Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-16-Speech-2-259"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010116.11.2-259"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – ECHO mounted the first operations in the Moluccas in March 1999 when an aid package of EUR 1 million made it possible to set up medical health and food distribution programmes for displaced people from the Ambon and Kai islands. The financial decision for Indonesia was signed in December 1999 and EUR 900 000 were used for the continuation of these two programmes. Two further emergency operations with a budget of EUR 1.5 million began in March 2000 because the number of displaced persons continued to rise. These operations covered the distributions of foodstuffs and first aid and the operations also ensured medical aid and a supply of drinking water to the displaced persons from the archipelago. As the conflict has reached the north of the Molucca islands and particularly the island of Halmahera the two NGOs financed by ECHO in Ambon, Medecins sans frontières, Belgium, and Action contre la faim, France, have extended their action to include displaced persons from this island. The resumption of violence in May and June last year provoked new displacements all over the archipelago. Therefore an emergency aid decision for Indonesia was signed in August 2000 for EUR 2 million. It is funding a new programme of assistance for displaced persons with a budget of EUR 600 000 which involves distribution of food and first aid. World Mission Germany is carrying out this programme. Considering that the situation in the Moluccas remains a cause for humanitarian concern, a new humanitarian aid decision of 2 m was signed on 5 December 2000. The decision includes a project for the improvement of the victims' nutritional and health conditions which will be implemented by Action contre la faim, France. It also includes a project aiming at ensuring the transport of drinking water which will be carried out by the international committee of the Red Cross. So, we are giving high priority to assisting the people who are the victims of this very unfortunate conflict."@en3
lpv:translated text
"ECHO iværksatte de første operationer på Molukkerne i marts 1999, da en nødhjælpspakke på 1 million euro gjorde det muligt at oprette programmer til uddeling af medicin og mad til personer, der var fordrevet fra øerne Ambon og Kai. Den økonomiske beslutning for Indonesien blev vedtaget i december 1999, og der blev brugt 900.000 euro på at videreføre de to programmer. Der blev iværksat yderligere to nødhjælpsoperationer med et budget på 1,5 millioner euro i marts 2000, da antallet af fordrevne blev ved med at stige. Disse operationer omfattede uddeling af fødevarer og førstehjælp, og operationerne sikrede ligeledes lægehjælp og drikkevand til personer, der var fordrevet fra øhavet. Da konflikten har bredt sig til den nordlige del af Molukkerne og navnlig øen Halmahera, har de to ECHO-ngo'er i Ambon, det belgiske Læger uden grænser og det franske Action contre la faim, udvidet deres virke til at omfatte fordrevne fra denne ø. Genoptagelsen af voldshandlingerne i maj og juni sidste år betød nye tilfælde af fordrevne i hele øhavet. Det blev derfor i august 2000 vedtaget at yde nødhjælp til Indonesien til et beløb af 2 millioner euro. Det finansierer et nyt hjælpeprogram for fordrevne med et budget på 600.000 euro, som omfatter uddeling af mad og førstehjælp. World Mission Germany gennemfører dette program. Da situationen på Molukkerne stadig giver grund til humanitær bekymring, blev der vedtaget et nyt humanitært hjælpeprogram til 2 millioner den 5. december 2000. Det omfatter et projekt til forbedring af ofrenes ernærings- og helbredsmæssige situation og vil blive gennemført af det franske Action contre la faim. Det omfatter også et projekt, som har til formål at sikre transport af drikkevand, og som gennemføres af Den Internationale Røde Kors Komité. Så vi prioriterer hjælpen til de mennesker, som er ofre for denne meget ulykkelige konflikt, højt."@da1
". Durch ECHO wurden im März 1999 die ersten Hilfsaktionen für die Molukken durchgeführt. Ein Hilfspaket in Höhe von 1 Mio. Euro ermöglichte die Einrichtung eines Programms zur medizinischen Versorgung und eines Programms zur Verteilung von Nahrungsmitteln für von den Inseln Ambon und Kai vertriebene Menschen. Im Dezember 1999 wurde ein Finanzierungsbeschluss zugunsten von Indonesien unterzeichnet, und es wurden 900 000 Euro für die Fortsetzung dieser beiden Programme bereitgestellt. Angesichts wachsender Vertriebenenzahlen liefen im März 2000 zwei weitere Soforthilfeprogramme an, die mit insgesamt 1,5 Mio. Euro ausgestattet waren. Diese Programme umfassten die Verteilung von Nahrungsmitteln sowie erste Hilfe und gewährleisteten die medizinische und die Trinkwasserversorgung der Vertriebenen. Als sich der Konflikt auf die nördlichen Molukken-Inseln und vor allem die Insel Halmahera ausbreitete, dehnten die beiden von ECHO in Ambon finanzierten NRO, und zwar die belgische Medecins sans frontières und die französische Action contre la faim, ihre Hilfsmaßnahmen auf Menschen von dieser Insel aus. Als im Mai und Juni des vergangenen Jahres erneut Gewalt ausbrach, löste das weitere Vertreibungen von den Inseln aus. Ausgehend davon, wurde im August 2000 ein Beschluss über Soforthilfemaßnahmen für Indonesien in Höhe von 2 Millionen Euro unterzeichnet, in dessen Rahmen 600 000 Euro für ein neues Hilfsprogramm für Vertriebene bereitgestellt werden, das die Versorgung mit Nahrungsmitteln und erster Hilfe umfasst. Durchgeführt wird das Programm von der Weltmission Deutschland. Da die humanitäre Lage auf den Molukken weiterhin Anlass zur Sorge gibt, wurde am 5. Dezember 2000 ein neuer Beschluss über humanitäre Hilfe in Höhe von 2 Mio. Euro gefasst. Der Beschluss betrifft u.a. ein von der französischen Organisation Action contre la faim umzusetzendes Vorhaben zur Verbesserung der Ernährungssituation und der gesundheitlichen Bedingungen der Opfer. Durch ein weiteres Vorhaben, für dessen Durchführung das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zuständig ist, soll der Transport von Trinkwasser gewährleistet werden. Wir sehen also in der Unterstützung der Opfer dieses sehr bedauerlichen Konflikts eine vorrangige Aufgabe."@de7
"Η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ (ECHO) πραγματοποίησε τις πρώτες επιχειρήσεις στις Μολούκες Νήσους τον Μάρτιο του 1999 όταν μια δέσμη μέτρων βοήθειας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ επέτρεψε την υλοποίηση προγραμμάτων ιατρικής περίθαλψης και διανομής τροφίμων για εκπατρισμένους από τις νήσους Αμποΐνα και Κάι. Η οικονομική απόφαση για την Ινδονησία υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1999 και διατέθηκαν 900 000 ευρώ για τη συνέχιση των δύο αυτών προγραμμάτων. Δύο ακόμη έκτακτες επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ τέθηκαν σε εφαρμογή το Μάρτιο του 2000 λόγω της συνεχούς αύξησης του αριθμού των εκτοπισθέντων. Οι επιχειρήσεις αυτές κάλυπταν τη διανομή ειδών διατροφής και πρώτων βοηθειών και εξασφάλιζαν ακόμη ιατρική βοήθεια και πόσιμο ύδωρ στους εκτοπισθέντες από το αρχιπέλαγος. Καθώς οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και στο βόρειο τμήμα των Μολούκων νήσων και συγκεκριμένα στη νήσο Χαλμαχέρα οι δύο ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από την ECHO στη νήσο Αμποΐνα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα του Βελγίου και η Δράση Κατά της Πείνας της Γαλλίας, επέκτειναν τη δράση τους ώστε να καλύπτει και τους εκτοπισθέντες από τη νήσο αυτή. Οι βίαιες ταραχές που ξέσπασαν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του περασμένου έτους προκάλεσαν νέο κύμα εκτοπίσεων σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος. Για το λόγο αυτό τον Αύγουστο του 2000 υπεγράφη απόφαση για έκτακτη βοήθεια προς την Ινδονησία ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση αυτή, με προϋπολογισμό 600 000 ευρώ, αφορά στη χρηματοδότηση ενός νέου προγράμματος βοήθειας για εκτοπισθέντες, το οποίο περιλαμβάνει διανομή τροφίμων και πρώτων βοηθειών. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιεί η οργάνωση World Mission της Γερμανίας. Δεδομένου ότι η κατάσταση στις Μολούκες νήσους εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους φορείς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, μια νέα απόφαση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους δύο εκατομμυρίων υπεγράφη στις 5 Δεκεμβρίου 2000. Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση των όρων διατροφής και υγείας των θυμάτων το οποίο θα υλοποιήσει η οργάνωση Δράση Κατά της Πείνας της Γαλλίας. Περιλαμβάνεται ακόμη ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ασφαλή μεταφορά πόσιμου ύδατος, το οποίο θα υλοποιήσει η διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Προκύπτει επομένως ότι η παροχή βοήθειας στα θύματα της λυπηρής αυτής διαμάχης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας."@el8
"(EN) ECHO llevó a cabo sus primeras operaciones en las Molucas en marzo de 1999 cuando un paquete de ayuda de 1 millón de euros hizo posible el establecimiento de programas de distribución de alimentos y de asistencia médica para las personas desplazadas procedentes de las islas Amboina y Kai. La decisión financiera relativa a Indonesia fue firmada en diciembre de 1999 y se destinaron 900.000 euros para la continuidad de estos dos programas. Otras dos operaciones de emergencia con un presupuesto de 1,5 millones de euros se iniciaron en marzo de 2000 porque el número de personas desplazadas seguía aumentando. Estas operaciones abarcaban reparto de alimentos y primeros auxilios y aseguraban también asistencia médica y suministro de agua potable a las personas desplazadas del archipiélago. Dado que el conflicto ha alcanzado el norte de las islas Molucas y en particular a la isla de Halmahera, las dos ONGs financiadas por ECHO, Medecins sans frontières, Bélgica, y Action contre la faim, Francia, han ampliado su radio de acción de tal forma que incluya también a las personas desplazadas procedentes de esta isla. La reanudación de la violencia en mayo y junio del año pasado provocó nuevos desplazamientos en todo el archipiélago. Por ello se firmó una decisión de ayuda de emergencia a Indonesia en agosto de 2000 por un valor de 2 millones de euros. Está financiando un nuevo programa de ayuda a las personas desplazadas con un presupuesto de 600.000 euros que comprende la distribución de alimentos y de primeros auxilios. World Mission Alemania está llevando a cabo este programa. Teniendo en cuenta que la situación en las Molucas sigue siendo causa de preocupación humanitaria, se firmó una nueva decisión de ayuda humanitaria el 5 de diciembre de 2000. La decisión incluye un proyecto de mejora de las condiciones sanitarias y nutritivas de las víctimas que será desarrollado por Action contre la faim, Francia. Incluye también un proyecto dirigido a asegurar el transporte de agua potable que será realizado por el comité internacional de la Cruz Roja. Por tanto, es para nosotros prioritario ayudar a las víctimas de este conflicto tan desgraciado."@es12
"ECHO aloitti toiminnan Molukkien saaristossa maaliskuussa 1999, kun miljoonan euron apupaketin ansiosta pystyttiin käynnistämään terveydenhoito- ja ruoanjakeluohjelmia Ambonin ja Kain saarilta siirtymään joutuneille henkilöille. Indonesiaa koskeva rahoituspäätös hyväksyttiin joulukuussa 1999, ja näiden kahden ohjelman jatkamiseen myönnettiin 900 000 euroa. Maaliskuussa 2000 aloitettiin vielä kaksi muuta hätäapuohjelmaa, joiden budjetti oli 1,5 miljoonaa euroa, sillä siirtymään joutuneiden määrä kasvoi yhä. Ohjelmiin kuului elintarvikkeiden ja ensiavun jakamista, ja ohjelmien kautta tarjottiin myös lääkinnällistä apua ja juomavettä saaristosta siirtymään joutuneille. Kun konflikti levisi Molukkien saariston pohjoisosaan ja erityisesti Halamheran saareen, ECHOn rahoittamat kaksi kansalaisjärjestöä Ambonissa, Belgian Lääkärit ilman rajoja ja Ranskan Action contre la faim -järjestö, laajensivat toimintaansa myös tältä saarelta siirtymään joutuneisiin henkilöihin. Väkivaltaisuuksien puhkeaminen uudelleen viime vuoden touko- ja kesäkuussa johti siihen, että koko saariston ihmiset joutuivat siirtymään. Tämän takia hyväksyttiin elokuussa 2000 uusi 2 miljoonan euron hätäapu. Sillä rahoitetaan siirtymään joutuneille henkilöille uusi 600 000 euron tukiohjelma, johon kuuluu elintarvikkeiden ja ensiavun jakamista. Ohjelman täytäntöönpanosta vastaa Saksan World Mission -järjestö. Koska Molukkien saariston humanitaarinen tilanne on yhä huolestuttava, hyväksyttiin 5. joulukuuta 2000 uusi 2 miljoonan euron humanitaarinen apu. Päätökseen sisältyy hanke, jolla pyritään parantamaan uhrien ravinnollista ja terveydellistä tilannetta ja jonka täytäntöönpanosta vastaa Ranskan Action contre la faim -järjestö. Siihen sisältyy myös hanke, jolla pyritään turvaamaan juomaveden kuljetukset ja jonka täytäntöönpanosta vastaa Punaisen Ristin kansainvälinen komitea. Tämän valitettavan konfliktin uhrien auttaminen on siis erittäin tärkeässä asemassa."@fi5
"L'office ECHO a lancé ses premières opérations dans les Moluques en mars 1999, en allouant une enveloppe d'un million d'euros pour la mise sur pied de programmes d'assistance médicale et de distribution d'aliments en faveur des personnes ayant quitté les îles d'Ambon et de Kai. La décision d'octroyer un financement en faveur de l'Indonésie a été signée en décembre 1999, et un montant de 900 000 euros a été débloqué pour poursuivre ces deux programmes. Deux autres opérations d'aide d'urgence dotées d'un budget de 1,5 million d'euros ont débuté en mars 2000 pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes déplacées. Ces opérations couvraient la distribution de nourriture et les premiers secours, ainsi qu'une aide médicale et la fourniture d'eau potable aux personnes qui avaient quitté l'archipel. Lorsque le conflit s'est étendu aux régions nord des îles Moluques et plus particulièrement à l'île d'Halmahera, les deux ONG financées par ECHO et situées à Ambon, à savoir Médecins sans frontières (Belgique) et Action contre la Faim (France), ont étendu leur action aux personnes déplacées originaires de cette île. La reprise des violences en mai et juin dernier a provoqué de nouveaux déplacements de personnes dans tout l'archipel. Une nouvelle aide d'urgence d'un montant de 2 millions d'euros en faveur de l'Indonésie a été décidée en août 2000, pour financer un nouveau programme d'aide des personnes déplacées. Le budget alloué s'élève à 600 000 euros, couvrant la distribution de denrées alimentaires et les premiers secours. C'est World Mission, une ONG allemande, qui prend en charge ce programme. Vu que la situation des Moluques reste une source de préoccupation d'ordre humanitaire, une nouvelle aide de 2 millions d'euros a été décidée le 5 décembre 2000, qui comprend un projet d'amélioration des conditions sanitaires et alimentaires des victimes qui sera pris en charge par Action contre la faim (France) et un projet visant à assurer l'acheminement de l'eau potable qui sera pris en charge par le Comité international de la Croix-Rouge. Comme vous le voyez, nous accordons une grande priorité aux personnes qui sont les victimes de ce conflit très regrettable."@fr6
"ECHO ha organizzato le prime operazioni nelle Molucche nel marzo 1999 quando, grazie ad un pacchetto di aiuti pari a 1 milione di euro, è stato possibile istituire programmi di aiuto medico-sanitari e di distribuzione alimentare per gli sfollati delle isole di Ambon e Kai. La decisione finanziaria per l’Indonesia è stata firmata nel dicembre 1999 e sono stati utilizzati 900.000 euro per il proseguimento dei due programmi di cui sopra. Nel marzo 2000 sono stati avviati altri due interventi d’urgenza con un bilancio pari a 1,5 milioni di euro, a causa del continuo crescere del numero degli sfollati. Tali interventi riguardavano la distribuzione di generi alimentari e di primo soccorso nonché l’assistenza medica e la fornitura di acqua potabile agli sfollati dell’arcipelago. Mano a mano che il conflitto si è esteso al Nord delle isole Molucche, particolarmente all’isola di Halmahera, le due ONG finanziate da ECHO ad Ambon Belgio e Francia, hanno incluso nella propria azione anche gli sfollati provenienti da quest’isola. La ripresa delle violenze nel maggio e giugno dell’anno scorso ha provocato nuovi flussi di sfollati in tutto l’arcipelago. Quindi, nell’agosto 2000 è stato approvato un aiuto d’urgenza a favore dell’Indonesia pari a 2 milioni di euro, per finanziare un programma di assistenza agli sfollati, con un bilancio di 600.000 euro per la distribuzione di generi alimentari e di primo soccorso. Di questo programma di occupa Germania. Considerato il fatto che la situazione nelle Molucche rimane preoccupante per motivi umanitari, il 5 dicembre 2000 è stato deciso un nuovo aiuto umanitario per 2 milioni di euro. La decisione prevede un progetto per il miglioramento delle condizioni sanitarie e nutrizionali delle vittime, che sarà attuato da Francia. E’ previsto altresì un progetto per garantire il trasporto di acqua potabile, di cui si occuperà il Comitato internazionale della Croce rossa. Pertanto, stiamo attribuendo elevata priorità all’assistenza a favore delle vittime di questo conflitto tanto infausto."@it9
". – ECHO mounted the first operations in the Moluccas in March 1999 when an aid package of EUR 1 million made it possible to set up medical health and food distribution programmes for displaced people from the Ambon and Kai islands. The financial decision for Indonesia was signed in December 1999 and EUR 900 000 were used for the continuation of these two programmes. Two further emergency operations with a budget of EUR 1.5 million began in March 2000 because the number of displaced persons continued to rise. These operations covered the distributions of foodstuffs and first aid and the operations also ensured medical aid and a supply of drinking water to the displaced persons from the archipelago. As the conflict has reached the north of the Molucca islands and particularly the island of Halmahera the two NGOs financed by ECHO in Ambon, Medecins sans frontières, Belgium, and Action contre la faim, France, have extended their action to include displaced persons from this island. The resumption of violence in May and June last year provoked new displacements all over the archipelago. Therefore an emergency aid decision for Indonesia was signed in August 2000 for EUR 2 million. It is funding a new programme of assistance for displaced persons with a budget of EUR 600 000 which involves distribution of food and first aid. World Mission Germany is carrying out this programme. Considering that the situation in the Moluccas remains a cause for humanitarian concern, a new humanitarian aid decision of 2 m was signed on 5 December 2000. The decision includes a project for the improvement of the victims' nutritional and health conditions which will be implemented by Action contre la faim, France. It also includes a project aiming at ensuring the transport of drinking water which will be carried out by the international committee of the Red Cross. So, we are giving high priority to assisting the people who are the victims of this very unfortunate conflict."@lv10
"ECHO heeft in maart 1999 de eerste hulpacties voor de Molukken opgezet. Een hulppakket van 1 miljoen euro maakte het mogelijk programma’s voor gezondheidszorg en voedseldistributie op te zetten voor ontheemden van de eilanden Ambon en Kai. De financiële beschikking ten gunste van Indonesië is in december 1999 ondertekend en 900.000 euro is gebruikt voor de voortzetting van deze twee programma’s. In maart 2000 zijn twee andere noodacties met een budget van 1,5 miljoen euro van start gegaan, omdat het aantal ontheemden bleef stijgen. Deze acties waren bedoeld voor de distributie van levensmiddelen en eerste hulp. Ze garandeerden ook medische hulp en de toevoer van drinkwater voor de ontheemden van de archipel. Toen het conflict de noordelijke eilanden van de Molukken bereikte, in het bijzonder het eiland Halmahera, hebben de twee NGO’s op Ambon die door ECHO worden gefinancierd, Artsen zonder grenzen uit België en Action contre la faim uit Frankrijk, hun actieradius uitgebreid naar ontheemde personen van dit eiland. De hervatting van het geweld in mei en juni van het afgelopen jaar heeft nieuwe verplaatsingen van mensen in de hele archipel veroorzaakt. Daarom is in augustus 2000 een noodhulpbeschikking voor Indonesië ter waarde van 2 miljoen euro ondertekend. Dat wordt gebruikt voor een nieuw hulpprogramma voor ontheemden met een budget van 600.000 euro, voor de distributie van voedsel en eerste hulp. Dit programma wordt door World Mission Germany uitgevoerd. Omdat de situatie op de Molukken zorgwekkend blijft, is op 5 december een nieuwe beschikking voor humanitaire hulp ter waarde van 2 miljoen ondertekend. Deze hulpactie omvat onder andere een project voor de verbetering van de voedselsituatie en de gezondheid van de slachtoffers en zal door Action contre la faim uit Frankrijk worden uitgevoerd. Een ander onderdeel is een project gericht op de toevoer van drinkwater, dat door het Internationaal Comité van het Rode Kruis zal worden uitgevoerd. We geven dus hoge prioriteit aan hulpacties voor deze ontheemden, de slachtoffers van dit dramatische conflict."@nl2
"O ECHO montou as primeiras operações nas Molucas em Março de 1999, altura em que um pacote de ajuda de 1 milhão de euros tornou possível o estabelecimento de programas de assistência médica e de distribuição de alimentos aos deslocados das ilhas de Ambon e Kai. A decisão financeira respeitante à Indonésia foi assinada em Dezembro de 1999, tendo sido utilizados 900 000 euros para a prossecução desses dois programas. Deu­se início, em Março, a duas novas operações de emergência com um orçamento de 1,5 milhões de euros, porque o número de pessoas deslocadas continuava a aumentar. Estas operações cobriam a distribuição de alimentos e de primeiros socorros, operações que asseguravam também a assistência médica e o abastecimento de água potável aos deslocados do arquipélago. Uma vez que o conflito se estendeu ao Norte das ilhas Molucas e, especialmente, à ilha de Halmahera, as duas ONG financiadas pelo ECHO em Ambon, a Medecins sans frontières, da Bélgica e a Action contre la faim, da França, alargaram a sua acção, por forma a incluir os deslocadas da referida ilha. O reinício da violência, em Maio e Junho do ano passado, provocou novas deslocações em todo o arquipélago. Por conseguinte, foi assinada uma decisão sobre a ajuda de emergência à Indonésia, em Agosto de 2000, no valor de 2 milhões de euros. Estes servem para financiar um novo programa de assistência aos deslocados, com um orçamento de 600 000 euros, o qual envolve a distribuição de alimentos e de primeiros socorros. A World Mission, da Alemanha, está a levar a cabo este programa. Atendendo a que a situação nas Molucas continua a suscitar preocupações humanitárias, foi assinada uma nova decisão de ajuda humanitária de 2 milhões de euros, a 5 de Dezembro de 2000. A decisão inclui um projecto para a melhoria das condições nutritivas e sanitárias das vítimas, que será implementado pela organização francesa, Action Contre la Faim. Esta decisão inclui ainda um projecto, que visa assegurar o transporte de água potável, projecto que será executado pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha. Por conseguinte, atribuímos uma elevada prioridade à assistência às vítimas deste infeliz conflito."@pt11
"ECHO startade de första insatserna på Moluckerna i mars 1999, då ett biståndspaket på 1 miljon euro gjorde det möjligt att upprätta program för medicinsk hjälp och livsmedelsdistribution för flyktingar från öarna Ambon och Kai. Det ekonomiska beslutet för Indonesien undertecknades i december 1999, och 900 000 euro användes till att förlänga dessa två program. Ytterligare två krisinsatser, med en budget på 1,5 miljon euro, startade i mars 2000, eftersom antalet flyktingar fortsatte att stiga. Dessa insatser omfattade distribution av livsmedel och första hjälpen, och de säkerställde även medicinsk hjälp och dricksvattenförsörjning till människor som fördrivits från övärlden. Eftersom konflikten har nått norra delarna av Moluckerna och i synnerhet ön Halmahera, har de två icke-statliga organisationer som finansieras av ECHO i Ambon, ”Médecins sans frontières” (Läkare utan gränser), från Belgien, och ”Action contre la faim” (aktionsgruppen mot hunger), från Frankrike, utvidgat sina verksamheter till att omfatta flyktingar från denna ö. Återupptagandet av våldet i maj och juni förra året framkallade en ny flyktingvåg över hela övärlden. Av den anledningen undertecknades i augusti 2000 ett beslut om krisbistånd för Indonesien på 2 miljoner euro. Det finansierar ett nytt biståndsprogram för flyktingar, det har en budget på 600 000 euro och inbegriper distribution av livsmedel och första hjälpen. Detta program genomförs av ”World Mission Germany” (Världsmissionen, Tyskland). Med tanke på att situationen på Moluckerna fortsätter att vara en anledning till humanitär oro, undertecknades den 5 december 2000 ett nytt beslut om humanitärt bistånd på 2 miljoner. Beslutet omfattar ett projekt för att förbättra flyktingarnas närings- och hälsotillstånd och kommer att genomföras av ”Action contre la faim”, Frankrike. Det omfattar även ett projekt som syftar till att säkra dricksvattentransporter och som kommer att genomföras av Röda korsets internationella kommitté. Vi ger följaktligen hög prioritet till att bistå de människor som är offer för denna mycket olyckliga konflikt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph