Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-13-Speech-2-285"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010213.12.2-285"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, i forbindelse med Parlamentets behandling af direktivforslaget om tilnærmelse af reglerne om kosttilskud har jeg fået hundredvis af henvendelser i form af ca. 500 protestunderskrifter og en lang række udførlige e-mails og breve fra bekymrede almindelige danskere og fra fagfolk, der er nervøse for, at deres adgang til kosttilskud vil blive begrænset. Jeg går ud fra, at det ikke kun er danske forbrugere, der udtrykker denne store interesse for direktivet. Det gennemgående træk i henvendelserne er, at en række eksperter har sat mange spørgsmålstegn ved de undersøgelser, som viser, at især vitaminerne C, E og A kan være skadelige ved for høje doseringer, og at konkrete erfaringer fra alternative behandlinger synes at vise, at høje doseringer af disse vitaminer har haft en positiv og bivirkningsfri effekt. Påstand står altså mod påstand. Eftersom vitaminbehov afhænger af en lang række faktorer, som er forskellige i de enkelte medlemslande, såsom hvilket klima man befinder sig i, og hvilke vitaminer der indgår i den traditionelle kost, er det spørgsmålet, om dette område overhovedet er egnet til EU-harmonisering. Ole Krarup såede også tvivl om det retslige grundlag. Når man tager disse forskelle i betragtning og tager forbrugernes store interesse alvorligt, så bliver min konklusion, at man skal stemme nej til direktivforslaget. Regler for kosttilskud bør fastsættes på nationalt plan, hvor både den enkelte forbruger og interesseorganisationerne har en langt større mulighed for at få deres synspunkter hørt og belyst, og hvor lovgiverne derfor også har bedre mulighed for at vurdere de forskellige holdninger."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, im Zusammenhang mit der Behandlung des Richtlinienentwurfs zur Angleichung der Regelungen über Nahrungsergänzungen durch das Parlament habe ich Hunderte von Anfragen in der Form von 500 Protestunterschriften und einer ganzen Reihe ausführlicher E-Mails und Briefe von normalen dänischen Bürgern und von Fachleuten erhalten, die sich Sorgen darüber machen, dass ihr Zugang zu Nahrungsergänzungen eingeschränkt wird. Ich gehe davon aus, dass sich nicht nur dänische Verbraucher so stark für die Richtlinie interessieren. Der Tenor dieser Anfragen ist, dass eine Reihe von Fachleuten die Untersuchungen kritisiert haben, denen zufolge besonders die Vitamine C, E und A in zu hohen Dosierungen schädlich sein können, dass aber konkrete Erfahrungen mit alternativen Behandlungen zu zeigen scheinen, dass hohe Dosierungen dieser Vitamine einen positiven Effekt ohne Nebenwirkungen gehabt haben. Behauptung steht also gegen Behauptung. Da der Bedarf an Vitaminen von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt, die in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sind, wie z. B. das Klima und die Vitaminergänzungen in der traditionellen Nahrung, ist es fraglich, ob dieser Bereich für eine EU-Harmonisierung überhaupt geeignet ist. Herr Ole Krarup hat auch Zweifel an der rechtlichen Grundlage geäußert. Wenn man diese Unterschiede berücksichtigt und das große Interesse der Verbraucher ernst nimmt, dann ziehe ich daraus die Konsequenz, den Richtlinienentwurf abzulehnen. Die Regelungen über Nahrungsergänzungen müssen auf nationaler Ebene getroffen werden, wo der einzelne Verbraucher und die Interessenvertretungen viel bessere Möglichkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen, und wo die Gesetzgeber die unterschiedlichen Auffassungen daher besser bewerten können."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο της πρότασης οδηγίας για την εναρμόνιση των κανόνων για τα συμπληρώματα διατροφής έλαβα εκατοντάδες προσφυγές υπό τη μορφή περίπου 500 υπογραφών διαμαρτυρίας και πάρα πολλά εκτενή ηλεκτρονικά μηνύματα και επιστολές από ανήσυχους Δανούς πολίτες αλλά και από ειδικούς, οι οποίοι ανησυχούν ότι η πρόσβαση που έχουν στα συμπληρώματα διατροφής θα περιοριστεί. Από αυτό συμπεραίνω ότι δεν είναι μόνοι οι δανοί καταναλωτές που εκφράζουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για την οδηγία. Το βασικό στοιχείο που διέπει όλες τις προσφυγές είναι ότι πάρα πολλοί ειδικοί έχουν θέσει πολλά ερωτηματικά για τις έρευνες που δείχνουν ότι ειδικά οι βιταμίνες C, E και Α μπορούν να είναι επιβλαβείς σε υπερβολικά υψηλές δόσεις και ότι συγκεκριμένες εμπειρίες από εναλλακτικές θεραπείες μοιάζουν να δείχνουν ότι οι υψηλές δόσεις των εν λόγω βιταμινών έχουν θετική επίδραση χωρίς παρενέργειες. Με άλλα λόγια ισχυρισμοί εναντίον ισχυρισμών. Δεδομένου ότι η ανάγκη για βιταμίνες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, όπως λόγου χάρη το κλίμα και ποιες βιταμίνες περιέχονται στην παραδοσιακή διατροφή, το ερώτημα είναι εάν ο συγκεκριμένος τομέας επιδέχεται οιασδήποτε μορφής κοινοτική εναρμόνιση. Ο κ. Ole Krarup διετύπωσε επίσης αμφιβολίες ως προς τη νομική βάση. Αν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις διαφορές και πάρουμε στα σοβαρά το τεράστιο συμφέρον των καταναλωτών τότε το συμπέρασμά μου είναι ότι πρέπει να ψηφίσουμε κατά της πρότασης οδηγίας. Οι κανόνες για τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, όπου και ο κάθε καταναλωτής και οι οργανώσεις συμφερόντων έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να προβάλουν τις απόψεις τους και όπου συνεπώς οι νομοθέτες έχουν επίσης καλύτερη δυνατότητα να εκτιμήσουν τις διάφορες θέσεις."@el8
"Mr President, in connection with Parliament’s debate on the proposal for a directive on the approximation of the laws relating to food supplements, I have received hundreds of approaches in the form of approximately 500 signatures by way of protest and a long list of detailed e-mails and letters from ordinary, concerned Danes and from professionals who are nervous that their access to food supplements might be limited. I assume that it is not only Danish consumers who are expressing this great interest in the directive. Those who have approached me have all pointed out that a number of experts have placed many question marks over those investigations showing that vitamins C, E and A in particular may be dangerous in too high doses, and that alternative investigations seem specifically to show that high doses of these vitamins have had positive effects free from side effects. Claim and counter-claim, then. Because the need for vitamins depends upon a long list of factors which differ from one Member State to another, such as climate and which vitamins are present in the traditional food, the question arises of whether this area is at all suited to EU harmonisation. Ole Krarup also sowed the seeds of doubt about the legal basis. When these differences are taken into account and the major interest of consumers taken seriously, my conclusion is that a vote against the proposal for a directive is called for. Laws governing food supplements ought to be established at national level where both the individual consumer and the non-governmental organisations have a much greater opportunity to have their views heard and considered and where, therefore, the legislators also have a better opportunity to assess the different positions."@en3
"(DA) Señor Presidente, a raíz del debate por el Parlamento de la propuesta de directiva relativa a la aproximación de las normas en materia de complementos alimenticios he recibido cientos de peticiones en forma de aproximadamente 500 firmas de protesta y una larga serie de extensas cartas y correos electrónicos de daneses normales y corrientes preocupados y de profesionales nerviosos por que se limite su acceso a los complementos alimenticios. Supongo que no sólo son los consumidores daneses quienes muestran este gran interés por la directiva. El hilo conductor de todas las solicitudes es que una serie de expertos han puesto seriamente en duda los exámenes que muestran cómo especialmente las vitaminas C, E y A pueden ser perjudiciales en altas dosis y que experiencias concretas de tratamientos alternativos parecen demostrar que las dosis elevadas de estas vitaminas han tenido un efecto positivo y libre de efectos secundarios. Una afirmación se opone a la otra. Puesto que la necesidad de vitaminas depende de una larga serie de factores que son diferentes en cada país miembro tales como qué clima hace y qué vitaminas aparecen en la dieta tradicional, la cuestión es si este ámbito es adecuado para ser objeto de armonización por la UE. Ole Krarup manifestó asimismo dudas sobre la base jurídica. Cuando se consideran estas diferencias y se toman en serio los grandes intereses de los consumidores, mi conclusión es que hay que votar no a la propuesta de directiva. Las normas para los complementos alimenticios deben ser establecidas en el plano nacional, donde tanto cada consumidor como las organizaciones de intereses tienen mayores posibilidades de ver oídos y dilucidados sus puntos de vista y donde los legisladores también tienen por ello más posibilidades de valorar las diversas posturas."@es12
"Arvoisa puhemies, ravintolisiä koskevan lainsäädännön lähentämistä koskevan direktiiviehdotuksen parlamenttikäsittelyn yhteydessä olen saanut satoja vetoomuksia noin 500:n asiaa vastustavan henkilön allekirjoituksen muodossa ja monia yksityiskohtaisia sähköposteja ja kirjeitä huolestuneilta tanskalaisilta ja asiantuntijoilta, jotka pelkäävät sitä, että heidän mahdollisuuksiaan saada ravintolisiä rajoitetaan. Oletan, että tanskalaiset kuluttajat eivät ole ainoita, jotka ovat näin kiinnostuneita direktiivistä. Vetoomuksien yhteisenä piirteenä on ollut se, että useat asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet ne tutkimukset, jotka osoittavat, että suuret annokset erityisesti C-, E- ja A-vitamiinia, voivat olla vaarallisia, ja vaihtoehtoisista hoidoista saadut konkreettiset kokemukset tuntuvat osoittavan, että näiden vitamiinien suurilla annostuksilla on myönteisiä vaikutuksia, eikä niillä ole sivuvaikutuksia. On siis väite väitettä vastaan. Koska vitamiinien tarve riippuu useista tekijöistä, jotka ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa, kuten vallitsevasta ilmastosta, perinteisen ravinnon sisältämistä vitamiineista, kyse on siitä, soveltuuko tämä ala ylipäänsä EU:n lähentämistoimien kohteeksi. Jäsen Ole Krarup nosti esille myös oikeusperustaan liittyvän epäilyksen. Kun näitä eroja tarkastellaan ja kuluttajien intressit otetaan vakavasti, päätelmäni on, että on äänestettävä direktiiviehdotusta vastaan. Ravintolisiä koskevat säännöt on määrättävä kansallisella tasolla, jolla niin yksittäisellä kuluttajalla kuin etujärjestöilläkin on paljon parempi mahdollisuus saada mielipiteensä kuulluksi ja perustelluksi, mikä parantaa myös lainsäätäjien mahdollisuuksia arvioida erilaisia kantoja."@fi5
"Monsieur le Président, j'ai reçu, dans le cadre de l'examen par l'Assemblée de la proposition de directive sur un rapprochement des législations concernant les compléments alimentaires, plusieurs centaines de demandes d'intervention sous la forme d'environ 500 signatures de protestation ainsi qu'un grand nombre d'e-mails et de lettres circonstanciés émanant de simples citoyens danois inquiets et de professionnels préoccupés à l'idée de voir restreindre l'accès aux compléments alimentaires. Je présume qu'il n'y a pas que les consommateurs danois qui expriment un intérêt aussi vif à l'égard de la directive. Toutes ces demandes ont un point commun : d'une part, plusieurs experts ont mis en doute les études montrant que les vitamines C, E et A principalement pouvaient avoir, lors de dosages trop élevés, des conséquences néfastes et, d'autre part, des traitements alternatifs concrets semblent montrer que des dosages élevés de ces vitamines ont eu une action bénéfique sans effet secondaire. Ces deux affirmations sont contradictoires. Dans la mesure où les besoins en vitamines dépendent de très nombreux facteurs différents selon le pays dans lequel on vit - le climat, par exemple, ou la présence de certaines vitamines dans l'alimentation traditionnelle du pays - on peut se demander si cette question nécessite vraiment une harmonisation au sein de l'UE. M. Ole Krarup a également semé le doute quant à la base juridique. Lorsqu'on prend en considération ces différences et si l'on tient compte du vif intérêt témoigné par les consommateurs à l'égard de cette question, j'estime qu'il convient de dire "non" à la proposition de directive. Les règles en matière de compléments alimentaires doivent être déterminées à l'échelon national où tant les simples consommateurs que les groupements d'intérêts ont beaucoup plus l'occasion de faire entendre leurs points de vue et où le législateur a donc davantage de possibilités, après avoir entendu ces différents points de vue, d'évaluer l'attitude à adopter."@fr6
"Signor Presidente, in occasione della discussione al Parlamento della proposta di direttiva per il ravvicinamento delle norme relative agli integratori alimentari, ho ricevuto centinaia di messaggi sotto forma di circa 500 firme di protesta e una lunghissima serie di lettere e da cittadini danesi preoccupati e da operatori che temono che il loro accesso agli integratori alimentari possa essere limitato. Immagino che i consumatori danesi non siano gli unici ad esprimere questo forte interesse per la direttiva. Questi messaggi hanno un punto in comune: molti esperti hanno espresso forti dubbi sugli studi secondo i quali in particolare le vitamine C, E e A possono avere effetti dannosi in caso di dosaggi troppo elevati. Inoltre si afferma che esperienze concrete relative a trattamenti alternativi mostrano che elevati dosaggi di queste vitamine hanno avuto un esito positivo e privo di effetti collaterali. Una tesi contro l’altra. Poiché il fabbisogno di vitamine dipende da molti fattori che variano nei singoli paesi membri, in funzione del clima nel quale si vive e delle vitamine contenute nella dieta tradizionale, ci si deve chiedere se tale settore sia effettivamente idoneo all’armonizzazione comunitaria. L’onorevole Ole Krarup ha espresso anche dubbi sulla base giuridica. Se si osservano queste differenze e se si prendono sul serio i grandi interessi dei consumatori, la mia conclusione è che è necessario votare no alla proposta di direttiva. Le norme relative agli integratori alimentari devono essere definite a livello nazionale, dove sia il singolo consumatore che gli operatori economici hanno molte più possibilità di fare sentire e di esporre i propri punti vista, e dove i legislatori hanno quindi anche più possibilità di valutare le diverse posizioni."@it9
"Mr President, in connection with Parliament’s debate on the proposal for a directive on the approximation of the laws relating to food supplements, I have received hundreds of approaches in the form of approximately 500 signatures by way of protest and a long list of detailed e-mails and letters from ordinary, concerned Danes and from professionals who are nervous that their access to food supplements might be limited. I assume that it is not only Danish consumers who are expressing this great interest in the directive. Those who have approached me have all pointed out that a number of experts have placed many question marks over those investigations showing that vitamins C, E and A in particular may be dangerous in too high doses, and that alternative investigations seem specifically to show that high doses of these vitamins have had positive effects free from side effects. Claim and counter-claim, then. Because the need for vitamins depends upon a long list of factors which differ from one Member State to another, such as climate and which vitamins are present in the traditional food, the question arises of whether this area is at all suited to EU harmonisation. Ole Krarup also sowed the seeds of doubt about the legal basis. When these differences are taken into account and the major interest of consumers taken seriously, my conclusion is that a vote against the proposal for a directive is called for. Laws governing food supplements ought to be established at national level where both the individual consumer and the non-governmental organisations have a much greater opportunity to have their views heard and considered and where, therefore, the legislators also have a better opportunity to assess the different positions."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, naar aanleiding van de beraadslaging in het Parlement over het voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen, heb ik honderden reacties gekregen: zo’n 500 protesthandtekeningen en een groot aantal uitgebreide e-mails en brieven van bezorgde Deense burgers en van deskundigen die bang zijn dat hun toegang tot voedingssupplementen beperkt wordt. Ik ga ervan uit dat niet alleen Deense consumenten zo’n grote belangstelling voor de richtlijn tonen. De rode lijn die door de reacties loopt, is dat een aantal deskundigen veel vraagtekens hebben gezet bij de onderzoeken die uitwijzen dat vooral de vitaminen C, E en A schadelijk kunnen zijn bij hoge doseringen, en dat concrete ervaringen met alternatieve behandelingen lijken uit te wijzen dat hoge doseringen van deze vitamines een positief effect hadden, zonder bijwerkingen. Het is dus het woord van de één tegen het woord van de ander. Omdat de behoefte aan vitamines afhangt van een groot aantal factoren, die per lidstaat verschillen, zoals het klimaat waarin je leeft en de vitamines die het traditionele voedsel bevat, is het de vraag of dit beleidsterrein zich überhaupt leent voor onderlinge aanpassing in de Europese Unie. De heer Krarup heeft ook twijfel gezaaid over de rechtsgrond. Als we naar deze verschillen kijken en de consumentenbelangen serieus nemen, is mijn conclusie dat we het voorstel voor een richtlijn moeten verwerpen. De regels voor voedingssupplementen moeten op nationaal niveau worden vastgesteld, want dan kunnen de consumenten en de belangenorganisaties hun standpunten veel beter onder de aandacht brengen en verduidelijken, waardoor ook wetgevende instanties de verschillende meningen beter naar waarde kunnen schatten."@nl2
"Senhor Presidente, tendo em conta o debate no Parlamento da proposta de directiva relativa à aproximação da regulamentação relativa aos complementos alimentares, recebi centenas de cartas sob a forma de aproximadamente 500 abaixo-assinados e uma longa série de extensas mensagens de correio electrónico e cartas de cidadãos dinamarqueses comuns e de profissionais preocupados com a perspectiva de lhes ser reduzido o acesso aos complementos alimentares. Suponho que não serão apenas os consumidores dinamarqueses que expressam o seu grande interesse por esta directiva. O ponto comum dessas comunicações é que um conjunto de peritos colocou muitas interrogações relativamente às investigações que mostram ser especialmente as vitaminas C, E e A que podem ser prejudiciais em caso de sobre-dosagem e que as experiências concretas obtidas através de tratamentos alternativos parecem indicar que as doses elevadas destas vitaminas tiveram um efeito positivo e isento de efeitos secundários. Portanto, é a palavra de um contra a palavra do outro. Dado que a necessidade de vitaminas depende de um conjunto de factores que diferem de país para país, tais como o clima e as vitaminas que fazem parte da alimentação tradicional, a questão é se esta matéria se adequa sequer à harmonização comunitária. O senhor deputado Ole Krarup também levantou dúvidas relativamente à base jurídica. Ao tomar em consideração estas diferenças e o grande interesse dos consumidores, concluo que se deve recusar a proposta de directiva. A elaboração de regras relativas aos complementos alimentares deverá ser do foro nacional, onde tanto o consumidor individual como as organizações de interesse têm muito mais possibilidade de expor e fazer ouvir a sua opinião, podendo os legisladores, consequentemente, avaliar melhor as diferentes posições."@pt11
"Herr talman, i samband med parlamentets behandling av direktivförslaget om ett närmande av reglerna för kosttillskott, har jag fått hundratals observationer i form av ungefär 500 protestunderskrifter och en lång rad utförliga reaktioner via e-post och brev från bekymrade vanliga danskar, och från yrkesmän, som är nervösa för att deras tillgång till kosttillskott kommer att begränsas. Jag utgår ifrån att det inte bara är danska konsumenter som uttrycker sitt stora intresse för direktivet. Det genomgående draget i observationerna är att en rad experter har satt många frågetecken vid de undersökningar som visar att i synnerhet vitaminerna C, E och A kan vara skadliga vid för höga doseringar och att konkreta erfarenheter från alternativa behandlingar verkar påvisa att höga doseringar av dessa vitaminer har haft en positiv effekt, fri från biverkningar. Påstående står alltså mot påstående. Eftersom vitaminbehovet beror av en lång rad faktorer, som skiljer sig åt i de enskilda medlemsländerna, såsom vilket klimat man befinner sig i och vilka vitaminer som ingår i den traditionella kosten, är frågan om detta område överhuvudtaget är lämpligt för EU-harmonisering. Ole Krarup sådde också tvivel om den rättsliga grunden. När man beaktar dessa skillnader, och tar konsumenternas stora intresse på allvar, så är min slutsats att man skall rösta nej till direktivförslaget. Regler för kosttillskott bör fastställas på ett nationellt plan, där både den enskilda konsumenten och intresseorganisationerna har mycket större möjlighet att få sina synpunkter hörda och belysta, och där lagstiftarna därför också har bättre möjligheter att värdera de olika inställningarna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph