Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-31-Speech-3-124"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010131.6.3-124"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – The EU has offered both political and financial support to the peace initiative of President Pastrana of Colombia. We are well aware of the concerns that the military component of Plan Colombia has created especially among representatives of civil society both in Colombia and in Europe. Summing up, we very much welcome this debate and we very much support the line expressed by Mr Miranda. The EU reservations about some aspects of Plan Colombia are well known to President Pastrana and to his government. The Commission does not intend to take part in any initiative with a military dimension. In terms of the fight against drugs we will continue to subscribe to the global and balanced approach endorsed by the United Nations General Assembly special session on drugs of June 1998. Thus in Bogota last October the EU stressed the need not to put alternative development projects at risk by non-selective operation of illicit crop eradication. Within this context we continue to focus on positive measures such as demand reduction, promoting new crops, offering market opportunities in Europe and strengthening the rule of law. As honourable Members may know, the EU decided last October to establish a European support package for the peace process in Colombia whose overall amounts should be decided at the next donors’ meeting. This package of European support covers contributions both from EU Member States and the EU itself. All EU Member States indicated their willingness to provide financial contributions to this package and the majority of them have already put forward their pledges. As the Swedish Presidency just announced, EUR 105 million of programmable aid will be made available by the Commission over the period 2000-2006. These funds will be dedicated to modernising administration, strengthening democracy and the rule of law, respect for human rights, protecting the environment and developing alternative crops. Emphasis will also be put on tackling a series of structural problems in the country and, in particular, political, social and economic reforms. The Commission will also continue to provide humanitarian aid to assist the all too many displaced people in Colombia. This non-programmable aid has amounted to EUR 24 million since 1997. This year it is envisaged that about EUR 10 million will be made available for these kinds of interventions. These areas of cooperation are also priority areas for the government. The EU intends to make its contribution effective as soon as possible. For this reason a mission including experts supplied by the Commission and the Member States is at this moment in Colombia in order to identify a project in an area called the Magdalena Medio, for which the Commission could earmark around EUR 20 million. In this region, violence is at its highest level and the EU initiative will target the promotion of dialogue between the parties in conflict. This will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory. The conclusions of these experts’ mission should be available by the end of February. Apart from our financial commitment, Europe is also increasing its political role in the conflict. I shall mention the presence of several Member States in the Group of Friends which secured the meeting area with the National Liberation Army agreed on 26 January as well as the meeting promoted by the presidency with the Revolutionary Armed Forces of Colombia in Paris on 15 December. One last word about the risk of an extension of the Colombian conflict to neighbouring countries. Many have raised their concerns, notably Ecuador and Brazil. There has been, indeed, an increased flow of refugees crossing the border in the affected areas. For this reason the EU emphasised the need for a regional approach to the drug problem and more specifically to the Colombian conflict. This will be one of the major topics of the next EU-Andean Community meeting on drugs scheduled for the second quarter of this year. The objective will be to put more emphasis on an overall strategy in order to counter the phenomenon of the transfer of illicit crops from one country to another."@en3
lpv:translated text
"EU har tilbudt både politisk og finansiel støtte til Colombias præsident Pastranas fredsinitiativ. Vi er udmærket klar over de bekymringer, som den militære komponent af Colombia-planen har givet anledning til, navnlig blandt repræsentanter for det civile samfund både i Colombia og i Europa. Kort sagt hilser vi denne debat meget velkommen, og vi støtter i meget høj grad den linje, der er udtrykt af hr. Miranda. EU's forbehold, hvad angår en række aspekter i Colombia-planen, er velkendte af præsident Pastrana og hans regering. Kommissionen ønsker ikke at tage del i et initiativ, der har en militær dimension. Hvad narkotikabekæmpelsen angår, vil vi fortsat holde fast ved den globale og afbalancerede tilgang, som blev vedtaget ved FN's Generalforsamlings særlige møde om narkotika i juni 1998. Således understregede EU i oktober sidste år i Bogotá behovet for ikke at bringe alternative udviklingsprojekter i fare ved en ikke-selektiv operation til udryddelse af ulovlige afgrøder. I denne sammenhæng fokuserer vi fortsat på positive foranstaltninger såsom forespørgselsreduktion, fremme af nye afgrøder, tilbud om afsætningsmuligheder i Europa og styrkelse af retsprincipperne. Som medlemmerne måske ved, besluttede EU i oktober sidste år at skabe en europæisk støttepakke til fredsprocessen i Colombia, hvis overordnede beløb skulle vedtages ved det næste møde blandt donorerne. Denne europæiske støttepakke omfatter bidrag fra både EU-medlemsstater og fra EU selv. Alle EU-medlemsstater gav udtryk for deres vilje til at yde finansielle bidrag til denne pakke, og flertallet har allerede givet deres tilsagn. Som det svenske formandskab lige bebudede, vil Kommissionen for perioden 2000-2006 stille 105 millioner euro i programspecifik støtte til rådighed. Disse midler vil blive dedikeret til at modernisere administrationen, styrke demokratiet og retsprincipperne samt respekten for menneskerettighederne, beskytte miljøet og udvikle alternative afgrøder. Der vil også blive lagt vægt på at tackle en række strukturproblemer i landet og navnlig politiske, sociale og økonomiske reformer. Kommissionen vil også fortsat levere humanitær bistand for at hjælpe de alt for mange hjemstavnsfordrevne folk, der er i Colombia. Denne ikke-programspecifikke støtte har siden 1997 beløbet sig til 24 millioner euro. I år er der planer om at stille omkring 10 millioner euro til rådighed for denne form for interventioner. Disse samarbejdsområder er også prioriterede områder for regeringen. EU har til hensigt at gøre sit bidrag så effektivt som muligt. Derfor befinder der sig for nærværende en delegation bestående af eksperter udsendt af Kommissionen og medlemsstaterne i Colombia for at identificere et projekt i et området kaldet Magdalena Medio, hvortil Kommissionen kan øremærke omkring 20 millioner euro. I denne region befinder volden sig på sit højeste niveau, og EU-initiativet vil være rettet mod at fremme dialogen mellem konfliktens parter. Dette ville udgøre en effektiv gennemførelse af konceptet om et fredslaboratorium. Konklusionerne af disse eksperters besøg vil foreligge ved udgangen af februar måned. Ud over vores finansielle forpligtelse øger Europa også sin politiske rolle i konflikten. Jeg vil nævne tilstedeværelsen af flere medlemsstater i gruppen af venner, som sikrede mødeområdet med Den Nationale Befrielseshær som besluttet den 26. januar såvel som det møde, der blev promoveret af formandskabet sammen med de revolutionære væbnede styrker i Colombia i Paris den 15. december. Et sidste ord om risikoen for en udvidelse af den colombianske konflikt til nabolandene. Mange har givet udtryk for deres bekymring, og navnlig Ecuador og Brasilien. Der har da også været en øget strøm af flygtninge, der har krydset grænsen i de berørte områder. Derfor understregede EU behovet for en regional tilgang til narkotikaproblemet og mere konkret til konflikten i Colombia. Det vil være et af det væsentligste emner ved det næste møde mellem EU og Det Andinske Fællesskab om narkotika, der efter planen skal finde sted i andet kvartal i år. Målet vil være at lægge mere vægt på en overordnet strategi for at kunne imødegå fænomenet med overførsel af ulovlige afgrøder fra et land til et andet."@da1
"Die EU hat der Friedensinitiative des kolumbianischen Präsidenten Pastrana sowohl politische als auch finanzielle Unterstützung angeboten. Wir sind uns der Besorgnis bewusst, die die militärische Dimension des Kolumbien-Plans insbesondere unter den Vertretern der Zivilgesellschaft sowohl Kolumbiens als auch Europas auslöst. Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass wir diese Aussprache und die von Herrn Miranda vertretene Position sehr begrüßen und unterstützen. Die Vorbehalte der EU hinsichtlich bestimmter Aspekte des Kolumbien-Plans sind Präsident Pastrana und seiner Regierung wohlbekannt. Die Kommission hat nicht die Absicht, sich an einer Initiative zu beteiligen, die eine militärische Komponente enthält. Bei der Drogenbekämpfung werden wir weiterhin die globale und ausgewogene Strategie verfolgen, wie sie auf der Sondersitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen zu Drogen im Juni 1998 bekräftigt wurde. So hat die EU im Oktober vergangenen Jahres in Bogota hervorgehoben, dass alternative Entwicklungsprojekte nicht durch die rigorose Vernichtung illegaler Ackerkulturen gefährdet werden dürften. Hier konzentrieren wir uns nach wie vor auf positive Maßnahmen wie Reduzierung der Nachfrage, Förderung des Anbaus neuer Feldkulturen, Eröffnung von Marktchancen in Europa und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Wie den Abgeordneten bekannt sein dürfte, hat die EU im Oktober vergangenen Jahres beschlossen, ein europäisches Paket zur Unterstützung des Friedensprozesses in Kolumbien zu schnüren, über dessen Gesamtumfang auf dem nächsten Gebertreffen entschieden werden soll. Dieses europäischer Unterstützungspaket umfasst sowohl Beihilfen der EU-Mitgliedstaaten als auch der EU selbst. Alle Mitgliedstaaten haben sich zur finanziellen Beteiligung an diesem Paket bereit erklärt, und die meisten haben ihr Versprechen bereits eingelöst. Wie die schwedische Präsidentschaft soeben ankündigte, wird die Kommission für den Zeitraum 2000-2006 eine programmierbare Hilfe in Höhe von 105 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Diese Mittel werden zur Modernisierung der Verwaltung, Stärkung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte, für den Umweltschutz und die Entwicklung alternativer Ackerkulturen eingesetzt. Die Inangriffnahme einer Reihe struktureller Probleme des Landes und insbesondere politische, soziale und wirtschaftliche Reformen gehören ebenfalls zu den Schwerpunkten. Die Kommission wird auch weiterhin humanitäre Hilfe zur Unterstützung der überaus großen Zahl Vertriebener in Kolumbien bereitstellen. Diese nichtprogrammierbare Hilfe hat seit 1997 einen Umfang von 24 Mio. Euro erreicht. In diesem Jahr sollen rund 10 Mio. Euro für derartige Interventionen zur Verfügung gestellt werden. Diese Bereiche der Zusammenarbeit haben auch für die Regierung Priorität. Die EU beabsichtigt, ihren Beitrag so bald wie möglich wirksam werden zu lassen. Aus diesem Grund weilt derzeit eine Delegation in Kolumbien, der auch Experten der Kommission und der Mitgliedstaaten angehören, um sich über ein Projekt im Gebiet Magdalena Medio zu informieren, für das die Kommission ca. 20 Mio. Euro zur Verfügung stellen könnte. Diese Region ist von außerordentlicher Gewalt geprägt, und die EU-Initiative wird der Förderung des Dialogs zwischen den Konfliktparteien dienen und in eine effektive Umsetzung der Idee eines Friedenslabors münden. Die Ergebnisse dieser Expertenreise werden Ende Februar vorliegen. Neben dem finanziellen Engagement baut Europa auch seine politische Rolle in diesem Konflikt aus. Ich erinnere hier an die Präsenz mehrerer Mitgliedstaaten in der Gruppe der Freunde, die den am 26. Januar mit der Nationalen Befreiungsarmee vereinbarten Tagungsort sowie das von der Präsidentschaft geförderte Treffen mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens in Paris am 15. Dezember absicherten. Eine letzte Bemerkung zur Gefahr des Übergreifens des kolumbianischen Konflikts auf die Nachbarländer. Diese Befürchtung ist vielfach geäußert worden, insbesondere von Ekuador und Brasilien. Es ist in der Tat zu einem wachsenden Strom von Flüchtlingen aus den betroffenen Gebieten über die Grenze gekommen. Deshalb hat die EU die Notwendigkeit eines regionalen Herangehens an das Drogenproblem und speziell den kolumbianischen Konflikt hervorgehoben. Das wird eines der wichtigsten Themen auf der nächsten Konferenz EU-Andengemeinschaft zum Drogenproblem sein, die voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres stattfindet. Ziel wird es sein, vorrangig eine umfassende Strategie zu entwickeln, um dem Problem der Verlagerung des Anbaus illegaler Feldkulturen von einem Land in ein anderes entgegenzuwirken."@de7
"Η ΕΕ έχει προσφέρει τόσο πολιτική όσο και οικονομική στήριξη στην πρωτοβουλία για την ειρήνη του Προέδρου Παστράνα της Κολομβίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανησυχίες που έχει δημιουργήσει η στρατιωτική πτυχή του Σχεδίου Κολομβία ειδικά στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην Κολομβία όσο και στην Ευρώπη. Ανακεφαλαιώνοντας, χαιρετίζουμε θερμά την συζήτηση αυτή και υποστηρίζουμε απολύτως την γραμμή που εκφράστηκε από τον κ. Miranda. Οι επιφυλάξεις της ΕΕ σχετικά με κάποιες πτυχές του Σχεδίου Κολομβία είναι γνωστές στον Πρόεδρο Pastrana και στην κυβέρνησή του. Η Επιτροπή δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία με στρατιωτική διάσταση. Όσον αφορά την καταπολέμηση των ναρκωτικών θα συνεχίσουμε να εγκρίνουμε την γενική και ισορροπημένη προσέγγιση που υιοθετήθηκε από την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον Ιούνιο του 1998. Έτσι, στη Μπογκοτά τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕ τόνισε την ανάγκη να μην τεθούν σε κίνδυνο τα σχέδια εναλλακτικών καλλιεργειών από την μη επιλεκτική λειτουργία της εξάλειψης των παράνομων καλλιεργειών. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε θετικά μέτρα όπως είναι η μείωση της ζήτησης, η προώθηση νέων καλλιεργειών, η προσφορά εμπορικών ευκαιριών στην Ευρώπη και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Όπως μπορεί να γνωρίζουν τα αξιότιμα μέλη, η ΕΕ αποφάσισε τον περασμένο Οκτώβριο να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πακέτο ενίσχυσης για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία για το οποίο τα συνολικά ποσά θα αποφασισθούν στην επόμενη συνάντηση των χορηγών. Αυτό το πακέτο ενίσχυσης της ΕΕ καλύπτει συνεισφορές τόσο των κρατών μελών όσο και της ίδιας της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη εξέφρασαν την προθυμία τους να παράσχουν χρηματοδοτικές συνεισφορές σε αυτό το πακέτο και η πλειονότητα τους έχει ήδη παρουσιάσει τις δεσμεύσεις τους. Όπως μόλις ανήγγειλε η σουηδική Προεδρία, 105 εκατομμύρια από την προγραμματισμένη βοήθεια θα διατεθούν από την Επιτροπή την περίοδο 2000-2006. Τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών. Επίσης θα δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση μιας σειράς διαρθρωτικών προβλημάτων στην χώρα και, ιδιαίτερα, των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια και να βοηθήσει τους πάρα πολλούς εκτοπισθέντες στην Κολομβία. Αυτή η μη προγραμματισμένη βοήθεια έχει ανέλθει σε 24 εκατομμύρια ευρώ από το 1997. Αυτό το χρόνο προβλέπεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε αυτά τα είδη των παρεμβάσεων. Αυτοί οι τομείς συνεργασίας αποτελούν επίσης τομείς προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Η ΕΕ σκοπεύει να κάνει αποτελεσματική τη συνεισφορά της όσο το δυνατόν συντομότερα. Για το λόγο αυτό μια αποστολή που περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες τους οποίους παρέχει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κολομβία προκειμένου να προσδιορίσει ένα σχέδιο σε μια περιοχή που λέγεται Magdalena Medio, για την οποία η Επιτροπή θα μπορούσε να διαθέσει γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην περιοχή αυτή η βία βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα και η πρωτοβουλία της ΕΕ θα έχει στόχο την προώθηση του διαλόγου ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης. Αυτό θα αποτελέσει την αποτελεσματική υλοποίηση της ιδέας ενός εργαστηρίου ειρήνης. Τα πορίσματα αυτής της αποστολής των εμπειρογνωμόνων θα είναι διαθέσιμα γύρω στα τέλη του Φεβρουαρίου. Πέρα από την χρηματοδοτική μας δέσμευση, η Ευρώπη αυξάνει επίσης τον πολιτικό της ρόλο στη σύγκρουση. Θα αναφέρω την παρουσία ορισμένων κρατών μελών στην Ομάδα Στήριξης η οποία εξασφάλισε τον τόπο συνάντησης με τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό που συμφωνήθηκε στις 26 Ιανουαρίου καθώς και την συνάντηση με τις Ένοπλες Επαναστατικές Δυνάμεις στις 15 Δεκεμβρίου στο Παρίσι, την οποία προώθησε η Προεδρία. Δυο λόγια τέλος για τον κίνδυνο εξάπλωσης της κολομβιανής σύγκρουσης στις γειτονικές χώρες. Πολλές έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους, κυρίως ο Ισημερινός και η Βραζιλία. Υπήρξε όντως ένα αυξημένο μεταναστευτικό ρεύμα το οποίο διέσχισε τα σύνορα στις περιοχές του προβλήματος. Για το λόγο αυτό η ΕΕ τόνισε την ανάγκη για μια περιφερειακή προσέγγιση στο πρόβλημα των ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα στην κολομβιανή σύγκρουση. Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της επόμενης συνάντησης ΕΕ-Κοινότητας των Άνδεων για τα ναρκωτικά η οποία έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο αυτού του χρόνου. Ο στόχος θα είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε μια συνολική στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μεταφοράς των παράνομων καλλιεργειών από τη μια χώρα στην άλλη."@el8
"(EN) La Unión Europea ha ofrecido apoyo político y financiero a la iniciativa por la paz del Presidente colombiano Pastrana. Somos perfectamente conscientes de la preocupación que ha despertado el componente militar del Plan Colombia, especialmente, entre los representantes de la sociedad civil en Colombia así como en Europa. Resumiendo, acogemos con gran satisfacción el presente debate y apoyamos firmemente la línea expuesta por el Sr. Miranda. El Presidente Pastrana y su Gobierno conocen perfectamente las reservas de la UE respecto a algunos aspectos del Plan Colombia. La Comisión no tiene intención de tomar parte en ninguna iniciativa que tenga una dimensión militar. En términos de la lucha contra la droga, seguiremos suscribiendo el enfoque global y equilibrado que la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó en su sesión sobre las drogas en junio de 1998. En este sentido, la UE hizo hincapié el pasado octubre en Bogotá en la necesidad de no poner en peligro los proyectos alternativos de desarrollo a través de medidas no selectivas para la erradicación de cultivos ilícitos. En este contexto, seguimos dando prioridad a medidas positivas, tales como la reducción de la demanda, el fomento de nuevos cultivos, la oferta de oportunidades para acceder al mercado europeo y el fortalecimiento del Estado de derecho. Como posiblemente sepan sus Señorías, la UE decidió el pasado mes de octubre crear un paquete europeo de ayudas al proceso de paz en Colombia, cuyo importe total deberá decidirse en la próxima reunión de donantes. Este paquete europeo de ayudas lo forman las contribuciones de los Estados miembros de la UE y de la propia Unión Europea. Todos los Estados miembros de la UE han declarado estar dispuestos a proporcionar contribuciones financieras a dicho paquete y la mayoría de ellos ya han presentado sus compromisos. Como la Presidencia sueca acaba de anunciar, la Comisión pondrá en marcha un plan de ayuda por valor de 105 millones de euros para el período 2000-2006. Estos fondos se destinarán a la modernización de la administración, al fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y al desarrollo de cultivos alternativos. Asimismo, se hará hincapié en la búsqueda de soluciones a una serie de problemas estructurales del país, en particular, las reformas política, social y económica. La Comisión continuará asimismo proporcionando ayuda humanitaria para asistir a las numerosísimas personas desplazadas que existen en Colombia. Esta ayuda no programable ha alcanzado un importe de 24 millones de euros desde 1997. Este año está prevista la asignación de 10 millones de euros para este tipo de intervenciones. Estos ámbitos de cooperación son también ámbitos prioritarios del Gobierno de aquel país. La UE tiene intención de hacer efectiva su contribución lo antes posible. Con este propósito, una misión en la que participan expertos procedentes de la Comisión y los Estados miembros se encuentra en estos momentos en Colombia con el fin de identificar un proyecto en una zona llamada Magdalena Medio, al que la Comisión podría destinar aproximadamente 20 millones de euros. En esta región, la violencia ha alcanzado su máximo nivel y la iniciativa de la UE estará encaminada al fomento del diálogo entre las partes que intervienen en el conflicto. Esta medida constituirá la aplicación efectiva del concepto de laboratorio de paz. Las conclusiones de esta misión de expertos deberían estar disponibles antes de finales de febrero. Aparte de nuestro compromiso financiero, Europa está incrementando asimismo su actuación política en el conflicto. Debo mencionar la representación de varios Estados miembros en el Grupo de Amigos que se encargó de asegurar la zona de la reunión con el Ejército de Liberación Nacional el pasado 26 de enero, así como la reunión promovida por la Presidencia con las Fuerzas Revolucionaras Armadas de Colombia celebrada en París el 15 de diciembre. Una última palabra sobre el riesgo de que el conflicto colombiano que extienda a los países vecinos. Muchos han manifestado su preocupación, en particular, Ecuador y Brasil. De hecho, ha crecido el flujo de refugiados que cruzan la frontera en las zonas afectadas. Por este motivo, la UE ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque regional para solucionar el problema de la droga y más específicamente, el conflicto colombiano. Éste será uno de los temas principales de la próxima reunión sobre drogas entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, prevista para el segundo trimestre del presente año. El objetivo que se persigue es hacer mayor hincapié en una estrategia global con vistas a contrarrestar el fenómeno de la transferencia de cultivos ilícitos de un país a otro."@es12
"EU on tarjonnut sekä poliittista että taloudellista tukea Kolumbian presidentin Pastranan rauhanaloitteelle. Olemme varsin tietoisia niistä huolista, joita Kolumbia-suunnitelman sotilaallinen tekijä on luonut erityisesti siviiliyhteiskunnan edustajien keskuudessa sekä Kolumbiassa että Euroopassa. Suhtaudumme tiivistäen hyvin myönteisesti tähän keskusteluun, ja tuemme voimakkaasti jäsen Mirandan esittämää toimintalinjaa. EU:n tietyt epäilykset Kolumbia-suunnitelman eräistä näkökohdista ovat varsin hyvin presidentti Pastranan ja hänen hallituksensa tiedossa. Komissio ei aio ottaa osaa mihinkään aloitteeseen, joka koskettaa sotilaallista ulottuvuutta. Aiomme huumeiden vastaisen taistelun puitteissa kannattaa edelleen sitä maailmanlaajuista ja tasapainoista lähestymistapaa, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi huumeita koskevassa erityisistunnossaan kesäkuussa 1998. Näin ollen EU tähdensi viime lokakuussa Bogotassa, että vaihtoehtoisia kehityshankkeita ei pidä vaarantaa hävittämällä viljelykasveja valikoimattomin laittomin toimin. Aiomme tältä pohjalta keskittyä edelleen myönteisiin toimiin, kuten kysynnän vähenemiseen, uusien viljelykasvien kehittämiseen, markkinamahdollisuuksien tarjoamisen edistämiseen ja oikeusvaltion lujittamiseen. Kuten arvoisat jäsenet tietänevät, EU päätti viime vuonna perustaa Kolumbian rauhanprosessin edistämiseksi Euroopan tukipaketin, jonka kokonaismäärästä on tarkoitus päättää seuraavassa avunantajien kokouksessa. Tämä Euroopan tukipaketti kattaa sekä EU:n jäsenvaltioiden että EU:n itsensä antamat avustukset. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ilmaisivat halukkuutensa tarjota rahoitusta tähän pakettiin, ja suurin osa niistä on jo toteuttanut lupauksensa. Kuten puheenjohtajavaltio Ruotsin edustaja juuri ilmoitti, komissio aikoo varata 105 miljoonaa euroa ohjelmoitavasta tuesta ohjelmakaudelle 20002006. Nämä varat suunnataan hallinnon nykyaikaistamiseen, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ympäristönsuojeluun ja vaihtoehtoisten viljelykasvien kehittämiseen. Samoin on tarkoituksena painottaa eräiden maassa vallitsevien rakenteellisten ongelmien sekä erityisesti poliittisten, sosiaalisten ja taloudellisten uudistusten hoitamista. Komissio aikoo myös jatkaa humanitaarisen avun tarjoamista aivan liian monien syrjäytettyjen ihmisten avustamiseksi Kolumbiassa. Tämä apu, jota ei ole ohjelmoitavissa, on noussut 24 miljoonaan euroon vuodesta 1997 lähtien. Tänä vuonna on ennustettu, että tämänkaltaisiin toimiin aiotaan varata noin 10 miljoonaa euroa. Nämä yhteistyöalat ovat myös hallituksen painopistealueita. EU aikoo saattaa avustuksensa voimaan mahdollisimman pian. Tämän vuoksi valtuuskunta, johon kuuluu komission ja jäsenvaltioiden paikalle toimittamia asiantuntijoita, on tällä hetkellä Kolumbiassa yrittääkseen tunnistaa Magdalena Medio -nimisellä alueella olevan hankkeen, jota varten komissio voisi varata noin 20 miljoonaa euroa. Väkivaltaisuuksien esiintyminen on tällä alueella pahinta mahdollista, ja EU:n aloite kohdistuu konfliktin osapuolten välisen vuoropuhelun edistämiseen. Tämä merkitsee rauhanlaboratorion ajatuksen tehokasta täytäntöönpanoa. Asiantuntijavaltuuskunnan päätelmät pitäisi olla saatavilla helmikuun lopussa. Rahoitussitoumuksen lisäksi Euroopan unioni vahvistaa myös poliittista rooliaan konfliktissa. Haluan mainita useiden jäsenvaltioiden osanoton Group of Friends -järjestössä, joka turvasi 26. tammikuuta sovitun tapaamisen kansallisen vapautusarmeijan kanssa samoin kuin puheenjohtajavaltion järjestämän tapaamisen Kolumbian vallankumouksellisten aseistautuneiden joukkojen kanssa Pariisissa 15. joulukuuta. Vielä viimeinen sana siitä vaarasta, että Kolumbian kriisi leviää naapurimaihin. Monet ovat ilmaisseet huolensa, erityisesti Ecuador ja Brasilia. Rajoja ylittävien pakolaisten määrä on todellakin lisääntynyt kriisialueilla. Tämän takia EU korostaa sitä, että huumeongelmassa ja erityisesti Kolumbian konfliktissa tarvitaan alueellista lähestymistapaa. Tämä on yksi tärkeimmistä aiheista tämän vuoden toiselle neljännekselle suunnitellun EU:n ja Andien yhteisön välisen huumeita käsittelevän kokouksen aiheena. Tavoitteena on painottaa voimakkaammin yleistä strategiaa, jotta voidaan vastata ilmiöön, joka liittyy laittomien viljakasvien siirtämiseen maasta toiseen."@fi5
"L'UE a offert une assistance politique et financière au profit de l'initiative de paix du président colombien, M. Pastrana. Nous avons bien conscience des préoccupations éveillées par la composante militaire du plan Colombie, particulièrement parmi les représentants de la société civile en Colombie et en Europe. Bref, nous saluons la tenue de ce débat et appuyons la ligne de conduite exprimée par M. Miranda. Les réserves exprimées par l'UE quant à certains aspects du plan Colombie sont bien connues du président Pastrana et de son gouvernement. La Commission n'a pas l'intention de prendre part à une quelconque initiative ayant une dimension militaire. En termes de lutte contre la drogue, nous continuerons de souscrire à l'approche globale et équilibrée adoptée par la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à la lutte contre la drogue et qui s'est tenue en juin 1998. C'est pourquoi l'UE a insisté, en octobre dernier à Bogota, sur la nécessité de ne pas menacer des projets de développement alternatif en recourant à l'éradication des cultures illicites sans le moindre discernement. Dans ce contexte, nous continuons de nous concentrer sur des mesures positives telles que la réduction de la demande, la promotion de nouvelles cultures, l'offre de débouchés en Europe et le renforcement de l'État de droit. Comme le savent sans doute les honorables parlementaires, l'UE a décidé, en octobre dernier, de la création d'un paquet d'assistance européen pour le processus de paix en Colombie, dont la dotation globale devrait être décidée lors de la prochaine réunion de donateurs. Ce paquet reprend les contributions des États membres et de l'UE elle-même. Tous les États membres de l'UE ont fait part de leur volonté d'apporter une contribution financière à ce paquet et la majorité d'entre eux ont déjà formulé des engagements concrets. Comme vient de l'annoncer la présidence suédoise, EUR 105 millions d'aides programmables seront dégagés par la Commission au cours de la période 2000-2006. Ces fonds seront destinés à la modernisation de l'administration, au renforcement de la démocratie et de l'État de droit, au respect des droits de l'homme, à la protection de l'environnement et au développement de cultures alternatives. L'accent sera également mis sur la lutte contre une série de problèmes structurels régnant dans le pays et, en particulier, sur les réformes politiques, sociales et économiques. La Commission continuera aussi d'apporter une aide humanitaire aux trop nombreuses personnes déplacées qui vivent en Colombie. Cette aide non programmable a atteint un montant de EUR 24 millions depuis 1997. Cette année, quelque EUR 10 millions sont envisagés pour ce type d'interventions. Ces domaines de coopération sont également prioritaires pour le gouvernement. L'UE a l'intention d'assurer l'efficacité de sa contribution aussi rapidement que possible. C'est pourquoi une mission comprenant des experts fournis par la Commission et les États membres est actuellement en Colombie en vue d'identifier un projet dans une région appelée Magdalena Medio, pour lequel la Commission pourrait dégager environ EUR 20 millions. La violence atteint des sommets dans cette région et l'initiative de l'UE visera la promotion du dialogue entre les belligérants. Cela constituera une mise en œuvre réelle du concept de "laboratoire de paix". Les conclusions de cette mission d'experts devraient être disponibles à la fin du mois de février. Outre son engagement financier, l'Europe renforce également son rôle politique dans le conflit. Je mentionnerai la présence de plusieurs États membres dans le "groupe d'amis" qui a obtenu la zone de réunion convenue avec l'Armée de libération nationale le 26 janvier ainsi que la rencontre favorisée par la présidence avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie, à Paris, le 15 décembre. Un dernier mot sur le risque d'extension du conflit colombien aux pays voisins. Nombre d'entre eux ont fait part de leurs préoccupations, notamment l'Équateur et le Brésil. En effet, un nombre croissant de réfugiés traverse la frontière dans les zones touchées. C'est pourquoi l'UE a mis l'accent sur la nécessité d'une approche régionale du problème de la drogue et, plus spécifiquement, du conflit colombien. Ce sera l'un des principaux objets de la réunion UE-Communauté andine prévue pour le deuxième trimestre de cette année et qui traitera de la question des drogues. L'objectif sera de mettre davantage l'accent sur une stratégie globale en vue de faire face au phénomène de transfert des cultures illicites d'un pays à un autre."@fr6
"L'Unione europea ha offerto un sostegno sia politico che finanziario all'iniziativa di pace del Presidente della Colombia Pastrana; siamo tuttavia consapevoli delle preoccupazioni che la componente militare del Piano Colombia ha sollevato, soprattutto tra gli esponenti della società civile, sia in Colombia che in Europa. In conclusione, apprezziamo molto questo dibattito e sosteniamo calorosamente la linea illustrata dall'onorevole Miranda. Le riserve dell'Unione europea su alcuni aspetti del Piano Colombia sono ben note al Presidente Pastrana e al suo governo. La Commissione non intende partecipare ad alcuna iniziativa che comprenda anche una dimensione militare. Per ciò che riguarda la lotta alla droga, noi continueremo ad appoggiare l'approccio globale ed equilibrato proposto dalla sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 1998 (che venne dedicata alla droga). Nell'ottobre scorso a Bogotà l'Unione europea ha quindi ribadito la necessità di non mettere a repentaglio lo sviluppo di progetti alternativi con operazioni non selettive per la distruzione delle colture illegali. In tale contesto, noi continuiamo a incoraggiare misure positive quali la riduzione della domanda, la promozione di nuove colture, l'offerta di opportunità di mercato in Europa e il rafforzamento dello Stato di diritto. Come gli onorevoli deputati sapranno, nell'ottobre scorso l'Unione europea ha deciso di istituire un pacchetto europeo a sostegno del processo di pace in Colombia; l'ammontare complessivo di tale stanziamento verrà probabilmente fissato nella prossima riunione dei donatori. Il pacchetto europeo di sostegno comprende contributi dell'Unione europea, nonché contributi degli Stati membri dell'Unione. Tutti gli Stati membri hanno manifestato la volontà di contribuire finanziariamente al pacchetto e la maggioranza di essi ha già ufficializzato i propri impegni. Come la Presidenza svedese ha appena annunciato, per il periodo 2000-2006 la Commissione metterà a disposizione 105 milioni di euro in aiuti programmabili. Questi fondi, che serviranno ad ammodernare l'amministrazione e a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, verranno anche usati per proteggere l'ambiente e sviluppare colture alternative. Insisteremo inoltre affinché siano affrontati alcuni problemi strutturali del paese (in particolare le riforme politiche, sociali ed economiche). La Commissione continuerà pure a fornire assistenza umanitaria ai molti (troppi) profughi interni della Colombia. Dal 1997 ad oggi, questo aiuto non programmabile è ammontato a 24 milioni di euro, mentre per quest'anno si prevede di destinare a tale forma di intervento circa 10 milioni di euro. Questi settori di cooperazione sono prioritari anche dal punto di vista del governo. L'Unione europea intende rendere operante il proprio contributo nel più breve tempo possibile; per questo motivo, una missione che comprende esperti designati sia dalla Commissione che dagli Stati membri ha già raggiunto la Colombia, ove si accinge a individuare un progetto per la zona nota come Magdalena Medio (progetto cui la Commissione potrebbe destinare circa 20 milioni di euro). In questa regione la violenza ha toccato punte estreme di ferocia e l'iniziativa dell'Unione europea intende promuovere il dialogo tra le parti in conflitto: in tal modo, riusciremo a dare attuazione pratica all'idea di un laboratorio di pace. Le conclusioni raggiunte dalla missione di esperti dovrebbero essere disponibili per la fine di febbraio. Oltre all'impegno finanziario, l'Europa sta anche assumendo un più incisivo ruolo politico nel conflitto. Ricorderò a tale proposito la presenza di numerosi Stati membri nel Gruppo di amici che ha garantito la sicurezza della zona scelta per la riunione con l'Esercito di liberazione nazionale concordata il 26 gennaio; menzionerò ancora l'incontro con il FARC promosso dalla Presidenza e svoltosi a Parigi il 15 dicembre. Infine, una parola sul rischio che il conflitto colombiano si estenda ai paesi vicini. Molti paesi (tra cui in particolare l'Ecuador e il Brasile) hanno espresso i propri timori a riguardo e, in effetti, nella zona colpita dal conflitto il flusso dei profughi che attraversano il confine è aumentato; per questa ragione, l'Unione europea ha sottolineato l'esigenza di un approccio regionale al problema della droga (e in particolare al conflitto colombiano). Questi temi costituiranno uno dei principali argomenti in discussione negli incontri fra Unione europea e Comunità andina dedicati alla droga e previsti per il secondo trimestre di quest'anno: in tale sede, si perseguirà l'obiettivo di rafforzare una strategia globale per contrastare il fenomeno del trasferimento delle colture illegali da un paese all'altro."@it9
". – The EU has offered both political and financial support to the peace initiative of President Pastrana of Colombia. We are well aware of the concerns that the military component of Plan Colombia has created especially among representatives of civil society both in Colombia and in Europe. Summing up, we very much welcome this debate and we very much support the line expressed by Mr Miranda. The EU reservations about some aspects of Plan Colombia are well known to President Pastrana and to his government. The Commission does not intend to take part in any initiative with a military dimension. In terms of the fight against drugs we will continue to subscribe to the global and balanced approach endorsed by the United Nations General Assembly special session on drugs of June 1998. Thus in Bogota last October the EU stressed the need not to put alternative development projects at risk by non-selective operation of illicit crop eradication. Within this context we continue to focus on positive measures such as demand reduction, promoting new crops, offering market opportunities in Europe and strengthening the rule of law. As honourable Members may know, the EU decided last October to establish a European support package for the peace process in Colombia whose overall amounts should be decided at the next donors’ meeting. This package of European support covers contributions both from EU Member States and the EU itself. All EU Member States indicated their willingness to provide financial contributions to this package and the majority of them have already put forward their pledges. As the Swedish Presidency just announced, EUR 105 million of programmable aid will be made available by the Commission over the period 2000-2006. These funds will be dedicated to modernising administration, strengthening democracy and the rule of law, respect for human rights, protecting the environment and developing alternative crops. Emphasis will also be put on tackling a series of structural problems in the country and, in particular, political, social and economic reforms. The Commission will also continue to provide humanitarian aid to assist the all too many displaced people in Colombia. This non-programmable aid has amounted to EUR 24 million since 1997. This year it is envisaged that about EUR 10 million will be made available for these kinds of interventions. These areas of cooperation are also priority areas for the government. The EU intends to make its contribution effective as soon as possible. For this reason a mission including experts supplied by the Commission and the Member States is at this moment in Colombia in order to identify a project in an area called the Magdalena Medio, for which the Commission could earmark around EUR 20 million. In this region, violence is at its highest level and the EU initiative will target the promotion of dialogue between the parties in conflict. This will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory. The conclusions of these experts’ mission should be available by the end of February. Apart from our financial commitment, Europe is also increasing its political role in the conflict. I shall mention the presence of several Member States in the Group of Friends which secured the meeting area with the National Liberation Army agreed on 26 January as well as the meeting promoted by the presidency with the Revolutionary Armed Forces of Colombia in Paris on 15 December. One last word about the risk of an extension of the Colombian conflict to neighbouring countries. Many have raised their concerns, notably Ecuador and Brazil. There has been, indeed, an increased flow of refugees crossing the border in the affected areas. For this reason the EU emphasised the need for a regional approach to the drug problem and more specifically to the Colombian conflict. This will be one of the major topics of the next EU-Andean Community meeting on drugs scheduled for the second quarter of this year. The objective will be to put more emphasis on an overall strategy in order to counter the phenomenon of the transfer of illicit crops from one country to another."@lv10
"De EU heeft zowel politieke als financiële steun voor het vredesinitiatief van president Pastrana van Colombia aangeboden. Wij zijn ons bewust van de bezorgdheid om de militaire component van het plan-Colombia, met name onder vertegenwoordigers van de burgermaatschappij in zowel Colombia als Europa. Kort samengevat zijn wij blij dat dit debat wordt gevoerd en wij steunen de koers die de heer Miranda heeft uitgezet. President Pastrana en zijn regering zijn terdege op de hoogte van het voorbehoud van de EU bij een aantal aspecten van het plan-Colombia. De Commissie is niet van plan deel te nemen aan enig initiatief dat een militaire component omvat. Wat de drugsbestrijding betreft, zullen wij de globale en evenwichtige aanpak blijven aanhangen die in juni 1998 werd aangenomen op de speciale zitting over verdovende middelen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In oktober vorig jaar heeft de EU de noodzaak benadrukt dat alternatieve ontwikkelingsprojecten niet in gevaar mogen worden gebracht door willekeurige verdelging van gewassen. Wij zullen op dit vlak pleiten voor positieve maatregelen, zoals de beperking van de vraag, de bevordering van nieuwe gewassen, het bieden van kansen op de Europese markt en het versterken van de rechtsstaat. Zoals de geachte afgevaardigden wellicht weten, heeft de EU in oktober vorig jaar een bijstandspakket voor het vredesproces in Colombia aangenomen. Ten aanzien van de bedragen die hiermee gemoeid zijn, zal een besluit worden genomen op de volgende donorenvergadering. Dit Europese bijstandspakket omvat zowel de bijdragen van EU-lidstaten als van de EU zelf. Alle EU-lidstaten hebben zich bereid getoond om een financiële bijdrage aan het pakket te leveren en een meerderheid van landen heeft inmiddels ook middelen toegezegd. Zoals het Zweedse voorzitterschap zojuist aankondigde, zal de Commissie voor de periode 2000-2006 105 miljoen euro beschikbaar stellen in de vorm van programmeerbare hulp. Deze middelen zullen worden bestemd voor de modernisering van het bestuur, de versterking van de democratie, de rechtsstaat en het respect voor de rechten van de mens, milieubescherming en de ontwikkeling van alternatieve gewassen. De aanpak van een aantal structurele problemen in het land en van - met name - politieke, maatschappelijke en economische hervormingen zal worden benadrukt. De Commissie zal ook humanitaire hulp blijven bieden om de talrijke ontheemden in Colombia bij te staan. Deze niet-programmeerbare steun bedraagt sinds 1997 24 miljoen euro. Dit jaar zal ongeveer 10 miljoen euro voor dit soort interventies vrijgemaakt worden. De samenwerking geniet ook een hoge prioriteit bij de regering. De EU wil haar bijdrage zo snel mogelijk leveren. Daarom bevindt een missie van deskundigen van de Commissie en van de lidstaten zich nu in Colombia om een project te bekijken in de regio Magdalena Medio, waarvoor de Commissie ongeveer 20 miljoen euro kan vrijmaken. Dit is de regio die het zwaarst door het geweld wordt geteisterd. Het initiatief van de EU is gericht op de bevordering van de dialoog tussen de partijen die bij het conflict zijn betrokken. Het concept van een vredeslaboratorium zal hier ten uitvoer gelegd worden. De conclusies van de deskundigenmissie zouden tegen eind februari beschikbaar moeten zijn. Naast de financiële bijdrage versterkt Europa ook zijn politieke rol in het conflict. Zo waren meerdere lidstaten betrokken bij de Groep van Vrienden die het gebied beveiligden waar op 26 januari de ontmoeting met het Nationaal Bevrijdingsleger plaatsvond en bij de op initiatief van het Franse voorzitterschap gehouden ontmoeting met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia op 15 december in Parijs. Tot slot nog iets over het risico van een uitbreiding van het conflict naar de buurlanden. Velen hebben uiting gegeven aan hun bezorgdheid, met name Ecuador en Brazilië. Inderdaad is er in de getroffen gebieden een grensoverschrijdende vluchtelingenstroom op gang gekomen. Daarom benadrukt de EU de noodzaak van een regionale aanpak van de drugsproblematiek en van het Colombiaanse conflict. Dit zal een van de belangrijkste punten zijn op de agenda van de ontmoeting van de EU met de Andesgemeenschap over verdovende middelen die is gepland in het tweede kwartaal van dit jaar. De nadruk zal moeten komen te liggen op een globale strategie om de verplaatsing van de plantages van illegale gewassen van het ene land naar het andere tegen te gaan."@nl2
"A UE ofereceu apoio político e financeiro à iniciativa de paz do Presidente Pastrana da Colômbia. Estamos bem cientes das preocupações que a componente militar do “Plano Colômbia” tem suscitado, em especial entre os representantes da sociedade civil tanto na Colômbia como na Europa. Em resumo: congratulamo­nos profundamente com este debate e apoiamos entusiasticamente a linha de actuação expressa pelo senhor deputado Miranda. As reservas da UE acerca de alguns aspectos do “Plano Colômbia” são bem conhecidas do Presidente Pastrana e do seu Governo. A Comissão não tenciona tomar parte em qualquer iniciativa que tenha uma dimensão militar. Em termos da luta contra a droga, continuaremos a subscrever a abordagem global e equilibrada apoiada pela sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a droga, realizada em Junho de 1998. Assim, no passado mês de Outubro, em Bogotá, a UE frisou a necessidade de não se pôr em risco projectos de desenvolvimento alternativos com a operação não selectiva de erradicação de culturas ilegais. Neste contexto, continuamos a concentrar os nossos esforços em medidas positivas como a redução da procura, a promoção de novas culturas, a oferta de oportunidades de mercado na Europa e o reforço do Estado de direito. Como talvez seja do conhecimento dos senhores deputados, a UE decidiu criar em Outubro passado um pacote europeu de apoio ao processo de paz na Colômbia, cujos montantes globais serão decididos na próxima reunião de doadores. Este pacote de apoio europeu abrange contribuições de Estados­Membros da UE e também da própria União Europeia. Todos os Estados­Membros da UE manifestaram a sua disponibilidade para contribuir financeiramente para este pacote e a maioria já assumiu formalmente o seu compromisso. Como a Presidência sueca acabou de anunciar, ao longo do período 2000­2006 serão disponibilizados pela Comissão 105 milhões de euros de ajuda programável. Esses fundos destinar­se­ão à modernização da administração, ao reforço da democracia e do Estado de direito, ao respeito pelos direitos humanos, à protecção do ambiente e ao desenvolvimento de culturas alternativas. Também se sublinhará a necessidade de atacar uma série de problemas estruturais do país e, em especial, de tratar das reformas política, social e económica. A Comissão continuará também a fornecer ajuda humanitária para auxiliar o número imenso de deslocados na Colômbia. Esta ajuda não programável eleva­se a 24 milhões de euros desde 1997. Este ano prevê­se a disponibilização de cerca de 10 milhões de euros para este tipo de intervenções. Estas áreas de cooperação são também áreas prioritárias para o governo. A UE pretende que a sua contribuição se concretize o mais rapidamente possível. Por esse motivo, encontra­se neste momento na Colômbia uma missão de que fazem parte peritos enviados pela Comissão e pelos Estados­Membros para identificar um projecto numa região chamada Magdalena Medio, projecto para o qual a Comissão pôde reservar cerca de 20 milhões de euros. Nessa região, a violência atingiu o seu ponto mais alto e a iniciativa da UE visará a promoção do diálogo entre as partes em conflito. Esta iniciativa constituirá a aplicação efectiva do conceito de um “laboratório de paz”. As conclusões da missão destes peritos deverão estar disponíveis até ao fim de Fevereiro. Para além do nosso compromisso financeiro, a Europa está a aumentar igualmente a dimensão do papel político que desempenha no conflito. Referirei a presença de vários Estados­Membros no Grupo de Amigos que garantiram a segurança do local do encontro com o Exército de Libertação Nacional, acordado em 26 de Janeiro, assim como a reunião promovida pela Presidência com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia a 15 de Dezembro, em Paris. Uma última palavra sobre o risco de um alastramento do conflito colombiano a países vizinhos. Muitos deles manifestaram as suas preocupações, principalmente o Equador e o Brasil. De facto, tem aumentado o fluxo de refugiados que atravessam a fronteira nas regiões afectadas pelo conflito. Por este motivo, a UE sublinhou a necessidade de uma abordagem regional do problema da droga e, mais especificamente, do conflito colombiano. Esse será um dos principais tópicos da próxima reunião UE­Comunidade Andina sobre a droga, marcada para o segundo trimestre deste ano. O objectivo será colocar mais ênfase numa estratégia global destinada a combater o fenómeno da transferência de culturas ilegais de um país para outro."@pt11
"EU har erbjudit både politiskt och finansiellt stöd till fredsinitiativet av president Pastrana i Colombia. Vi känner alla väl till den oro som den militära delen av Colombiaplanen har skapat, särskilt bland företrädare för det civila samhället både i Colombia och i Europa. Sammanfattningsvis välkomnar vi denna debatt väldigt mycket och stödjer helt den strategi som lagts fram av Miranda. Europeiska unionens reservationer om några aspekter i Colombiaplanen känner president Pastrana och hans regering väl till. Kommissionen har inte för avsikt att delta i något initiativ med militära dimensioner. När det gäller kampen mot narkotika kommer vi att fortsätta att stödja den globala och balanserade strategi som har godkänts av Förenta nationernas generalförsamlings särskilda session om narkotika i juni 1998. Således underströk EU i Bogota i oktober förra året att det var nödvändigt att inte riskera alternativa utvecklingsprojekt genom slumpmässiga åtgärder för att utrota olagliga odlingar. I detta sammanhang fortsätter vi att inrikta oss på positiva insatser som minskad efterfrågan, uppmuntra till ersättningsgrödor, erbjuda marknadsmöjligheter i Europa och att stärka rättssäkerheten. Som de ärade ledamöterna kanske känner till beslöt EU förra oktober att införa ett europeisk stödpaket för fredsprocessen i Colombia för vilket de totala anslagen skall beslutas vid nästa möte med stödgruppen för fredsprocessen. Detta paket med europeiskt stöd omfattar bidrag från både EU:s medlemsländer och EU självt. Alla EU:s medlemsländer tillkännagav sin vilja att ekonomiskt stödja detta paket och flertalet har redan lämnat utfästelser. Som det svenska ordförandeskapet just meddelade kommer 105 miljoner euro till stöd för programmet att göras tillgängliga av kommissionen för perioden 2000-2006. Dessa medel kommer att beviljas för att modernisera förvaltning, förstärka demokratin och rättssäkerheten, respekten for mänskliga rättigheter, skydda miljön och för att utveckla alternativa grödor. Man kommer också att inrikta sig på att lösa en rad strukturella problem i landet och i synnerhet politiska, sociala och ekonomiska reformer. Kommissionen kommer också att fortsätta att ge humanitärt stöd för att hjälpa de alltför många hemlösa människorna i Colombia. Detta tilläggsstöd har uppgått till 24 miljoner euro sedan 1997. Detta år beräknas stödet uppgå till 10 miljoner euro för dessa typer av insatser. Dessa samarbetsområden är också prioriterade områden för regeringen. EU har för avsikt att göra sitt bidrag tillgängligt så snart som möjligt. Av denna orsak befinner sig en grupp, inbegripet experter från kommissionen och medlemsländerna, för närvarande i Colombia för att besluta om ett projekt i ett område kallat Magdalena Medio, för vilket kommissionen skulle öronmärka omkring 20 miljoner euro. I denna region finns den högsta våldsnivån och EU-initiativet kommer att fokusera på att skapa en dialog mellan parterna i konflikten. Detta skall utgöra ett effektivt genomförande av konceptet för ett fredslaboratorium. Slutsatserna från dessa experter bör finnas klara i slutet av februari. Frånsett vårt finansiella åtagande ökar Europa även sin politiska roll i konflikten. Jag skall nämna deltagandet av flera medlemsländer i den s.k. "Group of Friends" som säkrade mötesplatsen med den nationella frihetsarmén, överenskommet den 26 januari, liksom det möte som ordförandeskapet genomförde med de revolutionära beväpnade styrkorna i Paris den 15 december. Ett sista ord om risken med en utvidgning av konflikten i Colombia till grannländerna. Många har framfört sin oro, framför allt Ecuador och Brasilien. Det har faktiskt blivit en ökad ström av flyktingar som tar sig över gränsen i de drabbade områdena. Av detta skäl understryker EU att det behövs en regional lösning på narkotikaproblemet och mer specifikt av konflikten i Colombia. Detta kommer att bli en av huvudpunkterna vid nästa möte mellan EU och de andinska länderna om narkotikaproblemet som planeras äga rum under andra kvartalet i år. Målsättningen kommer att vara att lägga större tonvikt vid en total strategi för att motverka företeelsen med förflyttning av olagliga grödor från ett land till ett annat."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph