Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-15-Speech-4-209"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010215.9.4-209"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, la Comisión sigue observando con especial atención la situación en Chechenia y estamos de acuerdo con ustedes en que dista de ser satisfactoria. Sin embargo, hay acontecimientos recientes que merecen ser tomados en consideración. En este sentido, hay que resaltar las recientes decisiones del Presidente Putin y del Gobierno ruso, encaminadas a normalizar la situación en esa república norcaucásica. La hasta ahora administración provisional chechena, encabezada por el Sr. Kadírov, ha pasado a ser permanente. El control de las fuerzas de seguridad ha pasado a manos civiles. Está prevista una reducción sustancial de las tropas militares que permanecerán en Chechenia. También hay que mencionar que el Gobierno federal ha anunciado un incremento sustancial de los recursos destinados a los esfuerzos de reconstrucción de Chechenia. Sin embargo, a pesar de estas expectativas de mejora, es verdad que la situación al día de hoy sigue siendo muy preocupante. En primer lugar, continúan llegando informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad. Pese a los esfuerzos de la oficina del Sr. Kalamánov, representante presidencial para los derechos humanos, lo cierto es que la administración rusa no da a estos informes el necesario seguimiento. La medida de la insuficiencia de la atención prestada en la actualidad la da el hecho de que bastan los dedos de la mano para contar el número de procesos abiertos al respecto, sin que por el momento se tenga noticia de ninguna condena. También en este campo judicial se han tomado recientemente algunas medidas que eran indispensables. Se han creado varios juzgados, centrales y de distrito, y se ha formado y nombrado a más de una veintena de jueces en Chechenia. Pero es verdad que, para que tales medidas se concreten en mejoras prácticas para los ciudadanos, es indispensable una mayor cooperación de algunas autoridades, principalmente de la fiscalía militar. La Comisión se ha dirigido en este sentido a las autoridades rusas en repetidas ocasiones y mi colega, el Comisario Patten, lo está hoy volviendo a plantear en Moscú. Estoy seguro de que a su vuelta estará en las mejores condiciones posibles para darles una información al día sobre este tema que a ustedes les preocupa especialmente, como también a nosotros. Quiero resaltar el apoyo que la Comisión sigue prestando al Sr. Kalamánov, tanto a nivel político como material, a través del programa TACIS. Es necesario recordar, por otra parte, que no se ha logrado acordar las condiciones técnicas que permitan el regreso urgente a Chechenia del grupo de asistencia de la OSCE. En este tema estamos trabajando con la Presidencia rumana y nuestro objetivo sigue siendo la vuelta al terreno del grupo de asistencia lo antes posible, pero en unas condiciones de seguridad aceptables y sin restricciones a su libertad de desplazamiento en la República de Chechenia. Podría hacer referencia también a la necesidad de mejorar las condiciones en las que se está produciendo la cooperación humanitaria, tanto en términos de autorizaciones de desplazamiento como de posibilidades de comunicación, pero creo que no vale la pena insistir en estos temas, que son de todos conocidos. A modo de conclusión, me gustaría decir que la situación puede estar mejorando, aunque queda muchísimo por hacer. Habrá que ver en qué medida y a qué ritmo las autoridades rusas ponen en práctica las medidas anunciadas. En este sentido, ya se ha avanzado que la reducción de tropas se hará en función de las posibilidades que ofrezca la situación militar, lo cual ya nos plantea una primera preocupación, porque la reducción puede ser más lenta de lo que deseamos. Así y todo, es indudable que estas medidas son positivas en sí mismas y es de esperar que faciliten la consecución de una solución política definitiva. El Gobierno ruso reconoció la necesidad de una solución política en la declaración conjunta de la última cumbre con la Unión Europea en París, en octubre pasado. En tanto llega dicha solución, la Comisión continuará utilizando los numerosos contactos políticos regulares con las autoridades rusas para convencerles de la necesidad de investigar más y mejor, así como de prevenir y, en su caso, castigar todas las violaciones de los derechos humanos en Chechenia."@es12
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen betragter stadig situationen i Tjetjenien med stor opmærksomhed, og vi er enige med Dem i, at den langt fra er tilfredsstillende. I den senere tid har der dog været nogle hændelser, som er værd at tage i betragtning. I denne forbindelse bør præsident Putins og den russiske regerings seneste beslutninger om at normalisere forholdene i denne nordkaukasiske republik fremhæves. Hr. Kadirovs indtil nu midlertidige ledelse af Tjetjenien er blevet permanent. Kontrollen med sikkerhedsstyrkerne er overgået til civile hænder. Der er planlagt en væsentlig nedskæring af militærtropperne i Tjetjenien. Det bør også nævnes, at forbundsregeringen har bebudet en væsentlig forøgelse af bevillingerne til genopbygningen af Tjetjenien. På trods af disse forventninger om forbedring er det sandt, at situationen dags dato stadig er meget bekymrende. For det første kommer der stadig rapporter om dele af sikkerhedsstyrkernes krænkelse af menneskerettighederne. På trods af den indsats, der gøres af hr. Kalamanovs kontor, præsidentens repræsentant for menneskerettigheder, er sandheden den, at den russiske regering ikke følger nok op på disse rapporter. At der ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn hertil, bekræftes af, at der kun behøves en hånd for at tælle antallet af åbne retssager herom, og at der på nuværende tidspunkt ikke er givet meddelelse om nogen dom. Heller ikke inden for dette retslige område er der truffet de nødvendige foranstaltninger. Der er oprettet forskellige central- og distriktsdomstole, og der er uddannet og udnævnt over en snes dommere i Tjetjenien. Men sandheden er, at for at disse foranstaltninger kan omsættes til forbedret praksis for borgerne, kræves et større samarbejde fra visse myndigheder, især den militære anklagemyndighed. Kommissionen har i denne forbindelse ved gentagne lejligheder henvendt sig til de russiske myndigheder, og min kollega, kommissær Patten, fremfører det igen i dag i Moskva. Jeg er sikker på, at han efter hjemkomsten vil have de bedst mulige forudsætninger for at give Dem aktuelle oplysninger om dette emne, som bekymrer Dem og os så meget. Jeg vil gerne fremhæve den støtte, som Kommissionen fortsat giver hr. Kalamanov, både politisk og materielt, via Tacis-programmet. Man må endvidere huske på, at det ikke er lykkedes at opnå enighed om de tekniske omstændigheder, som giver mulighed for, at OSCE-støttegruppen straks kan vende tilbage til Tjetjenien. Vi arbejder på dette sammen med det rumænske formandskab, og vores formål er, at støttegruppen skal vende tilbage hurtigst muligt, men under acceptable sikkerhedsforhold og uden begrænsning af bevægelsesfriheden i Republikken Tjetjenien. Jeg kan også nævne, at det er nødvendigt at forbedre forholdene for det humanitære samarbejde, både hvad angår bevægelsesfriheden og kommunikationsmulighederne, men jeg tror ikke, at det kan betale sig at tale mere om disse emner, som alle kender. Som konklusion vil jeg gerne sige, at situationen kan være ved at forbedres, selv om der stadig er meget at gøre. Vi må se, i hvilken grad og med hvilken hastighed de russiske myndigheder gennemfører de bebudede foranstaltninger. I denne forbindelse er det allerede blevet meddelt, at nedskæringen af tropperne vil finde sted i det omfang, det er muligt på grund af den militære situation, hvilket allerede giver os et problem, for nedskæringen kan komme til at ske langsommere, end vi ønsker. Alt i alt er der ingen tvivl om, at disse foranstaltninger i sig selv er positive, og vi må håbe, at de fremmer opnåelsen af en endelig politisk løsning. Den russiske regering har anerkendt nødvendigheden af at opnå en politisk løsning i den fælles erklæring fra det sidste topmøde med Den Europæiske Union i Paris sidste oktober. Når denne løsning kommer, vil Kommissionen fortsat udnytte alle de talrige almindelige politiske kontakter med de russiske myndigheder til at overbevise dem om, at det er nødvendigt at undersøge sagerne mere og bedre og at forebygge og straffe alle overgreb mod menneskerettighederne i Tjetjenien."@da1
"Herr Präsident, die Kommission verfolgt die Lage in Tschetschenien weiterhin mit besonderer Aufmerksamkeit, und wir stimmen mit Ihnen überein, dass sie bei weitem nicht zufriedenstellend ist. Dennoch gibt es neueste Ereignisse, die der Beachtung wert sind. In diesem Zusammenhang müssen die jüngsten Entscheidungen von Präsident Putin und der russischen Regierung zur Normalisierung der Lage in dieser nordkaukasischen Republik hervorgehoben werden. Die bisher provisorische tschetschenische Verwaltung mit Herrn Kadirow an der Spitze hat einen ständigen Status erlangt. Die Kontrolle der Sicherheitskräfte ist in zivile Hände übergegangen. Vorgesehen ist eine substantielle Reduzierung der in Tschetschenien verbleibenden Militärtruppen. Zu bemerken ist auch, dass die Regierung der Föderation eine bedeutende Aufstockung der Mittel für den Wiederaufbau Tschetscheniens angekündigt hat. Dennoch und trotz dieser Aussichten auf Verbesserung ist die Realität heute noch immer sehr besorgniserregend. Vor allem erreichen uns weiterhin Berichte über Verletzungen der Menschenrechte durch Elemente der Sicherheitskräfte. Ungeachtet der Bemühungen des Büros von Herrn Kalamanow, des Menschenrechtsberaters des Präsidenten, ist festzustellen, dass die russische Regierung diese Berichte nicht in der erforderlichen Weise verfolgt. Wie unzureichend diese Aufmerksamkeit gegenwärtig ist, zeigt die Tatsache, dass die Anzahl der in diesem Zusammenhang eröffneten Prozesse an einer Hand abgezählt werden kann, ohne dass bis jetzt etwas über eine Verurteilung bekannt geworden wäre. Auch in diesem Justizbereich sind unlängst einige Maßnahmen ergriffen worden, die unumgänglich waren. Es wurden mehrere Gerichtshöfe auf zentraler und Distriktebene geschaffen, und es wurde in Tschetschenien eine Gruppe von mehr als zwanzig Richtern gebildet und ernannt. Aber damit sich solche Maßnahmen in konkreten Verbesserungen für die Bürger niederschlagen, ist eine stärkere Unterstützung durch einige Behörden, hauptsächlich die Militärstaatsanwaltschaft, unverzichtbar. Die Kommission hat sich in dieser Frage wiederholt an die russischen Behörden gewandt, und mein Kollege Patten bringt sie heute in Moskau von neuem zur Sprache. Ich bin sicher, dass er nach seiner Rückkehr bestens in der Lage sein wird, Ihnen die neuesten Informationen zu diesem Thema zu geben, das Ihnen und auch uns besonders am Herzen liegt. Ich möchte hervorheben, dass die Kommission Herrn Kalamanow auch künftig sowohl auf politischer als auch materieller Ebene durch das TACIS-Programm unterstützen wird. Es muss auf der anderen Seite daran erinnert werden, dass es nicht gelungen ist, die technischen Bedingungen zu vereinbaren, um der Unterstützungsgruppe der OSZE eine schnelle Rückkehr nach Tschetschenien zu ermöglichen. In dieser Frage arbeiten wir mit der rumänischen Präsidentschaft zusammen, und unser Ziel ist es weiterhin, dass die Unterstützungsgruppe so bald wie möglich in das Gebiet zurückkehren kann, aber unter akzeptablen Sicherheitsbedingungen und ohne Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit in der Republik Tschetschenien. Man könnte noch auf die Notwendigkeit eingehen, die Bedingungen für die Durchführung der humanitären Hilfe zu verbessern, sowohl in Bezug auf die Reisegenehmigungen als auch auf die Kommunikationsmöglichkeiten, aber meiner Ansicht nach ist das nicht nötig, denn die Probleme sind allen bekannt. Schlussfolgernd möchte ich sagen, dass sich die Situation verbessern dürfte, auch wenn noch viel zu tun bleibt. Man wird beobachten müssen, inwieweit und wie schnell die russischen Behörden die angekündigten Maßnahmen in die Praxis umsetzen. In diesem Zusammenhang wurde bereits bemerkt, dass die Truppenreduzierung in Abhängigkeit von den Möglichkeiten erfolgen wird, die die militärische Lage bietet, was uns erste Kopfzerbrechen bereitet, denn die Reduzierung kann langsamer vor sich gehen, als wir uns wünschen. Insgesamt besteht kein Zweifel, dass diese Maßnahmen an sich positiv sind, und es ist zu hoffen, dass sie uns einer endgültigen politischen Lösung näher bringen. Die russische Regierung hat die Notwendigkeit einer politischen Lösung in einer gemeinsamen Erklärung des letzten Gipfels mit der Europäischen Union im Oktober vergangenen Jahres in Paris eingeräumt. Bis es zu dieser Lösung kommt, wird die Kommission weiterhin die zahlreichen regulären politischen Kontakte mit den russischen Behörden nutzen, um sie davon zu überzeugen, dass gründlicher und besser ermittelt werden muss und alle Verletzungen der Menschenrechte in Tschetschenien verhindert bzw. bestraft werden müssen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συνεχίζει να παρατηρεί με ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση στην Τσετσενία και συμφωνούμε με εσάς ότι απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, υπάρχουν πρόσφατα γεγονότα που αξίζει να ληφθούν υπόψη. Από την άποψη αυτή, πρέπει να επισημάνουμε τις πρόσφατες αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν και της ρωσικής κυβέρνησης, που στοχεύουν στην ομαλοποίηση της κατάστασης σ’ αυτή τη βόρεια δημοκρατία του Καυκάσου. Η μέχρι πρότινος προσωρινή τσετσενική κυβέρνηση, με επικεφαλής τον κ. Kadírov, έχει γίνει πλέον μόνιμη. Ο έλεγχος των δυνάμεων ασφαλείας έχει περάσει σε πολιτικά χέρια. Προβλέπεται μια ουσιώδης μείωση των στρατιωτικών στρατευμάτων που θα παραμείνουν στην Τσετσενία. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε μια ουσιαστική αύξηση των πόρων που προορίζονται για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Τσετσενίας. Ωστόσο, παρ’ όλες τις προσδοκίες βελτίωσης, είναι αλήθεια ότι η κατάσταση σήμερα συνεχίζει να είναι πολύ ανησυχητική. Καταρχάς, συνεχίζουν να φθάνουν εκθέσεις για καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από παράγοντες των δυνάμεων ασφαλείας. Παρ’ όλες τις προσπάθειες του γραφείου του κ. Kalamánov, προεδρικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλήθεια είναι ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν δίνει σ’ αυτές τις εκθέσεις τη δέουσα προσοχή. Ο βαθμός της ανεπάρκειας της προσοχής που παρέχεται σήμερα φαίνεται από το γεγονός ότι αρκούν τα δάκτυλα ενός χεριού για να μετρηθούν οι ανάλογες ανοιχτές διαδικασίες, αν και προς το παρόν δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας καμιά καταδίκη. Επίσης, στο δικαστικό πεδίο λήφθηκαν πρόσφατα ορισμένα μέτρα που ήταν απαραίτητα. Δημιουργήθηκαν διάφορα δικαστήρια, κεντρικά και περιφερειακά, και καταρτίστηκαν και διορίστηκαν πάνω από είκοσι δικαστές στην Τσετσενία. Αλλά είναι αλήθεια ότι, για να συγκεκριμενοποιηθούν αυτά τα μέτρα σε καλύτερες πρακτικές για τους πολίτες, είναι απαραίτητη η καλύτερη συνεργασία ορισμένων αρχών, πρωταρχικά της στρατιωτικής εισαγγελίας. Η Επιτροπή απευθύνθηκε γι’ αυτό το σκοπό επανειλημμένα στις ρωσικές αρχές και ο συνάδερφός μου, ο Επίτροπος Patten, το επαναθέτει σήμερα στη Μόσχα. Είμαι σίγουρος ότι όταν επιστρέψει θα είναι σε θέση να μας ενημερώσει σχετικά μ’ αυτό το θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τόσο εσάς όσο και εμάς. Θέλω να υπογραμμίσω την υποστήριξη που η Επιτροπή συνεχίζει να προσφέρει στον κ. Kalamánov, τόσο σε πολιτικό όσο και σε υλικό επίπεδο, μέσω του προγράμματος TACIS. Είναι απαραίτητο να υπενθυμίσω, από την άλλη, ότι δεν επετεύχθη η συμφωνία των τεχνικών συνθηκών που θα επιτρέψουν την επείγουσα επιστροφή στη Τσετσενία της ομάδας βοήθειας του ΟΑΣΕ. Σ’ αυτό το θέμα εργαζόμαστε με την ρουμανική Προεδρία και ο στόχος μας συνεχίζει να είναι η επιστροφή της ομάδας βοήθειας στην περιοχή το ταχύτερο δυνατόν αλλά σε αποδεκτές συνθήκες ασφαλείας και χωρίς περιορισμούς στην ελευθερία μετακίνησης στη Δημοκρατία της Τσετσενίας. Επίσης θα μπορούσα να αναφέρω την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η ανθρωπιστική συνεργασία, τόσο όσον αφορά τις άδειες μετακίνησης όσο και τις δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπο να επιμείνω σ’ αυτά τα θέματα που είναι σε όλους γνωστά. Καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αν και μένουν πολλά πράγματα για να γίνουν. Θα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό και με τι ρυθμό μπορούν οι ρωσικές αρχές να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Υπό αυτήν την έννοια, έχει υπάρξει πρόοδος ήδη στο ότι η μείωση των στρατευμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις δυνατότητες που προσφέρει η στρατιωτική κατάσταση, το οποίο αποτελεί ήδη μια πρώτη ανησυχία γιατί η μείωση μπορεί να αργήσει περισσότερο από όσο θέλουμε. Έστω κι έτσι, αυτά καθεαυτά τα μέτρα είναι αναμφίβολα θετικά και πρέπει να ελπίζουμε ότι θα διευκολύνουν την επίτευξη μιας οριστικής πολιτικής λύσης. Η ρωσική κυβέρνηση αναγνώρισε την ανάγκη μιας πολιτικής λύσης στη κοινή διακήρυξη της τελευταίας διάσκεψης κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι, τον περασμένο Οκτώβριο. Μόλις επιτευχθεί η εν λόγω λύση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις πολυάριθμες τακτικές πολιτικές επαφές με τις ρωσικές αρχές για να τις πείσει για την ανάγκη να ερευνηθούν περισσότερο και καλύτερα, καθώς και για να προβλεφθούν, και να τιμωρηθούν, κατά περίπτωση, όλες οι καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία."@el8
". Mr President, the Commission continues to follow events closely in Chechnya, and we agree that the situation is far from satisfactory. We ought to take account, however, of a number of recent developments. The decisions taken recently by President Putin and the Russian Government with a view to normalising the situation in that republic in the Northern Caucasus are certainly worth mentioning. Mr Kadirov’s former provisional Chechen administration has become permanent. Control of the security forces is now in civilian hands. A substantial reduction in the troops stationed in Chechnya is planned. It is also worth mentioning that the Federal Government has announced a substantial increase in the resources to be devoted to rebuilding Chechnya. Despite these hoped-for improvements, the present situation is indeed still causing great concern. Reports are still being received stating that members of the security forces have violated human rights. The Russian administration is certainly not following up these reports properly, despite the efforts made by the office of Mr Kalamanov, presidential representative for human rights. To give you an indication of the inadequacy of the response, the number of cases taken to the courts can be counted on the fingers of one hand and, as far as we are aware, not a single sentence has yet been handed down. Some essential steps have been taken in the judicial area. A number of district and central courts have been set up, and over twenty judges have been trained and appointed in Chechnya. However, for the practical benefit of these measures to be felt by the citizens, greater cooperation on the part of certain authorities is called for, especially the military prosecutors. The Commission has made repeated representations to this effect to the Russian authorities and my colleague Commissioner Patten is raising the matter again in Moscow today. I am sure that on his return he will be very well placed to update you on this matter which is of particular concern to you as indeed it is to us. I should like to emphasise that the Commission is continuing to provide political and material support for Mr Kalamanov through the TACIS programme. It must, however, be noted that no agreement has been reached concerning the technical conditions to allow the immediate return of the OSCE support group to Chechnya. We are working with the Romanian Presidency on this matter. We still aim to have the support group back in the field as soon as possible, but in reasonable conditions of safety and with unrestricted freedom of movement within the Chechen Republic. I could also mention the need to improve the conditions relating to the provision of humanitarian aid. This involves travel permits and the possibilities for communication. However, we are all very familiar with these issues and I do not think it is worth dwelling on them. By way of conclusion, I should like to say that the situation seems to be improving, although a very great deal remains to be done. We have yet to see the extent to which and how soon the Russian authorities implement the measures they have announced. In this regard, it has already been stated that troop reductions will be effected as the military situation allows. This is worrying, because the reduction may be slower that we hope for. Nonetheless, these measures are essentially positive and it is to be hoped that they will enable a permanent political solution to be achieved. The Russian Government recognised the need for a political solution in the joint declaration made after the last summit with the European Union held in Paris last October. Pending such a solution, the Commission will continue to seize the opportunities offered by the many regular political contacts with the Russian authorities to convince them of the need to investigate violations of human rights in Chechnya more thoroughly and efficiently. We shall also urge them to prevent such violations and, if appropriate, to punish those responsible."@en3
"Arvoisa puhemies, komissio seuraa erityisen tarkkaavaisesti Tšetšenian tilannetta, ja olemme samaa mieltä teidän kanssanne, että se on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Eräät lähimenneisyyden tapahtumat on kuitenkin otettava huomioon. Tässä yhteydessä on paikallaan painottaa presidentti Putinin ja Venäjän hallituksen äskettäin tekemiä päätöksiä, joiden tarkoituksena on tilanteen normalisoiminen kyseisessä Pohjois-Kaukasian tasavallassa. Tšetšeenihallinnosta, joka on tähän asti ollut väliaikainen, on tullut pysyvä. Turvallisuusjoukkojen valvonta on siirtynyt siviilien käsiin. Tšetšeniaan jääviä sotilasjoukkoja on määrä vähentää tuntuvasti. On myös syytä mainita, että liittohallitus on ilmoittanut, että Tšetšenian jälleenrakennustyöhön suunnattuja varoja on lisätty huomattavasti. Näistä parannusnäkymistä huolimatta tilanne on kuitenkin tällä hetkellä edelleen varsin huolestuttava. Ensiksikin saadaan jatkuvasti tietoja turvallisuusjoukkojen jäsenten tekemistä ihmisoikeusloukkauksista. Presidentin ihmisoikeusedustaja Kalamanovin johtaman viraston ponnisteluista huolimatta Venäjän hallinto ei selvästikään toimi näiden tietojen edellyttämällä tavalla. Se, että asiaan kiinnitetään tällä hetkellä riittämättömästi huomiota, ilmenee siitäkin, että asiasta vireillä olevien oikeusjuttujen määrä voidaan laskea yhden käden sormin, eikä toistaiseksi ole tietoa yhdestäkään tuomiosta. Myös oikeudenkäytön alalla on ryhdytty äskettäin eräisiin välttämättömiin toimiin. On perustettu erilaisia, niin keskitettyjä kuin alueellisiakin tuomioistuimia, ja Tšetšeniassa on koulutettu ja nimitetty virkaan yli 20 tuomaria. Jotta tällaiset toimet konkretisoituisivat kansalaisten kannalta paremmiksi käytännöiksi, on joidenkin viranomaisten, etupäässä sotilassyyttäjänviraston kanssa tehtävä kuitenkin välttämättä enemmän yhteistyötä. Komissio on kääntynyt tässä asiassa useissa yhteyksissä Venäjän viranomaisten puoleen ja kollegani, komission jäsen Patten aikoo ottaa asian tänään esille Moskovassa. Olen varma, että hän puolestaan on parhaassa mahdollisessa asemassa antamaan teille ajankohtaista tietoa tästä asiasta, joka teitä ensisijaisesti huolestuttaa, ja samoin komissiolle. Haluan korostaa komission tukevan Kalamanovia niin poliittisella kuin aineellisellakin tasolla Tacis-ohjelman kautta. Toisaalta on syytä muistuttaa, että ei ole pystytty päättämään niistä teknisistä ehdoista, jotka mahdollistaisivat OSCEn avustusryhmän pikaisen pääsyn Tšetšeniaan. Teemme töitä tämän asian parissa yhteistyössä Romanian presidentin kanssa ja tavoitteenamme on edelleen tien raivaaminen avustusryhmälle niin pian kuin mahdollista, mutta kuitenkin hyväksyttävissä turvallisuusoloissa ja ilman, että ryhmän liikkumisvapaudelle Tšetšenian tasavallassa asetetaan rajoituksia. Voisin viitata myös siihen, että on välttämätöntä parantaa oloja, joissa humanitaarista yhteistyötä tehdään, niin kulkulupien kuin viestintämahdollisuuksienkin osalta, mutta luulen, ettei kannata hokea asioita, jotka ovat kaikkien tiedossa. Lopuksi haluaisin sanoa, että tilanne saattaa olla paranemassa, vaikka tehtävää onkin vielä erittäin paljon. On seurattava, millä keinoin ja missä tahdissa Venäjän viranomaiset toteuttavat ilmoittamansa toimenpiteet. Tässä asiassa on jo edistytty sen verran, että joukkoja vähennetään niiden mahdollisuuksien rajoissa kuin sotilaallinen tilanne sallii, mikä onkin ensisijainen huolenaiheemme, koska vähentäminen voi olla hitaampaa kuin toivoisimme. Nämä toimet ovat tietenkin sinänsä myönteisiä ja on toivottava, että ne helpottavat lopulliseen poliittiseen ratkaisuun pääsemistä. Venäjän hallitus myönsi, että oli välttämätöntä saada asiaan poliittinen ratkaisu Euroopan unionin kanssa Pariisissa viime lokakuussa pidetyssä huippukokouksessa laaditussa yhteisessä julkilausumassa. Mitä tulee kyseiseen ratkaisuun, komissio hyödyntää jatkossakin lukuisia säännöllisesti ylläpitämiään poliittisia yhteyksiä Venäjän viranomaisiin saadakseen nämä vakuuttuneiksi siitä, että on välttämätöntä tutkia ja ehkäistä kaikkia ihmisoikeusrikkomuksia enemmän ja paremmin sekä langettaa niistä rangaistuksia."@fi5
"Monsieur le Président, la Commission continue à observer la situation tchétchène avec une attention particulière et nous sommes d’accord avec vous que celle-ci est loin d’être satisfaisante. Des événements récents méritent toutefois d’être pris en considération. Il faut souligner dans ce sens les récentes décisions du président Poutine et du gouvernement russe destinées à normaliser la situation dans cette république de la Ciscaucasie. L’administration tchétchène provisoire, dirigée par M. Kadirov, est maintenant devenue permanente. Les forces de sécurité sont désormais contrôlées par des civils. Il est prévu de réduire sensiblement les troupes militaires qui resteront en Tchétchénie. Il faut également préciser que le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation substantielle des ressources affectées à la reconstruction en Tchétchénie. Malgré ces perspectives d’amélioration, il est vrai que la situation reste aujourd’hui très préoccupante. Tout d'abord, nous continuons à recevoir des rapports faisant état de violations des droits de l’homme perpétrées par des éléments des forces de sécurité. Malgré les efforts déployés par le bureau de M. Kalamanov, représentant présidentiel des droits de l’homme, il est certain que l’administration russe ne donne pas le suivi nécessaire à ces rapports. Le fait que l’on puisse compter sur les doigts d’une main le nombre de procès en cours dans ce domaine et qu’aucune condamnation n'ait été prononcée donne la mesure de l’insuffisance d’attention prêtée en ce moment. Quelques mesures indispensables ont également été prises récemment dans le domaine judiciaire. On a créé plusieurs tribunaux centraux et d’arrondissement, et on a formé et nommé plus d’une vingtaine de juges en Tchétchénie. Mais il est vrai que pour que de telles mesures se traduisent en de meilleures pratiques pour les citoyens, il est indispensable que certaines autorités, principalement le parquet militaire, coopèrent davantage. La Commission s’est à plusieurs reprises adressée aux autorités russes dans ce sens et mon collègue, le commissaire Patten, soulève de nouveau ce problème aujourd’hui à Moscou. Je suis certain qu’à son retour, il sera dans les meilleures conditions possibles pour vous donner une information actuelle sur ce thème qui vous et nous préoccupe tellement. Je voudrais souligner le soutien que la Commission continue d’accorder à M. Kalamanov, tant au niveau politique qu’au niveau matériel, par le biais du programme TACIS. Il faut par ailleurs rappeler que nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d’accord sur les conditions techniques en vue du retour rapide du groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie. Nous y travaillons avec la présidence roumaine et notre objectif reste le retour du groupe d’assistance sur le terrain le plus rapidement possible, mais dans des conditions de sécurité acceptables et sans limitation de ses déplacements dans la République de Tchétchénie. Je pourrais également mentionner la nécessité d’améliorer les conditions de la coopération humanitaire, tant sur le plan des autorisations de déplacement que sur le plan des possibilités de communication, mais je crois qu’il ne sert à rien d’insister sur ces points bien connus de tous. En guise de conclusion, je voudrais dire que la situation est en voie d’amélioration, bien qu’il reste énormément à faire. Il faudra voir dans quelle mesure et à quel rythme les autorités russes mettent en pratique les mesures annoncées. Il a déjà été avancé que la réduction des troupes se ferait en fonction des possibilités offertes par la situation militaire, ce qui nous pose un premier problème, dans le sens où la réduction risque d'être plus lente que nous le voudrions. Tout compte fait, il est indubitable que ces mesures sont positives en soi et il reste à espérer qu’elles permettront de parvenir à une solution politique définitive. Le gouvernement russe a admis la nécessité d’une solution politique dans la déclaration commune du dernier sommet avec l’Union européenne à Paris, en octobre dernier. En attendant cette solution, la Commission continuera à exploiter les multiples contacts politiques réguliers avec les autorités russes pour les convaincre de la nécessité d’enquêter davantage et mieux, et, le cas échéant, de punir les violations des droits de l’homme en Tchétchénie."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione continua ad osservare con particolare attenzione la situazione in Cecenia, lungi dall'essere soddisfacente, e su ciò siamo d'accordo con voi. Tuttavia, si devono considerare alcuni fatti recenti. E’ necessario mettere in rilievo le ultime decisioni del Presidente Putin e del governo russo, volte a normalizzare la situazione nella repubblica nordcaucasica. L'amministrazione cecena, finora provvisoria, con a capo il signor Kadirov, è diventata permanente. Il controllo delle forze di sicurezza è passato in mani civili. Si prevede una significativa riduzione delle truppe militari che resteranno in Cecenia. Si deve, inoltre, ricordare che il governo federale ha annunciato un incremento significativo delle risorse destinate ai lavori di ricostruzione nel paese. Tuttavia, nonostante queste prospettive di miglioramento, la situazione odierna continua ad essere molto preoccupante. Innanzitutto, seguitano a pervenire relazioni su casi di violazione dei diritti dell’uomo commessi da elementi delle forze di sicurezza. A dispetto degli sforzi dell'ufficio del signor Kalamanov, rappresentante del Presidente per i diritti umani, l'amministrazione russa non dà il seguito dovuto a tali relazioni. Si può misurare l'insufficienza dell'attenzione prestata dal fatto che il numero di processi intentati in questi casi si può contare sulle dita di una mano, senza che si abbia notizia, per il momento, di una qualche condanna. Sempre in campo giudiziario, sono stati di recente adottati alcuni indispensabili provvedimenti. Sono stati costituiti diversi tribunali, centrali e distrettuali, e sono stati formati e nominati più di una ventina di giudici in Cecenia. Tuttavia, affinché tali provvedimenti si traducano in miglioramenti pratici per i cittadini, è indispensabile una maggior cooperazione da parte delle autorità, principalmente da parte della procura militare. La Commissione si è rivolta, a tale proposito, alle autorità russe in ripetute occasioni; il mio collega Patten solleva oggi di nuovo la questione a Mosca. Sono certo che, al suo ritorno, sarà in grado di aggiornarvi su questo problema, che vi preoccupa in modo particolare, come preoccupa noi. Vorrei sottolineare il sostegno politico e materiale che la Commissione continua ad offrire al signor Kalamanov con il programma TACIS. Si deve ricordare, d'altronde, che non si sono riuscite a stabilire le condizioni tecniche per permettere un rapido ritorno in Cecenia del gruppo di assistenza dell'OSCE. Su questo punto, stiamo lavorando con la Presidenza romena, ed il nostro obiettivo continua ad essere il ritorno il più presto possibile, del gruppo di assistenza, ma in condizioni di sicurezza accettabili e senza restrizioni alla sua libertà di movimento nella Repubblica cecena. Si potrebbe, inoltre, accennare alla necessità di migliorare le condizioni in cui si realizza la cooperazione umanitaria in termini sia di autorizzazioni in materia di spostamenti sia di possibilità di comunicazione, ma ritengo che non valga la pena insistere su tali questioni, ben note a tutti. Per concludere, vorrei dire che mi sembra che la situazione stia migliorando, anche se resta moltissimo da fare. Si dovrà vedere in che misura e a che ritmo le autorità russe attueranno i provvedimenti annunciati. In tal senso, è già stato anticipato che la riduzione delle truppe avrà luogo in funzione delle possibilità offerte dalla situazione militare; si tratta, per noi, di una prima preoccupazione, perché la riduzione può risultare più lenta di quanto auspicato. Nonostante tutto, tali misure sono indubbiamente positive e dobbiamo sperare che rendano più agevole il conseguimento di una soluzione politica definitiva. Il governo russo ha riconosciuto la necessità di una soluzione politica nella dichiarazione congiunta dell'ultimo vertice con l'Unione europea a Parigi, nell'ottobre scorso. Nell'attesa di tale soluzione, la Commissione continuerà ad utilizzare i numerosi contatti politici regolari con le autorità russe, al fine di convincerle della necessità d'indagare in modo più approfondito e più frequente, nonché di prevenire e, se del caso, punire, su tutti i casi di violazione dei diritti dell’uomo in Cecenia."@it9
". Mr President, the Commission continues to follow events closely in Chechnya, and we agree that the situation is far from satisfactory. We ought to take account, however, of a number of recent developments. The decisions taken recently by President Putin and the Russian Government with a view to normalising the situation in that republic in the Northern Caucasus are certainly worth mentioning. Mr Kadirov’s former provisional Chechen administration has become permanent. Control of the security forces is now in civilian hands. A substantial reduction in the troops stationed in Chechnya is planned. It is also worth mentioning that the Federal Government has announced a substantial increase in the resources to be devoted to rebuilding Chechnya. Despite these hoped-for improvements, the present situation is indeed still causing great concern. Reports are still being received stating that members of the security forces have violated human rights. The Russian administration is certainly not following up these reports properly, despite the efforts made by the office of Mr Kalamanov, presidential representative for human rights. To give you an indication of the inadequacy of the response, the number of cases taken to the courts can be counted on the fingers of one hand and, as far as we are aware, not a single sentence has yet been handed down. Some essential steps have been taken in the judicial area. A number of district and central courts have been set up, and over twenty judges have been trained and appointed in Chechnya. However, for the practical benefit of these measures to be felt by the citizens, greater cooperation on the part of certain authorities is called for, especially the military prosecutors. The Commission has made repeated representations to this effect to the Russian authorities and my colleague Commissioner Patten is raising the matter again in Moscow today. I am sure that on his return he will be very well placed to update you on this matter which is of particular concern to you as indeed it is to us. I should like to emphasise that the Commission is continuing to provide political and material support for Mr Kalamanov through the TACIS programme. It must, however, be noted that no agreement has been reached concerning the technical conditions to allow the immediate return of the OSCE support group to Chechnya. We are working with the Romanian Presidency on this matter. We still aim to have the support group back in the field as soon as possible, but in reasonable conditions of safety and with unrestricted freedom of movement within the Chechen Republic. I could also mention the need to improve the conditions relating to the provision of humanitarian aid. This involves travel permits and the possibilities for communication. However, we are all very familiar with these issues and I do not think it is worth dwelling on them. By way of conclusion, I should like to say that the situation seems to be improving, although a very great deal remains to be done. We have yet to see the extent to which and how soon the Russian authorities implement the measures they have announced. In this regard, it has already been stated that troop reductions will be effected as the military situation allows. This is worrying, because the reduction may be slower that we hope for. Nonetheless, these measures are essentially positive and it is to be hoped that they will enable a permanent political solution to be achieved. The Russian Government recognised the need for a political solution in the joint declaration made after the last summit with the European Union held in Paris last October. Pending such a solution, the Commission will continue to seize the opportunities offered by the many regular political contacts with the Russian authorities to convince them of the need to investigate violations of human rights in Chechnya more thoroughly and efficiently. We shall also urge them to prevent such violations and, if appropriate, to punish those responsible."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie volgt de situatie in Tsjetsjenië met speciale aandacht. Wij delen uw mening dat de situatie absoluut niet tot bevrediging stemt. Desalniettemin zijn er ontwikkelingen gaande die onze aandacht verdienen. Zo hebben president Poetin en de Russische regering onlangs besloten om stappen te zetten in de richting van een normalisering van de situatie in deze republiek in de Noord-Kaukasus. Het aanvankelijk voorlopige Tsjetsjeense bestuur onder leiding van de heer Kadirov is permanent geworden. Het bestuur van de veiligheidstroepen is in civiele handen overgedragen. Er is een aanzienlijke vermindering van de militaire aanwezigheid in Tsjetsjenië voorzien. Verder heeft de federale regering besloten tot een aanzienlijke verhoging van de middelen voor de wederopbouw van Tsjetsjenië. Ondanks deze tekenen van verbetering blijft de situatie evenwel verontrustend. In de eerste plaats krijgen wij nog steeds berichten over schendingen van de mensenrechten door de Russische veiligheidstroepen. Ondanks de inspanningen van het bureau van de heer Kalamanov, de presidentieel vertegenwoordiger voor de rechten van de mens, moeten wij vaststellen dat de Russische autoriteiten onvoldoende gevolg geven aan deze berichten. Dit blijkt wel uit het feit dat het aantal lopende processen op de vingers van één hand te tellen is en dat wij nog niets hebben gehoord over enige veroordeling. Ook op gerechtelijk vlak zijn de laatste tijd een paar noodzakelijke maatregelen genomen. Er zijn verschillende centrale en districtsrechtbanken ingesteld en er zijn meer dan twintig rechters opgeleid en benoemd in Tsjetsjenië. Maar zonder de medewerking van sommige autoriteiten, vooral van de militaire aanklager, zullen dergelijke maatregelen niet leiden tot betere praktijken voor de burgers. De Commissie heeft deze punten herhaaldelijk bij de Russische autoriteiten aangekaart. Mijn collega, commissaris Patten, doet dat ook nu weer in Moskou. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij zijn terugkeer meer actuele informatie zal kunnen geven over dit onderwerp dat ons allemaal zo sterk bezighoudt. Ik wil benadrukken dat de Commissie de heer Kalamanov zowel politiek als materieel blijft steunen via het TACIS-programma. Wij mogen evenwel niet vergeten dat men het niet eens is geworden over de technische voorwaarden voor de terugkeer van de bijstandsgroep van de OVSE naar Tsjetsjenië. Wij werken op dit vlak samen met het Roemeens voorzitterschap en de doelstelling blijft de spoedige terugkeer van de bijstandsgroep naar het terrein, maar dan wel onder aanvaardbare veiligheidsomstandigheden. Verder moet de groep zich vrij in de Republiek Tsjetsjenië kunnen verplaatsen. Ik zou nog kunnen ingaan op de noodzakelijke verbetering van de omstandigheden voor de humanitaire samenwerking, zowel wat betreft de vergunningen om zich in het gebied te verplaatsen als met betrekking tot de communicatiemogelijkheden, maar ik zal dit niet doen, want deze problemen zijn bekend. Rest mij te zeggen dat de situatie misschien wel verbetert, maar dat er nog veel moet gebeuren. Wij moeten afwachten in welke mate en hoe snel de Russische autoriteiten de aangekondigde maatregelen in de praktijk brengen. Wat dat betreft werd al aangekondigd dat de vermindering van de militaire aanwezigheid zal geschieden naargelang de militaire situatie dat toelaat. Dit is zorgwekkend, want het betekent dat het allemaal langzamer zal gaan dan wij graag zouden zien. Hoe het ook zij, het lijdt geen twijfel dat dit op zichzelf positieve maatregelen zijn. Hopelijk zullen zij de weg vrijmaken voor een definitieve politieke oplossing. De Russische regering heeft de noodzaak van een politieke oplossing erkend in de gezamenlijke verklaring van de laatste top met de Europese Unie in Parijs van oktober vorig jaar. Zolang die oplossing nog niet is bereikt, zal de Commissie haar intensieve contacten met de Russische autoriteiten aangrijpen om hen te overtuigen van de noodzaak van meer en beter onderzoek naar en van het voorkomen en zonodig bestraffen van schendingen van de rechten van de mens in Tsjetsjenië."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão continua a seguir com especial atenção a situação na Chechénia, situação que, como afirmam, está longe de ser satisfatória. Todavia, há indícios recentes que merecem ser tomados em consideração, nomeadamente as decisões que acaba de tomar o Presidente Putin e o Governo russo, tendentes a normalizar a situação nessa República do Norte do Cáucaso. A administração chechena, chefiada por Kadirov, administração essa até agora provisória, passou a ser permanente. O controlo das forças de segurança passou para as mãos de autoridades civis. Está, além disso, prevista uma redução significativa das forças militares que permanecerão na Chechénia. Devemos também salientar que o Governo federal anunciou um aumento substancial dos recursos destinados aos esforços de reconstrução na Chechénia. Contudo, embora se caminhe para uma melhoria, neste momento, a situação continua, de facto, muito preocupante. Em primeiro lugar, continuam a chegar relatórios sobre violações de direitos humanos cometidas por elementos das forças de segurança. Apesar dos esforços do gabinete de Kalamanov, representante presidencial para os direitos humanos, a verdade é que as autoridades russas não dão a estes relatórios o devido seguimento. A provar a insuficiente atenção que actualmente lhes é prestada está o facto de se contarem pelos dedos o número de processos instaurados sobre a questão e de, até à data, não ter sido proferida qualquer sentença. Ainda no domínio judicial, foram recentemente tomadas algumas medidas que eram, de facto, absolutamente indispensáveis. Criaram-se vários tribunais centrais e locais, e formaram-se e nomearam-se mais de vinte juízes na Chechénia. Mas, na realidade, para que essas medidas se traduzam em melhores práticas para os cidadãos, é indispensável que haja uma maior cooperação das autoridades, principalmente da esfera militar. Nesse sentido, a Comissão dirigiu-se repetidas vezes às autoridades russas, voltando hoje a fazê-lo, uma vez mais, através do meu colega, o Comissário Chris Patten, que neste momento se encontra em Moscovo. Estou certo de que, no regresso, estará em óptimas condições para lhes dar uma informação actualizada sobre esta questão, que tanto os preocupa, e a nós também. Gostaria de salientar o apoio que a Comissão continua a dar a Kalamanov, tanto a nível político como material, através do programa TACIS. É necessário lembrar, por outro lado, que não se chegou a acordo sobre as condições técnicas necessárias para o regresso urgente do grupo de assistência da OSCE à Chechénia. Estamos a analisar a questão com a Presidência romena, e o nosso objectivo continua a ser o regresso ao terreno do grupo de assistência o mais rapidamente possível, mas em condições de segurança aceitáveis e sem restrições à liberdade de circularem na República da Chechénia. Poderia também fazer referência à necessidade de melhorar as condições em que se processa a cooperação humanitária, tanto em termos de autorizações de deslocação como de possibilidades de comunicação, mas creio que não vale a pena insistir em factos que todos bem conhecem. Para terminar, gostaria de dizer que a situação talvez esteja a melhorar, embora haja ainda muito a fazer. Devemos ver até que ponto e a que ritmo as autoridades russas põem em prática as medidas anunciadas. Ora, sabemos já que a redução das forças militares se fará em função das possibilidades que apresentar a situação militar, o que, desde logo, é para nós um primeiro motivo de preocupação, porque a redução pode ser mais lenta do que desejávamos. Seja como for, estas medidas são em si positivas, e é de esperar que tornem possível uma solução política definitiva. Na declaração conjunta da última cimeira com a União Europeia, em Paris, no passado mês de Outubro, o Governo russo reconheceu a necessidade de uma solução política. Enquanto não chega essa solução, a Comissão continuará a utilizar os numerosos contactos políticos que mantém regularmente com as autoridades russas para as convencer da necessidade de investigar mais e melhor, bem como de prevenir e, se for caso disso, punir todas as violações de direitos humanos na Chechénia."@pt11
"Herr talman! Kommissionen fortsätter att ägna särskild uppmärksamhet åt situationen i Tjetjenien och vi håller med er om att den är långt ifrån tillfredsställande. Ändå finns det händelser på senare tid som förtjänar att beaktas. I det sammanhanget kan nämnas de senaste besluten av president Putin och den ryska regeringen som är inriktade på att normalisera situationen i denna nordkaukasiska republik. Den hittills provisoriska regeringen under ledning av Kadírov har nu blivit permanent. Kontrollen av säkerhetsstyrkorna har övergått i civila händer. Rejäla nedskärningar planeras av de militära trupper som skall stanna kvar i Tjetjenien. Det bör även nämnas att den federala regeringen har tillkännagivit en avsevärd ökning av resurserna för återuppbyggnaden av Tjetjenien. Trots sådana utsikter för en förbättring är den nuvarande situationen fortfarande oroväckande. För det första fortsätter rapporterna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av säkerhetsstyrkorna. Trots insatserna från Kalamánovs kontor, presidentens företrädare för de mänskliga rättigheterna, följer den ryska förvaltningen inte upp de här rapporterna som den borde. Den otillräckliga uppmärksamheten i nuläget beror på det faktum att det på ena handens fingrar går att räkna de processer som har inletts i det avseendet utan att någon dom har meddelats. Även på det här rättsliga området har oumbärliga åtgärder nyligen vidtagits. Det har inrättats flera domstolar, centralt och ute i distrikten och över ett tjugotal domare har utbildats och utnämnts i Tjetjenien. Men för att dessa åtgärder skall ge konkreta resultat för medborgarna är det nödvändigt att vissa myndigheter samarbetar i större utsträckning, i första hand det militära åklagarämbetet. Kommissionen har vid upprepade tillfällen vänt sig till de ryska myndigheterna i denna fråga och min kollega, kommissionär Patten, tar i dag upp den igen i Moskva. Jag är säker på att han kan ge er aktuell information när han kommer tillbaka i den här frågan som särskilt bekymrar er och även oss. Jag vill lyfta fram det stöd som kommissionen fortsätter att ge Kalamánov, både på politisk och materiell nivå, genom Tacis-programmet. Vi måste å andra sidan komma ihåg att man inte har lyckats enas om de tekniska villkoren för att den grupp som bistår organisationen för säkerhet och samarbete snabbt skall kunna återvända till Tjetjenien. Vi arbetar med den frågan tillsammans med det rumänska presidentskapet och vår målsättning är fortfarande att stödgruppen skall kunna återvända till området så snart som möjligt, men på godtagbara säkerhetsvillkor och utan några begränsningar av rätten att förflytta sig i republiken Tjetjenien. Jag skulle även kunna nämna behovet av att förbättra situationen för den humanitära samverkan, både när det gäller tillstånd för förflyttningar och kommunikationsmöjligheterna, men jag tror inte att det är någon idé att betona de frågorna som vi ju alla känner till. Avslutningsvis vill jag säga att situationen kanske håller på att förbättras men att mycket återstår att göra. Vi får se i vilken utsträckning och i vilken takt de ryska myndigheterna förverkligar de planerade åtgärderna i praktiken. I det avseendet har det redan meddelats att trupperna kommer att minskas utifrån de möjligheter som den militära situationen bjuder, något som skapar bekymmer, för det kan ske långsammare än vi vill. Det råder ingen tvekan om att dessa åtgärder är positiva i sig, och vi får hoppas att de gör det lättare att uppnå en definitiv politisk lösning. Den ryska regeringen medgav behovet av en politisk lösning i det gemensamma uttalandet på det senaste toppmötet med Europeiska unionen i Paris i oktober förra året. Så snart en sådan lösning kommer skall kommissionen fortsätta att utnyttja sina täta politiska kontakter med de ryska myndigheterna för att övertyga dem om vikten av att mer ingående undersöka liksom förebygga och när det behövs bestraffa alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph