Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-28-Speech-3-156"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010228.8.3-156"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, it is a common misconception that globalisation trends and related policies are gender-neutral. This is important to bear in mind when we discuss the problems of immigrant women in Europe. Turning to the position of women in the labour market, let me recall that the Community’s employment strategy with its priorities of employability, entrepreneurship, adaptability and equal opportunities is about supporting Member States’ efforts to introduce structural reforms into their employment, social protection and taxation systems. This is a matter of equality. It is also a matter of replacing discrimination with the economic good sense of engaging the enterprise and creativity of all those who need and want to work. This requires our social model to be reformed to engage all our people, both women and men, in an inclusive economic and social Europe with equal access to opportunity, skills, personal development and the support this implies. The European Structural Funds play a major role in this process. To secure the rights of immigrant women is now fundamentally about good governance on the basis of shared values in a changing world for both sexes. It is about tolerance, modernisation and improvement of the various tools of policy. It is also about democracy and solidarity. Equal representation is a key issue here. The participation of women in political and civil life is fundamental to good governance, whether in Europe or elsewhere. Women’s voices are still not being heard sufficiently in major policy areas. Structural changes are required to make them more audible. Institution-building to meet the challenges of globalisation must be accompanied by equal and shared participation of women in the political process. Many of these things are well-known, well-established challenges. Hopefully the new thing we can do is to face those challenges with a more rigorous will to do what is politically needed. The Commission considers that zero immigration is neither realistic nor justified. The policy has never been fully implemented, not only because of the legitimate need for family reunification, but also for economic reasons. In the future, demographic factors – the ageing of our workforce and population as a whole – are likely to make immigration more, rather than less, necessary and understood. In this process we have to prevent gender-based discriminatory practices. The promotion of proactive gender equality is very necessary. In its communication on a Community immigration policy presented on 22 November last year, the Commission stated that, in the short term, immigration can be an important element of population growth and could accompany other responses to demographic change. It will not in itself be an effective way of dealing with labour market imbalances, but can help alleviate skills shortages within the context of an overall structural strategy. Migrants, including women migrants, may have a particular role to play in some of the areas particularly affected by the increase in the number of older people, while legal migrants, the majority of whom will be of working age, will play a part in reducing the financial burden of the elderly on the population of working age. In December 1999, the Commission launched a draft directive on the right of family reunification which, among other matters, gives family members the right to immediate access to education, vocational training and employment. The next steps will be the presentation of a draft directive on the status of long-term residents and a proposal on the admission of third-country nationals for the purpose of employment and self-employed activities and for the purpose of study on the territory of the Member States. The Treaty of Amsterdam explicitly includes gender equality among the objectives of the European Community. This applies to our domestic, as well as external, policies. In addition, there are several political decisions which explicitly call for gender-equality concerns to be acted upon in development cooperation. In order to strengthen the promotion of gender equality as an issue which affects all policies, programmes and projects, I will, in the near future, present to the college a programme of action for the mainstreaming of gender-equality development cooperation. The trafficking in human beings is facilitated by globalisation and by modern technologies. Trafficking in human beings, and in particular girls and women, not only involves sexual exploitation, but also labour exploitation in conditions akin to slavery. The traditional flow between certain Third World regions and Western destinations continues. What gives rise to even greater concern is the increase in the numbers of women and children trafficked into the EU from Central and Eastern European countries. The Commission has taken significant steps against this violation of human rights. Freedom from discrimination is a basic human right, be it on the grounds of nationality, sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. That is why the Commission very much welcomes that the Treaty of Amsterdam gives the Community powers to combat discrimination on all these grounds under Article 13. The promotion and protection of human rights is an integral part of the EU’s human rights policy. Immigrant women are particularly vulnerable to discrimination and social exclusion. The employment strategy and the social funds are both designed to combat discrimination and secure inclusion in society. Two directives recently adopted deal with discrimination, one related to employment and the other to racial discrimination. Both integrate the gender perspective and the programme will support transitional activities."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, det er en udbredt misforståelse, at globaliseringstendenserne og de tilhørende politikker er kønsneutrale. Det er vigtigt at huske på, når vi drøfter problemerne for indvandrerkvinder i Europa. Nu til kvindernes stilling på arbejdsmarkedet. Her skal jeg erindre om, at Fællesskabets beskæftigelsesstrategi med dens prioriteringer om beskæftigelsesevne, iværksætterånd, smidighed og lige muligheder går ud på at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at indføre strukturreformer i deres beskæftigelses-, socialsikrings- og skattesystemer. Det er et spørgsmål om lige muligheder. Det er også et spørgsmål om at erstatte forskelsbehandling med sund økonomisk fornuft, der består i at aktivere iværksætterånden og kreativiteten hos alle dem, der har brug for et arbejde, og som ønsker at arbejde. Dette kræver, at vores samfundsmodel reformeres, så alle borgere, både kvinder og mænd, medtages i et økonomisk og socialt Europa, der er åbent for alle, med lige adgang til muligheder, kvalifikationer, personlig udvikling og den støtte, dette indebærer. De europæiske strukturfonde spiller en vigtig rolle i denne proces. At sikre indvandrerkvindernes rettigheder drejer sig grundlæggende om redelig forvaltning på grundlag af fælles værdier i en verden, der er i forandring for begge køns vedkommende. Det drejer sig om tolerance, modernisering og forbedring af de forskellige politiske værktøjer. Det drejer sig også om demokrati og solidaritet. Ligelig repræsentation er et centralt tema her. Kvinders deltagelse i det politiske og civile liv er af fundamental betydning for redelig forvaltning, uanset om det er i Europa eller andetsteds. Kvinders stemmer høres stadig ikke i tilstrækkelig grad inden for vigtige politiske områder. Der er behov for strukturelle ændringer for at gøre dem mere hørbare. Opbygningen af institutioner for at tage udfordringerne ved globaliseringen op skal ledsages af kvindernes ligelige og fælles deltagelse i den politiske proces. Mange af disse ting er velkendte og konstaterede udfordringer. Forhåbentlig kan vi som noget nyt tage udfordringerne op med en mere stålsat vilje til at gøre de ting, der er nødvendige rent politisk. Kommissionen mener, at et stop for indvandringen hverken er realistisk eller velbegrundet. Den politik er aldrig blevet gennemført fuldt ud, ikke kun på grund af det legitime behov for familiesammenføring, men også af økonomiske årsager. Fremover vil demografiske faktorer - den stigende gennemsnitsalder i den erhvervsaktive befolkning og i befolkningen som helhed - sandsynligvis gøre indvandringen mere og ikke mindre nødvendig og øge forståelsen for den. I denne proces er vi nødt til at forebygge kønsbaseret diskrimination. Der er et stort behov for at gennemføre en proaktiv ligestillingspolitik. I sin meddelelse om en fælles indvandringspolitik, som blev offentliggjort den 22. november sidste år, erklærede Kommissionen, at indvandringen på kort sigt kan komme til at udgøre en vigtig faktor for befolkningstilvæksten, og at den kan ledsage andre reaktioner på de demografiske ændringer. Den vil ikke i sig selv udgøre noget effektivt svar på skævhederne på arbejdsmarkedet, men den kan bidrage til at afdæmpe manglen på kvalifikationer inden for rammerne af en overordnet strukturstrategi. Indvandrere, herunder kvindelige indvandrere, kan få en særlig rolle inden for nogle områder, som i særlig grad påvirkes af det stigende antal ældre, mens legale indvandrere, hvoraf de fleste vil være i den erhvervsaktive alder, vil komme til at spille en rolle med hensyn til at mindske ældrebyrden på den erhvervsaktive befolkning. I december 1999 offentliggjorde Kommissionen et udkast til direktiv om retten til familiesammenføring, som bl.a. giver familiemedlemmer ret til umiddelbar adgang til almen uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse. De næste skridt bliver fremlæggelsen af et udkast til direktiv om personer, der har opholdt sig længe i et bestemt land, og et forslag om indrejsetilladelse til indbyggere fra tredjelande med henblik på ansættelse og aktiviteter som selvstændige erhvervsdrivende samt studier på medlemsstaternes område. I Amsterdam-traktaten medtages lige muligheder for begge køn specifikt blandt EU's målsætninger. Dette gælder både vores interne og eksterne politikker. Endvidere findes der adskillige politiske beslutninger, hvori man udtrykkeligt opfordrer til, at spørgsmål om lige muligheder for begge køn inddrages i udviklingssamarbejdet. Med henblik på at styrke ligheden mellem mænd og kvinder som et aspekt inden for alle politikområder, programmer og projekter vil jeg i den nærmeste fremtid fremlægge et handlingsprogram for Kommissionen om mainstreaming af lige muligheder i udviklingssamarbejdet. Menneskesmugling bliver lettere som følge af globaliseringen og den moderne teknologi. Menneskesmugling, og navnlig af piger og kvinder, drejer sig ikke kun om seksuel udnyttelse, men også om udnyttelse på arbejdsmarkedet under forhold, der nærmer sig slaveri. Den traditionelle strøm mellem visse regioner i den tredje verden og de vestlige bestemmelsessteder fortsætter. Noget, der giver endnu større anledning til bekymring, er det stigende antal kvinder og børn, der smugles ind i EU fra landene i Central- og Østeuropa. Kommissionen har truffet betydelige foranstaltninger imod denne krænkelse af menneskerettighederne. Frihed fra forskelsbehandling er en grundlæggende menneskerettighed, uanset om denne skyldes nationalitet, køn, race, etnisk oprindelse, religiøs eller politisk overbevisning, alder eller seksuel orientering. Derfor glæder Kommissionen sig over, at Fællesskabet i kraft af artikel 13 i Amsterdam-traktaten har beføjelser til at bekæmpe forskelsbehandling af alle disse grunde. Fremme og beskyttelse af menneskerettighederne er en integreret del af EU's politik på menneskerettighedsområdet. Indvandrerkvinder er særligt sårbare over for forskelsbehandling og social udstødelse. Beskæftigelsesstrategien og socialfondene er begge beregnet på bekæmpelse af forskelsbehandling og på at sikre inddragelse i samfundet. To direktiver, som blev vedtaget for nylig, drejer sig om forskelsbehandling, det ene vedrører beskæftigelse og det andet racediskrimination. I begge direktiver medtages kønsperspektivet, og gennem programmet vil der blive ydet støtte til overgangsaktiviteter."@da1
". Herr Präsident, es ist ein verbreiteter Irrtum, dass Globalisierungstrends und die damit verbundenen Politik geschlechtsneutral sind. Dessen müssen wir uns bewusst sein, wenn wir die Probleme der weiblichen Einwanderer in Europa erörtern. Zur Stellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt sei daran erinnert, dass die Beschäftigungsstrategie der Gemeinschaft mit ihren Prioritäten Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit und Chancengleichheit die Bemühungen der Mitgliedstaaten um strukturelle Reformen in ihren Beschäftigungs-, Sozialversicherungs- und Steuersystemen unterstützen soll. Das ist eine Frage der Gleichstellung. Es ist auch eine Frage der Ersetzung von Diskriminierung durch eine wirtschaftliche vernünftige Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Kreativität all derer, die arbeiten müssen und arbeiten wollen. Das setzt eine Reform unseres Sozialmodells voraus, sodass alle unsere Menschen, Männer wie Frauen, in ein wirtschaftliches uns soziales Europa eingebunden werden, in dem sie gleichberechtigt sind, was ihre Möglichkeiten, ihre Qualifikation, ihre persönliche Entwicklung und die dabei erforderliche Unterstützung betrifft. Die europäischen Strukturfonds spielen in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Bei der Sicherung der Rechte weiblicher Einwanderer geht es jetzt im Wesentlichen um gutes Regieren auf der Grundlage gemeinsamer Werte in einer sich für beide Geschlechter verändernden Welt. Es geht um Toleranz, Modernisierung und um die Verbesserung der verschiedenen Werkzeuge der Politik. Die gleichgewichtige Vertretung ist in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfrage. Die Teilnahme der Frauen am politischen und gesellschaftlichen Leben ist in Europa und anderswo eine Grundbedingung für gutes Regieren. In wichtigen Politikbereichen ist die Stimme der Frauen noch immer nicht genügend hörbar. Strukturelle Veränderungen sind erforderlich, um ihnen mehr Gehör zu verschaffen. Der Aufbau von Institutionen zur Bewältigung der Erfordernisse der Globalisierung muss vom gleichberechtigten, anteiligen Mitwirken der Frauen am politischen Prozess begleitet sein. Viele dieser Herausforderungen sind seit langem wohlbekannt. Es ist zu hoffen, dass wir uns diesen Herausforderungen nunmehr mit einem neuen, erstarkten Willen stellen, um das politisch Notwendige zu tun. Nach Auffassung der Kommission ist die Null-Einwanderung weder realistisch noch rechtlich haltbar. Eine solche Politik wurde nie uneingeschränkt durchgesetzt, nicht nur wegen des legitimen Erfordernisses der Familienzusammenführung, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen. In der Zukunft werden demografische Faktoren die Alterung unserer werktätigen Bevölkerung und unserer Bevölkerung überhaupt die Einwanderung wahrscheinlich eher notwendiger und verständlicher machen als umgekehrt. In diesem Prozess müssen wir diskriminierende Praktiken aufgrund des Geschlechts verhindern. Die Förderung einer proaktiven Gleichheit von Mann und Frau ist absolut notwendig. In ihrer am 22. November vergangenen Jahres vorgelegten Mitteilung über eine Migrations- und Asylpolitik der Gemeinschaft stellte die Kommission fest, dass die Einwanderung kurzfristig ein wichtiges Element des Bevölkerungswachstums sein kann und andere Reaktionen auf den demografischen Wandel begleiten könnte. Für sich genommen, wird sie kein wirksames Mittel zur Begegnung des Ungleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt sein, aber sie kann im Kontext einer strukturellen Gesamtstrategie zur Behebung des Mangels an Fachkräften beitragen. Einwanderer, unter ihnen auch weibliche Einwanderer, können in einigen Bereichen, die vom Anwachsen der älteren Bevölkerung besonders betroffen sind, eine wichtige Rolle spielen, während die legal Eingewanderten, von denen sich die meisten im arbeitsfähigen Alter befinden, ihren Part bei der Verringerung der finanziellen Belastung spielen werden, die auf die arbeitsfähige Bevölkerung im Zusammenhang mit der älteren Bevölkerung zukommt. Im Dezember 1999 legte die Kommission den Vorschlag für eine Richtlinie zum Recht auf Familienzusammenführung vor, die Familienangehörigen unter anderem das Recht auf unmittelbaren Zugang zu Erziehung, Berufsausbildung und Beschäftigung gibt. Die nächsten Schritte werden die Vorlage des Entwurfs einer Richtlinie über den Status von langfristig in der EU wohnhaften Bürgern und ein Vorschlag über die Einreise von Bürgern aus Drittländern zum Zweck der Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit sowie zwecks Studiums im Staatsgebiet von Mitgliedstaaten sein. Gemäß dem Vertrag von Amsterdam gehört die Gleichstellung von Mann und Frau ausdrücklich zu den Zielsetzungen der Europäischen Gemeinschaft. Das trifft sowohl auf unsere Innenpolitik als auch auf unsere Außenpolitik zu. Darüber hinaus gibt es mehrere politische Entscheidungen, in denen ausdrücklich die Forderung erhoben wird, bei der Entwicklungszusammenarbeit die Belange der Gleichstellung von Mann und Frau zu berücksichtigen. Um der Förderung der Gleichstellung als ein Problem, das alle Politikbereiche, Programme und Projekte durchdringt, Nachdruck zu verleihen, werde ich dem Kollegium in naher Zukunft ein Aktionsprogramm vorlegen, in dem die Gleichstellung von Mann und Frau im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit eine wesentliche Zielsetzung sein wird. Globalisierung und moderne Technologien begünstigen den Menschenhandel. Menschenhandel, insbesondere der Handel mit Frauen und Mädchen, ist nicht immer mit sexueller Ausbeutung verbunden, sondern auch mit Ausbeutung am Arbeitsplatz unter sklavenähnlichen Bedingungen. Der traditionelle Zuwanderungsstrom aus bestimmten Regionen der Dritten Welt in den Westen hält an. Was zu noch größerer Besorgnis Anlass gibt, ist die zahlenmäßige Zunahme des Handels mit Frauen und Mädchen, die aus den Ländern Mittel- und Osteuropas in die EU einreisen. Die Kommission hat wichtige Schritte gegen diese Verletzung der Menschenrechte eingeleitet. Frei sein von Diskriminierung aufgrund der Nationalität, des Geschlechts, rassischer oder ethnischer Herkunft, der Religion oder des Glaubensbekenntnisses, der Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung ist ein grundlegendes Menschenrecht. Deshalb begrüßt es die Kommission sehr, dass der Vertrag von Amsterdam der Gemeinschaft Zuständigkeiten einräumt, um die Diskriminierung aus allen diesen unter Artikel 13 aufgeführten Gründen zu bekämpfen. Die Förderung und der Schutz der Menschenrechte ist ein fester Bestandteil der Menschenrechtspolitik der EU. Eingewanderte Frauen sind der Diskriminierung und sozialen Ausgrenzung in ganz besonderem Maße ausgesetzt. Sowohl die Beschäftigungsstrategie als auch die Sozialfonds sind geeignet, gegen die Diskriminierung vorzugehen und die Einbeziehung in die Gesellschaft zu sichern. Zwei kürzlich verabschiedete Richtlinien befassen sich mit der Diskriminierung, die eine betrifft die Beschäftigung, die andere die Rassendiskriminierung. Beide Richtlinien berücksichtigen die Frage der Gleichstellung, und das Programm wird Übergangsaktivitäten unterstützen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αποτελεί συνηθισμένη παρανόηση ότι οι τάσεις της παγκοσμιοποίησης και των συναφών πολιτικών είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Είναι σημαντικό να το έχουμε κατά νου όταν συζητάμε τα προβλήματα των μεταναστριών στην Ευρώπη. Στρεφόμενος στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι η στρατηγική απασχόλησης της Κοινότητας με τις προτεραιότητες της απασχολησιμότητας, της επιχειρηματικότητας, της προσαρμοσιμότητας και των ίσων ευκαιριών προτίθεται να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να εισάγουν διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήματα απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και φορολόγησης. Είναι ζήτημα ισότητας. Είναι επίσης ζήτημα αντικατάστασης των διακρίσεων με την οικονομική καλή έννοια της απασχόλησης του επιχειρηματικού πνεύματος και της δημιουργικότητας όλων αυτών που χρειάζονται και θέλουν να εργαστούν. Αυτό απαιτεί τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού μας προτύπου ώστε να περιλάβει όλους τους ανθρώπους μας, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, σε μια περιεκτική οικονομική και κοινωνική Ευρώπη με ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες, δεξιότητες, προσωπική ανάπτυξη και την υποστήριξη που αυτό συνεπάγεται. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των μεταναστριών αφορά τώρα βασικά την καλή διακυβέρνηση πάνω στη βάση κοινών αξιών σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο και για τα δύο φύλα. Αφορά την ανεκτικότητα, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των διαφόρων εργαλείων πολιτικής. Αφορά επίσης τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη. Η ίση εκπροσώπηση είναι ένα σημαντικό θέμα εδώ. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και αστική ζωή είναι θεμελιώδης για την καλή διακυβέρνηση, είτε στην Ευρώπη είτε αλλού. Οι φωνές των γυναικών δεν ακούγονται ακόμη επαρκώς στους σημαντικούς τομείς της πολιτικής. Απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές για να ακουστεί καλύτερα η φωνή τους. Η οικοδόμηση των θεσμών για ν’ ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης πρέπει να συνοδεύεται από ίση και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική διαδικασία. Πολλά από τα πράγματα αυτά είναι πολύ γνωστές και καλά εδραιωμένες προκλήσεις. Ελπίζουμε ότι το καινούριο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με μια πιο αμείλικτη διάθεση να πράξουμε τα πολιτικά αναγκαία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πολιτική “μηδενικής μετανάστευσης” δεν είναι ούτε ρεαλιστική ούτε ενδεδειγμένη. Η πολιτική αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ ολοκληρωτικά όχι μόνον εξαιτίας της εύλογης ανάγκης για οικογενειακή επανένωση αλλά και για οικονομικούς λόγους. Στο μέλλον, δημογραφικοί παράγοντες – η γήρανση του εργατικού δυναμικού μας και του πληθυσμού συνολικά – είναι πιθανόν να κάνουν την μετανάστευση περισσότερο, και όχι λιγότερο, αναγκαία και κατανοητή. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να αποτρέψουμε πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στο φύλο. Η προώθηση της προληπτικής ισότητας των δυο φύλων είναι πολύ αναγκαία. Στην ανακοίνωσή της σχετικά με μια κοινοτική μεταναστευτική πολιτική, που παρουσιάστηκε στις 22 Νοεμβρίου πέρυσι, η Επιτροπή δήλωσε ότι βραχυπρόθεσμα η μετανάστευση μπορεί να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την αύξηση του πληθυσμού και θα μπορούσε να συνοδεύει άλλες αντιδράσεις στην δημογραφική αλλαγή. Δεν θα αποτελέσει από μόνη της έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας, αλλά μπορεί να αμβλύνει τα ελλείμματα δεξιοτήτων εντός του πλαισίου μιας συνολικής διαρθρωτικής στρατηγικής. Οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών, ενδέχεται να έχουν να διαδραματίσουν ένα ιδιαίτερο ρόλο σε κάποιους τομείς οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, ενώ οι νόμιμοι μετανάστες, η πλειονότητα των οποίων θα είναι σε ηλικία εργασίας, θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του πληθυσμού που είναι σε ηλικία εργασίας εξαιτίας των ηλικιωμένων. Το Δεκέμβριο του 1999, η Επιτροπή εξέδωσε ένα σχέδιο οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης η οποία, μεταξύ και άλλων θεμάτων, δίνει στα μέλη της οικογένειας το δικαίωμα για άμεση πρόσβαση στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση. Τα επόμενα βήματα θα είναι η παρουσίαση του σχεδίου οδηγίας για το καθεστώς των μόνιμα εγκατεστημένων κατοίκων και η πρόταση για την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους απασχόλησης και δραστηριοτήτων αυτοαπασχόλησης και για λόγους σπουδών στην επικράτεια των κρατών μελών. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ περιλαμβάνει ρητά την ισότητα των δυο φύλων μεταξύ των στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό ισχύει τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις εξωτερικές μας πολιτικές. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές πολιτικές αποφάσεις που ζητούν ρητά να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες για την ισότητα των φύλων στην συνεργασία ανάπτυξης. Προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση της ισότητας των φύλων ως ένα ζήτημα που επιδρά σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα σχέδια, θα παρουσιάσω στο προσεχές μέλλον στο Σώμα των Επιτρόπων ένα πρόγραμμα δράσης για την ενσωμάτωση των ζητημάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία. Το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων όντων διευκολύνεται από την παγκοσμιοποίηση και από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων όντων και ειδικά αγοριών και κοριτσιών δεν περιλαμβάνει μόνο τη σεξουαλική εκμετάλλευση αλλά επίσης την εκμετάλλευση στην εργασία σε συνθήκες παρόμοιες με δουλεία. Η παραδοσιακή ροή μεταξύ ορισμένων περιοχών του τρίτου κόσμου και δυτικών προορισμών συνεχίζεται. Αυτό που εντείνει την ανησυχία είναι η αύξηση στους αριθμούς των γυναικών και των παιδιών που διακινούνται παράνομα στην ΕΕ από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Επιτροπή έχει λάβει σημαντικά μέτρα κατά της παραβίασης αυτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελευθερία από τις διακρίσεις είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα είτε λόγω εθνικότητας, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεως, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή χαιρετίζει θερμά το γεγονός ότι η Συνθήκη του Άμστερνταμ δίνει στην Κοινότητα την εξουσία να καταπολεμεί τις διακρίσεις για όλους τους παραπάνω λόγους βάσει του άρθρου 13. Η προαγωγή και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι μετανάστριες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η στρατηγική απασχόλησης και τα κοινωνικά ταμεία είναι και τα δυο σχεδιασμένα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση της ένταξης στην κοινωνία. Δυο οδηγίες που εγκρίθηκαν πρόσφατα έχουν ως αντικείμενο τις διακρίσεις, η μια αφορά την απασχόληση και η άλλη τις φυλετικές διακρίσεις. Και οι δυο ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και το πρόγραμμα θα υποστηρίξει μεταβατικές δραστηριότητες."@el8
"(EN) Señor Presidente, es un concepto erróneo muy extendido que las tendencias de la globalización y las políticas afines son imparciales en el trato de hombres y mujeres. Es importante tener esto presente cuando tratamos sobre los problemas de las mujeres inmigrantes en Europa. Volviendo sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, permítanme recordarles que la Estrategia para el Empleo de la Comunidad, con sus prioridades de empleabilidad, espíritu empresarial, adaptabilidad e igualdad de oportunidades, intenta apoyar los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a introducir reformas estructurales en sus sistemas de empleo, la protección social y el régimen fiscal. Es una cuestión de igualdad. Es asimismo una cuestión de sustituir la discriminación por el buen sentido económico, como es utilizar el espíritu emprendedor y la creatividad de todos aquellos que necesitan y quieren trabajar. Ello exige que reformemos nuestro modelo social para involucrar a toda nuestra población, mujeres y hombres, en una Europa económica y social integradora con igualdad de acceso a las oportunidades, a los conocimientos, al desarrollo personal y el apoyo que ello implica. Los Fondos estructurales europeos tienen un papel fundamental en este proceso. Para garantizar los derechos de las mujeres inmigrantes ahora lo fundamental es una buena gobernanza sobre la base de valores compartidos por ambos sexos en un mundo en transformación. Se trata de tolerancia, modernización y mejora de las distintas herramientas de la política. Se trata asimismo de democracia y solidaridad. La igualdad de representación es un factor fundamental en este sentido. La participación de las mujeres en la vida política y civil es fundamental para la buena gobernanza, tanto en Europa como en cualquier otra parte. Las voces de las mujeres aún no se oyen lo suficiente en los principales ámbitos políticos. Hacen falta cambios estructurales para hacerlas más audibles. La creación de instituciones para hacer frente a los retos de la globalización debe ir acompañada de la participación igualitaria y compartida de las mujeres en el proceso político. Muchas de estas cosas son retos de sobra conocido y muy arraigados. Ojalá que lo nuevo que hagamos sea enfrentarnos a dichos retos con una voluntad más rigurosa de hacer lo que es políticamente necesario. La Comisión considera que la inmigración cero no es ni realista ni está justificada. Esa política jamás se ha aplicado del todo, no sólo debido a la necesidad legítima de la reunificación familiar, sino también por razones económicas. En el futuro, es probable que los factores demográficos – el envejecimiento de nuestra población activa y de la población en general – hagan más necesaria la inmigración y la comprendamos mejor y no peor. En este proceso, debemos impedir las prácticas discriminatorias por razón de sexo. El fomento de la igualdad activa entre hombres y mujeres es muy necesario. En su comunicación sobre una política de inmigración comunitaria, presentada el 22 de noviembre del pasado año, la Comisión declaró que, a corto plazo, la inmigración puede ser un elemento importante de crecimiento de la población y podría aportar respuestas nuevas al cambio demográfico. Por sí sola no será una solución eficaz a los desequilibrios del mercado de trabajo, pero puede contribuir a paliar la escasez de conocimientos especializados en el contexto de una estrategia estructural integral. Los emigrantes, incluidas las mujeres, pueden desempeñar un papel especial en algunos de los ámbitos que se ven especialmente afectados por el incremento del número de personas mayores, al tiempo que los emigrantes legales, la mayoría de los cuales estarán en edad de trabajar, contribuirán a aliviar la carga financiera que representan los ancianos para la población en edad de trabajar. En diciembre de 1999, la Comisión lanzó un proyecto de directiva sobre el derecho a la reunificación familiar que, entre otras cosas, otorga a los miembros de la unidad familiar el derecho al acceso inmediato a educación, formación profesional y empleo. Los pasos siguientes serán la presentación de un proyecto de directiva sobre la situación de los residentes de larga duración y una propuesta sobre la admisión de nacionales de terceros países con fines de empleo y actividades autónomas y para cursar estudios en el territorio de los Estados miembros. El Tratado de Amsterdam incluye expresamente la igualdad de trato entre los sexos como uno de los objetivos de la Comunidad Europea. Esto es válido para nuestras políticas de ámbito nacional o de asuntos exteriores. Asimismo, existen varias decisiones políticas que defienden expresamente el respeto a la igualdad entre ambos sexos en la cooperación al desarrollo. Con vistas a reforzar el fomento de la igualdad entre ambos sexos como factor que afecta a todas las políticas, programas y proyectos, presentaré próximamente al Colegio un programa de acción en favor del principio de igualdad de oportunidades por razones de sexo en la cooperación al desarrollo. El tráfico de seres humanos se ve facilitado por la globalización y las modernas tecnologías. El tráfico de seres humanos, y en particular de muchachas y mujeres, no sólo entraña la explotación sexual, sino también la explotación laboral en condiciones cercanas a la esclavitud. El flujo tradicional entre determinadas regiones del Tercer Mundo y destinos occidentales continúa. Algo que es motivo de una preocupación aún mayor es el incremento del número de mujeres y niños que son traídos por las mafias a la UE procedentes de países de la Europa Central y Oriental. La Comisión ha adoptado medidas importantes contra esta violación de los derechos humanos. La no discriminación es un derecho humano fundamental, ya sea por motivos de nacionalidad, de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Es por ello que la Comisión acoge muy favorablemente que el Tratado de Amsterdam otorgue a la Comunidad competencias para luchar contra la discriminación por todos estos motivos en virtud del artículo 13. El fomento y la protección de los derechos humanos es parte integral de la política sobre derechos humanos de la UE. Las mujeres inmigrantes son especialmente vulnerables a la discriminación y la exclusión social. La Estrategia para el Empleo y el Fondo Social Europeo han sido concebidos para luchar contra la discriminación y garantizar la integración en la sociedad. Dos directivas adoptadas recientemente tratan sobre la discriminación, una en relación con el empleo y la otra con la discriminación racial. Ambas integran la perspectiva de género y el programa apoyará las actividades transitorias."@es12
"Arvoisa puhemies, on yleinen harhakäsitys, että globalisaatiosuuntaukset ja niihin liittyvät politiikat ovat sukupuolineutraaleja. Tämä seikka on hyvä pitää mielessä, kun keskustelemme siirtolaisnaisten ongelmista Euroopassa. Siirryn nyt naisten asemaan työmarkkinoilla, ja muistutan teille, että yhteisön työllisyysstrategian, jonka painopisteisiin kuuluvat työllistyvyys, yrittäjyys, mukautumiskyky ja yhtäläiset mahdollisuudet, tavoitteena on tukea jäsenvaltioiden ponnisteluja rakenneuudistusten toteuttamiseksi niiden työllisyys-, sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmissä. Tässä on kyse tasa-arvosta. Tässä on kyse myös syrjinnän korvaamisesta taloudellisesti kannattavalla ajattelutavalla sekä kaikkien työtä tarvitsevien ja haluavien yrittäjyyden ja luovuuden tukemisesta. Tämä edellyttää yhteiskuntamallimme uudistamista siten, että kaikki ihmiset, niin naiset kuin miehetkin, otetaan mukaan osallistuvaan taloudelliseen ja sosiaaliseen Eurooppaan, jossa kaikille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet, yhtäläinen mahdollisuus pätevyyden hankkimiseen ja yksilöiden henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä näihin liittyvää tukea. Euroopan rakennerahastoilla on merkittävä osuus tässä prosessissa. Siirtolaisnaisten oikeuksien turvaaminen liittyy pohjimmiltaan hyvään hallintotapaan, joka perustuu molempien sukupuolten yhteisiin arvoihin muuttuvassa maailmassa. Kyse on suvaitsevaisuudesta, nykyaikaistamisesta ja eri politiikan välineiden parantamisesta. Kyse on myös demokratiasta ja yhteisvastuullisuudesta. Tasa-arvoinen edustus on tässä keskeinen asia. Naisten osallistuminen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään on olennaisen tärkeää hyvälle hallintotavalle niin Euroopassa kuin kaikkialla muuallakin. Naisten ääniä ei vieläkään kuulla tarpeeksi tärkeillä poliittisilla aloilla. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia niiden kuuluvuuden parantamiseksi. Globalisaation haasteisiin vastaamiseksi tehtäviin toimielinuudistuksiin täytyy liittää naisten tasavertainen osallistuminen poliittiseen prosessiin. Useat näistä asioista ovat hyvin tunnettuja, pitkäaikaisia haasteita. Toivottavasti voimme kohdata nuo haasteet voimakkaalla tahdolla tehdä se, mitä poliittisesti tarvitaan. Komissio ei pidä "nollatasoon" perustuvaa maahanmuuttopolitiikkaa realistisena sen enempää kuin tarkoituksenmukaisenakaan. Se, ettei politiikkaa ole koskaan pantu kunnolla täytäntöön, ei johdu ainoastaan perheiden yhdistämisen oikeutetusta tarpeesta, vaan myös taloudellisista syistä. Tulevaisuudessa väestön rakenteeseen liittyvät tekijät – työvoiman ja koko väestön ikääntyminen – todennäköisesti kasvattavat pikemminkin kuin vähentävät maahanmuuton tarpeellisuutta ja ymmärrettävyyttä. Tässä prosessissa meidän täytyy ehkäistä sukupuoleen perustuvia syrjiviä käytäntöjä. Aktiivisen tasa-arvon edistäminen on erittäin tarpeellista. Viime vuonna 22. marraskuuta esittämässään yhteisön maahanmuuttopolitiikkaa koskeneessa tiedonannossa komissio sanoi, että maahanmuutto voi olla lyhyellä aikavälillä tärkeä tekijä väestön kasvulle ja saattaa tarjota muitakin vastauksia väestön rakenteen muutoksiin. Se ei ole itsessään tehokas keino työmarkkinoiden epätasapainon käsittelyyn, mutta se saattaa helpottaa työntekijäpulaa rakennepoliittisen kokonaisstrategian puitteissa. Siirtolaisilla, myös siirtolaisnaisilla, saattaa olla erityinen rooli joillakin aloilla, joilla ikääntyneiden ihmisten lisääntyminen vaikuttaa voimakkaimmin, samalla kun lailliset siirtolaiset, joista suurin osa on tuolloin työiässä, auttavat keventämään vanhuksista työikäiselle väestölle aiheutuvaa taloudellista taakkaa. Komissio esitti joulukuussa 1999 perheiden yhdistämistä koskevan direktiiviluonnoksen, jossa perheenjäsenille annetaan muun muassa oikeus saada välittömästi yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä työtä. Seuraavassa vaiheessa esitetään direktiiviluonnos pysyvästi maahan asettautuneiden asemasta ja ehdotus kolmansien maiden kansalaisten päästämisestä jäsenvaltioiden alueelle palkkatyötä ja itsenäistä ammatinharjoittamista sekä opiskelua varten. Amsterdamin sopimuksessa on selkeästi mainittu sukupuolten tasa-arvo yhtenä Euroopan yhteisön tavoitteista. Tämä koskee niin sisäisiä kuin ulkoisia politiikkojamme. Lisäksi on tehty useita poliittisia päätöksiä, joilla nimenomaan vaaditaan, että kehitysyhteistyössä otetaan huomioon tasa-arvoa koskevat näkökohdat. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi asiana, joka koskettaa kaikkia politiikkoja, ohjelmia ja hankkeita, esittelen lähiaikoina komission jäsenten kollegiolle toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta kehitysyhteistyön alalla. Globalisaatio ja nykyteknologia helpottavat ihmisillä käytävää kauppaa. Ihmisillä ja etenkin tytöillä ja naisilla käytävään kauppaan ei liity ainoastaan seksuaalista hyväksikäyttöä, vaan myös työvoiman hyväksikäyttöä orjatyötä muistuttavissa oloissa. Perinteinen muuttovirta tiettyjen kolmannen maailman alueiden ja länsimaisten määränpäiden välillä jatkuu yhä. Vielä huolestuttavampaa on EU:hun Keski- ja Itä-Euroopasta kaupattujen naisten ja tyttöjen määrän lisääntyminen. Komissio on ryhtynyt merkittäviin toimiin ihmisoikeusrikkomuksia vastaan. Oikeus olla joutumatta syrjinnän kohteeksi on yksi perusihmisoikeuksista, olipa syrjinnän taustalla kansallisuus, sukupuoli, rotu tai etninen alkuperä, uskonto tai vakaumus, vammaisuus, ikä tai sukupuolinen suuntautuminen. Siksi komissio on erittäin tyytyväinen, että Amsterdamin sopimuksessa annetaan sen 13 artiklassa yhteisölle valta torjua kaikilla näillä perusteilla tapahtuvaa syrjintää. Ihmisoikeuksien edistäminen ja suojeleminen ovat olennaisia osia EU:n ihmisoikeuspolitiikkaa. Siirtolaisnaiset ovat erityisen alttiita syrjinnälle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle. Työllisyysstrategia ja sosiaalirahastot on suunniteltu syrjinnän torjumiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden turvaamiseksi. Kaksi hiljattain hyväksyttyä direktiiviä käsittelee syrjintää, toinen liittyy työntekoon ja toinen rotusyrjintään. Molempiin on sisällytetty sukupuolinäkökulma ja ohjelma tukee siirtymävaiheen toimia."@fi5
"Monsieur le Président, on commet souvent l'erreur de penser que les tendances observées en matière de globalisation et de politiques y afférentes n'ont pas de répercussions sexospécifiques. Il importe d'avoir cela à l'esprit lorsque nous discutons des problèmes des femmes migrantes en Europe. Pour ce qui est de la position des femmes sur le marché de l'emploi, permettez-moi de rappeler que la stratégie communautaire pour l'emploi, avec les priorités qu'elle accorde à l'employabilité, à l'esprit d'entreprise, à l'adaptabilité et à l'égalité des chances, vise à soutenir les efforts déployés par les États membres en vue d'introduire des réformes structurelles dans les systèmes qui sont les leurs en matière d'emploi, de protection sociale et de fiscalité. C'est une question d'égalité. Mais la question est aussi de substituer à la discrimination le bon sens économique qui veut qu'on exploite l'esprit d'entreprise et la créativité de tous ceux qui doivent et veulent travailler. Cela exige la réforme de notre modèle social en vue de mêler l'ensemble de nos concitoyens à une Europe inclusive sur le plan économique et social - une Europe fondée sur l'égalité des chances, l'égalité en matière d'accès aux compétences et aux possibilités de développement personnel ainsi qu'au soutien que cela implique. Les fonds structurels européens jouent un rôle essentiel dans ce processus. De nos jours, garantir les droits des femmes migrantes est une question fondamentale de bonne gouvernance, fondée sur des valeurs partagées par les deux sexes dans un monde en mutation. C'est une question de tolérance, de modernisation et d'amélioration des différents instruments politiques. C'est aussi une question de démocratie et de solidarité. En la matière, l'égalité de représentation est une question cruciale. La participation des femmes à la vie civile et politique est fondamentale pour la bonne gouvernance, que ce soit en Europe ou ailleurs. La voix des femmes ne recueille toujours pas un écho suffisant dans des domaines politiques essentiels. Pour qu'elle soit plus audible, des changements structurels s'imposent. Le développement d'institutions aptes à faire face aux défis de la mondialisation doit s'accompagner d'une participation équilibrée des femmes au processus politique. Nombre de ces choses sont des défis bien connus, bien établis. Espérons que nous parviendrons désormais à y faire face avec une volonté plus rigoureuse d'accomplir ce qui est politiquement nécessaire. La Commission estime que l'immigration zéro n'est pas plus réaliste que justifiée. Cette politique n'a jamais été pleinement mise en œuvre, non seulement en raison du besoin légitime de regroupement familial mais aussi pour des raisons économiques. À l'avenir, il est probable que les facteurs démographiques - vieillissement de la main-d'œuvre et de la population dans son ensemble - augmenteront - plutôt qu'ils ne diminueront - la nécessité de l'immigration et amélioreront sa perception. Dans ce processus, il nous faut prévenir toute pratique discriminatoire fondée sur le sexe. La promotion d'une égalité proactive entre les sexes est tout à fait nécessaire. Dans sa communication relative à une politique communautaire en matière d'immigration, présentée le 22 novembre de l'année dernière, la Commission affirmait qu'à court terme, l'immigration pouvait être un élément important de la croissance démographique et pouvait accompagner d'autres réponses à la mutation démographique. Elle ne constitue pas, en tant que telle, une manière efficace de répondre aux déséquilibres du marché du travail mais elle peut contribuer à atténuer les insuffisances en personnel qualifié, dans le contexte d'une stratégie structurelle globale. Les migrants, y compris les femmes migrantes, pourraient avoir un rôle particulier à jouer dans certaines zones particulièrement touchées par l'augmentation du nombre de personnes âgées tandis que les immigrants légaux, dont la majorité sera en âge de travailler, joueront un rôle dans la diminution du poids financier que font peser les personnes âgées sur la population active. En décembre 1999, la Commission a lancé un projet de directive sur le droit au regroupement familial qui octroie notamment aux membres de la famille le droit d'accès immédiat à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi. Les prochaines mesures consisteront en la présentation d'un projet de directive sur le statut des résidents de longue durée et d'une proposition portant sur les conditions d'admission dans l'Union européenne de ressortissants de pays tiers qui souhaitent y exercer une activité professionnelle, salariée ou indépendante, ou y suivre des études. Le traité d'Amsterdam inclut explicitement l'égalité des sexes parmi les objectifs de la Communauté européenne. Cela s'applique à nos politiques internes et à nos actions extérieures. De plus, plusieurs décisions politiques nous invitent explicitement à tenir compte des questions d'égalité des sexes en matière de coopération au développement. En vue de renforcer la promotion de cette ligne de conduite afin qu'elle affecte l'ensemble des politiques, programmes et projets, je soumettrai prochainement au collège un programme d'action communautaire en vue de l'intégration de l'égalité des sexes dans la coopération au développement. La traite d'êtres humains est facilitée par la mondialisation et les technologies modernes. Elle implique, notamment lorsqu'elle touche les jeunes filles et les femmes, non seulement l'exploitation sexuelle mais aussi l'exploitation économique dans des conditions proches de l'esclavage. Le flux traditionnel entre certaines régions du tiers monde et les destinations occidentales se poursuit. Plus préoccupante encore est l'augmentation du nombre de femmes et d'enfants introduits clandestinement dans l'UE à partir de pays d'Europe centrale et orientale. La Commission a pris des mesures significatives contre cette violation des droits de l'homme. Être à l'abri de toute discrimination est un droit de l'homme fondamental, que cette discrimination soit fondée sur la nationalité, le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. C'est pourquoi la Commission se réjouit que le traité d'Amsterdam octroie à la Communauté, en son article 13, des pouvoirs lui permettant de lutter contre toute discrimination fondée sur ces motifs. La promotion et la protection des droits de l'homme fait partie intégrante de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme. Les femmes migrantes sont particulièrement vulnérables à la discrimination et à l'exclusion sociale. La stratégie pour l'emploi et les fonds sociaux sont tous deux conçus pour lutter contre la discrimination et garantir l'inclusion dans la société. Deux directives récemment adoptées traitent de la discrimination ; l'une est liée à l'emploi, l'autre à la discrimination raciale. Toutes deux intègrent la dimension du sexe et le programme appuiera des activités transitoires."@fr6
"Signor Presidente, è comunemente diffusa l’erronea convinzione che la tendenza alla globalizzazione e le politiche in materia siano neutrali in termini di genere. E’ un fatto da tenere a mente quando discutiamo dei problemi connessi alle donne migranti in Europa. Per tornare alla posizione delle donne sul mercato del lavoro, mi si lasci ricordare che la strategia della Comunità in materia di occupazione, i cui pilastri sono la capacità di inserimento professionale, l'imprenditorialità, l'adattabilità e la parità di opportunità, mira a sostenere l’impegno degli Stati membri volto ad introdurre riforme strutturali nei propri regimi fiscali, di sviluppo occupazionale e di protezione sociale, una materia questa che coinvolge il tema della parità. Si tratta di eliminare la discriminazione per fare posto al buonsenso economico, in modo da avvantaggiarsi dello spirito di intraprendenza e della creatività di quanti vogliono e hanno bisogno di lavorare. Questo aspetto richiede una riforma del nostro modello sociale in grado di coinvolgere tutti i nostri cittadini, uomini e donne, nella costruzione di un’Europa sociale ed economica basata sulla partecipazione, un’Europa che garantisca parità di accesso alle opportunità, alla qualificazione delle competenze, allo sviluppo individuale e al sostegno che tali elementi implicano. In questo processo, i Fondi strutturali europei svolgono un ruolo fondamentale. In un mondo la cui trasformazione riguarda entrambi i sessi, la garanzia dei diritti delle donne migranti è fondamentalmente legata, nella fase attuale, ad un’idea di buon governo basata su valori condivisi, alla tolleranza, alla modernizzazione e al miglioramento dei vari strumenti politici. Essa coinvolge temi quali la democrazia e la solidarietà e, a tale riguardo, l’equa rappresentanza è un fattore fondamentale. La partecipazione delle donne alla vita civile e politica è un elemento essenziale per il buon governo, in Europa come in qualsiasi altra parte del mondo. La voce delle donne non si fa ancora sentire con la forza sufficiente nelle aree politiche più rilevanti e perché essa diventi udibile è necessario attuare una serie di modifiche strutturali. Il potenziamento delle istituzioni, volto a rispondere alle sfide della globalizzazione, deve accompagnarsi ad una piena ed equa partecipazione delle donne al processo politico. Molti di questi temi sono ben noti a tutti e costituiscono ognuno una sfida concreta, nonché, come auspico, l’opportunità per noi tutti di fare quanto è politicamente necessario con rinnovato e più rigoroso impegno. La Commissione ritiene che la cosiddetta “immigrazione zero” sia irrealizzabile e ingiustificata. Tale politica non è mai stata pienamente applicata, e non solo a causa del bisogno legittimo di riunificazione delle famiglie, ma anche per ragioni di ordine economico. In futuro, fattori demografici quali l’invecchiamento della forza lavoro e della popolazione nel suo complesso, faranno sì che l’immigrazione sarà non meno bensì più necessaria, e come tale maggiormente accettata. In tale processo, dobbiamo prevenire qualsiasi pratica discriminatoria rispetto al genere. La promozione di un’attiva uguaglianza dei sessi è quindi quanto mai indispensabile. Nella comunicazione in materia di politiche comunitarie di immigrazione, presentata lo scorso 22 novembre, la Commissione afferma che, sul breve periodo, l’immigrazione potrebbe costituire un importante fattore di crescita della popolazione, insieme ad altre risposte al mutamento demografico. Essa di per sé non è un modo efficace per fronteggiare gli squilibri del mercato del lavoro, ma può servire ad attenuare le carenze di competenze qualificate, purché inserita in una strategia strutturale complessiva. Gli immigranti, ivi incluse le donne, possono assumere un ruolo specifico in alcune aree particolarmente colpite dall’innalzamento dell'età della popolazione, quando si consideri che gli immigrati legali, la maggioranza dei quali saranno in età lavorativa, contribuiranno a ridurre l’onere finanziario degli anziani sulla popolazione attiva. Nel dicembre 1999, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sul diritto al ricongiungimento familiare, la quale, tra le altre cose, concede ai membri della famiglia il diritto immediato di accesso all’istruzione, alla formazione professionale e all’occupazione. Le fasi successive consisteranno nella presentazione di una proposta di direttiva sul riconoscimento delle persone stabilite a titolo duraturo e una proposta in materia di ammissione dei cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio degli Stati membri per svolgere attività lavorative subordinate e autonome e per motivi di studio. Il Trattato di Amsterdam include esplicitamente l’uguaglianza dei sessi tra gli obiettivi della Comunità europea. Il principio si applica tanto alle politiche interne quanto a quelle esterne. Oltre a ciò, esiste una serie di decisioni politiche che richiedono il rispetto dell’uguaglianza dei sessi negli interventi di cooperazione allo sviluppo. Per rafforzare la promozione della parità di genere come tema che riguarda tutte le politiche, i programmi e i progetti, presenterò a breve, in sede di Commissione, un programma di azione finalizzato all’integrazione generalizzata della parità di genere nella cooperazione allo sviluppo. La globalizzazione e le tecnologie moderne sono fattori che agevolano la tratta degli esseri umani, un fenomeno che, in particolare per quel che riguarda donne e ragazze, implica lo sfruttamento non solo sessuale, ma anche lavorativo in condizioni analoghe alla schiavitù. Il flusso tradizionale tra talune regioni del Terzo mondo e le aree occidentali non accenna a diminuire, ma ciò che preoccupa assai di più è l’incremento del traffico di donne e bambini provenienti dai paesi dell’Europa centrale e orientale nel territorio dell’Unione. La Commissione ha intrapreso alcuni passi significativi contro tale violazione dei diritti dell’uomo. E’ infatti un diritto fondamentale dell’uomo non subire discriminazioni per ragioni legate alla nazionalità, al sesso, all’origine razziale o etnica, alla religione, alla fede, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale. Per questa ragione, la Commissione considera estremamente positivo il fatto che il Trattato di Amsterdam, in base all’articolo 13, conceda alla Comunità i poteri necessari per combattere ogni discriminazione fondata sui detti motivi. La promozione e la tutela dei diritti dell’uomo è parte integrante delle politiche comunitarie in materia. Le donne migranti sono soggetti particolarmente esposti alla discriminazione e all’esclusione sociale. La strategia in materia di occupazione e il Fondo sociale sono entrambi concepiti per contrastare la discriminazione e garantire la partecipazione alla vita sociale. Sono state recentemente adottate due direttive in materia di discriminazione, la prima concernente l’occupazione, la seconda relativa alla discriminazione razziale. Il tema della specificità di genere è stato integrato in ambedue i testi e il programma sosterrà una serie di attività transitorie."@it9
". – Mr President, it is a common misconception that globalisation trends and related policies are gender-neutral. This is important to bear in mind when we discuss the problems of immigrant women in Europe. Turning to the position of women in the labour market, let me recall that the Community’s employment strategy with its priorities of employability, entrepreneurship, adaptability and equal opportunities is about supporting Member States’ efforts to introduce structural reforms into their employment, social protection and taxation systems. This is a matter of equality. It is also a matter of replacing discrimination with the economic good sense of engaging the enterprise and creativity of all those who need and want to work. This requires our social model to be reformed to engage all our people, both women and men, in an inclusive economic and social Europe with equal access to opportunity, skills, personal development and the support this implies. The European Structural Funds play a major role in this process. To secure the rights of immigrant women is now fundamentally about good governance on the basis of shared values in a changing world for both sexes. It is about tolerance, modernisation and improvement of the various tools of policy. It is also about democracy and solidarity. Equal representation is a key issue here. The participation of women in political and civil life is fundamental to good governance, whether in Europe or elsewhere. Women’s voices are still not being heard sufficiently in major policy areas. Structural changes are required to make them more audible. Institution-building to meet the challenges of globalisation must be accompanied by equal and shared participation of women in the political process. Many of these things are well-known, well-established challenges. Hopefully the new thing we can do is to face those challenges with a more rigorous will to do what is politically needed. The Commission considers that zero immigration is neither realistic nor justified. The policy has never been fully implemented, not only because of the legitimate need for family reunification, but also for economic reasons. In the future, demographic factors – the ageing of our workforce and population as a whole – are likely to make immigration more, rather than less, necessary and understood. In this process we have to prevent gender-based discriminatory practices. The promotion of proactive gender equality is very necessary. In its communication on a Community immigration policy presented on 22 November last year, the Commission stated that, in the short term, immigration can be an important element of population growth and could accompany other responses to demographic change. It will not in itself be an effective way of dealing with labour market imbalances, but can help alleviate skills shortages within the context of an overall structural strategy. Migrants, including women migrants, may have a particular role to play in some of the areas particularly affected by the increase in the number of older people, while legal migrants, the majority of whom will be of working age, will play a part in reducing the financial burden of the elderly on the population of working age. In December 1999, the Commission launched a draft directive on the right of family reunification which, among other matters, gives family members the right to immediate access to education, vocational training and employment. The next steps will be the presentation of a draft directive on the status of long-term residents and a proposal on the admission of third-country nationals for the purpose of employment and self-employed activities and for the purpose of study on the territory of the Member States. The Treaty of Amsterdam explicitly includes gender equality among the objectives of the European Community. This applies to our domestic, as well as external, policies. In addition, there are several political decisions which explicitly call for gender-equality concerns to be acted upon in development cooperation. In order to strengthen the promotion of gender equality as an issue which affects all policies, programmes and projects, I will, in the near future, present to the college a programme of action for the mainstreaming of gender-equality development cooperation. The trafficking in human beings is facilitated by globalisation and by modern technologies. Trafficking in human beings, and in particular girls and women, not only involves sexual exploitation, but also labour exploitation in conditions akin to slavery. The traditional flow between certain Third World regions and Western destinations continues. What gives rise to even greater concern is the increase in the numbers of women and children trafficked into the EU from Central and Eastern European countries. The Commission has taken significant steps against this violation of human rights. Freedom from discrimination is a basic human right, be it on the grounds of nationality, sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. That is why the Commission very much welcomes that the Treaty of Amsterdam gives the Community powers to combat discrimination on all these grounds under Article 13. The promotion and protection of human rights is an integral part of the EU’s human rights policy. Immigrant women are particularly vulnerable to discrimination and social exclusion. The employment strategy and the social funds are both designed to combat discrimination and secure inclusion in society. Two directives recently adopted deal with discrimination, one related to employment and the other to racial discrimination. Both integrate the gender perspective and the programme will support transitional activities."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, het is een algemene misvatting dat tendensen in verband met de mondialisering en daaraan gerelateerd beleid geen genderaspecten kennen. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden als wij het hebben over de problemen van vrouwelijke immigranten in Europa. Wat betreft de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, wil ik erop wijzen dat de werkgelegenheidsstrategie van de Gemeenschap, met haar prioriteiten van inzetbaarheid, ondernemerschap, flexibiliteit en gelijke kansen, bedoeld is om de inspanningen van lidstaten te steunen bij het invoeren van structurele hervormingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming en belastingstelsels. Het gaat hier om gelijkheid. Maar het gaat er ook om, in plaats van discriminatie, te kiezen voor het economisch gezonde verstand, om gebruik te maken van de ondernemerszin en creativiteit van al diegenen die werk willen en werk nodig hebben. Hiervoor is een hervorming van ons sociaal model nodig, zodat alle mensen, vrouwen en mannen, ingezet worden in een niet-discriminerend economisch en sociaal Europa met gelijke toegang tot kansen, vakkennis, persoonlijke ontwikkeling en de ondersteuning die hiervoor nodig is. De Europese Structuurfondsen spelen een voorname rol bij dit proces. Om de rechten van vrouwelijke immigranten zeker te stellen, is een goed bestuur op basis van gedeelde waarden in een voor beide geslachten veranderende wereld van fundamenteel belang. Het draait om tolerantie, modernisering en verbetering van de diverse beleidsinstrumenten. Het draait ook om democratie en solidariteit. Gelijke vertegenwoordiging speelt hierin een cruciale rol. De deelname van vrouwen aan het politieke en maatschappelijke leven is essentieel voor een goed bestuur, in Europa en elders. De stem van vrouwen wordt nog steeds niet voldoende gehoord op de voornaamste beleidsterreinen. Er moeten structurele veranderingen komen om ervoor te zorgen dat de stem van vrouwen beter gehoord wordt. De opbouw van instellingen om de uitdagingen van de mondialisering aan te gaan moet gepaard gaan met gelijke en gedeelde participatie van vrouwen in het politieke proces. Veel van deze zaken vormen bekende en algemeen erkende uitdagingen. Het nieuwe wat we hopelijk kunnen doen is deze uitdagingen oppakken met een grotere vastberadenheid om die maatregelen te nemen die politiek noodzakelijk zijn. De Commissie is van mening dat een "nul-immigratie"-beleid niet realistisch noch gerechtvaardigd is. Dit beleid is nooit volledig uitgevoerd: niet alleen vanwege de legitieme noodzaak van gezinshereniging maar ook om economische redenen. In de toekomst zullen demografische factoren, zoals de vergrijzing van de actieve bevolking en de bevolking als geheel, immigratie eerder een meer dan een minder noodzakelijk en geaccepteerd verschijnsel maken. Bij deze ontwikkeling moeten wij ervoor zorgen dat discriminatie op grond van geslacht wordt voorkomen. De bevordering van positieve acties voor gelijke kansen voor vrouwen is zeer noodzakelijk. In haar mededeling inzake gemeenschappelijk immigratiebeleid die de Commissie op 22 november van het vorig jaar heeft voorgelegd, wordt verklaard dat immigratie op de korte termijn een belangrijke factor kan zijn in de bevolkingsgroei en dat die vergezeld kan gaan met andere reacties op demografische veranderingen. Op zichzelf is immigratie geen doelmatige manier om scheve verhoudingen op de arbeidsmarkt aan te pakken, maar kan ze wel bijdragen aan een verlichting van tekorten aan bepaalde kwalificaties in het kader van een algemene structurele strategie. Migranten, waaronder vrouwelijke migranten, kunnen een bijzondere rol spelen op sommige terreinen die in het bijzonder worden getroffen door de groei van het aantal ouderen. De legale migranten, die voor het merendeel de leeftijd van de actieve beroepsbevolking zullen hebben, spelen dan een rol bij het verminderen van de financiële druk van de ouderen op de beroepsbevolking. In december 1999 kwam de Commissie met een ontwerprichtlijn over het recht op gezinshereniging, die onder meer gezinsleden het recht geeft op onmiddellijke toegang tot onderwijs, beroepsopleiding en werk. De volgende stap zal een ontwerprichtlijn zijn over de status van mensen die gedurende een langere periode in een land verblijven en een voorstel voor de toelating van inwoners uit derde landen voor de vervulling van vacatures en zelfstandige beroepsactiviteiten en voor studies op het grondgebied van de lidstaten. Het Verdrag van Amsterdam omvat nadrukkelijk de doelstelling van gelijke kansen voor mannen en vrouwen als een van de doelstellingen van de Europese Gemeenschap. Dit is van toepassing op zowel het intern als het extern beleid. Bovendien zijn er een aantal politieke besluiten die expliciet het accent leggen op de aanpak van de genderproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking. Om de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, als een kwestie die effect heeft op alle beleidsmaatregelen, programma's en projecten, een extra impuls te geven, zal ik binnenkort de Commissie een actieprogramma voor "gendermainstreaming" in de ontwikkelingssamenwerking presenteren. Mensenhandel wordt vergemakkelijkt door de mondialisering en door moderne technologieën. Mensenhandel, en vooral handel in meisjes en vrouwen, heeft niet alleen betrekking op seksuele uitbuiting, maar ook arbeidsuitbuiting onder omstandigheden die aan slavernij grenzen. De traditionele migratiestroom tussen bepaalde regio’s van de derde wereld en westerse bestemmingslanden gaat door. Nog meer zorgen baart de toename van het aantal vrouwen en kinderen dat vanuit Centraal en Oost-Europese landen de EU wordt binnengesmokkeld. De Commissie heeft belangrijke stappen genomen tegen deze schending van de mensenrechten. Gevrijwaard worden van discriminatie is een fundamenteel mensenrecht, of het nu gaat om discriminatie op grond van nationaliteit, geslacht, ras of etnische afkomst, religie of geloof, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Dat is de reden waarom de Commissie zozeer toejuicht dat het Verdrag van Amsterdam krachtens artikel 13 de Gemeenschap de bevoegdheden verleent om discriminatie op al deze gronden te bestrijden. De bevordering en bescherming van de mensenrechten is een integraal onderdeel van het EU-beleid voor de mensenrechten. Vrouwelijke immigranten zijn uiterst kwetsbaar voor discriminatie en maatschappelijke uitsluiting. De Europese strategie voor de werkgelegenheid en de sociale fondsen zijn er beide speciaal op gericht om discriminatie te bestrijden en deelname aan de samenleving te waarborgen. Er zijn recentelijk twee richtlijnen met betrekking tot discriminatie aangenomen: een behandelt het thema werkgelegenheid en de andere rassendiscriminatie. Beide richtlijnen zijn opgesteld vanuit een genderperspectief en het programma zal overgangsactiviteiten ondersteunen."@nl2
"Senhor Presidente, é habitual pensar, erradamente, que as tendências no sentido da globalização e as políticas relacionadas com este fenómeno são neutras do ponto de vista dos géneros. É importante ter este aspecto presente quando discutimos os problemas das mulheres imigrantes na Europa. Passando à situação das mulheres no mercado de trabalho, permitam­me que recorde que a estratégia comunitária para o emprego, com as suas prioridades que são a empregabilidade, o espírito de empresa, a adaptabilidade e a igualdade de oportunidades, tem a ver com apoiar os esforços dos Estados­Membros no sentido de introduzir reformas estruturais nos seus sistemas de emprego e de protecção social e nos seus sistemas fiscais. Aqui trata­se de uma questão de igualdade. E é também uma questão de substituir a discriminação pelo bom senso económico do envolvimento da empresa e da criatividade de todos os que precisam de trabalhar e querem trabalhar. Isto exige uma reforma do nosso modelo social, por forma a envolver todas as pessoas, homens e mulheres, numa Europa económica e social inclusiva, com igualdade de acesso a oportunidades, competências e desenvolvimento pessoal, e com o apoio que isto implica. Os fundos estruturais europeus desempenham um papel muito importante neste processo. Assegurar os direitos das mulheres imigrantes tem, hoje em dia, fundamentalmente a ver com boa governação com base em valores partilhados num mundo em mudança para ambos os sexos. Tem a ver com tolerância, com modernização e com o melhoramento dos vários instrumentos de acção. Tem também a ver com democracia e solidariedade. A igualdade na representação é uma questão crucial. A participação das mulheres na vida política e na sociedade civil é fundamental para a boa governação, seja na Europa ou em qualquer outra parte. A voz das mulheres continua a não ser suficientemente ouvida em domínios de actuação importantes. São necessárias mudanças estruturais para tornar essa voz mais audível. O desenvolvimento institucional para fazer face aos desafios da globalização tem de ser acompanhado por uma participação igual e partilhada das mulheres no processo político. Muitos destes aspectos são desafios bem conhecidos e estabelecidos. O que esperamos poder fazer de novo é enfrentar esses desafios com uma vontade mais rigorosa de fazer o que é politicamente necessário. A Comissão considera que uma taxa zero de imigração não é realista nem se justifica. É uma política que nunca foi inteiramente aplicada, não só devido à necessidade legítima de reagrupamento familiar, mas também por razões económicas. No futuro, é provável que os factores demográficos - o envelhecimento da nossa mão­de­obra e da população em geral - tornem a imigração mais necessária e mais compreendida, e não o contrário. Neste processo, temos de evitar práticas discriminatórias com base no género. A promoção activa da igualdade entre os géneros é muito necessária. Na sua comunicação relativa a uma política comunitária de imigração, apresentada em 22 de Novembro do ano passado, a Comissão afirmou que, a curto prazo, a imigração poderá ser um elemento importante do crescimento populacional e poderá acompanhar outras respostas à mudança demográfica. Não será, em si, um meio eficaz de enfrentar desequilíbrios do mercado de trabalho, mas poderá ajudar a minorar situações de carência de mão­de­obra no contexto de uma estratégia estrutural geral. Os migrantes, incluindo as mulheres migrantes, podem ter um papel especial a desempenhar em algumas das áreas particularmente afectadas pelo aumento do número de pessoas idosas, enquanto os migrantes legais, a maioria dos quais estará em idade activa, desempenharão um papel na redução do ónus financeiro dos mais idosos sobre a população em idade activa. Em Dezembro de 1999, a Comissão lançou uma proposta de directiva sobre o direito ao reagrupamento familiar que, entre outras coisas, confere aos membros da família o direito ao acesso imediato à educação, à formação profissional e ao emprego. Os próximos passos serão a apresentação de uma proposta de directiva sobre o estatuto dos residentes de longa duração e de uma proposta relativa à admissão de nacionais de países terceiros para fins de emprego e de exercício de actividades independentes e para fins de estudo no território dos Estados­Membros. O Tratado de Amesterdão inclui explicitamente a igualdade entre géneros nos objectivos da Comunidade Europeia. Isso aplica­se tanto às nossas políticas internas como às políticas externas. Além disso, há várias decisões políticas que solicitam expressamente que as preocupações em matéria de igualdade entre sexos sejam tidas em consideração na cooperação para o desenvolvimento. A fim de reforçar a promoção da igualdade entre sexos enquanto questão que afecta todas as políticas, programas e projectos, vou apresentar proximamente ao colégio de Comissários um programa de acção em favor da inclusão da igualdade entre géneros na cooperação para o desenvolvimento. O tráfico de seres humanos é facilitado pela globalização e pelas tecnologias modernas. O tráfico de seres humanos, em especial de raparigas e mulheres, envolve não só exploração sexual, mas também exploração laboral, em condições próximas da escravatura. O fluxo tradicional entre determinadas regiões do Terceiro Mundo e destinos no Ocidente continua. Mas o que dá origem a uma preocupação ainda maior é o aumento do número de mulheres e crianças objecto de tráfico dos países da Europa Central e Oriental para a União Europeia. A Comissão tomou medidas significativas contra esta violação dos direitos do Homem. Não ser objecto de discriminação é um direito fundamental do Homem, quer se trate de discriminação com base na nacionalidade, no sexo, na origem racial ou étnica, na religião ou crença, em deficiências, na idade ou na orientação sexual. É por essa razão que a Comissão saúda verdadeiramente o facto de o Tratado de Amsterdão conferir à Comunidade poderes para combater a discriminação com base em qualquer um destes motivos, nos termos do artigo 13º. A promoção e protecção dos direitos do Homem é parte integrante da política da União Europeia em matéria de direitos do Homem. As mulheres imigrantes são particularmente vulneráveis à discriminação e à exclusão social. Tanto a estratégia para o emprego como os fundos sociais foram concebidos para combater a discriminação e assegurar a inclusão social. Duas directivas recentemente adoptadas tratam de discriminação, uma ligada ao emprego e a outra à discriminação racial. Ambas incorporam a perspectiva sexual, e o programa vai apoiar actividades de transição."@pt11
"Herr talman! Det är en allmän missuppfattning att globaliseringens trender och sammanhörande politiska strategier är könsneutrala. Detta är viktigt att komma ihåg när vi diskuterar problemen för invandrade kvinnor i Europa. Tillåt mig, när det gäller kvinnors ställning på arbetsmarknaden, att påminna om att gemenskapens sysselsättningsstrategi med dess prioritering av anställbarhet, entreprenörskap, anpassningsförmåga och lika möjligheter handlar om att stödja medlemsstaternas ansträngningar för att införa strukturella reformer i sina system för sysselsättning, socialskydd och beskattning. Det handlar om jämställdhet. Det handlar också om att ersätta diskriminering med den ekonomiskt sunda klokheten att utnyttja den företagsamhet och kreativitet som finns hos alla dem som behöver och vill arbeta. För detta krävs att vår sociala modell reformeras, så att alla människor i vår union – både kvinnor och män – kan sysselsättas i ett allomfattande ekonomiskt och socialt Europa med lika tillträde till möjligheter, kompetens, personlig utveckling och det stöd som detta förutsätter. De europeiska strukturfonderna spelar en huvudroll i denna process. Frågan om att skydda invandrade kvinnors rättigheter handlar nu i grund och botten om god samhällsstyrning på grundval av delade värderingar i en föränderlig värld för båda könen. Det handlar om tolerans, modernisering och förbättring av de olika politiska verktygen. Det handlar också om demokrati och solidaritet. Lika företrädande är här en nyckelfråga. Kvinnors deltagande i det politiska och civila livet är en grundläggande förutsättning för god samhällsstyrning, antingen det är i Europa eller någon annanstans. Kvinnornas röst hörs fortfarande inte tillräckligt på de viktiga politikområdena. Det krävs strukturella förändringar för att göra den mer hörbar. Institutionsbyggnad för att möta globaliseringens utmaningar måste åtföljas av ett jämlikt och delat deltagande av kvinnor i den politiska processen. Många av de här sakerna är välkända och väl fastställda utmaningar. Det nya som vi kan göra är att förhoppningsvis bemöta dessa utmaningar med en strängare vilja att göra vad som är politiskt nödvändigt. Kommissionen anser att en nollinvandring varken är realistisk eller försvarlig. Den linjen har aldrig följts till fullo, inte bara på grund av det berättigade behovet av familjeåterförening, utan även av ekonomiska skäl. Det är troligt att demografiska faktorer – vår arbetskrafts och hela befolknings åldrande – i framtiden gör invandring mer, snarare än mindre, nödvändig och självklar. Vi måste i denna process förebygga könsbaserade diskriminerande metoder. Det är mycket viktigt att främja en aktiv och framåtsyftande jämställdhet. I sitt meddelande om en invandringspolitik för gemenskapen, som lades fram den 22 november förra året, förklarade kommissionen att invandring, på kort sikt, kan vara en viktig beståndsdel i befolkningstillväxten och skulle kunna åtfölja andra svar på demografiska förändringar. Den kommer inte i sig själv att vara ett effektivt medel för att angripa obalanser på arbetsmarknaden men kan bidra till att mildra brister på kvalificerad arbetskraft inom ramen för en övergripande strukturstrategi. Migranter, inklusive kvinnliga migranter, kan ha en särskild roll att spela på en del av de områden som särskilt berörs av det ökade antalet äldre människor, på samma gång som lagliga migranter, av vilka det stora flertalet kommer att vara i arbetsför ålder, kommer att spela en roll för att minska den ekonomiska börda som de äldre utgör för den arbetsföra befolkningen. I december 1999 lanserade kommissionen ett förslag till direktiv om rätt till familjeåterförening, som, bland annat, ger familjemedlemmar rätt till omedelbar tillgång till utbildning, yrkesutbildning och sysselsättning. Nästa steg kommer att vara att lägga fram ett förslag till direktiv om statusen för långvarigt bosatta samt ett förslag om tillträde för medborgare i tredje land som avser att ingå anställning eller bedriva verksamhet som egenföretagare eller som avser studera på medlemsstaternas område. Enligt Amsterdamfördraget inbegrips uttryckligen jämställdhet bland Europeiska gemenskapens mål. Detta gäller både för vår inrikes- och vår utrikespolitik. Det finns dessutom flera politiska beslut i vilka man uttryckligen efterlyser att jämställdhetsfrågor skall beaktas i utvecklingssamarbetet. I syfte att stärka främjandet av jämställdhet som en fråga som berör alla politiska strategier, program och projekt, kommer jag inom kort att lägga fram ett handlingsprogram för integrering av jämställdhet i utvecklingssamarbetet för kollegiet. Handeln med människor underlättas av globaliseringen och av moderna tekniker. Handeln med människor – i synnerhet flickor och kvinnor – omfattar inte bara sexuellt utnyttjande, utan även arbetsutnyttjande under förhållanden som liknar slaveri. Det traditionella flödet mellan vissa regioner i tredje världen och bestämmelseorter i väst fortsätter. Vad som ger upphov till ännu större oro är det ökade antalet kvinnor och barn som förs in i EU från länder i Central- och Östeuropa. Kommissionen har vidtagit betydande åtgärder mot denna kränkning av de mänskliga rättigheterna. Frihet från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet, oavsett om diskrimineringen grundar sig på nationalitet, kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder ålder eller sexuell läggning. Det är anledningen till att kommissionen starkt välkomnar att gemenskapen i enlighet med Amsterdamfördragets artikel 13 ges befogenheter att bekämpa diskriminering på alla dessa grunder. Att främja och skydda mänskliga rättigheter är en integrerad del av EU:s politik för mänskliga rättigheter. Invandrade kvinnor är särskilt utsatta för diskriminering och social utslagning. Sysselsättningsstrategin och socialfonderna är båda utformade för att bekämpa diskriminering och säkerställa integrering i samhället. I två direktiv som nyligen antogs behandlas diskriminering, ett gäller sysselsättning och det andra rasdiskriminering. I båda integreras jämställdhetsperspektivet, och programmet kommer att stödja övergångsverksamheter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph