Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-14-Speech-3-334"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010214.10.3-334"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, the European Commission welcomes Mr Soares's report on the Commission's communication 'The European Union and Macao beyond 2000' and we also welcome the draft motion for a resolution. As I have already mentioned, we attach great importance to maintaining the rights, freedoms and democratic principles of Macao and its people. The Commission's report will look closely at the full range of issues that have characterised Macao's daily life during the first year of the SAR's existence. Finally I am pleased to report that the Chief Executive of Macao, Mr Edmond Ho will visit Brussels on 7 May 2001. I know that the Commission will be keen to discuss with him the most recent developments in Macao. I hope that some of you will also have the opportunity to meet him. I can assure Parliament that the Commission will continue to maintain an active watch on events in Macao, especially those regarding democratic principles and human rights. The Commission remains committed to assisting Macao wherever possible and to helping it develop and realise its full potential. We also remain fully committed to keeping Parliament informed of progress throughout Macao's transition process. I am happy to note that Parliament and the Commission have reached similar overall conclusions on how to approach the future for Macao. I welcome the positive developments that have occurred in the Macao special administrative region (SAR) over the past year since the handover. We attach great importance to the people of Macao being able to continue to live their lives with the rights and freedoms they have enjoyed for so long. We share Parliament's view regarding the importance of the 1987 joint declaration and 1993 Basic Law as the main instruments for defining the status of the Macao special administrative region. This is why the Commission has given its commitment to watching very closely the process of transition and to helping the smooth implementation and retention of the 'one country, two systems' principle. In the first year since the handover, Macao has established the required administrative institutions and adjusted to the new situation. The government, the legislative council and the judiciary have all made impressive efforts to adapt to the new situation. Macao has also been active internationally in its own right in areas such as telecommunications, civil aviation and investment protection, affirming its individuality and autonomy in areas covered by the Basic Law. Like Parliament, we also welcome the fact that Macao has been provided with a modern legal system, including an express ban in the penal code on the enforcement of the death penalty. A modernised legal system will be of great benefit when applying the Basic Law under the 'one country, two systems' principle. On our side, we will support their correct implementation where possible, including through our cooperation programme and particularly our legal cooperation project. We share the view of the importance of the 1993 EU-Macao Trade and Cooperation Agreement remaining in force to strengthen relations. We consider the agreement is fundamental to EU-Macao relations and is the basic requirement for the development of increased business cooperation, especially business-to-business links. It is also the basis for improved cooperation in those areas where Macao has retained its autonomy. We intend to develop our trade as much as we can and the situation is improving. We will be supporting efforts to position the EU better in Macao by encouraging more investment by European companies and by helping Macau diversify its economic base when the time is right. We are pleased that last year was good for Macao's economy. Economic growth was positive, reaching 4% for the first time since 1996. The European Parliament report and the resolution call for a dynamic approach in the activities of the EU-Macao Joint Committee. I can report that EU-Macao relations remain extremely good. The Joint Committee held its annual meeting in Brussels on 30 June 2000. This provided an excellent forum for both sides to exchange candid views and detailed information on the work in progress of transforming Macao into a special administrative region. They also discussed ways to improve and strengthen bilateral links, including through cooperation and trade and economic relations based on the recommendations of the Commission communication. With regard to cooperation, the resolution calls upon the Commission to settle quickly the question of appointing a technical cooperation officer for Macao. Here I would have liked to be able to report that the nominated technical cooperation officer had been appointed in November as had been planned. Unfortunately the selected candidate withdrew at the final stage after a selection procedure that lasted several months. We continue to consider the appointment of the technical cooperation officer very important. All in all, the situation in Macao has been positive. The Commission is finalising its first annual report on Macao and hopes to transmit it shortly to Council and Parliament. Parliament's report itself is timely, as its observations and recommendations will provide another source of advice to draw on when finalising the Commission's first annual report."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen glæder sig over hr. Soares' betænkning om Kommissionens meddelelse om "Den Europæiske Union og Macao efter år 2000", og vi glæder os også over beslutningsforslaget. Som jeg allerede har meddelt, tillægger vi Macao og dens befolknings rettigheder, friheder og demokratiske principper stor betydning. Kommissionen vil i sin rapport se nøje på alle de spørgsmål, der har karakteriseret dagliglivet i Macao i det første år, SAR har eksisteret. Endelig glæder det mig at kunne meddele, at eksekutivlederen i Macao, hr. Edmond Ho, vil besøge Bruxelles den 7. maj 2001. Jeg ved, at Kommissionen vil være ivrig efter at drøfte den seneste udvikling i Macao med ham. Jeg håber, at nogle af Dem også vil få mulighed for at møde ham. Jeg kan forsikre Parlamentet om, at Kommissionen fortsat vil opretholde en aktiv overvågning af begivenhederne i Macao, særlig hvad angår demokratiske principper og menneskerettigheder. Kommissionen er fortsat besluttet på at hjælpe Macao overalt, hvor det er muligt, og at hjælpe det med at udvikle sit fulde potentiale. Vi er også fortsat fuldt ud indstillet på at holde Parlamentet informeret om de fremskridt, der sker under overgangsprocessen i Macao. Jeg er glad for at kunne konstatere, at Parlamentet og Kommissionen er nået frem til næsten de samme generelle konklusioner om, hvordan man skal forholde sig til Macaos fremtid. Jeg glæder mig over den positive udvikling, der er sket i Den Særlige Administrative Region Macao (SAR) i det sidste år siden overdragelsen. Vi tillægger det stor betydning, at Macaos befolkning fortsat kan leve deres liv med de rettigheder og friheder, den har nydt så længe. Vi deler Parlamentets opfattelse med hensyn til vigtigheden af den fælles erklæring fra 1987 og basisloven fra 1993 som de vigtigste instrumenter til definition af den status, Den Særlige Administrative Region Macao skal have. Det er grunden til, at Kommissionen har forpligtet sig til meget nøje at overvåge overgangsprocessen og at hjælpe med en problemfri gennemførelse og fastholdelse af princippet om "et land, to systemer". I det første år siden overdragelsen har Macao etableret de krævede administrative institutioner og tilpasset sig til denne nye situation. Regeringen, den lovgivende forsamling og retsvæsenet har alle gjort imponerende fremskridt i retning af at tilpasse sig til den nye situation. Macao har også være aktiv internationalt på egen hånd på områder såsom telekommunikation, civil luftfart og beskyttelse af investeringer og derved bekræftet sin individualitet og autonomi på områder, der dækkes af basisloven. Ligesom Parlamentet glæder vi os også over, at Macao har fået et moderne retssystem, herunder et udtrykkeligt forbud i straffeloven mod dødsstraf. Et moderniseret juridisk system vil være til stor gavn, når man anvender basisloven under princippet om "et land, to systemer". Fra vores side vil vi støtte en korrekt gennemførelse overalt, hvor det er muligt, herunder gennem vores samarbejdsprogram og i særdeleshed vores juridiske samarbejdsprojekt. Vi deler den opfattelse, at det er vigtigt, at EU-Macao-handels- og samarbejdsaftalen af 1993 skal forblive i kraft for at styrke forbindelserne. Vi anser denne aftale for at være fundamental for forholdet mellem EU og Macao og for at være en grundlæggende forudsætning for udviklingen af øget samarbejde på det erhvervsmæssige område, i særdeleshed forbindelser fra den ene virksomhed til den anden. Det er også grundlaget for et forbedret samarbejde på de områder, hvor Macao har bevaret sin selvstændighed. Vi agter at udvikle vores handel så meget, vi kan, og situationen er ved at bedre sig. Vi vil støtte bestræbelser på at få EU bedre placeret i Macao ved at opmuntre til flere investeringer fra europæiske selskaber og ved at hjælpe Macao med at diversificere sin økonomiske basis, når tiden er inde. Det glæder os, at sidste år var et godt år for Macaos økonomi. Den økonomiske vækst var positiv og nåede for første gang siden 1996 4%. Parlamentets betænkning og beslutningsforslag lægger op til en dynamisk tilgang til aktiviteterne i det blandede udvalg EU-Macao. Jeg kan berette, at forholdet mellem EU og Macao fortsat er særdeles godt. Det blandede udvalg holdt sit årlige møde i Bruxelles den 30. juni 2000. Vi stillede et udmærket forum til rådighed, hvor begge parter kunne udveksle deres oprigtige synspunkter og detaljerede oplysninger om det igangværende arbejde med at omforme Macao til et særligt administrativt område. De drøftede også, hvordan man kunne forbedre og styrke de bilaterale forbindelser, herunder gennem samarbejde og handel og økonomiske forbindelser baseret på anbefalinger i meddelelsen fra Kommissionen. Med hensyn til samarbejde opfordres Kommissionen i beslutningsforslaget til hurtigt at løse spørgsmålet med at udpege en samarbejdsrepræsentant for Macao. Her ville jeg gerne have kunnet fortælle, at den nominerede samarbejdsrepræsentant var blevet udnævnt i november som planlagt. Desværre trak den kandidat, der var blevet valgt, sig tilbage i sidste øjeblik efter en udvælgelsesprocedure, der varede i flere måneder. Vi anser fortsat udnævnelsen af en samarbejdsrepræsentant for at være meget vigtig. Alt i alt har situationen i Macao været positiv. Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på sin første årsrapport om Macao og håber snart at sende den til Rådet og Parlamentet. Parlamentets betænkning selv kommer i rette tid, da iagttagelserne og henstillingerne i den vil udgøre nogle yderligere råd, som vi kan trække på, når vi skal færdiggøre Kommissionens første årsrapport."@da1
"Herr Präsident, die Europäische Kommission begrüßt den Bericht von Herrn Soares über die Mitteilung der Kommission an den Rat „Die Europäische Union und Macau: Die Beziehungen nach dem Jahr 2000“ ebenso wie den Entwurf des Entschließungsantrags. Wie ich bereits erwähnte, messen wir der Aufrechterhaltung der Rechte, Freiheiten und demokratischen Grundsätze Macaus und seiner Bevölkerung große Bedeutung bei. Im Bericht der Kommission werden wir alle Aspekte des täglichen Lebens in Macau im ersten Jahr nach der Einrichtung der SAR sehr genau untersuchen. Abschließend möchte ich Sie darüber informieren, dass der Chief Executive von Macau, Edmond Ho, am 7. Mai 2001 zu einem Besuch in Brüssel erwartet wird. Die Kommission wird diese Gelegenheit nutzen, um die jüngsten Entwicklungen in Macau mit ihm zu erörtern. Ich hoffe, dass auch einige von Ihnen die Möglichkeit zu einem Treffen mit ihm haben werden. Ich kann dem Parlament versichern, dass die Kommission auch weiterhin die Ereignisse in Macau aktiv verfolgen wird, ganz besonders in den Bereichen, in denen demokratische Grundsätze und Menschenrechte betroffen sind. Die Kommission bekräftigt ihre Verpflichtung, Macau soweit wie möglich zu unterstützen und bei der vollständigen Entwicklung und Realisierung seines Potenzials zu helfen. Außerdem werden wir das Parlament auch zukünftig ausführlich über die Fortschritte Macaus im Übergangsprozess informieren. Ich freue mich, dass das Parlament und die Kommission zu ähnlichen Schlussfolgerungen im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung Macaus gelangt sind. Ich begrüße die positiven Entwicklungen, die sich seit der Rückgabe im vergangenen Jahr in der Sonderverwaltungsregion Macau (SAR) vollzogen haben. Wir legen großen Wert darauf, dass die Bevölkerung von Macau ihr Leben mit all den Rechten und Freiheiten weiterführen kann, die ihr über so lange Zeit gewährt wurden. Wir teilen die Ansicht des Parlaments über die Bedeutung der Gemeinsamen Erklärung von 1987 und des „Basic Law“ von 1993, die als wichtigste Instrumente zur Definition des Status der Sonderverwaltungsregion Macau betrachtet werden. Deshalb hat sich die Kommission verpflichtet, den Übergangsprozess sehr aufmerksam zu verfolgen und die reibungslose Umsetzung sowie die Konsolidierung des Grundsatzes „ein Land – zwei Systeme“ zu unterstützen. Im ersten Jahr nach der Übergabe wurden in Macau die erforderlichen Verwaltungsbehörden eingerichtet und an die neue Situation angepasst. Die Regierung, der Legislativrat und die Judikative haben bemerkenswerte Anstrengungen unternommen, um sich der neuen Situation anzupassen. Macau hat außerdem in den Bereichen Telekommunikation, Zivilluftfahrt und Schutz von Investitionen eigene Aktivitäten auf internationaler Ebene entwickelt und damit seine Individualität und Autonomie auf den durch das Basic Law abgedeckten Gebieten unterstrichen. Wir begrüßen ebenso wie das Parlament die Tatsache, dass Macau mit einer modernen Rechtsordnung ausgestattet wurde, einschließlich des ausdrücklich im Strafgesetzbuch verankerten Verbots der Todesstrafe. Eine modernisierte Rechtsordnung wird für die Anwendung des Basic Law im Rahmen des Grundsatzes „Ein Land - zwei Systeme“ von großem Vorteil sein. Die Kommission wird die korrekte Umsetzung dieser Rechtsordnung soweit wie möglich unterstützen, nicht zuletzt durch unser Kooperationsprogramm und insbesondere unser Projekt zur rechtlichen Zusammenarbeit. Auch wir sind der Meinung, dass es zur Stärkung unserer Beziehungen wichtig ist, dass das Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und Macau von 1993 weiterhin in Kraft bleibt. Wir messen diesem Abkommen große Bedeutung für die Beziehungen zwischen der EU und Macau bei und betrachten es als Grundvoraussetzung für die Entwicklung einer verstärkten Unternehmenskooperation und insbesondere für den Ausbau von Beziehungen zwischen Unternehmen. Es bildet darüber hinaus die Grundlage für eine bessere Zusammenarbeit in den Bereichen, in denen Macau seine Autonomie behalten hat. Wir planen, den Handel so weit wie möglich auszubauen und können bereits jetzt eine Verbesserung der Situation feststellen. Wir werden die Bemühungen um eine bessere Positionierung der EU in Macau unterstützen, indem wir Investitionen europäischer Unternehmen fördern und Macau zu gegebener Zeit bei der Diversifizierung seiner Wirtschaftsbasis helfen. Wir freuen uns, dass das letzte Jahr ein gutes Jahr für die Wirtschaft Macaus gewesen ist. Zum ersten Mal seit 1996 konnten in diesem Jahr beim Wirtschaftswachstum 4 % erzielt werden. Im Bericht des Europäischen Parlaments sowie im Entschließungsantrag wird eine dynamische Vorgehensweise bei den Aktivitäten des Gemischten Ausschusses EU-Macau gefordert. Ich kann Ihnen berichten, dass die Beziehungen zwischen der EU und Macau nach wie vor sehr gut sind. Die jährliche Tagung des Gemischten Ausschusses EU-Macau fand am 30. Juni 2000 in Brüssel statt. Dieses Treffen bot beiden Seiten ein ausgezeichnetes Forum für eine offene Aussprache sowie den umfassenden Austausch von Information über die Fortschritte beim Übergang Macaus zu einer Sonderverwaltungsregion. Darüber hinaus wurden auf der Grundlage der in der Mitteilung der Kommission vorgelegten Empfehlungen die Möglichkeiten zur Verbesserung und Stärkung der bilateralen Beziehungen erörtert, unter anderem durch die Zusammenarbeit und den Handel sowie durch Wirtschaftsbeziehungen. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit wird die Kommission im Entschließungsantrag aufgefordert, die noch bestehenden Probleme in Bezug auf die Ernennung eines technischen Verbindungsbeamten für Macau rasch zu lösen. Gerne hätte ich Ihnen heute berichtet, dass der nominierte technische Verbindungsbeamte wie geplant im November berufen worden ist. Leider hat der ausgewählte Kandidat seine Bewerbung in der letzten Phase des mehrmonatigen Auswahlverfahrens zurückgezogen. Die Ernennung eines technischen Verbindungsbeamten genießt in der Kommission nach wie vor hohe Priorität. Alles in allem kann die Situation in Macau als positiv betrachtet werden. Die Kommission ist im Moment dabei, ihren ersten Jahresbericht über Macau zusammenzustellen, und wir hoffen, diesen Bericht in Kürze dem Rat und dem Parlament vorlegen zu können. Der Bericht des Parlaments kommt zum richtigen Zeitpunkt, da die Kommission die Beobachtungen und Empfehlungen dieses Berichts als weitere Informationsquelle bei der Erstellung ihres ersten Jahresberichts nutzen wird."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση του κ. Soares σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής “Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μακάο: μετά το 2000”, όπως και το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος. Όπως προανέφερα, δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών του Μακάο, όπως και των δημοκρατικών αρχών του. Η έκθεση της Επιτροπής θα εξετάσει προσεκτικά όλα τα θέματα που επηρέασαν σημαντικά την καθημερινή ζωή του Μακάο κατά τον πρώτο χρόνο ύπαρξης της ΕΔΠ. Τέλος, έχω τη χαρά να αναφέρω ότι κυβερνήτης του Μακάο, κ. Edmond Ho, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες στις 7 Μαΐου 2001. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή ανυπομονεί να συζητήσει μαζί του τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο Μακάο. Ελπίζω ότι ορισμένοι από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να τον συναντήσετε. Θέλω να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Μακάο και κυρίως εκείνες που έχουν σχέση με τις δημοκρατικές αρχές και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να συνδράμει το Μακάο όπου αυτό είναι δυνατό και να το βοηθήσει να αναπτύξει και να συνειδητοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που έχει. Επαναλαμβάνουμε ακόμη τη δέσμευσή μας να ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο για την πρόοδο που σημειώνει η μεταβατική διαδικασία του Μακάο. Τονίζω με ιδιαίτερη χαρά ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε παρόμοια τελικά συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον του Μακάο. Χαιρετίζω τις θετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Ειδική Διοικητική Περιοχή του Μακάο (ΕΔΠ) κατά το περασμένο έτος μετά από την εκχώρηση. Έχει μεγάλη σημασία για την Επιτροπή να μπορέσουν οι πολίτες του Μακάο να συνεχίσουν τη ζωή τους απολαμβάνοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που είχαν μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημασία της Κοινής Διακήρυξης του 1987 και του Βασικού Νόμου του 1993, τα οποία θεωρεί ως τα βασικά νομοθετικά μέσα που ορίζουν το καθεστώς της ΕΔΠ του Μακάο. Για αυτό το λόγο ακριβώς η Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τη μεταβατική διαδικασία και να συμβάλει στην ομαλή εδραίωση και εφαρμογή της αρχής “μία χώρα, δύο συστήματα”. Κατά το πρώτο έτος μετά από την εκχώρηση του στην Κίνα, το Μακάο προχώρησε στη διαμόρφωση των απαιτούμενων διοικητικών θεσμών και προσαρμόστηκε στη νέα κατάσταση. Η κυβέρνηση, η Νομοθετική Συνέλευση και τα δικαιοδοτικά όργανα έχουν καταβάλει εντυπωσιακές προσπάθειες για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Το Μακάο έχει επίσης δικαιωματικά δραστηριοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η πολιτική αεροπορία και η προστασία των επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανεξαρτησία και την αυτονομία του σε τομείς που καλύπτονται από το Βασικό Νόμο. Όπως το Κοινοβούλιο, έτσι και η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι το Μακάο έχει εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία του. Μάλιστα ο ποινικός κώδικας καταργεί ρητώς τη θανατική ποινή. Το εκσυγχρονισμένο νομοθετικό σύστημα θα διευκολύνει σημαντικά την εφαρμογή του Βασικού Νόμου υπό το πρίσμα της αρχής “μία χώρα, δύο συστήματα”. Από την πλευρά μας, θα υποστηρίξουμε, όπου είναι δυνατό, τη σωστή εφαρμογή των νόμων και μάλιστα μέσω του προγράμματος συνεργασίας και ιδίως μέσω του σχεδίου νομικής συνεργασίας. Συμμεριζόμαστε την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημασία που έχει η διατήρηση σε ισχύ της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ – Μακάο του 1993 για τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων. Θεωρούμε ότι η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις σχέσεις ΕΕ - Μακάο και ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περαιτέρω επιχειρηματικής συνεργασίας και κυρίως των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων. Αποτελεί ακόμη βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της συνεργασίας στους τομείς στους οποίους το Μακάο έχει διατηρήσει την αυτονομία του. Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε το εμπόριο ΕΕ - Μακάο όσο το δυνατό περισσότερο και η κατάσταση συνεχώς βελτιώνεται. Θα υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια που θα συμβάλει στην εδραίωση της θέσης της ΕΕ στο Μακάο ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις από ευρωπαϊκές εταιρείες και βοηθώντας το Μακάο να διαφοροποιήσει την οικονομική του βάση όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη διότι το περασμένο έτος αποδείχτηκε καλό για την οικονομία του Μακάο. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν σημαντική και άγγιξε το 4% για πρώτη φορά από το 1996. Η έκθεση και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν την ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ - Μακάο. Μπορώ να δηλώσω ότι οι σχέσεις ΕΕ - Μακάο εξακολουθούν να είναι πολύ καλές. Η Μεικτή Επιτροπή πραγματοποίησε την ετήσια σύνοδό της στις Βρυξέλλες στις 30 Ιουνίου 2000, παρέχοντας έτσι και στις δύο πλευρές ένα εξαίρετο βήμα διαλόγου προκειμένου να προβούν σε ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και λεπτομερών πληροφοριών γύρω από το υπό εξέλιξη έργο της μετατροπής του Μακάο σε ειδική διοικητική περιοχή. Συζήτησαν επίσης μεθόδους για τη βελτίωση και τη σύσφιξη των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας και των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων βάσει των συστάσεων της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Σχετικά με τη συνεργασία, το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να διευθετήσει σύντομα το ζήτημα του ορισμού ενός υπαλλήλου αρμόδιου για το τεχνικό σκέλος της συνεργασίας με το Μακάο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ήμουν σε θέση να πω ότι ο υποψήφιος για το τεχνικό σκέλος της συνεργασίας υπάλληλος ορίστηκε το Νοέμβριο όπως είχε προγραμματιστεί. Δυστυχώς, ο υποψήφιος που είχε επιλεχθεί αποσύρθηκε στο τελικό στάδιο μετά από μια διαδικασία επιλογής που διήρκεσε αρκετούς μήνες. Εξακολουθούμε να θεωρούμε το ζήτημα του ορισμού του αρμόδιου για το τεχνικό σκέλος της συνεργασίας υπαλλήλου ιδιαίτερα σημαντικό. Γενικά η κατάσταση στο Μακάο είναι ελπιδοφόρα. Η Επιτροπή ολοκληρώνει επί του παρόντος την πρώτη ετήσια έκθεσή της για το Μακάο και ευελπιστεί ότι σύντομα θα είναι σε θέση να τη διαβιβάσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η έκθεση του Κοινοβουλίου ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, καθώς οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις της θα αποτελέσουν μια ακόμη πηγή πληροφοριών κατά την ολοκλήρωση της πρώτης ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής."@el8
"(EN) Señor Presidente, la Comisión Europea acoge favorablemente el informe del Sr. Soares sobre la Comunicación de la Comisión: "La Unión Europea y Macao: más allá del año 2000" y también acogemos con satisfacción el proyecto de propuesta de resolución. Como ya he mencionado, atribuimos gran importancia al mantenimiento de los derechos, las libertades y los principios democráticos de Macao y de su población. El informe de la Comisión estudiará detenidamente la totalidad de los aspectos que han caracterizado la vida diaria en Macao durante el primer año de existencia de la RAE. Por último, me complace informar que el Jefe del Ejecutivo de Macao, Sr. Edmond Ho, visitará Bruselas el 7 de mayo de 2001. Sé que la Comisión estará muy interesada en tratar con él sobre los últimos acontecimientos en Macao. Espero que algunas de sus Señorías tengan también la oportunidad de reunirse con él. Puedo asegurar al Parlamento que la Comisión mantendrá una vigilancia activa sobre los acontecimientos en Macao, especialmente aquéllos relativos a los principios democráticos y a los derechos humanos. La Comisión mantiene su compromiso de prestar, siempre que sea posible, su asistencia a Macao y de ayudarle a desarrollar y realizar todo su potencial. Asimismo mantenemos nuestro pleno compromiso de mantener al Parlamento informado sobre el progreso durante el proceso de transición de Macao. Me complace observar que el Parlamento y la Comisión han llegado a conclusiones generales similares sobre cómo abordar el futuro de Macao. Acojo con satisfacción los avances positivos que se han producido en la Región Administrativa Especial (RAE) de Macao durante el pasado año, desde el traspaso de poder. Atribuimos una gran importancia a que la población de Macao siga viviendo sus vidas con los mismos derechos y libertades de los que ha disfrutado durante tanto tiempo. Compartimos el punto de vista del Parlamento respecto a la importancia de la Declaración Conjunta de 1987 y la Ley Básica de 1993, como los principales instrumentos que definen la situación de la Región Administrativa Especial de Macao. Por ello, la Comisión se ha comprometido a seguir muy de cerca el proceso de transición y a contribuir a la ejecución sin sobresaltos y al mantenimiento del principio "un país, dos sistemas". Cuando se cumple el primer año del traspaso de poder, Macao ha establecido las instituciones administrativas necesarias y se ha adaptado a la nueva situación. El Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial han realizado todos ellos esfuerzos impresionantes para adaptarse a la nueva situación. Macao también se ha mantenido activo a nivel internacional por derecho propio en ámbitos tales como las telecomunicaciones, la aviación civil y la protección de las inversiones, reafirmando así su individualidad y autonomía en ámbitos cubiertos por la Ley Básica. Al igual que el Parlamento, nosotros también acogemos con satisfacción el hecho de que Macao haya sido dotado de un sistema judicial moderno, que incluye, en el código penal, la prohibición expresa de aplicar la pena de muerte. Un sistema judicial renovado será de gran ventaja a la hora de aplicar la Ley Básica en virtud del principio "un país, dos sistemas". Por nuestra parte, apoyaremos, en la medida de lo posible, su fiel aplicación, entre otros medios, a través de nuestro programa de cooperación y, en particular, nuestro proyecto de cooperación jurídica. Compartimos el punto de vista de que es importante que el Acuerdo de Cooperación y Comercio entre la Unión Europea y Macao de 1993 siga en vigor para reforzar las relaciones. Consideramos que el acuerdo es fundamental para las relaciones entre la UE y Macao y un requisito básico para el desarrollo de una mayor cooperación comercial, especialmente, de las relaciones entre empresas. Asimismo, es la base para una mejor cooperación en aquellos ámbitos en que Macao ha conservado su autonomía. Nos proponemos desarrollar cuanto podamos nuestro comercio, y la situación está mejorando. Apoyaremos los esfuerzos encaminados a mejorar la situación de la UE en Macao fomentando un aumento de la inversión por parte de empresas europeas y ayudando a Macao a diversificar su base económica llegado el momento. Nos complace que el pasado año haya sido bueno para la economía de Macao. El crecimiento económico fue positivo y alcanzó el 4%, por primera vez desde 1996. El informe del Parlamento Europeo y la resolución piden un enfoque dinámico en las actividades de la Comisión mixta UE-Macao. Puedo informar que las relaciones entre la UE y Macao siguen siendo excelentes. La Comisión mixta celebró su reunión anual en Bruselas el 30 de junio de 2000. Esta reunión proporcionó un excelente foro para un intercambio franco, entre ambas partes, de puntos de vista y de información detallada sobre la marcha de los trabajos que están transformando Macao en una Región Administrativa Especial. También se trató sobre posibles modos de mejorar y reforzar las relaciones bilaterales, incluida la cooperación y el comercio y las relaciones económicas, tomando como base las recomendaciones de la comunicación de la Comisión. Con respecto a la cooperación, la resolución hace un llamamiento a la Comisión para que resuelva sin pérdida de tiempo la cuestión del nombramiento de un agente responsable de la cooperación técnica para Macao. En este sentido, me hubiera gustado poder comunicarles que el agente responsable de la cooperación técnica ha sido designado en noviembre, según lo previsto. Lamentablemente, el candidato seleccionado se retiró en la fase final, tras un procedimiento de selección que duró varios meses. Seguimos considerando muy importante el nombramiento de un agente responsable de la cooperación técnica. En general, la situación en Macao ha sido positiva. La Comisión está finalizando su primer informe anual sobre Macao y espera presentarlo en breve al Consejo y al Parlamento. El propio informe del Parlamento es oportuno, y sus observaciones y recomendaciones proporcionarán una nueva fuente de asesoramiento a la que recurrir para ultimar el primer informe anual de la Comisión."@es12
"Arvoisa puhemies, Euroopan komissio suhtautuu myönteisesti esittelijä Soaresin laatimaan mietintöön, joka koskee komission tiedonantoa "Euroopan unioni ja Macao: suhteet vuoden 2000 jälkeen", ja suhtaudumme myönteisesti myös päätöslauselmaesitykseen. Kuten jo mainitsin, pidämme Macaon ja sen kansan oikeuksien, vapauksien ja demokraattisten periaatteiden säilyttämistä erittäin tärkeänä. Komission kertomuksessa käsitellään tarkasti kaikkia eri kysymyksiä, jotka ovat leimanneet Macaon jokapäiväistä elämää erityishallintoalueen olemassaolon ensimmäisenä vuonna. Lopuksi minulla on iloa kertoa, että Macaon hallintojohtaja Edmond Ho vierailee Brysselissä 7. toukokuuta 2001. Tiedän komission olevan kiinnostunut keskustelemaan hänen kanssaan Macaon tuoreimmista tapahtumista. Toivottavasti myös jotkut teistä saavat tilaisuuden tavata hänet. Voin vakuuttaa parlamentille, että komissio jatkaa Macaon tapahtumien aktiivista seuraamista erityisesti demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien osalta. Komissio on edelleen sitoutunut tukemaan Macaota aina kun mahdollista ja auttamaan sitä kehittymään ja toteuttamaan kaikki mahdollisuutensa. Pidämme myös edelleen täysin kiinni sitoumuksestamme tiedottaa parlamentille kehityksestä koko Macaon siirtymävaiheen ajan. Panen tyytyväisenä merkille, että parlamentti ja komissio ovat tehneet samankaltaisia kokonaispäätelmiä siitä, miten Macaon tulevaisuutta olisi lähestyttävä. Olen tyytyväinen siihen myönteiseen kehitykseen, jota Macaon erityishallintoalueella on tapahtunut viime vuoden aikana luovutuksen jälkeen. Pidämme erittäin tärkeänä, että Macaon kansa voi jatkaa elämäänsä niine oikeuksineen ja vapauksineen, joista he ovat nauttineet niin kauan. Olemme samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että vuoden 1987 yhteinen julistus ja vuoden 1993 perustuslaki ovat tärkeimpiä välineitä Macaon erityishallintoalueen aseman määrittämisessä. Siksi komissio on sitoutunut seuraamaan hyvin tiiviisti siirtymävaihetta ja edistämään "yksi maa, kaksi järjestelmää" -periaatteen sujuvaa toteuttamista ja sen säilyttämistä. Ensimmäisenä vuonna luovutuksen jälkeen Macao on perustanut tarvittavat hallintoelimet ja sopeutunut uuteen tilanteeseen. Hallitus, lakiasäätävä kokous ja oikeuslaitos ovat kaikki ponnistelleet vaikuttavasti sopeutuakseen uuteen tilanteeseen. Macao on ollut myös kansainvälisesti aktiivinen oman toimivaltansa perusteella televiestinnän, siviili-ilmailun ja investointien suojelun kaltaisilla aloilla tuoden esiin omaleimaisuuttaan ja itsehallintoaan perustuslain piiriin kuuluvilla aloilla. Olemme parlamentin tavoin tyytyväisiä myös siihen, että Macao on saanut nykyaikaisen oikeusjärjestyksen ja että rikoslaissa on yksiselitteisesti kielletty kuolemanrangaistuksen käyttö. Nykyaikaisesta oikeusjärjestyksestä on suurta hyötyä sovellettaessa perustuslakia "yksi maa, kaksi järjestelmää" -periaatteen mukaisesti. Tuemme omalta osaltamme mahdollisuuksien mukaan niiden moitteetonta täytäntöönpanoa, ja toimimme muun muassa yhteistyöohjelmamme ja erityisesti oikeudellisen yhteistyöprojektimme välityksellä. Pidämme samoin tärkeänä sitä, että vuonna 1993 tehty Euroopan unionin ja Macaon välinen kauppa- ja yhteistyösopimus pysyy voimassa suhteiden lujittamiseksi. Mielestämme sopimus on olennaisen tärkeä Euroopan unionin ja Macaon välisille suhteille ja perusedellytys yritysten välisen yhteistyön ja erityisesti niiden välisten yhteyksien lisääntymiselle. Sen perusteella voidaan myös parantaa yhteistyötä niillä aloilla, joilla Macao on säilyttänyt itsehallintonsa. Aiomme laajentaa kauppaamme mahdollisimman paljon, ja tilanne on parantumassa. Tuemme ponnisteluja Euroopan unionin aseman parantamiseksi Macaossa kannustamalla eurooppalaisia yrityksiä lisäinvestointeihin ja avustamalla Macaota monipuolistamaan taloutensa perustaa sopivan hetken tullen. Olemme mielissämme siitä, että viime vuosi oli hyvä Macaon taloudelle. Talouskasvu oli positiivista, ja se ylsi 4 prosenttiin ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Parlamentin mietinnössä ja päätöslauselmassa kehotetaan tehostamaan Euroopan unionin ja Macaon välisen sekakomission toimia. Voin ilmoittaa, että Euroopan unionin ja Macaon väliset suhteet ovat edelleen äärimmäisen hyvät. Sekakomissio piti vuotuisen kokouksensa Brysselissä 30. kesäkuuta 2000. Se tarjosi molemmille osapuolille erinomaisen foorumin vaihtaa suoria mielipiteitä ja yksityiskohtaisia tietoja käynnissä olevasta työstä, jolla Macao muutetaan erityishallintoalueeksi. He keskustelivat myös, miten kahdenvälisiä yhteyksiä voitaisiin parantaa ja lujittaa muun muassa niiden yhteistyö- sekä kauppa- ja taloussuhteiden välityksellä, jotka perustuvat komission tiedonannossa esitettyihin suosituksiin. Yhteistyön osalta päätöslauselmassa pyydetään komissiota huolehtimaan nopeasti teknisen yhteistyöviranomaisen nimittämisestä Macaoon. Tässä asiassa olisin halunnut voida kertoa, että ehdolla ollut tekninen yhteistyöviranomainen nimitettiin marraskuussa, kuten oli suunniteltu. Valitettavasti ehdokas vetäytyi loppuvaiheessa sen jälkeen kun valintamenettely oli jo kestänyt useita kuukausia. Pidämme edelleen teknisen yhteistyöviranomaisen nimittämistä erittäin tärkeänä. Kaiken kaikkiaan Macaon tilanne on ollut myönteinen. Komissio viimeistelee parhaillaan ensimmäistä vuotuista kertomustaan Macaosta ja toivoo voivansa toimittaa sen pian neuvostolle ja parlamentille. Parlamentin mietintö puolestaan on myönteinen asia, koska siinä esitetyt huomautukset ja suositukset tarjoavat jälleen uuden neuvojen lähteen, johon komissio voi turvautua viimeistellessään ensimmäistä vuotuista kertomustaan."@fi5
"Monsieur le Président, la Commission européenne accueille favorablement le rapport de M. Soares sur la communication de la Commission "L’Union européenne et Macao : après l’an 2000", ainsi que le projet de proposition de résolution. Comme je l'ai déjà dit, nous attachons une grande importance au maintien des droits, des libertés et des principes démocratiques de Macao et de sa population. Le rapport de la Commission examinera minutieusement l'éventail complet des thèmes qui ont caractérisé la vie quotidienne de Macao lors de la première année de l'existence de la RAS. Pour conclure, je suis heureux d'annoncer que le chef de l'exécutif de Macao, M. Edmond Ho se rendra à Bruxelles le 7 mai 2001. Je sais que la Commission sera désireuse de discuter avec lui des développements les plus récents à Macao. J'espère que certains d'entre vous auront également l'occasion de le rencontrer. Je peux garantir au Parlement que la Commission continuera à surveiller activement les événements à Macao, en particulier ceux qui concernent les principes démocratiques et les droits de l'homme. La Commission poursuit son engagement à assister Macao dans tous les domaines où cela s'avère possible et à l'aider à développer et concrétiser son plein potentiel. De même, nous poursuivons notre plein engagement à tenir le Parlement informé des progrès tout au long du processus de transition de Macao. Je suis heureux de noter que le Parlement et la Commission sont parvenus à des conclusions globales similaires sur la manière d'aborder le futur de Macao. Je me réjouis des développements positifs survenus dans la Région administrative spéciale de Macao (RAS) lors de l'année qui s'est écoulée depuis la rétrocession. Nous attachons une grande importance au fait que les habitants de Macao puissent continuer à vivre en jouissant des droits et libertés dont ils ont bénéficié depuis si longtemps. Nous partageons le point de vue du Parlement en ce qui concerne l'importance de la déclaration conjointe de 1987 et de la loi fondamentale de 1993 en tant qu'instruments principaux pour la définition du statut de la région administrative spéciale de Macao. C'est la raison pour laquelle la Commission s'est engagée à surveiller de très près le processus de transition et à contribuer à la mise en œuvre et au maintien sans heurts du principe "un pays, deux systèmes". Au cours de cette première année qui a suivi la rétrocession, Macao a établi les institutions administratives requises et s'est adaptée à la nouvelle situation. Le gouvernement, le conseil législatif, ainsi que les organes judiciaires ont tous consentis des efforts impressionnants en vue de s'adapter à la nouvelle situation. Macao elle-même s'est également avérée très active sur le plan international, dans des domaines tels que les télécommunications, l'aviation civile et la protection des investissements, affirmant son individualité et son autonomie dans des matières couvertes par la loi fondamentale. À l'instar du Parlement, nous nous félicitons de ce que Macao ait été dotée d'un ordre juridique moderne, comprenant l'interdiction, expressément inscrite dans le code pénal, de l'application de la peine de mort. L'établissement d'un système juridique moderne apportera d'importants bénéfices lors de l'application de la loi fondamentale dans le cadre du principe "un pays, deux systèmes". De notre côté, nous soutiendrons leur mise en œuvre correcte dans les domaines où cela s'avère possible, y compris par le biais de notre programme de coopération et, en particulier, notre projet de coopération juridique. Nous partageons le point de vue selon lequel il est important que l'accord de commerce et de coopération de 1993 entre l'UE et Macao soit maintenu pour renforcer les relations. Nous considérons que cet accord est fondamental pour les relations entre l'UE et Macao et constitue la condition de base pour le développement d'une coopération commerciale accrue, en particulier des liens interentreprises. Cela constitue également le fondement d'une coopération améliorée dans les domaines où Macao a conservé son autonomie. Nous avons l'intention de développer le plus possible nos relations commerciales autant, et la situation s'améliore. Nous soutiendrons les efforts en vue de renforcer la position de l'UE à Macao en encourageant les entreprises européennes à investir davantage et en aidant Macao à diversifier sa base économique en temps opportun. Nous nous réjouissons du fait que l'année dernière a été bonne pour l'économie de Macao. La croissance économique a été positive, atteignant 4 % pour la première fois depuis 1996. Le rapport du Parlement européen et la résolution demandent une approche dynamique des activités de la commission conjointe UE-Macao. Je peux vous informer que les relations entre l'UE et Macao demeurent extrêmement bonnes. La commission conjointe a tenu sa réunion annuelle à Bruxelles, le 30 juin 2000. Cet excellent forum a permis aux deux parties d'échanger des points de vue sincères, ainsi que des informations détaillées sur le travail de transformation de Macao en une région administrative spéciale, travail actuellement en cours. Les parties ont également discuté des moyens d'améliorer et de renforcer les liens bilatéraux, y compris par le biais de la coopération et des relations commerciales et économiques basées sur les recommandations contenues dans la communication de la Commission. Pour ce qui est de la coopération, la résolution invite la Commission à régler dans les plus brefs délais la question de la nomination d'un chargé de coopération pour Macao. À cet égard, j'aurais voulu être en mesure d'annoncer que le chargé de coopération nommé avait pris ses fonctions en novembre, comme cela avait été prévu. Malheureusement, le candidat sélectionné s'est retiré au dernier moment à la suite d'une procédure de sélection qui a duré plusieurs mois. Nous continuons à considérer que la mise en place du chargé de coopération est très importante. Globalement, la situation à Macao s'est révélée positive. La Commission règle les derniers détails de son premier rapport annuel sur Macao et espère le communiquer rapidement au Conseil, ainsi qu'au Parlement. Le rapport même du Parlement est opportun, puisque ses observations et recommandations fourniront une source supplémentaire de conseils à consulter lorsqu'il s'agira de régler les derniers détails du premier rapport annuel de la Commission."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione europea accoglie con favore la relazione dell’onorevole Soares sulla comunicazione della Commissione “L’Unione europea e Macao: oltre il 2000”, nonché la proposta di risoluzione. Come ho già indicato, attribuiamo grande importanza alla salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei principi democratici di Macao e della sua popolazione. La relazione della Commissione esaminerà attentamente tutte le questioni che hanno caratterizzato la vita quotidiana di Macao durante il primo anno di vita della RAS. Infine, sono lieto di comunicare che il capo dell’esecutivo di Macao, signor Edmond Ho, visiterà Bruxelles il 7 maggio 2001. So che la Commissione è desiderosa di discutere con lui i più recenti sviluppi della situazione a Macao. Mi auguro che anche alcuni di voi avranno la possibilità di incontrarlo. Posso assicurare al Parlamento che la Commissione continuerà a seguire con attenzione la situazione di Macao, con particolare riguardo per i principi democratici e i diritti dell’uomo. La Commissione ribadisce il suo impegno ad assistere Macao il più possibile e ad aiutarla a sviluppare e realizzare il suo pieno potenziale. Confermiamo anche il nostro fermo impegno a tenere il Parlamento informato dei progressi durante l’intero processo di transizione di Macao. Sono lieto di rilevare che il Parlamento e la Commissione sono giunti a conclusioni generali analoghe sul modo in cui affrontare il futuro di Macao. Accolgo con favore gli sviluppi positivi verificatisi nella regione amministrativa speciale (RAS) di Macao nel corso dell’ultimo anno, in seguito al passaggio dei poteri. Attribuiamo grande importanza al fatto che la popolazione di Macao possa continuare a condurre la propria vita con i diritti e le libertà di cui ha a lungo goduto. Condividiamo il parere del Parlamento riguardo all’importanza della dichiarazione comune del 1987 e della legge fondamentale del 1993, quali principali strumenti che definiscono la specificità della regione amministrativa speciale di Macao. Questo è il motivo per cui la Commissione si è impegnata a seguire da vicino il processo di transizione e a contribuire ad applicare e mantenere in vigore il principio “un paese, due sistemi”. Nel primo anno successivo al passaggio dei poteri, Macao ha creato le necessarie istituzioni amministrative e si è adeguata alla nuova situazione. Il governo, l’assemblea legislativa e gli organi giudiziari hanno tutti compiuto notevoli sforzi per adattarsi al nuovo contesto. Macao è anche stata attiva a livello internazionale in vari campi, per esempio le telecomunicazioni, l’aviazione civile e la protezione degli investimenti, affermando la propria individualità ed autonomia nei settori contemplati dalla legge fondamentale. Come il Parlamento, anche noi accogliamo con favore il fatto che Macao sia stata dotata di un ordinamento giuridico moderno, compreso il divieto esplicito nel codice penale dell’applicazione della pena di morte. Un ordinamento giuridico moderno si rivelerà molto utile per applicare la legge fondamentale secondo il principio “un paese, due sistemi”. Da parte nostra, ove possibile ne sosterremo la corretta applicazione, anche attraverso i nostri programmi di cooperazione, in particolare il progetto di cooperazione giuridica. Quanto al rafforzamento delle relazioni, conveniamo sull’importanza che rimanga in vigore l’accordo commerciale e di cooperazione tra l’Unione europea e Macao del 1993. Riteniamo che l’accordo sia essenziale per le relazioni tra l’Unione e Macao e che costituisca l’elemento di base per lo sviluppo di una maggiore cooperazione commerciale, in particolare con collegamenti diretti tra imprese. Esso fornisce anche una base per migliorare la cooperazione nei settori in cui Macao ha conservato l’autonomia. Intendiamo dare il massimo impulso ai nostri scambi e la situazione sta migliorando. Sosterremo gli sforzi tesi a rafforzare la posizione dell’Unione a Macao, incoraggiando gli investimenti da parte di imprese europee ed aiutando Macao a diversificare la propria base economica quando i tempi saranno maturi. Siamo compiaciuti degli ottimi risultati registrati dall’economia di Macao lo scorso anno. La crescita economica è stata positiva e per la prima volta dopo il 1996 ha raggiunto il 4 percento. La relazione e la risoluzione del Parlamento europeo chiedono un’intensificazione delle attività della commissione mista UE-Macao. Posso confermare che i rapporti tra l’Unione europea e Macao continuano ad essere molto buoni. La commissione mista ha tenuto la sua riunione annuale a Bruxelles il 30 giugno 2000. Tale riunione ha rappresentato per entrambe le parti un’ottima sede in cui scambiare pareri sinceri ed informazioni dettagliate sulle attività in corso destinate a trasformare Macao in una regione amministrativa speciale. Si sono inoltre esaminate soluzioni atte a migliorare e rafforzare le relazioni bilaterali, anche attraverso la cooperazione e le relazioni commerciali ed economiche in base alle raccomandazioni contenute nella comunicazione della Commissione. Per quanto riguarda la cooperazione, la risoluzione invita la Commissione a risolvere rapidamente la questione della nomina di un responsabile della cooperazione tecnica a Macao. A questo proposito vorrei poter riferire che il funzionario designato per la cooperazione tecnica ha ricevuto la nomina in novembre, come previsto. Purtroppo, il candidato prescelto si è ritirato nell’ultima fase, in seguito ad una procedura di selezione durata diversi mesi. Continuiamo ad attribuire grande importanza alla nomina di tale funzionario. Nel complesso la situazione di Macao è positiva. La Commissione sta completando la sua prima relazione annuale su Macao e spera di trasmetterla entro breve al Consiglio e al Parlamento. La relazione del Parlamento giunge a proposito, in quanto le osservazioni e le raccomandazioni che contiene costituiscono un’ulteriore fonte di informazioni cui attingere per completare la prima relazione annuale della Commissione."@it9
". – Mr President, the European Commission welcomes Mr Soares's report on the Commission's communication 'The European Union and Macao beyond 2000' and we also welcome the draft motion for a resolution. As I have already mentioned, we attach great importance to maintaining the rights, freedoms and democratic principles of Macao and its people. The Commission's report will look closely at the full range of issues that have characterised Macao's daily life during the first year of the SAR's existence. Finally I am pleased to report that the Chief Executive of Macao, Mr Edmond Ho will visit Brussels on 7 May 2001. I know that the Commission will be keen to discuss with him the most recent developments in Macao. I hope that some of you will also have the opportunity to meet him. I can assure Parliament that the Commission will continue to maintain an active watch on events in Macao, especially those regarding democratic principles and human rights. The Commission remains committed to assisting Macao wherever possible and to helping it develop and realise its full potential. We also remain fully committed to keeping Parliament informed of progress throughout Macao's transition process. I am happy to note that Parliament and the Commission have reached similar overall conclusions on how to approach the future for Macao. I welcome the positive developments that have occurred in the Macao special administrative region (SAR) over the past year since the handover. We attach great importance to the people of Macao being able to continue to live their lives with the rights and freedoms they have enjoyed for so long. We share Parliament's view regarding the importance of the 1987 joint declaration and 1993 Basic Law as the main instruments for defining the status of the Macao special administrative region. This is why the Commission has given its commitment to watching very closely the process of transition and to helping the smooth implementation and retention of the 'one country, two systems' principle. In the first year since the handover, Macao has established the required administrative institutions and adjusted to the new situation. The government, the legislative council and the judiciary have all made impressive efforts to adapt to the new situation. Macao has also been active internationally in its own right in areas such as telecommunications, civil aviation and investment protection, affirming its individuality and autonomy in areas covered by the Basic Law. Like Parliament, we also welcome the fact that Macao has been provided with a modern legal system, including an express ban in the penal code on the enforcement of the death penalty. A modernised legal system will be of great benefit when applying the Basic Law under the 'one country, two systems' principle. On our side, we will support their correct implementation where possible, including through our cooperation programme and particularly our legal cooperation project. We share the view of the importance of the 1993 EU-Macao Trade and Cooperation Agreement remaining in force to strengthen relations. We consider the agreement is fundamental to EU-Macao relations and is the basic requirement for the development of increased business cooperation, especially business-to-business links. It is also the basis for improved cooperation in those areas where Macao has retained its autonomy. We intend to develop our trade as much as we can and the situation is improving. We will be supporting efforts to position the EU better in Macao by encouraging more investment by European companies and by helping Macau diversify its economic base when the time is right. We are pleased that last year was good for Macao's economy. Economic growth was positive, reaching 4% for the first time since 1996. The European Parliament report and the resolution call for a dynamic approach in the activities of the EU-Macao Joint Committee. I can report that EU-Macao relations remain extremely good. The Joint Committee held its annual meeting in Brussels on 30 June 2000. This provided an excellent forum for both sides to exchange candid views and detailed information on the work in progress of transforming Macao into a special administrative region. They also discussed ways to improve and strengthen bilateral links, including through cooperation and trade and economic relations based on the recommendations of the Commission communication. With regard to cooperation, the resolution calls upon the Commission to settle quickly the question of appointing a technical cooperation officer for Macao. Here I would have liked to be able to report that the nominated technical cooperation officer had been appointed in November as had been planned. Unfortunately the selected candidate withdrew at the final stage after a selection procedure that lasted several months. We continue to consider the appointment of the technical cooperation officer very important. All in all, the situation in Macao has been positive. The Commission is finalising its first annual report on Macao and hopes to transmit it shortly to Council and Parliament. Parliament's report itself is timely, as its observations and recommendations will provide another source of advice to draw on when finalising the Commission's first annual report."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de Europese Commissie verwelkomt het verslag van de heer Soares over de mededeling 'De Europese Unie en Macau na het jaar 2000' van de Commissie en verwelkomt tevens de ontwerpresolutie. Zoals ik al heb gezegd, hechten we grote waarde aan het behoud van de rechten, de vrijheden en de democratische beginselen van Macau en zijn inwoners. In het verslag van de Commissie zal goed worden gekeken naar alle zaken die het dagelijkse leven van Macau in het eerste jaar van het bestaan van de SAR hebben gekenmerkt. Tot slot doet het mij genoegen te kunnen melden dat de regeringsleider van Macau, de heer Edmund Ho, op 7 mei 2001 een bezoek aan Brussel zal brengen. Ik weet dat de Commissie heel graag de meest recente ontwikkelingen in Macau met hem wil bespreken en ik hoop dat ook enkelen onder u de kans zullen krijgen hem te ontmoeten. Ik kan het Parlement verzekeren dat de Commissie de gebeurtenissen in Macau actief in de gaten blijft houden, en dan heb ik het met name over de gebeurtenissen die te maken hebben met de democratische beginselen en de mensenrechten. De Commissie blijft bij haar toezegging om Macau bij te staan waar dat maar mogelijk is, en Macau te helpen bij de ontwikkeling en benutting van al zijn mogelijkheden. We blijven ook bij onze toezegging om het Parlement op de hoogte te houden van de voortgang die in het overgangsproces van Macau wordt geboekt. Ik ben blij te kunnen opmerken dat het Parlement en de Commissie tot vergelijkbare algemene conclusies zijn gekomen over de manier waarop de toekomst van Macau moet worden aangepakt. Ik ben eveneens blij met de positieve ontwikkelingen die in het afgelopen jaar, sedert de overdracht, in de Speciale Administratieve Regio (SAR) Macau hebben plaatsgevonden. We hechten er grote waarde aan dat de mensen in Macau hun leven kunnen blijven leiden met de rechten en vrijheden die ze al zo lang hebben. We delen het standpunt van het Parlement betreffende het belang van de Gezamenlijke Verklaring van 1987 en de basiswet van 1993. Deze zijn inderdaad de belangrijkste instrumenten voor de definiëring van de status van de Speciale Administratieve Regio Macau. Dat is dan ook de reden waarom de Commissie de toezegging heeft gedaan het overgangsproces zeer nauwlettend in de gaten te houden en te helpen bij de soepele tenuitvoerlegging en naleving van het beginsel 'een land, twee systemen'. In het eerste jaar na de overdracht heeft Macau de vereiste administratieve instellingen opgericht en zich aan de nieuwe situatie aangepast. De regering, de wetgevende raad en het gerechtelijk apparaat hebben allemaal indrukwekkende inspanningen geleverd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Macau is ook zelfstandig op internationaal vlak actief geweest, op gebieden zoals de telecommunicatie, de burgerluchtvaart en de bescherming van investeringen, en heeft zo zijn individualiteit en autonomie kunnen bevestigen op in de basiswet genoemde gebieden. Net als het Parlement verwelkomen ook wij het feit dat Macau een modern rechtssysteem heeft gekregen, met inbegrip van een expliciet verbod in het wetboek van strafrecht om de doodstraf te voltrekken. Een gemoderniseerd rechtssysteem zal van groot nut zijn bij de toepassing van de basiswet uit hoofde van het beginsel 'een land, twee systemen'. Van onze kant zullen we, waar mogelijk, de juiste tenuitvoerlegging daarvan steunen. Daar zullen wij onder meer ons samenwerkingsprogramma en vooral ons project voor justitiële samenwerking voor gebruiken. We delen de mening dat het belangrijk is dat de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Macau van 1993 van kracht blijft om de betrekkingen te versterken. We zijn van mening dat de overeenkomst van groot belang is voor de betrekkingen tussen de EU en Macau, dat zij de basisvoorwaarde is voor de ontwikkeling van een uitgebreidere zakelijke samenwerking en voor met name directe contacten tussen bedrijven. De overeenkomst is tevens de basis voor een betere samenwerking op die gebieden waar Macau zijn autonomie heeft behouden. We zijn van plan onze handel zo veel mogelijk te ontwikkelen. De situatie is aan het verbeteren. We zullen inspanningen om de EU in Macau beter te positioneren steunen door meer investeringen door Europese bedrijven aan te moedigen en door Macau te helpen zijn economische basis te verbreden, wanneer de tijd daar rijp voor is. Het verheugt ons dat de economie van Macau het het afgelopen jaar zo goed heeft gedaan. De economische groei was positief en heeft voor het eerst sinds 1996 de 4% bereikt. In het verslag en de resolutie van het Europees Parlement wordt aangedrongen op een dynamische koers bij de activiteiten van de Gemengde Commissie EU-Macau. Ik kan u melden dat de betrekkingen tussen de EU en Macau uitstekend zijn. De Gemengde Commissie heeft op 30 juni 2000 in Brussel zijn jaarlijkse bijeenkomst gehouden. Deze bood beide zijden een uitstekend forum voor een open meningsuitwisseling en uitwisseling van gedetailleerde gegevens over de lopende werkzaamheden met betrekking tot de transformatie van Macau tot een speciale administratieve regio. Er is tevens gesproken over de verschillende manieren om de bilaterale betrekkingen te verbeteren en te versterken, onder andere door samenwerking en handels- en economische betrekkingen op basis van de in de mededeling van de Commissie gedane aanbevelingen. Wat de samenwerking betreft wordt de Commissie in de resolutie gevraagd snel een beslissing te nemen over de benoeming van een functionaris voor de technische samenwerking in Macau. Kon ik hier maar melden dat de voorgedragen kandidaat voor deze post, zoals gepland, in november was benoemd! Helaas heeft de geselecteerde kandidaat zich in de laatste fase, na een selectieprocedure van meerdere maanden, teruggetrokken. We blijven de benoeming van deze functionaris voor de technische samenwerking echter zeer belangrijk vinden. Al met al is de situatie in Macau positief. De Commissie legt momenteel de laatste hand aan haar eerste jaarverslag over Macau en zij hoopt dit verslag binnenkort aan de Raad en het Parlement te kunnen overhandigen. Het verslag van het Parlement zelf is mooi op tijd en zal, net als de opmerkingen en aanbevelingen van het Parlement, voor de Commissie een verdere bron van advies zijn, waarvan zij bij de voltooiing van haar eerste jaarverslag gebruik kan maken."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão Europeia saúda o relatório do senhor deputado Mário Soares sobre a comunicação da Comissão intitulada "A União Europeia e Macau: após 2000" e saudamos também o projecto de proposta de resolução. Como já referi, atribuímos grande importância à manutenção dos direitos, liberdades e princípios democráticos de Macau e dos seus habitantes. O relatório da Comissão analisará atentamente todo o leque de questões que caracterizaram a vida quotidiana de Macau durante o primeiro ano de existência da RAE. Por último, é com muito prazer que comunico que o Chefe do Executivo de Macau, Edmond Ho, visitará Bruxelas a 7 de Maio de 2001. Sei que a Comissão terá grande interesse em discutir com ele os mais recentes desenvolvimentos ocorridos em Macau. Espero que alguns dos presentes tenham também oportunidade de se avistarem com Edmond Ho. Posso assegurar ao Parlamento que a Comissão continuará a acompanhar activamente os acontecimentos em Macau, em especial os que se prendem com os princípios democráticos e os direitos humanos. A Comissão continua empenhada em ajudar Macau em tudo o que puder e em contribuir para que a região se desenvolva e concretize todo o seu potencial. Também continuamos inteiramente fiéis ao nosso compromisso de manter o Parlamento informado dos progressos realizados durante todo o processo de transição em Macau. Apraz­me registar que o Parlamento e a Comissão chegaram a conclusões globais semelhantes sobre a maneira de abordar o futuro para Macau. Saúdo a evolução positiva verificada na Região Administrativa Especial de Macau (RAE) ao longo do ano que passou desde a transferência da soberania. Atribuímos grande importância ao facto de os habitantes de Macau poderem continuar a viver a sua vida com os direitos e as liberdades de que usufruem há tanto tempo. Partilhamos da opinião do Parlamento relativamente à importância da Declaração Conjunta Sino­Portuguesa de 1987 e da Lei Básica de 1993 como principais instrumentos para a definição do estatuto da Região Administrativa Especial de Macau. Por isso a Comissão comprometeu­se a acompanhar de muito perto o processo de transição e a contribuir para a implementação tranquila e a manutenção do princípio de “um país, dois sistemas”. No primeiro ano desde a transferência da soberania, Macau criou as instituições administrativas necessárias e adaptou­se à nova situação. O governo, o conselho legislativo e o poder judicial desenvolveram esforços impressionantes, todos eles, para se adaptarem à nova situação. Macau também tem desenvolvido actividade, por direito próprio, a nível internacional, em áreas como a das telecomunicações, da aviação civil e da protecção dos investimentos, afirmando a sua individualidade e autonomia em áreas abrangidas pela Lei Básica. Tal com o Parlamento, também nós nos congratulamos com o facto de Macau estar dotado de um moderno sistema jurídico, que inclui uma proibição, expressa no código penal, da aplicação da pena de morte. Um sistema jurídico modernizado será extremamente benéfico aquando da aplicação da Lei Básica nos termos do princípio de “um país, dois sistemas”. Pela nossa parte, apoiaremos a correcta implementação desta legislação nos casos em que for possível, inclusivamente através do nosso programa de cooperação e, em especial, do nosso projecto de cooperação jurídica. Partilhamos da opinião de que é importante que o Acordo de Comércio e Cooperação entre a União Europeia e Macau, de 1993, se mantenha em vigor com vista ao reforço das relações. Consideramos que tal acordo é fundamental para as relações entre a UE e Macau e constitui o requisito básico para o desenvolvimento de uma cooperação empresarial acrescida, especialmente para o estabelecimento de vínculos entre empresas. Constitui igualmente a base para uma melhor cooperação nas áreas em que Macau manteve a sua autonomia. É nossa intenção desenvolver ao máximo a nossa actividade comercial e a situação está a melhorar. Vamos apoiar os esforços desenvolvidos no sentido de melhorar a posição da UE em Macau, incentivando o aumento dos investimentos por parte das empresas europeias e contribuindo para que Macau diversifique a sua base económica quando chegar o momento certo. O ano que passou foi bom para a economia de Macau, e congratulamo­nos com isso. O crescimento económico foi positivo, elevando­se a 4% pela primeira vez desde 1996. O relatório do Parlamento Europeu e a resolução preconizam uma abordagem dinâmica nas actividades da Comissão Mista UE­Macau. Posso comunicar que as relações entre a União Europeia e Macau continuam a ser extremamente positivas. A Comissão Mista realizou a sua reunião anual em Bruxelas a 30 de Junho de 2000. Esta reunião constituiu um fórum excelente, no qual ambas as partes puderam trocar opiniões francas e informações pormenorizadas sobre os trabalhos em curso para transformar Macau numa região administrativa especial. Discutiram igualmente formas de melhorar e reforçar os vínculos bilaterais, inclusivamente através da cooperação e das relações comerciais e económicas com base nas recomendações constantes da comunicação da Comissão. No que diz respeito à cooperação, a resolução apela à Comissão para que resolva rapidamente a questão de designar um responsável pela cooperação para Macau. Neste contexto, gostaria de poder comunicar que o responsável pela cooperação tinha sido designado em Novembro, como fora planeado. Infelizmente, o candidato seleccionado desistiu na fase final de um processo de selecção que se prolongou por vários meses. Continuamos a considerar que é muito importante a designação de um responsável pela cooperação. No seu conjunto, a situação em Macau tem sido positiva. A Comissão está a ultimar o seu primeiro relatório anual sobre Macau e espera transmiti­lo em breve ao Conselho e ao Parlamento. Quanto ao relatório do Parlamento, é oportuno, pois as suas observações e recomendações constituirão mais uma fonte de aconselhamento a que a Comissão poderá recorrer quando estiver a ultimar o seu primeiro relatório anual."@pt11
"Herr talman! Europeiska kommissionen välkomnar Soares betänkande om kommissionens meddelande Europeiska unionen och Macao: efter år 2000 och vi välkomnar också förslaget om en resolution. Som jag redan har nämnt lägger vi stor vikt vid att upprätthålla de grundläggande fri- och rättigheterna och de demokratiska principerna för Macao och dess folk. I kommissionens rapport kommer man att titta noga på hela raden av frågor som har karakteriserat det dagliga livet i Macao under det första året som SAR existerat. Slutligen gläder det mig kunna rapportera att chefen för verksställande rådet i Macao, herr Edmond Ho, kommer att besöka Bryssel den 7 maj 2001. Jag vet att kommissionen kommer att vara intresserad av att diskutera med honom om den senaste utvecklingen i Macao. Jag hoppas att några av er också kommer att få tillfälle att träffa honom. Jag kan försäkra parlamentet att kommissionen skall fortsätta med att aktivt bevaka händelserna i Macao, särskilt när det gäller demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Kommissionen står fast vid sitt åtagande att bistå Macao på alla sätt och att hjälpa Macao att utveckla och förverkliga sina möjligheter till fullo. Vi står också fast vid vårt åtagande att informera parlamentet om utvecklingen under Macaos hela övergångsprocess. Det gläder mig kunna konstatera att parlamentet och kommissionen har kommit fram till likvärdiga slutsatser om hur man skall arbeta vidare för Macaos framtid. Jag välkomnar den positiva utveckling som har skett i den särskilda administrativa regionen Macao under det senaste året efter övergången. Vi lägger stor vikt vid att folket i Macao kan fortsätta leva sina liv med de rättigheter och friheter de har åtnjutit så länge. Vi delar parlamentets uppfattning om betydelsen av den gemensamma förklaringen från 1987 och 1993 års grundförfattning som de huvudsakliga instrumenten för att fastställa status för den särskilda administrativa regionen Macao. Detta är skälet till att kommissionen har förbundit sig att mycket noga bevaka övergångsprocessen och stödja ett smidigt genomförande och upprätthållandet av principen om ett land, två system. Under det första året efter övergången har Macao inrättat de nödvändiga administrativa institutionerna och anpassat sig till den nya situationen. Regeringen, den lagstiftande församlingen och domstolsväsendet har alla gjort imponerande ansträngningar för en anpassning till den nya situationen. Macao har också varit aktivt på internationell nivå i egen kraft på områden som telekommunikation, civil luftfart och investeringsskydd, befästande sin särställning och autonomi på de områden som grundförfattningen garanterar. Liksom parlamentet gläder vi oss också över det faktum att Macao har försetts med ett modernt rättssystem, innefattande ett uttryckligt förbud i strafflagen mot att tillämpa dödsstraff. Ett moderniserat rättssystem skall vara till stor fördel när man skall tillämpa grundförfattningen enligt principen ett land, två system. Från vår sida kommer vi att stödja ett korrekt genomförande av dem där så är möjligt, däribland genom vårt samarbetsprogram och framför allt vårt samarbetsprojekt på det rättsliga området. Vi delar uppfattningen att det är viktigt att handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Macao från 1993 fortsätter gälla för att stärka förbindelserna. Vi anser att avtalet är väsentligt för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Macao och är det grundläggande kravet för utveckling av ökat affärssamarbete, särskilt nära samarbete mellan företag. Det ligger också till grund för förbättrat samarbete på de områden där Macao har behållit sin oberoende ställning. Vi avser att utveckla vår handel så mycket som vi kan, och situationen håller på att förbättras. Vi kommer att stödja insatser för att stärka Europeiska unionens roll i Macao genom att uppmuntra till mer investeringar från europeiska företag och genom att hjälpa Macao att bredda sin ekonomiska verksamhetsbas, när tiden är mogen. Vi gläder oss åt att det senaste året var ett bra år för Macaos ekonomi. Den ekonomiska tillväxten var positiv och steg till 4 procent för första gången sedan 1996. Europaparlamentets rapport och resolutionen begär en dynamisk strategi för verksamheten i den gemensamma kommittén mellan Macao och Europeiska unionen. Jag kan meddela att förbindelserna mellan EU och Macao fortfarande är i högsta grad goda. Den gemensamma kommittén höll sitt årliga sammanträde i Bryssel den 30 juni 2000. Detta utgjorde ett utmärkt forum för båda sidor att utbyta uppriktiga åsikter och närmare information om det arbete som pågår för att förvandla Macao till en särskild administrativ region. De diskuterade också metoder för att förbättra och förstärka de bilaterala förbindelserna, inklusive genom samarbete och handel och ekonomiska förbindelser baserade på rekommendationerna i kommissionens meddelande. Med hänsyn till samarbete uppmanas kommissionen i resolutionen att snabbt lösa frågan om att utnämna en person som skall ansvara för det tekniska samarbetet i Macao. Här skulle jag velat kunna meddela att den nominerade personen med ansvar för tekniskt samarbete hade utnämnts i november såsom man planerat. Tyvärr drog den utvalda kandidaten sig ur i slutomgången efter ett urvalsförfarande som varade i flera månader. Vi bedömer fortfarande att utnämningen av en ansvarig person för det tekniska samarbetet är mycket viktig. På det hela taget har situationen i Macao varit positiv. Kommissionen håller på att färdigställa sin första årsrapport om Macao och hoppas kunna överlämna den inom kort till rådet och parlamentet. Parlamentets betänkande kommer lämpligt därför att dess iakttagelser och rekommendationer skall utgöra ytterligare en informationskälla som kan utnyttjas i arbetet med att färdigställa kommissionens första årsrapport."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph