Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-18-Speech-4-142"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Hr. formand, lad mig starte med at sige et par ord om den humanitære bistand til regionen. Vi er den vigtigste bidragsyder af humanitær hjælp til det nordlige Kaukasus og har i løbet af årene også været den største bidragsyder til det sydlige Kaukasus. Det er nøjagtig et år siden, jeg besøgte Nordossetien, og jeg forsøgte også at rejse ind i Tjetjenien, men de russiske myndigheder ville ikke give tilladelse af sikkerhedsmæssige årsager. Men vi er der stadig. Lige nu er vores største problem bortførelsen af de folk, der arbejdede for en af organisationerne, som vi støtter i Tjetjenien. Det har selvfølgelig vakt stor bekymring. Den umiddelbare reaktion har været at trække os ud af Tjetjenien. Men mange organisationer i Rusland har presset på for at få os til at overveje sagen og sende folk ind i landet igen. Dette stiller os som bidragsyder i et dilemma. På den ene side er vores tilstedeværelse påkrævet, og vi er glade for, at Parlamentet har forståelse for vigtigheden af, at ECHO yder en "langdistanceindsats" under disse omstændigheder. På den anden side er det ofte en for nem løsning at bede de organisationer, som vi støtter, om at udsende folk - det er de frivillige, som rejser ud. Vi må finde en balance mellem, hvad der er etisk acceptabelt som donor. På nuværende tidspunkt overvejer vi, hvorvidt vi igen skal sende folk til Tjetjenien, da der er brug for vores tilstedeværelse. Lad mig vende blikket mod Georgien et øjeblik. EU har allerede udtrykt bekymring over Den Russiske Føderations ensidige beslutning om at indføre visumpligt for georgiske statsborgere. Hele det internationale samfund, herunder Rusland, har forpligtet sig til at respektere de selvstændige staters suverænitet og territoriale integritet. At indføre speciel visumpligt eller tillade undtagelser for indbyggere i separatistiske regioner kan opfattes som støtte til legitimering af deres regime og dermed underminere Georgiens suverænitet og territoriale integritet. I tillæg til indførelsen af visumpligt har Georgien også i de sidste par måneder været stillet over for en række andre kriser i forholdet til Rusland, især med hensyn til afbrydelser i gasforsyningen, forhaling af tilbagetrækningen fra militære baser og nye datoer for diskussioner med Paris-klubben. Hvad angår Ruslands gasforsyning til Georgien, opfordrer vi til, at aktioner udelukkende baseres på kommercielle og kontraktuelle overvejelser. Jeg ønsker at understrege, at det er i Ruslands interesse at blive opfattet som en internationalt troværdig og pålidelig gasudbyder. Jeg siger dette som europæer. Vi er naturligvis bekymrede over de humanitære, sociale og økonomiske konsekvenser for det georgiske folk og for den overordnede stabilitet i Kaukasus. Rusland har ingen interesse i nye uroligheder i Kaukasus. Georgien er medlem af FN, OSCE og Europarådet og har en partnerskabs- og samarbejdsaftale med EU. Landet fortjener vores støtte. Vi opfordrer landene i regionen til at benytte OSCE samt andre relevante og fredelige midler til at løse konflikten hurtigst muligt."@da1
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, ik wil beginnen met enkele opmerkingen over de humanitaire bijstand aan deze regio. Wij zijn de allerbelangrijkste verlener van humanitaire hulp aan de noordelijke Kaukasus, en zijn jarenlang ook de belangrijkste verlener van humanitaire hulp aan de zuidelijke Kaukasus geweest. Precies een jaar geleden was ik in Noord-Ossetië en wilde ik naar Tsjetsjenië gaan, maar de Russische autoriteiten wilden dit om veiligheidsredenen niet toestaan. De situatie is nog steeds niet veranderd. Op dit moment is ons grootste probleem de ontvoering van de mensen die hebben gewerkt voor een van de organisaties die wij in Tsjetsjenië financieren. Uiteraard heeft dit tot grote bezorgdheid geleid. De eerste reactie was om ons terug te trekken uit Tsjetsjenië. Veel organisaties in Rusland hebben ons echter gevraagd dit besluit te herzien en terug te komen. Dit heeft ons als verlener van humanitaire hulp voor een dilemma geplaatst. Enerzijds is onze aanwezigheid daar nodig, en wij zijn blij dat het Parlement begrijpt dat ECHO onder deze omstandigheden op basis van een controle op afstand moet opereren. Anderzijds is het soms al te gemakkelijk voor ons om tegen de organisaties die wij financieren te zeggen dat zij erheen moeten - het zijn vrijwilligers die moeten gaan. We moeten een middenweg vinden die ethisch aanvaardbaar is voor ons als donor. Op dit moment bekijken we of we wel of niet terug moeten naar Tsjetsjenië, omdat we daar nodig zijn. Nu wil ik het hebben over Georgië. De EU heeft al uiting gegeven aan haar bezorgdheid over het unilaterale besluit van de Russische Federatie om een visumplicht in te voeren voor Georgische burgers. De gehele internationale gemeenschap, met inbegrip van Rusland, heeft zich ertoe verbonden de soevereiniteit en de territoriale onschendbaarheid van de onafhankelijke staten te steunen. De invoering van een speciale visumregeling of vrijstellingsbepalingen voor inwoners van separatistische regio’s kan een steun impliceren voor de legitimiteit van hun regimes en de soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid van Georgië ondermijnen. Naast de invoering van de visumplicht heeft Georgië de afgelopen maanden een aantal andere crises in zijn betrekkingen met Rusland gekend, in het bijzonder de onderbrekingen van de gastoevoer, het tempo waarin de terugtrekking van militaire bases plaatsvindt en de herziening van de planning voor discussies met de Club van Parijs. Wat betreft de Russische gasleveranties aan Georgië dringen wij erop aan dat alle maatregelen uitsluitend op basis van commerciële en contractuele overwegingen worden genomen. Ik wil benadrukken dat het in het belang van Rusland is om beschouwd te worden als een internationaal geloofwaardige en betrouwbare gasleverancier. Dat zeg ik als Europeaan. Natuurlijk zijn wij bezorgd over de humanitaire, sociale en economische gevolgen voor het Georgische volk, alsook over de algehele stabiliteit in de Kaukasus. Ook Rusland heeft geen belang bij een toenemende instabiliteit in de Kaukasus. Georgië is lid van de VN, de OVSE en de Raad van Europa en heeft een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de EU. Georgië verdient onze steun. Wij dringen er bij de landen van de regio op aan om via de mechanismen van de OVSE en via alle andere geschikte en vreedzame instrumenten het geschil snel op te lossen."@nl2
lpv:translated text
"Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord om humanitärt bistånd till denna region. Vi är den största givaren av humanitärt bistånd till norra Kaukasus, och i flera år har vi även varit den största givaren av humanitärt bistånd till södra Kaukasus-området. För precis ett år sedan var jag i norra Ossetien och försökte ta mig in i Tjetjenien, men de ryska myndigheterna tillät inte detta på grund av säkerhetsskäl. Men vi är fortfarande där. Just nu är vårt största problem kidnappningen av de män som arbetade för en av de organisationer som vi finansierar i Tjetjenien. Detta har naturligtvis orsakat stor oro. Den första reaktionen var att lämna Tjetjenien. Men många organisationer i Ryssland har bett oss att ändra vårt beslut och återvända. Som humanitär biståndsgivare hamnar vi i ett dilemma. Å ena sidan behövs vi där, och vi är mycket tacksamma för att parlamentet förstår att ECHO behöver arbeta med hjälp av ”fjärrstyrning” under dessa omständigheter. Å andra sidan är det ibland lite för enkelt för oss att säga till de organisationer som vi finansierar att de skall åka dit – det är den frivilliga personalen som måste åka. Vi måste, som bidragsgivare, hitta en balans som är etiskt godtagbar. För tillfället överväger vi på nytt om vi skall åka tillbaka till Tjetjenien eller inte, eftersom vi behövs där. Låt mig övergå till Georgien. EU har redan uttryckt stor oro över Ryska federationens ensidiga beslut att införa viseringstvång för georgiska medborgare. Hela det internationella samfundet, inklusive Ryssland, har åtagit sig att stödja de oberoende staternas suveränitet och territoriella okränkbarhet. Att tillämpa ett särskilt viseringssystem eller tillåta undantag för invånarna i utbrytarregioner skulle kunna tolkas som stöd för deras regimers legitimitet och en underminering av Georgiens suveränitet och territoriella okränkbarhet. Utöver införandet av viseringstvång har Georgien stött på ett antal andra svårigheter i sina förbindelser med Ryssland under de senaste månaderna. Detta gäller i synnerhet avbrott i gasleveranserna, takten med vilken militära baser utryms och ändring av planerna för samtal med Parisklubben. I fråga om de ryska gasleveranserna till Georgien uppmanar vi till att alla insatser grundas enbart på handelsmässiga och kontraktsmässiga överväganden. Jag vill betona att det är i Rysslands intresse att ses som en internationellt trovärdig och pålitlig gasleverantör. Detta säger jag som europé. Vi är naturligtvis oroade över de humanitära, sociala och ekonomiska konsekvenserna för Georgiens befolkning, samt den allmänna stabiliteten i Kaukasus. Inte heller Ryssland har något att vinna på en ökad instabilitet i Kaukasus. Georgien är medlem i FN, OSSE och Europarådet, och det har ett partnerskaps- och samarbetsavtal med EU. Landet förtjänar vårt stöd. Vi uppmanar staterna i regionen att använda OSSE:s mekanismer, samt alla andra lämpliga fredliga medel för att snarast lösa denna dispyt."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa puheenvuoroni sanomalla muutaman sanan tälle alueelle suunnattavasta humanitaarisesta avusta. Olemme suurin yksittäinen taho, joka antaa humanitaarista apua Pohjois-Kaukasialle, ja vuosien kuluessa olemme myös toimineet suurimpana humanitaarisen avun antajana Etelä-Kaukasian alueelle. Tasan vuosi sitten vierailin Pohjois-Ossetiassa, ja yritin päästä Tšetšeniaan, mutta Venäjän viranomaiset eivät sallineet vierailuani turvallisuussyistä. Mutta me toimimme siellä edelleen. Suurin ongelmamme on tällä hetkellä niiden miesten sieppaus, jotka työskentelivät yhdelle järjestöistä, joiden toimintaa rahoitamme Tšetšeniassa. Tämä on tietenkin synnyttänyt suurta huolta. Välitön reaktio oli vetäytyä Tšetšeniasta. Monet Venäjällä toimivat järjestöt ovat kuitenkin kehottaneet meitä harkitsemaan asiaa ja palaamaan takaisin. Humanitaarisen avun antajana tilanne asettaa meidät vaikean pulman eteen. Yhtäältä meidän pitäisi olla paikan päällä, ja olemme hyvin mielissämme siitä, että parlamentti ymmärtää, että ECHOn pitää näissä oloissa työskennellä "kauko-ohjaustoiminnan" pohjalta. Toisaalta meidän kannaltamme on joskus hieman liian helppoa sanoa järjestöille, että saavumme paikalle, koska rahoitamme toimia ja että vapaaehtoisten työntekijöiden pitää lähteä. Meidän täytyy löytää tasapaino, joka on lahjoittajan kannalta eettisesti hyväksyttävä. Tällä hetkellä pohdimme, palatako vai eikö palata takaisin Tšetšeniaan, koska meitä tarvitaan siellä. Saanen nyt puhua Georgiasta. EU on jo ilmaissut syvän huolensa Venäjän federaation Georgian kansalaisiin kohdistamasta yksipuolisesta päätöksestä ottaa käyttöön viisumivaatimukset. Koko kansainvälinen yhteisö, Venäjä mukaan luettuna, on sitoutunut tukemaan itsenäisten valtioiden suvereniteettia ja alueellista yhtenäisyyttä. Erityisten viisumimenettelyjen soveltaminen tai vapauksien myöntäminen Georgiasta irtautuneiden alueiden asukkaille saattaisi merkitä näiden alueiden hallintojen legitimiteetin tukemista ja Georgian suvereniteetin ja alueellisen yhtenäisyyden horjuttamista. Viisumivaatimusten käyttöönoton lisäksi Georgia on viime kuukausina joutunut kohtaamaan monia muita sen Venäjän-suhteisiin liittyviä kriisejä, jotka koskevat erityisesti kaasun toimituksen keskeyttämistä, sotilastukikohtien vetäytymisvauhtia ja Pariisin klubin kanssa käytävien keskustelujen aikataulun laatimista. Venäjän kaasun toimituksesta Georgiaan vaadimme, että kaikki toimet pohjautuvat yksinomaan kaupallisiin ja sopimuksia koskeviin huomioihin. Haluan painottaa, että on Venäjän etujen mukaista, että sitä pidetään kansainvälisesti uskottavana ja luotettavana kaasun toimittajana. Sanon tämän eurooppalaisena. Olemme tietenkin huolissamme humanitaaristen, sosiaalisten ja taloudellisten seurausten vaikutuksesta Georgian kansaan samoin kuin koko Kaukasian vakaudesta kaiken kaikkiaan. Venäjällä ei mitään hyötyä siitä, että epävakaisuus Kaukasian alueella kasvaa. Georgia on YK:n, OECD:n ja Euroopan neuvoston jäsen, ja sillä on kumppanuus- ja yhteistyösopimus EU:n kanssa. Se ansaitsee tukemme. Pyydämme alueen valtioita käyttämään OECD:n mekanismeja sekä mitä tahansa muita rauhanomaisia keinoja tämän kiistan pikaiseksi ratkaisemiseksi."@fi5
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτήν την περιοχή. Είμαστε ο σημαντικότερος παροχέας ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια περιοχή του Καυκάσου και, κατά καιρούς, έχουμε επίσης υπάρξει ο κυριότερος παροχέας ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια περιοχή του Καυκάσου. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο βρέθηκα στην περιοχή της Βόρειας Οσετίας και προσπάθησα να περάσω στην Τσετσενία, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν το επέτρεψαν για λόγους ασφαλείας. Εμείς, ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε εκεί. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι η απαγωγή των ανδρών που εργάζονταν για μία από τις οργανώσεις που χρηματοδοτούμε στην Τσετσενία. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Η άμεση αντίδρασή μας ήταν να αποχωρήσουμε από την Τσετσενία. Ωστόσο, πολλές οργανώσεις στη Ρωσία μας έχουν ζητήσει να επανεξετάσουμε την απόφασή μας και να επιστρέψουμε. Ως παροχείς ανθρωπιστικής βοήθειας βρισκόμαστε σε δίλημμα. Από τη μία πλευρά, πρέπει να είμαστε εκεί, και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που το Κοινοβούλιο κατανοεί την ανάγκη λειτουργίας της ECHO στο πλαίσιο μιας “επιχείρησης ελέγχου από απόσταση” υπό τις παρούσες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες φορές είναι ίσως υπερβολικά εύκολο για εμάς να λέμε στις οργανώσεις που χρηματοδοτούμε να πάνε εκεί - το εθελοντικό προσωπικό είναι εκείνο που πρέπει να πάει. Πρέπει να βρούμε μία ισορροπία που να είναι ηθικά αποδεκτή από εμάς ως χορηγούς. Επί του παρόντος, επανεξετάζουμε την απόφασή μας να επιστρέψουμε ή όχι στην Τσετσενία, εφόσον μας χρειάζονται. Ας στραφώ τώρα στην περιοχή της Γεωργίας. Η ΕΕ έχει ήδη εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τη μονομερή απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να απαιτεί βίζα από τους κατοίκους της Γεωργίας. Το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, έχει δεσμευτεί ότι θα σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των ανεξάρτητων κρατών. Η εφαρμογή ειδικού καθεστώτος βίζας ή η εφαρμογή εξαιρέσεων για τους κατοίκους των αποσχιστικών περιφερειών μπορεί να υποδηλώνει υποστήριξη της νομιμότητας των καθεστώτων αυτών και να υπονομεύει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Παράλληλα με το καθεστώς βίζας, η Γεωργία έχει αντιμετωπίσει αρκετές άλλες κρίσεις στις σχέσεις της με τη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου, το ρυθμό απόσυρσης των στρατιωτικών βάσεων από το έδαφός της και τη μετάθεση των συνομιλιών με τη Λέσχη των Παρισίων. Όσον αφορά την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γεωργία, ζητούμε όλες οι ενέργειες να βασίζονται αποκλειστικά σε εμπορικές και συμβατικές προτεραιότητες. Θέλω να τονίσω ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να θεωρηθεί ως ένας διεθνώς αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου. Το λέω αυτό ως Ευρωπαίος. Φυσικά, ανησυχούμε και για τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που υφίστανται οι κάτοικοι της Γεωργίας, καθώς και για τη γενικότερη σταθερότητα στην περιοχή του Καυκάσου. Ούτε η Ρωσία έχει συμφέρον από την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Η Γεωργία είναι μέλος του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει συνάψει συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την ΕΕ. Δικαιούται την υποστήριξή μας. Καλούμε τα κράτη της περιοχής να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς του ΟΑΣΕ, καθώς και κάθε άλλο κατάλληλο ειρηνικό μέσο, για να επιλυθεί γρήγορα αυτή η διαμάχη."@el8,8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – Mr President, I wish to begin by saying a few words about humanitarian assistance to this region. We are the single most important provider of humanitarian assistance to the northern Caucasus and, over the years, we have also been the main provider of humanitarian assistance to the southern Caucasus region. A year ago exactly I was in North Ossetia and I tried to get into Chechnya but the Russian authorities would not allow this for security reasons. But we are still there. Right now our biggest problem is the abduction of the men who worked for one of the organisations we are funding in Chechnya. This, of course, has caused a great deal of concern. The immediate reaction was to withdraw from Chechnya. However, many organisations in Russia have urged us to reconsider this and to come back. As a humanitarian provider this puts us in a dilemma. On the one hand, we need to be there, and we are very pleased that Parliament understands the need for ECHO to operate on the basis of a "remote control operation" in these circumstances. On the other hand, sometimes it is a little too easy for us to tell the organisations we are funding to go there – it is the voluntary staff who have to go. We have to find a balance that is ethically acceptable as a donor. At the moment we are reconsidering whether or not to go back to Chechnya, as we are needed there. Let me turn to Georgia. The EU has already expressed serious concern over the Russian Federation's unilateral decision to introduce visa requirements for Georgian citizens. The entire international community, including Russia, is committed to supporting the sovereignty and territorial integrity of the independent states. Applying a special visa regime or allowing exemptions for the inhabitants of secessionist regions could imply support for the legitimacy of their regimes and undermine Georgia's sovereignty and territorial integrity. In addition to the introduction of visa requirements, Georgia has faced a number of other crises in its relations with Russia in recent months, in particular, over interruptions in gas supplies, the pace of withdrawal of military bases and rescheduling discussions with the Paris Club. Concerning Russian gas supplies to Georgia, we urge that all actions are based exclusively on commercial and contractual considerations. I want to stress that it is in Russia's interests to be seen as an internationally credible and reliable gas supplier. I say this as a European. We are naturally concerned about the humanitarian, social and economic consequences for the Georgian people, as well as the overall stability in the Caucasus. Russia too has no interest in seeing increased instability in the Caucasus. Georgia is a member of the UN, the OSCE and the Council of Europe and it has a partnership and cooperation agreement with the EU. It deserves our support. We call upon the states of the region to use the mechanisms of the OSCE, as well as any other appropriate peaceful instruments, to resolve that dispute quickly."@lv10,10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12,11
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12,11
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτήν την περιοχή. Είμαστε ο σημαντικότερος παροχέας ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια περιοχή του Καυκάσου και, κατά καιρούς, έχουμε επίσης υπάρξει ο κυριότερος παροχέας ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια περιοχή του Καυκάσου. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο βρέθηκα στην περιοχή της Βόρειας Οσετίας και προσπάθησα να περάσω στην Τσετσενία, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν το επέτρεψαν για λόγους ασφαλείας. Εμείς, ωστόσο, εξακολουθούμε να είμαστε εκεί. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι η απαγωγή των ανδρών που εργάζονταν για μία από τις οργανώσεις που χρηματοδοτούμε στην Τσετσενία. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Η άμεση αντίδρασή μας ήταν να αποχωρήσουμε από την Τσετσενία. Ωστόσο, πολλές οργανώσεις στη Ρωσία μας έχουν ζητήσει να επανεξετάσουμε την απόφασή μας και να επιστρέψουμε. Ως παροχείς ανθρωπιστικής βοήθειας βρισκόμαστε σε δίλημμα. Από τη μία πλευρά, πρέπει να είμαστε εκεί, και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που το Κοινοβούλιο κατανοεί την ανάγκη λειτουργίας της ECHO στο πλαίσιο μιας “επιχείρησης ελέγχου από απόσταση” υπό τις παρούσες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες φορές είναι ίσως υπερβολικά εύκολο για εμάς να λέμε στις οργανώσεις που χρηματοδοτούμε να πάνε εκεί - το εθελοντικό προσωπικό είναι εκείνο που πρέπει να πάει. Πρέπει να βρούμε μία ισορροπία που να είναι ηθικά αποδεκτή από εμάς ως χορηγούς. Επί του παρόντος, επανεξετάζουμε την απόφασή μας να επιστρέψουμε ή όχι στην Τσετσενία, εφόσον μας χρειάζονται. Ας στραφώ τώρα στην περιοχή της Γεωργίας. Η ΕΕ έχει ήδη εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τη μονομερή απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να απαιτεί βίζα από τους κατοίκους της Γεωργίας. Το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, έχει δεσμευτεί ότι θα σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των ανεξάρτητων κρατών. Η εφαρμογή ειδικού καθεστώτος βίζας ή η εφαρμογή εξαιρέσεων για τους κατοίκους των αποσχιστικών περιφερειών μπορεί να υποδηλώνει υποστήριξη της νομιμότητας των καθεστώτων αυτών και να υπονομεύει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας. Παράλληλα με το καθεστώς βίζας, η Γεωργία έχει αντιμετωπίσει αρκετές άλλες κρίσεις στις σχέσεις της με τη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου, το ρυθμό απόσυρσης των στρατιωτικών βάσεων από το έδαφός της και τη μετάθεση των συνομιλιών με τη Λέσχη των Παρισίων. Όσον αφορά την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γεωργία, ζητούμε όλες οι ενέργειες να βασίζονται αποκλειστικά σε εμπορικές και συμβατικές προτεραιότητες. Θέλω να τονίσω ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να θεωρηθεί ως ένας διεθνώς αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου. Το λέω αυτό ως Ευρωπαίος. Φυσικά, ανησυχούμε και για τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που υφίστανται οι κάτοικοι της Γεωργίας, καθώς και για τη γενικότερη σταθερότητα στην περιοχή του Καυκάσου. Ούτε η Ρωσία έχει συμφέρον από την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Η Γεωργία είναι μέλος του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει συνάψει συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την ΕΕ. Δικαιούται την υποστήριξή μας. Καλούμε τα κράτη της περιοχής να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς του ΟΑΣΕ, καθώς και κάθε άλλο κατάλληλο ειρηνικό μέσο, για να επιλυθεί γρήγορα αυτή η διαμάχη."@el8,8
lpv:translated text
". – Mr President, I wish to begin by saying a few words about humanitarian assistance to this region. We are the single most important provider of humanitarian assistance to the northern Caucasus and, over the years, we have also been the main provider of humanitarian assistance to the southern Caucasus region. A year ago exactly I was in North Ossetia and I tried to get into Chechnya but the Russian authorities would not allow this for security reasons. But we are still there. Right now our biggest problem is the abduction of the men who worked for one of the organisations we are funding in Chechnya. This, of course, has caused a great deal of concern. The immediate reaction was to withdraw from Chechnya. However, many organisations in Russia have urged us to reconsider this and to come back. As a humanitarian provider this puts us in a dilemma. On the one hand, we need to be there, and we are very pleased that Parliament understands the need for ECHO to operate on the basis of a "remote control operation" in these circumstances. On the other hand, sometimes it is a little too easy for us to tell the organisations we are funding to go there – it is the voluntary staff who have to go. We have to find a balance that is ethically acceptable as a donor. At the moment we are reconsidering whether or not to go back to Chechnya, as we are needed there. Let me turn to Georgia. The EU has already expressed serious concern over the Russian Federation's unilateral decision to introduce visa requirements for Georgian citizens. The entire international community, including Russia, is committed to supporting the sovereignty and territorial integrity of the independent states. Applying a special visa regime or allowing exemptions for the inhabitants of secessionist regions could imply support for the legitimacy of their regimes and undermine Georgia's sovereignty and territorial integrity. In addition to the introduction of visa requirements, Georgia has faced a number of other crises in its relations with Russia in recent months, in particular, over interruptions in gas supplies, the pace of withdrawal of military bases and rescheduling discussions with the Paris Club. Concerning Russian gas supplies to Georgia, we urge that all actions are based exclusively on commercial and contractual considerations. I want to stress that it is in Russia's interests to be seen as an internationally credible and reliable gas supplier. I say this as a European. We are naturally concerned about the humanitarian, social and economic consequences for the Georgian people, as well as the overall stability in the Caucasus. Russia too has no interest in seeing increased instability in the Caucasus. Georgia is a member of the UN, the OSCE and the Council of Europe and it has a partnership and cooperation agreement with the EU. It deserves our support. We call upon the states of the region to use the mechanisms of the OSCE, as well as any other appropriate peaceful instruments, to resolve that dispute quickly."@lv10,10
lpv:translated text
". Herr Präsident, zunächst einige Worte über die humanitäre Hilfe für diese Region. Wir sind der wichtigste Einzelgeber auf dem Gebiet der humanitären Hilfe für den Nordkaukasus, und im Laufe der Jahre wurden wir auch zum Hauptgeber humanitärer Hilfe für die südliche Kaukasusregion. Genau vor einem Jahr war ich in Nordossetien und versuchte, nach Tschetschenien zu gelangen, aber die russischen Behörden haben das aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. Doch wir sind noch immer dort. Unser größtes Problem ist derzeit die Entführung der Leute, die für eine der von uns finanzierten Organisationen in Tschetschenien arbeiten. Das hat natürlich große Besorgnis hervorgerufen. Die unmittelbare Reaktion war der Rückzug aus Tschetschenien. Jedoch haben uns viele Organisationen in Russland eindringlich gebeten, diesen Schritt zu überdenken und zurückzukommen. Als Leister humanitärer Hilfe stehen wir vor einem Dilemma. Einerseits müssen wir dort sein, und wir sind sehr froh darüber, dass das Parlament Verständnis für die Notwendigkeit aufbringt, ECHO unter diesen Umständen „ferngesteuert“ arbeiten zu lassen. Andererseits machen wir es uns mitunter zu leicht, wenn wir den Organisationen sagen, wir finanzieren die Entsendung es sind die Freiwilligen, die gehen müssen. Wir müssen einen Mittelweg finden, der für uns als Geber ethisch akzeptabel ist. Im Augenblick denken wir erneut darüber nach, ob wir nach Tschetschenien zurückgehen oder nicht, denn wir werden dort gebraucht. Nun zu Georgien. Die EU hat bereits ihre ernsten Bedenken über die einseitige Entscheidung der Russischen Föderation zur Einführung des Visumzwangs für georgische Bürger geäußert. Die gesamte internationale Gemeinschaft, einschließlich Russlands, ist verpflichtet, die Souveränität und territoriale Integrität der unabhängigen Staaten zu unterstützen. Die Anwendung eines besonderen Visumregimes oder die Zulassung von Ausnahmen für Bewohner abtrünniger Regionen könnte die Bejahung der Rechtmäßigkeit ihrer Regimes bedeuten und die Souveränität und territoriale Integrität Georgiens untergraben. Abgesehen von der Einführung des Visumzwangs hat es in den Beziehungen Georgiens mit Russland in den letzten Monaten eine Reihe weiterer Krisen gegeben, insbesondere im Zusammenhang mit Unterbrechungen in den Gaslieferungen, mit der Geschwindigkeit des Abzugs von Militärbasen und Umschuldungsdiskussionen mit dem Pariser Club. Was die russischen Erdgaslieferungen an Georgien betrifft, so drängen wir darauf, dass alle Aktionen ausschließlich auf kommerziellen und vertraglichen Erwägungen beruhen. Ich möchte betonen, dass es im Interesse Russlands ist, als ein international glaubwürdiger und verlässlicher Erdgaslieferant angesehen zu werden. Das sage ich als Europäer. Wir sind natürlich über die humanitären, sozialen und wirtschaftlichen Folgen für das georgische Volk wie auch im Hinblick auf die gesamte Stabilität im Kaukasus beunruhigt. Auch Russland hat kein Interesse an einer wachsenden Instabilität im Kaukasus. Georgien ist Mitglied der UNO, der OSZE und des Europarats und hat ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der EU. Es verdient unsere Unterstützung. Wir rufen die Staaten der Region auf, die Mechanismen der OSZE ebenso wie alle anderen geeigneten friedlichen Instrumente zu nutzen, um diesen Streit schnell zu lösen."@de7
lpv:translated text
"(EN) Señor Presidente, quiero comenzar diciendo unas palabras sobre la ayuda humanitaria a esta región. Somos el principal proveedor de ayuda humanitaria a la región del norte del Cáucaso y, durante años, hemos sido también el principal proveedor de ayuda humanitaria a la región del sur del Cáucaso. Hace justamente un año me encontraba en Osetia del Norte e intentaba entrar en Chechenia, pero las autoridades rusas no me lo permitieron por razones de seguridad: Pero aún estamos allí. En este momento, nuestro principal problema es el secuestro de las personas que trabajaron para una de las organizaciones que fundamos en Chechenia. Esto, lógicamente, ha causado una gran preocupación. La reacción inmediata fue retirarnos de Chechenia. Sin embargo, muchas organizaciones rusas nos han instado a reconsiderar esta decisión y a volver. En nuestra condición de donante de ayuda humanitaria, esto nos sitúa ante un dilema, Por un lado, tenemos que estar allí, y nos complace especialmente que el Parlamento entienda la necesidad de que la ECHO funcione sobre la base de una “operación de control remoto” en estas circunstancias. Por otro lado, a veces para nosotros es demasiado fácil decir a las organizaciones que estamos constituyendo que vayan allí; es el personal voluntario el que tiene que ir. Tenemos que encontrar un equilibrio que sea éticamente aceptable para nuestra condición de donantes. Por el momento, estamos replanteándonos la posibilidad de volver o no a Chechenia, pues allí nos necesitan. Permítanme pasar a la cuestión de Georgia. La UE ya ha expresado su profunda preocupación por la decisión unilateral de la Federación Rusa de exigir visado a los ciudadanos georgianos. Toda la comunidad internacional, incluida Rusia, se ha comprometido a apoyar la soberanía y la integridad territorial de los estados independientes. La aplicación de un régimen de visado especial o el establecimiento de excepciones para los habitantes de regiones secesionistas podría implicar un apoyo a la legitimidad de sus regímenes y socavarían la soberanía de Georgia y su integridad territorial. Además de la aplicación de la concesión de visados, Georgia ha tenido que hacer frente a diversas crisis en sus relaciones con Rusia en los últimos meses, en particular relativas a las suspensiones del suministro de gas, el ritmo del desalojo de las bases militares y los debates sobre la renegociación con el Club de París. En lo relativo al suministro de gas a Georgia, instamos a que todas las acciones se basen en consideraciones de carácter estrictamente comercial y contractual. Quiero subrayar que a Rusia le interesa ser vista como un suministrador de gas serio y fiable a nivel internacional. Y esto lo digo como europeo. Lógicamente, nos preocupan las consecuencias humanitarias, sociales y económicas para el pueblo georgiano, así como la estabilidad general en el Cáucaso. Tampoco Rusia está interesada en asistir a un aumento de la inestabilidad en el Cáucaso. Georgia es un estado miembro de la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa y ha suscrito un acuerdo de asociación y cooperación con la UE. Merece nuestro apoyo. Invitamos a los estados de la región a emplear los mecanismos de la OSCE, así como otros instrumentos pacíficos apropiados, para resolver rápidamente este conflicto."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – Mr President, I wish to begin by saying a few words about humanitarian assistance to this region. We are the single most important provider of humanitarian assistance to the northern Caucasus and, over the years, we have also been the main provider of humanitarian assistance to the southern Caucasus region. A year ago exactly I was in North Ossetia and I tried to get into Chechnya but the Russian authorities would not allow this for security reasons. But we are still there. Right now our biggest problem is the abduction of the men who worked for one of the organisations we are funding in Chechnya. This, of course, has caused a great deal of concern. The immediate reaction was to withdraw from Chechnya. However, many organisations in Russia have urged us to reconsider this and to come back. As a humanitarian provider this puts us in a dilemma. On the one hand, we need to be there, and we are very pleased that Parliament understands the need for ECHO to operate on the basis of a "remote control operation" in these circumstances. On the other hand, sometimes it is a little too easy for us to tell the organisations we are funding to go there – it is the voluntary staff who have to go. We have to find a balance that is ethically acceptable as a donor. At the moment we are reconsidering whether or not to go back to Chechnya, as we are needed there. Let me turn to Georgia. The EU has already expressed serious concern over the Russian Federation's unilateral decision to introduce visa requirements for Georgian citizens. The entire international community, including Russia, is committed to supporting the sovereignty and territorial integrity of the independent states. Applying a special visa regime or allowing exemptions for the inhabitants of secessionist regions could imply support for the legitimacy of their regimes and undermine Georgia's sovereignty and territorial integrity. In addition to the introduction of visa requirements, Georgia has faced a number of other crises in its relations with Russia in recent months, in particular, over interruptions in gas supplies, the pace of withdrawal of military bases and rescheduling discussions with the Paris Club. Concerning Russian gas supplies to Georgia, we urge that all actions are based exclusively on commercial and contractual considerations. I want to stress that it is in Russia's interests to be seen as an internationally credible and reliable gas supplier. I say this as a European. We are naturally concerned about the humanitarian, social and economic consequences for the Georgian people, as well as the overall stability in the Caucasus. Russia too has no interest in seeing increased instability in the Caucasus. Georgia is a member of the UN, the OSCE and the Council of Europe and it has a partnership and cooperation agreement with the EU. It deserves our support. We call upon the states of the region to use the mechanisms of the OSCE, as well as any other appropriate peaceful instruments, to resolve that dispute quickly."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12,11
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12,11
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12,11
lpv:translated text
"Signor Presidente, vorrei iniziare con alcune osservazioni sull'assistenza umanitaria in questa regione. L'Unione europea è il maggior fornitore di assistenza umanitaria al Caucaso settentrionale e, nel corso degli anni, lo è stata anche per il Caucaso meridionale. Esattamente un anno fa mi trovavo nell'Ossezia settentrionale e stavo cercando di entrare in Cecenia; le autorità russe però non me lo hanno permesso per motivi di sicurezza. Malgrado ciò siamo ancora presenti in quella regione. Attualmente il nostro problema più grave è il rapimento di alcuni operatori di una delle organizzazioni che stiamo finanziando in Cecenia; questo fatto ha causato naturalmente grande preoccupazione. Il primo impulso è stato quello di ritirarsi dalla Cecenia, ma in Russia numerose organizzazioni ci hanno esortato a riconsiderare la questione e a far ritorno laggiù. Come fornitori di aiuti umanitari ci troviamo quindi di fronte a un dilemma. Da un lato, c'è bisogno della nostra presenza sul luogo e siamo veramente lieti che il Parlamento comprenda la necessità che in tali circostanze ECHO effettui una "operazione a distanza"; dall'altro, talvolta per noi è un po' troppo facile dire alle organizzazioni che finanziamo di partire per queste regioni, poiché in fin dei conti è il personale volontario che deve recarsi nelle zone a rischio. Dobbiamo quindi trovare una posizione di equilibrio che, nella nostra qualità di donatori, risulti accettabile. Dal momento che la nostra opera in Cecenia è necessaria, stiamo attualmente considerando se far ritorno nella regione oppure no. Passiamo ora alla Georgia. L'Unione europea ha già espresso profonda preoccupazione per la decisione, presa unilateralmente dalla Federazione russa, di richiedere il visto ai cittadini georgiani. L'intera comunità internazionale, Russia compresa, si è impegnata a sostenere la sovranità e l'integrità territoriale degli Stati indipendenti. L'imposizione di un regime speciale di visti o l'introduzione di esenzioni per gli abitanti di regioni secessioniste sono provvedimenti che sembrerebbero implicare un sostegno alla legittimità dei regimi di queste ultime, attentando così alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia. Oltre al regime dei visti, la Georgia ha dovuto affrontare negli ultimi mesi una serie di altre crisi nei suoi rapporti con la Russia, soprattutto per ciò che riguarda le interruzioni nelle forniture di gas, il ritiro dalle basi militari e la ridefinizione delle discussioni con il Club di Parigi. In merito alle forniture di gas russo alla Georgia, invitiamo le parti in causa a basare la propria azione esclusivamente su considerazioni commerciali e contrattuali. Vorrei sottolineare che è nell'interesse stesso della Russia venire considerata un fornitore di gas credibile ed affidabile a livello internazionale - sono considerazioni che faccio da europeo. Naturalmente siamo preoccupati per le conseguenze umanitarie, sociali ed economiche che tale situazione potrebbe avere per il popolo georgiano, nonché per la generale stabilità della regione del Caucaso; neppure la Russia ha alcun interesse nell’aggravarsi dell'instabilità nel Caucaso. La Georgia fa parte delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, e ha sottoscritto un accordo di partenariato e collaborazione con l'Unione europea: merita quindi il nostro sostegno. Esortiamo gli Stati della regione a usare i meccanismi disposti dall'OSCE e ogni altro mezzo pacifico per risolvere velocemente l'attuale controversia."@it9
lpv:translated text
"( ) Senhor Presidente, gostaria de começar por referir brevemente a ajuda humanitária prestada à região. Somos os fornecedores mais importantes de ajuda humanitária ao Cáucaso do Norte e, ao longo dos anos, tornámo-nos igualmente o principal fornecer de ajuda humanitária à região do Cáucaso do Sul. Há exactamente um ano encontrava-me na Ossécia do Norte e tentei entrar na Chechénia mas as autoridades russas não o permitiram por razões de segurança. Mas mantivemos a nossa presença. Neste momento, o nosso maior problema é o sequestro dos homens que se encontravam a trabalhar numa das organizações que estávamos a instalar na Chechénia. O facto causou, naturalmente, uma grande preocupação. A reacção imediata foi a retirada da Chechénia. Porém, foram numerosas as organizações que apelaram no sentido de reconsiderarmos a decisão. Enquanto fornecedores de ajuda humanitária somos confrontados com um dilema. Por um lado, devemos manter-nos lá, e congratulamo-nos com o facto de o Parlamento concordar com a necessidade de a ECHO funcionar com base em operações de "controlo remoto", nas actuais circunstâncias. Por outro lado, às vezes é demasiado fácil dizer às organizações que financiamos que se desloquem ao local – é ao pessoal em regime de voluntariado que cabe fazê-lo. Devemos encontrar um equilíbrio que seja eticamente aceitável enquanto dadores. Estamos, neste momento, a reconsiderar se devemos, ou não, regressar à Chechénia, uma vez que a nossa presença é solicitada. Gostaria agora de me referir à Geórgia. A União Europeia expressou já grande preocupação a respeito da decisão unilateral da Federação Russa de introduzir a obrigatoriedade de visto no que respeita aos cidadãos da Geórgia. A comunidade internacional no seu conjunto, incluindo a Rússia, está empenhada no apoio à soberania e à integridade territorial dos Estados independentes. A aplicação de um regime especial de vistos ou a sua dispensa no que toca aos habitantes de regiões secessionistas poderia implicar um apoio à legitimidade dos regimes e enfraquecer a soberania e a integridade territorial da Geórgia. Além da introdução da obrigatoriedade de visto, a Geórgia tem enfrentado, nos últimos meses, diversas crises nas suas relações com a Rússia, em particular, no que respeita a interrupções no abastecimento de gás, ao ritmo da retirada de bases militares e à calendarização das discussões no âmbito do Clube de Paris. No que respeita ao fornecimento de gás à Geórgia, apelamos no sentido de todas as acções se basearem exclusivamente em considerações comerciais e contratuais. Gostaria de sublinhar que só pode reverter a favor da Rússia o facto de ser vista como um fornecedor de gás credível e seguro em termos internacionais. É enquanto Europeu que o digo. Estamos, obviamente, preocupados com as consequências a nível humanitário, social e económico para o povo da Geórgia, bem como com a estabilidade no Cáucaso em geral. A Rússia também não tem interesse em ver aumentar a instabilidade no Cáucaso. A Geórgia é membro da ONU, da OSCE e do Conselho da Europa e tem um acordo de parceria e cooperação com a UE. Merece o nosso apoio. Instamos os Estados da região a usar os mecanismos da OSCE, bem como outros instrumentos apropriados de carácter pacífico no sentido de resolver rapidamente o conflito."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais commencer par dire quelques mots sur l'aide humanitaire à cette région. Nous sommes le plus grand fournisseur d'aide humanitaire au nord du Caucase et, depuis des années, nous sommes également le principal fournisseur d'aide humanitaire dans le sud du Caucase. Il y a juste un an, j'étais en Ossétie du Nord et j'ai essayé de pénétrer en Tchétchénie. Mais les autorités russes ne l'ont pas permis pour des raisons de sécurité. Pourtant, nous sommes toujours là. Pour l'heure, notre principal problème est l'enlèvement des personnes qui travaillaient pour l'une des organisations que nous finançons en Tchétchénie. Cet événement a bien entendu soulevé de nombreuses préoccupations. La réaction immédiate a été de se retirer de Tchétchénie. Toutefois, de nombreuses organisations présentes en Russie nous ont exhortés à reconsidérer cette décision et de revenir. En tant que fournisseur d'aide humanitaire, cela nous place face à un dilemme. D'un côté, nous devons être là et nous sommes très heureux que le Parlement comprenne qu'en les circonstances, il est nécessaire pour ECHO d'agir sur la base d'une "opération commandée à distance". De l'autre côté, il est parfois par trop facile pour nous de dire aux organisations que nous finançons de se rendre sur place - ce sont les volontaires qui doivent s'y rendre. En tant que donateur, nous devons trouver un équilibre qui soit acceptable sur le plan éthique. À l'heure actuelle, nous envisageons l'opportunité de retourner en Tchétchénie, puisque le besoin s'en fait sentir. J'en viens à la Géorgie. L'UE a déjà exprimé sa grave préoccupation quant à la décision unilatérale prise par la Fédération de Russie de décréter un régime de visas à l'encontre des citoyens géorgiens. La communauté internationale dans son ensemble - en ce compris, la Russie - s'est engagée en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États indépendants. Appliquer un régime spécial en matière de visas ou décréter des exceptions pour les habitants de régions sécessionnistes pourrait impliquer le soutien à la légitimité de leurs régimes et miner la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie. Outre l'introduction de ce régime de visas, la Géorgie a fait face, au cours des derniers mois, à un certain nombre d'autre crises dans ses relations avec la Russie, en particulier en ce qui concerne les interruptions des livraisons de gaz, le rythme du retrait des bases militaires et la modification du calendrier des discussions avec le Club de Paris. Pour ce qui est fournitures russes de gaz à la Géorgie, nous demandons que toute action repose exclusivement sur des considérations commerciales et contractuelles. Je voudrais insister sur le fait qu'il dans l'intérêt de la Russie d'être perçue comme un fournisseur de gaz crédible et fiable sur le plan international. Je dis cela en tant qu'Européen. Nous sommes naturellement préoccupés par les conséquences humanitaires, sociales et économiques de cette crise pour le peuple géorgien, ainsi que pour la stabilité globale du Caucase. La Russie non plus n'a aucun intérêt à voir l'instabilité s'accroître dans le Caucase. La Géorgie est membre des Nations unies, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe et a signé un accord de partenariat et de coopération avec l'UE. Elle mérite notre appui. Nous invitons les États de la région à recourir aux mécanismes de l'OSCE ainsi qu'à tout autre instrument pacifique adéquat afin de résoudre rapidement ce différend."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010118.7.4-142"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph