Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-17-Speech-3-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010117.6.3-191"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru talman, kolleger och rådsordförande! I det svenska ordförandeskapets program finns flera punkter som vi i den förenade vänstern stöder. Vi anser att prioriteringarna – utvidgningen, miljön och sysselsättningen – är både viktiga och riktiga. Det finns även andra positiva inslag i programmet som är värda att lyfta fram. Dit hör åtgärder mot kvinnohandel och ansträngningarna för att uppnå en varaktig fred i Palestina. Den största besvikelsen i Sveriges agerande är nog ändå militariseringen av EU. Sverige ger inte bara upp sin alliansfrihet och självständiga politik, utan skall nu också aktivt verka för att genomföra EU:s militarisering. I EU-armén skall även turkiska trupper ingå. De trupper som ena dagen kan begå övergrepp i sitt eget land eller ockupera ett grannland kan nästa dag tjänstgöra i EU-armén. Nato-landet Turkiet kräver också inflytande över EU:s politik på detta område för att upplåta Natos militära resurser. Min tredje fråga till Göran Persson blir därför: Kan ni lova att Turkiet inte får något sådant inflytande? Jag ser fram emot svaren på mina tre frågor om möjligheten att ändra Nicefördragets diskriminering av Ungern och Tjeckien, om vad ni skall göra för att Tobinskatten skall kunna bli verklighet och om hur ni ser på Turkiets medverkan och inflytande över EU:s militär. Med de orden vill vi i den förenade vänstern önska det svenska ordförandeskapet lycka till. När det gäller förhandlingarna om utvidgningen anser vi det vara avgörande att EU tar hänsyn till ansökarländernas speciella behov och att dessa inte erbjuds ett andra klassens EU-medlemskap. I förhållande till denna målsättning är Nicemötets resultat ett misslyckande. Där gjordes egentligen inga reformer av EU som underlättar utvidgningen. Tvärtom blev beslutsprocessen krångligare. Det är också helt oacceptabelt att ansökarländer som Tjeckien och Ungern blev direkt diskriminerade genom att få färre platser i Europaparlamentet än EU-länder med lika stor befolkning. Detta är ett pinsamt misstag som måste rättas till. Min första fråga till det svenska ordförandeskapet är därför: Är ni beredda att ta upp och att rätta till detta misstag i de anslutningsfördrag som nu skall förhandlas fram? Vissa EU-länder vill utestänga medborgare från de blivande EU-länderna från unionens arbetsmarknad under en lång tid. En sådan diskriminering är inte acceptabel. Avgörande är i stället att alla som arbetar i ett EU-land måste följa landets avtal och lagar på arbetsmarknaden så att den fria rörligheten inte leder till dumpning beträffande sociala villkor. En verklig vänsterpolitik måste sätta sysselsättningen först även i den ekonomiska politiken, i stället för den dogmatiska monetarism som i dag dominerar EU och den monetära unionen. Med en sådan politik skulle det också krävas demokratisk kontroll över Europeiska centralbanken. Men för dagens EU-regeringar har, oavsett politisk färg, anpassningen till EMU prioriterats före välfärden och kampen mot arbetslösheten. Denna politik måste omprövas. På olika håll i Europeiska unionen växer kraven på att den otyglade kapitalismen måste styras genom politiska beslut i stället för de fortsatta avregleringar och den fria spekulation vi ser i dag. Ett av de krav som ställs är en beskattning på valutatransaktioner, en så kallad Tobinskatt. Flera av den svenska regeringens ledamöter har uttalat sig positivt om idén. Nu har ni ert gyllene tillfälle att ta initiativ under ordförandeskapet. Min andra fråga till ordförandeskapet är därför: Vilka initiativ för en Tobinskatt planerar ni under ert ordförandeskap? Den viktigaste frågan på miljöområdet under det kommande halvåret blir förhandlingarna inom Kyotoprotokollet för att minska utsläppen av växthusgaser. Där är det oerhört viktigt att komma fram till ett avtal, men det är ännu viktigare att komma fram till ett avtal med innehåll. Vi anser att ett sådant avtal måste bygga på verkliga minskningar av utsläppen, inte på att de rika länderna som redan släpper ut mest får rätt att köpa sig fria genom handel med utsläppsrätter. I den förlikning om utsättning av genmodifierade grödor som nyligen har avslutats var Sveriges agerande en besvikelse. Sverige motsatte sig aktivt offentliga register över GMO-grödor. Vi hoppas att Sverige bättrar sig och inte verkar för att häva det de facto-moratorium som finns på området. EU:s lagstiftning på området är fortfarande helt otillräcklig ur ett miljöperspektiv. Tyvärr verkar det som om det svenska ordförandeskapet inte vill göra något för att i grunden ändra EU:s ansvarslösa flyktingpolitik som med Schengenavtalet som verktyg dagligen skapar nya tragedier. Tvärtom har vi sett hur Sverige godtar försämringar, nu senast genom att skärpa transportöransvaret. Det innebär ett slags privatisering av asylprövningen där många asylsökandes öden i praktiken får avgöras av flygplatspersonal utanför Europeiska unionen."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, kolleger, hr. formand for Rådet, i det svenske formandskabs program findes der flere punkter, som vi kan støtte i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe. Vi finder prioriteringerne - udvidelsen, miljøet og beskæftigelsen - både vigtige og rigtige. Der findes også andre positive elementer i programmet, der er værd at fremhæve, bl.a. foranstaltninger mod handel med kvinder og bestræbelserne på at skabe en varig fred i Palæstina. Den største skuffelse i Sveriges optræden er imidlertid militariseringen af EU. Sverige opgiver ikke blot sin alliancefrihed og selvstændige politik, men skal nu også aktivt virke for en militarisering af EU. I EU-hæren skal der sågar indgå tyrkiske tropper. De tropper, der den ene dag kan begå overgreb i deres eget land eller besætte et naboland, kan den næste dag gøre tjeneste i EU-hæren. NATO-landet Tyrkiet kræver også indflydelse over EU's politik på dette område for at stille sine styrker til rådighed for NATO. Mit tredje spørgsmål til Göran Persson lyder derfor således: Kan De love, at Tyrkiet ikke får en sådan indflydelse? Jeg ser frem til at få besvaret mine tre spørgsmål om muligheden for at ændre Nice-traktatens diskriminering af Ungarn og Tjekkiet, om Deres tiltag for at gennemføre Tobin-skatten og om Deres syn på Tyrkiets deltagelse i og indflydelse på EU's militær. Med disse ord vil vi i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe ønske det svenske formandskab held og lykke. Hvad angår udvidelsesforhandlingerne, finder vi det afgørende, at EU tager hensyn til ansøgerlandenes særlige behov, og at disse ikke tilbydes et EU-medlemskab på anden klasse. I forhold til denne målsætning er resultaterne af Nice-mødet en fiasko. Der blev ikke indført reformer af EU, der reelt fremmer udvidelsen. Tværtimod blev beslutningsprocessen besværliggjort. Det er også helt uacceptabelt, at ansøgerlande som Tjekkiet og Ungarn blev direkte diskrimineret ved at få færre pladser i Europa-Parlamentet end EU-lande med et tilsvarende befolkningstal. Det er en pinlig fejltagelse, der skal rettes. Mit første spørgsmål til det svenske formandskab lyder derfor således: Er De villig til at rette op på denne fejl i de tiltrædelsestraktater, der nu skal forhandles om? Visse EU-lande vil udelukke borgerne fra de kommende EU-lande fra Unionens arbejdsmarked i lang tid. En sådan diskriminering er uacceptabel. I stedet er det afgørende, at alle, der arbejder i et EU-land, skal følge landets aftaler og love på arbejdsmarkedet, så den frie bevægelighed ikke fører til dumping af sociale vilkår. En virkelig venstrepolitik skal sætte beskæftigelsen højere end den økonomiske politik i stedet for den dogmatiske monetarisme, der i dag dominerer EU og Den Monetære Union. Med en sådan politik skal der også være demokratisk kontrol med Den Europæiske Centralbank. Men dagens EU-regeringer har - uanset politisk farve - prioriteret tilpasningen til ØMU'en højere end velfærden og kampen mod arbejdsløsheden. Denne politik skal revurderes. Fra forskellige sider i Den Europæiske Union vokser kravene om at styre den tøjlesløse kapitalisme gennem politiske beslutninger i stedet for den fortsatte liberalisering og den frie spekulation, vi ser i dag. Der er bl.a. krav om en beskatning af valutatransaktioner - den såkaldte Tobin-skat. Flere af medlemmerne af den svenske regering har udtalt sig positivt om denne idé. Her er Deres store chance for at tage et initiativ under det svenske formandskab. Mit andet spørgsmål til formandskabet lyder derfor således: Hvilke initiativer vedrørende en Tobin-skat planlægger De under det svenske formandskab? Det vigtigste spørgsmål på miljøområdet i det kommende halve år bliver forhandlingerne om Kyoto-protokollen vedrørende en reduktion af drivhusgasemissioner. Det er utroligt vigtigt at nå frem til en aftale, men det er endnu vigtigere at få en aftale med indhold. Vi mener, at en sådan aftale skal bygge på reelle reduktioner af drivhusgasemissioner, så de rige lande, der allerede har de største emissioner, ikke får lov til at købe sig fri gennem handel med emissionsrettigheder. I det nyligt indgåede forlig om udsætning af genmodificerede afgrøder var Sveriges optræden en skuffelse. Sverige modsatte sig aktivt en offentlig registrering af genmodificerede afgrøder. Vi håber, at Sverige forbedrer sig og ikke går ind for at hæve det de facto-eksportstop, der findes på området. EU's lovgivning på området er fortsat helt utilstrækkelig ud fra et miljøperspektiv. Det ser desværre ud til, at det svenske formandskab ikke vil gøre noget for at ændre grundlæggende på EU's ansvarsløse flygtningepolitik, der med Schengen-aftalen som værktøj dagligt skaber nye tragedier. Tværtimod har vi set, hvordan Sverige accepterer forringelser - senest gennem en skærpelse af transportøransvaret. Det medfører en slags privatisering af asylproceduren, hvor mange asylansøgeres skæbne i praksis afgøres af lufthavnspersonalet uden for Den Europæiske Union."@da1
"Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, Herr Ratspräsident! Im Programm der schwedischen Ratspräsidentschaft sind viele Punkte enthalten, hinter denen wir von der Vereinigten Linken stehen. Wir finden die Prioritäten – Erweiterung, Umwelt und Beschäftigung – sowohl wichtig als auch richtig. Im Programm gibt es auch noch andere positive Aspekte, die es wert sind, hervorgehoben zu werden. Zu diesen zählen die Maßnahmen gegen den Frauenhandel und die Unterstützung des Friedensprozesses im Nahen Osten. Die größte Enttäuschung jedoch stellt Schwedens Haltung gegenüber der Militarisierung der EU dar. Schweden gibt nicht nur seine Neutralität und selbstständige Politik auf, sondern leistet nun auch einen aktiven Beitrag zur Militarisierung der EU. An der EU-Armee sollen sogar türkische Truppen beteiligt werden. Dieselben Truppen, die an einem Tag in ihrem eigenen Land Übergriffe begehen oder ein Nachbarland okkupieren, können am darauffolgenden Tag in der EU-Armee dienen. Für die Überlassung von militärischen Ressourcen der NATO verlangt das NATO-Mitgliedsland Türkei auch Einfluss auf die Politik der EU in diesem Bereich. Meine dritte Frage an Göran Persson lautet daher: Können Sie versichern, dass die Türkei keinen solchen Einfluss erhält? Ich freue mich auf die Antworten auf meine drei Fragen: über die Möglichkeit, die Diskriminierung Ungarns und Tschechiens im Vertrag von Nizza zu ändern, was Sie unternehmen werden, um die Tobin-Steuer einzuführen und wie Sie zum Mitwirken der Türkei beim Militär der EU und ihrem Einfluss darauf stehen. Mit diesen Worten wollen wir von den Vereinigten Linken der schwedischen Ratspräsidentschaft viel Glück wünschen. Im Zusammenhang mit den Erweiterungsverhandlungen ist es unserer Meinung nach von entscheidender Bedeutung, dass die EU die besonderen Bedürfnisse der Beitrittskandidaten berücksichtigt und diesen nicht eine EU-Mitgliedschaft zweiter Wahl angeboten wird. Was diese Ziele betrifft, ist das Ergebnis des Gipfels in Nizza ein glatter Misserfolg gewesen. Im Grunde gab es keine Reformen der EU, die die Erweiterung erleichtert hätten. Ganz im Gegenteil ist der Beschlussprozess komplizierter geworden. Es ist völlig inakzeptabel, dass Bewerberländer wie Tschechien oder Ungarn geradezu diskriminiert werden, indem sie im Europäischen Parlament weniger Sitze erhalten als EU-Mitgliedstaaten mit gleich großer Bevölkerung. Das ist ein peinlicher Fehler, der korrigiert werden muss. Daher lautet meine erste Frage an die schwedische Ratspräsidentschaft: Sind Sie bereit, dies aufzugreifen und in den nun auszuhandelnden Beitrittsverträgen entsprechende Korrekturen vorzunehmen? Manche Mitgliedstaaten wollen die Bürger aus Kandidatenländern lange Zeit vom Arbeitsmarkt der Union ausschließen. Eine solche Diskriminierung ist absolut indiskutabel. Statt dessen ist es wichtig, dass alle Arbeitnehmer in einem Land der EU den Abkommen und Gesetzen des Arbeitsmarktes des jeweiligen Landes Folge leisten, damit es aufgrund der Freizügigkeit nicht zu Sozialdumping kommt. Eine wahrhaft links ausgerichtete Politik muss die Beschäftigung auch in der Wirtschaftspolitik an erste Stelle setzen, und nicht den die gegenwärtig die EU und die Währungsunion beherrschenden dogmatischen Monetarismus. Eine solche Politik müsste auch eine demokratische Kontrolle der Europäischen Zentralbank beinhalten. Die heutigen Regierungen in der EU haben jedoch, ungeachtet ihrer politischen Färbung, der Anpassung an die EWU Vorrang vor Sozialleistungen und dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit eingeräumt. Diese Politik muss revidiert werden. Überall in der Europäischen Union werden Forderungen laut, statt fortgesetzter Deregulierung und freier Spekulation, wie es heutzutage an der Tagesordnung ist, den hemmungslosen Kapitalismus mittels politischer Beschlüsse zu steuern. Die Besteuerung von Devisengeschäften, die so genannte Tobin-Steuer, ist eine dieser Forderungen. Viele Mitglieder der schwedischen Regierung haben sich positiv dazu geäußert. Jetzt können Sie die Gelegenheit beim Schopfe packen und während der Ratspräsidentschaft die Initiative ergreifen. Meine zweite Frage an die Ratspräsidentschaft lautet demnach: Welche Initiativen im Hinblick auf eine Tobin-Steuer sind während der Ratspräsidentschaft angedacht? Die wichtigste Thematik im Umweltbereich stellen während des nächsten halben Jahres die Verhandlungen im Rahmen des Protokolls von Kyoto zur Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen dar. Es ist zwar ausgesprochen wichtig, hier ein Abkommen zu erzielen, noch wichtiger ist jedoch, zu einer mit Inhalten gefüllten Übereinkunft zu kommen. Unseres Erachtens muss ein solches Abkommen auf der tatsächlichen Reduzierung von Emissionen basieren und nicht darauf, dass reiche Länder, die ohnehin den höchsten Ausstoß verursachen, das Recht erhalten, sich durch den Handel mit Emissionsrechten freizukaufen. Im kürzlich abgeschlossenen Vermittlungsverfahren über die Freisetzung gentechnisch veränderten Saatguts war Schwedens Haltung enttäuschend. Schweden wehrte sich vehement gegen öffentliche Register über GVO-Saatgut. Wir hoffen, dass Schweden sich diesbezüglich bessern wird und nicht daran arbeitet, das in diesem Bereich bestehende faktische Moratorium aufzuheben. Aus der Umweltperspektive betrachtet ist die Gesetzgebung der EU in diesem Zusammenhang noch völlig unzureichend. Leider haben wir den Eindruck, dass die schwedische Ratspräsidentschaft nichts gegen die verantwortungslose Flüchtlingspolitik der EU unternehmen will, die mit dem Vertrag von Schengen als Instrument täglich für neue Tragödien sorgt. Ganz im Gegenteil konnten wir beobachten, wie Schweden die Verschlechterungen gutheißt, gerade erst durch die Verschärfung der Haftbarmachung von Transportunternehmen. Das ist quasi eine Art Privatisierung des Asylverfahrens, da das Schicksal vieler Asylbewerber praktisch vom Flugplatzpersonal außerhalb der Europäischen Union entschieden wird."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι και Πρόεδρε του Συμβουλίου. Στο πρόγραμμα της σουηδικής Προεδρίας περιλαμβάνονται πολλά σημεία τα οποία υποστηρίζουμε εμείς στην Ενωμένη Αριστερά. Θεωρούμε ότι οι προτεραιότητες - διεύρυνση, περιβάλλον και απασχόληση - είναι σημαντικές και σωστές. Υπάρχουν και άλλα θετικά στοιχεία στο πρόγραμμα τα οποία αξίζει να υπογραμμίσουμε, όπως μέτρα κατά του εμπορίου ανθρωπίνων όντων και οι προσπάθειες για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης στην Παλαιστίνη. Η σημαντικότερη απογοήτευση από την πολιτική της Σουηδίας είναι ωστόσο η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Η Σουηδία, όχι μόνο εγκαταλείπει την αδέσμευτη και ανεξάρτητη πολιτική της, αλλά τώρα θα αναλάβει επιπλέον ενεργό δράση υπέρ της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ. Στο στρατό της ΕΕ θα συμμετέχουν ακόμη και τουρκικά στρατεύματα, στρατεύματα τα οποία μπορούν μία ωραία πρωία να διαπράξουν πραξικόπημα στη χώρα τους ή να κατακτήσουν μία γειτονική χώρα την επόμενη ημέρα. Αυτά τα στρατεύματα μπορούν να υπηρετούν στον στρατό της ΕΕ. Η Τουρκία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, απαιτεί επίσης να έχει επιρροή στην πολιτική της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα ως προϋπόθεση για να διατεθούν οι στρατιωτικοί πόροι του ΝΑΤΟ. Το τρίτο ερώτημα που θέλω να θέσω στον Göran Persson είναι επομένως: μπορείτε να υποσχεθείτε ότι δεν θα δοθεί τέτοιου είδους επιρροή στην Τουρκία; Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να απαντηθούν τα τρία ερωτήματα που έθεσα: για τη δυνατότητα να αλλάξουν οι διακρίσεις της Συνθήκης της Νίκαιας κατά της Ουγγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, σχετικά με το τι θα πράξετε προκειμένου ο φόρος Tobin να γίνει πραγματικότητα και τι έχετε να πείτε για τη συμμετοχή και την επίδραση της Τουρκίας στο στρατό της ΕΕ. Η Ενωμένη Αριστερά θα ήθελε, τέλος, να ευχηθεί καλή επιτυχία στη σουηδική Προεδρία. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, θεωρούμε ότι είναι αποφασιστικής σημασίας να λάβει υπόψη η ΕΕ τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποψηφίων κρατών και όχι να τα καταστήσει μέλη βα κατηγορίας. Απέναντι στο στόχο αυτό, τα αποτελέσματα της Συνόδου της Νίκαιας είναι απογοητευτικά. Στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταρρύθμιση της ΕΕ η οποία να διευκολύνει τη διεύρυνση, αντίθετα η διαδικασία λήψης αποφάσεων κατέστη ακόμα πιο περίπλοκη. Είναι επίσης απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι έγιναν διακρίσεις κατά υποψηφίων χωρών όπως η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία στις οποίες δόθηκαν λιγότερες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι στις χώρες της ΕΕ με ανάλογο πληθυσμό. Πρόκειται για ένα λυπηρό σφάλμα το οποίο οφείλει να διορθωθεί. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τη σουηδική Προεδρία: είστε διατεθειμένοι να θέσετε προς συζήτηση και να διορθώσετε αυτό το λάθος στη συνθήκη προσχώρησης που θα διαπραγματευθείτε; Ορισμένες χώρες της ΕΕ θέλουν να αποκλείσουν τους πολίτες των μελλοντικών κρατών μελών από την αγορά εργασίας της Ένωσης για ένα μακρό διάστημα. Τέτοιες διακρίσεις είναι απαράδεκτες. Άντ’ αυτών θα πρέπει όλοι όσοι εργάζονται σε χώρα μέλος της ΕΕ να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις και τη νομοθεσία για την αγορά εργασίας της χώρας αυτής, έτσι ώστε η ελεύθερη κυκλοφορία να μην καταλήξει σε κοινωνικό ντάμπιγκ. Μία πραγματικά αριστερή πολιτική θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην απασχόληση ακόμη και στην οικονομική πολιτική, αντί για το δογματικό μονεταρισμό που επικρατεί σήμερα στην ΕΕ και στη Νομισματική Ένωση. Μία τέτοια πολιτική θα απαιτούσε επίσης το δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, οι σημερινές κυβερνήσεις της ΕΕ, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης, έδωσαν προτεραιότητα στην προσαρμογή στους όρους της ΟΝΕ απέναντι στην κοινωνική πρόνοια και τον αγώνα κατά της ανεργίας. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ακούγονται πολλές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητούν να κατευθύνεται ο αχαλίνωτος καπιταλισμός μέσω πολιτικών αποφάσεων αντί να συνεχίζονται οι απορυθμίσεις και η αχαλίνωτη κερδοσκοπία που βλέπουμε σήμερα. Ένα αίτημα που ακούγεται είναι η φορολόγηση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα, ο λεγόμενος φόρος Tobin. Πολλά από τα μέλη της σουηδικής κυβέρνησης έχουν εκφραστεί θετικά για την ιδέα αυτή. Έχετε τώρα μία χρυσή ευκαιρία προκειμένου να αναλάβετε πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της σουηδικής Προεδρίας. Το δεύτερο ερώτημά μου προς την Προεδρία είναι επομένως: τι πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας σχετικά με τον φόρο Tobin; Το σημαντικότερο ζήτημα στον τομέα του περιβάλλοντος κατά το επόμενο εξάμηνο θα είναι οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κυότο για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι να καταλήξουμε σε μία συμφωνία με περιεχόμενο. Θεωρούμε ότι μία τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει πραγματικές μειώσεις των εκπομπών, και όχι να δίνει το δικαίωμα στις πλούσιες χώρες οι οποίες πραγματοποιούν σήμερα τις περισσότερες εκπομπές να συνεχίζουν να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα μέσω του εμπορίου των δικαιωμάτων εκπομπών. Κατά τη συνδιαλλαγή σχετικά με την έκθεση για τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες η οποία ολοκληρώθηκε μόλις, οι θέσεις της Σουηδίας μας απογοήτευσαν. Η Σουηδία έλαβε ενεργά αντίθετη στάση κατά των δημοσίων αρχείων για τις καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ελπίζουμε ότι η Σουηδία θα βελτιώσει τη στάση της και δεν θα καταβάλλει προσπάθειες υπέρ της άρσης του de facto μορατόριουμ το οποίο ισχύει στον τομέα αυτόν. Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ παραμένει απολύτως ανεπαρκής από περιβαλλοντικής άποψης. Φαίνεται δυστυχώς ότι η σουηδική Προεδρία δεν σκοπεύει να πράξει τίποτα προκειμένου να αλλάξει σε βάθος η ανεύθυνη πολιτική της ΕΕ για τους πρόσφυγες, πολιτική η οποία μέσω της συμφωνίας του Σένγκεν προκαλεί καθημερινά νέες τραγωδίες. Αντίθετα, είδαμε ότι η Σουηδία υιοθετεί μέτρα που επιδεινώνουν αυτή την πολιτική, τελευταία μέσω της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας για την ευθύνη των μεταφορέων. Η νομοθεσία αυτή συνεπάγεται κατά κάποιο τρόπο ιδιωτικοποίηση της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και στην πράξη αφήνει να αποφασίζει για τη μοίρα των αιτούντων άσυλο το προσωπικό των αεροδρομίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el8
"Madam President, ladies and gentlemen, President-in-Office of the Council, there are several points in the programme of the Swedish Presidency which we in the United Left support. In our opinion, the priorities – enlargement, the environment and employment – are important as well as justified. There are also other positive features of the programme which deserve to be highlighted. These include measures to combat trafficking in women and the efforts to attain lasting peace in Palestine. The greatest disappointment among Sweden’s actions is probably, however, the militarisation of the EU. Not only does Sweden give up its policies of non-alignment and independence, but it is now also going to work actively towards implementing the militarisation of the EU. The EU army will even include Turkish troops. Troops that one day can commit acts of cruelty in their own country or occupy a neighbouring country are allowed to serve in the EU army the next day. As a NATO country, Turkey also demands influence over EU policy in this area in order to make NATO’s military resources available. Consequently, my third question to Göran Persson is the following: Can you promise that Turkey will not be given any such influence? I am looking forward to the responses to my three questions. These concern the possibility of no longer discriminating against Hungary and the Czech Republic under the Nice Agreement, what you are going to do to make the Tobin tax a reality, and how you view Turkey’s participation in, and influence over, the EU’s military forces. With these words, the United Left would like to wish the Swedish Presidency every success. Where the discussions on enlargement are concerned, we consider it to be of vital importance that the EU take into consideration the specific needs of the applicant countries and that these countries not be offered a second-class EU membership. In relation to this objective, the outcome of the Nice Summit is a failure. No reforms to the EU were actually made there which would facilitate enlargement. Instead, the decision process became more complicated. It is also totally unacceptable that applicant countries such as the Czech Republic and Hungary should have been directly discriminated against in that they will receive fewer places in the European Parliament than EU countries with comparable populations. This is an embarrassing mistake which must be rectified. My first question to the Swedish Presidency is therefore the following: Are you prepared to deal with, and rectify, this mistake in the Accession Treaties which are now about to be negotiated? Certain EU countries want to exclude citizens of the future EU countries from the Union’s labour market for a long period. Such discrimination is not acceptable. Instead, it is of vital importance that all those working in an EU country should be obliged to observe that country’s agreements and laws on the labour market, so that free movement does not result in dumping where social provisions are concerned. Real left-wing politics must give top priority to employment even in matters of economic policy, instead of to the dogmatic monetarism which currently dominates the EU and economic and monetary union. Such a policy would also require democratic control of the European Central Bank. Irrespective of their political complexion, present-day EU governments have, however, made the adaptation to EMU their priority, rather than welfare and the fight against unemployment. This policy must be reconsidered. In various parts of the European Union, there are growing demands for the continuous deregulations and free speculation we are witnessing today to be replaced by a situation in which unbridled capitalism is controlled by political decisions. One of the demands being made is for taxation on currency transactions, a so-called Tobin tax. Several members of the Swedish Government have talked in positive terms about this idea. Now – during this presidency – is your golden opportunity to take initiatives. My second question to the presidency is therefore the following: What initiatives regarding a ‘Tobin tax’ are you planning during your presidency? During the next six months, the most important question regarding environmental issues will be the negotiations in connection with the Kyoto Protocol to reduce emissions of greenhouse gases. It is extremely important to reach an agreement over this issue, but even more so to reach an agreement of substance. In our opinion, such an agreement must be based upon genuine reductions in emissions and not upon rich countries’ (which are already responsible for most emissions) being given the right to buy an opt-out via trade in emission rights. Sweden’s action in the settlement regarding genetically modified crops, which was recently finalised, was disappointing. Sweden actively opposed public registers of GM crops. We hope that Sweden will mend its ways and refrain from working towards revoking the de facto moratorium which exists on the issue. From an environmental point of view, EU legislation in this area is still inadequate Unfortunately, it seems that the Swedish Presidency does not want to do anything to essentially change the EU’s irresponsible refugee policy which, with the Schengen Agreement as its instrument, every day gives rise to new tragedies. Instead, we have seen how Sweden accepts deterioration, most recently by increasing the responsibility borne by transporters. This involves a kind of privatisation of the screening for asylum purposes, where the fate of many asylum seekers is in practice decided by airport personnel outside the European Union."@en3
"(SV) Señora Presidenta, colegas, señor Presidente del Consejo, en el programa de la Presidencia sueca hay muchos puntos a los que la izquierda unida da su apoyo. Opinamos que las prioridades -ampliación, medio ambiente y empleo- son correctas e importantes. También existen otros aspectos positivos en el programa que merece la pena destacar. Entre otros, cabe mencionar las medidas contra el comercio con mujeres y los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en Palestina. La decepción mayor es, de todas las maneras, la militarización de la Unión. Suecia no sólo abandona su política de no alineación y de independencia, sino que ahora contribuye activamente a la militarización de la Unión Europea. En el ejército comunitario también va a haber tropas turcas. Tropas que un día atropellan a su propio pueblo u ocupan a un país vecino podrán, al día siguiente, prestar servicios en el ejército de la Unión Europea. Turquía, país miembro de la OTAN, demanda más injerencia en la política comunitaria en este sector para poner recursos militares a disposición de esa organización. Por eso, mi tercera pregunta a Göran Persson es; ¿promete usted que Turquía no llegará a tener esa injerencia? Espero las respuestas a estas tres preguntas sobre la posibilidad de modificar la discriminación contenida en el Tratado de Niza respecto a Hungría y a la República Checa, sobre lo que piensa hacer para establecer un impuesto Tobin y sobre la participación e injerencia de Turquía en el ejército de la Unión. Con estas palabras, la Izquierda Unitaria desea suerte a la Presidencia sueca. En cuanto a las negociaciones sobre ampliación, opinamos que es determinante que la Unión tome en consideración las necesidades especiales de los países candidatos y que no se les ofrezca una suerte de adhesión de segunda clase. En relación con este objetivo, los resultados de la Cumbre de Niza son un fracaso. Allí, realmente, no se hizo reforma alguna de la Unión que facilite la ampliación. Por el contrario, el proceso de decisión se hizo más complejo. También es inaceptable que países candidatos como la República Checa y Hungría hayan sido directamente discriminados asignándoles menos escaños en el Parlamento Europeo que a países con la misma cantidad de población. Ésta es una equivocación indecorosa que debe ser reparada. Por eso, mi primera pregunta a la Presidencia sueca es: ¿están ustedes dispuestos a reparar este error en el tratado de adhesión que se está negociando? Algunos países de la Unión quieren excluir por largo tiempo del mercado laboral comunitario a los ciudadanos de los futuros países miembros. Esto sería una discriminación inaceptable. Lo importante, por el contrario, es que los que trabajan en un país comunitario cumplan con las leyes y tratados de ese país en materia de mercado laboral, de modo que la libre circulación no conduzca al de las condiciones sociales. Una verdadera política de izquierdas tiene que dar prioridad al empleo, incluso en la política económica, en lugar de dárselo al monetarismo dogmático que actualmente domina en la UE y en la Unión Económica y Monetaria. Una política de esta naturaleza permitiría también ejercer control democrático sobre el Banco Central Europeo. Sin embargo, los actuales gobiernos comunitarios, independientemente de su color político, han dado preferencia a la adaptación a la UEM en perjuicio del bienestar y de la lucha contra el desempleo. Hay que revisar esta política. En muchos sitios de la Unión Europea crecen las demandas para que, mediante decisiones políticas, se pongan riendas al capitalismo que se ha desbocado, en lugar de continuar con las liberalizaciones y la libre especulación actuales. Una de esas demandas es que se establezcan impuestos sobre las transacciones de divisas, el llamado impuesto Tobin. Muchos de los miembros del gobierno sueco se han manifestado a favor de la idea. Ahora tienen una excelente oportunidad para tomar esta iniciativa durante la Presidencia. Por eso, mi segunda pregunta a la Presidencia es: ¿qué iniciativas a favor de un impuesto Tobin piensa usted adoptar durante su Presidencia? El asunto más importante en materia medioambiental durante el próximo semestre serán las negociaciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, en el marco del Protocolo de Kioto. En esto, es extraordinariamente importante que se llegue a un acuerdo, pero aún más relevante es que se alcance un acuerdo con contenido. Opinamos que un acuerdo de este tipo debe fundamentarse en disminuciones reales de las emisiones y no en que los países ricos, que ya emiten más que los demás, tengan derecho a eludir sus obligaciones comprando derechos de emisión. En la conciliación sobre el uso de mieses modificadas genéticamente que acaba de finalizar, la actitud de Suecia fue decepcionante. Suecia se opuso activamente al registro de estas mieses. Esperamos que Suecia recapacite y que no influya para eliminar la moratoria de facto existente en la materia. Desde una perspectiva medioambiental, la legislación comunitaria es todavía totalmente insuficiente en esta materia. Desgraciadamente, parece que la Presidencia sueca no quiere hacer nada para modificar desde sus cimientos la irresponsable política de refugiados de la Unión, que con el Acuerdo de Schengen como herramienta, crea diariamente nuevas tragedias. Por el contrario, hemos visto cómo Suecia acepta su empeoramiento, la última vez a través del endurecimiento de la responsabilidad de los transportistas. Esto implica una especie de privatización del estudio de las peticiones de asilo, ya que el destino de muchos solicitantes de refugio se decidirá en la práctica por el personal de aeropuertos ubicados fuera de la Unión Europea."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, yhtyneen vasemmiston ryhmä tukee useita puheenjohtajavaltio Ruotsin toimintaohjelman kohtia. Mielestämme painotukset – laajentuminen, ympäristö ja työllisyys – ovat sekä tärkeitä että oikeita asioita. Toimintaohjelmassa on muitakin myönteisiä kohtia, jotka on syytä ottaa esille. Niihin kuuluvat naiskauppaa vastustavat toimet ja pyrkimykset luoda kestävä rauha Palestiinaan. Suurin Ruotsin toiminnan aiheuttama pettymys on kuitenkin EU:n sotilaallistaminen. Ruotsi ei luovu pelkästään liittoutumattomuudestaan ja itsenäisestä politiikastaan, vaan se aikoo toimia nyt myös aktiivisesti EU:n sotilaallistamisen toteuttamiseksi. EU:n armeijaan kuuluisivat myös Turkin joukot. Joukot, jotka yhtenä päivänä saattavat hyökätä omassa maassaan tai miehittää naapurivaltion, saattavat seuraavana päivänä toimia EU:n armeijan palveluksessa. Naton jäsen Turkki vaatii myös vaikutusvaltaa tätä asiaa koskevassa EU:n politiikassa, jotta se voisi luovuttaa Naton sotilaallisia resursseja EU:n käyttöön. Kolmas kysymykseni pääministeri Göran Perssonille kuuluu sen vuoksi: voitteko luvata, että Turkki ei saa tällaista vaikutusvaltaa? Odotan vastauksia kolmeen kysymykseeni: Millaisia mahdollisuuksia meillä on korjata se, että Nizzan sopimuksessa syrjitään Unkaria ja Tšekkiä, mitä aiotte tehdä, jotta Tobinin vero toteutuisi, ja miten suhtaudutte Turkin osallistumiseen ja vaikutusvaltaan EU:n armeijan kohdalla? Näillä sanoilla yhtyneen vasemmiston ryhmä haluaa toivottaa puheenjohtajavaltio Ruotsille onnea. Laajentumisneuvotteluista puheen ollen pidämme ratkaisevana, että EU:ssa kiinnitetään erityistä huomiota ehdokasvaltioiden erityistarpeisiin ja että niille ei tarjota toisen luokan EU-jäsenyyttä. Tämän tavoitteen kannalta Nizzan huippukokouksen tulos on takaisku. Siellä ei tehty oikeastaan minkäänlaisia EU:hun kohdistuvia uudistuksia, jotka helpottaisivat laajentumista. Päinvastoin päätöksentekoprosessi muuttui entistä monimutkaisemmaksi. On myös täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että Tšekin ja Unkarin kaltaisia ehdokasvaltioita suorastaan syrjittiin antamalla niille vähemmän paikkoja Euroopan parlamentissa kuin muille EU:n valtioille, joissa on yhtä paljon asukkaita. Tämä on kiusallinen virhe, joka on oikaistava. Ensimmäinen kysymykseni puheenjohtajavaltio Ruotsille onkin sen vuoksi seuraava: oletteko valmiit korjaamaan tämän virheen niissä liittymissopimuksissa, joista nyt ryhdytään neuvottelemaan? Tietyt EU:n valtiot haluavat sulkea tulevien EU:n valtioiden kansalaiset unionin työmarkkinoiden ulkopuolelle pitkäksi aikaa. Tällaista syrjintää ei voi hyväksyä. Ratkaisevaa on sitä vastoin se, että kaikkien EU:n valtioissa työskentelevien on noudatettava valtion työmarkkinasopimuksia ja -lakeja, jotta vapaa liikkuvuus ei johtaisi sosiaaliehtojen polkemiseen. Todellisessa vasemmistopolitiikassa työllisyys on asetettava etusijalle myös talouspolitiikassa sen dogmaattisen monetarismin sijasta, joka nykyään hallitsee EU:ta ja rahaliittoa. Tällainen politiikka vaatisi myös Euroopan keskuspankin demokraattista valvontaa. Kuitenkin nykyisissä EU:n hallituksissa, poliittisesta väristä riippumatta, EMUun sopeuttamista on pidetty hyvinvointia ja työttömyyden torjuntaa tärkeämpänä. Tätä politiikkaa on harkittava uudelleen. Euroopan unionin eri puolilla vaaditaan yhä kovempaan ääneen, että hallitsematonta kapitalismia on ohjattava poliittisten päätösten avulla, sen sijaan että jatkaisimme säännösten purkamista ja nykyistä vapaata keinottelua. Yksi asetetuista vaatimuksista on valuuttamarkkinatoimien verottaminen, niin kutsuttu Tobinin vero. Useat Ruotsin hallituksen jäsenet ovat antaneet ajatuksesta myönteisiä lausuntoja. Puheenjohtajakautenne aikana teillä on loistava tilaisuus tehdä aloite tässä asiassa. Toinen kysymykseni puheenjohtajavaltiolle kuuluu sen vuoksi: mitä aloitteita aiotte tehdä Tobinin veron kohdalla puheenjohtajakautenanne? Tulevan puolen vuoden aikana tärkeimmän ympäristöön liittyvän kysymyksen muodostavat Kioton pöytäkirjaan liittyvät neuvottelut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. On erittäin tärkeää, että tässä asiassa päästään sopimukseen, mutta vielä tärkeämpää on päästä sellaiseen sopimukseen, jolla on sisältöä. Mielestämme tällaisen sopimuksen pitää perustua päästöjen todellisiin vähennyksiin eikä siihen, että rikkailla valtioilla, joilla on kaikkein korkeimmat saastepäästöt, on oikeus ostaa itsensä vapaaksi päästökaupan avulla. Äskettäin päätökseen saadussa geneettisesti muunnettujen kasvien levittämistä koskevassa sovittelussa Ruotsin toiminta oli pettymys. Ruotsi vastusti aktiivisesti GMO-kasvien julkisia rekistereitä. Toivomme, että Ruotsi tekee parannuksen eikä toimi alaa koskevan todellisen lykkäyksen lopettamisen puolesta. Ympäristönäkökulmasta katsottuna tätä alaa koskeva EU:n lainsäädäntö on edelleenkin täysin riittämätön. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että puheenjohtajavaltio Ruotsi ei halua tehdä mitään muuttaakseen perusteellisesti EU:n vastuutonta pakolaispolitiikkaa, joka Schengenin sopimuksen vuoksi aiheuttaa uusia murhenäytelmiä päivittäin. Olemme päinvastoin nähneet, miten Ruotsi hyväksyy huononnukset, nyt viimeksi liikenteenharjoittajien vastuuta tiukentamalla. Se merkitsee eräänlaista turvapaikkaharkinnan yksityistämistä, jolloin useiden turvapaikanhakijoiden kohtalosta päättää käytännössä Euroopan unionin ulkopuolisen lentoaseman henkilöstö."@fi5
"Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Président du Conseil. Le programme de la présidence suédoise comporte plusieurs points que la Gauche unitaire approuve. Nous pensons que le choix des priorités qui ont été formulées - l'élargissement, l'environnement et l'emploi - est à la fois juste et capital. Ce programme compte aussi d'autres aspects positifs qui méritent d'être mis en relief. On y évoque des mesures contre la traite des femmes et des efforts en vue de parvenir à une paix véritable en Palestine. Mais la plus grande déception, à propos de l'action de la Suède, vient sans aucun doute de la militarisation de l'UE. Non seulement la Suède abandonne son non-alignement et sa politique d'indépendance mais elle va désormais travailler à la militarisation de l'Union. L'armée de l'UE comptera même des troupes turques. Des soldats qui peuvent commettre aujourd'hui des exactions dans leur propre pays, ou occuper un pays voisin, pourront servir dans l'armée européenne d'un jour sur l'autre. La Turquie, membre de l'OTAN, exige également de pouvoir exercer son influence sur la politique de l'UE dans ce domaine, en contrepartie de la mise à disposition des moyens militaires de l'OTAN. La troisième question que je voudrais adresser à M. Göran Persson est donc la suivante : pouvez-vous vous engager à ce qu'une telle influence ne soit pas donnée à la Turquie ? J'attends avec intérêt vos réponses à ces trois questions : sur la possibilité de rectifier la discrimination à l'égard de la Hongrie et de la Tchéquie, telle qu'elle est prévue par le traité de Nice, sur l'action que vous comptez mener pour que la taxe Tobin entre dans les faits, et sur votre point de vue à propos de la coopération militaire avec la Turquie et l'influence que ce pays pourrait avoir sur l'armée de l'UE. Sur ce, la Gauche unitaire souhaite bonne chance à la présidence suédoise. En ce qui concerne les négociations d'adhésion, nous considérons comme déterminant le fait que l'UE tienne compte des besoins particuliers des pays candidats, et que ceux-ci ne se voient pas offrir une adhésion de seconde classe. Sur cet objectif, le résultat du sommet de Nice est un échec. On y a au fond engagé aucune des réformes de l'UE qui devraient faciliter l'élargissement. Tout au contraire, le processus de décision a été rendu plus complexe. Il est également tout à fait inacceptable que des pays candidats comme la Tchéquie et la Hongrie aient fait l'objet d'une discrimination directe, en se voyant attribuer moins de sièges au Parlement européen que des États membres dont la population est équivalente en nombre. C'est là une déplorable erreur qu'il conviendra de rectifier. C'est pourquoi la question que je voudrais adresser à la présidence suédoise est la suivante : êtes-vous prêts à revenir sur ce point et à le rectifier dans les traités d'adhésion qui vont maintenant être négociés ? Certains pays voudraient exclure pendant longtemps du marché de l'emploi européen les citoyens des futurs États membres. Une telle discrimination est inacceptable. Il est au contraire essentiel que tous ceux qui travaillent dans un État de l'UE se conforment aux accords conclus par ce pays, comme aux lois qu'il applique sur le marché du travail, afin d'éviter que la libre circulation ne conduise à une dégradation des conditions sociales. Une véritable politique de gauche doit donner priorité à l'emploi, même en matière de politique économique, au lieu du monétarisme dogmatique qui domine, à l'heure actuelle, dans l'UE et l'Union monétaire. Une telle politique devrait se doubler de l'exigence d'un contrôle de l'activité de la Banque centrale européenne. Mais pour les gouvernements européens actuels, quelle que soit leur couleur politique, l'adaptation à l'UEM passe avant la protection sociale et le combat contre le chômage. Cette politique doit être remise en cause. Dans différents pays de l'Union, une aspiration nouvelle gagne du terrain : la volonté de contenir le capitalisme effréné au moyen de décisions politiques, au lieu de poursuivre les déréglementations et de laisser libre cours à la spéculation, comme c'est la cas aujourd'hui. L'une des revendications exprimées porte sur une taxation des transactions monétaires, ce que l'on appelle la taxe Tobin. Plusieurs membres du gouvernement suédois se sont prononcés en faveur de cette idée. Vous avez à présent, avec la présidence de l'Union, l'occasion idéale pour prendre des initiatives. La deuxième question que j'adresse à la présidence est donc la suivante : quelles initiatives comptez-vous prendre au cours de cette période en faveur de la taxe Tobin ? En matière d'environnement, la question principale pour le prochain semestre sera celle des négociations entrant dans le cadre du protocole de Kyoto, sur la diminution des gaz à effet de serre. Il est extrêmement important de parvenir à un accord mais il est encore plus important que cet accord ait une teneur. Nous pensons qu'il doit être fondé sur des réductions réelles des émissions de gaz, et non sur le principe qui voudrait que les pays riches, déjà responsables de la majeure partie des rejets, aient le droit de se libérer de leurs obligations en payant, grâce au commerce des droits d'émission. Lors de la procédure de conciliation sur l'exposition aux plantes génétiquement modifiées, procédure qui vient de se conclure, l'action de la Suède s'est avérée décevante. Elle s'est activement opposée à la création de registres publics sur les OGM. Nous espérons que la Suède va corriger son attitude et qu'elle n'œuvrera pas pour la suppression du moratoire de fait qui existe dans ce domaine. La législation européenne sur cette question reste très insuffisante du point de vue de l'environnement. Malheureusement, il semble que la présidence suédoise n'ait pas l'intention d'agir pour changer radicalement la politique irresponsable que l'UE mène envers les réfugiés, et qui, par le biais des accords de Schengen, engendre quotidiennement de nouvelles tragédies. Nous constatons au contraire que la Suède avalise des régressions, tout dernièrement encore, avec le renforcement de la responsabilité des transporteurs. Cette mesure revient à une sorte de privatisation de l'examen des cas de demande d'asile, c'est-à-dire, en pratique, à remettre le destin des demandeurs entre les mains du personnel des aéroports extérieurs à l'Union européenne."@fr6
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente in carica, il programma della Presidenza svedese contiene più punti che la Sinistra unitaria europea può sostenere. Riteniamo che le priorità - ampliamento, ambiente, occupazione - siano tanto importanti quanto azzeccate. Il programma presenta anche altri elementi positivi, che vale la pena di ricordare. Penso ad esempio alle azioni contro la tratta di donne e all'impegno per una pace durevole in Palestina. Ma la più grande delusione nel comportamento della Svezia riguarda la militarizzazione dell'Unione. La Svezia, non paga di rinunciare al proprio non allineamento e alla propria politica indipendente, ora si adopererà attivamente per la militarizzazione dell'Unione. Dell'esercito dell'Unione europea faranno parte anche truppe turche. Quelle stesse truppe che oggi compiono attacchi sul loro stesso territorio o che occupano un paese vicino, domani possono prestar servizio nell'esercito dell'Unione. La Turchia, membro della NATO, rivendica anche il potere di influire sulla politica dell'Unione in cambio della messa a disposizione di risorse NATO. La mia terza domanda a Göran Persson è quindi: lei può prometterci che alla Turchia non verrà riconosciuta un'influenza del genere? Resto in attesa di una risposta alle mie tre domande: sulla possibilità di modificare la discriminazione dell'Ungheria e della Repubblica ceca nel Trattato di Nizza, sulle vostre intenzioni in merito alla "tassa Tobin" e sulla sua valutazione circa la collaborazione e influenza della Turchia nei confronti delle attività militari dell'Unione. Con queste parole, la Sinistra unitaria europea augura alla Presidenza svedese buona fortuna. Quanto ai negoziati per l'ampliamento, reputiamo fondamentale che l'Unione tenga conto delle specifiche esigenze dei paesi candidati e che non offra loro una sorta di "adesione di serie B". Rispetto a questo obiettivo, l'esito di Nizza è un fiasco. Non è stata decisa alcuna riforma dell'Unione che possa agevolare l'ampliamento. Anzi, il processo decisionale è ora più intricato. E' inoltre inammissibile che paesi candidati quali Repubblica ceca e Ungheria siano stati chiaramente discriminati con l'attribuzione di meno seggi al Parlamento rispetto a Stati membri di peso demografico analogo. Un errore imbarazzante, che va corretto. Pertanto, la mia prima domanda alla Presidenza svedese è: siete disposti ad affrontare e risolvere quell'errore nei trattati d'adesione che verranno negoziati ora? Alcuni Stati membri odierni intendono escludere i cittadini dei futuri paesi membri dal mercato del lavoro dell'Unione per un lungo periodo. Questa discriminazione è inaccettabile. E' invece fondamentale che chiunque lavori in un paese dell'Unione si attenga ai contratti nazionali e al diritto del lavoro, per evitare che la libera circolazione si traduca in un sociale. Una genuina politica di sinistra deve porre innanzi a tutto l'occupazione, anche in politica economica, e non quel monetarismo dogmatico che oggi pare dominare l'unione valutaria e l'Unione in generale. Una simile politica presupporrebbe inoltre un controllo democratico sull'operato della BCE. Ma per gli odierni governi dell'Unione, a prescindere dal colore politico, l'adeguamento all'UEM ha la precedenza sullo Stato sociale e sulla lotta alla disoccupazione. Questa politica va rivista. Da più parti dell'Unione si levano richieste di incanalare con decisioni politiche questo capitalismo sfrenato, anziché insistere con lo smantellamento delle regole e l'impazzare della speculazione, come accade oggi. Una di quelle richieste consiste nel varo di una tassazione sulle transazioni valutarie, la cosiddetta "tassa Tobin". Diversi membri del governo svedese si sono espressi a favore di una simile idea. Ecco che, giunta la Presidenza, avete un'occasione d'oro per prendere questa iniziativa. La mia seconda domanda al Presidente in carica è quindi: quali sono le iniziative previste durante la Presidenza per il varo di una "tassa Tobin"? Sul fronte dell'ambiente, il tema dominante del prossimo semestre saranno i negoziati per la diminuzione delle emissioni di gas serra, nel quadro del protocollo di Kyoto. E' di enorme importanza giungere a un accordo, ma è ancor più importante che tale accordo non sia vacuo. Dovrà trattarsi di un accordo che comporti una vera diminuzione delle emissioni, anziché permettere ai paesi ricchi, che già sono quelli che inquinano di più, di comprarsi il diritto di continuare a farlo imperterriti, con il semplice acquisto di diritti di emissione. Nell'appena conclusa conciliazione sull'immissione nell'ambiente di specie vegetali geneticamente modificate, la condotta della Svezia è stata deludente. La Svezia si è opposta fermamente ai registri pubblici di vegetali geneticamente modificati. Speriamo che la Svezia si ravveda e che non si adoperi per la revoca della moratoria di fatto esistente in questo campo. In un'ottica ecologica, la legislazione comunitaria in materia resta del tutto insufficiente. Purtroppo la Presidenza svedese non pare disposta a fare nulla per modificare la politica dell'Unione verso i profughi, una politica sostanzialmente irresponsabile che, con lo strumento rappresentato da Schengen, causa ogni giorno nuove tragedie. Eppure abbiamo visto la Svezia approvarne ulteriori peggioramenti, anche di recente con l'inasprimento della responsabilità del vettore di trasporto. Questa mossa equivale a una sorta di privatizzazione dell'esame delle richieste di asilo, in quanto il destino di tanti richiedenti asilo viene in pratica deciso dal personale di terra degli aeroporti situati all'esterno dell'Unione."@it9
"Madam President, ladies and gentlemen, President-in-Office of the Council, there are several points in the programme of the Swedish Presidency which we in the United Left support. In our opinion, the priorities – enlargement, the environment and employment – are important as well as justified. There are also other positive features of the programme which deserve to be highlighted. These include measures to combat trafficking in women and the efforts to attain lasting peace in Palestine. The greatest disappointment among Sweden’s actions is probably, however, the militarisation of the EU. Not only does Sweden give up its policies of non-alignment and independence, but it is now also going to work actively towards implementing the militarisation of the EU. The EU army will even include Turkish troops. Troops that one day can commit acts of cruelty in their own country or occupy a neighbouring country are allowed to serve in the EU army the next day. As a NATO country, Turkey also demands influence over EU policy in this area in order to make NATO’s military resources available. Consequently, my third question to Göran Persson is the following: Can you promise that Turkey will not be given any such influence? I am looking forward to the responses to my three questions. These concern the possibility of no longer discriminating against Hungary and the Czech Republic under the Nice Agreement, what you are going to do to make the Tobin tax a reality, and how you view Turkey’s participation in, and influence over, the EU’s military forces. With these words, the United Left would like to wish the Swedish Presidency every success. Where the discussions on enlargement are concerned, we consider it to be of vital importance that the EU take into consideration the specific needs of the applicant countries and that these countries not be offered a second-class EU membership. In relation to this objective, the outcome of the Nice Summit is a failure. No reforms to the EU were actually made there which would facilitate enlargement. Instead, the decision process became more complicated. It is also totally unacceptable that applicant countries such as the Czech Republic and Hungary should have been directly discriminated against in that they will receive fewer places in the European Parliament than EU countries with comparable populations. This is an embarrassing mistake which must be rectified. My first question to the Swedish Presidency is therefore the following: Are you prepared to deal with, and rectify, this mistake in the Accession Treaties which are now about to be negotiated? Certain EU countries want to exclude citizens of the future EU countries from the Union’s labour market for a long period. Such discrimination is not acceptable. Instead, it is of vital importance that all those working in an EU country should be obliged to observe that country’s agreements and laws on the labour market, so that free movement does not result in dumping where social provisions are concerned. Real left-wing politics must give top priority to employment even in matters of economic policy, instead of to the dogmatic monetarism which currently dominates the EU and economic and monetary union. Such a policy would also require democratic control of the European Central Bank. Irrespective of their political complexion, present-day EU governments have, however, made the adaptation to EMU their priority, rather than welfare and the fight against unemployment. This policy must be reconsidered. In various parts of the European Union, there are growing demands for the continuous deregulations and free speculation we are witnessing today to be replaced by a situation in which unbridled capitalism is controlled by political decisions. One of the demands being made is for taxation on currency transactions, a so-called Tobin tax. Several members of the Swedish Government have talked in positive terms about this idea. Now – during this presidency – is your golden opportunity to take initiatives. My second question to the presidency is therefore the following: What initiatives regarding a ‘Tobin tax’ are you planning during your presidency? During the next six months, the most important question regarding environmental issues will be the negotiations in connection with the Kyoto Protocol to reduce emissions of greenhouse gases. It is extremely important to reach an agreement over this issue, but even more so to reach an agreement of substance. In our opinion, such an agreement must be based upon genuine reductions in emissions and not upon rich countries’ (which are already responsible for most emissions) being given the right to buy an opt-out via trade in emission rights. Sweden’s action in the settlement regarding genetically modified crops, which was recently finalised, was disappointing. Sweden actively opposed public registers of GM crops. We hope that Sweden will mend its ways and refrain from working towards revoking the de facto moratorium which exists on the issue. From an environmental point of view, EU legislation in this area is still inadequate Unfortunately, it seems that the Swedish Presidency does not want to do anything to essentially change the EU’s irresponsible refugee policy which, with the Schengen Agreement as its instrument, every day gives rise to new tragedies. Instead, we have seen how Sweden accepts deterioration, most recently by increasing the responsibility borne by transporters. This involves a kind of privatisation of the screening for asylum purposes, where the fate of many asylum seekers is in practice decided by airport personnel outside the European Union."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, collega's en voorzitter van de Raad, het programma van het Zweedse voorzitterschap bevat meerdere punten die wij als Europees Unitair Links steunen. Wij zijn van mening dat de prioriteiten - de uitbreiding, het milieu en de werkgelegenheid - belangrijk en een goede keuze zijn. Het programma bevat nog meer positieve elementen die het waard zijn om te benadrukken, zoals maatregelen tegen vrouwenhandel en de inspanningen voor echte vrede in Palestina. De grootste teleurstelling over het optreden van Zweden is wellicht de militarisering van de Europese Unie. Zweden geeft niet alleen zijn ongebondenheid en autonome beleid op, maar zal zich nu ook actief gaan inzetten voor de uitvoering van de militarisering van de Unie. Aan het leger van de Unie zullen ook Turkse troepen deelnemen. Troepen die de ene dag gewelddaden in eigen land plegen of een buurland bezetten, kunnen de volgende dag dienst doen in dat leger. Het NAVO-land Turkije eist ook zeggenschap over het beleid van de Unie op dit gebied om de militaire middelen van de NAVO ter beschikking te stellen. Mijn derde vraag aan de heer Göran Persson is daarom de volgende: kunt u beloven dat Turkije een dergelijke zeggenschap onthouden wordt? Ik ben erg benieuwd naar de antwoorden op mijn drie vragen: over de mogelijkheid om de discriminatie van Hongarije en Tsjechië in het Verdrag van Nice teniet te doen, over uw plannen ten aanzien van de Tobin-taks en over uw standpunt over de medewerking en zeggenschap van Turkije ten aanzien van het leger van de Europese Unie. Met deze woorden willen wij van het Europees Unitair Links het Zweedse voorzitterschap succes wensen. Wat betreft de onderhandelingen over de uitbreiding is het onzes inziens van doorslaggevend belang dat de Europese Unie rekening houdt met de speciale behoeften van de kandidaat-landen en dat ze geen tweederangs lidmaatschap van de Unie aangeboden krijgen. Met het oog op deze doelstelling is de Top van Nice mislukt. Er zijn daar eigenlijk geen hervormingen van de Europese Unie doorgevoerd die de uitbreiding vereenvoudigen. Integendeel, het besluitvormingsproces is alleen maar gecompliceerder geworden. Het is ook volkomen onaanvaardbaar dat kandidaat-landen zoals Tsjechië en Hongarije direct gediscrimineerd werden doordat ze minder zetels in het Europees Parlement kregen toegewezen dan andere landen van de Unie met hetzelfde inwoneraantal. Dit was een pijnlijke vergissing die rechtgezet moet worden. Mijn eerste vraag aan het Zweedse voorzitterschap is daarom de volgende: bent u bereid om deze vergissing aan te kaarten en recht te zetten in de toetredingsverdragen waarover nu onderhandeld gaat worden? Sommige landen van de Unie willen burgers uit de toekomstige lidstaten lange tijd niet toelaten tot de arbeidsmarkt van de Unie. Een dergelijke discriminatie is onaanvaardbaar. Het is daarentegen cruciaal dat iedereen die in een land van de Europese Unie werkt zich aan de nationale afspraken en wetten van de arbeidsmarkt houdt, zodat het vrij verkeer niet leidt tot het verdwijnen van de sociale voorwaarden. In een echt links beleid komt de werkgelegenheid ook in het economische beleid op de eerste plaats en niet het dogmatische monetarisme dat vandaag de dag de Unie en de monetaire unie beheerst. Met een dergelijk beleid zou er ook democratische controle van de Europese Centrale Bank nodig zijn. Maar voor de huidige regeringen in de Unie heeft, ongeacht de politieke kleur, de EMU-aanpassing de prioriteit boven de welvaart en de strijd tegen de werkloosheid. Er moet verandering komen in dit beleid. Van verschillende kanten in de Europese Unie neemt de vraag toe naar het reguleren van het ongebreidelde kapitalisme door middel van politieke besluiten, ter vervanging van de aanhoudende dereguleringen en de vrije speculatie van dit moment. Eén van de eisen die gesteld wordt, is het belasten van speculatieve transacties op de deviezenmarkt, de zogeheten Tobin-taks. Verschillende leden van de Zweedse regering hebben zich positief uitgelaten over het idee. Dit voorzitterschap is nu een gouden kans om hiertoe het initiatief te nemen. Mijn tweede vraag aan het voorzitterschap is daarom: welke initiatieven voor de Tobin-taks bent u van plan tijdens uw voorzitterschap te nemen? Op milieugebied staan het komende halfjaar de onderhandelingen centraal die gevoerd gaan worden in het kader van het Kyoto-protocol over de vermindering van de emissie van broeikasgassen. Het is uiterst belangrijk dat er een akkoord komt, maar het is nog belangrijker dat een dergelijk akkoord ook echt iets inhoudt. We vinden dat zo'n akkoord moet leiden tot een daadwerkelijke vermindering van de emissies en niet dat de rijke landen die al de hoogste uitstoot hebben het recht krijgen om zich vrij te kopen via handel in emissierechten. Wat betreft de regeling over de blootstelling aan genetisch gemanipuleerde gewassen die onlangs is getroffen, was het optreden van Zweden teleurstellend. Zweden verzette zich actief tegen openbare registers van GMO's. Wij hopen dat Zweden zijn leven betert en zich niet inzet voor de opheffing van het de facto moratorium dat op dit gebied bestaat. De wetgeving van de Europese Unie op dit gebied is uit milieuoogpunt nog steeds volkomen ontoereikend. Het lijkt er helaas op dat het Zweedse voorzitterschap zich niet wil inzetten voor een fundamentele wijziging van het onverantwoorde vluchtelingenbeleid van de Europese Unie, dat met het Schengenakkoord als instrument iedere dag voor nieuwe tragedies zorgt. Daarentegen hebben we kunnen constateren dat Zweden verslechteringen van het beleid accepteert, zoals recentelijk door het vergroten van de verantwoordelijkheid van de transportondernemingen. Aangezien het lot van veel asielzoekers in de praktijk in handen is van luchthavenpersoneel buiten de Europese Unie ontstaat er een soort privatisering van de toetsing van de asielaanvraag."@nl2
"Senhora Presidente, caros colegas, Senhor Presidente em exercício do Conselho, no programa da Presidência sueca há vários aspectos que o Grupo Confederal da Esquerda Unitária/Esquerda Nórdica Verde, a que pertenço, apoia. Consideramos que as prioridades - alargamento, ambiente e emprego - são importantes e correctas. Há ainda outros aspectos positivos no programa que merecem ser salientados. Entre eles, as medidas contra o tráfico de mulheres e os esforços para alcançar uma paz duradoura na Palestina. Mesmo assim, a maior decepção em relação à actuação da Suécia, de facto, diz respeito à militarização da UE. A Suécia não se limitou a abdicar da sua neutralidade e independência política, vai mesmo trabalhar activamente pela militarização da UE. Até mesmo tropas turcas integrarão o exército europeu. Tropas que tanto podem, num dia, cometer violações no seu próprio país ou ocupar um país vizinho como, no dia seguinte, prestar serviço no exército da UE. A Turquia, membro da NATO, exige ter também influência na política da UE neste domínio, para poder utilizar os recursos militares da NATO. A minha terceira pergunta a Göran Persson é, portanto: pode garantir que a Turquia não obterá tal influência? Fico a aguardar resposta às minhas três perguntas, sobre: a possibilidade de corrigir a discriminação do Tratado de Nice contra a República Checa e a Hungria; as medidas que tenciona adoptar para que a taxa Tobin seja uma realidade; e o que pensa da participação e influência da Turquia nas forças militares da UE. Dito isto, a esquerda unitária deseja felicidades à Presidência sueca. No que se refere às negociações para o alargamento, consideramos essencial que a UE tenha em conta as necessidades específicas dos países candidatos e que a estes não seja oferecido um estatuto de membros de segunda classe. Em relação a este objectivo, os resultados da reunião de Nice constituem um fracasso. Na verdade, não foram efectuadas quaisquer reformas da UE que facilitem o alargamento. Pelo contrário, o processo tornou-se ainda mais complicado. É igualmente inaceitável que países candidatos como a República Checa e a Hungria tenham sido directamente discriminados com atribuição de menos lugares no Parlamento Europeu do que Estados­Membros com população equivalente. Este é um erro lamentável, que tem de ser corrigido. A minha pergunta à Presidência sueca é, portanto, a seguinte: está a Presidência sueca disponível para reconhecer e corrigir este erro nos tratados de adesão que vão agora ser negociados? Alguns dos países da UE pretendem excluir os cidadãos dos futuros Estados­Membros do mercado do trabalho da União durante um longo período. Tal discriminação é inadmissível. É essencial, pelo contrário, que todos os que trabalham num país comunitário o façam em conformidade com os acordos e a legislação em vigor no mercado do trabalho desse país, para que a liberdade de circulação não conduza ao social. Uma verdadeira política de esquerda tem de colocar o emprego em primeiro lugar, mesmo na política económica, em vez do monetarismo dogmático que hoje domina a UE e a União Económica e Monetária. Uma tal política exigiria também controlo democrático sobre o Banco Central Europeu. Porém, para os actuais governos da UE, independentemente da sua cor política, a adaptação à UEM tem prioridade sobre o bem-estar e a luta contra o desemprego. Esta política deve ser revista. Em vários sectores da União Europeia cresce a exigência de que o capitalismo desenfreado seja posto sob o controlo de decisões políticas, em vez de se continuar pela via da desregulamentação e da livre especulação a que hoje assistimos. Uma das reivindicações é a tributação das transacções de capitais, através da chamada taxa Tobin. Vários membros do Governo sueco já se declararam favoráveis à ideia. Têm agora, durante esta Presidência, uma preciosa oportunidade de tomar iniciativas. A minha pergunta à Presidência é, por conseguinte: que iniciativas favoráveis à introdução de uma taxa Tobin tenciona adoptar durante o seu mandato? No domínio do ambiente, a questão mais importante deste semestre vai ser a das negociações, no âmbito do Protocolo de Quioto, para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. É extremamente importante chegar a um acordo nesta matéria, mas ainda mais importante é o conteúdo desse acordo. Pensamos que tal acordo deve assentar em verdadeiras reduções das emissões, sem que os países ricos, que já hoje são os que mais emissões produzem, possam desobrigar-se através da compra de direitos de emissão. No processo de conciliação relativo à rotulagem dos alimentos geneticamente modificados, recentemente concluído, a actuação da Suécia foi decepcionante. A Suécia opôs-se activamente ao registo público de alimentos à base de OGM. Esperamos que a Suécia corrija a sua atitude e não actue no sentido de abolir a moratória existente neste domínio. A legislação comunitária nesta matéria continua a ser claramente insuficiente do ponto de vista ambiental. Infelizmente, parece que a Presidência sueca, no fundo, nada pretende fazer para alterar a irresponsável política de refugiados que, tendo o Acordo de Schengen como instrumento, todos os dias provoca novas tragédias. Pelo contrário, temos visto a Suécia aceitar o seu agravamento, como aconteceu recentemente com o endurecimento das medidas de responsabilização dos transportadores. Estas consistem numa espécie de privatização do exame dos pedidos de asilo, ficando o destino de muitos requerentes, na prática, nas mãos do pessoal dos aeroportos exteriores à União Europeia."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"dumping"12,11,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph