Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-03-13-Speech-2-120"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010313.11.2-120"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". J’ai soutenu le projet de directive du Conseil tendant à harmoniser les sanctions à infliger aux transporteurs qui font entrer sur le territoire des États membres des immigrants illégaux. Contrairement à ce que certains orateurs ont prétendu au cours du débat, il ne s’agit pas de faire jouer aux transporteurs le rôle de la police des frontières, puisqu’il est bien évident qu’ils n’ont pas les moyens de vérifier l’authenticité des documents de séjour et de voyage des personnes transportées. En réalité, le projet ne prévoit de sanctions que dans le cas d’immigrants illégaux totalement dépourvus de tout document, ce qu’évidemment un transporteur ne devrait pas pouvoir ignorer. Conformément à sa stratégie habituelle, le Parlement européen a commencé par voter des amendements qui détruisent complètement l’équilibre du projet. En particulier, il a exonéré les transporteurs de toute sanction lorsque le voyageur illégal demande l’asile immédiatement après son arrivée sur le territoire de l’État de destination. Cette dérogation n’est pas acceptable, car il est notoire que la majeure partie des demandes d’asile sont infondées, et qu’elles ne servent qu’à gagner du temps. À la rigueur, on aurait pu imaginer que les amendes infligées aux transporteurs soient remboursées si le voyageur obtient effectivement l’asile. Mais il est difficile de faire davantage sans inciter à une inflation des demandes d’asile de convenance. Une fois le texte ainsi déséquilibré, le Parlement européen l’a rejeté, en manifestant sa mauvaise humeur de voir les États présenter de tels textes "répressifs", par le moyen du droit d’initiative qu’ils possèdent encore provisoirement dans ce domaine. Au contraire, nous avons estimé que le projet de directive du Conseil mérite d’être poursuivi, puisque le Parlement européen n’a heureusement, dans cette matière, qu’un rôle consultatif."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg har støttet Rådets direktivforslag om harmonisering af de sanktioner, der pålægges transportvirksomheder, som befordrer tredjelandsstatsborgere ind på medlemsstaternes område uden nødvendige dokumenter. I modsætning til det, visse talere har sagt i løbet af forhandlingen, drejer det sig ikke om, at transportsektoren skal lege grænsepoliti, eftersom det er klart, at de ikke kan kontrollere, om opholdstilladelser og rejsedokumenter fra de rejsende er ægte. I udkastet fastsættes i virkeligheden kun sanktioner i tilfælde af illegale indrejsende, der overhovedet ikke er i besiddelse af dokumenter, hvilket transportvirksomhederne naturligvis ikke bør ignorere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets sædvanlige strategi er man startet med at vedtage ændringsforslag, der fuldstændigt ødelægger balancen i forslaget. Navnlig bortfalder enhver sanktion over for transportvirksomheder, når en tredjelandsstatsborger ansøger om asyl umiddelbart efter sin ankomst i bestemmelseslandet. Denne undtagelse er uacceptabel, for det er almindeligt kendt, at størstedelen af asylansøgningerne er ubegrundede, og formålet blot er at vinde tid. Man kunne til nød forestille sig, at de bøder, som transportsektoren blev idømt, skulle tilbagebetales, hvis asylansøgeren faktisk opnår asyl. Men det er vanskeligt at gøre mere uden at tilskynde til en stigning i antallet af asylansøgninger fra bekvemmelighedsflygtninge. Når teksten nu engang er ødelagt, forkaster Europa-Parlamentet den og viser sit mishag ved at se staterne fremsætte sådanne "strenge" tekster i medfør af den initiativret, som de endnu besidder på dette område. Men vi mener tværtimod, at man bør videreføre Rådets direktivforslag, eftersom Europa-Parlamentet heldigvis kun har en rådgivende rolle i denne sag."@da1
". Ich habe den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Harmonisierung der Geldbußen und Geldstrafen für Beförderungsunternehmen, die illegale Einwanderer in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten verbringen, unterstützt. Entgegen der von manchen Rednern hier geäußerten Auffassung geht es nicht darum, den Beförderungsunternehmen die Rolle der Grenzpolizei zuzuweisen, denn natürlich haben sie nicht die Mittel, die Echtheit der Aufenthalts- und Reisedokumente der beförderten Personen zu überprüfen. In Wirklichkeit sieht der Entwurf Sanktionen nur im Falle von illegalen Einwanderern vor, die überhaupt keine Dokumente bei sich haben, und das müsste das Beförderungsunternehmen natürlich überprüfen. Gemäß seiner üblichen Strategie hat das Europäische Parlament zunächst über die Änderungsanträge abgestimmt, die die Ausgewogenheit des Entwurfs völlig zerstören. So soll insbesondere keinerlei Sanktion gegen das Beförderungsunternehmen angewandt werden, wenn der illegal Einreisende unmittelbar nach seiner Ankunft im Hoheitsgebiet seines Ziellandes Asyl beantragt. Diese Ausnahmeregelung ist nicht akzeptabel, denn bekanntermaßen sind die meisten Asylanträge unbegründet und dienen nur dazu, Zeit zu gewinnen. Notfalls hätte man sich noch vorstellen können, dass die den Beförderungsunternehmen auferlegten Bußgelder zurückerstattet werden, wenn dem Beförderten tatsächlich Asyl gewährt wird. Mehr kann man jedoch schwerlich tun, ohne eine Flut von aus reinen Zweckgründen gestellten Asylanträgen auszulösen. Nachdem die Ausgewogenheit des Textes nun einmal zerstört war, hat das Europäische Parlament ihn abgelehnt und seinen Unmut darüber geäußert, dass die Staaten mit Hilfe des Initiativrechts, das sie in diesem Bereich zeitweilig noch besitzen, derartig „repressive“ Texte vorlegen. Wir waren im Gegenteil der Meinung, dass der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates es verdiente, weiter verfolgt zu werden, da das Europäische Parlament in diesem Bereich glücklicherweise nur eine beratende Rolle spielt."@de7
"Υποστήριξα το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου, που έχει ως στόχο την εναρμόνιση των κυρώσεων που θα επιβάλλονται στους μεταφορείς, οι οποίοι διευκολύνουν την είσοδο λαθρομεταναστών στο έδαφος των κρατών μελών. Το ζήτημα δεν είναι να παίξουν οι μεταφορείς το ρόλο της συνοριακής αστυνομίας, όπως ισχυρίστηκαν κατά τη συζήτηση ορισμένοι ομιλητές, εφόσον είναι προφανές ότι δεν διαθέτουν τα μέσα για να ελέγξουν την αυθεντικότητα των εγγράφων παραμονής και ταξιδίου των ατόμων που μεταφέρουν. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο προβλέπει κυρώσεις μόνο στην περίπτωση των λαθρομεταναστών που δεν διαθέτουν κανένα απολύτως έγγραφο, γεγονός που δεν μπορεί παρά να υποπέσει στην αντίληψη του μεταφορέα. Ακολουθώντας τη συνήθη στρατηγική του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε αρχικά ορισμένες τροπολογίες που ανέτρεψαν πλήρως την ισορροπία του σχεδίου. Ειδικότερα, απάλλαξε τους μεταφορείς από κάθε κύρωση, όταν ο λαθρεπιβάτης ζητά άσυλο αμέσως μόλις φτάνει στο κράτος προορισμού του. Η εξαίρεση αυτή δεν είναι αποδεκτή, διότι είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι περισσότερες αιτήσεις ασύλου είναι ανυπόστατες και οι μετανάστες τις υποβάλλουν απλώς για να κερδίσουν χρόνο. Μία ενδεχόμενη λύση θα ήταν, εντέλει, να επιστρέφονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους μεταφορείς, αν χορηγηθεί πραγματικά άσυλο στον ταξιδιώτη. Είναι δύσκολο όμως να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο, χωρίς να προκληθεί ραγδαία αύξηση των αιτήσεων ασύλου για αλλότριους λόγους. Αφού πρώτα αποσταθεροποίησε κατα αυτόν τον τρόπο το κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια το απέρριψε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη καταθέτουν παρόμοια “κατασταλτικά” κείμενα, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα πρωτοβουλίας που προσωρινά εξακολουθούν να διαθέτουν στον τομέα αυτό. Αντιθέτως, εκτιμήσαμε ότι καλόν είναι να δοθεί συνέχεια στο σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου, δεδομένου ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εν λόγω θέμα είναι, ευτυχώς, καθαρά συμβουλευτικός."@el8
". I supported the proposal for a Council directive on the harmonisation of penalties imposed on carriers transporting illegal immigrants into the territory of the Member States. Contrary to what some speakers alleged during the debate, it is not aimed at turning the carriers into border police, since they obviously do not have the means of checking the authenticity of the residence and travel permits of the people they transport. In fact, this proposal provides for penalties only in the case of illegal immigrants who have no documents whatsoever, and that is clearly something a carrier would have to take note of. Following its usual strategy, the European Parliament began by voting for amendments that completely destroy the balance of the proposal. In particular, it has exempted carriers from any penalties if an illegal passenger seeks asylum immediately after arriving on the territory of the country of destination. That derogation is unacceptable, for it is common knowledge that the majority of applications for asylum are unfounded and just made to gain time. At a pinch, one could consider refunding a fine already levied on a carrier if a passenger does, in fact, obtain asylum. But it is difficult to go further than that without inflating the number of applications for asylum made for reasons of convenience. After upsetting the balance of the text in this way, the European Parliament then rejected it, expressing its annoyance that Member States were presenting such 'repressive' texts, on the basis of the right of initiative they still have, for the time being, in this area. We, on the contrary, thought the proposal for a Council directive deserves to be followed up, since the European Parliament, fortunately, only has a consultative role here."@en3
". - (FR) He dado mi apoyo al proyecto de directiva del Consejo orientado a armonizar las sanciones a los transportistas que introducen en el territorio de los Estados miembros a inmigrantes ilegales. Al contrario de lo que algunos oradores han pretendido en el transcurso del debate, no se trata de hacer que los transportistas cumplan la función de policía de fronteras, ya que es muy evidente que no tienen los medios para verificar la autenticidad de los documentos de residencia y de viaje de las personas transportadas. En realidad, el proyecto no prevé sanciones más que en el caso de inmigrantes ilegales totalmente desprovistos de cualquier documento, lo que evidentemente un transportista no debería ignorar. De acuerdo con su estrategia habitual, el Parlamento Europeo ha comenzado por votar unas enmiendas que destruyen completamente el equilibrio del proyecto. En particular, ha eximido a los transportistas de cualquier sanción cuando el viajero ilegal solicite el asilo inmediatamente después de su llegada al territorio del Estado de destino. Esta exención no es aceptable, ya que resulta notorio que la mayor parte de las solicitudes de asilo son infundadas, y no sirven más que para ganar tiempo. En rigor, se hubiera podido imaginar que las multas a los transportistas se devolvieran si el viajero obtiene efectivamente el asilo. Pero resulta difícil hacer más sin estimular una inflación de las solicitudes de asilo de conveniencia. Una vez desequilibrado así el texto, el Parlamento Europeo lo ha rechazado, manifestando su malhumor al ver a los Estados presentar tales textos "represivos", por medio del derecho de iniciativa que poseen aún provisionalmente en este ámbito. Al contrario, hemos considerado que el proyecto de directiva del Consejo merece continuar, ya que el Parlamento Europeo no tiene afortunadamente en esta materia más que una función consultiva."@es12
"Kannatin ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jonka tarkoituksena on jäsenvaltioiden alueelle tulevia laittomia maahanmuuttajia kuljettavia liikenteenharjoittajia koskevien seuraamusten yhdenmukaistaminen. Päinvastoin kuin jotkut puheenvuoron käyttäjät väittivät keskustelun aikana, tarkoituksena ei ole käyttää liikenteenharjoittajia rajapoliiseina. On täysin selvää, etteivät he pysty tarkistamaan kuljetettavien henkilöiden oleskelu- tai matkustusasiakirjojen aitoutta. Tosiasiassa ehdotuksessa ei määrätä seuraamuksia kuin niiden laittomien maahanmuuttajien tapauksessa, joilla ei ole mitään asiakirjoja, joiden tarkistamista liikenteenharjoittajan ei tietenkään pitäisi laiminlyödä. Euroopan parlamentti on tavanomaisen strategiansa mukaisesti aloittanut äänestämällä tarkistuksista, jotka kaatavat täysin ehdotuksen tasapainon. Se on etenkin vapauttanut liikenteenharjoittajat kaikista seuraamuksista, kun laiton matkustaja pyytää turvapaikkaa välittömästi määrävaltion alueelle saavuttuaan. Tätä erivapautta ei voida hyväksyä, koska varsin hyvin tiedetään, että suurin osa turvapaikkahakemuksista on perusteettomia ja että niiden avulla pyritään vain voittamaan aikaa. Äärimmäisessä tapauksessa voitaisiin jopa kuvitella, että liikenteenharjoittajille annetut sakot korvattaisiin, jos matkustaja tosiasiassa saa turvapaikan. Enempää ei kuitenkaan juuri voida tehdä rohkaisematta lukuisien turvapaikkojen perusteettomaan pyytämiseen. Euroopan parlamentti hylkäsi tarkistetun tekstin sen tasapainottomuuden takia osoittaen näin olevansa tyytymätön siihen, että jäsenvaltiot esittävät tällaisia "rankaisevia" tekstejä käyttäen niillä vielä toistaiseksi tällä alalla olevaa aloiteoikeutetta. Katsoimme päinvastoin, että ehdotusta neuvoston direktiiviksi kannattaa tukea, koska Euroopan parlamentilla on tällä alalla onneksi vain neuvoa-antava asema."@fi5
"Ho dato il mio appoggio alla proposta di direttiva del Consiglio volto ad armonizzare le sanzioni da comminare ai vettori che introducono immigranti clandestini nel territorio degli Stati membri. Contrariamente a quanto taluni oratori hanno sostenuto nel corso del dibattito, non si tratta di imporre ai vettori il ruolo di polizia di frontiera, infatti, è evidente che non hanno i mezzi per verificare l'autenticità dei documenti di soggiorno e di viaggio delle persone trasportate. In realtà il progetto prevede sanzioni solo nel caso di immigranti illegali totalmente sprovvisti di documenti, fatto che il vettore non dovrebbe poter ignorare. Attenendosi alla sua abituale strategia, il Parlamento europeo ha votato a favore di emendamenti che distruggono completamente l'equilibrio della proposta. In particolare, ha esonerato i vettori da qualsiasi sanzione quando il viaggiatore clandestino chiede asilo immediatamente dopo il suo arrivo sul territorio dello Stato di destinazione. Tale deroga non è accettabile, poiché è notorio che la maggior parte delle domande d'asilo sono infondate e hanno lo scopo unicamente di guadagnare tempo. Al massimo, si sarebbe potuto pensare che le ammende comminate ai vettori fossero rimborsate nel caso in cui il viaggiatore dovesse effettivamente ottenere l'asilo. Ma è difficile fare di più senza incoraggiare un'inflazione di domande d'asilo di comodo. Dopo che il testo è stato sbilanciato in quel modo, il Parlamento europeo lo ha respinto, manifestando il suo cattivo umore nei confronti degli Stati che presentano testi così "repressivi" grazie al diritto d'iniziativa di cui godono, peraltro provvisoriamente, in questo campo. Noi abbiamo invece ritenuto che il progetto di direttiva del Consiglio meritasse di continuare la sua strada, visto che il Parlamento europeo in questa materia, fortunatamente, svolge unicamente un ruolo consultivo."@it9
". I supported the proposal for a Council directive on the harmonisation of penalties imposed on carriers transporting illegal immigrants into the territory of the Member States. Contrary to what some speakers alleged during the debate, it is not aimed at turning the carriers into border police, since they obviously do not have the means of checking the authenticity of the residence and travel permits of the people they transport. In fact, this proposal provides for penalties only in the case of illegal immigrants who have no documents whatsoever, and that is clearly something a carrier would have to take note of. Following its usual strategy, the European Parliament began by voting for amendments that completely destroy the balance of the proposal. In particular, it has exempted carriers from any penalties if an illegal passenger seeks asylum immediately after arriving on the territory of the country of destination. That derogation is unacceptable, for it is common knowledge that the majority of applications for asylum are unfounded and just made to gain time. At a pinch, one could consider refunding a fine already levied on a carrier if a passenger does, in fact, obtain asylum. But it is difficult to go further than that without inflating the number of applications for asylum made for reasons of convenience. After upsetting the balance of the text in this way, the European Parliament then rejected it, expressing its annoyance that Member States were presenting such 'repressive' texts, on the basis of the right of initiative they still have, for the time being, in this area. We, on the contrary, thought the proposal for a Council directive deserves to be followed up, since the European Parliament, fortunately, only has a consultative role here."@lv10
"Ik heb mijn stem uitgebracht voor de ontwerprichtlijn van de Raad betreffende de harmonisatie van de geldboetes die aan vervoerders worden opgelegd voor het vervoeren naar de lidstaten van onderdanen van derde landen die niet over de vereiste documenten beschikken om daarin te worden toegelaten. In tegenstelling tot hetgeen een aantal sprekers tijdens het debat heeft beweerd, is het niet zo dat de vervoerders de rol van de grenspolitie dienen over te nemen. Het is immers duidelijk dat ze niet over de middelen beschikken om te controleren of de verblijfs- en reispapieren van de personen die zij vervoeren authentiek zijn. In werkelijkheid zullen er overeenkomstig de ontwerprichtlijn alleen sancties worden opgelegd als blijkt dat het om illegale immigranten gaat die over geen enkel document beschikken. In dat geval had de vervoerder immers moeten weten dat er iets niet in orde was. Overeenkomstig zijn gebruikelijke strategie heeft het Europees Parlement allereerst die amendementen aangenomen die het evenwicht van het voorstel volledig ontwrichten. Zo wil het Parlement de vervoerders vrijwaren van iedere sanctie in geval de illegale reiziger asiel aanvraagt onmiddellijk nadat hij is aangekomen op het grondgebied van de lidstaat van bestemming. Een dergelijke situatie is ontoelaatbaar, aangezien algemeen bekend is dat de meeste asielaanvragen ongegrond zijn en uitsluitend dienen om tijd te winnen. Wel zouden we kunnen overwegen om de boetes die de vervoerders opgelegd hebben gekregen terug te betalen, als blijkt dat een reiziger daadwerkelijk asiel wordt verleend. Verder kunnen we echter niet gaan. We moeten de mensen het immers niet extra gemakkelijk maken om asiel aan te vragen, omdat het aantal aanvragen op die manier alleen maar zal toenemen. Het Europees Parlement heeft eerst de tekst ontwricht en vervolgens verworpen. Voorts heeft het zijn ongenoegen uitgesproken over het feit dat lidstaten zulke "repressieve" teksten kunnen indienen dankzij het initiatiefrecht waarover ze nog tijdelijk de beschikking hebben. Wij zijn echter van mening dat aan de ontwerprichtlijn van de Raad alsnog gevolg moet worden gegeven, aangezien het Europees Parlement gelukkig alleen een adviserende rol op dit gebied heeft."@nl2
"Apoiei a proposta de Directiva do Conselho que visa a harmonização das sanções impostas às empresas que efectuem o transporte para o território dos Estados-Membros de nacionais de países terceiros sem a documentação necessária à sua admissão. Contrariamente ao que determinados oradores pretenderam, ao longo do debate, não se trata de fazer com que as empresas de transportes desempenhem o papel da polícia das fronteiras, uma vez que é absolutamente evidente que não dispõem dos meios para verificarem a autenticidade dos documentos de estadia e de viagem das pessoas transportadas. Na realidade, a proposta só prevê sanções no caso de imigrantes ilegais totalmente desprovidos de documentos, o que evidentemente um transportador não deveria ignorar. De acordo com a sua estratégia habitual, o Parlamento Europeu começou por votar favoravelmente alterações que destróem totalmente o equilíbrio da proposta. Em especial, exonerou os transportadores de qualquer sanção sempre que o viajante ilegal solicita asilo imediatamente após a sua chegada ao território do Estado de destino. Esta derrogação não é aceitável, pois é notório que a maioria dos pedidos de asilo são infundadas, e que apenas servem para ganhar tempo. Em rigor, poder-se-ia prever o reembolso das multas impostas aos transportadores caso o viajante obtivesse efectivamente asilo. Mas é difícil fazer mais, sem conduzir a uma inflação dos pedidos de asilo de conveniência. Uma vez provocado, desta forma, o desequilibro do texto, o Parlamento Europeu rejeitou-o, manifestando o seu mau humor por ver Estados apresentarem esse tipo de texto “repressivo” através do direito de iniciativa que possuem ainda, provisoriamente, neste domínio. Pelo contrário, considerámos que a proposta de directiva do Conselho merecia ser viabilizada, uma vez que o Parlamento Europeu apenas desempenha, nesta matéria, felizmente, um papel consultivo."@pt11
"Jag har gett mitt stöd till rådets direktiv om att harmonisera straffen för de transportörer som befordrar olagliga invandrare till medlemsstaternas territorium. I motsats till vad vissa talare har hävdat under debatten handlar det inte om att låta transportörerna inta rollen som gränspolis, eftersom det är helt uppenbart att de inte har medel att kontrollera sanningshalten i de transporterade personernas rese- och uppehållshandlingar. Förslaget föreskriver i realiteten endast straff då den olagliga invandraren helt saknar handlingar, vilket en transportör givetvis inte bör kunna förbise. I sedvanlig ordning har parlamentet börjat med att rösta igenom ändringsförslag som helt förstör balansen i förslaget. Framför allt befriar man transportörerna från något som helst straff ifall den illegale resenären söker asyl direkt efter sin ankomst till destinationsstatens territorium. Det undantaget kan omöjligen godtas, eftersom det är allmänt känt att flertalet asylansökningar inte har en tillräcklig grund och endast tjänar till att vinna tid. I värsta fall skulle man kunna tänka sig att de böter som utfärdats till en transportör betalas tillbaka om resenären i fråga verkligen får asyl. Men det är svårt att göra mer utan att främja en inflation i praktiskt motiverade asylansökningar. När texten väl har förlorat sin balans förkastas den av Europaparlamentet, som därigenom visar sitt missnöje med att se staterna lägga fram sådana "repressiva" texter, med den initiativrätt som medlemsstaterna tillfälligt fortfarande har på detta område. Vi har tvärtom gjort bedömningen att rådets förslag till direktiv förtjänar att fullföljas, eftersom Europaparlamentet lyckligtvis bara har en rådgivande roll i den här frågan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph