Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-28-Speech-3-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010228.9.3-167"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, allerførst vil jeg gerne lykønske hr. Gemelli med denne betænkning, som er den absolut vigtigste betænkning, vi kommer til at arbejde med i denne valgperiode. Der er god grund til, som hr. Gemelli gør det, at minde både Rådet og Kommissionen om de regler, som er indeholdt i traktatens artikel 178, men som hverken Rådet eller Kommissionen følger. Hr. Gemelli gør i punkt 7 i beslutningen så glimrende opmærksom på, at der skal være overensstemmelse med de udviklingspolitiske mål og de afgørelser, der træffes på handels- og landbrugsområdet, at EU's landbrugspolitik skal revideres, og at EU's markeder skal åbnes for samtlige varer fra de mindst udviklede lande. Ikke desto mindre har vi netop oplevet det utrolig pinlige, at EU i aftalen om "alt andet end våben" udskyder den frie adgang for sukker helt frem til år 2009, og at det også har udskudt åbningen af sine markeder for ris og bananer, kort sagt de vigtigste eksportvarer fra de 48 fattigste lande i verden. Fattigdomsbekæmpelse er det primære mål for EU's udviklingspolitik. For aktivt og konstruktivt at bekæmpe fattigdommen i udviklingslandene er der en række områder, der for alvor skal tages hånd om. Der er især tre meget vigtige punkter, som Kommissionens meddelelse ikke har behandlet særlig indgående. Udviklingsudvalget har vedtaget en række ændringsforslag til dem alle tre, nemlig reproduktiv sundhed, inddragelse af udviklingslandene som samarbejdspartnere og inddragelse af ngo'er og civilsamfundet i beslutningsprocessen. Det er bemærkelsesværdigt, at Kommissionen stort set altid kun nævner sundhed, og herunder kvinders reproduktive sundhedsrettigheder, i en bisætning, når man tænker på, at udvikling og fattigdomsbekæmpelse især bæres af kvinder, og specielt af kvinder i den fødedygtige alder, og at den reproduktive sundhed også omfatter bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose. Det er af allerstørste betydning, at EU bidrager til bekæmpelse af disse livstruende sygdomme, der er medvirkende til at sætte udviklingsprocesserne i stå. George W. Bush har som bekendt for nylig stoppet al bistand til organisationer, der på nogen som helst måde rådgiver om prævention og abort. Dette tiltag er for det første dybt diskriminerende over for kvinder. For det andet er det en reel trussel mod folkesundheden - eller manglen på samme - i udviklingslandene. Så meget desto vigtigere er det, at EU fremover fører en målrettet indsats på sundhedsområdet. Jeg håber derfor, at forsamlingen vil vedtage de ændringsforslag, som også Udviklingsudvalget har vedtaget."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, zunächst möchte ich Herrn Gemelli zu diesem Bericht gratulieren, der mit Abstand der wichtigste Bericht ist, mit dem wir in dieser Wahlperiode arbeiten werden. Es gibt guten Grund, was Herr Gemelli bereits getan hat, den Rat und die Kommission an die Vorschriften in Artikel 178 des Vertrags zu erinnern, die weder vom Rat noch von der Kommission beachtet werden. Herr Gemelli macht in Punkt 7 des Beschlusses in vorbildlicher Weise darauf aufmerksam, dass die entwicklungspolitischen Ziele und die Entscheidungen im Handels- und Agrarbereich übereinstimmen müssen, dass die Agrarpolitik der EU überarbeitet werden muss und dass der EU-Markt allen Waren der am wenigsten entwickelten Länder zugänglich sein muss. Trotzdem haben wir gerade die äußerst peinliche Situation erlebt, dass die EU in dem Abkommen, das alle Waren außer Waffen umfasst, den freien Zugang für Zucker bis zum Jahr 2009 verschiebt. Auch die Öffnung ihrer Märkte für Reis und Bananen wurde verschoben, also für die wichtigsten Exportwaren der 48 ärmsten Länder der Welt. Die Bekämpfung der Armut ist das vorrangige Ziel der Entwicklungspolitik der EU. Um die Armut in den Entwicklungsländern aktiv und konstruktiv zu bekämpfen, müssen wir uns um eine Reihe von Bereichen ernsthaft bemühen. Insbesondere drei sehr wichtige Punkte sind in der Mitteilung der Kommission nicht besonders ausführlich behandelt worden. Der Entwicklungsausschuss hat einige Änderungsanträge zu diesen drei Punkten beschlossen, nämlich reproduktive Gesundheit, Einbeziehung der Entwicklungsländer als Partner der Zusammenarbeit und Einbeziehung der NRO und der Zivilgesellschaft in den Entscheidungsprozess. Es ist bemerkenswert, dass die Kommission die Gesundheit – darunter die reproduktiven Gesundheitsrechte der Frauen – fast immer nur in einem Nebensatz erwähnt, wenn man bedenkt, dass Entwicklung und Bekämpfung der Armut gerade von Frauen getragen werden, insbesondere von Frauen im gebärfähigen Alter, und dass die reproduktive Gesundheit auch die Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose umfasst. Es ist von größter Wichtigkeit, dass sich die EU an der Bekämpfung dieser lebensbedrohenden Krankheiten beteiligt, die dazu beitragen, dass die Entwicklungsprozesse zum Erliegen kommen. George W. Bush hat bekanntlich vor kurzem jegliche Unterstützung von Organisationen eingestellt, die in irgendeiner Form über Verhütung und Abtreibung beraten. Diese Maßnahme ist zum einen eine erhebliche Diskriminierung der Frauen. Zum anderen ist sie eine reale Bedrohung der Volksgesundheit – falls eine solche überhaupt besteht – in den Entwicklungsländern. Umso wichtiger ist es, dass die EU in Zukunft im Gesundheitsbereich zielgerichtet tätig wird. Deshalb hoffe ich, dass das Parlament die vom Entwicklungsausschuss beschlossenen Änderungsanträge annehmen wird."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Gemelli για την έκθεσή του, η οποία είναι ομολογουμένως η σημαντικότερη έκθεση με την οποία θα καταπιαστούμε αυτή την περίοδο. Υπάρχουν καλοί λόγοι να υπενθυμίσουμε, όπως κάνει ο κ. Gemelli, τόσο στο Συμβούλιο όσο και στην Επιτροπή τους κανόνες που περιέχονται στο άρθρο 178 της Συνθήκης, τους οποίους ωστόσο ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή τηρούν. Ο κ. Gemelli στο σημείο 7 με εξαιρετικό τρόπο μας εφιστά την προσοχή στο ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής και με τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως το εμπόριο και η γεωργία, ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και ότι πρέπει να ανοίξουν οι αγορές της ΕΕ σε όλα τα προϊόντα προέλευσης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Παρόλ’ αυτά παρατηρούμε το απίστευτα εξευτελιστικό γεγονός η ΕΕ να αναβάλλει την ελεύθερη πρόσβαση για τη ζάχαρη έως και το 2009 στη συμφωνία που αφορά τα πάντα εκτός από όπλα, όπως άλλωστε έχει αναβάλει το άνοιγμα των αγορών της για το ρύζι και τις μπανάνες, τουτέστιν τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα των 48 φτωχότερων κρατών του κόσμου. Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ο κατεξοχήν στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια ενεργά και εποικοδομητικά στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν ορισμένοι τομείς με τους οποίους πρέπει να ασχοληθούμε. Υπάρχουν ειδικά τρία πάρα πολύ σημαντικά σημεία, στα οποία η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν υπεισέρχεται ιδιαίτερα σε βάθος. Η Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας ψήφισε ορισμένες τροπολογίες που αφορούν τους αυτούς τρεις τομείς, ήτοι την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων κρατών ως εταίρων στη συνεργασία και τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Επιτροπή γενικά συνεχίζει να αναφέρει μόνο την υγεία, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των γυναικών για αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, σε μια δευτερεύουσα πρόταση, αν σκεφτούμε ότι η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της φτώχειας πραγματοποιείται ιδίως από τις γυναίκες και ειδικά από γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, και ότι η αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει και την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης. Είναι υψίστης σημασίας η ΕΕ να συμβάλει στην καταπολέμηση των εν λόγω θανατηφόρων νόσων, οι οποίες συντελούν στην τελμάτωση των διαδικασιών ανάπτυξης. Ο κ. Τζωρτζ Μπους ως γνωστό σταμάτησε πρόσφατα την παροχή βοήθειας σε οργανώσεις οι οποίες με οιονδήποτε τρόπο παρέχουν συμβουλές για την αντισύλληψη και τις εκτρώσεις. Αυτές οι ενέργειες αφενός είναι άκρως σεξιστικές απέναντι στις γυναίκες. Αφετέρου αποτελούν πραγματική απειλή για τη δημόσια υγεία – ή την έλλειψή της – στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμα σημαντικότερο δε είναι η ΕΕ εφεξής να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες στον τομέα της υγείας. Ελπίζω συνεπώς το Σώμα να ψηφίσει τις τροπολογίες που ψήφισε και η Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας."@el8
"Mr President, I should first of all like to congratulate Mr Gemelli on this report which is absolutely the most important report we shall be working on in this parliamentary term. There is good reason for joining Mr Gemelli in reminding both the Council and the Commission of the rules which are contained in Article 178 of the Treaty but which neither the Council nor the Commission is following. In paragraph 7 of the motion for a resolution, Mr Gemelli splendidly draws attention to the fact that there must be coherence between development policy objectives and decisions taken in the commercial and agricultural spheres, that the EU’s agricultural policy must be revised and that the EU’s markets must be opened to all goods from the least developed countries. Nonetheless, we have just experienced the incredibly embarrassing fact that, in the ‘Everything but Arms’ agreement, the EU has postponed free access for sugar right up until the year 2009 and that it has also postponed opening its markets for rice and bananas, in short the most important export goods from the world’s 48 poorest countries. Combating poverty is the primary goal of the EU’s development policy. In order to combat poverty in the developing countries actively and constructively, there are a number of areas which must seriously be taken care of. There are, in particular, three very important points with which the Commission’s communication has not dealt particularly thoroughly. The Committee on Development and Cooperation has adopted a range of amendments on all three of these points, namely reproductive health, the involvement of developing countries as cooperation partners and the involvement of NGOs and civil society in the decision-making process. Bearing in mind the fact that women, and especially women of child-bearing age, are the mainstay of development and the fight against poverty and the fact that reproductive health also includes the fight against HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, it is significant that, in general, the Commission rarely refers to health, including women’s reproductive health rights, other than in an aside. It is of the very greatest importance that the EU should help combat these life-threatening diseases that are partly responsible for halting the development process. As is well known, George W. Bush has recently suspended all aid to organisations which, in any way whatsoever, offer advice on contraception and abortion. This is a step which, in the first place, discriminates profoundly against women. Secondly, it is a real threat to public health – or, rather, the absence of public health – in developing countries. That is why it is that much more important for the EU, in future, to make a determined effort in the health field. I therefore hope that the House will adopt those amendments also adopted by the Committee on Development and Cooperation."@en3
"(DA) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Gemelli por este informe, el más importante de todos aquellos en los que vamos a trabajar durante esta legislatura. Existen motivos suficientes para, como hace el Sr. Gemelli, recordar tanto al Consejo como a la Comisión las normas contenidas dentro del artículo 178 del Tratado que ni el Consejo ni la Comisión siguen. El Sr. Gemelli llama la atención espléndidamente en el punto 7 de la propuesta de resolución sobre la necesidad de que los objetivos en materia de política de desarrollo casen con las decisiones adoptadas en el ámbito agrario y comercial, de que la política agraria comunitaria sea revisada y de que los mercados comunitarios se abran a todos los productos de los países menos desarrollados. No obstante, acabamos de pasar el increíble bochorno de que la UE pospusiera en el acuerdo relativo a todos los productos menos a las armas el libre acceso para el azúcar hasta el año 2009 y que también haya pospuesto la apertura de sus mercados al arroz y al plátano, en resumen, a los artículos de exportación más importantes de los 48 países más pobres del mundo. La lucha contra la pobreza es el objetivo primario de la política de desarrollo comunitaria. Para luchar activa y constructivamente contra la pobreza en los países en vías de desarrollo hay una serie de ámbitos que deben ser abordados seriamente. Hay tres puntos, en particular, muy importantes que la comunicación de la Comisión no ha tratado con especial detenimiento. La Comisión de Desarrollo ha aprobado una serie de enmiendas sobre estos tres puntos, es decir, salud reproductiva, participación de los países en vías de desarrollo como socios de la cooperación, y participación de las ONG y de la sociedad civil en el proceso de decisión. Resulta singular que la Comisión, en general, siempre mencione la salud y en especial, los derechos sanitarios reproductivos de la mujer, en una oración subordinada cuando piensa en que el desarrollo y la lucha contra la pobreza se apoyan en las mujeres en edad reproductiva y que la salud reproductiva también abarca la lucha contra el HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis. Es de la máxima importancia que la UE se sume a la lucha contra estas enfermedades mortales que contribuyen a detener los procesos de desarrollo. Como es bien sabido, el Sr. George W. Bush recientemente ha paralizado todas las ayudas a organizaciones que de algún modo asesoren sobre prevención e interrupción del embarazo. Esta iniciativa, en primer lugar, resulta sumamente discriminatoria para las mujeres. En segundo lugar, supone una verdadera amenaza para la salud pública –o para la falta de ésta igualmente- en los países en vías de desarrollo. Tanto más importante resulta entonces que la UE a partir de ahora desarrolle sus esfuerzos dirigidos en materia sanitaria. Espero por ello que la Asamblea apruebe las enmiendas que la Comisión de Desarrollo ha aprobado."@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin aivan ensimmäiseksi onnitella Gemelliä tästä mietinnöstä, joka on ehdottomasti tärkein niistä mietinnöistä, joita käsittelemme tämän vaalikauden aikana. On olemassa hyvä syy muistuttaa, kuten Gemelli on tehnytkin, sekä neuvostoa että komissiota niistä säännöistä, jotka sisältyvät perussopimuksen 178 artiklaan, mutta joita sen enempää neuvosto kuin komissiokaan eivät noudata. Gemelli tuo päätöslauselman 7 kohdassa loistavasti esille, että kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden ja kaupan ja maatalouden aloilla tehtyjen päätösten on oltava yhdenmukaisia, että EU:n maatalouspolitiikkaa on tarkistettava ja että EU:n markkinat on avattava kaikille vähiten kehittyneiden maiden alkuperätuotteille. Siitä huolimatta olemme juuri kokeneet sen uskomattoman kiusallisen asian, että EU lykkää "Kaikki paitsi aseet" -aloitteessa sokerin vapaata pääsyä markkinoille jopa vuoteen 2009 ja että se on myös lykännyt markkinoidensa avaamista riisille ja banaaneille, jotka ovat lyhyesti sanottuna maailman 48 köyhimmän valtion tärkeimmät vientituotteet. Köyhyyden torjunta on EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan tärkeä tavoite. Aktiivinen ja rakentava köyhyyden torjunta kehitysmaissa vaatii vakavaa asioihin puuttumista useilla aloilla. Olemassa on erityisesti kolme tärkeää kohtaa, joita komission tiedonannossa ei ole käsitelty kovinkaan perusteellisesti. Kehitysyhteistyövaliokunta on tehnyt useita tarkistuksia, jotka koskevat jokaista kolmea kohtaa, nimittäin lisääntymisterveyttä, kehitysmaiden mukaan ottamista yhteistyökumppaneina ja kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamista päätöksentekoprosessiin. On huomionarvoista, että komissio ylimalkaan mainitsee terveyden, mukaan lukien naisten lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet, aina vain ohimennen, kun ajatellaan, että etenkin naisten, erityisesti synnytysiässä olevien naisten asema on ratkaiseva kehittämisessä ja köyhyyden torjunnassa, ja että lisääntymisterveyteen sisältyy myös hi-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjunta. On ensiarvoisen tärkeää, että EU osallistuu näiden tappavien sairauksien torjuntaan, jotka omalta osaltaan pysäyttävät kehitysyhteistyöprosesseja. Kuten tiedämme Yhdysvaltain presidentti George W. Bush on äskettäin keskeyttänyt kaiken avun myöntämisen sellaisille järjestöille, jotka antavat minkäänlaista ehkäisyä ja aborttia koskevaa neuvontaa. Ensiksikin tämä teko syrjii voimakkaasti naisia. Toiseksi se on todellinen uhka kehitysmaiden kansanterveydelle – tai sen puuttumiselle. Joten nyt on entistä tärkeämpää, että EU toimii tarkoitushakuisesti terveyteen liittyvällä alalla. Sen vuoksi toivon, että parlamentti hyväksyy ne tarkistukset, jotka kehitysyhteistyövaliokuntakin on hyväksynyt."@fi5
"Permettez-moi, en premier lieu, Monsieur le Président, de féliciter M. Gemelli pour le présent rapport, qui est de loin le plus important de tous les rapports que nous sommes amenés à examiner durant cette session. Il y a tout lieu de rappeler au Conseil et à la Commission, comme le fait M. Gemelli, les règles visées à l'article 178 du traité, mais que ni le Conseil ni la Commission ne respectent. M. Gemelli attire brillamment l'attention, au point 7 de la résolution, sur la nécessité d'assurer la cohérence avec les objectifs de la politique de développement des décisions élaborées dans les secteurs du commerce et de l'agriculture, ainsi que sur la nécessité de réviser la politique agricole de l'UE et d'ouvrir les marchés de l'UE à tous les produits originaires des pays les moins développés. Il n'en est pas moins vrai que nous avons malheureusement pu constater que, lorsque l'accord ne concerne pas les armements, l'UE ajourne le libre accès au sucre jusqu'en 2009 et qu'elle a également décidé d'ajourner l'ouverture de ses marchés au riz et aux bananes, c'est-à-dire aux principaux produits d'exportation des 48 pays les plus pauvres du monde. La lutte contre la pauvreté constitue le premier objectif de la politique de développement de l'UE. Si l'on souhaite lutter de façon active et constructive contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, il y a un certain nombre de domaines qu'il convient d'aborder sérieusement. Il y a principalement trois points importants qui n'ont pas été traités de façon particulièrement approfondie dans la communication de la Commission. La commission du développement a adopté un certain nombre d'amendements à ces trois points, à savoir la santé reproductive, la participation des pays en voie de développement en tant que partenaires de collaboration et l'inclusion des ONG et de la société civile dans le processus décisionnel. Il convient de signaler que la Commission se limite généralement à citer la santé, et notamment les droits de la femme en matière de santé reproductive, de manière accessoire alors qu'on sait que le développement et la lutte contre la pauvreté concernent principalement les femmes et plus particulièrement les femmes en âge d'avoir des enfants et que la santé reproductive concerne également la lutte contre le SIDA/la séropositivité, la malaria et la tuberculose. Il est absolument essentiel que l'UE participe à la lutte contre ces maladies mortelles, qui pourraient mettre à l'arrêt les processus de développement. Comme vous le savez, M. George W. Bush a récemment décidé de ne plus aider les organisations qui donnent des conseils en matière de prévention des naissances et d'avortement. Une telle décision est, d'une part, profondément discriminatoire à l'égard des femmes et, d'autre part, elle constitue une réelle menace pour la santé publique dans les pays en voie de développement. Cela rend encore plus important la nécessité pour l'UE de mener des actions ciblées dans le secteur de la santé. J'espère donc que l'Assemblée votera les amendements adoptés par la commission du développement."@fr6
"Signor Presidente, in primo luogo, vorrei congratularmi con l’onorevole Gemelli per questa relazione che è, sotto ogni profilo, la relazione più importante sulla quale ci troviamo a lavorare nel corso di questa legislatura. Vi sono validi motivi per ricordare, come ha fatto l’onorevole Gemelli, sia al Consiglio che alla Commissione le norme che sono contenute nell’articolo 178 del Trattato, ma che né Consiglio né Commissione seguono. L’onorevole Gemelli, al punto 7 della risoluzione, sottolinea con grandissima efficacia la necessità di corrispondenza tra gli obiettivi di politica di sviluppo e le decisioni prese nel settore degli scambi e dell’agricoltura, la necessità di revisione della politica agricola dell’Unione europea e la necessità di apertura dei mercati comunitari a tutte le merci provenienti dai paesi meno sviluppati. Abbiamo tuttavia appena vissuto un’esperienza incredibilmente imbarazzante: l’Unione europea nell’accordo ("tutto fuorché le armi") rinvia il libero accesso per lo zucchero al 2009, rimandando anche l’apertura dei suoi mercati per riso e banane, ossia le principali esportazioni dei 48 paesi più poveri del mondo. La lotta alla povertà è l’obiettivo primario della politica di sviluppo dell’Unione europea. Al fine di combattere in modo attivo e costruttivo la povertà nei paesi in via di sviluppo, occorre intervenire seriamente in molti settori. Vi sono, nello specifico, tre punti molto importanti che la comunicazione della Commissione non ha trattato in modo particolarmente approfondito. La commissione per lo sviluppo ha adottato una serie di emendamenti in merito a tutti e tre questi punti, ossia la salute riproduttiva, il coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo in quanto della cooperazione e il coinvolgimento delle ONG e della società civile nel processo decisionale. E’ interessante notare che, in sostanza, la Commissione cita la sanità - e in tale contesto i diritti e la salute riproduttiva delle donne - sempre e solo in una proposizione secondaria, nella quale si ricorda che lo sviluppo e la lotta alla povertà vengono sostenuti soprattutto dalle donne, e in particolare donne in età feconda, e che la salute riproduttiva riguarda anche la lotta contro l’HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi. E’ della massima importanza che l’Unione europea contribuisca alla lotta contro queste malattie mortali che contribuiscono ad arrestare i processi di sviluppo. George W. Bush, come è noto, ha recentemente interrotto ogni tipo di aiuto alle organizzazioni che forniscono, in qualsiasi forma, consulenza in materia di prevenzione e aborto. Tale iniziativa è in primo luogo estremamente discriminante nei confronti delle donne. In secondo luogo, essa costituisce una vera e propria minaccia alla salute pubblica - o alla sua mancanza - nei paesi in via di sviluppo. E' perciò ancor più importante che l’Unione europea, d’ora in poi, conduca un’azione mirata nel settore della sanità. Spero pertanto che l’Assemblea adotti gli emendamenti che sono già stati approvati dalla commissione per lo sviluppo."@it9
"Mr President, I should first of all like to congratulate Mr Gemelli on this report which is absolutely the most important report we shall be working on in this parliamentary term. There is good reason for joining Mr Gemelli in reminding both the Council and the Commission of the rules which are contained in Article 178 of the Treaty but which neither the Council nor the Commission is following. In paragraph 7 of the motion for a resolution, Mr Gemelli splendidly draws attention to the fact that there must be coherence between development policy objectives and decisions taken in the commercial and agricultural spheres, that the EU’s agricultural policy must be revised and that the EU’s markets must be opened to all goods from the least developed countries. Nonetheless, we have just experienced the incredibly embarrassing fact that, in the ‘Everything but Arms’ agreement, the EU has postponed free access for sugar right up until the year 2009 and that it has also postponed opening its markets for rice and bananas, in short the most important export goods from the world’s 48 poorest countries. Combating poverty is the primary goal of the EU’s development policy. In order to combat poverty in the developing countries actively and constructively, there are a number of areas which must seriously be taken care of. There are, in particular, three very important points with which the Commission’s communication has not dealt particularly thoroughly. The Committee on Development and Cooperation has adopted a range of amendments on all three of these points, namely reproductive health, the involvement of developing countries as cooperation partners and the involvement of NGOs and civil society in the decision-making process. Bearing in mind the fact that women, and especially women of child-bearing age, are the mainstay of development and the fight against poverty and the fact that reproductive health also includes the fight against HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, it is significant that, in general, the Commission rarely refers to health, including women’s reproductive health rights, other than in an aside. It is of the very greatest importance that the EU should help combat these life-threatening diseases that are partly responsible for halting the development process. As is well known, George W. Bush has recently suspended all aid to organisations which, in any way whatsoever, offer advice on contraception and abortion. This is a step which, in the first place, discriminates profoundly against women. Secondly, it is a real threat to public health – or, rather, the absence of public health – in developing countries. That is why it is that much more important for the EU, in future, to make a determined effort in the health field. I therefore hope that the House will adopt those amendments also adopted by the Committee on Development and Cooperation."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Gemelli complimenteren met dit verslag, dat absoluut het belangrijkste verslag is waar we in deze zittingsperiode mee zullen werken. Er is een goede reden om, zoals de heer Gemelli dat doet, de Raad en de Commissie te herinneren aan de voorschriften die besloten liggen in artikel 178 van het Verdrag, die noch door de Raad, noch door de Commissie opgevolgd worden. De heer Gemelli merkt in punt 7 van het besluit heel goed op dat de ontwikkelingsbeleidsdoelstellingen moeten stroken met de op het gebied van handel en landbouw te nemen besluiten, dat het landbouwbeleid van de Europese Unie moet worden herzien, en dat de markten van de Europese Unie opengesteld moeten worden voor alle producten van de minst ontwikkelde landen. Desalniettemin hebben we zojuist een ongelofelijk pijnlijke situatie meegemaakt, want in het “alles behalve wapens”-akkoord schuift de Europese Unie de vrije toegang voor suiker helemaal naar 2009, en ook heeft zij de openstelling van haar markten voor rijst en bananen opgeschort, kortom de belangrijkste exportproducten van de 48 armste landen ter wereld. De bestrijding van armoede is het primaire doel van het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie. Om de armoede in de ontwikkelingslanden actief en constructief te bestrijden moeten we met een aantal gebieden serieus aan de slag. Er zijn met name drie uiterst belangrijke punten, die in de mededeling van de Commissie niet erg diepgaand behandeld zijn. De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal amendementen goedgekeurd voor alle drie de gebieden, namelijk reproductieve gezondheid, integratie van ontwikkelingslanden als samenwerkingspartners en het betrekken van NGO’s en de burgermaatschappij bij het besluitvormingsproces. Als je je bedenkt dat zaken als ontwikkeling en de bestrijding van armoede vooral op vrouwen neerkomen, en met name op vrouwen in de vruchtbare leeftijd, en dat de reproductieve gezondheid ook de bestrijding van HIV/aids, malaria en tuberculose omvat, dan is het opmerkelijk dat de Commissie de gezondheid, waaronder de rechten van vrouwen op reproductieve gezondheid, vrijwel altijd alleen in een bijzin noemt. Het is van het allergrootste belang dat de Europese Unie bijdraagt aan de bestrijding van deze levensbedreigende ziektes, die er mede de oorzaak van zijn dat ontwikkelingsprocessen tot stilstand komen. Zoals bekend heeft George W. Bush onlangs alle bijstand aan organisaties die op wat voor wijze dan ook adviseren over preventie en abortus, stopgezet. Deze maatregel is ten eerste uitermate discriminerend tegenover vrouwen. Ten tweede betekent het een reële bedreiging van de volksgezondheid – of het gebrek daaraan – in de ontwikkelingslanden. Des te belangrijker is het dat de Europese Unie voortaan een doelgerichte inspanning op gezondheidsgebied levert. Ik hoop daarom dat de Vergadering de amendementen aan zal nemen, die ook door de Commissie ontwikkelingssamenwerking zijn goedgekeurd."@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o senhor deputado Gemelli pelo relatório que apresentou e que é, inquestionavelmente, o relatório mais importante que iremos debater durante a presente legislatura. Existem boas razões para fazer lembrar ao Conselho e à Comissão, como faz o senhor deputado Gemelli, o estabelecido no artigo 178º do Tratado, mas que nem o Conselho nem a Comissão estão a cumprir. No nº 7 da resolução, o senhor deputado Gemelli chama a atenção, de forma brilhante, para a necessidade de garantir a coerência com os objectivos da política de desenvolvimento quando se prepararem decisões em domínios relevantes, tais como o comércio e a agricultura, da revisão da política agrícola da UE e da abertura dos mercados da UE a todas as mercadorias originárias de países menos avançados. Não obstante, acabámos de passar por uma situação extremamente delicada, nomeadamente num acordo sobre tudo excepto armamento, em que a UE adia para 2009 o livre acesso do açúcar, adiando agora também a abertura dos seus mercados ao arroz e às bananas, ou seja, aos produtos de exportação mais importantes dos 48 países mais pobres do mundo. O combate à pobreza constitui o principal objectivo da política de desenvolvimento da UE. Existe um conjunto de áreas que carecem de uma abordagem muito séria, com vista a combater a pobreza nos países em vias de desenvolvimento de forma activa e construtiva. Existem três pontos particularmente relevantes que são abordados na comunicação da Comissão de uma forma algo superficial. A Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação aprovou um conjunto de propostas de alteração a estes três aspectos, e que são, designadamente, a saúde reprodutiva, o envolvimento dos países em vias de desenvolvimento enquanto parceiros de cooperação e o envolvimento das ONG e da sociedade civil no processo de decisão. É digno de registo que a Comissão, de um modo geral, apenas faça referência à saúde, incluindo ao direito à saúde reprodutiva das mulheres, numa frase menos significante, tanto mais que o desenvolvimento e o combate à pobreza é suportado principalmente pelas mulheres, especialmente pelas mulheres em idade fértil, e que a saúde reprodutiva abrange igualmente a luta contra o HIV/SIDA, a malária e a tuberculose. É da máxima importância que a UE contribua para a luta contra estas doenças mortíferas que concorrem para travar o processo de desenvolvimento. Como é sabido, o Presidente dos EUA, George W. Bush, suspendeu recentemente toda e qualquer ajuda às organizações que, de alguma forma, prestem serviços de aconselhamento na área da prevenção e do aborto. Esta medida é, acima de tudo, profundamente discriminatória em relação às mulheres. Em segundo lugar, constitui uma ameaça real à saúde pública – ou implica a falta de saúde pública – nos países em desenvolvimento. Por isso, é muito importante que, no futuro, a UE desenvolva um esforço dirigido por objectivos no campo da saúde. Espero, portanto, que esta assembleia aprove as alterações propostas pela Comissão para o Desenvolvimento e a Cooperação."@pt11
"Herr talman! Först av allt vill jag gärna gratulera Gemelli till detta betänkande, som är det absolut viktigaste betänkande vi kommer att arbeta med under denna mandatperiod. Det finns goda skäl att, såsom Gemelli gör, påminna både rådet och kommissionen om de regler som finns i fördragets artikel 178, men som varken rådet eller kommissionen följer. I punkt 7 i resolutionen pekar Gemelli på ett lysande sätt att de utvecklingspolitiska målen måste stämma överens med de beslut som fattas på handels- och jordbruksområdet, att EU:s jordbrukspolitik skall revideras och att EU:s marknader skall öppnas för samtliga varor från de minst utvecklade länderna. Icke desto mindre har vi just upplevt det otroligt pinsamma faktum att EU i avtalet om allt annat än vapen skjuter upp den fria importen av socker ända fram till år 2009 och att EU också har skjutit upp öppnandet av sina marknader för ris och bananer, kort sagt de viktigaste exportvarorna från de 48 fattigaste länderna i världen. Kampen mot fattigdomen är det primära målet för EU:s utvecklingspolitik. För att aktivt och konstruktivt bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna finns det en rad områden, som man måste ta itu med på allvar. Det är i synnerhet tre mycket viktiga punkter, som kommissionens meddelande inte har behandlat särskilt ingående. Utskottet för utveckling och samarbete har antagit ett antal ändringsförslag på alla dessa tre punkter, nämligen mödrahälsovård, att utvecklingsländerna skall göras delaktiga som samarbetspartner och att icke-statliga organisationer och det civila samhället skall medverka i beslutsprocessen. Det är anmärkningsvärt att kommissionen i stort sett alltid bara nämner hälsovård, vari kvinnornas rätt till mödrahälsovård ingår, i en bisats, när man tänker på att utveckling och kamp mot fattigdom framför allt bärs upp av kvinnor, i synnerhet av kvinnor i fruktsam ålder, och att mödrahälsovården också omfattar bekämpning av hiv/aids, malaria och tuberkulos. Det är av största betydelse att EU bidrar till kampen mot dessa livshotande sjukdomar, som är en bidragande orsak till att utvecklingsprocesserna bromsas. George W. Bush har som bekant nyligen stoppat allt bistånd till organisationer, som på något sätt bedriver rådgivning om preventivmedel och abort. Denna åtgärd är för det första djupt diskriminerande för kvinnor. För det andra är den ett reellt hot mot folkhälsan – eller bristen på densamma – i utvecklingsländerna. Så mycket viktigare är det att EU framdeles gör en målinriktad insats på hälsoområdet. Jag hoppas därför att parlamentet kommer att anta de ändringsförslag som också utskottet för utveckling har antagit."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph