Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-18-Speech-4-184"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010118.10.4-184"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Herr Präsident! Ich muss schon sagen, dass es mich doch sehr erstaunt, wie man es schaffen kann, sich in einer Aussprache über ein Erdbeben in El Salvador als Reserveoffizier der Bundeswehr und "positiven" 68er ins Spiel zu bringen und über Steine werfende Mitglieder der 68er-Bewegung zu reden. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, außer vielleicht, dass Herr Knolle uns ein bisschen aus seiner Biografie erzählen muss, aber das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Nach den Beschreibungen meiner Kolleginnen und Kollegen sind die Ereignisse in El Salvador dramatisch, und wir haben von mehreren Rednern einen richtigen Hinweis gehört. Wenn hier die Frage gestellt wird, wie effizient und schnell unsere Hilfe ist, dann scheint sie bei dieser Naturkatastrophe ja tatsächlich schnell anzukommen, die erste Hilfe, meine ich. Was uns aber umtreibt und was auch die Diskussion über die Entschließung und ihre Formulierung in unserer Fraktion geprägt hat, ist die Erfahrung, dass das nicht immer so war. Wir appellieren an die Kommission, dass die Hilfe, wenn die Europäische Union mit mit mit Gerät, mit Menschen vor Ort hilft, nicht erst dann eintreffen darf, wenn die Menschen sich größtenteils schon selbst geholfen haben, oder wenn die nächste Naturkatastrophe ansteht, denn es gefährdet die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union sowohl im Inneren als auch in den Beziehungen zu ihren Partnern, wenn zwar Geld zur Verfügung gestellt wird, Hilfe zugesagt wird, durch bürokratische Hindernisse die Hilfe aber entweder überhaupt nicht oder viel zu spät ankommt. Es geht also auf der einen Seite um die unmittelbare Hilfe für die Ärmsten der Armen, die unserer Solidarität bedürfen, auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass wir uns vor Augen halten müssen, dass unsere Hilfe sinnlos ist, wenn sie sich im bürokratischen Gestrüpp verfängt. Deshalb freuen wir uns, dass diese Entschließung fraktionsübergreifend verfasst wurde. Wir wünschen uns, Herr Kommissar Nielson, dass die Kommission in der gleichen Schnelligkeit arbeitet wie das Parlament bei dieser Entschließung. Herrn Knolle wünsche ich keine Steine werfenden Außenminister."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg må sige, at det forbavser mig meget, hvordan man i et indlæg om et jordskælv i El Salvador kan føre sig frem som reserveofficer i den tyske forbundshær og "positiv" 68'er og tale om stenkastende medlemmer af 68-bevægelsen. Jeg ved ikke, hvad det ene har med det andet at gøre, ud over måske, at hr. Knolle absolut skal fortælle os lidt fra sin biografi, men det er måske også ganske interessant. Ifølge mine kollegers beskrivelser er begivenhederne i El Salvador dramatiske, og vi har fået korrekte oplysninger fra flere talere. Når der her sættes spørgsmålstegn ved, hvor effektiv og hurtig vores hjælp er, så ser det jo ud til, at den faktisk er ankommet hurtigt til denne naturkatastrofe, altså den første hjælp, mener jeg. Men det, der foruroliger os, og som også prægede diskussionen om beslutningsforslaget og dets formulering i vores gruppe, er den erfaring, at det ikke altid har været sådan. Vi opfordrer Kommissionen til, at hjælpen, når Den Europæiske Union hjælper på selve stedet med med knowhow, med materiel og med mennesker, ikke først må ankomme, når menneskene for størstedelens vedkommende allerede har hjulpet sig selv, eller når den næste naturkatastrofe står på dagsordenen. Det skader Den Europæiske Unions troværdighed, både indadtil og i forbindelserne til dens partnere, når der ganske vist stilles penge til rådighed og loves hjælp, men hjælpen på grund af bureaukratiske forhindringer enten slet ikke ankommer eller ankommer alt for sent. Det drejer sig altså på den ene side om direkte hjælp til de allerfattigste, som har behov for vores solidaritet, men på den anden side drejer det sig også om, at vi skal holde os for øje, at vores hjælp er meningsløs, hvis den bliver opfanget i et uigennemsigtigt bureaukrati. Derfor glæder det os, at dette beslutningsforslag er formuleret på tværs af grupperne. Vi ønsker for vores vedkommende, hr. kommissær Nielson, at Kommissionen ved denne beslutning arbejder lige så hurtigt som Parlamentet. For hr. Knolle ønsker jeg en udenrigsminister, der ikke kaster med sten."@da1
". Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω πως με αφήνει κατάπληκτο το γεγονός ότι σε μια συζήτηση για τον σεισμό στο Ελ Σαλβαδόρ κατορθώνει κανείς ως έφεδρος του γερμανικού στρατού να μιλήσει για “θετικά” μέλη της γενιάς του ’68 και για λιθοβολούντα μέλη του κινήματος του ’68. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο, εκτός εάν ο κύριος Knolle θέλει οπωσδήποτε να μας διηγηθεί μερικά γεγονότα από τη ζωή του, πράγμα που μπορεί κι αυτό να είναι αρκετά ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις περιγραφές των συναδέλφων μου, τα γεγονότα στο Ελ Σαλβαδόρ είναι δραματικά, και ακούσαμε από αρκετούς ομιλητές μια σωστή επισήμανση. Εάν τεθεί το ερώτημα πόσο αποτελεσματική και ταχεία είναι η βοήθεια που προσφέρουμε, τότε φαίνεται πως σε αυτή τη φυσική καταστροφή έφθασε πράγματι γρήγορα – και εννοώ τις πρώτες βοήθειες. Αυτό όμως που μας απασχολεί και που αποτέλεσε το επίκεντρο της συζήτησης για το ψήφισμα και τη διατύπωσή του στην ομάδα μου είναι η εμπειρία από το παρελθόν που δεν ήταν πάντα η ίδια. Κάνουμε έκκληση στην Επιτροπή η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υλικό, τεχνογνωσία και συσκευές για τους πληγέντες να μην καταφθάνει όταν οι άνθρωποι έχουν σε μεγάλο βαθμό αυτοβοηθηθεί ή όταν επίκειται ήδη η επόμενη φυσική καταστροφή, γιατί αυτό θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της ΕΕ τόσο στο εσωτερικό της όσο και στις σχέσεις με τους εταίρους της. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που διατίθενται μεν κονδύλια και εγκρίνεται η βοήθεια, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων όμως είτε δεν φθάνει ποτέ είτε φθάνει πολύ καθυστερημένα. Από τη μια πλευρά λοιπόν το θέμα είναι η άμεση παροχή βοήθειας προς τους φτωχότερους των φτωχών που έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη μας, από την άλλη όμως πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι η βοήθειά μας δεν έχει νόημα όταν σκαλώνει στα δίχτυα της γραφειοκρατίας. Γι’ αυτό χαιρόμαστε που το ψήφισμα αυτό συνετάχθη από όλες μαζί τις ομάδες. Ευχόμαστε, Επίτροπε Nielson, η Επιτροπή να επεξεργαστεί αυτό το ψήφισμα με την ίδια γρηγοράδα όπως το Κοινοβούλιο. Στον κύριο Knolle εύχομαι να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα λιθοβολούντων υπουργών εξωτερικών."@el8
"Mr President, I really must say that I am quite amazed at how one can manage, in a debate about an earthquake in El Salvador, to say that one was a reserve officer in the German army and a "positive" member of the generation of 68 and to talk about stone-throwing members of the 68 Movement. I do not know what one has got to do with the other, apart perhaps from the fact that Mr Knolle felt compelled to tell us a little of his own biography, but this is perhaps not without interest either. According to the descriptions of my colleagues, the events in El Salvador are dramatic and we have heard many speakers state quite correctly that if the question being asked here is how quick and efficient our aid is, then in the case of this natural catastrophe it does actually seem to be arriving quickly, our initial assistance I mean. What concerns us, however – and what also characterised the discussion about the motion and how it should be worded in our group – is the fact that we know from experience that this has not always been the case. We call on the Commission to ensure that the aid – when the European Union helps by providing a go-get-it approach, know-how, equipment and people on the ground – does not only arrive when the people have, for the most part, already helped themselves or when the next natural catastrophe is due to be dealt with. The European Union's credibility, both internally and in its relations with its partners, is threatened when money is admittedly made available and aid is promised, but because of bureaucratic obstacles the aid either arrives far too late or not at all. On the one hand, therefore, this is about immediate help for the poorest of the poor, who need our solidarity, but on the other hand it is also about the fact that we need to bear in mind that our aid is futile if it becomes entangled in a jungle of red tape. That is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups. We hope, Commissioner Nielson, that the Commission will work just as quickly on this motion as Parliament has. As for Mr Knolle, I hope that he does not encounter any stone-throwing foreign ministers."@en3
". – (DE) Señor Presidente, tengo que decir que me sorprende mucho cómo se puede lograr en un debate sobre un terremoto en El Salvador presentarse a si mismo con oficial en la reserva del ejército alemán y como persona „positiva“ de la generación del 68 y hablar sobre los miembros del movimiento del 68 que tiraban piedras. No sé qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra excepto quizás que el Sr. Knolle nos tenga que contar algo de su biografía que quizás sea muy interesante. Según las descripciones de mis colegas, los acontecimientos en El Salvador son dramáticos y hemos escuchado de varios oradores una observación acertada. Si se plantea aquí la pregunta de la eficiencia y rapidez de nuestra ayuda, parece que en esta catástrofe natural las primeras ayudas llegan realmente con rapidez. Pero lo que nos inquieta y lo que además ha caracterizado el debate sobre la resolución y su formulación en nuestro Grupo político es la experiencia de que no siempre ha sido así. Apelamos a la Comisión para que la ayuda que da la Unión Europea, ya sea con con con aparatos o con personas no llegue cuando las personas ya se han ayudado a si mismas en su mayor parte. Perjudica la credibilidad de la Unión Europea tanto en el interior como en las relaciones con sus interlocutores que, aunque se ponga dinero a disposición y se prometa ayuda, debido a obstáculos burocráticos la ayuda o no llegue o lo haga demasiado tarde. Así pues, por un lado, se trata de la ayuda inmediata para los más pobres entre los pobres, quienes precisan de nuestra solidaridad y, por otro, debemos tener en cuenta que nuestra ayuda no tiene sentido si se queda retenida en el entramado burocrático. Por ello, nos alegramos de que esta resolución se haya adoptado por encima de los Grupos políticos. Señor Comisario Nielson, deseamos que la Comisión trabaje con la misma rapidez que el Parlamento con esta resolución. Al Sr. Knolle le deseo un Ministro de Asuntos Exteriores que no arroje piedras."@es12
". Arvoisa puhemies, minun on sanottava, että olen kovin hämmästynyt siitä, miten joku keksii tuoda esille El Salvadorin maanjäristystä koskevan keskustelun yhteydessä taustansa liittovaltion reserviupseerina ja "vuoden 1968 aikalaisten" innokkaana kannattajana ja puhua samassa yhteydessä "vuoden 1968 aikalaisten" kiviä heitelleistä jäsenistä. En tiedä, mitä tekemistä niillä on keskenään, paitsi ehkä se, että jäsen Knollen on kerrottava meille hieman elämäkerrastaan, mutta sehän voi olla hyvinkin kiinnostavaa. Kollegoiden kuvausten perusteella El Salvadorin tilanne on dramaattinen, ja olemme kuulleet useilta puhujilta siitä todellisia viitteitä. Täällä on kysytty, kuinka tehokas ja nopea meidän apumme on, ja näyttää siltä, että tämän luonnonkatastrofin yhteydessä se on todellakin saapunut nopeasti perille, tarkoitan ensiapu. Meitä huolestuttaa kuitenkin tieto siitä, että näin ei ole aina ollut, ja se on myös leimannut päätöslauselmaa ja sen sanamuotoa koskevaa keskustelua ryhmässämme. Vetoamme komissioon, jotta Euroopan unionin antama apu ( ), taitotieto, laitteet, avustajat – ei saavu paikan päälle vasta, kun ihmiset ovat jo pääosin auttaneet itseään, tai kun seuraava luonnonkatastrofi uhkaa, sillä jos ensin asetamme varoja käyttöön ja lupaamme apua, mutta byrokraattisten esteiden vuoksi apu ei tulekaan perille tai se tulee perille liian myöhään, se vaarantaa Euroopan unionin uskottavuuden sekä sisäisesti että sen suhteissaan kumppaneihin. Toisaalta kyse on siis välittömästä avusta kaikkein köyhimmille, jotka tarvitsevat solidaarisuuttamme, toisaalta meidän on pidettävä mielessämme, että apumme on turha, jos se jumiutuu byrokratian viidakkoon. Siksi olemme iloisia siitä, että ryhmät laativat yhteisesti tämän päätöslauselman. Toivon, arvoisa komission jäsen Nielson, että komissio toimii yhtä nopeasti kuin parlamentti tässä päätöslauselmassa. Jäsen Knollelle en toivo kiviä heittelevää ulkoministeriä."@fi5
"Monsieur le Président, je dois dire que je suis stupéfait de voir comment on peut, dans une discussion sur un tremblement de terre au Salvador, réussir à parler de soi en tant qu'officier de réserve dans l'armée allemande et soixante-huitard "positif" ainsi qu'à faire référence aux membres du mouvement de mai 68 qui lançaient des pavés. Je ne vois pas de rapport entre ces deux événements, sinon le fait que M. Knolle tient à nous raconter un peu de sa vie, ce qui peut être aussi très intéressant. D'après les descriptions de mes collègues, les événements qui se sont déroulés au Salvador sont dramatiques et nous en avons eu un bon aperçu par plusieurs orateurs. Lorsque l'on pose ici la question de l'efficacité et de la rapidité de l'aide européenne, il semble que dans le cas de cette catastrophe naturelle, l'aide d'urgence soit parvenue rapidement. Ce qui nous tracasse et qui a d'ailleurs marqué la discussion sur cette résolution et sa formulation dans notre groupe, c'est le constat que cela n'a pas toujours été le cas. Nous en appelons donc à la Commission pour que l'aide fournie sur place par l'Union européenne - qu'il s'agisse de produits, de savoir-faire, d'équipements ou de ressources humaines - n'arrive pas quand les populations se sont déjà en grande partie sorties elles-mêmes de l'embarras ou quand la catastrophe suivante survient. Cela nuit en effet à la crédibilité de l'Union européenne tant à l'intérieur que dans les relations avec ses partenaires lorsque de l'argent est mis à disposition, de l'aide est promise et que tout cela ne parvient pas ou trop tard aux intéressés en raison d'obstacles bureaucratiques. Il s'agit donc, d'une part, de garantir une aide immédiate aux plus démunis qui ont besoin de notre solidarité et, d'autre part, de prendre conscience que cette aide est vaine lorsqu'elle se perd dans des dédales bureaucratiques. Nous nous réjouissons donc que cette résolution ait été proposée par l'ensemble des groupes parlementaires. Nous espérons, Monsieur le Commissaire Nielson, que la Commission va faire preuve de la même rapidité que le Parlement pour cette résolution. Monsieur Knolle, je ne vous souhaite donc pas un ministre des Affaires extérieures lanceur de pavés."@fr6
"Signor Presidente, devo dire che mi sorprende molto che nel corso di una discussione sul terremoto che ha colpito El Salvador si giunga a parlare di se stessi, ricordando il proprio passato di ufficiale di riserva della di sessantottino “mosso da uno spirito costruttivo”, oppure si accenni ai membri del movimento del '68 che lanciavano sassi in segno di protesta. Non capisco veramente a che pro raccontare tali aneddoti; forse l’onorevole collega Knolle non può fare a meno di raccontarci parte della sua biografia che potrà forse essere interessante, ma che qui non c’entra per nulla. Stando ai resoconti dei miei colleghi la situazione nel Salvador è drammatica e gli oratori che mi hanno preceduto hanno avanzato anche diverse valide proposte su come prestare i primi soccorsi ai terremotati. Sembra che in quest’occasione possiamo ritenerci soddisfatti della prontezza con cui abbiamo reagito e, per una volta, possiamo affermare che gli aiuti forniti sono stati efficienti e tempestivi. Mi riferisco naturalmente ai primi soccorsi. Ma ciò che ci preoccupa e che ha occupato gran parte della discussione in seno al nostro gruppo sulla risoluzione e sulla sua corretta formulazione è sapere che le cose non sono andate sempre così. Per questo motivo rivolgiamo un appello alla Commissione affinché prenda opportuni provvedimenti per evitare che gli aiuti concreti, il le apparecchiature e gli uomini messi a disposizione dall’Unione europea sul luogo della catastrofe giungano a destinazione quando le persone colpite si sono già salvate da sole oppure quando sta per verificarsi un’altra catastrofe. Il fatto che l’Unione europea stanzi i fondi necessari promettendo il suo aiuto, ma che poi tali aiuti non arrivino a destinazione o arrivino troppo tardi a causa delle note lungaggini burocratiche, getta un’ombra sulla credibilità dell’Unione europea non soltanto al suo interno, ma anche nei rapporti con i . Si tratta quindi, da un lato, di garantire i primi soccorsi ai più poveri tra i poveri che dipendono completamente dalla nostra solidarietà e, dall’altro, di rendersi conto che il nostro aiuto avrà un senso e produrrà gli effetti sperati soltanto se non rimarrà impigliato in una fitta rete di cavilli e lungaggini burocratiche. Perciò siamo lieti che alla stesura della presente risoluzione abbiano partecipato più gruppi parlamentari. Commissario Nielson, auspichiamo che la Commissione operi con la medesima celerità che ha contraddistinto i lavori del Parlamento per la redazione di questa risoluzione. Infine auguro all’onorevole collega Knolle che non gli capiti mai un Ministro degli esteri intenzionato a lanciare sassi in segno di protesta come i sessantottini da lui menzionati."@it9
"Mr President, I really must say that I am quite amazed at how one can manage, in a debate about an earthquake in El Salvador, to say that one was a reserve officer in the German army and a "positive" member of the generation of 68 and to talk about stone-throwing members of the 68 Movement. I do not know what one has got to do with the other, apart perhaps from the fact that Mr Knolle felt compelled to tell us a little of his own biography, but this is perhaps not without interest either. According to the descriptions of my colleagues, the events in El Salvador are dramatic and we have heard many speakers state quite correctly that if the question being asked here is how quick and efficient our aid is, then in the case of this natural catastrophe it does actually seem to be arriving quickly, our initial assistance I mean. What concerns us, however – and what also characterised the discussion about the motion and how it should be worded in our group – is the fact that we know from experience that this has not always been the case. We call on the Commission to ensure that the aid – when the European Union helps by providing a go-get-it approach, know-how, equipment and people on the ground – does not only arrive when the people have, for the most part, already helped themselves or when the next natural catastrophe is due to be dealt with. The European Union's credibility, both internally and in its relations with its partners, is threatened when money is admittedly made available and aid is promised, but because of bureaucratic obstacles the aid either arrives far too late or not at all. On the one hand, therefore, this is about immediate help for the poorest of the poor, who need our solidarity, but on the other hand it is also about the fact that we need to bear in mind that our aid is futile if it becomes entangled in a jungle of red tape. That is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups. We hope, Commissioner Nielson, that the Commission will work just as quickly on this motion as Parliament has. As for Mr Knolle, I hope that he does not encounter any stone-throwing foreign ministers."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik sta werkelijk paf dat iemand het klaarspeelt om in het kader van een debat over een aardbeving in El Salvador zijn eigen lotgevallen als reserveofficier van de Bundeswehr en "positief lid" van de Generatie van ‘68 ter sprake te brengen, om vervolgens bij stenengooiers uit diezelfde generatie uit te komen. Ik heb geen idee wat die zaken met elkaar te maken hebben. Maar wellicht wilde de heer Knolle ons alleen iets over zijn leven vertellen, en dat is misschien ook heel interessant. Volgens de beschrijvingen van mijn collega’s is de toestand in El Salvador dramatisch, en verscheidene woordvoerders hebben de vinger op de zere plek gelegd. Het antwoord op de vraag hoe efficiënt en snel onze hulpverlening is, luidt in dit geval: snel. Tenminste voor wat betreft de eerste hulp. Maar wat ons bezighoudt, is dat dat wel eens anders is geweest, en dat heeft ook zijn stempel gedrukt op de discussie binnen onze fractie over de resolutie en haar formulering. Wij doen dan ook het volgende beroep op de Commissie: de hulp ter plekke door de Europese Unie met met met mens en machine, mag niet pas aankomen als de slachtoffers de ergste nood zelf al hebben gelenigd of als de volgende natuurramp voor de deur staat. Want de geloofwaardigheid van de Europese Unie binnen de Unie zelf en bij haar partners buiten de EU loopt gevaar als er wel gelden ter beschikking worden gesteld en hulp wordt toegezegd, maar deze door bureaucratische belemmeringen veel te laat of helemaal niet aankomen. Enerzijds staat dus de directe hulp aan de armsten der armen, die onze solidariteit zo nodig hebben, centraal. Maar anderzijds mogen we niet vergeten dat onze hulp zinloos is als die blijft steken in bureaucratische rompslomp. Daarom doet het ons deugd dat deze ontwerpresolutie door verscheidene fracties wordt gedragen. Wij zouden graag zien, commissaris Nielson, dat de Commissie dezelfde bekwame spoed in acht neemt als het Parlement dat heeft gedaan bij het opstellen van deze ontwerpresolutie. En de heer Knolle wens ik geen stenengooiende ministers van Buitenlandse Zaken toe."@nl2
". Senhor Presidente, devo admitir que fiquei deveras admirado como alguém consegue, num debate sobre o terramoto em El Salvador, estabelecer uma ligação com o seu passado enquanto oficial na reserva do exército alemão e membro da ala “positiva” da geração de 68 e falar sobre os atiradores de pedras do movimento de 68. Não sei o que uma coisa tem que ver com a outra, a não ser talvez o facto de o deputado Knolle querer dar­nos a conhecer um pouco da sua biografia, o que também não deixa de ser interessante. De acordo com os relatos dos meus colegas, a situação em El Salvador é verdadeiramente dramática e muitos dos oradores já nos deram indicações que apontam no sentido certo. Quando aqui se coloca a questão de saber o quão eficaz e rápida é a nossa ajuda, ao que parece, nesta catástrofe natural concreta ela chegou, efectivamente, com rapidez ao destino, pelo menos a ajuda de emergência. Aquilo que, no entanto, nos intriga e que marcou também o debate sobre a resolução e o seu teor no nosso grupo político é a experiência de que nem sempre assim foi. Apelamos à Comissão para que, nos casos em que a União Europeia contribui com e enviando equipamentos e pessoas para o local da catástrofe, a ajuda não chegue apenas quando as pessoas em grande parte já se auto-ajudaram ou quando está iminente uma nova catástrofe natural. Quando se disponibilizam verbas e é prometida ajuda, mas esta não chega ao destino ou chega demasiado tarde devido aos obstáculos burocráticos, é a credibilidade da União Europeia que é posta em causa, quer a nível interno, quer a nível externo nas relações com os seus parceiros. Trata­se, por um lado de conceder uma ajuda imediata aos mais pobres dos pobres, que dependem da nossa solidariedade. Por outro lado, importa também termos em mente que a nossa ajuda de nada valerá se ficar presa nas teias da burocracia. Por isso, congratulamo­nos com o facto de esta resolução ter sido proposta por todos os grupos políticos. Esperemos, Senhor Comissário Nielson, que a Comissão trabalhe com a mesma celeridade com que o Parlamento elaborou a resolução em apreço. Quanto ao senhor deputado Knolle, só espero que não tenha nenhum encontro com um ministro dos Negócios Estrangeiros que lhe atire pedras."@pt11
". Herr talman! Jag måste säga att jag är mycket förvånad över hur man i en debatt om en jordbävning i El Salvador kan få med att man varit reservofficer i Bundeswehr och ”verkligen” tillhört 68-generationen, och tala om stenkastande medlemmar av 68-rörelsen. Jag förstår inte vad det ena har med det andra att göra, utom möjligen att Knolle måste berätta lite ur sin biografi för oss, men det är ju kanske också mycket intressant. Enligt mina kollegers beskrivningar är händelserna i El Salvador dramatiska, och vi har från flera talare fått riktiga upplysningar. Om man här ställer frågan hur effektiv och snabb vår hjälp är, så tycks den ju vid denna naturkatastrof faktiskt ha kommit fram snabbt, jag menar den första hjälpen. Men det som oroar oss och som också har präglat diskussionen om resolutionen och formuleringen av den i vår grupp är erfarenheten att det inte alltid varit så. Vi vädjar till kommissionen att den hjälp som Europeiska unionen lämnar lokalt med med med utrustning och människor, inte får komma fram först när människorna till största delen har hjälpt sig själva, eller när nästa naturkatastrof står för dörren, ty det äventyrar Europeiska unionens trovärdighet både inrikes och i förbindelserna med dess partner, när pengar visserligen ställs till förfogande och man utlovar hjälp, men hjälpen på grund av byråkratiska hinder antingen inte alls kommer fram eller kommer alltför sent. Det handlar alltså å ena sidan om den direkta hjälpen för de fattigaste av de fattiga, som behöver vår solidaritet, men å andra sidan handlar det också om att vi måste komma ihåg att vår hjälp är meningslös om den fastnar i ett byråkratiskt snår. Därför gläder det oss att denna resolution skrivits av alla grupper tillsammans. Vi önskar oss, kommissionär Nielson, att kommissionen skall arbeta med samma hastighet som parlamentet i fråga om denna resolution. Jag önskar inte Knolle några stenkastande utrikesministrar."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Global E-commerce Tax based on Information Technology"5
"get it"13,5,2,1,12,12,11,7
"know how"2,12,11,7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph