até 2003. Se o senhor deputado Harbour não acha que seja importante para o desenvolvimento económico da Europa, então não sei o que entenderá por importante. O senhor deputado Thomas Mann disse ser importante a avaliação dos nossos objectivos, um assunto que comentei no início da minha intervenção. Concordo. É possível que não estejamos totalmente de acordo em relação ao modelo social sueco, mas essa é uma questão que poderemos continuar a discutir. O senhor deputado Hughes levantou a importante questão dos locais de trabalho que não cumprem as exigências fundamentais em matéria de direito do trabalho, segurança e outros aspectos. É o caso, por exemplo, de trabalhos agenciados por firmas de trabalho temporário. Esta é uma questão importante, que discutimos principalmente a nível nacional, mas que, evidentemente, temos de discutir também na perspectiva da Europa do futuro. No quadro da Cimeira de Estocolmo, quando falarmos, nomeadamente, na qualidade do trabalho e na importância de fixarmos objectivos sociais, penso que teremos ensejo de incluir também a questão do trabalho temporário. Quero concluir agradecendo este excelente debate. Espero que tenhamos em Estocolmo uma reunião produtiva. Estou também convencida de que os senhores deputados continuarão, neste Parlamento, a pressionar para que haja acção e não apenas palavras."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"det"13,1
"modernisera"13
"modernisere"1
"moderniseren"2
"modernisieren"7
"nykyaikaistaa"5
"this"10,3
"αυτά"8
"εκσυγχρονίσουμε"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph