Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-15-Speech-4-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010215.4.4-086"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Les deux initiatives françaises visant à mieux lutter contre l’immigration clandestine ont été, dans un premier temps, défigurées par des amendements du Parlement européen destinés à en limiter la portée. Puis, dans un deuxième temps, elles viennent d’être rejetées par l’Assemblée plénière, avec l’appui de mon vote négatif et de celui de la délégation MPF. Bien entendu, ce vote négatif signifie que nous refusons les amendements, mais en revanche nous approuvons l’initiative française d’origine, dont nous souhaitons la poursuite. En effet, le vote du Parlement européen n’était, sur ce sujet, que consultatif, en application de l’article 67, paragraphe 2, du traité CE. Les amendements votés dans un premier temps par le Parlement européen apparaissaient particulièrement regrettables. Une bonne partie d’entre eux, comme je l’ai expliqué au cours du débat d’hier soir, tendaient à remettre aux calendes grecques la définition de mesures contre l’immigration clandestine, au motif qu’il faudrait au préalable mettre en place une foule d’autres politiques dans tous les domaines. C’était une position totalement erronée. Je n’y reviens pas. Une seconde catégorie d’amendements tendait à affaiblir le texte en exonérant de sanctions diverses catégories de contrevenants, par exemple les immigrants illégaux eux-mêmes, ou les personnes qui les aident pour des motifs dits humanitaires. Ces exceptions étaient tout à fait inopportunes. En particulier, les passeurs dits humanitaires ne doivent pas être exonérés de sanctions. D’abord, parce que toutes les mafias qui organisent des entrées irrégulières contre rémunérations se prévaudraient désormais de motifs humanitaires. Ensuite, parce que même les immigrants clandestins aidés par de charitables personnes finissent le plus souvent dans des filières d’exploitation, car leur situation les y conduit presque nécessairement. Et enfin, parce que les personnes éventuellement désintéressées qui aident les immigrants clandestins font sans doute le malheur de ces derniers, mais à coup sûr celui de leurs concitoyens, à qui elles infligent un problème qui sera quasiment insoluble pendant des générations."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"De to franske initiativer, der har til formål at sikre en bedre bekæmpelse af ulovlig indvandring, er i første omgang blevet fordrejet af Europa-Parlamentets ændringsforslag, der skal begrænse rækkevidden af initiativet. Derefter er de i anden omgang lige blevet forkastet af plenarforsamlingen med støtte fra min og de franske parlamentsmedlemmers negative stemme. Når vi har stemt imod, betyder det selvfølgelig, at vi forkaster ændringsforslagene, men til gengæld går vi ind for det oprindelige franske initiativ, som vi ønsker, at der følges op på. Afstemningen i Europa-Parlamentet om dette spørgsmål var faktisk kun vejledende i henhold til EF-traktatens artikel 67, stk. 2. De ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog i første omgang, virkede særligt beklagelige. En stor del af dem havde, som jeg forklarede under debatten i går aftes, til formål at udsætte fastsættelsen af forholdsregler mod ulovlig indvandring på ubestemt tid med den begrundelse, at der først skal iværksættes en mængde andre politikker på alle områder. Det er en fuldstændig forkert holdning, som jeg ikke vil vende tilbage til. Nogle andre ændringsforslag havde til hensigt at udvande teksten ved at undtage forskellige kategorier af lovovertrædere for sanktioner, f.eks. de ulovlige indvandrere selv, eller de personer, der hjælper dem af såkaldt humanitære årsager. Sådanne undtagelser er fuldstændig upassende. Især de såkaldte humanitære menneskesmuglere skal ikke undtages fra sanktioner. For det første fordi alle de mafiaer, der organiserer ulovlige indrejser mod betaling, fremover vil påberåbe sig humanitære motiver. Dernæst fordi selv de ulovlige indvandrere, der får hjælp fra velgørende personer, for det meste ender i netværk til udnyttelse af mennesker, fordi deres situation næsten nødvendigvis fører dem derhen. Endelig fordi de personer, der eventuelt er uselviske og hjælper ulovlige indvandrere, uden tvivl gør sidstnævnte, og helt sikkert deres medborgere, ulykkelige, og de påfører indvandrerne et problem, der vil være næsten uløseligt i flere generationer."@da1
"Die beiden französischen Initiativen, die auf eine bessere Bekämpfung der illegalen Zuwanderung abzielen, wurden zunächst durch die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments so entstellt, dass ihre Tragweite eingeschränkt wurde. In einem zweiten Schritt wurden sie dann durch das Plenum auch mit meiner Stimme und der der MPF-Delegation abgelehnt. Dieses ablehnende Votum richtet sich natürlich gegen die Änderungsvorschläge, während wir die ursprüngliche französische Initiative durchaus billigen und gern weiterverfolgt sehen möchten. Die Abstimmung des Europäischen Parlaments zu diesem Thema erfolgt ja lediglich im Anhörungsverfahren nach Artikel 67 Absatz 2 des EG-Vertrags. Die in einem ersten Schritt vom Europäischen Parlament eingebrachten Änderungsvorschläge sind ganz besonders bedauerlich. Sie waren, wie ich bereits in der Aussprache gestern Abend sagte, zum großen Teil dazu angetan, die Festlegung von Maßnahmen gegen die illegale Zuwanderung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben, weil man angeblich zuvor eine Fülle anderer Politiken in allen Bereichen umsetzen müsse. Diese Position ist völlig falsch. Ich möchte nicht noch einmal darauf eingehen. Eine zweite Kategorie von Änderungsvorschlägen lief auf eine Abschwächung des Textes hinaus, indem verschiedene Gruppen von Delinquenten von Sanktionen verschont bleiben sollten, so beispielsweise die illegalen Zuwanderer selbst oder diejenigen Personen, die ihnen aus sogenannten humanitären Gründen helfen. Diese Ausnahmen waren völlig unangebracht. Vor allem dürfen die Schleuser, die dies angeblich aus humanitären Gründen tun, nicht straffrei bleiben. Zum einen weil alle Mafiagruppen, die für Geld illegale Grenzübertritte organisieren, sich dann auf humanitäre Gründe berufen würden. Zum anderen weil selbst die illegalen Einwanderer, die die Hilfe mitleidiger Seelen in Anspruch nehmen, zumeist in den Ausbeutungskreislauf geraten, da ihre Situation sie fast automatisch dort hinführt. Und schließlich, weil die Personen, die den illegalen Einwanderern möglicherweise selbstlos behilflich sind, diese zweifellos ins Unglück stürzen, ganz sicher aber ihre Landsleute, denen sie ein Problem aufladen, das über Generationen hinweg so gut wie unlösbar sein wird."@de7
"Οι δύο γαλλικές πρωτοβουλίες για την καλύτερη καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης παραμορφώθηκαν, σε πρώτη φάση, από τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προσπαθούσαν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, σε μια δεύτερη φάση, απορρίφθηκαν από την ολομέλεια του Σώματος, με την υποστήριξη της αρνητικής μου ψήφου και των ψήφων της αντιπροσωπείας του MPF. Ασφαλώς, αυτή η αρνητική ψήφος σημαίνει ότι απορρίπτουμε τις τροπολογίες, αντιθέτως όμως εγκρίνουμε την αρχική γαλλική πρωτοβουλία, η οποία επιθυμούμε να συνεχιστεί. Πράγματι, η ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα είχε συμβουλευτικό απλώς χαρακτήρα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 67, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ. Οι τροπολογίες που ψήφισε σε πρώτη φάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαιτέρως λυπηρές. Όπως εξήγησα κατά τη χθεσινοβραδυνή συζήτηση, μεγάλο μέρος τους απέβλεπε στην αναβολή για τις ελληνικές καλένδες του προσδιορισμού μέτρων κατά της λαθρομετανάστευσης, με την αιτιολογία ότι προηγουμένως πρέπει να χαραχθεί ένα πλήθος άλλων πολιτικών σε όλους τους τομείς. Η θέση αυτή ήταν εντελώς εσφαλμένη. Δεν θα επανέλθω. Μια δεύτερη κατηγορία τροπολογιών απέβλεπε στην αποδυνάμωση του κειμένου απαλλάσσοντας από κυρώσεις διάφορες κατηγορίες παραβατών, για παράδειγμα τους ίδιους τους λαθρομετανάστες ή τα πρόσωπα που τους βοηθούν για ανθρωπιστικούς λόγους. Οι εξαιρέσεις αυτές ήταν απολύτως απρόσφορες. Οι λεγόμενοι ανθρωπιστές μεταφορείς ιδίως, δεν πρέπει να απαλλάσσονται από τις κυρώσεις. Καταρχάς, διότι κάθε μαφία που οργανώνει παράνομες εισόδους επ' αμοιβή θα επικαλείται πλέον ανθρωπιστικούς λόγους. Στη συνέχεια, διότι ακόμη και οι λαθρομετανάστες τους οποίους βοηθούν φιλάνθρωποι καταλήγουν τις περισσότερες φορές σε δίκτυα εκμετάλλευσης, γιατί εκεί τους οδηγεί σχεδόν αναπόδραστα η κατάστασή τους. Και τέλος, διότι τα πρόσωπα που βοηθούν τους λαθρομετανάστες ενδεχομένως χωρίς να αποβλέπουν σε προσωπικό όφελος φέρνουν δυστυχία, πιθανότατα στους λαθρομετανάστες, αλλά σίγουρα στους συμπολίτες τους, στους οποίους φορτώνουν ένα πρόβλημα που θα παραμένει ουσιαστικά άλυτο επί γενεές."@el8
". – (FR) The two French initiatives intended to better combat illegal immigration have, in the first instance, been changed beyond all recognition by the European Parliament amendments designed to limit their scope. Furthermore, in the second instance, they have been rejected by Parliament, thanks, in part, to my vote, and that of the MPF Members, against. Our vote against should be taken to mean, of course, that we reject the amendments, but we do actually endorse the original French initiative and would like to see it acted upon. The vote of the European Parliament on this matter was, in fact, merely consultative, pursuant to Article 67(2) of the Treaty establishing the European Community. I find the amendments initially adopted by the European Parliament particularly regrettable. A good number of them, as I explained in the course of last night’s debate, would have the effect of putting the definition of measures against illegal immigration off until the Greek Calends on the grounds that a whole host of other policies in all sorts of areas would have to be implemented first. This was a completely erroneous position, but I shall not harp on the subject. There was a second category of amendments which tried to reduce the force of the text by exempting various categories of offender from punishment, for example, the illegal immigrants themselves or the persons assisting them on putatively humanitarian grounds. Such exceptions were completely inappropriate. In particular, these “humanitarian” smugglers must not be exempted from prosecution. Firstly, because all the mafia groups smuggling people into countries illegally in return for payment would then claim humanitarian reasons. Secondly, because even the illegal immigrants that have been assisted by charitably minded people almost inevitably wind up in exploitative situations, as often as not, purely by dint of their illegal status. And finally because the possibly genuinely disinterested persons who assist illegal immigrants are probably doing the immigrants themselves no good but are certainly doing their fellow citizens no good by presenting them with a problem which will be practically impossible to resolve for generations to come."@en3
"(FR) Las dos iniciativas francesas destinadas a luchar mejor en contra de la inmigración clandestina fueron, en una primera etapa, desfiguradas por las enmiendas del Parlamento Europeo destinadas a limitar su alcance. Luego, en una segunda etapa, acaban de ser rechazadas por la Asamblea en pleno, con el apoyo de mi voto negativo y el de la delegación MPF. Naturalmente, este voto negativo significa que rechazamos las enmiendas, pero que en cambio aprobamos la iniciativa francesa original, cuya continuación deseamos. En efecto, la votación del Parlamento Europeo era solamente, en relación con ese tema, de consulta, de conformidad con la aplicación del apartado 2 del artículo 67 del Tratado CE. Las enmiendas votadas en una primera etapa por el Parlamento Europeo son especialmente lamentables. Buena parte de ellas, como expliqué en el curso del debate ayer por la tarde, tendían a dejar para el día del juicio final la definición de medidas en contra de la inmigración clandestina, dando como motivo que antes era preciso introducir un montón de otras políticas en todos los ámbitos. Era una posición totalmente errónea y no me ocuparé de ella de nuevo. Una segunda categoría de enmiendas tendía a debilitar el texto exonerando de toda sanción a diversas categorías de contraventores, por ejemplo, los propios inmigrantes ilegales, o las personas que les ayuden por motivos llamados humanitarios. Estas excepciones eran totalmente inoportunas. En particular, los agentes dichos humanitarios no deben quedar exonerados de sanciones. Ante todo, porque todas las mafias que organizan la entrada irregular a cambio de una remuneración invocarían de ahora en adelante motivos humanitarios. Luego, porque incluso los inmigrantes clandestinos ayudados por personas caritativas suelen acabar la mayor parte de las veces en canales de explotación, ya que su situación les conduce necesariamente a ella. Por último, porque las personas posiblemente desinteresadas que ayudan a los inmigrantes clandestinos hacen sin duda alguna la desgracia de estos últimos, pero con toda seguridad la de sus conciudadanos, a quienes infligen un problema que será casi insoluble durante generaciones."@es12
". Ranskan molempia aloitteita, joiden tavoitteena on tehostaa laittoman maahanmuuton torjumista, runneltiin ensin Euroopan parlamentin tarkistuksin, joiden tarkoituksena oli aloitteiden soveltamisalan rajoittaminen. Sen jälkeen ne hylättiin parlamentin täysistunnossa minun ja MPF-delegaation antaman kielteisen äänen tuella. Tuo kielteinen ääni merkitsee luonnollisesti sitä, että hylkäämme tarkistukset, mutta sitä vastoin hyväksymme Ranskan alkuperäisen aloitteen, jolle toivomme jatkoa. Tässä mielessä Euroopan parlamentin ääni oli itse asiassa vain neuvoa-antava EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi. Euroopan parlamentin ensiksi hyväksymät tarkistukset ovat erityisen valitettavia. Niiden enemmistöosan tarkoituksena oli, kuten jo totesin eilisiltaisessa keskustelussa, siirtää hamaan tulevaisuuteen laittoman maahanmuuton torjuntatoimenpiteiden määrittely perusteena se, että ensin olisi toteutettava joukko muita politiikkoja kaikilla muilla aloilla. Tämä on täysin virheellinen asenne. En palaa enää asiaan. Toisen tarkistusryhmän tarkoituksena oli vesittää tekstiä vapauttamalla seuraamuksista eri rikollisryhmät, kuten juuri laittomat maahanmuuttajat, tai heitä ns. humanitaarisessa tarkoituksessa avustavat henkilöt. Nämä poikkeukset ovat täysin vääriä. Niin sanotut humanitaariset salakuljettajat muodostavat ryhmän, jota ei ainakaan pidä vapauttaa seuraamuksista. Ensinnäkin siksi, että kohta kaikki laitonta maahantuloa maksua vastaan järjestävät mafiaryhmät voisivat vastedes käyttää hyväkseen humanitaarisia syitä. Toiseksi siksi, että hyväsydämisten henkilöiden avustamat laittomat maahanmuuttajat päätyvät itse useimmiten hyväksikäyttäjiksi, sillä heidän tilanteensa ajaa heitä siihen lähes vääjäämättä. Ja lopulta siksi, että laittomia maahanmuuttajia kenties pyyteettömästi avustavat henkilöt aiheuttavat epäilemättä ongelmia maahanmuuttajille, mutta aivan varmasti maanmiehilleen, joiden niskoille he sälyttävät ongelman, jota ei kyetä ratkaisemaan kenties moneen sukupolveen."@fi5
"Le due iniziative francesi volte a migliorare la lotta contro l’immigrazione clandestina sono state in un primo tempo stravolte da emendamenti del Parlamento europeo tesi a limitarne la portata. Successivamente sono state respinte dall’Assemblea plenaria, anche grazie al voto contrario espresso dal sottoscritto e dalla delegazione del MPF. Tale voto significa, beninteso, che respingiamo gli emendamenti pur essendo favorevoli all’iniziativa francese originale, di cui auspichiamo il proseguimento. In realtà, su questo tema la votazione del Parlamento europeo era soltanto a titolo consultivo, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del Trattato CE. Gli emendamenti approvati in prima battuta dal Parlamento erano particolarmente inopportuni. Come ho illustrato ieri sera nel corso del dibattito, gran parte di essi mirava a rimandare alle calende greche la definizione di misure contro l’immigrazione clandestina, adducendo la necessità di attuare in via preliminare una serie di altre politiche in tutti i campi. Si trattava di una posizione assolutamente erronea, sulla quale non ritornerò. Una seconda categoria di emendamenti mirava ad indebolire il testo escludendo dalle sanzioni diverse categorie di trasgressori, ad esempio gli immigranti clandestini o le persone che li aiutano per presunti fini umanitari. Tali deroghe erano del tutto inopportune. In particolare, i cosiddetti per motivi umanitari non devono essere esclusi dalle sanzioni. Innanzitutto perché tutte le bande criminali che organizzano ingressi illegali in cambio di un danaro si appellerebbero ai motivazioni umanitarie. Inoltre, perché anche gli immigrati clandestini aiutati da persone caritatevoli finiscono spesso nelle reti di sfruttamento, poiché la loro situazione ve li conduce quasi inesorabilmente. Infine perché – probabilmente - le persone disinteressate che aiutano gli immigrati clandestini non fanno il bene di questi ultimi pur arrecando – sicuramente - un danno ai propri concittadini, a cui creano un problema che non potrà essere risolto per intere generazioni."@it9
". – (FR) The two French initiatives intended to better combat illegal immigration have, in the first instance, been changed beyond all recognition by the European Parliament amendments designed to limit their scope. Furthermore, in the second instance, they have been rejected by Parliament, thanks, in part, to my vote, and that of the MPF Members, against. Our vote against should be taken to mean, of course, that we reject the amendments, but we do actually endorse the original French initiative and would like to see it acted upon. The vote of the European Parliament on this matter was, in fact, merely consultative, pursuant to Article 67(2) of the Treaty establishing the European Community. I find the amendments initially adopted by the European Parliament particularly regrettable. A good number of them, as I explained in the course of last night’s debate, would have the effect of putting the definition of measures against illegal immigration off until the Greek Calends on the grounds that a whole host of other policies in all sorts of areas would have to be implemented first. This was a completely erroneous position, but I shall not harp on the subject. There was a second category of amendments which tried to reduce the force of the text by exempting various categories of offender from punishment, for example, the illegal immigrants themselves or the persons assisting them on putatively humanitarian grounds. Such exceptions were completely inappropriate. In particular, these “humanitarian” smugglers must not be exempted from prosecution. Firstly, because all the mafia groups smuggling people into countries illegally in return for payment would then claim humanitarian reasons. Secondly, because even the illegal immigrants that have been assisted by charitably minded people almost inevitably wind up in exploitative situations, as often as not, purely by dint of their illegal status. And finally because the possibly genuinely disinterested persons who assist illegal immigrants are probably doing the immigrants themselves no good but are certainly doing their fellow citizens no good by presenting them with a problem which will be practically impossible to resolve for generations to come."@lv10
"De twee initiatieven van de Franse Republiek ter bestrijding van de illegale immigratie zijn in eerste instantie verminkt door de amendementen van het Europees Parlement, bedoeld om de reikwijdte van de tekst te beperken. Vervolgens, in tweede instantie, zijn beide initiatieven verworpen door de plenaire vergadering, mede dankzij mijn stem en die van de andere leden van de delegatie Mouvement pour la France. Uiteraard betekent onze stem voor de resolutie dat wij de amendementen verwerpen, niet het oorspronkelijke Franse initiatief, want daarmee stemmen wij juist in. We hopen dan ook dat dat initiatief een vervolg zal krijgen. Immers, de stem van het Europees Parlement in deze kwestie was slechts raadgevend, overeenkomstig artikel 67, lid 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De amendementen die het Europees Parlement in eerste instantie heeft aangenomen waren in onze ogen volstrekt onaanvaardbaar. Zoals ik tijdens het debat van gisterenavond heb uiteengezet was een groot deel van die amendementen erop gericht de vaststelling van maatregelen ter bestrijding van de illegale immigratie op de lange baan te schuiven. De reden die daarvoor werd aangevoerd was dat eerst op allerlei terreinen een hele serie andere beleidsmaatregelen getroffen moest worden – een volstrekt verkeerd uitgangspunt, maar daarop wil ik niet meer terugkomen. Met een tweede groep amendementen werd beoogd de tekst af te zwakken door verschillende categorieën overtreders van strafvervolging uit te sluiten, zoals de illegale immigranten zelf of degenen die hen hulp bieden om zogenoemde humanitaire redenen. Die uitzonderingsregelingen waren volkomen misplaatst. Met name degenen die zogeheten humanitaire vluchthulp verlenen mogen niet van strafvervolging worden vrijgesteld, en wel om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat dat ertoe zal leiden dat alle bendes die tegen betaling illegale mensentransporten organiseren zich voortaan zullen beroepen op humanitaire overwegingen. In de tweede plaats omdat zelfs illegale immigranten die hulp gekregen hebben van mensen die oprecht met hun lot begaan zijn meestal terechtkomen in circuits waarin ze uitgebuit worden; dat is bijna een onvermijdelijk gevolg van de omstandigheden waarin ze verkeren. De derde reden ten slotte is dat degenen die illegale immigranten mogelijk belangeloos hulp bieden deze mensen waarschijnlijk in grote moeilijkheden brengen en in ieder geval hun medeburgers met een probleem opzadelen, een probleem dat generaties lang zo goed als onoplosbaar zal blijven."@nl2
"Ambas as iniciativas francesas, que visavam lutar melhor contra a imigração clandestina, foram, num primeiro tempo, desfiguradas por alterações do Parlamento Europeu destinadas a limitar o seu alcance. Depois, num segundo tempo, acabam de ser rejeitadas pela assembleia plenária, com o apoio do meu voto negativo e do da delegação MPF. Evidentemente que este voto negativo significa que recusamos as alterações, mas, em contrapartida, aprovamos a iniciativa francesa original, que desejamos que prossiga. Com efeito, o voto do Parlamento Europeu sobre este assunto era meramente consultivo, nos termos do nº 2 do artigo 67º do Tratado CE. As alterações aprovadas num primeiro tempo pelo Parlamento Europeu são particularmente lamentáveis. Uma boa parte delas visava adiar indefinidamente, como expliquei no debate de ontem à noite, a definição de medidas contra a imigração clandestina, com o argumento de que seria necessário estabelecer previamente uma enorme quantidade de outras medidas em todos os domínios. Foi uma posição totalmente errada. Não volto a ela. Uma segunda categoria de alterações visava enfraquecer o texto, exonerando de sanções diversas categorias de transgressores, por exemplo os próprios imigrantes ilegais, ou as pessoas que os ajudam por motivos ditos humanitários. Estas excepções eram perfeitamente inoportunas. Nomeadamente os passadores ditos humanitários não devem ser exonerados de sanções. Em primeiro lugar, porque todas as mafias que organizam entradas ilegais em troco de remunerações passariam a aproveitar-se de motivos humanitários. Em seguida porque mesmo os imigrantes clandestinos ajudados por pessoas caridosas acabam frequentemente nas fileiras de exploração, pois a sua situação a isso os conduz quase necessariamente. E, por fim, porque as pessoas eventualmente desinteressadas que ajudam os imigrantes clandestinos fazem com certeza a infelicidade deles, mas sem dúvida a dos seus concidadãos, a quem infligem um problema que será praticamente insolúvel durante gerações."@pt11
"De båda franska initiativen som syftar till att bekämpa den illegala invandringen mer effektivt, har i ett första skede förvanskats av ändringsförslag från Europaparlamentet, i avsikt att begränsa deras räckvidd. I ett andra skede har de sedan förkastats av kammaren, med stöd av min röst emot och rösten från MPF-delegationen. Självklart innebär denna negativa röst att vi förkastar ändringsförslagen, men däremot godkänner det ursprungliga franska initiativet, som vi vill skall fullföljas. Omröstningen i Europaparlamentet i denna fråga var endast rådgivande, enligt artikel 67.2 i EG-fördraget. De ändringsförslag som Europaparlamentet i ett första skede antog förefaller särskilt beklagliga. Som jag förklarade under debatten i går kväll, syftade en stor del av dem till att på obestämd tid uppskjuta definitionen av åtgärder mot olaglig inresa, under förespegling att man först måste genomföra en rad andra politiska åtgärder på allehanda områden. Detta var en helt felaktig ståndpunkt. Jag skall inte orda mer om den. En andra kategori ändringsförslag syftade till att späda ut texten genom att låta olika grupper av lagöverträdare undantas från påföljder, exempelvis de illegala invandrarna själva, och personer som hjälper dem av så kallat humanitära skäl. Dessa undantag var helt olämpliga. Framför allt skall inte så kallat humanitära flyktingsmugglare undantas från påföljder. Först och främst för att alla maffiaorganisationer som organiserar olagliga inresor mot betalning hädanefter skulle åberopa humanitära skäl. Vidare för att även illegala invandrare som får hjälp av godhjärtade människor oftast hamnar i nätverk för utnyttjande av människor, eftersom deras situation nästan ofelbart leder dem dit. Och slutligen för att eventuellt oegennyttiga personer som hjälper illegala invandrare förmodligen orsakar deras olycka, och helt visst sina landsmäns olycka. Dessa pådyvlas ett problem som kommer att vara praktiskt taget olösligt under generationer."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph