Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-02-13-Speech-2-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010213.2.2-024"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, nogle euroskeptikere siger ja til Nice-traktaten, fordi føderalister protesterer imod den. Nogle føderalister siger ja, fordi euroskeptikere er imod, men begge grupper kan jo have gode grunde til at sige nej. Euroskeptikere må være imod at flytte magt fra de nationale parlamenter til Bruxelles. Føderalister må være imod, at beslutninger flyttes fra vælgere og folkevalgte til embedsmænd og ministre i EU. Nice betyder kort sagt mindre demokrati. Vi har alle en fælles interesse i at sikre en demokratisk debat før den næste traktat. Det må være slut med traktater bag lukkede døre, den næste må forhandles i dagslyset af folkevalgte, og den skal diskuteres, ikke bare i åbenhed, men under direkte inddragelse af borgerne, og den skal til sidst godkendes ved folkeafstemninger i de lande, hvor det er tilladt. På denne baggrund kan føderalister og "euroroyalister" diskutere indretningen af fremtidens Europa. Hvad skal besluttes i Bruxelles, hvad skal besluttes i Strasbourg, hvad skal besluttes i de nationale parlamenter? Gruppen for Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa virker for et åbent, slankere og friere europæisk samarbejde. Vi ønsker hovedparten af alle beslutninger taget i medlemslandene og i lokale områder. Europas rigdom findes i forskellighederne, og vi kan f.eks. ikke se noget tvingende behov for, at EU skal kunne ændre en beslutning, der er truffet af byrådet i Århus om indretningen af den lokale busdrift. Det er et emne, som vi godt kan bestemme selv. Endelig håber jeg, at de informationsmidler, som Kommissionen nu skal til at anvende, vil blive anvendt pluralistisk til diskussion mellem alle forskellige standpunkter om europæisk integration."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, einige Euroskeptiker sagen Ja zum Vertrag von Nizza, weil Föderalisten dagegen protestieren. Einige Föderalisten sagen Ja, weil Euroskeptiker dagegen sind, aber für beide Gruppen kann es gute Gründe für ein Nein geben. Euroskeptiker müssen dagegen sein, Macht aus den nationalen Parlamenten nach Brüssel zu übertragen. Föderalisten müssen dagegen sein, dass Beschlüsse von den Wählern und Volksvertretern auf Beamte und Minister in der EU verlagert werden. Nizza bedeutet, kurz gesagt, weniger Demokratie. Wir haben alle ein gemeinsames Interesse an der Sicherung einer demokratischen Debatte vor dem nächsten Vertrag. Vertragsverhandlungen hinter verschlossenen Türen müssen ein Ende haben, der nächste Vertrag muss öffentlich von den Volksvertretern ausgehandelt werden. Die Diskussion muss nicht nur öffentlich sein, sondern die Bürger sind auch direkt an der Diskussion zu beteiligen. Schließlich ist in den Ländern, in denen das zulässig ist, in Volksabstimmungen darüber abzustimmen. Vor diesem Hintergrund können Föderalisten und „Euroroyalisten“ über die Gestaltung des zukünftigen Europa diskutieren. Was soll in Brüssel entschieden werden, was in Straßburg, was sollen die nationalen Parlamente beschließen? Die Fraktion für das Europa der Demokratien und der Unterschiede setzt sich für eine offene, weniger umfangreiche und freiere europäische Zusammenarbeit ein. Wir möchten, dass der Großteil aller Entscheidungen in den Mitgliedstaaten und Regionen gefasst wird. Der Reichtum Europas liegt in seinen Unterschieden und wir sehen z. B. keine Notwendigkeit für die EU, eine Entscheidung des Stadtrats in Århus über den kommunalen Busverkehr ändern zu können. Über ein solches Thema können wir sehr wohl selbst bestimmen. Schließlich hoffe ich, dass die Informationsmittel, welche die Kommission jetzt einsetzen wird, für eine pluralistische Diskussion zwischen allen unterschiedlichen Ansichten über die europäische Integration genutzt werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ορισμένοι ευρωσκεπτικιστές συμφωνούν με τη Συνθήκη της Νίκαιας διότι οι φεντεραλιστές διαμαρτύρονται κατά αυτής. Ορισμένοι φεντεραλιστές συμφωνούν επειδή οι ευρωσκεπτικιστές αντιτίθενται, αλλά και οι δύο ομάδες έχουν καλούς λόγους να την απορρίψουν. Οι ευρωσκεπτικιστές πρέπει να αντιτεθούν στη μεταβίβαση εξουσίας από τα εθνικά κοινοβούλια στις Βρυξέλλες. Οι φεντεραλιστές πρέπει να αντιτεθούν στη μεταβίβαση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων από τους εκλογείς και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους στους υπαλλήλους και τους υπουργούς της ΕΕ. Με λίγα λόγια, η Νίκαια συνεπάγεται λιγότερη δημοκρατία. Όλοι μας έχουμε κοινό συμφέρον να διασφαλίσουμε ένα δημοκρατικό διάλογο για την επόμενη συνθήκη. Πρέπει να τεθεί τέλος στις συνθήκες που υπογράφονται κεκλεισμένων των θυρών. Η επόμενη συνθήκη πρέπει να συζητηθεί ενώπιον όλων των λαϊκώς εκλεγμένων εκπροσώπων και πρέπει να γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων όχι μόνο με πλήρη διαφάνεια αλλά με άμεση συμμετοχή των πολιτών. Τέλος πρέπει να εγκριθεί με δημοψηφίσματα στα κράτη όπου αυτό προβλέπεται. Υπό αυτό το πρίσμα, οι φεντεραλιστές και οι “ευρωβασιλικοί” μπορούν να συζητήσουν τη δομή της Ευρώπης του μέλλοντος. Τι θα αποφασίζεται από τις Βρυξέλλες, τι θα αποφασίζεται από το Στρασβούργο, τι θα αποφασίζεται από τα εθνικά κοινοβούλια. Η Ομάδα για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Διαφοράς επιθυμεί μια ανοιχτή, λιγότερο φορτωμένη και πιο ελεύθερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Επιθυμούμε το μεγαλύτερο τμήμα όλων των αποφάσεων να λαμβάνεται από τα κράτη μέλη και σε τοπικό επίπεδο. Ο πλούτος της Ευρώπης εντοπίζεται στις διαφορές μας. Αδυνατούμε για παράδειγμα να διαπιστώσουμε κάποια αδήριτη ανάγκη που θα ορίζει ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να τροποποιήσει μια απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο του Όρχους για τον προγραμματισμό του τοπικού δικτύου συγκοινωνιών. Είναι ένα θέμα που μπορούμε κάλλιστα να το αποφασίσουμε μόνοι μας. Τέλος, ελπίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή θα χρησιμοποιηθούν με τρόπο πλουραλιστικό με στόχο τον διάλογο μεταξύ όλων των διαφορετικών απόψεων όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση."@el8
"Mr President, some Eurosceptics are in favour of the Treaty of Nice because federalists protest against it. Some federalists are in favour of it because Eurosceptics are opposed to it. However, both groups may well have good reasons for opposing it. Eurosceptics are necessarily opposed to shifting power from the national parliaments to Brussels. Federalists are necessarily opposed to decision making’s being taken from voters and elected representatives and put into the hands of EU officials and ministers. In short, Nice means less democracy. We all have a common interest in securing a democratic debate prior to the next treaty. There must be an end to treaties behind closed doors. The next treaty must be negotiated openly by elected representatives, and it must be discussed not only openly but also with the direct involvement of citizens and, in the end, be approved in referenda in those countries where referenda are allowed. Against this background, federalists and ‘Euroroyalists’ will be able to discuss the way in which the future Europe is to be organised. What is to be discussed in Brussels, what is to be decided in Strasbourg and what is to be decided in the national parliaments? The Group for a Europe of Democracies and Diversities is campaigning for open, slimmer and freer European cooperation. We want to see the majority of all decisions taken in the Member States and in local areas. The wealth of Europe lies in its diversity, and we cannot, for example, see any compelling need for the EU’s being able to alter a decision taken by Århus city council about the organisation of local bus services. That is a matter we are well able to decide for ourselves. Finally, I hope that the information tools that the Commission is now going to be using will be used in a pluralistic way to promote discussion between all those holding different points of view about European integration."@en3
"(DA) Señor Presidente, algunos euroescépticos dicen sí al Tratado de Niza porque los federalistas se oponen a éste. Algunos federalistas dicen sí porque los euroescépticos se oponen, cuando los dos grupos tienen buenas razones para decir no. Los euroescépticos pueden oponerse a desplazar poder de los parlamentos nacionales a Bruselas. Los federalistas pueden oponerse a que las decisiones ya no sean tomadas por los electores y los cargos electos sino por los funcionarios y ministros de la UE. En resumidas cuentas, Niza implica menos democracia. Todos tenemos un interés común por garantizar un debate democrático antes del próximo tratado. Ha de ponerse fin a los tratados celebrados a puerta cerrada, el próximo ha de ser negociado a la luz del día por los cargos electos y debe ser discutido no sólo con transparencia sino implicando directamente en el debate a los ciudadanos y ser por último aprobado en referéndum en los países donde esté permitido. Con este trasfondo, los federalistas y “euromonárquicos” pueden discutir el modelo de organización de la Europa del futuro. ¿Qué será decidido en Bruselas, qué será decidido en Estrasburgo, qué será decidido en los parlamentos nacionales? El Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias trabaja en pro de una cooperación europea transparente, más libre y más delgada. Queremos que la mayor parte de todas las decisiones sean adoptadas en los países miembros y en los ámbitos locales. La riqueza de Europa descansa en las diferencias y así, por ejemplo, no vemos ninguna necesidad apremiante de que la UE deba modificar una decisión acordada por el concejo municipal de Århus sobre el modelo de funcionamiento del servicio local de autobuses. Es un tema que podemos decidir por nosotros mismos sin problemas. Por último, espero que los medios de información que la Comisión va a emplear ahora serán empleados de forma pluralista para fomentar el debate entre los diferentes puntos de vista existentes sobre la integración europea."@es12
"Arvoisa puhemies, eräät euroskeptikot kannattavat Nizzan sopimusta, koska eräät liittovaltion kannattajat vastustavat sitä. Eräät liittovaltion kannattajat kannattavat sopimusta, koska euroskeptikot vastustavat sitä, mutta molemmilla ryhmillä voi kyllä olla hyvät syyt vastustaa sopimusta. Euroskeptikot vastustavat sitä, että valta siirretään kansallisilta parlamenteilta Brysseliin. Liittovaltion kannattajat vastustavat sitä, että päätöksenteko siirretään valitsijoilta ja kansan valitsemilta edustajilta EU:n virkamiehille ja ministereille. Nizzan sopimus tarkoittaa lyhyesti sanottuna demokratian vähenemistä. Meidän kaikkien yhteisten etujemme mukaista on varmistaa, että ennen seuraavaa sopimusta käydään demokraattista keskustelua. Sopimuksia ei enää saa laatia suljettujen ovien takana, kansan valitsemien edustajien on käytävä seuraavaa sopimusta koskevat neuvottelut päivänvalossa, ja siitä pitää keskustella, ei pelkästään avoimesti, vaan kansalaisten on myös saatava osallistua suoraan keskusteluihin, ja sopimus on lopuksi hyväksyttävä kansanäänestyksellä niissä maissa, joissa sellaisia voidaan järjestää. Tätä taustaa vastaan liittovaltion kannattajat ja "eurorojalistit" voivat keskustella tulevaisuuden Euroopan muodosta. Mistä päätetään Brysselissä, mistä päätetään Strasbourgissa, mistä päätetään kansallisissa parlamenteissa? Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä haluaa edistää avoimempaa, entistä harvempiin asioihin keskittyvää ja vapaampaa eurooppalaista yhteistyötä. Haluamme, että suurin osa päätöksistä tehdään jäsenvaltioissa ja paikallisesti. Erilaisuudet ovat Euroopan rikkaus, eikä EU:lla ole mielestämme esimerkiksi mitään pakottavaa tarvetta muuttaa Århusin kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä paikallisen bussiliikenteen järjestämisestä. Sellaisesta asiasta voimme hyvin päättää itsekin. Lopuksi toivon, että niitä tiedotusvaroja, joita komissio nyt aikoo käyttää, käytetään monipuolisesti keskustelussa, jota käydään kaikkien erilaisten Euroopan integraatiota koskevien näkemysten välillä."@fi5
"Monsieur le Président, certains eurosceptiques disent "oui" au traité de Nice, parce que des fédéralistes contestent ce traité. Certains fédéralistes disent "oui", parce que des eurosceptiques y sont opposés, mais ces deux catégories de personnes ont de bonnes raisons de dire "non". Les eurosceptiques doivent refuser le transfert de pouvoirs des parlements nationaux vers Bruxelles. Les fédéralistes doivent refuser le transfert des décisions des électeurs et des élus du peuple vers des fonctionnaires et des ministres de l'UE. Nice signifie, en résumé, moins de démocratie. Nous avons tous un intérêt commun à garantir un débat démocratique avant le prochain traité. Il faut en finir avec la conclusion de traités à huis clos ; le prochain traité devra être discuté au grand jour par les élus du peuple et il devra être discuté non seulement dans la transparence, mais également en incluant directement les citoyens, et il devra finalement être approuvé par référendum dans les pays qui l'autorisent. C'est ainsi que les fédéralistes et les "euroroyalistes" pourront discuter comment se dessinera l'Europe de demain. Quelles décisions seront prises à Bruxelles, quelles décisions seront prises à Strasbourg, quelles décisions pourront prendre les parlements nationaux ? Le groupe de l'Europe des démocraties et des différences est favorable à une coopération européenne ouverte, plus libre et moins contraignante. Nous souhaitons que la majorité des décisions soient prises au sein des États membres et parmi les collectivités locales. La richesse de l'Europe réside dans sa diversité et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait permettre à l'UE de modifier une décision qui aurait été prise, par exemple, par le conseil municipal d'Århus sur l'organisation des services d'autobus de la ville. C'est une question que nous pouvons très bien décider nous-mêmes. J'espère enfin que les campagnes d'information qui seront menées par la Commission le seront de façon pluraliste afin que les différents points de vue sur l'intégration européenne puissent s'exprimer."@fr6
"Signor Presidente, alcuni euroscettici sono favorevoli al Trattato di Nizza perché i federalisti lo contestano. Alcuni federalisti sono favorevoli perché gli euroscettici sono contrari, ma entrambi i gruppi in realtà avrebbero buoni motivi per non essere a favore. Gli euroscettici possono opporsi al trasferimento di poteri dai parlamenti nazionali a Bruxelles. I federalisti possono opporsi al trasferimento del livello decisionale dagli elettori e dai rappresentanti eletti ai funzionari e ai Ministri dell’Unione: Nizza in breve significa meno democrazia. E´ nell’interesse di tutti garantire un dibattito democratico prima del prossimo Trattato. Bisogna dire basta ai trattati concordati a porte chiuse, il prossimo dovrà essere negoziato alla luce del sole dai rappresentanti eletti e dovrà essere discusso non soltanto in modo aperto, ma con il coinvolgimento diretto dei cittadini e dovrà essere approvato tramite popolare, nei paesi dove ciò è concesso. Su tale base i federalisti e gli "eurorealisti" potranno discutere del futuro dell’Europa. Cosa deve essere deciso a Bruxelles, cosa deve essere deciso a Strasburgo, cosa deve essere deciso nei parlamenti nazionali? Il gruppo per l’Europa delle democrazie e delle differenze si adopera per una cooperazione europea aperta, più leggera e più libera. Auspichiamo che la maggioranza di tutte le decisioni sia adottata a livello degli Stati membri e a livello locale. La ricchezza dell’Europa è nelle diversità, e a noi, per esempio, sfugge l’impellente necessità in base alla quale l’Unione europea dovrebbe avere facoltà di modificare una decisione adottata dalla Giunta di Aarhus in merito all’azienda di trasporti municipale. Questa è una materia che possiamo tranquillamente disciplinare da soli. Infine, spero che i fondi destinati all’informazione, cui la Commissione ora potrà attingere, saranno utilizzati in modo pluralistico per una discussione tra tutti i diversi punti di vista circa l’integrazione europea."@it9
"Mr President, some Eurosceptics are in favour of the Treaty of Nice because federalists protest against it. Some federalists are in favour of it because Eurosceptics are opposed to it. However, both groups may well have good reasons for opposing it. Eurosceptics are necessarily opposed to shifting power from the national parliaments to Brussels. Federalists are necessarily opposed to decision making’s being taken from voters and elected representatives and put into the hands of EU officials and ministers. In short, Nice means less democracy. We all have a common interest in securing a democratic debate prior to the next treaty. There must be an end to treaties behind closed doors. The next treaty must be negotiated openly by elected representatives, and it must be discussed not only openly but also with the direct involvement of citizens and, in the end, be approved in referenda in those countries where referenda are allowed. Against this background, federalists and ‘Euroroyalists’ will be able to discuss the way in which the future Europe is to be organised. What is to be discussed in Brussels, what is to be decided in Strasbourg and what is to be decided in the national parliaments? The Group for a Europe of Democracies and Diversities is campaigning for open, slimmer and freer European cooperation. We want to see the majority of all decisions taken in the Member States and in local areas. The wealth of Europe lies in its diversity, and we cannot, for example, see any compelling need for the EU’s being able to alter a decision taken by Århus city council about the organisation of local bus services. That is a matter we are well able to decide for ourselves. Finally, I hope that the information tools that the Commission is now going to be using will be used in a pluralistic way to promote discussion between all those holding different points of view about European integration."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, er zijn eurosceptici die voor het Verdrag van Nice stemmen omdat sommige federalisten ertegen protesteren. Er zijn federalisten die ervoor stemmen omdat sommige eurosceptici tegen zijn, maar beide groepen hebben goede redenen om ertegen te stemmen. Eurosceptici zijn er waarschijnlijk op tegen dat de macht van de nationale parlementen overgaat op Brussel. Federalisten zijn er waarschijnlijk op tegen dat de besluiten overgaan van kiezers en volksvertegenwoordigers naar ambtenaren en ministers in de Europese Unie. Kortom, Nice betekent minder democratie. Het is in ons aller belang dat er voor het volgende verdrag een democratisch debat komt. Het moet uit zijn met traktaten achter gesloten deuren. Voor het volgende verdrag moeten de volksvertegenwoordigers bij daglicht onderhandelen. Het debat moet niet alleen in de openbaarheid gevoerd worden maar de burgers moeten er ook direct bij betrokken worden. Tot slot moet het verdrag goedgekeurd worden middels referenda in de landen waar dat is toegestaan. Tegen deze achtergrond kunnen federalisten en ‘Euroroyalisten’ de richting van het Europa van de toekomst bespreken. Wat moet er in Brussel besloten worden, wat moet er in Straatsburg besloten worden, wat moet er in de nationale parlementen besloten worden? De Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit zet zich in voor een open, vrijere Europese samenwerking in afgeslankte vorm. We willen graag dat het leeuwendeel van alle besluiten in de lidstaten en op lokaal niveau genomen wordt. De rijkdom van Europa zit ’m in de verschillen, en we zien bijvoorbeeld niet in waarom de Europese Unie een besluit moet kunnen veranderen dat de gemeenteraad in Århus over de plaatselijke busdiensten heeft genomen. Over een dergelijk onderwerp kunnen we uitstekend zelf beslissen. Tot slot hoop ik dat de informatiemiddelen die de Commissie gaat gebruiken, pluralistisch worden ingezet voor het uitwisselen van alle verschillende standpunten over Europese integratie."@nl2
"Senhor Presidente, alguns eurocépticos aprovam o Tratado de Nice porque os federalistas são contra. Alguns federalistas aprovam o Tratado de Nice porque os eurocépticos são contra, no entanto, ambos os grupos poderão ter bons motivos para reprovar o Tratado. Os eurocépticos são contra a transferência do poder dos parlamentos nacionais para Bruxelas. Os federalistas são contra a transferência das decisões dos eleitores e dos representantes do povo para os funcionários e ministros da UE. O Tratado de Nice significa, em poucas palavras, menos democracia. Todos temos interesse em garantir um debate democrático antes do próximo tratado. É preciso acabar com a elaboração de tratados à porta fechada, o próximo tratado deverá ser negociado às claras, à vista dos representantes do povo, devendo ser discutido não apenas abertamente, mas com o envolvimento directo dos cidadãos e, no final, deverá ser aprovado através de referendo, nos países em que esta medida for viável. Nesta base, os federalistas e os “eurorealistas” poderão discutir a organização da Europa do futuro. Que aspectos deverão ser decididos em Bruxelas, que aspectos deverão ser decididos em Estrasburgo e que aspectos deverão ser decididos pelos parlamentos nacionais? O Grupo das Democracias e das Diferenças é a favor de uma cooperação europeia aberta, mais “elegante” e mais livre. Pretendemos que a maior parte das decisões seja tomada ao nível dos Estados-Membros e a nível local. A riqueza da Europa reside justamente nas suas diferenças e não vemos que seja uma necessidade absoluta que a UE possa alterar uma decisão tomada pela Câmara Municipal de Århus relativamente à organização dos transportes urbanos locais. É uma questão que podemos muito bem decidir sem envolver a UE. Finalmente, espero que os meios de informação, que a Comissão irá agora passar a utilizar, sejam aplicados de forma pluralista na discussão entre os diferentes pontos de vista relativos a integração europeia."@pt11
"Herr talman, några euroskeptiker säger ja till Nicefördraget, eftersom federalister protesterar emot det. Några federalister säger ja till det, eftersom euroskeptikerna är emot det, men båda grupper kan ju ha goda skäl att säga nej. Euroskeptikerna måste vara emot att flytta makt från de nationella parlamenten till Bryssel. Federalisterna måste vara emot att beslut flyttas från väljarna och de folkvalda, till ämbetsmän och ministrar i EU. Nice betyder kort sagt mindre demokrati. Vi har alla ett gemensamt intresse av att säkra en demokratisk debatt före nästa fördrag. Det måste bli ett slut på antagandet av fördrag bakom stängda dörrar. Nästa fördrag måste förhandlas inför de folkvalda, och det skall diskuteras, inte bara öppet, utan genom direkt medverkan av medborgarna, och det skall till sist godkännas vid folkomröstningar i de länder där detta är tillåtet. Mot denna bakgrund kan federalister och "euroroyalister" diskutera upprättandet av framtidens Europa. Vilka beslut skall fattas i Bryssel, vilka i Strasbourg, och vilka skall fattas i de nationella parlamenten? Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa verkar för ett öppet, smidigare och friare europeiskt samarbete. Vi önskar att majoriteten av alla beslut fattas i medlemsstaterna, och på lokalt plan. Europas rikedom finns i skillnaderna, och vi kan t.ex. inte se något tvingande behov av att EU skall kunna ändra ett beslut som fattats av statsfullmäktige i Århus om upprättandet av den lokala busstrafiken. Detta är en fråga som vi kan besluta om själva. Till sist hoppas jag att de informationsmedel, som kommissionen nu skall använda, kommer att användas pluralistiskt till diskussion mellan alla olika ståndpunkter om europeisk integration."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph