Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-14-Speech-3-351"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010214.11.3-351"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, Mr Seguro mentioned at the end of his contribution the terrible situation in El Salvador. I would like to take this opportunity to inform Parliament that today I have decided to release another EUR 5 to 8 million to support people in El Salvador. This is quite significant. Turning to the matter under discussion, Mexico has gone through a radical modernisation process over the last decade. The NAFTA agreement has played an important role in this. It led to a major increase of trade and investment flows between the US and Mexico and also Canada. Neither the EU nor Mexico wanted the NAFTA agreement to result in less intense relations between the EU and Mexico. We both accepted the challenge and decided to adapt our relations. This culminated with the entry into force last October of our economic partnership, political coordination and cooperation agreement, often called the global agreement. This agreement, which consists of a free trade area, political dialogue and cooperation provisions reinforces Mexico's existing relations with Europe. Due to the very complex distribution of competence between the Community and its Member States, the free trade agreement is made up of two separate legal texts. The first, Decision 2/2000, covers the areas of Community competence and was adopted by the Joint Council in Lisbon on 23 March 2000 after Parliament gave its opinion on 16 March 2000. It entered into force on 1 July 2000. The second text covers the remaining areas – services, investment and intellectual property – and should be adopted by the Joint Council on 27 February 2001. The later text, which we are debating today, will liberalise services in two phases. Firstly by including a stand-still clause which prevents both parties from introducing new discriminatory measures or reinforcing the existing ones. This clause only applies to discriminatory measures and therefore does not exclude the possibility of adopting new, restrictive, non-discriminatory rules in order, for instance, to protect the environment further. Secondly, this decision provides for the elimination of substantially all remaining discrimination between the parties over a maximum period of ten years. The decision will comply with GATS rules – mainly the obligation not to exclude any sector from the liberalisation process. Moreover the text includes measures concerning investments and related payments which complete the undertakings already made by both parties at the OECD and through bilateral agreements signed between Mexico and most of the Member States. The European Parliament has been invited to give its opinion on this second decision. Once this decision is adopted by the Joint Council on 27 February 2001, the free trade agreement will be fully in place. But this decision has also a bigger impact. The global agreement will be fully implemented and thus the political dialogue and the cooperation pillars will enter effectively into force. Mexico is traditionally one of the EU's most important trading partners in Latin America with a significant growth potential, and the EU is Mexico's second trading partner after the US. The achievement of the free trade agreement will provide EC operators with access to the Mexican market similar to NAFTA. Our trading relationship, which has declined over previous years, should improve markedly now that we are able to compete on a level playing field with the US and Canadian products and services. We should be satisfied by what we have achieved in this area. The EU-Mexico Free Trade Agreement is the first agreement of this type which the EU has signed with a Latin American country. Apart from trade, we should make full use of this comprehensive agreement to further deepen our already excellent bilateral relations with Mexico. The institutionalised high level political dialogue will provide a good tool to agree on common positions, on issues of mutual interest: for instance, UN reform, efforts to launch a new WTO round and the human rights situation of both parties. The agreement will provide us with new possibilities for cooperation on the basis of the guidelines laid down for the period 2000-2006, whether on strengthening the rule of law, judicial reform, tackling poverty or investing in human resources. It is a new, very ambitious beginning. I share the views expressed by most Members in this debate, and we will be very happy to see this flourish in the coming years."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. Seguro nævnte ved slutningen af sit indlæg den skrækkelige situation i El Salvador. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at underrette Parlamentet om, at jeg i dag har besluttet at frigive yderligere 5-8 millioner euro til støtte for befolkningen i El Salvador. Det er ganske betydningsfuldt. For nu at gå over til den sag, vi drøfter, så er Mexico undergået en radikal moderniseringsproces i de sidste 10 år. NAFTA-aftalen har spillet en vigtig rolle i denne forbindelse. Den har ført til en væsentlig forøgelse af samhandel og udveksling af investeringer mellem USA og Mexico og ligeledes Canada. Hverken EU eller Mexico har ønsket, at NAFTA-aftalen skulle føre til mindre tætte forbindelser mellem EU og Mexico. Vi accepterer begge udfordringen og har besluttet at tilpasse vores forbindelser. Dette kulminerede med ikrafttrædelsen i oktober sidste år af vores aftale om økonomisk partnerskab, politisk koordinering og samarbejde, som ofte kaldes den samlede aftale. Denne aftale, der består i et frihandelsområde, en politisk dialog og bestemmelser om samarbejde, styrker Mexicos eksisterende forbindelser med Europa. På grund af en meget kompliceret fordeling af kompetence mellem EU og dens medlemsstater består frihandelsaftalen af to separate juridiske tekster. Den første, Afgørelse 2/2000, dækker områderne under fællesskabskompetence og blev vedtaget af Det Fælles Råd i Lissabon den 23. marts 2000, efter at Parlamentet havde fremsat sin udtalelse den 16. marts 2000. Den trådte i kraft den 1. juli 2000. Den anden tekst dækker det resterende område - tjenesteydelser, investeringer og ophavsret - og forventes vedtaget af Det Fælles Råd den 27. februar 2001. Den anden tekst, som vi drøfter i dag, vil liberalisere tjenesteydelser i to faser. For det første ved at medtage en bestemmelse, der forhindrer begge parter i at indføre nye diskriminerende foranstaltninger eller styrke de eksisterende. Denne bestemmelse drejer sig kun om diskriminerende foranstaltninger og udelukker derfor ikke muligheden af at vedtage nye restriktive, ikke-diskriminerende bestemmelser for f.eks. yderligere at beskytte miljøet. For det andet lægger denne afgørelse op til en eliminering af næsten al tilbageværende forskelsbehandling mellem de to parter i løbet af en periode på maksimalt 10 år. Afgørelsen vil være i overensstemmelse med GATS-reglerne - særlig forpligtelsen til ikke at udelukke nogen sektor fra liberaliseringsprocessen. Desuden indeholder teksten foranstaltninger angående investeringer og dermed forbundne betalinger, som indfrier de løfter, som begge parter allerede har fremsat i OECD og via bilaterale aftaler, som Mexico og de fleste medlemsstater har undertegnet. Parlamentet er blevet indbudt til at fremsætte en udtalelse om denne anden afgørelse. Når den først er vedtaget af Det Fælles Råd den 27. februar 2001, vil en frihandelsaftale være helt på plads. Men denne afgørelse har også større virkninger. Den samlede aftale vil blive fuldt ud gennemført, og således vil den politiske dialog og samarbejdssøjlerne effektivt træde i kraft. Mexico er traditionelt en af EU's vigtigste handelspartnere i Latinamerika med et betydeligt vækstpotentiale, og EU er Mexicos næststørste handelspartner efter USA. Indgåelsen af frihandelsaftalen vil give virksomheder i EU adgang til det mexicanske marked på betingelser, der minder om NAFTA's. Vores handelsforbindelser, som er gået tilbage i de foregående år, bør blive markant forbedret, nu hvor vi kan konkurrere på lige vilkår med produkter og tjenesteydelser fra USA og Canada. Vi bør være tilfredse med, hvad vi har nået på dette område. Handelsaftalen mellem EU og Mexico er den første aftale af denne type, som EU har indgået med noget latinamerikansk land. Bortset fra handlen bør vi fuldt ud udnytte denne aftale til yderligere at uddybe vores allerede fortræffelige bilaterale forbindelser til Mexico. Den institutionaliserede politiske dialog på højt plan vil være et godt redskab, når der skal opnås enighed om fælles holdninger til spørgsmål af fælles interesse, f.eks. reformer af FN, bestræbelser på at få en ny WTO-runde i gang og menneskerettighedssituationen hos begge parter. Aftalen vil give os nye muligheder for samarbejde på basis af de retningslinjer, der er fastlagt for perioden 2000-2006, hvad enten det drejer sig om styrkelsen af lov og orden, reformer af retsvæsenet, bekæmpelse af fattigdom eller investering i menneskelige ressourcer. Det er en ny og meget ambitiøs begyndelse. Jeg deler den opfattelse, der er kommet til udtryk hos de fleste medlemmer under denne forhandling, og vi ser med stor glæde hen til, at dette skal blomstre i de kommende år."@da1
"Herr Präsident, Herr Seguro erwähnte zum Abschluss seines Redebeitrags die schreckliche Lage in El Salvador. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und das Parlament darüber informieren, dass ich heute weitere 5 bis 8 Mio. EUR zur Unterstützung der Bevölkerung in El Salvador freigegeben habe. Das ist eine beträchtliche Summe. Ich darf nun auf das eigentliche Thema dieser Aussprache zurückkommen und darauf hinweisen, dass in Mexiko in den letzten zehn Jahren ein grundlegender Modernisierungsprozess vollzogen worden ist. Das NAFTA-Abkommen hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Es hat zu einer starken Ausweitung des Handels und des Investitionsflusses zwischen den USA und Mexiko sowie auch Kanada geführt. Weder die EU noch Mexiko hatten ein Interesse daran, dass die Beziehungen zwischen der EU und Mexiko durch das NAFTA-Abkommen an Intensität verlieren. Beide Seiten haben daher diese Herausforderung angenommen und die Beziehungen entsprechend angepasst. Am Ende dieser Bemühungen stand das Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische Koordinierung und Zusammenarbeit, das häufig als „globales Abkommen“ bezeichnet wird und im Oktober vergangenen Jahres in Kraft trat. Durch dieses Abkommen, das einen Freihandelsbereich, den politischen Dialog und die Bestimmungen für die Zusammenarbeit umfasst, werden die bestehenden Beziehungen zwischen Mexiko und Europa verstärkt. Aufgrund der äußerst komplizierten Verteilung der Kompetenzen zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten besteht das Handelsabkommen aus zwei separaten Rechtstexten. Der erste Text, der Beschluss Nr. 2/2000, betrifft die Befugnisse der Gemeinschaft und wurde am 23. März 2000 in Lissabon durch den Gemischten Rat verabschiedet, nachdem das Parlament am 16. März 2000 seine Stellungnahme abgegeben hatte. Er trat am 1. Juli 2000 in Kraft. Der zweite Text deckt alle verbleibenden Bereiche ab ­ Dienstleistungen, Investitionen und geistiges Eigentum ­ und soll am 27. Februar 2001 vom Gemischten Rat verabschiedet werden. Mit dem zweiten Text, um den es in der heutigen Aussprache geht, soll der Dienstleistungsverkehr in zwei Phasen liberalisiert werden. Erstens durch die Aufnahme einer Stillhalteklausel, die beiden Parteien die Einführung neuer diskriminierender Maßnahmen oder die Verstärkung der bestehenden Maßnahmen untersagt. Diese Klausel gilt nur für diskriminierende Maßnahmen und schließt daher die Aufnahme neuer restriktiver, nichtdiskriminierender Regelungen, zum Beispiel zum verstärkten Schutz der Umwelt, nicht aus. Zweitens sieht dieser Beschluss die Beseitigung annähernd aller bestehenden Diskriminierungen zwischen den Vertragsparteien innerhalb eines Zeitraums von höchstens zehn Jahren vor. Diese Entscheidung steht im Einklang mit den Bestimmungen des GATS, insbesondere mit der Verpflichtung, keinen Sektor vom Liberalisierungsprozess auszunehmen. Außerdem enthält der Text Maßnahmen in Bezug auf Investitionen und damit zusammenhängende Zahlungen, welche die Verpflichtungen beider Parteien im Rahmen der OECD und durch bilaterale Abkommen zwischen Mexiko und den meisten Mitgliedstaaten vervollständigen. Das Europäische Parlament wurde aufgefordert, zu diesem zweiten Beschluss Stellung zu nehmen. Sobald dieser Beschluss auf der Sitzung des Gemischten Rates am 27. Februar 2001 gebilligt worden ist, wird das Handelsabkommen vollständig in Kraft treten. Mit diesem Beschluss wird jedoch auch noch eine weiter reichende Auswirkung verbunden sein. Das globale Abkommen wird dann vollständig umgesetzt sein, so dass die Pfeiler politischer Dialog und Zusammenarbeit praktisch rechtsverbindlich werden. Mexiko ist traditionell einer der wichtigsten Handelspartner der EU in Lateinamerika mit einem enormen Wachstumspotenzial, und die EU ist nach den USA der wichtigste Handelspartner Mexikos. Der Abschluss eines Freihandelsabkommens wird Unternehmen aus der EG den Zugang zum mexikanischen Markt zu ähnlichen Bedingungen ermöglichen, wie sie für die Länder innerhalb der NAFTA gelten. Unsere Handelsbeziehungen, die in den letzten Jahren rückläufig waren, werden sich spürbar verbessern, da wir im Handel mit Produkten und Dienstleistungen nun unter den gleichen Ausgangsbedingungen wie die USA und Kanada konkurrieren können. Wir können mit dem Erfolg zufrieden sein, den wir in diesem Bereich erreicht haben. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko ist das erste Abkommen dieser Art, das die EU mit einem lateinamerikanischen Land geschlossen hat. Neben dem Handel sollten wir dieses umfassende Abkommen zur weiteren Vertiefung unserer schon heute ausgezeichneten bilateralen Beziehungen mit Mexiko nutzen. Der institutionalisierte politische Dialog auf höchster Ebene ist ein geeignetes Instrument zur Annahme gemeinsamer Standpunkte bei Fragen von gemeinsamem Interesse, wie zum Beispiel der Reform der UNO, den Bemühungen um die Durchführung einer neuen WTO-Runde und der Situation der Menschenrechte im jeweiligen Gebiet. Dieses Abkommen eröffnet uns auf der Grundlage der für den Zeitraum 2000–2006 festgelegten Leitlinien neue Möglichkeiten für unsere Zusammenarbeit, sei es bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der justitiellen Reform, der Bekämpfung der Armut oder der Investition in die Humanressourcen. Es steht für einen neuen, sehr ehrgeizigen Anfang. Ich stimme in den meisten Punkten mit den Ausführungen der Mitglieder in dieser Aussprache überein, und wir freuen uns sehr, wenn dieses Abkommen in den nächsten Jahren Früchte trägt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Seguro αναφέρθηκε στο τέλος της ομιλίας του στην θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στο Ελ Σαλβαδόρ. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι σήμερα έλαβα την απόφαση να διαθέσω ακόμη 5 έως 8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του λαού του Ελ Σαλβαδόρ. Πρόκειται για σημαντική απόφαση. Σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα, το Μεξικό πραγματοποίησε ριζικό εκσυγχρονισμό στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας. Η συμφωνία της NAFTA διαδραμάτισε επ' αυτού σημαντικό ρόλο. Οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, όπως και μεταξύ Μεξικού και Καναδά. Η αποδυνάμωση των σχέσεων ΕΕ - Μεξικού λόγω της συμφωνίας της NAFTA δεν ήταν σχέδια κανενός από τους δύο εταίρους. Δέχτηκαν, επομένως, την πρόκληση και αποφάσισαν να εναρμονίσουν τις σχέσεις τους. Κορύφωση της συνεργασίας αυτή αποτελεί η θέση σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας, που συχνά καλείται Γενική Συμφωνία. Η εν λόγω συμφωνία, που περιλαμβάνει διατάξεις για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, τη θέσπιση πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ενισχύει τις σχέσεις που ήδη διατηρεί το Μεξικό με την Ευρώπη. Λόγω της πολύπλοκης κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών, η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου αποτελείται από δύο ξεχωριστά νομικά κείμενα. Το πρώτο, η απόφαση 2/2000, καλύπτει τους τομείς της κοινοτικής αρμοδιότητας και εγκρίθηκε από το Μικτό Συμβούλιο στη Λισαβόνα στις 23 Μαρτίου 2000 κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου στις 16 Μαρτίου 2000. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2000. Το δεύτερο κείμενο καλύπτει τους υπόλοιπους τομείς - υπηρεσίες, επενδύσεις και πνευματική ιδιοκτησία - και πρόκειται να εγκριθεί από το Μικτό Συμβούλιο στις 27 Φεβρουαρίου 2001. Το δεύτερο κείμενο, το οποίο αφορά η σημερινή συζήτηση, θα ελευθερώσει τις υπηρεσίες σε δύο στάδια. Πρώτον, περιλαμβάνοντας μια ρήτρα stand still που απαγορεύει και στα δύο μέρη την εισαγωγή νέων διακρίσεων ή την ενίσχυση των υφιστάμενων. Η ρήτρα αυτή αφορά μόνο τις διακρίσεις και επομένως δεν αποκλείει την πιθανότητα έγκρισης νέων, περιοριστικών κανόνων που δεν εισάγουν διακρίσεις με σκοπό, για παράδειγμα, την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερον, η απόφαση αυτή προβλέπει την κατάργηση όλων σχεδόν των διακρίσεων που έχουν απομείνει μεταξύ των μερών εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου από δέκα έτη. Η απόφαση είναι σύμφωνη με τους κανόνες της GATS - κυρίως την απαγόρευση αποκλεισμού κάποιου τομέα από τη διαδικασία ελευθέρωσης. Ακόμη, το κείμενο περιέχει μέτρα για τις επενδύσεις και τα σχετικά δάνεια που συμπληρώνουν τις δεσμεύσεις αμφότερων των μερών προς τον ΟΟΣΑ και βάσει διμερών συμφωνιών που υπογράφηκαν μεταξύ του Μεξικού και των περισσότερων κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δεύτερη αυτή απόφαση. Μόλις η απόφαση εγκριθεί από το Μικτό Συμβούλιο στις 27 Φεβρουαρίου 2001, η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή. Η απόφαση αυτή, όμως, έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Θα εφαρμοστεί πλήρως η Γενική Συμφωνία και έτσι οι πυλώνες του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας θα τεθούν πραγματικά σε ισχύ. Το Μεξικό ήταν πάντοτε ένας από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ στη Λατινική Αμερική με σπουδαίες δυνατότητες ανάπτυξης. Από την άλλη, η ΕΕ είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος του Μεξικού μετά τις ΗΠΑ. Η σύναψη της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου θα εξασφαλίσει στους επιχειρηματίες της ΕΚ πρόσβαση στην αγορά του Μεξικού με όρους παρόμοιους με τους όρους που περιέχονται στη συμφωνία NAFTA. Οι εμπορικές μας σχέσεις, που δεν ήταν ανεπτυγμένες κατά τα περασμένα έτη, θα βελτιωθούν αισθητά τώρα που μπορούμε να ανταγωνιστούμε επί ίσοις όροις τις ΗΠΑ και τον Καναδά ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που πετύχαμε στον εν λόγω τομέα. Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Μεξικού είναι η πρώτη παρόμοια συμφωνία που συνάπτει η ΕΕ με χώρα της Λατινικής Αμερικής. Εκτός από το εμπόριο, πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τη γενική αυτή συμφωνία ώστε να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο τις ήδη άριστες διμερείς σχέσεις μας με το Μεξικό. Η διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου σε υψηλό θεσμικό επίπεδο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για να συμφωνήσουμε σε κοινές θέσεις, σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως, για παράδειγμα, τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών, τις προσπάθειες για διεξαγωγή νέου γύρου στο πλαίσιο του ΠΟΕ και τη σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατάσταση των δύο μερών. Η συμφωνία θα μας δώσει νέες δυνατότητες συνεργασίας βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν θεσπιστεί για την περίοδο 2000-2006, είτε στον τομέα της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της εξάλειψης της φτώχειας είτε στον τομέα της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Πρόκειται για μια νέα, ιδιαίτερα φιλόδοξη αρχή. Συμμερίζομαι τις απόψεις των περισσότερων βουλευτών στο πλαίσιο της συζήτησης του εν λόγω θέματος, και θα χαρούμε ιδιαιτέρως να δούμε την προσπάθεια αυτή να καρποφορεί στο εγγύς μέλλον."@el8
"(EN) Señor Presidente, el Sr. Seguro se ha referido, al final de su intervención, a la terrible situación de El Salvador. Quisiera aprovechar esta oportunidad para informar al Parlamento de que hoy he decidido desbloquear otra ayuda por un valor de entre 5 y 8 millones de euros para el pueblo de El Salvador. Es una ayuda bastante considerable. Volviendo sobre la cuestión que nos ocupa, México ha pasado por un proceso de modernización radical durante la pasada década. El TLCAN ha tenido un papel decisivo en esta transformación y sus efectos han sido un importante incremento del comercio y de la inversión entre los Estados Unidos y México y también con el Canadá. Ni la UE ni México querían que el TLCAN debilitara las relaciones entre la UE y México. Ambas partes asumimos el reto y decidimos adaptar nuestras relaciones. El resultado fue la entrada en vigor, el pasado octubre, de nuestro Acuerdo de Asociación económica, coordinación y cooperación política, más conocido como el Acuerdo Global. Este Acuerdo, que incluye disposiciones sobre el libre comercio, el diálogo político y la cooperación, viene a reforzar las actuales relaciones de México con Europa. Debido a la compleja distribución de las competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros, el Acuerdo sobre libre comercio está compuesto de dos textos jurídicos separados. El primero, la Decisión 2/2000, cubre los ámbitos de competencia comunitaria y fue aprobado por el Consejo mixto en Lisboa el 23 de marzo de 2000, después de que el Parlamento emitiera su dictamen el 16 de marzo de 2000, y entró en vigor el 1 de julio de 2000. El segundo texto cubre los ámbitos restantes – servicios, inversión y propiedad intelectual – y su adopción por parte del Consejo mixto está prevista para el 27 de febrero de 2001. Este último texto, sobre el que hoy debatimos, liberalizará los servicios en dos fases. En primer lugar, a través de la inclusión de una cláusula de moratoria que impide a ambas partes introducir nuevas medidas discriminatorias o reforzar las ya existentes. Esta cláusula es aplicable únicamente a las medidas discriminatorias y, por consiguiente, no excluye la posibilidad de adoptar nuevas normas restrictivas y no discriminatorias, por ejemplo, con vistas a una mejor protección del medio ambiente. En segundo lugar, esta decisión prevé la eliminación, en un plazo máximo de diez años, de la práctica totalidad de la discriminación aún existente entre las partes. Esta decisión será conforme con el Reglamento del GATS – principalmente, con la obligación de no excluir a ningún sector del proceso de liberalización. Asimismo, el texto incluye medidas relativas a las inversiones y pagos relacionados, que completan los compromisos ya asumidos por ambas partes en el marco de la OCDE y a través de los acuerdos bilaterales suscritos entre México y la mayor parte de los Estados miembros. El Parlamento Europeo ha sido invitado a emitir su opinión sobre esta segunda decisión. Una vez que esta decisión sea adoptada por el Consejo mixto el 27 de febrero de 2001, el Acuerdo de libre comercio entrará plenamente en vigor. Pero esta decisión tiene además repercusiones más amplias. El Acuerdo Global se aplicará en su totalidad y, por consiguiente, el diálogo político y los pilares de cooperación entrarán en vigor. México es uno de los socios comerciales tradicionales más importantes de la UE en América Latina, con un potencial de crecimiento considerable, y la UE es el segundo socio comercial de México después de los Estados Unidos. La realización del acuerdo de libre comercio proporcionará a los operadores de la CE un acceso al mercado mexicano similar al que garantiza el TLCAN. Cabe esperar que nuestras relaciones comerciales, que durante estos últimos años han disminuido, mejoren considerablemente ahora que estaremos en condiciones de competir en igualdad de condiciones con los productos y servicios estadounidenses y canadienses. Deberíamos sentirnos satisfechos por lo que hemos alcanzado en este ámbito. El Acuerdo de asociación económica entre la UE y México es el primero de este tipo que suscribe la UE con un país de América Latina. Aparte del comercio, deberíamos aprovechar plenamente el Acuerdo Global para seguir profundizando en las ya excelentes relaciones bilaterales con México. El diálogo político institucionalizado de alto nivel proporcionará una buena herramienta para acordar posiciones comunes sobre temas de mutuo interés, como, por ejemplo, la reforma de las Naciones Unidas, los esfuerzos para lanzar una nueva ronda de la OMC y la situación de los derechos humanos de ambas partes. El Acuerdo nos proporcionará nuevas posibilidades de cooperación sobre la base de las orientaciones establecidas para el período 2000-2006, ya se trate del fortalecimiento del Estado de derecho, la reforma judicial, la lucha contra la pobreza o la inversión en recursos humanos. Es un nuevo comienzo muy ambicioso. Comparto los puntos de vista expresados por la mayor parte de sus Señorías en el presente debate, y nos alegrará mucho ver florecer este acuerdo en los próximos años."@es12
"Arvoisa puhemies, jäsen Seguro mainitsi puheenvuoronsa lopussa El Salvadorin hirveän tilanteen. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja ilmoittaa parlamentille, että olen tänään päättänyt vapauttaa toiset 5-8 miljoonaa euroa El Salvadorin kansan tukemiseksi. Tämä on varsin merkittävää. Siirryn sitten käsiteltävänä olevaan aiheeseen ja sanon, että Meksiko on käynyt läpi perinpohjaisen nykyaikaistamisprosessin viime vuosikymmenen aikana. Nafta-sopimus on ollut siinä tärkeässä osassa. Se johti kauppa- ja sijoitusvirtojen huomattavaan kasvuun Yhdysvaltain ja Meksikon ja myös Kanadan välillä. Sen paremmin EU kuin Meksikokaan ei halunnut Nafta-sopimuksen johtavan EU:n ja Meksikon välisten suhteiden laantumiseen. Me molemmat otimme haasteen vastaan, ja päätimme mukauttaa suhteitamme. Tämä huipentui viime lokakuussa taloudellisesta kumppanuudesta, poliittisesta yhteensovittamisesta ja yhteistyöstä tehdyn ja usein yleiseksi sopimukseksi kutsutun sopimuksemme voimaantuloon. Tässä sopimuksessa, joka koostuu vapaakauppa-aluetta, poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevista määräyksistä, vahvistetaan Meksikon nykyisiä suhteita Eurooppaan. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen erittäin monimutkaisen toimivallan jaon takia vapaakauppasopimus koostuu kahdesta erillisestä oikeudellisesta tekstistä. Ensimmäinen teksti eli päätös 2/2000 käsittää yhteisön toimivaltaan kuuluvat alat, ja yhteisneuvosto hyväksyi sen Lissabonissa 23. maaliskuuta 2000 sen jälkeen kun parlamentti oli antanut lausuntonsa 16. maaliskuuta 2000. Se tuli voimaan 1. heinäkuuta 2000. Toinen teksti käsittää jäljelle jääneet alat – palvelut, sijoitukset sekä teollis- ja tekijänoikeudet – ja yhteisneuvoston pitäisi hyväksyä se 27. helmikuuta 2001. Tänään käsiteltävänämme olevalla jälkimmäisellä tekstillä vapautetaan palvelut kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin sen sisältämän vallitsevan tilan säilyttämistä koskevan lausekkeen välityksellä, jolla molempia sopimuspuolia estetään ottamasta käyttöön uusia tai vahvistamasta jo olemassa olevia syrjintätoimia. Tätä lauseketta sovelletaan ainoastaan syrjintätoimiin, eikä se siksi sulje pois mahdollisuutta uusien rajoittavien syrjimättömien säännösten hyväksymisestä esimerkiksi ympäristönsuojelun parantamiseksi. Toiseksi tässä päätöksessä säädetään pääasiassa kaiken jäljellä olevan sopimuspuolten välisen syrjinnän poistamisesta enintään kymmenen vuoden kuluessa. Päätös on sopusoinnussa GATS-säännösten kanssa – lähinnä sen velvoitteen kanssa, jonka mukaan mitään alaa ei saa sulkea vapauttamisprosessin ulkopuolelle. Lisäksi teksti sisältää sijoituksia ja niihin liittyviä maksuja koskevia toimia täydentämään niitä sitoumuksia, joita molemmat sopimuspuolet ovat jo tehneet OECD:ssä sekä Meksikon ja useimpien jäsenvaltioiden välisten kahdenkeskisten sopimusten välityksellä. Euroopan parlamenttia on pyydetty antamaan lausuntonsa tästä toisesta päätöksestä. Sitten kun yhteisneuvosto on hyväksynyt tämän päätöksen 27. helmikuuta 2001, vapaakauppasopimus saadaan täysin valmiiksi. Tällä päätöksellä on kuitenkin myös laajempia vaikutuksia. Yleinen sopimus pannaan täytäntöön täysimääräisesti, ja siten poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevat pilarit tulevat varmasti voimaan. Meksiko on perinteisesti Latinalaisessa Amerikassa yksi EU:n tärkeimmistä kauppakumppaneista, ja sillä on suuret kasvumahdollisuudet, ja EU on Meksikon toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltain jälkeen. Vapaakauppasopimuksen saavuttaminen merkitsee sitä, että EY:n toimijat saavat Nafta-sopimuksen kaltaisen pääsyn Meksikon markkinoille. Kauppasuhteemme, joka on rappeutunut viime vuosina, pitäisi parantua selvästi nyt kun voimme kilpailla tasaväkisesti amerikkalaisten ja kanadalaisten tuotteiden ja palvelujen kanssa. Meidän olisi oltava tyytyväisiä saavutukseemme tällä alalla. EU:n ja Meksikon välinen vapaakauppasopimus on ensimmäinen tämäntyyppinen sopimus, jonka EU on allekirjoittanut Latinalaisen Amerikan maan kanssa. Meidän olisi kaupan ohella käytettävä täysimääräisesti hyväksemme tätä kattavaa sopimusta syventääksemme edelleen jo nyt erinomaisia kahdenvälisiä suhteitamme Meksikoon. Toimielimillä varustettu korkean tason poliittinen vuoropuhelu tarjoaa hyvän työvälineen, jonka avulla voimme sopia yhteisistä kannanotoista ja molemminpuolista kiinnostusta herättävistä kysymyksistä, kuten YK:n uudistuksesta, ponnisteluista uuden WTO-kierroksen käynnistämiseksi ja molempien sopimuspuolten ihmisoikeustilanteesta. Sopimus tarjoaa meille uusia yhteistyömahdollisuuksia niiden suuntaviivojen pohjalta, jotka on laadittu kaudeksi 2000-2006, olipa kyse oikeusvaltion lujittamisesta, oikeuslaitoksen uudistuksesta, köyhyyden kukistamisesta tai inhimillisiin voimavaroihin sijoittamisesta. Kyseessä on uusi ja erittäin kunnianhimoinen alku. Olen samaa mieltä useimpien jäsenten tässä keskustelussa esittämistä näkemyksistä, ja meillä on ilo nähdä tämän asian kukoistavan tulevina vuosina."@fi5
"Monsieur le Président, M. Seguro a fait référence, à la fin de son intervention, à la terrible situation au Salvador. Je voudrais saisir cette occasion pour informer le Parlement qu'aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer 5 à 8 millions d'euros supplémentaires au soutien des habitants du Salvador, ce qui est assez substantiel. Pour ce qui est du thème dont nous débattons, le Mexique a subi un processus de modernisation radical ces dix dernières années. À cet égard, l'accord ALENA a joué un rôle significatif. Celui-ci a abouti à une augmentation majeure des flux commerciaux et des investissements entre les États-Unis et le Mexique, ainsi qu'avec le Canada. Ni les États-Unis, ni le Mexique ne désiraient que l'accord ALENA se traduise par une baisse de l'intensité des relations entre l'Union européenne et le Mexique. Tous deux, nous avons accepté le défi et décidé d'adapter nos relations. Cela a culminé avec l'entrée en vigueur, au mois d'octobre, de notre partenariat commercial, de l'accord de coordination et de coopération politique, qu'on appelle souvent accord global. Cet accord, consistant en une zone de libre-échange, en des dispositions en matière de dialogue et de coopération politique, renforce les relations entre le Mexique et l'Europe. En raison de la répartition très complexe des compétences entre la Communauté et les États membres, l'accord de libre-échange est constitué de deux textes juridiques distincts. Le premier, à savoir la décision 2/2000, couvre les domaines de compétence de la Communauté et a été adopté par le conseil conjoint à Lisbonne le 23 mars 2000, après que le Parlement a émis son avis le 16 mars 2000. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2000. Le deuxième texte couvre les domaines restants - les services, les investissements, ainsi que la propriété intellectuelle - et devrait être adopté par le conseil conjoint le 27 février 2001. Le texte plus récent, dont nous débattons aujourd'hui, libéralisera les services en deux phases. Premièrement, en incluant une clause de statu quo qui empêchera les deux parties d'introduire de nouvelles mesures discriminatoires ou de renforcer celles qui existent. Cette clause ne s'applique qu'aux mesures discriminatoire et, dès lors, n'exclut pas la possibilité d'adopter de nouveaux règlements restrictifs et non-discriminatoires, en vue, par exemple, de protéger davantage l'environnement. Deuxièmement, cette décision prévoit l'élimination de pour ainsi dire toutes les discriminations qui demeurent à l'encontre des deux parties dans un délai maximal de dix ans. La décision se conformera aux règles du GATS - à savoir, principalement, l'obligation de n'exclure aucun secteur du processus de libéralisation. En outre, le texte inclut des mesures concernant les investissements et les paiements y afférents qui complètent les engagements déjà pris par les deux parties au sein de l'OCDE et par le biais d'accords bilatéraux signés entre le Mexique et la plupart des États membres. Le Parlement européen a été invité à donner son avis sur cette deuxième décision. Dès que cette décision sera adoptée par le conseil conjoint le 27 février 2001, l'accord de libre-échange sera pleinement en place. Toutefois, cette décision a un impact plus important. L'accord global sera pleinement mis en œuvre et, dès lors, le dialogue politique, ainsi que les piliers en matière de coopération, entreront effectivement en vigueur. Le Mexique est traditionnellement l'un des plus importants partenaires commerciaux de l'UE en Amérique latine, doté d'un potentiel de croissance significatif, et l'UE est le deuxième partenaire commercial du Mexique après les États-Unis. Les réalisations de l'accord de libre-échange fourniront aux opérateurs CE un accès au marché mexicain similaire à l'ALENA. Nos relations commerciales, qui ont décliné ces dernières années, devraient s'améliorer de manière marquée, étant donné qu'à présent, nous sommes en mesure de concurrencer les produits et services américains et canadiens de manière équitable. Nous devrions être satisfaits par ce que nous avons réalisé dans ce domaine. L'accord de libre-échange UE-Mexique est le premier accord de ce type que l'UE a signé avec un pays d'Amérique latine. Outre le commerce, nous devrions pleinement utiliser cet accord global pour approfondir les excellentes relations bilatérales que nous entretenons avec le Mexique. Le dialogue institutionnalisé et politique de haut niveau fournira un excellent instrument pour s'accorder sur des positions communes et des thèmes d'intérêt commun : par exemple, la réforme des Nations unies, les efforts pour le lancement d'un nouveau cycle de l'OMC et la situation des droits de l'homme des deux parties. L'accord nous fournira de nouvelles possibilités de coopération sur la base des lignes directrices établies pour la période 2000-2006, que ce soit le renforcement de l'État de droit, la réforme judiciaire, la lutte contre la pauvreté ou l'investissement dans les ressources humaines. C'est un nouveau départ extrêmement ambitieux. Je partage les points de vue exprimés par la plupart des députés lors de ce débat, et nous serons très heureux de voir cet accord prendre son essor lors des prochaines années."@fr6
"Signor Presidente, al termine del suo intervento l’onorevole Seguro ha ricordato la terribile situazione nel Salvador. Vorrei cogliere l’occasione per informare il Parlamento che oggi ho deciso di erogare un’ulteriore quota di 5-8 milioni di euro a favore della popolazione del Salvador. Si tratta di un importo piuttosto significativo. Quanto alla questione in esame, il Messico ha intrapreso un processo di modernizzazione radicale nel corso dell’ultimo decennio. L’accordo NAFTA ha svolto un ruolo importante in tale processo e ha determinato una forte intensificazione degli scambi e dei flussi di investimenti tra gli Stati Uniti e il Messico ed anche con il Canada. Né l’Unione europea né il Messico desideravano che l’accordo NAFTA si traducesse in un indebolimento delle relazioni tra l’Unione e il Messico. Abbiamo entrambi accettato la sfida e deciso di adeguare le nostre relazioni. Ciò è sfociato nell’entrata in vigore, lo scorso ottobre, dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, spesso denominato come l’accordo globale. Tale accordo, che consiste in una serie di disposizioni su un’area di libero scambio, sul dialogo politico e sulla cooperazione, rafforza le relazioni esistenti tra il Messico e l’Europa. Data l’estrema complessità della distribuzione di competenze tra la Comunità ed i suoi Stati membri, l’accordo di libero scambio è costituito da due testi giuridici separati. Il primo, la decisione 2/2000, riguarda i settori di competenza della Comunità ed è stato adottato dal Consiglio congiunto di Lisbona il 23 marzo 2000, in seguito alla presentazione del parere del Parlamento il 16 marzo 2000. La decisione è entrata in vigore il 1° luglio 2000. Il secondo testo riguarda gli altri settori – servizi, investimenti e proprietà intellettuale – e dovrebbe essere adottato dal Consiglio congiunto il 27 febbraio 2001. Quest’ultimo testo, che stiamo esaminando oggi, mira a liberalizzare i servizi in due fasi. In primo luogo, con l’inclusione di una clausola di che vieta a entrambe le parti di introdurre misure discriminatorie o di rafforzare quelle esistenti. Questa clausola si applica solo alle misure discriminatorie e pertanto non esclude la possibilità di adottare nuove norme restrittive, non discriminatorie, per esempio ai fini di una maggiore protezione dell’ambiente. In secondo luogo, la decisione prevede l’eliminazione di quasi tutte le restanti discriminazioni tra le parti entro un periodo non superiore a dieci anni. La decisione è conforme alle norme del GATS, principalmente all’obbligo di non escludere alcun settore dal processo di liberalizzazione. Il testo comprende inoltre misure riguardanti gli investimenti ed i pagamenti connessi, che integrano gli impegni già assunti da entrambe le parti in sede OCSE e attraverso gli accordi bilaterali conclusi tra il Messico e gran parte degli Stati membri. Il Parlamento europeo è stato invitato a presentare il proprio parere su questa seconda decisione. Quando questa sarà adottata dal Consiglio congiunto del 27 febbraio 2001, l’accordo di libero scambio avrà pieno compimento. Tuttavia questa decisione ha un impatto più profondo. L’accordo globale troverà completa applicazione e quindi i pilastri del dialogo politico e della cooperazione entreranno effettivamente in vigore. Il Messico è sempre stato uno dei commerciali più importanti dell’Unione europea in America latina, con un significativo potenziale di crescita, e l’Unione europea è il secondo commerciale del Messico dopo gli Stati Uniti. La conclusione dell’accordo di libero scambio garantirà agli operatori comunitari un accesso al mercato messicano analogo a quello NAFTA. I nostri rapporti commerciali, che gli scorsi anni hanno subito un declino, dovrebbero registrare un significativo miglioramento ora che possiamo competere a parità di condizioni con i prodotti ed i servizi statunitensi e canadesi. Dovremmo essere soddisfatti di quanto abbiamo ottenuto in questo settore. L’accordo di libero scambio UE-Messico è il primo accordo di questo tipo che l’Unione europea abbia concluso con un paese dell’America latina. A parte il commercio, dovremo fare pieno ricorso a questo ampio accordo per approfondire ulteriormente le nostre ottime relazioni bilaterali con il Messico. Il dialogo politico istituzionalizzato di alto livello fornirà un ottimo strumento per definire posizioni comuni su questioni di reciproco interesse: per esempio, la riforma delle Nazioni Unite, gli sforzi per lanciare una nuova serie di negoziati OMC e la situazione dei diritti dell’uomo di entrambe le parti. L’accordo ci offrirà nuove possibilità di cooperazione sulla base degli orientamenti definiti per il periodo 2000-2006, in materia sia di rafforzamento dello Stato di diritto, di riforma giudiziaria, di riduzione della povertà che di investimenti nelle risorse umane. Si tratta di un nuovo inizio, molto ambizioso. Condividiamo i pareri espressi dalla maggioranza dei deputati durante la discussione, e saremo molto lieti di veder prosperare questo accordo negli anni a venire."@it9
". – Mr President, Mr Seguro mentioned at the end of his contribution the terrible situation in El Salvador. I would like to take this opportunity to inform Parliament that today I have decided to release another EUR 5 to 8 million to support people in El Salvador. This is quite significant. Turning to the matter under discussion, Mexico has gone through a radical modernisation process over the last decade. The NAFTA agreement has played an important role in this. It led to a major increase of trade and investment flows between the US and Mexico and also Canada. Neither the EU nor Mexico wanted the NAFTA agreement to result in less intense relations between the EU and Mexico. We both accepted the challenge and decided to adapt our relations. This culminated with the entry into force last October of our economic partnership, political coordination and cooperation agreement, often called the global agreement. This agreement, which consists of a free trade area, political dialogue and cooperation provisions reinforces Mexico's existing relations with Europe. Due to the very complex distribution of competence between the Community and its Member States, the free trade agreement is made up of two separate legal texts. The first, Decision 2/2000, covers the areas of Community competence and was adopted by the Joint Council in Lisbon on 23 March 2000 after Parliament gave its opinion on 16 March 2000. It entered into force on 1 July 2000. The second text covers the remaining areas – services, investment and intellectual property – and should be adopted by the Joint Council on 27 February 2001. The later text, which we are debating today, will liberalise services in two phases. Firstly by including a stand-still clause which prevents both parties from introducing new discriminatory measures or reinforcing the existing ones. This clause only applies to discriminatory measures and therefore does not exclude the possibility of adopting new, restrictive, non-discriminatory rules in order, for instance, to protect the environment further. Secondly, this decision provides for the elimination of substantially all remaining discrimination between the parties over a maximum period of ten years. The decision will comply with GATS rules – mainly the obligation not to exclude any sector from the liberalisation process. Moreover the text includes measures concerning investments and related payments which complete the undertakings already made by both parties at the OECD and through bilateral agreements signed between Mexico and most of the Member States. The European Parliament has been invited to give its opinion on this second decision. Once this decision is adopted by the Joint Council on 27 February 2001, the free trade agreement will be fully in place. But this decision has also a bigger impact. The global agreement will be fully implemented and thus the political dialogue and the cooperation pillars will enter effectively into force. Mexico is traditionally one of the EU's most important trading partners in Latin America with a significant growth potential, and the EU is Mexico's second trading partner after the US. The achievement of the free trade agreement will provide EC operators with access to the Mexican market similar to NAFTA. Our trading relationship, which has declined over previous years, should improve markedly now that we are able to compete on a level playing field with the US and Canadian products and services. We should be satisfied by what we have achieved in this area. The EU-Mexico Free Trade Agreement is the first agreement of this type which the EU has signed with a Latin American country. Apart from trade, we should make full use of this comprehensive agreement to further deepen our already excellent bilateral relations with Mexico. The institutionalised high level political dialogue will provide a good tool to agree on common positions, on issues of mutual interest: for instance, UN reform, efforts to launch a new WTO round and the human rights situation of both parties. The agreement will provide us with new possibilities for cooperation on the basis of the guidelines laid down for the period 2000-2006, whether on strengthening the rule of law, judicial reform, tackling poverty or investing in human resources. It is a new, very ambitious beginning. I share the views expressed by most Members in this debate, and we will be very happy to see this flourish in the coming years."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de heer Seguro noemde aan het einde van zijn bijdrage de verschrikkelijke situatie in El Salvador. Ik zou deze kans willen aangrijpen om het Parlement mede te delen dat ik vandaag heb besloten nog eens 5 à 8 miljoen euro te deblokkeren voor steun aan de bevolking van El Salvador. Dit is zeer belangrijk. Dan de onderhavige kwestie. Mexico heeft het afgelopen decennium een radicaal moderniseringsproces doorlopen. De NAFTA-Overeenkomst heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Deze overeenkomst heeft geleid tot een grote groei van de handels- en investeringsstromen tussen de VS en Mexico, en ook Canada. Noch de EU, noch Mexico wilde dat de NAFTA-Overeenkomst zou leiden tot minder intense betrekkingen tussen de EU en Mexico. We zijn allebei de uitdaging aangegaan en hebben besloten onze betrekkingen aan te passen. Dit is geculmineerd in de inwerkingtreding afgelopen oktober van onze overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking, vaak de Algemene Overeenkomst genoemd. Deze overeenkomst, die bestaat uit bepalingen omtrent een vrijhandelszone, politieke dialoog en samenwerking, versterkt de bestaande betrekkingen van Mexico met Europa. Als gevolg van de zeer complexe verdeling van de bevoegdheden tussen de Gemeenschap en haar lidstaten, bestaat de vrijhandelsovereenkomst uit twee aparte juridische teksten. De eerste daarvan, besluit nr. 2/2000, bestrijkt de bevoegdheidsgebieden van de Gemeenschap en is op 23 maart 2000 in Lissabon door de Gezamenlijke Raad aangenomen, nadat het Parlement op 16 maart 2000 zijn standpunt had gegeven. Dit deel is op 1 juli 2000 in werking getreden. De tweede tekst bestrijkt de overgebleven gebieden - diensten, investeringen en intellectuele-eigendomsrechten - en moet op 27 februari 2001 door de Gezamenlijke Raad worden aangenomen. De tweede tekst, die we vandaag bespreken, zal diensten in twee fasen liberaliseren. Op de eerste plaats zal daarvoor een standstill-clausule moeten worden opgenomen die beide partijen verhindert nieuwe discriminerende bepalingen in te voeren of de bestaande te versterken. Deze clausule is alleen van toepassing op discriminerende bepalingen en sluit daarom niet de mogelijkheid uit dat nieuwe, restrictieve, niet-discriminerende wetten worden uitgevaardigd om bijvoorbeeld het milieu beter te beschermen. Op de tweede plaats voorziet dit besluit in de afschaffing van nagenoeg alle resterende discriminerende bepalingen tussen de partijen, binnen een termijn van maximaal tien jaar. Het besluit zal voldoen aan de GATS-regels, en vooral aan de verplichting geen enkele sector van het liberaliseringproces uit te sluiten. De tekst bevat bovendien bepalingen met betrekking tot investeringen en daarmee verbandhoudende betalingen, die een aanvulling zijn op de verbintenissen die beide partijen zijn aangegaan in de OESO en via bilaterale overeenkomsten, die reeds tussen Mexico en de meeste lidstaten zijn gesloten. Het Europees Parlement is gevraagd zijn standpunt te geven over dit tweede besluit. Zodra dit besluit op 27 februari 2001 door de Gezamenlijke Raad is vastgesteld, treedt de vrijhandelsovereenkomst volledig in werking. Dit besluit heeft echter meer gevolgen. De Algemene Overeenkomst zal volledig ten uitvoer worden gelegd en dus zullen de pijlers van de politieke dialoog en samenwerking daadwerkelijk in werking treden. Mexico is van oudsher een van de belangrijkste handelspartners van de EU in Latijns Amerika, met belangrijke groeimogelijkheden, en de EU is na de VS de tweede handelspartner van Mexico. De totstandkoming van deze vrijhandelsovereenkomst zal de marktdeelnemers uit de EG een vergelijkbare toegang tot de Mexicaanse markt geven als NAFTA. Onze handelsbetrekkingen zijn in de afgelopen jaren achteruit gegaan. Daarin kan aanzienlijke veranderingen komen nu we op gelijke voet met de Amerikaanse en Canadese producten en diensten kunnen concurreren. We moeten tevreden zijn met wat we op dit gebied hebben bereikt. De vrijhandelsovereenkomst EU-Mexico is de eerste overeenkomst van dit type die de EU met een Latijns-Amerikaans land heeft gesloten. Los van de handel moeten we deze brede overeenkomst volledig benutten om onze reeds uitstekende bilaterale betrekkingen met Mexico verder te verdiepen. De geïnstitutionaliseerde politieke dialoog op hoog niveau is een goed instrument om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke standpunten, over zaken van wederzijds belang: bijvoorbeeld de hervorming van de VN, inspanningen om een nieuwe WTO-ronde van de grond te krijgen en de mensenrechtensituatie van beide partijen. De overeenkomst biedt ons nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op basis van de richtsnoeren die voor de periode 2000-2006 zijn vastgelegd. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de versterking van de rechtsstaat, aan justitiële hervormingen, armoedebestrijding en investeringen in menselijk kapitaal. Het is een nieuw, zeer ambitieus begin. Ik deel de meningen die door de meeste leden in dit debat zijn geuit. Wij zien dit in de komende jaren graag een succes worden."@nl2
"Senhor Presidente, o senhor deputado Seguro mencionou no final da sua intervenção a terrível situação que se vive em El Salvador. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para informar o Parlamento de que decidi hoje libertar mais 5 a 8 milhões de euros para apoiar a população de El Salvador. Esta verba é muito significativa. Passando agora à questão em debate, gostaria de dizer que o México passou por um relevante processo de modernização radical ao longo da última década. O Acordo NAFTA desempenhou um importante papel neste processo pois conduziu a um importante aumento dos fluxos de comércio e de investimento entre os Estados Unidos e o México, e também com o Canadá. Nem a UE nem o México queriam que o Acordo NAFTA tivesse como resultado relações menos intensas entre a UE e o México. Ambos aceitámos o desafio e decidimos adaptar as nossas relações. Este processo culminou com a entrada em vigor, em Outubro último, do nosso Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de Cooperação, frequentemente designado como Acordo Global. Este acordo, que consiste de disposições sobre uma área de comércio livre, de diálogo político e de cooperação, reforça as actuais relações do México com a Europa. Devido à muito complexa distribuição de competências entre a Comunidade e os seus Estados-Membros, o acordo de comércio livre consiste de dois textos jurídicos separados. O primeiro, a Decisão 2/2000, abrange as áreas de competência da Comunidade e foi aprovado pelo Conselho Conjunto, em Lisboa, em 23 de Março de 2000, depois de o Parlamento ter emitido o seu parecer em 16 de Março de 2000. Essa decisão entrou em vigor em 1 de Julho de 2000. O segundo texto abrange as áreas restantes – serviços, investimento e propriedade intelectual – e deve ser aprovado pelo Conselho Conjunto em 27 de Fevereiro de 2001. O último texto, que hoje estamos a debater, irá liberalizar os serviços em duas fases. Em primeiro lugar ao incluir uma cláusula de que impede ambas as partes de introduzirem novas medidas discriminatórias ou de reforçarem as já existentes. Esta cláusula só se aplica a medidas discriminatórias e portanto não exclui a possibilidade de se adoptarem novas regras restritivas e não discriminatórias, por exemplo, a fim de se proteger ainda mais o ambiente. Em segundo lugar, esta decisão prevê fundamentalmente a eliminação de todas as discriminações ainda existentes entre as partes ao longo de um período máximo de dez anos. A decisão irá respeitar a regras do AGCS – principalmente a obrigação de não excluir qualquer sector do processo de liberalização. Além disso, o texto inclui medidas relativas aos investimentos e aos pagamentos com eles relacionados, que completam os compromissos já assumidos por ambas as partes na OCDE e através de acordos bilaterais assumidos entre o México e a maior parte dos Estados-Membros. O Parlamento Europeu foi convidado a dar o seu parecer sobre esta segunda decisão. Logo que ela seja aprovada pelo Conselho Conjunto, em 27 de Fevereiro de 2001, o acordo de comércio livre entrará plenamente em vigor. Porém, esta decisão tem também um maior impacto. O Acordo Global será implementado na sua totalidade e portanto o diálogo político e os pilares da cooperação entrarão efectivamente em vigor. O México é, tradicionalmente, um dos parceiros comerciais mais importantes da UE na América Latina, com um potencial de crescimento significativo, e a União Europeia é o segundo parceiro comercial do México, após os Estados Unidos. A concretização do acordo de comércio livre proporcionará aos agentes económicos da CE um acesso ao mercado mexicano semelhante ao do acordo NAFTA. O nosso relacionamento comercial, que declinou ao longo dos últimos anos, deve melhorar nitidamente agora que podemos competir de igual para igual com os produtos e serviços dos Estados Unidos e do Canadá. Devemos estar satisfeitos com o que conseguimos nesta área. O Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de Cooperação UE-México é o primeiro acordo deste tipo que a UE celebrou com um país da América Latina. Aparte o comércio, devemos aproveitar ao máximo este exaustivo acordo para aprofundar ainda mais as nossas relações bilaterais já excelentes com o México. O diálogo político institucionalizado a alto nível proporcionará uma boa ferramenta para que se chegue a acordo sobre posições comuns e sobre questões de interesse mútuo: por exemplo, a reforma da Nações Unidas, os esforços para lançar uma nova ronda de negociações da OMC e a situação dos direitos do Homem no que se refere a ambas as partes. O acordo proporcionar-nos-á novas possibilidades de cooperação com base nas linhas de orientação estabelecidas para o período 2000-2006, seja no que se refere ao reforço da manutenção da lei, à reforma judicial, á resolução do problema da pobreza ou ao investimento em recursos humanos. Já é um novo começo, muito ambicioso. Partilho as opiniões expressas pela maioria dos senhores deputados neste debate e teremos muito gosto em ver florescer este acordo nos próximos anos."@pt11
"Herr talman! Seguro nämnde i slutet av sitt inlägg den förfärliga situationen i El Salvador. Jag vill gärna ta detta tillfälle för att upplysa parlamentet att jag i dag har beslutat att sända ytterligare 5 till 8 miljoner euro för att stödja folket i El Salvador. Detta är mycket betydelsefullt. För att återgå till det som diskuteras har Mexiko genomgått en radikal moderniseringsprocess under det senaste decenniet. Naftaavtalet har spelat en viktig roll i detta. Det ledde till en stor ökning av handel och investeringsflöden mellan USA och Mexiko och även Kanada. Varken EU eller Mexiko ville att Naftaavtalet skulle leda till mindre intensiva förbindelser mellan EU och Mexiko. Vi godtog båda utmaningen och beslöt att anpassa våra förbindelser. Detta kulminerade i oktober med ikraftträdandet av vårt avtal om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete, ofta kallat det globala avtalet. Detta avtal som består av frihandelsområde, politisk dialog och samarbetsbestämmelser förstärker Mexikos existerande förbindelser med Europa. På grund av den mycket komplicerade fördelningen av befogenheter mellan gemenskapen och dess medlemsstater, består avtalet om fri handel av två separata rättsliga texter. Den första, beslut 2/2000, täcker områdena för gemenskapens befogenheter och antogs av det gemensamma rådet i Lissabon den 23 mars 2000 efter det att parlamentet avgav sitt yttrande den 16 mars 2000. Det trädde i kraft den 1 juli 2000. Den andra texten täcker de återstående områdena – tjänster, investeringar och immateriell äganderätt – och borde antas av det gemensamma rådet den 27 februari 2001. Den senare texten, som vi debatterar i dag, kommer att liberalisera tjänster i två etapper. Först och främst genom att innehålla en klausul om förbud mot andra åtgärder som hindrar båda parter att införa nya diskriminerande åtgärder eller att förstärka de existerande. Denna bestämmelse gäller bara diskriminerande åtgärder och utesluter därför inte möjligheten att anta nya, restriktiva, icke-diskriminerande bestämmelser för exempelvis ytterligare skydd av miljön. För det andra innebär detta beslut att man undanröjer i huvudsak all kvarstående diskriminering mellan parterna under en period på maximalt tio år. Beslutet skall följa GATS-avtalets bestämmelser – huvudsakligen skyldigheten att inte utesluta någon sektor från liberaliseringsprocessen. Dessutom innefattas i texten åtgärder rörande investeringar och dithörande betalningar vilket fullbordar de åtaganden som båda parter redan har gjort vid OECD och genom bilaterala avtal som undertecknats mellan Mexiko och de flesta medlemsstaterna. Europaparlamentet har uppmanats att avge sitt yttrande om detta andra beslut. När detta beslut har antagits av det gemensamma rådet den 27 februari 2001 skall frihandelsavtalet vara helt genomfört. Men detta beslut har också en större effekt. Det globala avtalet kommer att genomföras helt och på så sätt kommer pelarna för politisk dialog och samarbete att träda i kraft fullt ut. Mexiko är av tradition en av EU:s viktigaste handelspartner i Latinamerika med en betydande tillväxtpotential och EU är Mexikos andra handelspartner efter USA. Slutandet av avtalet om fri handel kommer att skaffa gemenskapens aktörer tillträde till den mexikanska marknaden liknande Naftaavtalet. Våra handelsförbindelser, som har minskat under tidigare år, bör förbättras markant nu när vi kan konkurrera på samma nivå som amerikanska och kanadensiska produkter och tjänster. Vi bör vara tillfredsställda med det som vi har uppnått på detta område. EG-Mexiko-avtalet om fri handel är det första avtalet av denna typ som EU har undertecknat med ett latinamerikanskt land. Förutom handel bör vi utnyttja detta omfattande avtal tillfullo för att ytterligare fördjupa våra redan utmärkta bilaterala förbindelser med Mexiko. Den institutionella politiska dialogen på hög nivå skall vara ett bra verktyg för att komma överens om gemensamma ståndpunkter, om frågor av ömsesidigt intresse: till exempel FN-reformen, ansträngningar för att inleda en ny WTO-runda samt situationen för mänskliga rättigheter hos båda parter. Avtalet skall ge oss nya möjligheter till samarbete på grundval av de riktlinjer som fastslogs för perioden 2000-2006, antingen det gäller en förstärkning av rättssäkerhet, reform av domstolsväsen, insatser mot fattigdom eller investeringar i mänskliga resurser. Det är en ny, mycket ambitiös början. Jag delar de åsikter som de flesta ledamöterna framfört under denna debatt, och vi kommer att bli mycket lyckliga att se detta blomstra under de kommande åren."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"10,3,12
"stand-still-"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph