Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-16-Speech-2-320"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010116.13.2-320"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I would first like to say a few words about the intervention of jute organisations and Bangladesh's role as a host of the old organisation. A year ago there were quite dramatic problems and I tried to see if it were possible to rejuvenate the old organisation. There was no agreement between our Member States to do what we in the Commission would have liked to do, which explains the phase that we have been going through with this organisation. The good news, however, is that the need has been accepted for a special effort, based in Bangladesh I hope, to promote the use and new uses of jute as a raw material, so perhaps it is now possible to continue with the substance of what the old jute organisation could do. There was a meeting in Dhaka at the beginning of October and all the different parties agreed to create what is called an international jute study group. The draft proposal for the constitution of this body will be discussed and hopefully finalised at the meeting of the International Jute Organisation to be held in Dhaka at the end of this month. Subsequently it will be submitted to UNCTAD in Geneva and, once adopted, sent for signing and ratification to the governments concerned and the UN treaties section. So we now have very high hopes that a new body that can promote renewed international cooperation in the jute sector will come out of the long painful discussion about the old jute organisation. This is very good because the International Jute Organisation is the only international organisation of this kind that is actually based in a least-developed country. This is what I can report on this matter that was brought up in our discussion here. To Mrs Djubkaer I would say: yes, it is a strong asset for Bangladesh that it is a nation and we definitely should encourage the use of that potential. The Chittagong Hill Tracts problem is a challenge to that picture of Bangladesh but fortunately, compared to the past, the tensions are lower and they still seem set on the right course. As to the role of IT in Bangladesh, yes of course we will try to be useful and do something but I do not honestly see it as an easy shortcut, so we will stick to the basic priorities of our agreement with Bangladesh. But we will use IT in all possible applications. As to what you say about focusing specifically on women in this respect, I would say that Bangladesh may be one of the places where it would be possible to experiment with this. So we should be open to these possibilities. I agree very much with what Mr van Orden said about the regional aspects. It seems that Bangladesh is the nice guy around and we certainly should recognise this as a fact and we should relate to Bangladesh in that perspective. It has neighbours who are not all very easy and the whole region is more problematic than we may often think. There are some eleven million Bangladeshi living illegally in India. That is a large number in a European context, so from the point of view of stability, democratisation, orderly elections and so on, it really is facing quite some challenges. Let me once again thank you for this very positive debate. I look forward to working with Parliament on our relations with Bangladesh. Things are moving so rapidly there that compared to the past we may be able in just a few years to expect and to detect real changes as a result of our cooperation there, and it is a great inspiration. Finally, we look forward very much to welcoming Bangladesh as one of the leading participants in our conference in May in Brussels on LDCs, to be held with UNCTAD. This will be a big opportunity for Bangladesh and the other least-developed countries to present themselves not as patients on a sick bed in hospital, with the rest of the world looking at them like curious doctors, but as partners in the global society, representing cultures and potentials which are important in keeping alive the diversity of globalisation. So we are also looking forward to that partnership. The first EC-Bangladesh Joint Committee meeting under the new cooperation agreement is now planned for the first half of March 2001, so the train is on the move."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne begynde med at sige et par ord om juteorganisationernes indgriben og Bangladeshs rolle som vært for den gamle organisation. For et år siden var der ganske dramatiske problemer, og jeg prøvede at se, om det var muligt at forynge den gamle organisation. Der var ingen aftale mellem vores medlemsstater om at gøre det, som Kommissionen gerne ville have gjort, hvilket forklarer den fase, vi har gennemgået med denne gamle organisation. Det er dog en god nyhed, at der er enighed om behovet for en særlig indsats, forhåbentlig med udgangspunkt i Bangladesh, for at fremme anvendelsen og nye anvendelser af jute som råmateriale, så det måske nu er muligt at gå videre med det, den gamle juteorganisation kunne gøre. Der var et møde i Dhaka i begyndelsen af oktober, og alle parter var enige om at nedsætte en såkaldt international juteundersøgelsesgruppe. Udkastet til et forslag til konstituering af denne instans vil blive drøftet og forhåbentlig endeligt afgjort ved et møde i Den Internationale Juteorganisation, som skal afholdes i Dhaka i slutningen af denne måned. Dernæst vil det blive forelagt UNCTAD i Genève, og efter vedtagelsen vil det blive sendt til de relevante regeringer og FN's traktatsektion med henblik på underskrivelse og ratificering. Så vi nærer nu meget store forventninger om, at en ny instans, som kan fremme det fornyede internationale samarbejde inden for jutesektoren, bliver resultatet af de langtrukne og besværlige forhandlinger om den gamle juteorganisation. Det er godt, for Den Internationale Juteorganisation er den eneste internationale organisation af sin art, som faktisk har hovedkontor i et LDC-land. Det er hvad, jeg kan berette om den sag, der blev rejst under vores drøftelse her. Til fru Dybkjær kan jeg sige, at ja, det er et vigtigt aktiv for Bangladesh, at det er en nation, og vi bør absolut tilskynde Bangladesh til at udnytte det potentiale. Chittagong Hill Tracts-problemet slår skår i det billede af Bangladesh, men heldigvis er spændingerne ikke så alvorlige som tidligere, og man lader stadig til at være på rette vej. Med hensyn til betydningen af informationsteknologien i Bangladesh vil vi selvfølgelig prøve at være konstruktive og gøre noget nyttigt, men jeg betragter det ærlig talt ikke som nogen nem løsning, så vi holder fast i de grundlæggende prioriteter i vores aftale med Bangladesh. Men vi vil benytte IT i alle de situationer, hvor det er muligt. Med hensyn til det, De siger om at fokusere specielt på kvinder i denne henseende, mener jeg, at Bangladesh kan være et af de steder, hvor det ville være muligt at eksperimentere med det. Så vi skal være åbne over for mulighederne. Jeg er helt enig i, hvad hr. Van Orden sagde om de regionale aspekter. Det lader til, at Bangladesh er klassens duks, og det bør vi absolut anerkende, og vi bør forholde os til Bangladesh på den baggrund. Landet har naboer, som slet ikke er nemme, og hele regionen er mere problematisk end som så. Omkring 11 millioner bangladeshere bor illegalt i Indien. Det er et stort tal i europæisk sammenhæng, så med hensyn til stabilitet, demokratisering, ordnede valg osv. står landet virkelig over for nogle store udfordringer. Må jeg have lov endnu en gang at takke Dem for denne meget positive forhandling. Jeg glæder mig til at samarbejde med Parlamentet om vores forhold til Bangladesh. Tingene går så hurtigt der i forhold til tidligere, at vi måske allerede om få år kan forvente at se egentlige ændringer som følge af vores samarbejde, og det er meget inspirerende. Endelig ser vi frem til at byde Bangladesh velkommen som en af de førende deltagere i vores konference om LDC-lande, som vi til maj afholder i Bruxelles sammen med UNCTAD. Det er en god mulighed for Bangladesh og de øvrige LDC-lande for at fremstille sig selv, ikke som patienter i sygesengen med hele resten af verden i rollen som nysgerrige læger, men som partnere i det globale samfund, hvor de repræsenterer kulturer og potentiale, som er vigtige for at bevare den globale alsidighed. Vi ser derfor også frem til det partnerskab. Det første møde i den første blandede kommission EF-Bangladesh under den nye samarbejdsaftale er nu planlagt til første halvdel af marts 2001, så samarbejdet er allerede sat på skinner."@da1
". Herr Präsident, ich möchte eingangs etwas zur Intervention der Juteorganisationen und zur Rolle Bangladeschs als Gastgeberland für die alte Organisation sagen. Vor einem Jahr war die Lage äußerst kompliziert, und ich habe versucht, die alte Organisation neu zu beleben. Leider konnten die Mitgliedstaaten kein Einvernehmen zu den von der Kommission für notwendig gehaltenen Maßnahmen erzielen, woraus sich die derzeitige Situation erklärt. Positiv ist jedoch, dass Einigkeit über die Notwendigkeit spezieller Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von Jute und zur Erschließung neuer Einsatzmöglichkeiten des Rohstoffes Jute herrscht, wobei ich hoffe, dass diese Maßnahmen in Bangladesch zusammenlaufen werden. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, die Arbeit der alten Jute-Organisation inhaltlich fortzusetzen. Anfang Oktober fand in Dhaka eine Zusammenkunft statt, deren Teilnehmer sich auf die Schaffung eines Gremiums mit der Bezeichnung „International Jute Study Group“ einigten. Die Tagung der Internationalen Jute-Organisation, die Ende des Monats in Dhaka stattfinden wird, wird den Satzungsentwurf für dieses Gremium diskutieren und hoffentlich ausformulieren, so dass er der UNCTAD in Genf vorgelegt werden kann. Nach ihrer Annahme wird die Satzung den entsprechenden Regierungen sowie der für internationale Verträge zuständigen Stelle bei der UNO zur Unterzeichnung und Ratifizierung zugesandt. Wir hegen große Hoffnungen, dass die langen und schmerzlichen Diskussionen über die alte Jute-Organisation vielleicht zur Entstehung eines Gremiums beitragen, das die internationale Zusammenarbeit im Jutesektor wieder ankurbeln kann. Das wäre sehr gut, denn die Internationale Jute-Organisation ist die einzige internationale Organisation, die ihren Amtssitz in einem Land hat, das zu den am wenigsten entwickelten Ländern zählt. Mehr kann ich zu dieser Angelegenheit, die in der Diskussion angesprochen wurde, nicht sagen. Frau Dybkjær möchte ich erwidern: Ja, die Tatsache, dass Bangladesch eine Nation ist, ist ein Vorteil, der genutzt werden sollte. Die Probleme im Zusammenhang mit den Chittagong Hill Tracts widersprechen zwar diesem Gesamtbild, doch im Vergleich zur Vergangenheit haben die Spannungen nachgelassen, und man ist auf dem richtigen Kurs. Was den Einsatz der Informationstechnologie in Bangladesch betrifft, so werden wir natürlich versuchen, sinnvolle und praktische Schritte zu ergreifen, aber ich halte das, ehrlich gesagt, nicht für den Schlüssel zum schnellen Erfolg. Wir werden uns deshalb an die Prioritäten unseres Abkommens mit Bangladesch halten. Aber wir werden die Informationstechnologie natürlich immer dann einsetzen, wenn dies möglich ist. Zu Ihrem Vorschlag, sich dabei doch besonders auf die Frauen zu konzentrieren, kann ich sagen, dass ein solches Experiment im Falle von Bangladesch möglicherweise sinnvoll ist. Wir sollten diesen Möglichkeiten aufgeschlossen gegenüber stehen. Ich stimme Herrn van Ordens Ausführungen zu den regionalen Aspekten voll und ganz zu. Bangladesch hat sich zu einer Art Musterschüler entwickelt. Diesen Umstand sollten wir anerkennen und ihm in unseren Beziehungen zu diesem Land Rechnung tragen. Das Land hat Nachbarn, mit denen es in dem einen oder anderen Fall nicht ganz leicht ist, und die ganze Region ist problematischer, als man oft meinen mag. So halten sich beispielsweise etwa elf Millionen Bangladescher illegal in Indien auf. Das ist aus europäischer Sicht eine sehr große Zahl, die unter dem Gesichtspunkt der Stabilität, Demokratisierung, friedlicher Wahlen usw. ein nicht zu unterschätzendes Problem darstellt. Ich möchte Ihnen nochmals für diese sehr positive Debatte danken. Ich freue mich darauf, bei der weiteren Gestaltung unserer Beziehungen zu Bangladesch mit dem Parlament zusammenzuarbeiten. Bangladesch entwickelt sich in einem rasanten Tempo, so dass wir dank unserer Zusammenarbeit möglicherweise bereits in wenigen Jahren echte Veränderungen feststellen können. Das ist ein großer Ansporn. Wir freuen uns sehr, Bangladesch als einen der führenden Teilnehmer auf der den am wenigsten entwickelten Ländern gewidmeten Konferenz begrüßen zu können, die wir gemeinsam mit der UNCTAD im Mai in Brüssel durchführen. Dabei haben Bangladesch und die anderen Länder in dieser Kategorie die Chance, sich nicht als schwerkranker Patient zu präsentieren, der vom Rest der Welt neugierig betrachtet wird, sondern als Partner in einer globalen Gesellschaft mit Kulturen und Potenzialen, die für die Aufrechterhaltung der Vielfalt der Globalisierung wichtig sind. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit. Die erste Tagung des Gemischten Ausschusses EG-Bangladesch nach dem neuen Kooperationsabkommen ist für die erste Märzhälfte 2001 vorgesehen. Der Stein ist also ins Rollen gekommen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να πω δυο λόγια σχετικά με το θέμα των οργανισμών γιούτας και το ρόλο του Μπαγκλαντές ως οικοδεσπότη του παλαιού αυτού οργανισμού. Πριν από ένα χρόνο η κατάσταση ήταν δραματική και προσπάθησα να δω εάν ήταν δυνατό να δοθεί νέα πνοή στον παλαιό αυτό οργανισμό. Δεν υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς τις ενέργειες στις οποίες εμείς στην Επιτροπή επιθυμούσαμε να προβούμε, γεγονός που εξηγεί τη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε με τον οργανισμό αυτό. Τα καλά νέα, ωστόσο, είναι ότι έγινε αποδεκτή η ανάγκη για ανάληψη ειδικής δράσης, με έδρα το Μπανγκλαντές ελπίζω, για την προαγωγή της χρήσης και νέων χρήσεων ακατέργαστης γιούτας, και επομένως, ίσως είναι, δυνατό να δώσουμε πνοή στις ουσιαστικές δραστηριότητες του παλαιού οργανισμού γιούτας. Στις αρχές Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Ντάκα και όλα τα μέρη συμφώνησαν να συστήσουν τη λεγόμενη διεθνή ομάδα μελέτης της γιούτας. Το σχέδιο πρότασης για τη σύσταση του εν λόγω οργάνου θα συζητηθεί και ελπίζω να οριστικοποιηθεί στη συνάντηση του Διεθνούς Οργανισμού Γιούτας που θα λάβει χώρα στη Ντάκα στο τέλος του τρέχοντος μηνός. Κατόπιν θα υποβληθεί στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη στη Γενεύη και μόλις εγκριθεί θα σταλεί για υπογραφή και κύρωση στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και στο τμήμα συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών. Ύστερα από μακροχρόνιες και δύσκολες συζητήσεις με θέμα τον παλαιό οργανισμό γιούτας αναζωπυρώνονται σημαντικά οι ελπίδες περί θέσπισης ενός νέου οργάνου που θα καλλιεργεί τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της γιούτας σε νέες βάσεις, γεγονός που αποτελεί θετικό βήμα καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Γιούτας είναι η μόνη παρόμοια διεθνής οργάνωση που έχει την έδρα της σε μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα. Αυτά έχω να πω σχετικά με το εν λόγω θέμα που θίξατε στο πλαίσιο της συζήτησής μας εδώ σήμερα. Στην κ. Djubkaer έχω να πω τα εξής: ναι, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το Μπανγκλαντές το γεγονός ότι είναι ένα έθνος και θα ενθαρρύνουμε οπωσδήποτε την αξιοποίηση της εν λόγω δυνατότητας. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο Chittagong Hill Tracts χαλάει την εικόνα του Μπανγκλαντές ως έθνους, ευτυχώς, όμως, σε σύγκριση με το παρελθόν, οι εντάσεις έχουν μειωθεί και φαίνεται ότι βρίσκονται σε σωστό δρόμο για την επίλυσή τους. Ως προς το ρόλο των τεχνολογιών πληροφοριών στο Μπανγκλαντές, φυσικά και θα προσπαθήσουμε να φανούμε χρήσιμοι και να βοηθήσουμε, ειλικρινά όμως δεν νομίζω ότι είναι εύκολο, επομένως θα περιοριστούμε στις βασικές προτεραιότητες της συμφωνίας μας με το Μπανγκλαντές. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως τις τεχνολογίες πληροφοριών σε όλες τις δυνατές εφαρμογές. Σχετικά με την πρότασή σας για μεγαλύτερη επικέντρωση στις γυναίκες ως προς το θέμα αυτό, μπορώ να πω ότι το Μπανγκλαντές είναι ενδεχομένως μια χώρα όπου θα μπορούσε κανείς να δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Θα είμαστε, επομένως, ανοιχτοί σε τέτοιο ενδεχόμενο. Συμφωνώ απολύτως με όσα είπε ο κ. van Orden για τις περιφερειακές πτυχές. Φαίνεται ότι το Μπανγκλαντές είναι το καλό παιδί στην περιοχή και πρέπει ασφαλώς να το αναγνωρίσουμε αυτό ως γεγονός και να συνάψουμε σχέσεις με τη χώρα αυτή υπό αυτήν την προοπτική. Έχει δύσκολους γείτονες και ολόκληρη η περιοχή είναι περισσότερο προβληματική από ό,τι πιστεύουμε γενικά. Υπάρχουν περίπου έντεκα εκατομμύρια υπήκοοι του Μπανγκλαντές που ζουν παράνομα στην Ινδία. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, επομένως από τη σκοπιά της σταθερότητας, του εκδημοκρατισμού, της ομαλής διεξαγωγής εκλογών κλπ. οι προκλήσεις είναι πράγματι αρκετές. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη γόνιμη αυτή συζήτηση. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των σχέσεων μας με το Μπαγκλαντές. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη χώρα αυτή και σε σύγκριση με το παρελθόν είναι δυνατό σε λίγα μόνο χρόνια να αναμένουμε και να διαπιστώνουμε πραγματικές αλλαγές ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μας εκεί, και αυτό αποτελεί σημαντικό κίνητρο. Τέλος, θα χαρούμε ιδιαίτερα να υποδεχτούμε το Μπανγκλαντές ως έναν από τους κύριους συμμετέχοντες στη διάσκεψή μας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) το Μάιο στις Βρυξέλλες. Η διάσκεψη αυτή προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία στο Μπανγκλαντές και στις άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους όχι ως βαριά ασθενείς, που χρήζουν επείγουσας βοήθειας, αλλά ως εταίρους σε μια παγκόσμια κοινωνία, οι οποίοι διαθέτουν πολιτισμό και δυναμικό και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ποικιλομορφίας της παγκοσμιοποίησης. Επομένως αναμένουμε με ιδιαίτερη χαρά τη σύναψη εταιρικής σχέσης με τη χώρα αυτή. Η πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΕΚ-Μπαγκλαντές βάσει της νέας συμφωνίας συνεργασίας προγραμματίζεται για τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μαρτίου 2001. Επομένως το νερό έχει ήδη μπει στο αυλάκι."@el8
"(EN) Señor Presidente, me gustaría, en primer lugar, decir algunas palabras sobre la intervención de las organizaciones del yute y sobre el papel de Bangladesh como anfitrión de la antigua organización. Hace un año había problemas muy graves y yo intenté ver si era posible rejuvenecer la vieja organización. No hubo acuerdo entre nuestros Estados miembros para hacer lo que a nosotros en la Comisión nos hubiera gustado hacer y esto explica la etapa por la que estamos atravesando con esta organización. La buena noticia, sin embargo, es que se ha aceptado la necesidad de un esfuerzo especial, que espero que tenga su sede en Bangladesh, para fomentar el uso y los nuevos usos del yute como materia prima, así que quizás ahora sea posible continuar con la esencia de lo que la antigua organización del yute podría hacer. A principios de octubre hubo una reunión en Dhaka y todas las partes acordaron crear lo que se denomina un grupo internacional de estudio del yute. El borrador de propuesta para la constitución de este organismo se estudiará, y esperamos que se complete, en la reunión de la Organización Internacional del Yute que se celebrará en Dhaka a finales de este mes. Posteriormente se someterá a la UNCTAD en Ginebra y, una vez adoptada, se enviará para su firma y ratificación, a los gobiernos en cuestión y a la sección de tratados de NN.UU. Por tanto, tenemos ahora muchas esperanzas de que de las largas y difíciles conversaciones sobre la antigua organización del yute surja un nuevo organismo que pueda promocionar una cooperación internacional reforzada en este sector. Esto es muy bueno porque la Organización Internacional del Yute es la única organización internacional de este tipo que tiene su sede en un país menos desarrollado. Y esto es lo que puedo decir acerca de esta cuestión que se ha planteado aquí. A la Sra. Djubkaer le diría: sí, es una gran ventaja para Bangladesh el ser una nación y nosotros deberíamos, sin duda, fomentar el uso de ese potencial. El problema de las montañas de Chittagong constituye un desafío a esa imagen de Bangladesh, pero, afortunadamente, si se compara con el pasado, la tensión es menor y parece que se sigue el buen camino. En cuanto al papel de la TI en Bangladesh, sí, por supuesto que intentaremos ser útiles y hacer algo, pero yo no lo veo, sinceramente, como un atajo fácil, así que nos ajustaremos a las prioridades básicas de nuestro acuerdo con Bangladesh. Aunque utilizaremos TI en todas sus aplicaciones posibles. Sobre lo que ha dicho usted acerca de centrarnos específicamente en las mujeres en este aspecto, yo diría que Bangladesh puede ser uno de los lugares en los que sería posible experimentarlo. Así que deberíamos estar abiertos a estas posibilidades. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. van Orden sobre los aspectos regionales. Parece que Bangladesh es el chico bueno en la zona y ciertamente deberíamos reconocer este hecho y deberíamos relacionarnos con Bangladesh teniéndolo en cuenta. Tiene vecinos que no son precisamente fáciles y el conjunto de la región es más problemática de lo que solemos pensar. Hay alrededor de once millones de nacionales de Bangladesh viviendo ilegalmente en India. Eso es un número elevado en un contexto europeo, por tanto, desde el punto de vista de la estabilidad, la democratización, las elecciones pacíficas, etc., realmente se enfrenta a bastantes retos. Permítanme una vez más que les dé las gracias por este debate tan positivo. Espero seguir trabajando con el Parlamento sobre nuestras relaciones con Bangladesh. Las cosas se están moviendo tan rápidamente allí si se compara con el pasado que podemos esperar y detectar, en apenas unos años, verdaderos cambios gracias a nuestra cooperación, y eso inspira mucho. Por último, estamos deseosos de recibir a Bangladesh como uno de los principales participantes en nuestra conferencia de mayo en Bruselas sobre países menos desarrollados, que se celebrará junto a UNCTAD. Será para Bangladesh y para el resto de países menos desarrollados una gran oportunidad de presentarse a sí mismos no como pacientes enfermos en una cama de hospital, con el resto del mundo mirándoles como médicos curiosos, sino como socios de la sociedad global, que representan culturas y potenciales que son importantes para mantener viva la diversidad de la globalización. Así que estamos también deseosos de esa cooperación. La primera reunión del Comité Conjunto CE-Bangladesh al amparo del nuevo acuerdo de cooperación está prevista para la primera quincena de marzo de 2001, así que el tren está en marcha."@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensimmäiseksi sanoa muutaman sanan juuttijärjestöjen toiminnasta ja Bangladeshin roolista vanhan järjestön vetäjänä. Vuosi sitten järjestöllä oli aika dramaattisia ongelmia, ja tutkin, olisiko vanhaa järjestöä mahdollista elvyttää. Jäsenvaltiot eivät päässeet sopuun siitä, mitä komissio olisi halunnut tehdä, mikä selittää tämän järjestön kanssa ylläpitämiemme suhteiden tilan. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että on hyväksytty tarve ryhtyä erityisiin ponnisteluihin – toivon mukaan Bangladeshissa –, joilla pyritään edistämään juutin käyttöä ja kehittämään uusia tapoja käyttää juuttia raaka-aineena, joten nyt on ehkä mahdollista jatkaa sen tutkimista, mitä vanha juuttijärjestö voi tehdä. Lokakuun alussa järjestettiin Dhakassa tapaaminen, ja kaikki osapuolet olivat yksimielisiä niin sanotun kansainvälisen juutin tutkimusryhmän perustamisesta. Tämän elimen perustamisen ehdotusluonnoksesta keskustellaan tämän kuun lopussa Dhakassa järjestettävässä Kansainvälisen juuttijärjestön kokouksessa, jossa se toivottavasti myös hyväksytään. Sen jälkeen se esitetään Geneven kauppa- ja kehityskonferenssille, ja kun se on hyväksytty, se lähetetään asianomaisille hallituksille ja YK:n sopimusjaostolle allekirjoitettavaksi ja ratifioitavaksi. Suhtaudumme nyt siis hyvin toiveikkaasti siihen, että vanhaa juuttijärjestöä koskeneiden pitkien ja tuskallisten keskustelujen pohjalta syntyy uusi elin, joka voi edistää uudistettua kansainvälistä yhteistyötä juuttialalla. Tämä on erittäin hyvä asia, sillä kansainvälinen juuttijärjestö on ainoa tämänkaltainen kansainvälinen järjestö, joka sijaitsee vähiten kehittyneisiin maihin kuuluvassa maassa. Tämän verran voin kertoa teille tästä asiasta, joka on tuotu keskustelussamme esiin. Jäsen Djubkaerille vastaan: kyllä, Bangladeshille on suuri valtti, että se on kansakunta, ja meidän pitäisi ehdottomasti kannustaa sitä hyödyntämään tämän asian tuomia mahdollisuuksia. Chittagong Hill Tractsin ongelma on haaste tällaiselle kuvalle Bangladeshista, mutta onneksi jännitteet ovat lieventyneet ja suhteet vaikuttavat olevan kehittymässä oikeaan suuntaan. Tietotekniikan asemasta Bangladeshissa sanoisin, että aiomme tietenkin yrittää auttaa, mutta en rehellisesti sanoen pidä sitä helppona oikotienä, joten pitäydymme Bangladeshin kanssa tehdyn sopimuksen perustavissa prioriteeteissa. Käytämme kuitenkin tietotekniikkaa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Siitä taas, mitä te sanoitte keskittymisestä erityisesti naisiin tässä asiassa, sanoisin, että Bangladesh saattaa olla sellainen paikka, jossa tällaista voitaisiin kokeilla. Meidän täytyy siis pysyä avoimina näille mahdollisuuksille. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä jäsen van Orden sanoi alueellisista näkökohdista. Vaikuttaa siltä, että Bangladesh on alueen "hyvä tyyppi", ja meidän pitäisi todellakin tunnustaa tämä ja kohdella Bangladeshia sen mukaisesti. Sillä on naapureita, jotka eivät kaikki ole kovin helppoja, ja koko alue on ongelmallisempi kuin usein tulemme ajatelleeksi. Intiassa asuu laittomasti noin 11 miljoonaa bangladeshilaista. Tämä on eurooppalaisittain katsottuna suuri luku, joten Bangladeshilla on jonkin verran haasteita edessään vakaudessa, demokratisoitumisessa ja asianmukaisesti hoidetuissa vaaleissa. Haluan vielä kerran kiittää teitä tästä erittäin myönteisestä keskustelusta. Odotan kovasti pääseväni kehittämään parlamentin kanssa suhteitamme Bangladeshiin. Asiat muuttuvat siellä niin nopeasti, että toisin kuin aikaisemmin voimme jo muutaman vuoden kuluttua odottaa ja todeta yhteistyöstämme seuraavia todellisia muutoksia, ja se antaa toimiimme erityistä vireyttä. Lopuksi, odotamme kovasti tapaavamme Bangladeshin yhtenä pääosallistujana Brysselissä toukokuussa pidettävässä vähiten kehittyneitä maita koskevassa konferenssissa, jonka järjestämme yhdessä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin kanssa. Se on erinomainen tilaisuus Bangladeshille ja muille vähiten kehittyneille maille todistaa, että ne ovat globalisaation monimuotoisuuden säilyttämiselle tärkeitä kulttuureja ja mahdollisuuksia edustavia maailmanlaajuisen yhteiskunnan yhteistyökumppaneita, eivätkä sairasvuoteella makaavia potilaita, joita muu maailmaa kummastelee uteliaiden lääkäreiden tavoin. Odotamme siis kovasti tätä yhteistyötä. EY:n ja Bangladeshin sekakomitean ensimmäinen uuden yhteistyösopimuksen mukainen tapaaminen on suunniteltu järjestettäväksi maaliskuun 2001 alkupuolella, eli pyörät pyörivät."@fi5
". Monsieur le Président, je voudrais dire tout d'abord quelques mots à propos de l'intervention des organisations du jute et sur le rôle du Bangladesh en tant qu'hôte de l'ancienne organisation. Il y a un an, nous étions confrontés à de graves problèmes, et j'ai alors essayé de voir s'il était possible de "rajeunir" l'ancienne organisation. Mais il n'y eut pas d'accord entre nos États membres pour faire ce que nous aurions souhaité faire à la Commission, ce qui explique la phase que nous traversons avec cette organisation. Il y a toutefois une bonne nouvelle : la nécessité de fournir un effort spécial - basé au Bangladesh j'espère - en vue de promouvoir l'utilisation et les nouvelles utilisations du jute en tant que matière première, a été acceptée. Ainsi est-il peut-être possible, à présent, de continuer à faire en substance ce que pouvait faire l'ancienne organisation du jute. À l'issue d'une réunion qui a eu lieu début octobre à Dhaka, les différentes parties sont convenues de créer un groupe d'étude international du jute. Le projet de proposition pour la constitution de cet organe sera discuté et, espérons-le, finalisé à la réunion de l'Organisation internationale du jute qui doit avoir lieu à la fin de ce mois à Dhaka. Il sera ensuite soumis à la CNUCED à Genève et, après son adoption, envoyé aux gouvernements concernés en vue de sa signature et de sa ratification, ainsi qu'à la section des traités de l'ONU. Nous avons donc à présent de très grands espoirs de voir la longue et pénible discussion à propos de l'ancienne organisation du jute donner naissance à un nouvel organe à même de promouvoir une coopération internationale renouvelée dans le secteur du jute. Ce dont il faut se réjouir vivement, car l'Organisation internationale du jute est la seule organisation internationale de ce type qui ait son siège dans un pays moins avancé. Voilà ce que je peux vous apprendre concernant cette question, qui a été soulevée ici au cours de notre discussion. À Mme Dybkjær, je répondrai que le fait d'être une nation constitue bel et bien un grand atout pour le Bangladesh et qu'il ne fait aucun doute que nous devrions encourager l'utilisation de ce potentiel. Le problème des Chittagong Hill Tracts remet en question cette image du Bangladesh mais, heureusement, les tensions sont moins vives que par le passé et elles semblent malgré tout prendre la bonne direction. S'agissant du rôle de la TI au Bangladesh, oui, bien sûr, nous essayerons d'être utiles et de faire quelque chose mais, honnêtement, je ne la considère pas comme un raccourci facile. Nous nous en tiendrons donc aux priorités fondamentales de notre accord avec le Bangladesh. Néanmoins, nous recourrons à la TI dans toutes les applications possibles. Quant à ce que vous dites à cet égard à propos du fait de se concentrer spécifiquement sur les femmes, je dirais que le Bangladesh est peut-être l'un des endroits où il serait possible d'expérimenter cette idée. Nous devrions donc être ouverts à ces possibilités. Je suis amplement d'accord avec ce qu'a dit M. van Orden au sujet des aspects régionaux. Il semble que le Bangladesh soit le "gentil" de la région, et nous devrions assurément reconnaître ce fait et orienter nos relations avec le Bangladesh dans cette perspective. Ce pays a des voisins qui ne sont pas du tout faciles à vivre ; toute la région est en fait plus problématique que nous ne le pensons souvent. Il y a quelque onze millions de Bangladais illégaux en Inde, un nombre élevé dans un contexte européen. Alors, du point de vue de la stabilité, de la démocratisation, de la bonne tenue des élections etc., le Bangladesh est donc confronté à quelques fameux défis. Laissez-moi à nouveau vous remercier pour ce débat très positif. J'ai hâte d'œuvrer avec le Parlement à nos relations avec le Bangladesh. La situation évolue si rapidement que nous pourrions, par rapport au passé, escompter et détecter de véritables changements dans quelques années déjà, grâce à notre coopération dans le pays. Voilà une grande source d'inspiration. Enfin, nous sommes très impatients d'accueillir le Bangladesh parmi les principaux participants à notre conférence en mai, à Bruxelles, sur les PED, qui doit être organisée avec la CNUCED. Cet événement sera une occasion fantastique pour le Bangladesh et les autres pays moins avancés de se présenter non pas comme des patients sur un lit d'hôpital - le reste du monde les observant tels des docteurs curieux - mais bien comme des partenaires dans la société mondiale, représentant les cultures et les potentiels essentiels pour entretenir la diversité de la mondialisation. Nous nous réjouissons donc également de ce partenariat. La première commission mixte CEE-Bangladesh devant se réunir dans le cadre du nouvel accord de coopération est prévue pour la première moitié de mars 2001. Le train est donc en marche."@fr6
"Signor Presidente, vorrei innanzi tutto soffermarmi sulla questione dell’organizzazione della juta e sul ruolo del Bangladesh quale sede del vecchio organismo. Un anno fa la situazione era particolarmente drammatica e ho cercato di verificare se fosse possibile rilanciare tale organizzazione. Gli Stati membri non hanno trovato un accordo sull’attuazione di quegli interventi che la Commissione auspicava, il che spiega quanto è avvenuto all’organizzazione. La buona notizia, tuttavia, è che si è riconosciuta la necessità di intervenire in modo speciale – mi auguro direttamente in Bangladesh – per promuovere l’uso della juta e svilupparne nuovi utilizzi come materia prima. Una simile iniziativa consentirà forse di portare avanti il ruolo che spettava alla vecchia organizzazione. Agli inizi di ottobre si è tenuta una riunione a Dacca e tutte le parti hanno accettato di creare un cosiddetto gruppo di studio internazionale sulla juta. La proposta preliminare per l’istituzione di questo organismo sarà discussa e – ci auguriamo – sottoscritta durante l’incontro dell’Organizzazione internazionale della juta che si terrà a Dacca alla fine del mese. La proposta sarà quindi presentata all’UNCTAD a Ginevra e, una volta adottata, sarà trasmessa per la firma e la ratifica ai governi interessati e alla sezione trattati delle Nazioni Unite. Nutriamo quindi buone speranze che un nuovo organismo, in grado di promuovere una rinnovata cooperazione internazionale nel settore della juta, possa scaturire dal lungo e doloroso dibattito sulla vecchia organizzazione della juta. Si tratta di una svolta senza dubbio positiva, giacché l’Organizzazione internazionale della juta è l’unica istituzione di questo tipo ad avere sede in uno dei paesi meno sviluppati. È tutto quanto posso dire in risposta alle osservazioni su questo tema sollevato durante la discussione. Rispondendo alla onorevole Dybkjær, posso affermare che, effettivamente, è un bene prezioso per il Bangladesh essere un paese unito e dovremmo senz’altro incoraggiare lo sfruttamento di questo potenziale. Il problema dei Chittagong Hill Tracts è un elemento dissonante in questo quadro, ma, rispetto al passato, le tensioni si sono fortunatamente affievolite e il paese sembra aver imboccato la strada giusta. Per quanto concerne il ruolo delle tecnologie dell’informazione, cercheremo naturalmente di adoperarci con un intervento utile, ma non credo francamente che l’impiego di tali tecnologie possa rappresentare una scorciatoia per risolvere il problema. Ci atterremo pertanto alle priorità fondamentali del nostro accordo con il Bangladesh. Ricorreremo comunque all’uso delle tecnologie dell’informazione in tutte le loro possibili applicazioni. Lei ha indicato a questo proposito che ci si dovrebbe concentrare in modo specifico sulle donne. Posso dirle che il Bangladesh potrebbe essere uno dei paesi in cui condurre questo esperimento. Si tratta di possibilità che non dovremmo scartare. Concordo pienamente con l’intervento dell’onorevole Van Orden sugli aspetti regionali. Sembra che il Bangladesh spicchi per buona condotta, un elemento che dovremmo certamente riconoscere e apprezzare nei nostri rapporti con questo paese. Non tutti i paesi vicini sono particolarmente accomodanti e l’intera regione pone maggiori problemi di quanto non si possa spesso pensare. Sono circa undici milioni i cittadini bangladesi che risiedono illegalmente in India. In termini europei, questa cifra è enorme. Dal punto di vista della stabilità, della democratizzazione, di elezioni corrette e così via, le sfide sono davvero evidenti. Desidero ringraziarvi ancora una volta per questa discussione estremamente costruttiva. Sono dunque ansioso di collaborare con il Parlamento per sviluppare i nostri rapporti con il Bangladesh. La situazione si sta evolvendo così rapidamente che, rispetto al passato, potremo essere in grado, entro pochi anni, di attenderci e di individuare cambiamenti reali intervenuti in seguito alla nostra cooperazione con il Bangladesh. Questa prospettiva è per noi fonte di ispirazione. Infine, attendiamo con piacere di accogliere il Bangladesh quale uno dei principali partecipanti alla nostra conferenza sui paesi meno sviluppati che si terrà a Bruxelles in maggio con la collaborazione dell’UNCTAD. Sarà un’importante occasione per il Bangladesh e per gli altri paesi meno sviluppati, che avranno la possibilità di presentarsi non come pazienti malati ricoverati in ospedale con il mondo intero nelle vesti di un dottore curioso ad osservarli, bensì come in una società globale, in rappresentanza di culture e potenziali che sono importanti per mantenere viva la diversità della globalizzazione. Guardiamo quindi con interesse a questa . Il primo incontro del Comitato congiunto UE-Bangladesh nel contesto del nuovo accordo di cooperazione è previsto per la prima metà di marzo di quest’anno. La macchina si è quindi messa in moto."@it9
". – Mr President, I would first like to say a few words about the intervention of jute organisations and Bangladesh's role as a host of the old organisation. A year ago there were quite dramatic problems and I tried to see if it were possible to rejuvenate the old organisation. There was no agreement between our Member States to do what we in the Commission would have liked to do, which explains the phase that we have been going through with this organisation. The good news, however, is that the need has been accepted for a special effort, based in Bangladesh I hope, to promote the use and new uses of jute as a raw material, so perhaps it is now possible to continue with the substance of what the old jute organisation could do. There was a meeting in Dhaka at the beginning of October and all the different parties agreed to create what is called an international jute study group. The draft proposal for the constitution of this body will be discussed and hopefully finalised at the meeting of the International Jute Organisation to be held in Dhaka at the end of this month. Subsequently it will be submitted to UNCTAD in Geneva and, once adopted, sent for signing and ratification to the governments concerned and the UN treaties section. So we now have very high hopes that a new body that can promote renewed international cooperation in the jute sector will come out of the long painful discussion about the old jute organisation. This is very good because the International Jute Organisation is the only international organisation of this kind that is actually based in a least-developed country. This is what I can report on this matter that was brought up in our discussion here. To Mrs Djubkaer I would say: yes, it is a strong asset for Bangladesh that it is a nation and we definitely should encourage the use of that potential. The Chittagong Hill Tracts problem is a challenge to that picture of Bangladesh but fortunately, compared to the past, the tensions are lower and they still seem set on the right course. As to the role of IT in Bangladesh, yes of course we will try to be useful and do something but I do not honestly see it as an easy shortcut, so we will stick to the basic priorities of our agreement with Bangladesh. But we will use IT in all possible applications. As to what you say about focusing specifically on women in this respect, I would say that Bangladesh may be one of the places where it would be possible to experiment with this. So we should be open to these possibilities. I agree very much with what Mr van Orden said about the regional aspects. It seems that Bangladesh is the nice guy around and we certainly should recognise this as a fact and we should relate to Bangladesh in that perspective. It has neighbours who are not all very easy and the whole region is more problematic than we may often think. There are some eleven million Bangladeshi living illegally in India. That is a large number in a European context, so from the point of view of stability, democratisation, orderly elections and so on, it really is facing quite some challenges. Let me once again thank you for this very positive debate. I look forward to working with Parliament on our relations with Bangladesh. Things are moving so rapidly there that compared to the past we may be able in just a few years to expect and to detect real changes as a result of our cooperation there, and it is a great inspiration. Finally, we look forward very much to welcoming Bangladesh as one of the leading participants in our conference in May in Brussels on LDCs, to be held with UNCTAD. This will be a big opportunity for Bangladesh and the other least-developed countries to present themselves not as patients on a sick bed in hospital, with the rest of the world looking at them like curious doctors, but as partners in the global society, representing cultures and potentials which are important in keeping alive the diversity of globalisation. So we are also looking forward to that partnership. The first EC-Bangladesh Joint Committee meeting under the new cooperation agreement is now planned for the first half of March 2001, so the train is on the move."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil eerst enkele opmerkingen maken over de interventie van de juteorganisaties en over de rol van Bangladesh als thuisbasis van de oude organisatie. Een jaar geleden deden zich grote problemen voor. Ik heb toen gezocht naar mogelijkheden om de oude organisatie nieuw leven in te blazen. Er bestond toen echter bij onze lidstaten niet voldoende overeenstemming om te doen wat wij in de Commissie graag hadden willen doen. Dit verklaart de perikelen die wij met deze organisatie hebben gehad. Het goede nieuws is echter dat nu algemeen is geaccepteerd dat er een bijzondere inspanning nodig is, naar ik hoop vanuit Bangladesh, om het gebruik van jute als grondstof en ook nieuwe toepassingen daarvan te stimuleren. Daardoor is het nu wellicht mogelijk om het inhoudelijke werk van de oude juteorganisatie grotendeels voort te zetten. Begin oktober heeft er een bijeenkomst in Dhaka plaatsgevonden. Alle partijen zijn het daar eens geworden over de instelling van een zogenoemde internationale jutestudiegroep. Het ontwerpvoorstel voor de samenstelling van deze studiegroep zal worden besproken, en hopelijk ook afgerond, tijdens de vergadering van de Internationale Juteorganisatie die eind deze maand in Dhaka zal plaatsvinden. Vervolgens zal dit voorstel worden voorgelegd aan de UNCTAD in Genève. Zodra het daar is goedgekeurd, zal het ter ondertekening en ratificatie worden toegezonden aan de betrokken regeringen en de VN-afdeling verdragen. Wij hebben nu dan ook goede hoop dat uit de lange en pijnlijke discussies over de oude juteorganisatie een nieuwe instantie zal ontstaan die een hernieuwde internationale samenwerking kan bevorderen. Dit is een heel goede zaak, omdat de Internationale Juteorganisatie de enige internationale organisatie op dit gebied is die ook echt werkt vanuit een ontwikkelingsland. Dit is wat ik over dit onderwerp, dat in de discussie aan de orde werd gesteld, te melden heb. Tegen mevrouw Djubkaer wil ik zeggen dat het inderdaad een sterk punt voor Bangladesh is dat het één volk vormt. Wij moeten zeker de mogelijkheden die dit biedt, gebruiken. Het probleem van de Chittagong Hill Tracts lijkt met dat beeld van Bangladesh in tegenspraak, maar gelukkig zijn in vergelijking met vroeger de spanningen minder en lijken de ontwikkelingen wat dat betreft ook nog steeds de goede kant op te gaan. Over de rol van IT in Bangladesh wil ik zeggen dat wij uiteraard zullen proberen ons op dat gebied verdienstelijk te maken en iets te doen, maar heel eerlijk gezegd zie ik er niet zo vreselijk veel heil in. Wij zullen ons dan ook blijven richten op de basisprioriteiten van onze overeenkomst met Bangladesh. We zullen echter wel gebruik maken van alle mogelijke IT-toepassingen. Met betrekking tot uw opmerking dat wij ons in dit opzicht speciaal op vrouwen moeten richten, wil ik zeggen dat Bangladesh wel eens een van de plaatsen zou kunnen zijn waar experimenten op dit gebied tot de mogelijkheden behoren. Wij moeten voor deze mogelijkheden dan ook zeker openstaan. Ik ben het van harte eens met wat de heer Van Orden zei over de regionale aspecten. Het lijkt erop dat Bangladesh in de regio een heel goede reputatie heeft en dat moeten wij duidelijk erkennen. We moeten Bangladesh ook in dat perspectief beoordelen. Het land heeft buurlanden die niet allemaal even gemakkelijk zijn en de hele regio is problematischer dan wij misschien vaak denken. Er leven ongeveer 11 miljoen Bengalezen illegaal in India, en dat is naar Europese begrippen een enorm aantal. Vanuit het oogpunt van stabiliteit, democratisering, ordelijke verkiezingen, enzovoort staat het land dan ook voor enorme uitdagingen. Ik dank u nogmaals voor dit bijzonder constructieve debat. Ik zie uit naar de samenwerking met dit Parlement op het gebied van onze betrekkingen met Bangladesh. Vergeleken met vroeger gaat alles zo snel dat wij wellicht al over enkele jaren werkelijke veranderingen kunnen verwachten en ook echt kunnen waarnemen, veranderingen die het gevolg zijn van onze samenwerking daar. Dat is een geweldige bron van inspiratie. Tot slot verheugen wij ons er bijzonder op om Bangladesh als een van de belangrijkste deelnemers aan onze conferentie in mei in Brussel over de minst ontwikkelde landen te kunnen verwelkomen. Wij organiseren deze conferentie in samenwerking met UNCTAD. Dit zal een enorme kans betekenen voor Bangladesh en de andere minst ontwikkelde landen om zich te presenteren, niet als patiënten in een ziekbed in een ziekenhuis, met de rest van de wereld als nieuwsgierige artsen daaromheen, maar als partners in een mondiale samenleving, die culturen en mogelijkheden vertegenwoordigen die van belang zijn voor de instandhouding van de diversiteit in de globalisering. Wij kijken dus ook uit naar dat partnerschap. De eerste vergadering van het Gemengd Comité EG-Bangladesh in het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst staat nu gepland voor de eerste helft van mei 2001, dus de trein rijdt."@nl2
"Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de dizer algumas palavras sobre a intervenção das organizações de juta e o papel do Bangladesh como anfitrião da antiga organização. Há um ano atrás, com os problemas particularmente dramáticos que ocorreram, tentei encontrar uma possibilidade de rejuvenescer a antiga organização. Não houve acordo entre os nossos Estados-Membros para fazer o que nós, na Comissão, gostaríamos de ter feito, o que explica a fase por que temos passado no que se refere a esta organização. Contudo a boa notícia é que se admitiu a necessidade de desenvolver um esforço especial, com base no Bangladesh, espero, para promover o uso e as novas utilizações da juta como matéria-prima, pelo que neste momento talvez seja possível recuperar, na essência, o trabalho da antiga organização. Realizou-se uma reunião em Dhaka, no início de Outubro, e as diferentes partes acordarem em criar o que se designa por grupo internacional para o estudo da juta. O projecto de proposta para a constituição deste organismo será discutido, e esperemos que concluído, na reunião da Organização Internacional da Juta que terá lugar em Dhaka no final do corrente mês. A seguir, será apresentado à CNUCED em Genève, e uma vez adoptado, deverá ser enviado para respectiva assinatura e ratificação aos governos em questão e para a secção dos tratados das Nações Unidas. Portanto, temos agora fortes esperanças de que um novo organismo, capaz de promover uma cooperação internacional no sector da juta, nasça da longa e dolorosa discussão sobre a antiga organização da juta. Isto é bastante positivo porque a Organização Internacional da Juta é a única organização internacional deste género que tem efectivamente base num país menos desenvolvido. Estas são as informações que posso dar sobre esta matéria, que foi um dos pontos do nosso debate. À senhora deputada Djubkaer diria: sim, é um forte trunfo para o Bangladesh o facto de ser uma nação e, definitivamente, devemos encorajar o uso desse potencial. O problema de Chittagong Hill Tracts representa um desafio a essa imagem do Bangladesh mas, felizmente, comparado com o passado, as tensões são menores e parecem estar a seguir o rumo certo. Quanto ao papel das TI no Bangladesh, claro que tentaremos ser úteis e actuar de alguma forma, mas honestamente não as vejo como um atalho fácil, portanto continuaremos com as prioridades básicas do nosso acordo com Bangladesh. No entanto, utilizaremos as TI em todas as aplicações possíveis. Quanto às suas ideias de, neste contexto, nos focarmos especificamente nas mulheres, diria que o Bangladesh poderá ser um dos lugares em que seria possível fazer um experiência desse tipo. Como tal, devemos estar receptivos a essas possibilidades. Concordo vivamente com o que o senhor deputado van Orden afirmou sobre os aspectos regionais. O Bangladesh parece ser um bom aluno e certamente que devemos aceitar isso como um facto e relacionar-nos com este país nessa perspectiva. Trata-se de um país que tem vizinhos que não são de modo algum muito fáceis e toda a região é mais problemática do que possamos por vezes pensar. Existem cerca de onze milhões de bengalis a viver ilegalmente na Índia. Este é um número elevado num contexto europeu, portanto do ponto de vista da estabilidade, democratização, eleições pacíficas e por aí adiante, significa de facto enfrentar alguns desafios. Permitam-me mais uma vez que vos agradeça um debate tão positivo. Aguardo com expextativa a possibilidade de trabalhar com o Parlamento sobre as nossas relações com o Bangladesh. As coisas estão a avançar tão rapidamente que, comparando com o passado, talvez tenhamos que esperar apenas alguns anos para verificar verdadeiras mudanças resultantes da nossa cooperação com este país, facto que representa uma grande inspiração. Por último, ansiamos efectivamente por saudar o Bangladesh como um dos principais participantes na nossa conferência em Maio, em Bruxelas, sobre os PMD, a realizar com a CNUCED. Esta representará uma grande oportunidade para o Bangladesh e para os outros países menos desenvolvidos de se apresentarem, não como pacientes confinados a uma cama do hospital, com o resto do mundo a olhá-lhos com a curiosidade de médico, mas sim como parceiros numa sociedade global, representando culturas e potenciais que são importantes para manter viva a diversidade da globalização. Assim sendo, estamos ansiosos por realizar essa parceria. A primeira reunião do Comité Misto CE-Bangladesh, nos termos do novo acordo de cooperação, está agora agendada para os primeiros quinze dias de Março de 2001; como se vê, as coisas estão a avançar."@pt11
"Herr talman! Jag skulle första vilja säga några ord om inblandningen av juteorganisationer och om Bangladesh roll som värd för den gamla organisationen. För ett år sedan fanns det ganska dramatiska problem, och jag undersökte om det var möjligt att föryngra den gamla organisationen. Det fanns ingen överenskommelse mellan våra medlemsstater om att göra vad vi i kommissionen skulle ha velat göra, vilket förklarar den besvärliga period som vi har genomgått med denna organisation. De goda nyheterna är emellertid att man har accepterat behovet av en särskild satsning – med säte i Bangladesh, hoppas jag – för att främja användningen och nya användningar av jute som råmaterial, så kanske är det nu möjligt att fortsätta med kärnan i vad den gamla organisationen kunde göra. I början av oktober hölls ett möte i Dhaka, och alla de olika parterna enades om att skapa vad som kallas en internationell undersökningsgrupp för jute. Det preliminära förslaget om att inrätta detta organ kommer att diskuteras och förhoppningsvis fastställas vid mötet i ”International Jute Organisation” (Internationella juteorganisationen), som skall hållas i Dhaka i slutet av denna månad. Förslaget kommer därefter att översändas till FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) i Genève och, när det har antagits, skickas till de berörda myndigheterna och till FN:s fördragsavdelning för undertecknande och ratificering. Så vi har nu mycket stora förhoppningar om att ett nytt organ som kan främja ett förnyat internationellt samarbete i jutesektorn kommer att bli resultatet av den långa och smärtsamma diskussionen om den gamla juteorganisationen. Detta är mycket bra, eftersom Internationella juteorganisationen är den enda internationella organisationen av detta slag som verkligen har sitt säte i ett av de minst utvecklade länderna. Det här är vad jag kan rapportera i denna fråga, som togs upp under vår diskussion här. Till Dybkjaer skulle jag vilja säga: ja, det är en stor tillgång för Bangladesh att det är en nation, och vi bör utan tvekan uppmuntra användningen av den potentialen. Problemet i Chittagong Hill Tracts utmanar den bilden av Bangladesh, men ett glädjeämne är att spänningarna, jämfört med det förflutna, är mindre och att man fortfarande tycks vara inne på rätt kurs. När det gäller informationsteknikens roll i Bangladesh, vill jag säga att vi naturligtvis kommer att försöka vara till nytta och åstadkomma någonting, men jag ser det uppriktigt sagt inte som en enkel genväg, så vi kommer att hålla oss till de grundläggande prioriteringarna i vårt avtal med Bangladesh. Men vi kommer att använda informationstekniken på alla områden där det är möjligt. Angående det ni säger om att uttryckligen fokusera på kvinnor i detta hänseende, skulle jag vilja säga att Bangladesh kan vara en av de platser där det skulle vara möjligt att experimentera med detta. Vi bör således vara öppna för dessa möjligheter. Jag instämmer helt och fullt med vad van Orden sade om de regionala aspekterna. Det tycks som om Bangladesh är den hygglige killen i trakten, och vi bör verkligen erkänna detta som ett faktum och se på Bangladesh med det i åtanke. Landet har grannar som inte alla är helt lätta att ha att göra med, och hela regionen är mer problematisk än vi ofta tänker på. Omkring elva miljoner bangladeshare uppehåller sig olagligt i Indien. Det är ett stort antal i ett europeiskt sammanhang, så ur en synvinkel där man beaktar stabilitet, demokratisering, ordnade val och så vidare står landet verkligen inför svåra utmaningar. Låt mig än en gång tacka er för denna mycket positiva debatt. Jag ser fram emot att arbeta med parlamentet när det gäller våra förbindelser med Bangladesh. Saker och ting rör sig så snabbt där, jämfört med det förflutna, att vi inom bara några få år kan räkna med och upptäcka verkliga förändringar som ett resultat av vårt samarbete i landet, vilket är en stor inspirationskälla. Avslutningsvis ser vi verkligen fram emot att välkomna Bangladesh som en av huvuddeltagarna på vår konferens i maj i Bryssel om de minst utvecklade länderna, vilken skall anordnas tillsammans med UNCTAD. Det kommer att vara ett bra tillfälle för Bangladesh och de andra minst utvecklade länderna att presentera sig själva, inte som patienter i en sjuksäng på sjukhuset, med resten av världen tittande på dem som nyfikna läkare, utan som partner i det globala samfundet och som företrädare för kulturer och möjligheter som är viktiga när det gäller att hålla globaliseringens mångfald vid liv. Även vi ser följaktligen fram emot partnerskapet. Det första sammanträdet för den gemensamma kommittén EU-Bangladesh inom ramen för det nya samarbetsavtalet är planerat till den första halvan av mars 2001, så tåget är satt i rörelse."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph