Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-03-01-Speech-4-060"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010301.3.4-060"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - En application de l’article 62-2 TCE, le Conseil a présenté au Parlement européen, pour consultation, une proposition de règlement qui a été délicate à établir, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants seront soumis à l’obligation de visa lorsqu’ils voudront pénétrer dans l’Union européenne, ainsi que la liste des pays exemptés de cette obligation pour les visas inférieurs à trois mois. À la limite des deux se posait le cas difficile de la Roumanie : elle devrait en principe figurer dans la seconde liste en tant que pays candidat avec lequel les négociations d’adhésion sont ouvertes, mais une attitude plus restrictive paraît malheureusement nécessaire, puisque ce pays alimente de nombreux pays d’Europe en immigration clandestine. Le Conseil a trouvé une solution assez élégante : il accepte de faire figurer la Roumanie dans la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa, mais la proposition de règlement, dans son article 8, prévoit que cette disposition n’entrera en vigueur que lorsque ce pays aura indiqué " . Cette condition me paraît capitale. Or le Parlement européen, dans les amendements qu’il vient de voter, l’a fait disparaître, non par affection particulière envers la Roumanie, ce que nous aurions pu comprendre, mais dans cet esprit favorable à la libre circulation sans contrôle qui le caractérise trop souvent. Dans le même esprit ont été votés quelques autres amendements de moindre importance, mais que je ne peux accepter non plus. Dans ces conditions, j’ai refusé de voter pour le rapport du Parlement européen, tout en soutenant la position originelle du Conseil."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Under henvisning til artikel 62, stk. 2, i traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber har Rådet i henhold til høringsproceduren forelagt Europa-Parlamentet et forslag til forordning om fastlæggelse af listen over tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum, når de passerer EU's ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav i forbindelse med ophold af højst tre måneders varighed. Det har været særdeles vanskeligt at nå til enighed om dette forslag. Spørgsmålet om Rumæniens placering var specielt vanskeligt, idet landet placerer sig i grænseområdet mellem de to lister. I princippet burde Rumænien optræde på listen over lande, der fritages for visumkravet, eftersom der er tale om et ansøgerland, med hvilket EU har indledt tiltrædelsesforhandlinger. Imidlertid synes der beklageligvis at være behov for en mere restriktiv holdning, eftersom adskillige europæiske lande kan melde om tilgang af illegale indvandrere fra Rumænien. Rådet fandt en særdeles elegant løsning på dette problem. Det accepterer, at Rumænien optræder på listen over lande, hvis statsborgere er fritaget for visumpligt, men i artikel 8 i forslaget til forordning anføres, at den omhandlede bestemmelse ikke finder anvendelse, før Rumænien har anført "de forpligtelser, som landet er rede til at indgå vedrørende ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder repatriering af personer uden opholdstilladelse, der kommer fra dette land". Jeg finder denne betingelse særdeles væsentlig. Europa-Parlamentet har imidlertid med de netop vedtagne ændringsforslag ladet denne udgå. Dette skal ikke ses som et udtryk for særlig velvilje over for Rumænien, hvilket vi ville have haft forståelse for. Det skal ses som udtryk for ønsket om at sikre den frie bevægelighed, hvilket for ofte er kendetegnende for Europa-Parlamentets afgørelser. Samme holdning har givet anledning til, at der er vedtaget flere mindre væsentlige ændringer, som jeg imidlertid heller ikke kan acceptere. Jeg har på denne baggrund ikke kunnet stemme for Europa-Parlamentets betænkning, idet jeg støtter det oprindelige forslag fra Rådet."@da1
"In Anwendung von Artikel 62 Absatz 2 EGV hat der Rat dem Europäischen Parlament zur Konsultation den Entwurf einer Verordnung unterbreitet, dessen Erarbeitung recht diffizil war. Es handelt sich um die Aufstellung der Liste von Drittländern, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste von Drittländern, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht für einen Aufenthalt, der drei Monate nicht überschreitet, befreit sind. Als schwieriger Grenzfall erwies sich Rumänien, das als Kandidatenland, mit dem die Beitrittsverhandlungen eröffnet wurden, eigentlich auf die zweite Liste gehört. Doch leider erweist sich eine restriktivere Haltung als notwendig, da dieses Land der Ursprung illegaler Einwanderung in zahlreiche Länder Europas ist. Der Rat hat eine recht elegante Lösung gefunden: er akzeptiert es, dass Rumänien in die Liste der Länder aufgenommen wird, die von der Visumpflicht befreit sind, doch sieht der Verordnungsentwurf in Artikel 8 vor, dass diese Bestimmung erst in Kraft tritt, wenn das betreffende Land Angaben zu den gemacht hat. Diese Bedingung scheint mir von herausragender Bedeutung zu sein. Nun hat aber das Europäische Parlament sie in den von ihm beschlossenen Abänderungen wieder gestrichen, nicht aus besonderer Zuneigung zu Rumänien, was wir noch verstanden hätten, sondern aus jenem so typischen Hang zur unkontrollierten Freizügigkeit heraus. Im gleichen Geiste wurden einige andere geringfügigere Änderungen beschlossen, die ich ebenfalls nicht akzeptieren kann. Unter diesen Umständen habe ich es abgelehnt, für den Bericht des Europäischen Parlaments zu stimmen, unterstütze jedoch die ursprüngliche Position des Rates."@de7
". Σύμφωνα με το άρθρο 62-2 ΣΕΚ, το Συμβούλιο υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς διαβούλευση πρόταση κανονισμού που συντάχθηκε με πολύ προσοχή και καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών των οποίων οι υπήκοοι θα υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση, εφόσον επιθυμούν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται αυτής της υποχρέωσης για τις θεωρήσεις διάρκειας μικρότερης των τριών μηνών. Μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών, ετίθετο το δυσχερές πρόβλημα της Ρουμανίας : έπρεπε καταρχήν να εμφανίζεται στο δεύτερο κατάλογο ως υποψήφια χώρα με την οποία έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις ένταξης, αλλά δυστυχώς μοιάζει να χρειάζεται μια πιο επιφυλακτική στάση, εφόσον αυτή η χώρα τροφοδοτεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες με παράνομους μετανάστες. Το Συμβούλιο βρήκε μια ευπρεπή λύση: δέχεται να περιληφθεί η Ρουμανία στον κατάλογο των χωρών των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης, αλλά η πρόταση κανονισμού, στο άρθρο 8, προβλέπει ότι αυτή η διάταξη θα ισχύει μόνο από τη στιγμή που η χώρα αυτή θα έχει υποδείξει “ Αυτός ο όρος μου φαίνεται υψίστης σημασίας. Και όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις τροπολογίες που μόλις ψήφισε, τον αναίρεσε, όχι λόγω ιδιαίτερης αδυναμίας προς στη Ρουμανία, πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε, αλλά στο πνεύμα της υποστήριξης της ελεύθερης κυκλοφορίας, χωρίς τον έλεγχο που την χαρακτηρίζει πολύ συχνά. Στο ίδιο πνεύμα, υπερψηφίστηκαν μερικές άλλες τροπολογίες μικρότερης σημασίας, αλλά που επίσης δεν μπορώ να δεχτώ. Υπ' αυτούς τους όρους, αρνήθηκα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας την αρχική στάση του Συμβουλίου."@el8
". In accordance with Article 62(2) of the Treaty establishing the European Community, a Draft Council Regulation, the drawing up of which was a sensitive issue, was presented to the European Parliament for consultation. It lists the third countries whose nationals must be in possession of visas when they wish to enter the European Union, as well as the countries that are exempt from this requirement for visas for stays of up to three months. The case of Romania, which is situated somewhere between the above two examples, was a difficult matter. In theory, Romania should be included in the second list as an applicant country with which accession talks have commenced. Unfortunately, however, it appears that a stricter attitude may be needed, since illegal immigrants living in several European countries originate from Romania. The Council found quite a neat solution to this problem. It allows Romania to appear in the list of countries whose nationals are exempt from visa requirements, but Article 8 of the draft regulation specifies that this provision will only come into force when Romania has indicated which “undertakings it is prepared to enter into on illegal immigration and illegal residence, including the repatriation of persons from that country who are illegally resident”. I believe that this condition is crucial. It has, however, been removed following the amendments that the European Parliament has just approved, not because of any particular affection for Romania, which might have been understandable, but in the spirit of encouraging unchecked freedom of movement which is seen all too often. Parliament voted in favour of several other amendments of less importance but I cannot accept them either. Given the circumstances, I refused to vote in favour of the European Parliament report, but I continue to support the Council’s initial position."@en3
"(FR) En aplicación del artículo 62-2 TCE, el Consejo ha presentado al Parlamento europeo, para su consulta, una propuesta de reglamento cuyo establecimiento fue delicado, que fijaba la lista de los países terceros cuyos ciudadanos estarían sometidos a la obligación de visado cuando quisieran entrar en la Unión europea, así como la lista de los países exentos de tal obligación para visados de menos de tres meses. En el límite entre los dos se planteaba el difícil caso de Rumania: en principio debería estar en la segunda lista como país candidato con el que se han abierto las negociaciones de adhesión, pero desgraciadamente, una postura más restrictiva parecía necesaria, puesto que ese país alimenta a numerosos países de Europa en inmigración ilegal. El Consejo ha encontrado una solución bastante elegante: acepta que Rumania esté en la lista de los países cuyos ciudadanos están exentos de visado obligatorio, pero el artículo 8 de la propuesta de reglamento prevé que esta disposición no entrará en vigor hasta que este país indique « . Me parece que la importancia de esta condición es capital. Sin embargo, el Parlamento europeo, con las enmiendas que acaba de votar, la ha hecho desaparecer, no por un cariño especial hacia Rumania, lo que sería comprensible, sino por ese espíritu favorable a la libre circulación sin control que demasiado a menudo le caracteriza. Algunas enmiendas más de menor importancia pero que tampoco puedo aceptar, se han aprobado con el mismo espíritu. Con esas condiciones, me he negado a votar a favor del informe del Parlamento europeo, aunque sigo apoyando la postura de origen del Consejo."@es12
"Perustamissopimuksen 62 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto esitti Euroopan parlamentille kuulemista varten asetusluonnoksen, jonka laatiminen on ollut hankalaa ja jossa vahvistetaan niiden kolmansien maiden luettelo, joiden kansalaisilla on oltava viisumi, jos he haluavat tulla Euroopan unionin alueelle, sekä niiden maiden luettelo, joita tämä velvoite ei koske alle kolmen kuukauden pituisten viisumien osalta. Näiden kahden välissä oli yksi vaikea rajatapaus, eli Romania: periaatteessa sen pitäisi kuulua toiseen luetteloon, koska sen kanssa on ehdokasvaltiona aloitettu liittymisneuvottelut, mutta valitettavasti näyttäisi olevan tarpeen omaksua rajoittavampi suhtautuminen, sillä tästä maasta suuntautuu useisiin Euroopan maihin laitonta siirtolaisuutta. Neuvosto löysi verrattain tyylikkään ratkaisun: se hyväksyy Romanian sijoittamisen niiden maiden luetteloon, joiden kansalaisilta ei edellytetä viisumia, mutta asetusluonnoksen 8 artiklassa säädetään, että tämä määräys tulee voimaan vasta, kun kyseinen maa on ilmoittanut Tämä ehto on mielestäni olennaisen tärkeä. Euroopan parlamentti poisti tämän kohdan äsken hyväksymiensä tarkistusten joukosta, eikä suinkaan Romaniaa kohtaan tunnetun erityisen kiintymyksen vuoksi, minkä olisimme voineet ymmärtää, vaan hallitsematonta vapaata liikkuvuutta suosivan hengen pohjalta, mikä on parlamentille liian usein tyypillistä. Samassa hengessä hyväksyttiin joitakin vähemmän tärkeitä tarkistuksia, joita en voi myöskään hyväksyä. Tässä tilanteessa minun oli kieltäydyttävä äänestämästä Euroopan parlamentin mietinnön puolesta, vaikka tuenkin neuvoston alkuperäistä kantaa."@fi5
"Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del Trattato CE, il Consiglio ha consultato il Parlamento in merito ad una proposta di regolamento, la cui elaborazione era stata delicata e che è volta a fissare l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo per i visti inferiori a tre mesi. La Romania costituiva un caso limite: in teoria doveva figurare nel secondo elenco, in quanto è un paese candidato con cui sono in corso i negoziati di adesione, ma si è purtroppo reso necessario adottare un atteggiamento più restrittivo, poiché il paese è uno dei tanti paesi europei che sono teatro dell’immigrazione clandestina. Il Consiglio ha trovato una soluzione piuttosto elegante: ha accettato di includere la Romania nell’elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto, ma la proposta di regolamento, all’articolo 8, prevede che tale disposizione entri in vigore solo quando il paese avrà precisato “gli impegni che è disposto a sottoscrivere riguardanti l'immigrazione clandestina e il soggiorno illegale, compreso il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente provenienti da tale paese”. Questa condizione ha una rilevanza enorme. Il Parlamento europeo negli emendamenti che ha appena votato ne ha decretato l’abolizione, non per un particolare attaccamento verso la Romania - cosa che avremmo potuto facilmente capire - ma in uno spirito favorevole ad una libera circolazione senza alcun controllo, che troppo spesso lo contraddistingue. Nelle stesso spirito sono stati votati altri emendamenti di minore importanza, ma che comunque io non sono disposto ad accettare. In tali condizioni mi sono rifiutato di votare a favore della relazione del Parlamento europeo, pur sostenendo la posizione originale del Consiglio."@it9
". In accordance with Article 62(2) of the Treaty establishing the European Community, a Draft Council Regulation, the drawing up of which was a sensitive issue, was presented to the European Parliament for consultation. It lists the third countries whose nationals must be in possession of visas when they wish to enter the European Union, as well as the countries that are exempt from this requirement for visas for stays of up to three months. The case of Romania, which is situated somewhere between the above two examples, was a difficult matter. In theory, Romania should be included in the second list as an applicant country with which accession talks have commenced. Unfortunately, however, it appears that a stricter attitude may be needed, since illegal immigrants living in several European countries originate from Romania. The Council found quite a neat solution to this problem. It allows Romania to appear in the list of countries whose nationals are exempt from visa requirements, but Article 8 of the draft regulation specifies that this provision will only come into force when Romania has indicated which “undertakings it is prepared to enter into on illegal immigration and illegal residence, including the repatriation of persons from that country who are illegally resident”. I believe that this condition is crucial. It has, however, been removed following the amendments that the European Parliament has just approved, not because of any particular affection for Romania, which might have been understandable, but in the spirit of encouraging unchecked freedom of movement which is seen all too often. Parliament voted in favour of several other amendments of less importance but I cannot accept them either. Given the circumstances, I refused to vote in favour of the European Parliament report, but I continue to support the Council’s initial position."@lv10
"Overeenkomstig artikel 62, lid 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap heeft de Raad het Parlement in het kader van de raadplegingprocedure een gevoelige ontwerpverordening voorgelegd tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen die de Unie binnenkomen in het bezit moeten zijn van een visum, en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze plicht gedurende een verblijf van maximaal drie maanden. Roemenië vormt in dit opzicht een twijfelgeval. Het land zou op de tweede lijst van derde landen moeten staan, aangezien het een kandidaat-land is waarmee onderhandelingen over de toetreding gevoerd worden. Wij dienen ons helaas echter terughoudend op te stellen jegens Roemenië, aangezien veel Europese landen kampen met clandestiene immigranten uit dit land. De Raad heeft een elegante oplossing gevonden. In de ontwerpverordening stelt de Raad voor om Roemenië op de lijst te plaatsen van landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht. In artikel 8 geeft de Raad echter aan dat deze bepaling pas in werking mag treden als het betrokken land heeft aangegeven . Dit lijkt mij een zeer belangrijke voorwaarde. In de amendementen die het Parlement zojuist heeft aangenomen, is dit punt evenwel geschrapt. Als het Parlement dat nu uit genegenheid voor Roemenië had gedaan, zouden wij voor dit besluit nog enig begrip hebben kunnen opbrengen. Het Parlement wil echter zijn stokpaardje - het vrije, ongecontroleerde verkeer van goederen en diensten - niet loslaten. Vanuit dit oogpunt is ook een aantal andere, minder belangrijke amendementen aangenomen, die ik evenmin kan accepteren. Ik heb derhalve geweigerd om voor dit verslag van het Europees Parlement te stemmen. Mijn steun gaat uit naar het oorspronkelijke standpunt van de Raad."@nl2
"Em aplicação do nº 2 do artigo 62º do Tratado CE, o Conselho consultou o Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento - que foi difícil de elaborar – contendo a lista dos países terceiros cujos nacionais devem ser detentores de visto na passagem das fronteiras externas da União Europeia, bem como a lista dos países cujos nacionais estão isentos dessa obrigação para as estadias de duração inferior a três meses. No limite das duas situava-se o caso difícil da Roménia: em princípio, este país deveria figurar na segunda lista, enquanto país candidato com o qual se encontram em curso as negociações de adesão, mas infelizmente afigura-se necessária uma atitude mais restritiva, na medida em que a Roménia é fonte de muita imigração clandestina em numerosos países da Europa. O Conselho encontrou uma solução bastante elegante: aceita incluir a Roménia na lista dos países cujos nacionais estão isentos da obrigação de visto, mas a proposta de regulamento, no seu artigo 8º, prevê que tal disposição só entrará em vigor quando a Roménia tiver declarado os compromissos que está disposta a assumir em matéria de imigração clandestina e permanência ilegal, incluindo o repatriamento de pessoas em situação irregular. Esta condição parece-me fundamental. Ora, o Parlamento Europeu, nas alterações que acaba de votar, fê-la desaparecer, não por especial afeição para com a Roménia, o que até poderíamos compreender, mas antes naquele espírito favorável à livre circulação sem controlo que frequentemente o caracteriza. Dento do mesmo espírito, foram votadas outras alterações de menor importância, mas que também não posso aceitar. Nestas condições, recusei votar favoravelmente o relatório do Parlamento Europeu, e apoio a posição inicial do Conselho."@pt11
"Genom tillämpning av artikel 62.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har rådet för Europaparlamentet lagt fram ett utkast till förordning för samråd, som varit känsligt att upprätta, om fastsällande av förteckningen över de tredje länder vars medborgare måste ha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser, och av förteckningen över de länder som är undantagna från detta krav när det gäller visering för kortare tid än tre månader. På gränsen mellan dessa båda fanns det svåra fallet med Rumänien: landet borde i princip stå på den andra listan i sin egenskap av kandidatland med vilket anslutningsförhandlingarna inletts, men en mer restriktiv attityd förefaller tyvärr nödvändig, eftersom landet förser ett stort antal europeiska länder med olagliga invandrare. Rådet fann en ganska elegant lösning: man godtar att låta Rumänien stå med på listan över länder vars medborgare är undantagna från viseringstvånget, men i utkastet till förordning föreskrivs i artikel 8 att denna bestämmelse kommer att träda i kraft först när landet angivit Detta villkor förefaller mig väsentligt. Men Europaparlamentet har genom de ändringsförslag det röstat igenom avskaffat det, inte genom någon särskild känsla för Rumänien, vilket vi hade kunnat förstå, utan i den anda som främjar fri rörlighet utan kontroll, vilket alltför ofta kännetecknar parlamentet. I samma anda röstades några andra ändringsförslag av mindre betydelse igenom, och jag kan inte godta dem heller. Under dessa förhållanden vägrade jag att rösta om Europaparlamentets betänkande, samtidigt som jag stöder rådets ursprungliga ståndpunkt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
""tot welke verbintenissen het bereid is op het gebied van illegale immigratie en verblijf, met inbegrip van de repatriëring van uit dat land afkomstige illegaal verblijvende personen""2
""velvoitteista, joihin se on valmis sitoutumaan laittoman maahantulon ja laittoman oleskelun osalta, mukaan lukien laittomasti maassa oleskelevien kyseisestä maasta tulleiden henkilöiden palauttaminen"."5
"les engagements auxquels il est prêt à souscrire en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier""6
"los compromisos que está dispuesto a firmar en materia de inmigración ilegal y de residencia irregular, incluyendo la repatriación de las personas en situación irregular»"12
"vilka åtaganden landet är berett att göra när det gäller olaglig invandring och vistelse utan tillstånd, inbegripet återsändande av personer med ursprung i detta land som vistas utan tillstånd i en medlemsstat”."13
"τις δεσμεύσεις τις οποίες είναι έτοιμη να υιοθετήσει για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης διαμονής, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού των ατόμων που διαμένουν παράνομα στην χώρα”."8
"„Verpflichtungen, die es hinsichtlich der illegalen Einwanderung und des illegalen Aufenthalts, einschließlich der Rückführung von illegal aufhältigen Personen mit Herkunft aus diesem Land einzugehen bereit ist“"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph