Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-03-13-Speech-2-197"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman, kära kolleger! 1999 var ett förändringens år inom bedrägeribekämpningen. När den gamla kommissionen avgick lyckades man på bara några veckor uppnå samförstånd kring det rättsliga underlaget för inrättandet av den nya europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF. Parlamentet, rådet och kommissionen bevisade därmed att unionen är handlingskraftig i kampen mot bedrägerier, korruption och misskötsel. Den fullständiga tillämpningen av det som för två år sedan beslutades visar sig ändå vara betydligt svårare än vi trodde. I den första årsberättelsen från OLAF:s övervakningskommitté utfärdades därför med rätta en varning. Den nye direktören Brüner har visserligen varit i tjänst i över ett år, men en ny ledningsgrupp för byrån har han ännu inte kunnat bilda, framför allt på grund av att kommissionen har dragit in honom i ett administrativt skyttegravskrig om det förfarande enligt vilket de nya ledande befattningarna skall tillsättas. Här handlar det om byråns och direktörens oberoende. Kommissionens inställning i frågan är ambivalent. När det handlar om att anställa ny personal med ledande befattningar, vill kommissionen övervaka varje steg och vara med och bestämma. Om det däremot handlar om att dra tillbaka personal som inte motsvarar byråns nya profil, agerar kommissionen som om den inte hade något med saken att göra. Ändå var det kommissionen som helt sonika flyttade över hela personalgruppen från den tidigare enheten för samordning av bedrägeribekämpning, UCLAF till OLAF, och därigenom vållade en stor del av de problem som OLAF:s direktör nu måste tampas med. Fru Schreyer! Denna överflyttning skedde trots parlamentets tydliga varningar. Parlamentet drog sedan i nödbromsen och placerade de tjänster som var avsedda för det här året i reserven. Nu är det kommissionens ansvar att undanröja de hinder som har beskrivits. Det är endast då ett upphävande av den nuvarande reserven kan bli meningsfull. Fru Schreyer! Ni själv och hela kommissionen har blivit övertygade om att en bedrägeribekämpning utan en europeisk åklagare är halvdan. När bedrägerier och andra oegentligheter mot unionens intressen upptäcks och avslöjas måste de också bestraffas. Vi kommer att råka ur askan i elden om det om ett eller två år visar sig att den enhet för bedrägeribekämpning, som då förhoppningsvis arbetar effektivt, avslöjar fler bedrägerier och oegentligheter än hittills, men att bestraffningen av de ansvariga inte fungerar som den skall. Kommissionens årsrapport innehåller som sig bör en hel del statistik, men inga uppgifter om hur många som har blivit dömda i domstol till följd av bedrägeri. Jag är säker på att en sådan statistik om den upprättades i dag skulle se mycket dyster ut. Sådana bestraffningar kan inte ske utan en åklagare som företräder de europeiska skattebetalarnas intressen. Det gäller i första hand unionens egna institutioner. De är endast trovärdiga om det tydligt kan bevisas att den utlovade nolltoleranspolitiken inte är ett tomt löfte utan omsätts i praktisk handling. För detta krävs en åklagare. Märk väl, att det parlamentet vid upprepade tillfällen har krävt är en åklagare som enbart har ansvar för unionens institutioner. Det är ett förslag som de fem oberoende experterna lade fram i sin andra rapport om reformen av kommissionen redan i september 1999. Även övervakningskommittén av OLAF har sedan dess uttalat sig tydligt och klart för en sådan – låt oss kalla det – intern åklagare. För att undvika eventuella missförstånd: Denna åklagare skulle i det nuvarande rättsläget inte kunna framträda vid de nationella domstolarna som åklagare utan i stället ha en stödjande och rådgivande funktion för de ansvariga nationella åklagarmyndigheterna. Hans uppgift skulle samtidigt vara att övervaka OLAF:s interna undersökningar av institutionerna och det innebär att han skulle bli direktörens partner. OLAF:s direktör måste i nuläget alltid ta kontakt med institutionernas generalsekreterare, när OLAF vill göra interna undersökningar, och han riskerar då att bli anklagad för att inte göra en oberoende rapportering. Med en åklagare för interna förfaranden skulle det problemet i stor utsträckning vara löst. Åklagarens kompetens kan inte automatiskt utvidgas till att omfatta mer än unionens institutioner. Det förutsätter en ändring av fördragen. Det misslyckades tidigare i Nice på grund av motståndet från flera medlemsstater. Men just nu kan och får inte kommissionen luta sig tillbaka. Nu måste den visa att den verkligen menar allvar med bedrägeribekämpningen och med fantasi och politiskt mod pröva gränserna för det möjliga mot bakgrund av den nuvarande artikel 280. En sak är klar: det räcker inte med diskussionsdokument, grön- och vitböcker, för sådana finns det redan i överflöd. Det som nu behövs är ett konkret förslag till förordning som skall godkännas i ett medbeslutandeförfarande mellan rådet och parlamentet. Kommissionen måste med andra ord utnyttja sin initiativrätt. Det som åter krävs är en stor förändring."@sv13
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vuosi 1999 oli petostentorjunnan kannalta suurten harppausten vuosi. Edellisen komission eroamisen jälkeen saatiin jo muutamassa viikossa aikaan yhteisymmärrys unionin uuden petostentorjuntaviraston OLAFin luomista koskevista lakiteksteistä. Parlamentin, neuvoston ja komission piti ja ne saattoivat niin todistaa, että unioni on toimintakykyinen petosten, korruption ja asioiden huonon hoidon torjunnassa. Nyt jo yli kaksi vuotta sitten päätettyjen asioiden täydellinen täytäntöönpano osoittautuu kuitenkin huomattavasti oletettua vaikeammaksi. OLAFin valvontakomitea varoitti siksi asiasta täysin perustellusti ensimmäisessä vuosikertomuksessaan. Uusi johtaja Brüner on tosin ollut virassa jo yli vuoden, mutta hän ei ole kyennyt kokoamaan uutta johtoryhmää, ei myöskään eikä varsinkaan siksi, että komissio on kietonut hänet hallinnolliseen asemasotaan menettelyillä, joiden mukaan uusia johtajia on rekrytoitava. Lisäksi herää kysymys viraston ja johtajan riippumattomuudesta. Komission asenne tähän asiaan on ristiriitainen. Kun on kyse uusien johtajien rekrytoimisesta, komissio haluaa valvoa tarkasti jokaista vaihetta ja olla mukana päättämässä. Kun on kyse sellaisen henkilöstön ottamisesta takaisin, joka ei vastaa viraston uusia vaatimuksia, komissio käyttäytyy ikään kuin sillä ei olisi mitään tekemistä asian kanssa. Komissio kuitenkin yksinkertaisesti siirsi koko entisen UCLAFin henkilöstön OLAFiin ja synnytti siten suuren osan niistä ongelmista, joiden kanssa OLAFin johtaja nyt joutuu painiskelemaan. Arvoisa komission jäsen Schreyer, siirto tapahtui parlamentin nimenomaisista varoituksista huolimatta. Parlamentti jäädytti sitten tilanteen ja pani kuluvalle vuodelle varatut virat varaukseen. Nyt on komission tehtävänä ja vastuulla raivata tieltä kuvatut esteet. Varauksen poistaminen on järkevää vain sillä edellytyksellä. Arvoisa komission jäsen Schreyer, te ja koko komissio olette ymmärtäneet, että petostentorjunta jää puolinaiseksi ilman Euroopan syyttäjävirastoa. Kun unionin etujen vastaiset petokset ja muut rikokset on saatu paljastettua, niistä on myös seurattava rankaisu. Päädymme vaikeuksiin, mikäli vuoden tai kahden kuluttua käy ilmi, että silloin toivottavasti erittäin tehokkaasti toimiva petostentorjuntavirasto saa tosin selville huomattavasti entistä enemmän petoksia ja säännönvastaisuuksia, mutta vastuullisten rankaisemisessa on puutteita. Komission vuosikertomuskin sisältää kuvaavasti useita tilastoja, muttei mitään tietoja niiden määrästä, jotka on tuomittu petosten seurauksena lainvoimaisesti. Olen varma, että jos tämä tilasto laadittaisiin, se näyttäisi nyt erittäin huonolta. Rankaisu ei kuitenkaan onnistu ilman syyttäjää, joka ajaa eurooppalaisten veronmaksajien etuja. Tämä koskee ennen kaikkea EU:n toimielimiä, jotka säilyttävät uskottavuutensa ainoastaan, jos selvästi osoitetaan, että paljon puhuttu nollatoleranssipolitiikka ei ole ontto fraasi vaan se myös pannaan täytäntöön. Tähän tarvitaan yleistä syyttäjää. Parlamentti vaatii toki edelleen, että syyttäjän toimivalta rajoittuisi yksinomaan unionin toimielinten jäseniin ja henkilöstöön. Tämä on ehdotus, jonka tekivät jo viisi riippumatonta asiantuntijaa toisessa kertomuksessaan komission uudistamisesta syyskuussa 1999. OLAFin valvontakomiteakin on jo usein hyvin selvästi ja yksiselitteisesti kannattanut tällaista kutsukaamme sitä tällä nimellä sisäistä yleistä syyttäjää. Jotta ei syntyisi väärinkäsityksiä: tällainen yleinen syyttäjä ei voisi nykyisessä oikeustilassa toimia syyttäjänä kansallisissa tuomioistuimissa, vaan hän tukisi ja neuvoisi jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaisia. Lisäksi hänen tehtävänään olisi valvoa OLAFin toimielinten sisäisiä tutkimuksia, jolloin hän olisi OLAFin johtajan työtoveri. OLAFin johtajan pitää nyt toimia yhteistyössä toimielinten pääsihteerien kanssa, mikäli OLAF haluaa tehdä sisäisiä tutkimuksia, minkä vuoksi häneen kohdistuu herkästi moite siitä, ettei hän voi toimia todella riippumattomasti. Toimielinten yleisen syyttäjän ansiosta tämä ongelma ratkaistaisiin. Yleisen syyttäjän toimivalta ei automaattisesti laajene unionin toimielinten ulkopuolelle. Tämä edellyttäisi perussopimusten muuttamista. Useat jäsenvaltiot vastustivat sitä Nizzan Eurooppa-neuvostossa. Komissio ei voi eikä saa kuitenkaan hellittää varsinkaan nyt. Sen on nyt osoitettava suhtautuvansa petostentorjuntaan vakavasti ja menevänsä nykyisen 280 artiklan pohjalta mielikuvitusta ja poliittista rohkeutta osoittaen mahdollisen rajoille. Yhden asian on oltava selvää: keskusteluasiakirjat, vihreät ja valkoiset kirjat eivät riitä, niitä on jo riittävästi. Nyt tarvitaan konkreettista asetusehdotusta, joka olisi hyväksyttävä neuvoston ja parlamentin välisessä yhteispäätösmenettelyssä. Komission pitää toisin sanoen käyttää aloiteoikeuttaan. Tarvitsemme taas pitkää harppausta."@fi5
lpv:translated text
"Hr. formand, kære kolleger, 1999 var det år, hvor der blev gjort et stort spring fremad inden for bekæmpelsen af svig. Efter at den gamle Kommission var trådt tilbage, lykkedes det på kun få uger at opnå enighed om retsteksterne for oprettelsen af det nye EU-kontor for bekæmpelse af svig, OLAF. Parlamentet, Rådet og Kommissionen måtte og kunne bevise, at Unionen er i stand til at handle i bekæmpelsen af svig, korruption og dårlig forvaltning. Det har imidlertid vist sig, at det er væsentligt vanskeligere end antaget fuldstændigt at få gennemført det, som blev vedtaget for nu over to år siden. I den første årsberetning fra OLAF's overvågningsudvalg har man derfor helt berettiget ringet med alarmklokkerne. Den nye direktør, hr. Brüner, har ganske vist beklædt stillingen i over et år nu, men det er endnu ikke lykkedes ham at sammensætte et nyt ledelsesteam for kontoret, hvilket bl.a. og især skyldes, at Kommissionen har viklet ham ind i en administrativ skyttegravskrig om de procedurer, som de nye ledelseskræfter skal ansættes efter. Her er det naturligvis spørgsmålet om kontorets og direktørens uafhængighed, der er stridspunktet. Kommissionens holdning på dette punkt er modstridende. Når det drejer sig om ansættelse af nyt ledelsespersonale, vil Kommissionen nøje overvåge og have indflydelse på ethvert skridt. Men når det drejer sig om at tage personale tilbage, som ikke svarer til kontorets nye stillingsprofil, så lader Kommissionen, som om den ikke havde noget med det at gøre. Men det var Kommissionen, som ganske enkelt overførte det samlede personale fra det tidligere UCLAF en bloc til OLAF og dermed skabte størstedelen af de problemer, som OLAF's direktør nu kæmper med. Fru Schreyer, denne overførsel skete trods udtrykkelige advarsler fra Parlamentet. Parlamentet har efterfølgende trukket i nødbremsen og overført de ekstra stillinger til reserven, som var budgetteret til indeværende år. Det er nu Kommissionens opgave og ansvar at få ryddet de beskrevne barrierer af vejen. Kun under denne forudsætning er der fornuft i at ophæve den nuværende reserve. Fru Schreyer, De selv og hele Kommissionen er nået til den overbevisning, at bekæmpelse af svig uden en europæisk anklagemyndighed vil være halvgjort gerning. Når bedrageri og andre forbrydelser mod Unionens interesser er blevet opdaget og blotlagt, må de også retsforfølges. Vi er ilde stedt, hvis det om et eller to år viser sig, at et forhåbentligt meget effektivt kontor for bekæmpelse af svig nok bringer væsentligt flere bedragerier og uregelmæssigheder frem i dagens lys end tidligere, men at det kniber med at få straffet de ansvarlige. Betegnende nok indeholder Kommissionens årsberetning jo også mange statistikker, men ingen oplysninger om, hvor mange der er blevet retskraftigt dømt i forbindelse med bedragerier. Jeg er sikker på, at denne statistik, hvis den blev udarbejdet, ville se meget sørgelig ud i øjeblikket. En sådan idømmelse af straf kan imidlertid ikke lade sig gøre uden en anklagemyndighed, som repræsenterer de europæiske skatteyderes interesser. Det gælder først og fremmest for Unionens egne institutioner. De er kun troværdige, hvis det synligt bliver bevist, at den højt besungne nultolerancepolitik ikke er et tomt løfte, men bliver omsat til handling. Det kræver en anklagemyndighed. Vel at mærke, hvilket atter kræves her af Parlamentet, en anklagemyndighed, som udelukkende har kompetence for Unionens institutioner. Det er et forslag, som de fem uafhængige eksperter kom med allerede i deres anden beretning om Kommissionens reform i september 1999. Siden har også OLAF's overvågningsudvalg flere gange helt klart og utvetydigt udtalt sig til fordel for en sådan - lad os kalde det - intern anklagemyndighed. For at undgå misforståelser vil jeg sige, at en sådan anklagemyndighed med den nuværende lovgivning ikke selv ville kunne optræde som anklager for de nationale domstole, men ville have en funktion som støtte og rådgiver for de kompetente nationale anklagemyndigheder. Den ville samtidig have til opgave at kontrollere OLAF's interne undersøgelser inden for institutionerne og dermed være en partner for OLAF's direktør. I dag skal OLAF's direktør kontakte institutionernes generalsekretærer, når OLAF vil gennemføre interne undersøgelser, og han bliver derfor let beskyldt for ikke at kunne være virkelig uafhængig i sine undersøgelser. Med en anklagemyndighed for interne sager ville dette problem langt hen ad vejen være løst. Der findes ingen automatik, som udvider en sådan anklagemyndigheds kompetence ud over Unionens institutioner. Det ville kræve en ændring af traktaterne. Denne ændring led jo skibbrud i Nice på grund af adskillige staters modstand. Netop nu kan og må Kommissionen imidlertid ikke blot læne sig tilbage. Nu må den vise, at den virkelig mener det alvorligt med bekæmpelsen af svig og på grundlag af den eksisterende artikel 280 med fantasi og politisk mod afprøve grænserne for, hvad der kan lade sig gøre. En ting må stå klart: Diskussionsoplæg og grøn- og hvidbøger er ikke tilstrækkeligt, dem er der allerede masser af. Der er nu brug for et konkret forordningsforslag, som ville skulle godkendes i en fælles beslutningsprocedure mellem Rådet og Parlamentet. Med andre ord, Kommissionen må gøre brug af sin initiativret. Vi har brug for endnu et stort spring fremad."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 1999 ήταν όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης έτος μεγάλων αλμάτων προόδου. Μετά την παραίτηση της προηγούμενης Επιτροπής, κατέστη δυνατόν μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα νομικά κείμενα για τη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή όφειλαν και είχαν τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό να αποδείξουν, ότι ή Ένωση είναι ικανή να δράσει για την καταπολέμηση κατά της απάτης, της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Η πλήρης υλοποίηση όσων έχουν εν τω μεταξύ αποφασιστεί πριν από δύο και πλέον χρόνια αποδείχθηκε ωστόσο δυσκολότερη από ό,τι εθεωρείτο αρχικά. Για το λόγο αυτό, στην πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF ήχησε δικαίως το προειδοποιητικό καμπανάκι. Ο νέος διευθυντής, κ. Brüner, ασκεί τα καθήκοντά του για περισσότερο από ένα χρόνο, ωστόσο δεν έχει κατορθώσει ακόμα μέχρι σήμερα να συγκροτήσει μια νέα διευθυντική ομάδα για την Υπηρεσία, επειδή και κυρίως όχι μόνο γι’ αυτό, η Επιτροπή τον ενέπλεξε σε έναν διοικητικό πόλεμο χαρακωμάτων σχετικά με τις διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να διοριστεί το νέο διευθυντικό προσωπικό. Στην αίθουσα πλανάται φυσικά το ερώτημα σχετικά με την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας και του διευθυντή. Η στάση της Επιτροπής στο θέμα αυτό είναι αντιφατική. Όταν πρόκειται για την πρόσληψη νέου διευθυντικού προσωπικού, τότε η Επιτροπή θα επιθυμούσε να παρακολουθεί και να επηρεάζει κάθε βήμα. Όταν πρόκειται όμως, να ανακληθεί το προσωπικό, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο νέο προφίλ απαιτήσεων της Υπηρεσίας, τότε η Επιτροπή συμπεριφέρεται, ωσάν να μην είχε απολύτως καμία σχέση με το θέμα. Η Επιτροπή ήταν αυτή που σύσσωμη μετέθεσε απλά όλο το προσωπικό της προηγούμενης Task force UCLAF στην OLAF και δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει ο διευθυντής της OLAF. Κυρία Schreyer, η εν λόγω μετάθεση πραγματοποιήθηκε παρά τις ρητές προειδοποιήσεις του Σώματος. Αυτό είχε ως συνέπεια να σταματήσει το Κοινοβούλιο και να παγώσει τις επιπλέον προβλεπόμενες θέσεις για το τρέχον έτος. Έγκειται πλέον στην Επιτροπή και είναι πλέον δική της ευθύνη, να παραμερίσει τα εμπόδια που περιγράφηκαν. Μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση έχει νόημα η άρση της παρούσας ανάκλησης. Κυρία Schreyer, εσείς η ίδια και η Επιτροπή στο σύνολό της καταλήξατε στο συμπέρασμα, ότι η καταπολέμηση της απάτης χωρίς Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή παραμένει ημιτελής. Την ανακάλυψη και αποκάλυψη περιπτώσεων απάτης και άλλων αξιόποινων πράξεων κατά των συμφερόντων της Ένωσης πρέπει επίσης να ακολουθήσει η δίωξη και τιμωρία τους. Θα αντιμετωπίσουμε χειρότερες δυσκολίες, όταν αποδειχθεί σε ένα, δύο χρόνια, ότι η Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης, που τότε ελπίζουμε να λειτουργεί αποτελεσματικά, θα αποκαλύπτει σημαντικά περισσότερες περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών από ό,τι μέχρι σήμερα, θα αδυνατεί όμως να τιμωρήσει τους υπεύθυνους. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται επίσης στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής πολλές στατιστικές, κανενός είδους όμως στοιχείο σχετικά με τον αριθμό εκείνων, οι οποίοι καταδικάστηκαν τελεσιδίκως για απάτες. Είμαι βέβαιος, ότι η στατιστική αυτή, όπως θα καταρτιζόταν, θα ήταν επί του παρόντος πολύ λυπηρή. Μια τέτοια τιμωρία δεν είναι δυνατή χωρίς κάποιον κατήγορο, ο οποίος θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων φορολογουμένων. Τούτο ισχύει καταρχήν για τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα οποία θα διατηρήσουν την αξιοπιστία τους μόνο, εφόσον αποδειχθεί καταφανώς ότι η τόσο συχνά επικαλούμενη πολιτική μηδενικής ανοχής δεν αποτελεί κενολογία αλλά υλοποιείται στην πράξη. Προς τούτο απαιτείται ένας εισαγγελέας. Βέβαια, αυτό που απαιτείται από το Κοινοβούλιο για πολλοστή φορά, ένας εισαγγελέας με αποκλειστική αρμοδιότητα για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αυτό είναι μια πρόταση, την οποία ήδη υπέβαλαν οι πέντε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες στη δεύτερή τους έκθεση για την αναμόρφωση της Επιτροπής στο Σεπτέμβριο του 1999. Επίσης, η Επιτροπή Εποπτείας της OLAF έχει έκτοτε επανειλημμένως ταχθεί με απόλυτη σαφήνεια και καταφανώς υπέρ ενός τέτοιου – ας τον αποκαλέσουμε – εισαγγελέα εσωτερικών υποθέσεων. Για να μην προκαλούνται παρανοήσεις: Ένας τέτοιος εισαγγελέας δεν θα μπορούσε με την παρούσα νομική κατάσταση από μόνος του να παραστεί ως κατήγορος ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, αλλά θα είχε μάλλον μια υποστηρικτική και συμβουλευτική λειτουργία για τις αρμόδιες εθνικές εισαγγελικές αρχές. Έργο του θα ήταν ταυτόχρονα, η παρακολούθηση των εσωτερικών ερευνών της OLAF στα θεσμικά όργανα, και υπό αυτή την έννοια θα ήταν εταίρος του διευθυντή της OLAF. Ο διευθυντής της OLAF πρέπει επί του παρόντος να συνεννοείται με τους Γενικούς Γραμματείς των θεσμικών οργάνων, κάθε φορά που η OLAF θέλει να διεξάγει εσωτερικές έρευνες, και για το λόγο αυτό του προσάπτεται συνήθως η μομφή ότι δεν είναι σε θέση να διεξάγει ανεξάρτητα έρευνες. Με την ύπαρξη εισαγγελέα για εσωτερικές διαδικασίες θα επιλύονταν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό. Δεν υπάρχει καμία αυτόματη επέκταση των αρμοδιοτήτων του εν λόγω εισαγγελέα πέρα από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Προς τούτο θα απαιτείτο τροποποίηση των Συνθηκών, η οποία απέτυχε κατά το παρελθόν στη Νίκαια, λόγω της αντίστασης ορισμένων κρατών μελών. Ιδιαίτερα όμως σήμερα δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται η Επιτροπή να επαναπαύεται. Τώρα πρέπει να αποδείξει ότι πραγματικά έχει πάρει στα σοβαρά την καταπολέμηση της απάτης και προχωρεί, με βάση το σημερινό άρθρο 280, με φαντασία και πολιτικό θάρρος έως τα όρια του εφικτού. Ωστόσο, ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές: έγγραφα εργασίας προς συζήτηση, πράσινες και λευκές βίβλοι δεν επαρκούν. Από αυτά όλα υπάρχει ήδη πληθώρα. Τώρα αναγκαία είναι η κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης κανονισμού η οποία θα έπρεπε να εγκριθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της. Εκείνο που χρειαζόμαστε πάλι, είναι ένα μεγάλο άλμα."@el8
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, in 1999 is op het gebied van de fraudebestrijding grote vooruitgang geboekt. Na het aftreden van de vorige Commissie is het binnen slechts een paar weken gelukt overeenstemming te bereiken over de wetsteksten voor de oprichting van OLAF, het nieuwe Europese Bureau voor fraudebestrijding. Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben daarmee het bewijs geleverd dat de Unie in staat is om maatregelen te nemen tegen fraude, corruptie en wanbeleid. De volledige uitvoering van de besluiten, die inmiddels toch al weer twee jaar geleden zijn genomen, blijkt echter aanzienlijk moeilijker dan verondersteld werd. In het eerste jaarverslag van het Comité van toezicht van OLAF werd dan ook volledig terecht de alarmklok geluid. De nieuwe directeur, de heer Brüner, is op dit moment weliswaar meer dan een jaar in functie, maar hij heeft tot nu toe geen bijbehorend leidinggevend team voor het bureau kunnen formeren. Dat wordt met name veroorzaakt doordat de Commissie een administratieve loopgravenoorlog is begonnen over de benodigde procedure voor de benoeming van nieuw leidinggevend personeel. De kwestie van de onafhankelijkheid van het bureau en van de directeur is hierbij uiteraard in het geding. De houding van de Commissie is op dit punt tegenstrijdig. Bij de benoeming van nieuw leidinggevend personeel wil de Commissie elke stap nauwkeurig controleren en meebepalen. Bij het terugnemen van personeel dat niet beantwoordt aan het nieuwe eisenprofiel van het bureau, doet de Commissie echter alsof ze daarmee niets te maken heeft. En dat terwijl het toch de Commissie is geweest die eenvoudigweg het voltallige personeel van de vroegere Task Force UCLAF en bloc naar OLAF heeft overgeheveld. Daardoor is een groot deel van de problemen veroorzaakt die de directeur van OLAF nu moet oplossen. Deze overheveling, mevrouw Schreyer, heeft plaatsgevonden ondanks de uitdrukkelijke waarschuwingen van het Parlement. Als gevolg daarvan heeft het Parlement aan de noodrem getrokken en heeft het de extra posten die voor dit jaar gepland waren, in de reserve gezet. Het is nu de taak en de verantwoordelijkheid van de Commissie om de beschreven hindernissen uit de weg te ruimen. Alleen op deze voorwaarde is het zinvol om de huidige reserve weer vrij te geven. Mevrouw Schreyer, u bent zelf - evenals de voltallige Commissie - tot de overtuiging gekomen dat fraudebestrijding zonder een Europese openbaar aanklager slechts een halfslachtige oplossing blijft. Als gevallen van fraude en andere delicten waarmee de belangen van de Unie geschaad worden, ontdekt en opgespoord worden, moet daarop ook bestraffing volgen. We komen in een moeilijk parket terecht als over twee jaar blijkt dat een hopelijk zeer effectief functionerend Bureau voor fraudebestrijding weliswaar aanzienlijk meer fraude en onregelmatigheden heeft ontdekt, maar dat de bestraffing van de verantwoordelijke personen achterwege blijft. Typisch genoeg bevat het jaarverslag van de Commissie veel statistische gegevens, maar geen gegevens over het aantal personen dat als gevolg van frauduleuze handelingen daadwerkelijk veroordeeld is. Ik ben er zeker van dat die gegevens, als ze wel beschikbaar waren, een zeer treurig beeld zouden laten zien. Een dergelijke bestraffing kan echter niet plaatsvinden zonder een openbaar aanklager die de belangen van de Europese belastingbetalers behartigt. Dat geldt in de allereerste plaats voor de instellingen van de Unie zelf. Deze zijn alleen geloofwaardig als ondubbelzinnig aangetoond wordt dat het alom geroemde nultolerantiebeleid geen holle frase blijft, maar in daden wordt omgezet. Daarvoor is een openbaar aanklager nodig. Voor de goede orde merk ik op dat dit herhaalde verzoek van het Parlement een openbaar aanklager betreft die uitsluitend bevoegd is voor de instellingen van de Unie. Dit voorstel werd ook al door het Comité van vijf onafhankelijke deskundigen in september 1999 gedaan in hun tweede verslag over de hervormingen van de Commissie. Sindsdien heeft ook het Comité van toezicht van OLAF zich meermaals duidelijk en ondubbelzinnig uitgesproken voor een dergelijke interne openbaar aanklager, om hem zo maar even te noemen. Om misverstanden te voorkomen: Een dergelijke openbaar aanklager zou bij de huidige rechtsgrondslag niet zelf als openbaar aanklager voor nationale rechtbanken mogen optreden, maar zou een ondersteunende en adviserende rol moeten spelen ten behoeve van de bevoegde nationale openbare aanklagers. Tegelijkertijd zou hij ook de taak moeten hebben om toezicht te houden op de interne onderzoeken van OLAF binnen de instellingen. Daarmee zou hij als partner van de directeur van OLAF fungeren. Wanneer OLAF op dit moment interne onderzoeken wil uitvoeren, moet de directeur daarover overleg plegen met de secretarissen-generaal van de instellingen. Daardoor zou hem al snel verweten kunnen worden dat hij in feite geen echt onafhankelijk onderzoek kan uitvoeren. Met een openbaar aanklager voor interne procedures zou dit probleem grotendeels opgelost zijn. Er is geen sprake van dat de bevoegdheden van een dergelijke openbaar aanklager hierdoor automatisch zodanig worden uitgebreid dat ze verder reiken dan de instellingen van de Unie. Daarvoor zou een Verdragswijziging nodig zijn en die heeft in Nice schipbreuk geleden door het verzet van meerdere lidstaten. Juist op dit moment kan en mag de Commissie niet achteroverleunen. Zij moet nu laten zien dat ze fraudebestrijding echt serieus neemt en dat zij op grond van het huidige artikel 280 met de nodige fantasie en politieke moed al het mogelijke onderneemt. Een ding moet echter duidelijk zijn: met alleen maar overlegnotities, groen- en witboeken lukt dat niet. Die zijn er al in overvloed. Wij hebben nu een concreet voorstel nodig voor een verordening, die door de Raad en het Parlement volgens de medebeslissingsprocedure moet worden vastgesteld. Met andere woorden, de Commissie moet haar initiatiefrecht gebruiken, omdat het nu weer noodzakelijk is om grote vooruitgang te boeken."@nl2
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, 1999 was a year of great progress in fighting fraud. After the old Commission resigned, it was only a few weeks before agreement was reached on the legal texts establishing the new European Anti-Fraud Office, OLAF. Parliament, the Council and the Commission had to and were therefore able to demonstrate that the EU was capable of taking action in the fight against fraud, corruption and mismanagement. Full implementation of what was agreed over two years ago has, however, proved to be somewhat more difficult than originally assumed. The first annual report by the OLAF Supervisory Committee accordingly quite rightly sounded the alarm. Although the new Director, Mr Brüner, has been in his post for over a year now, he has so far not been able to put together a new management team for OLAF, and this is chiefly because the Commission has involved him in an administrative trench war over the procedures for recruiting the new management. Of course, one of the questions here is the independence of OLAF and its Director. The Commission's position on this is inconsistent. When it comes to appointing new members of the management team, the Commission wants to precisely supervise and be involved in every single step. But when it comes to taking back staff that do not meet the new job specification for OLAF, then the Commission behaves as if this were not its concern at all. And yet it was the Commission that simply transferred the entire staff of the previous UCLAF task force to OLAF thus creating the majority of the problems which the Director of OLAF is now having to tackle. Mrs Schreyer, this transfer took place despite explicit warnings from this House. Parliament then slammed on the emergency brakes and held back the additional posts earmarked for the current year. It is now the responsibility of the Commission to eliminate the obstacles I have described. It only makes sense to remove the present reserve if this condition is met. Mrs Schreyer, you personally and the Commission as a whole have come to the conclusion that without a European Public Prosecutor the fight against fraud will remain a half measure. The detection and clearing-up of fraud and other offences adversely affecting the Union's interests must be followed by prosecution and punishment. We will really have egg on our face if it turns out in one or two years' time that what I hope will be a very efficiently operating Anti-Fraud Office has exposed significantly more cases of fraud and irregularities than in the past, but that there is a problem with punishing those responsible. It is significant that the Commission's annual report is full of statistics, but it does not contain any information on the number of people actually convicted following cases of fraud. I am sure that if this statistic were available it would tell a sorry tale. However, these people will not be punished unless there is a prosecutor representing the interests of Europe's taxpayers, and that applies above all to the institutions of the European Union itself. And they can only be credible if it is visibly demonstrated that the much-vaunted zero-tolerance policy is more than just empty words and is being put into practice. This requires a public prosecutor, and, as Parliament has already demanded on various occasions, one that is exclusively responsible for the Union's institutions. This was proposed by the five independent experts in their second report on the reform of the Commission in September 1999. Furthermore, the OLAF Supervisory Committee has since then on several occasions, and in the clearest possible terms, called for what might be called for the appointment of an internal public prosecutor. For the avoidance of all doubt, let me say that a public prosecutor of this kind could not, as the law currently stands, himself appear as a prosecutor in the national courts; his role would be to support and advise the relevant national public prosecutor's offices. It would also be his job to supervise OLAF's internal investigations within the institutions, and he would thus work in partnership with the Director of OLAF. The Director of OLAF currently has to make contact with the Secretaries-General of the institutions if OLAF wishes to carry out internal investigations, and it is therefore easy to suggest that his investigations are not truly independent. This problem would to a large extent be solved if there were a public prosecutor for internal matters. There would be no automatic extension of such a public prosecutor's powers beyond the Union's institutions. That would require an amendment to the Treaties. Such an amendment failed in Nice because of opposition from several Member States. However, the Commission cannot just sit back and do nothing, now of all times. It must now demonstrate that it really is serious about fighting fraud and is doing everything possible, displaying originality and political courage, on the basis of the current Article 280. One thing must be made clear, however: discussion papers, green papers and white papers are not enough. There are plenty of those already. What is needed now is a concrete proposal for a regulation to be adopted by the Council and Parliament under the codecision procedure. In other words, the Commission must exercise its right of initiative. We need another great leap forward."@lv10
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, 1999 was a year of great progress in fighting fraud. After the old Commission resigned, it was only a few weeks before agreement was reached on the legal texts establishing the new European Anti-Fraud Office, OLAF. Parliament, the Council and the Commission had to and were therefore able to demonstrate that the EU was capable of taking action in the fight against fraud, corruption and mismanagement. Full implementation of what was agreed over two years ago has, however, proved to be somewhat more difficult than originally assumed. The first annual report by the OLAF Supervisory Committee accordingly quite rightly sounded the alarm. Although the new Director, Mr Brüner, has been in his post for over a year now, he has so far not been able to put together a new management team for OLAF, and this is chiefly because the Commission has involved him in an administrative trench war over the procedures for recruiting the new management. Of course, one of the questions here is the independence of OLAF and its Director. The Commission's position on this is inconsistent. When it comes to appointing new members of the management team, the Commission wants to precisely supervise and be involved in every single step. But when it comes to taking back staff that do not meet the new job specification for OLAF, then the Commission behaves as if this were not its concern at all. And yet it was the Commission that simply transferred the entire staff of the previous UCLAF task force to OLAF thus creating the majority of the problems which the Director of OLAF is now having to tackle. Mrs Schreyer, this transfer took place despite explicit warnings from this House. Parliament then slammed on the emergency brakes and held back the additional posts earmarked for the current year. It is now the responsibility of the Commission to eliminate the obstacles I have described. It only makes sense to remove the present reserve if this condition is met. Mrs Schreyer, you personally and the Commission as a whole have come to the conclusion that without a European Public Prosecutor the fight against fraud will remain a half measure. The detection and clearing-up of fraud and other offences adversely affecting the Union's interests must be followed by prosecution and punishment. We will really have egg on our face if it turns out in one or two years' time that what I hope will be a very efficiently operating Anti-Fraud Office has exposed significantly more cases of fraud and irregularities than in the past, but that there is a problem with punishing those responsible. It is significant that the Commission's annual report is full of statistics, but it does not contain any information on the number of people actually convicted following cases of fraud. I am sure that if this statistic were available it would tell a sorry tale. However, these people will not be punished unless there is a prosecutor representing the interests of Europe's taxpayers, and that applies above all to the institutions of the European Union itself. And they can only be credible if it is visibly demonstrated that the much-vaunted zero-tolerance policy is more than just empty words and is being put into practice. This requires a public prosecutor, and, as Parliament has already demanded on various occasions, one that is exclusively responsible for the Union's institutions. This was proposed by the five independent experts in their second report on the reform of the Commission in September 1999. Furthermore, the OLAF Supervisory Committee has since then on several occasions, and in the clearest possible terms, called for what might be called for the appointment of an internal public prosecutor. For the avoidance of all doubt, let me say that a public prosecutor of this kind could not, as the law currently stands, himself appear as a prosecutor in the national courts; his role would be to support and advise the relevant national public prosecutor's offices. It would also be his job to supervise OLAF's internal investigations within the institutions, and he would thus work in partnership with the Director of OLAF. The Director of OLAF currently has to make contact with the Secretaries-General of the institutions if OLAF wishes to carry out internal investigations, and it is therefore easy to suggest that his investigations are not truly independent. This problem would to a large extent be solved if there were a public prosecutor for internal matters. There would be no automatic extension of such a public prosecutor's powers beyond the Union's institutions. That would require an amendment to the Treaties. Such an amendment failed in Nice because of opposition from several Member States. However, the Commission cannot just sit back and do nothing, now of all times. It must now demonstrate that it really is serious about fighting fraud and is doing everything possible, displaying originality and political courage, on the basis of the current Article 280. One thing must be made clear, however: discussion papers, green papers and white papers are not enough. There are plenty of those already. What is needed now is a concrete proposal for a regulation to be adopted by the Council and Parliament under the codecision procedure. In other words, the Commission must exercise its right of initiative. We need another great leap forward."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, 1999 ha sido en lo referente a la lucha contra el fraude un año en el que se ha dado un gran salto hacia delante. Tras la dimisión de la antigua Comisión, en sólo unas pocas semanas se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los textos jurídicos para la creación de una nueva Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (OLAF). El Parlamento, el Consejo y la Comisión han tenido y podido demostrar que la Unión es capaz de actuar en la lucha contra el fraude, la corrupción y la mala gestión económica. Sin embargo, la plena aplicación de lo acordado entretanto hace más de dos años se revela como algo mucho más difícil de lo que se suponía. En el primer informe anual del comité de supervisión de la OLAF se han desatado por ello con plena razón las alarmas. El nuevo director, el Sr. Brüner, lleva al frente de su cargo más de un año pero hasta ahora no ha logrado formar un nuevo equipo de dirección para esta institución sobre todo porque la Comisión le ha forzado a mantener una guerra de trincheras sobre los procedimientos según los cuales se debe contratar al nuevo personal dirigente. En la sala pende naturalmente también la cuestión de la independencia de esta oficina y de su director. La actitud de la Comisión es contradictoria en este punto. Cuando se trata de la contratación de nuevo personal dirigente la Comisión desea comprobar exactamente cada paso y codecidir. Pero cuando se trata de despedir a personal que no cumple con el nuevo perfil que exige esta oficina, entonces la Comisión se comporta como si no tuviese que ver nada con ello. Y eso que se trataba de la Comisión que transfirió sencillamente en bloque la totalidad del personal de la anterior UCLAF a la OLAF creando de este modo la mayor parte de los problemas de los que ahora tiene que ocuparse el director de la OLAF. Señora Schreyer, esta transferencia se realizó a pesar de las advertencias expresas planteadas por esta Asamblea. El Parlamento ha tirado en consecuencia del freno de mano y ha colocado en la reserva los puestos adicionales previstos para el ejercicio en curso. Está ahora en las manos y es responsabilidad de la Comisión eliminar las barreras descritas. Sólo bajo esta condición tiene sentido levantar la actual reserva. Señora Schreyer, usted misma y la Comisión en general han llegado al convencimiento de que la lucha contra el fraude sin una fiscalía europea es algo a medias. Al descubrimiento de fraudes y de otros delitos contra los intereses de la Unión tiene que seguir también su castigo. Nos meteremos en grandes apuros si en uno o dos años se revela que una oficina en la lucha contra el fraude, que espero trabaje muy efectivamente, descubre muchos más fraudes e irregularidades que hasta ahora pero hay dificultades en el castigo de los responsables. Sintomáticamente, el informe anual de la Comisión contiene muchas estadísticas pero ninguna cifra sobre los que han sido condenados en firme por haber cometido fraudes. Estoy seguro de que si se hubiesen indicado estas cifras habrían sido muy penosas. Pero un castigo no puede funcionar sin alguien que realice una acusación y que defienda los intereses de los contribuyentes europeos. Esto es aplicable muy en primer lugar a las mismas instituciones de la Unión. Solamente serán creíbles si se demuestra de modo palpable que la tan cacareada política de tolerancia cero no es una palabra hueca sino que se aplica realmente. Para ello hace falta un fiscal. Debo indicar que lo que aquí exige por enésima vez el Parlamento Europeo es un fiscal con competencias exclusivas para las instituciones de la Unión. Esta es una propuesta que ya realizaron en septiembre de 1999 los cinco expertos independientes en su segundo informe sobre la reforma de la Comisión. También el comité de supervisión de la OLAF se ha pronunciado desde entonces en varias ocasiones con total claridad y de modo unívoco a favor de un fiscal –llamémosle así- interno. Para que no surjan malentendidos: un fiscal de este tipo no podría, en la situación jurídica actual, actuar él mismo como demandante ante los tribunales nacionales sino que tendría una función de apoyo y de asesoramiento para las fiscalías nacionales competentes. Al mismo tiempo, tendría la tarea de supervisar las investigaciones internas de la OLAF dentro de las instituciones y sería de este modo el interlocutor del director de la OLAF. Actualmente, el director de la OLAF tiene que llegar a un acuerdo con los secretarios generales de las instituciones si la OLAF quiere realizar investigaciones internas por lo que se le achaca con facilidad que no puede actuar realmente de modo independiente. Con una fiscalía para procedimientos internos se solucionaría en gran medida este problema. No existe un automatismo en la ampliación de las competencias de un fiscal de este tipo más allá de las instituciones de la Unión. Para ello sería necesaria una modificación de los Tratados y esto fracasó en Niza ante la resistencia de algunos Estados miembros. Pero precisamente ahora, la Comisión no debe ni puede cejar en sus empeños. Ahora tiene que mostrar que se toma realmente en serio la lucha contra el fraude y sobre la base del actual artículo 280 someter a prueba con imaginación y valor político los límites de lo factible. Una cosa debe estar clara: los documentos de debate, los Libros blancos y verdes no son suficientes. De estos los hay a montones. Lo que ahora es necesario es una propuesta concreta de reglamento que se debería aprobar en el procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento. En otras palabras, la Comisión debe hacer uso de su derecho de iniciativa. Lo que necesitamos de nuevo es un gran salto hacia delante."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"“task force”"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 1999 war in Sachen Betrugsbekämpfung ein Jahr des großen Sprungs. Nach dem Rücktritt der alten Kommission gelang es in nur wenigen Wochen, Einvernehmen über die Rechtstexte für die Schaffung des neuen europäischen Amts für Betrugsbekämpfung OLAF herzustellen. Parlament, Rat und Kommission mussten und konnten damit unter Beweis stellen, dass die Union im Kampf gegen Betrug, Korruption und Misswirtschaft handlungsfähig ist. Die vollständige Umsetzung des vor inzwischen mehr als zwei Jahren Beschlossenen erweist sich allerdings als wesentlich schwieriger als angenommen. Im ersten Jahresbericht des OLAF-Überwachungsausschusses wurde deshalb völlig zu Recht die Alarmglocke gezogen. Der neue Direktor, Herr Brüner, ist jetzt zwar mehr als ein Jahr im Amt, aber ein neues Führungsteam für das Amt hat er sich bis heute nicht zusammenstellen können, auch und vor allem deshalb nicht, weil die Kommission ihn in einen administrativen Grabenkrieg verwickelt hat über die Verfahren, nach denen neues Führungspersonal einzustellen ist. Im Raum steht dabei natürlich die Frage nach der Unabhängigkeit des Amtes und des Direktors. Die Haltung der Kommission ist in diesem Punkt widersprüchlich. Geht es um die Einstellung von neuem Führungspersonal, dann möchte die Kommission jeden Schritt genau überwachen und mitbestimmen. Geht es aber darum, Personal zurückzunehmen, das nicht dem neuen Anforderungsprofil des Amtes entspricht, dann verhält sich die Kommission so, als ob sie damit nichts zu tun hätte. Dabei war es die Kommission, die einfach en bloc das gesamte Personal der früheren Task Force UCLAF zu OLAF transferiert und damit einen Großteil der Probleme geschaffen hat, mit denen sich der Direktor von OLAF nunmehr herumschlagen muss. Frau Schreyer, dieser Transfer erfolgte trotz der ausdrücklichen Warnungen aus diesem Haus. Das Parlament hat daraufhin die Notbremse gezogen und die für das laufende Jahr zusätzlich vorgesehenen Stellen in die Reserve eingesetzt. Es liegt nun in den Händen und in der Verantwortung der Kommission, die beschriebenen Barrieren aus dem Weg zu räumen. Nur unter dieser Voraussetzung macht eine Aufhebung der gegenwärtigen Reserve Sinn. Frau Schreyer, Sie selbst und die Kommission insgesamt sind zu der Überzeugung gelangt, dass Betrugsbekämpfung ohne einen europäischen Staatsanwalt eine halbe Sache bleibt. Auf die Entdeckung und Aufdeckung von Betrügereien und anderen Delikten gegen die Interessen der Union muss auch deren Ahndung folgen. Wir kommen in Teufels Küche, wenn sich in ein, zwei Jahren herausstellt, dass ein dann hoffentlich sehr effektiv arbeitendes Amt für Betrugsbekämpfung zwar wesentlich mehr Betrügereien und Unregelmäßigkeiten ans Tageslicht fördert als bisher, es aber mit der Bestrafung der Verantwortlichen hapert. Bezeichnenderweise enthält ja auch der Jahresbericht der Kommission viele Statistiken, aber keinerlei Angaben über die Zahl derjenigen, die im Anschluss an Betrügereien rechtskräftig verurteilt worden sind. Ich bin mir sicher, diese Statistik, so sie denn erstellt würde, sähe gegenwärtig sehr traurig aus. Eine solche Bestrafung geht aber nicht ohne einen Ankläger, der die Interessen der europäischen Steuerzahler vertritt. Das gilt zuallererst für die Institutionen der Union selbst. Sie sind nur glaubwürdig, wenn sichtbar unter Beweis gestellt wird, dass die viel beschworene Nulltoleranzpolitik kein leeres Versprechen ist, sondern in die Tat umgesetzt wird. Dazu braucht es einen Staatsanwalt. Wohlgemerkt, was hier vom Parlament zum wiederholten Male gefordert wird, ist ein Staatsanwalt mit ausschließlicher Zuständigkeit für die Institutionen der Union. Das ist ein Vorschlag, den bereits die fünf unabhängigen Sachverständigen in ihrem zweiten Bericht zur Reform der Kommission im September 1999 gemacht haben. Auch der OLAF-Überwachungsausschuss hat sich seither mehrfach ganz klar und unmissverständlich für einen solchen – nennen wir ihn – internen Staatsanwalt ausgesprochen. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ein solcher Staatsanwalt könnte bei der gegenwärtigen Rechtslage nicht selbst als Ankläger vor nationalen Gerichten auftreten, sondern hätte eine die zuständigen nationalen Staatsanwaltschaften unterstützende und beratende Funktion. Er hätte zugleich die Aufgabe, die internen Untersuchungen von OLAF innerhalb der Institutionen zu überwachen, und wäre damit der Partner des Direktors von OLAF. Der Direktor von OLAF muss sich gegenwärtig mit den Generalsekretären der Institutionen ins Benehmen setzen, wenn OLAF interne Untersuchungen machen will, und er sieht sich deshalb leicht dem Vorwurf ausgesetzt, nicht wirklich unabhängig ermitteln zu können. Mit einem Staatsanwalt für interne Verfahren wäre dieses Problem weitgehend gelöst. Es gibt keinen Automatismus der Ausdehnung der Kompetenzen eines solchen Staatsanwalts über die Institutionen der Union hinaus. Hierzu wäre eine Änderung der Verträge nötig. Diese ist in der Vergangenheit in Nizza am Widerstand etlicher Mitgliedstaaten gescheitert. Gerade jetzt aber kann und darf die Kommission sich nicht zurücklehnen. Jetzt muss sie zeigen, dass sie es wirklich ernst meint mit der Betrugsbekämpfung, und auf der Grundlage des gegenwärtigen Artikels 280 mit Fantasie und politischem Mut die Grenzen des Machbaren austesten. Eines muss klar sein: Diskussionspapiere, Grün- und Weißbücher genügen nicht, die gibt es bereits in Hülle und Fülle. Nötig ist jetzt ein konkreter Verordnungsvorschlag, der im Verfahren der Mitentscheidung zwischen Rat und Parlament zu billigen wäre. Mit anderen Worten, die Kommission muss ihr Initiativrecht nutzen. Was wir wieder brauchen, ist ein großer Sprung."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, caros colegas, 1999 foi o ano do grande salto em matéria do combate à fraude. Após a demissão da anterior Comissão, foi possível em apenas poucas semanas chegar-se a acordo relativamente aos textos jurídicos para a criação do novo Organismo Europeu de Luta Antifraude, OLAF. O Parlamento, o Conselho e a Comissão tiveram assim de provar - e puderam fazê-lo - que a União tem capacidade de acção no combate à fraude, à corrupção e à má gestão. No entanto, a implementação integral daquilo que foi decidido há mais de dois anos tem vindo a revelar-se substancialmente mais difícil do que o previsto. Por isso, no primeiro relatório anual do Comité de Fiscalização do OLAF fizeram-se muito justamente soar os sinais de alarme. Embora o novo Director, senhor Brüner, se encontre em funções há mais de um ano, ainda não lhe foi possível até hoje reunir uma nova equipa dirigente para o Organismo, também e sobretudo devido ao facto de a Comissão o ter envolvido numa guerra de trincheiras administrativa a respeito dos procedimentos segundo os quais os novos quadros directivos devem ser contratados. Está aqui em causa, naturalmente, a questão da independência do Organismo e do seu Director. A atitude da Comissão relativamente a este ponto é contraditória. Tratando-se da contratação dos novos quadros directivos, a Comissão quer controlar rigorosamente e participar na decisão de todos os passos. Tratando-se, porém, de dispensar os quadros que não correspondem ao novo perfil necessário para as funções, a Comissão comporta-se como se não tivesse nada a ver com o assunto. E, no entanto, foi a Comissão que simplesmente transferiu em bloco a totalidade dos colaboradores da anterior a UCLAF, para o OLAF, criando assim uma grande parte dos problemas com os quais o Director do OLAF tem agora de se debater. Senhora Comissária Schreyer, essa transferência ocorreu não obstante as claras advertências desta assembleia. Em consequência, o Parlamento usou o travão de emergência e pôs em reserva os lugares suplementares previstos para o corrente ano. Está agora nas mãos da Comissão e sob a sua responsabilidade afastar do caminho os obstáculos descritos. Só nessa condição é que o levantamento da presente reserva faz sentido. Senhora Comissária Schreyer, tanto a senhora como a Comissão, no seu conjunto, chegaram à conclusão de que o combate à fraude fica a meio caminho sem a existência de um Ministério Público Europeu. À investigação e detecção de fraudes e outros delitos lesivos dos interesses da União tem também de seguir-se a respectiva punição. Incorremos numa situação infernal, se, dentro de um ano ou dois, se verificar que um organismo de combate à fraude – que, como se espera, esteja nessa altura a trabalhar de forma muito eficaz -, embora trazendo a lume bastante mais fraudes e irregularidades do que até agora, não avança para a punição dos responsáveis. Sintomaticamente, aliás, o relatório anual da Comissão contém muitas estatísticas, mas não contém quaisquer dados sobre o número daqueles que foram objecto de uma sentença condenatória transitada em julgado, na sequência de fraudes. Estou certo de que essa estatística, a fazer-se, assumiria presentemente um aspecto muito triste. No entanto, uma punição dessa natureza não é possível sem um advogado de acusação que defenda os interesses dos contribuintes europeus. Isso é válido, logo em primeiro lugar, para as Instituições da própria União. Estas só serão credíveis, se ficar manifestamente provado que a tão apregoada política da tolerância zero não é uma promessa vã, sendo sim efectivamente posta em prática. Para tal, é necessário que haja magistrados do Ministério Público. Aquilo que o Parlamento tem vindo a exigir, já por repetidas vezes, é – bem entendido! - um Ministério Público que detenha competências exclusivamente no que se refere às Instituições da União. Trata-se de uma proposta que já fora feita pelos cinco peritos independentes no seu segundo relatório, de Setembro de 1999, sobre a reforma da Comissão. O Comité de Fiscalização do OLAF também já se pronunciou várias vezes desde então, de forma muito clara e inequívoca, a favor – digamos – de um Ministério Público interno. Para que não haja mal-entendidos – um delegado desse Ministério Público, no actual quadro jurídico, não poderia intervir por si próprio junto dos tribunais nacionais, exercendo antes uma função de apoio e aconselhamento aos competentes ministérios públicos nacionais. Teria, simultaneamente, a missão de controlar as investigações internas do OLAF no seio das Instituições e seria, assim, parceiro do Director do OLAF. O Director do OLAF, actualmente, tem de se entender com os secretários-gerais das Instituições, sempre que este Organismo pretende promover investigações internas, vendo-se assim facilmente confrontado com a acusação de não poder investigar de forma verdadeiramente independente. Esse problema ficaria em larga medida resolvido se dispuséssemos de um Ministério Público para processos internos. Não existe um automatismo para o alargamento das competências desse Ministério Público para além das Instituições da União. Para esse efeito, seria necessário proceder a uma revisão dos Tratados. Face à resistência de vários Estados-Membros, esta reforma fracassou em Nice. Agora, porém, a Comissão não pode, nem deve, assumir uma posição passiva. É agora que tem de demonstrar que leva a sério a questão do combate à fraude e de pôr à prova os limites do exequível, recorrendo à imaginação e à coragem política, tendo por base o actual artigo 280º. Uma coisa que tem de ficar clara: documentos de trabalho, Livros Verdes e Livros Brancos não bastam - temo-los já em quantidade mais do que suficiente. O que é necessário agora é uma proposta de regulamento concreta que venha a ser aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento num processo de co-decisão. Por outras palavras, a Comissão tem de fazer uso do direito de iniciativa que lhe assiste. Do que necessitamos é de um grande salto em frente."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1999 è stato compiuto un grande balzo nell'ambito della lotta antifrode. Dopo le dimissioni della precedente Commissione si è riusciti, nell'arco di poche settimane, a raggiungere un accordo sui testi giuridici per la creazione di un nuovo Ufficio europeo per la lotta antifrode, l'OLAF. Parlamento, Consiglio e Commissione hanno dovuto e potuto dimostrare in tal modo che l'Unione europea è capace di intervenire nella lotta contro la frode, la corruzione e la cattiva amministrazione. La piena attuazione delle decisioni prese ormai più di due anni fa, tuttavia, risulta molto più ardua del previsto. Nella prima relazione annuale del Comitato di vigilanza dell'OLAF, pertanto, è stato giustamente lanciato un grido d'allarme. Il nuovo direttore, signor Brüner, ha assunto le proprie funzioni ormai da un anno ma finora non è riuscito a formare una nuova squadra di dirigenti per l'Ufficio e ciò è dovuto principalmente al fatto che la Commissione lo ha bloccato in una guerra amministrativa di trincea sulle procedure di assunzione del nuovo personale direttivo. Resta ancora aperta, ovviamente, la questione dell'indipendenza dell'Ufficio e del direttore. L'atteggiamento della Commissione su questo punto è contraddittorio. Per quanto riguarda l'assunzione del nuovo personale direttivo la Commissione pretende di esercitare la massima sorveglianza e influire su ogni passo compiuto. Quando si tratta invece di riprendere in carico il personale che non corrisponde ai nuovi compiti assegnati all'Ufficio, la Commissione si comporta come se la cosa non la riguardasse affatto. Invece era stata proprio la Commissione a trasferire all'OLAF in blocco l'intero personale della precedente UCLAF, creando la maggior parte dei problemi con i quali si dibatte attualmente il direttore dell'OLAF. Signora Commissario Schreyer, detto trasferimento di personale è stato effettuato nonostante i moniti espressamente lanciati da questo Parlamento. Il Parlamento ha tirato il freno d'emergenza e iscritto nella riserva i posti supplementari previsti per l'anno corrente. Ora sta al senso di responsabilità della Commissione sgomberare il campo dalle barriere summenzionate. Solo a questa condizione potrà avere senso la sospensione dell'attuale riserva. Signora Schreyer, sia lei personalmente che la Commissione nel suo insieme, siete giunte alla conclusione che la lotta antifrode resta un'opera incompleta in mancanza di un pubblico ministero europeo. Alla scoperta e alla denuncia delle frodi e di altri reati contro gli interessi dell'Unione deve far seguito anche la sanzione. Incorreremmo in gravi difficoltà se si dovesse constatare, fra uno o due anni, che quello che, nelle intenzioni, dovrebbe essere un Ufficio operante in modo efficiente nella lotta antifrode, pur portando alla luce un numero nettamente superiore di frodi e irregolarità, resta paralizzato sul versante della punizione dei responsabili. E' significativo il fatto che anche la relazione annuale della Commissione contenga numerose statistiche ma nessun dato sul numero di coloro che sono stati condannati dalle autorità giudiziarie per reati di frode. Sono certo che tali statistiche, se venissero compilate, risulterebbero attualmente senz'altro alquanto deprimenti. Le sanzioni non sono però comminabili in mancanza di un pubblico ministero che difenda gli interessi dei contribuenti europei. Ciò vale in primo luogo per le Istituzioni della stessa Unione europea. Esse possono essere credibili solo a patto che venga dimostrato in modo esplicito che la tanto invocata politica di "tolleranza zero" non resta una vuota promessa ma viene effettivamente attuata. A tal fine occorre un pubblico ministero. Ben inteso, il pubblico ministero ripetutamente richiesto in questa sede dal Parlamento deve avere competenza esclusivamente per le Istituzioni dell'Unione. Questa proposta è stata già avanzata dai cinque saggi indipendenti nella loro relazione sulla riforma della Commissione nel settembre 1999. Anche il Comitato di vigilanza dell'OLAF da allora si è espresso più volte in modo chiaro e inequivocabile a favore di quello che possiamo definire un pubblico ministero interno. Al fine di evitare gli equivoci va detto che un tale pubblico ministero non potrebbe, data l'attuale base giuridica, intervenire quale accusa presso i tribunali nazionali ma avrebbe una funzione di sostegno e di consulenza delle procure nazionali. Avrebbe al tempo stesso il compito di sorvegliare le indagini interne dell'OLAF presso le Istituzioni e opererebbe in collaborazione con il direttore dell'OLAF. Attualmente il direttore dell'OLAF, se vuole condurre indagini interne, deve accordarsi con i segretariati generali delle Istituzioni e risulta pertanto facilmente esposto alla critica di non poter indagare in modo davvero indipendente. Con un pubblico ministero per i procedimenti interni questo problema sarebbe ampiamente risolto. Non vi è alcun automatismo di estensione delle competenze di un tale pubblico ministero al di là delle Istituzioni dell'Unione. A tal fine sarebbe necessario modificare i Trattati. In passato, a Nizza, una tale ipotesi ha suscitato l'opposizione di parecchi Stati membri. Proprio ora, tuttavia, la Commissione non può tirarsi indietro. Ora è venuto il momento di dimostrare che la Commissione attribuisce davvero importanza alla lotta antifrode e che sulla base dell'attuale articolo 280 si adopera con creatività e coraggio politico per verificare i limiti del fattibile. Un dato deve essere chiaro: non ci si può limitare a redigere documenti di discussione, Libri verdi e Libri bianchi: ne abbiamo già a iosa. Ciò che occorre in questo momento è una concreta proposta di regolamento che andrebbe approvata in procedura di codecisione fra il Consiglio e il Parlamento. In altri termini, la Commissione deve avvalersi del proprio potere d'iniziativa. Quello che dobbiamo compiere è, di nuovo, un grande balzo."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, chers collèges, en matière de lutte contre la fraude, l'année 1999 a constitué un grand bon en avant. Après le départ de l'ancienne Commission, seules quelques semaines ont suffi pour trouver un accord sur les textes juridiques relatifs à la création du nouvel Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Par conséquent, le Parlement, le Conseil et la Commission ont dû et ont pu faire la preuve que l'Union est efficace en matière de lutte contre la fraude, la corruption et la mauvaise gestion. Toutefois, la mise en œuvre complète de ce qui a été décidé il y a maintenant plus de deux ans se révèle bien plus compliquée que prévu. C'est pourquoi le premier rapport annuel du comité de surveillance de l'OLAF tire la sonnette d'alarme à très juste titre. Le nouveau directeur, M. Brüner, est maintenant en fonction depuis plus d'un an ; or jusqu'à présent, il n'a pas pu constituer une nouvelle équipe dirigeante pour l'Office, y compris et notamment parce que la Commission l'a impliqué dans une guerre de tranchées administrative au sujet des procédures d'embauche du nouveau personnel dirigeant. Dans ce contexte, se pose naturellement la question de l'indépendance de l'Office et de son directeur. Sur ce point, l'attitude de la Commission est contradictoire. S'agissant de l'embauche du nouveau personnel dirigeant, la Commission souhaiterait contrôler précisément et approuver chaque démarche. Mais lorsqu'il s'agit de rappeler du personnel, qui ne correspond pas au nouveau profil requis de l'Office, la Commission se comporte comme si elle n'était pas concernée. À cet égard, c'est la Commission qui a simplement transféré en bloc tout le personnel de l'ancienne l'UCLAF, à l'OLAF, créant ainsi une grande partie des problèmes auxquels doit maintenant faire face le directeur de l'OLAF. Madame Schreyer, ce transfert a eu lieu malgré les avertissements formels émis par cette Assemblée. Le Parlement a ensuite tiré le frein de secours et mis en réserve les postes supplémentaires prévus pour l'année en cours. La Commission se doit à présent de supprimer les barrières dont il était question précédemment. Une levée de la réserve actuelle n'a de sens que si cette condition est remplie. Madame Schreyer, vous-même, ainsi que toute la Commission, êtes convaincus à présent que la lutte anti-fraude ne peut se faire qu'à moitié en l'absence d'un ministère public européen. La découverte de fraudes ou d'autres délits allant à l'encontre des intérêts de l'Union doit également être suivie par l'application de sanctions. Ce sera un coup d'épée dans l'eau si, dans un ou deux ans, il s'avère qu'un office très efficace - comme nous pouvons l'espérer - dans son travail en matière de lutte anti-fraude met la lumière sur un nombre beaucoup plus significatif de cas de fraude et d'irrégularités, sans pour autant que cela se traduise par des sanctions pour les responsables. D'un point de vue caractéristique, le rapport annuel de la Commission contient également de nombreuses statistiques, mais pas la moindre donnée sur le nombre de ceux qui ont été effectivement condamnés pour fraudes. Je suis certain que ces statistiques, si elles devaient être présentées ainsi, seraient très tristes à voir actuellement. Mais une telle sanction ne peut pas être imposée sans ministère public, chargé de représenter les intérêts des contribuables européens. Cela vaut en tout premier lieu pour les institutions de l'Union elle-même. Ces dernières ne seront crédibles que si la preuve visible est apportée que la politique de tolérance zéro tant affirmée n'est pas une promesse vide, mais bien une réalité. Pour y arriver, nous avons besoin d'un ministère public. Attention, ce que le Parlement réclame pour la énième fois ici, est un ministère public doté d'une compétence exclusive pour les institutions de l'Union. C'est une proposition déjà soumise par les cinq experts indépendants dans leur deuxième rapport sur la réforme de la Commission en septembre 1999. De même, la commission de surveillance de l'OLAF s'est depuis prononcée plusieurs fois très clairement et sans aucune ambiguïté pour la création de ce que nous pouvons appeler un ministère public interne. Pour qu'il n'y ait aucun malentendu, un tel ministère public ne pourrait pas lui-même, dans la situation du droit actuel, jouer le rôle de l'accusation devant les tribunaux nationaux, mais aurait une fonction de soutien et de conseil pour les ministères publics nationaux compétents. Il aurait en même temps pour tâche de contrôler les enquêtes internes de l'OLAF au sein des institutions et deviendrait dès lors le partenaire du directeur de l'OLAF. Le directeur de l'OLAF doit actuellement se mettre d'accord avec les secrétaires généraux des institutions, si l'OLAF veut effectuer les enquêtes internes, et c'est pourquoi le reproche lui est facilement fait de ne pas pouvoir réellement enquêter en toute indépendance. Un ministère public chargé des procédures internes permettrait de résoudre largement ce problème. Il n'existe pas d'automatisme de l'extension des compétences d'un tel ministère public au-delà des institutions de l'Union. À ce sujet, une modification des traités serait nécessaire. Cette modification a échoué dans le passé à Nice devant la résistance de quelques États membres. Maintenant, la Commission ne peut et ne doit cependant pas rester les bras croisés. Elle doit maintenant montrer qu'elle est très sérieuse dans la lutte anti-fraude et tester avec imagination et courage politique les limites du possible sur le fondement de l'article 280 actuel. Une chose doit être claire : les documents de discussion, les livres verts et les livres blancs ne suffisent pas, il y en a déjà en abondance. Ce qui est maintenant nécessaire, c'est une proposition de règlement concrète, qui ferait l'objet d'une approbation dans le cadre de la procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement. En d'autres termes, la Commission doit user de son droit d'initiative. Ce dont nous avons besoin, je le répète, c'est d'un grand bon en avant."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010313.14.2-197"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph