Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-16-Speech-2-031"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Jag vill säga ett par ord om kollegan Staes utmärkta betänkande. Först vill jag egentligen vända mig till er som ledamot av denna kammares presidium. Det var en skam för kammaren att vi måste finna oss i en sådan byråkratisk administrativ försening när det gällde huruvida vi kan skicka föredraganden från kammarens tillsynsorgan till Bosnien-Hercegovina eller inte. Jag hoppas, i deras intresse som vi här skall företräda, att något sådant inte kommer att hända igen. Jag säger det med all tydlighet, eftersom vi – även jag personligen – normalt kritiserar detta när det gäller kommissionen. Denna gång måste vi tyvärr konstatera samma sak i vår egen kammare, och det är ett outhärdligt tillstånd! För det andra: Detta betänkande från kollegan Staes ger oss förhoppningar i två riktningar. Å ena sidan är kommissionen bildbar. Det som hänt mellan de första besöken som gjordes under ledning av budgetutskottet och budgetkontrollutskottet, och det som nu kan konstateras av vår föredragande, är en välgörande utveckling, och jag kan bara gratulera kommissionen till den. I början av detta program för Balkan garanterades hjälp, så som det ofta skedde i unionen, nämligen genom att man beslutade vid gröna bordet i Bryssel och gav privata företag i uppdrag att lokalt ta reda på vilket hjälpbehov som fanns och fördela pengarna och lämna ut dem. Detta har avskaffats och ändrats på ett nästan revolutionärt sätt – också efter påtryckningar från denna kammare. Det visar att våra initiativ är värdefulla och att kommissionen kan lära sig. Fru kommissionär, kanske kan ni använda denna förmåga att ta till er lärdom, som ni har lagt i dagen i delegationen i Sarajevo, som modell för andra delegationer i andra länder!"@sv13
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την εξαίρετη έκθεση του συναδέλφου Staes. Καταρχάς, θα ήθελα να στραφώ σε εσάς ως μέλος του Προεδρείου του Σώματος. Ήταν όνειδος για το Σώμα αυτή η γραφειοκρατική διοικητική χρονοτριβή που υποστήκαμε αν μπορούμε ή όχι να στείλουμε τον εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Ελπίζω ότι, προς το συμφέρον εκείνων τους οποίους καλούμαστε να εκπροσωπήσουμε, δε θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το λέω απερίφραστα, γιατί είναι κάτι για το οποίο συνήθως εμείς - κι εγώ προσωπικά - επικρίνουμε την Επιτροπή. Αυτή τη φορά δυστυχώς το βλέπουμε στο ίδιο το Κοινοβούλιο, κι αυτό είναι ανυπόφορο! Δεύτερον, αυτή η έκθεση του συναδέλφου Staes μας δίνει ελπίδα για δύο πράγματα: αφενός, η Επιτροπή μαθαίνει και βελτιώνεται. Μεταξύ των πρώτων επισκέψεων υπό την ηγεσία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και όσων τώρα διαπιστώνει ο εισηγητής μας, βλέπουμε μία ευχάριστη εξέλιξη, και συγχαίρω την Επιτροπή. Στην αρχή αυτού του προγράμματος για τα Βαλκάνια η βοήθεια χορηγήθηκε όπως συνηθίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αποφασίστηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και ανατέθηκε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να διερευνήσουν τις ανάγκες επί τόπου και να κατανείμουν και να διαθέσουν τα κονδύλια. Αυτό το σύστημα καταργήθηκε και σχεδόν ανατράπηκε, μεταξύ άλλων και υπό την πίεση που άσκησε το Κοινοβούλιο. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πρωτοβουλίες μας είναι αξιόλογες και ότι η Επιτροπή μπορεί να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Κυρία Επίτροπε, αυτή τη φιλομάθεια, την οποία εσείς εισαγάγατε στην αντιπροσωπεία στο Σαράγιεβο, ίσως μπορείτε να την λάβετε ως πρότυπο για άλλες αντιπροσωπείες σε άλλα κράτη!"@el8
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa pari sanaa kollega Staesin erinomaisesta mietinnöstä. Ensin haluaisin oikeastaan kääntyä teidän puoleenne parlamentin puhemiehistön jäsenenä. Oli häpeä parlamentille, että me jouduimme sietämään sellaisen byrokraattisen hallinnollisen viivytyksen kysymyksessä, voimmeko lähettää parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan esittelijän Bosnia ja Hertsegovinaan vaiko emme. Toivon niiden tahojen etujen nimissä, joita meidän on edustettava täällä parlamentissa, että sellainen ei enää toistu. Sanon tämän hyvin selvästi, koska me – myös minä itse – kritisoimme sitä tavallisesti komissiossa. Tällä kertaa me joudumme valitettavasti toteamaan sen omassa parlamentissamme, mikä on sietämätön tilanne! Toiseksi: tämä kollega Staesin mietintö antaa meille toivoa kahdella suunnalla. Toisaalta komissio on oppimiskykyinen. Budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan johdolla tehtyjen ensimmäisten vierailujen ja sen tilanteen, jonka esittelijämme voi nyt todeta, välillä on tapahtunut ilahduttavaa kehitystä, ja voin vain onnitella komissiota siitä. Tämän Balkania koskevan ohjelman alussa apua myönnettiin niin kuin unionissa niin usein tapahtui, nimittäin että asiasta päätettiin vihreän pöydän ääressä Brysselissä ja yksityisille yrityksille annettiin tehtäväksi todeta avun tarve paikan päällä sekä jakaa ja käyttää rahat. Tästä järjestelmästä on luovuttu, ja sitä on muutettu lähes vallankumouksellisesti – myös parlamentin painostuksesta. Se osoittaa, että meidän aloitteemme ovat arvokkaita ja komissio on oppimiskykyinen. Arvoisa komission jäsen, tehän voitte ehkä käyttää tätä oppimiskykyä, jota te olette osoittanut yllättävästi valtuuskunnassa Sarajevoon, mallina muissa maissa vieraileville muille valtuuskunnille!"@fi5
lpv:translated text
"Mr President, I would like to say a few words concerning the excellent report by Mr Staes. Firstly, I would, however, like to direct my comments at you, as a member of the Bureau of Parliament. It was a disgrace to this House that we had to tolerate such a bureaucratic administrative hold-up over the question as to whether or not we can send the rapporteur of Parliament‘s Committee on Budgetary Control to Bosnia and Herzegovina. I hope that for the sake of those whom we are supposed to represent here, there will be no repeat performance. I make no bones about the fact, because this is something we – myself included – normally criticise the Commission for. This time, I am sorry to say, we are forced to acknowledge that the problem lies with us, which is insupportable. Secondly, this report by Mr Staes raises our hopes in two respects. Firstly, the Commission is receptive to new ideas. A most welcome development has taken place between the first visits under the leadership of the Committee on Budgets and the Committee on Budgetary Control, and the as ascertained by our rapporteur, and I can only congratulate the Commission on this. At the start of this programme for the Balkans, aid was granted in the typical EU manner, i.e. the decision was taken around the green table in Brussels and private firms were then commissioned to determine the aid requirement at local level, and to divide and distribute the funds. This method has been abolished and the system almost revolutionised – partly under pressure from this House. It shows that our initiatives are valuable and that the Commission is receptive to new ideas. Commissioner, perhaps you could even use this receptiveness to new ideas, which you displayed in the delegation in Sarajevo, as an example for other delegations in other countries to follow."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou enkele woorden willen zeggen over het voortreffelijke verslag van de heer Staes. Eerst wil ik mij echter tot u richten, als lid van het Bureau van dit Parlement. Het was een schande voor het Parlement dat we met zo'n bureaucratische vertraging te maken kregen toen besloten moest worden of de rapporteur van de controlecommissie van dit Parlement naar Bosnië-Herzegovina mocht gaan. In het belang van de burgers die wij hier moeten vertegenwoordigen hoop ik dat zoiets niet opnieuw zal gebeuren. Ik zeg dit in alle duidelijkheid, omdat wij - ook ik persoonlijk - normaal de Commissie voor dit soort zaken bekritiseren. Dit keer moeten wij jammer genoeg vaststellen dat onze eigen instelling tekort is geschoten, en dat is onaanvaardbaar! Ten tweede is dit verslag van collega Staes in twee opzichten hoopgevend. Aan de ene kant is gebleken dat de Commissie in staat is te leren. Wat is gebeurd tussen de eerste bezoeken onder leiding van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole en hetgeen nu door onze rapporteur wordt vastgesteld, is bijzonder hoopgevend, en daarvoor kan ik de Commissie alleen maar feliciteren. In het begin van dit programma voor de Balkan verliep de hulpverlening zoals zo vaak in de Unie: de beslissingen werden genomen aan de vergadertafel te Brussel en privé-ondernemingen werden belast met de hulpverlening ter plaatse en de verdeling en besteding van financiële middelen. Dat systeem is nu afgeschaft en bijna revolutionair gewijzigd, ook onder druk van dit Parlement. Dit laat zien dat onze initiatieven zinvol zijn en dat de Commissie in staat is te leren. Mevrouw de commissaris, misschien kan de capaciteit om te leren die u in Sarajevo heeft laten zien, ook als model dienen voor andere delegaties in andere landen!"@nl2
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne bruge et par ord på hr. Staes' glimrende betænkning. Først vil jeg egentlig gerne henvende mig til Dem som medlem af Præsidiet her i Parlamentet. Det var en skændsel for Parlamentet, at vi måtte affinde os med en så bureaukratisk administrativ forsinkelse ved spørgsmålet om, hvorvidt vi kunne sende ordføreren for Budgetkontroludvalget i Parlamentet til Bosnien-Hercegovina. Jeg håber for dem, som vi skal repræsentere her, at sådan noget ikke vil ske mere. Jeg siger det helt klart, fordi vi - også jeg personligt - normalt kritiserer Kommissionen for det. Denne gang må vi desværre konstatere det i egne rækker, og det er en uudholdelig tilstand! Endvidere giver Staes-betænkningen os et håb på to måder. Kommissionen er i stand til at tage ved lære. Det, der er sket siden de første besøg under ledelse af Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, og det, vores ordfører nu kan konstatere, er en velgørende udvikling, og jeg kan kun gratulere Kommissionen hermed. I starten, efter introduktionen af programmet for Balkan, blev der ydet hjælp, som det så ofte er sket i Unionen, man traf nemlig en beslutning ved det grønne bord i Bruxelles og pålagde private firmaer at notere behovet for hjælp på stedet og fordele og forære midlerne væk. Det er afskaffet og ændret næsten revolutionært - også efter pres fra Parlamentet. Det viser, at vores initiativer er værdifulde, og at Kommissionen er i stand til at tage ved lære. Fru kommissær, måske kan De bruge den evne til at tage ved lære, som de har lagt for dagen i delegationen i Sarajevo, som model for andre delegationer i andre lande!"@da1
lpv:translated text
"Mr President, I would like to say a few words concerning the excellent report by Mr Staes. Firstly, I would, however, like to direct my comments at you, as a member of the Bureau of Parliament. It was a disgrace to this House that we had to tolerate such a bureaucratic administrative hold-up over the question as to whether or not we can send the rapporteur of Parliament‘s Committee on Budgetary Control to Bosnia and Herzegovina. I hope that for the sake of those whom we are supposed to represent here, there will be no repeat performance. I make no bones about the fact, because this is something we – myself included – normally criticise the Commission for. This time, I am sorry to say, we are forced to acknowledge that the problem lies with us, which is insupportable. Secondly, this report by Mr Staes raises our hopes in two respects. Firstly, the Commission is receptive to new ideas. A most welcome development has taken place between the first visits under the leadership of the Committee on Budgets and the Committee on Budgetary Control, and the as ascertained by our rapporteur, and I can only congratulate the Commission on this. At the start of this programme for the Balkans, aid was granted in the typical EU manner, i.e. the decision was taken around the green table in Brussels and private firms were then commissioned to determine the aid requirement at local level, and to divide and distribute the funds. This method has been abolished and the system almost revolutionised – partly under pressure from this House. It shows that our initiatives are valuable and that the Commission is receptive to new ideas. Commissioner, perhaps you could even use this receptiveness to new ideas, which you displayed in the delegation in Sarajevo, as an example for other delegations in other countries to follow."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – (DE) Señor Presidente, quiero decir algunas palabras sobre el excelente informe del colega Staes. En primer lugar quiero dirigirme a usted como miembro de la Mesa de esta Asamblea. Ha sido una vergüenza para esta Asamblea que hayamos tenido que aceptar un retraso administrativo de tal tipo en la cuestión de si podemos o no enviar a Bosnia-Herzegovina al ponente de la Comisión de Control de esta Asamblea. En interés de aquellos a los que debemos representar aquí, espero que no vuelva a pasar algo similar. Lo digo con toda claridad pues nosotros –también yo personalmente- lo criticamos normalmente en la Comisión. En esta ocasión, lo tenemos que constatar en nuestra propia Asamblea y esto es una situación insoportable. En segundo lugar, este informe del colega Staes nos proporciona esperanzas en dos sentidos diferentes. Por un lado, la Comisión es capaz de aprender. Lo que ha pasado entre las primeras visitas bajo la dirección de la Comisión de Presupuestos y de Control Presupuestario y lo que ahora puede constatar nuestro ponente es una evolución realmente positiva, por lo que sólo puedo felicitar a la Comisión. Al comienzo de este programa para los Balcanes se concedió la ayuda como ocurría con tanta frecuencia en la Unión, es decir, se decidía en el grupo de escogidos en Bruselas y se encargaba a empresas privadas que averiguasen las necesidades de ayuda que distribuyesen y entregasen el dinero. Esto ha desaparecido y se ha modificado de un modo casi revolucionario, a lo que ha contribuido la presión ejercida por esta Asamblea. Esto revela que nuestras iniciativas son valiosas y que la Comisión es capaz de aprender. Señora Comisaria, quizás pueda utilizar como modelo esta capacidad de aprendizaje que ha demostrado en la delegación en Sarajevo también para otras delegaciones en otros países."@es12
lpv:spoken text
". – Herr Präsident! Ich möchte ein paar Worte zum ausgezeichneten Bericht des Kollegen Staes verlieren. Zuerst möchte ich mich eigentlich an Sie als Mitglied des Präsidiums dieses Hauses wenden. Es war eine Schande für dieses Haus, dass wir eine derartig bürokratische administrative Verzögerung in Kauf nehmen mussten in der Frage, ob wir den Berichterstatter des Kontrollausschusses dieses Hauses nach Bosnien-Herzegowina schicken können oder nicht. Ich hoffe im Interesse derjenigen, die wir hier zu vertreten haben, dass so etwas nicht mehr passieren wird. Ich sage das in aller Klarheit, weil wir – auch ich persönlich – das normalerweise bei der Kommission kritisieren. Diesmal müssen wir das leider im eigenen Haus feststellen, und das ist ein unerträglicher Zustand! Zum zweiten: Dieser Bericht des Kollegen Staes gibt uns in zweierlei Richtung Hoffnung. Auf der einen Seite ist die Kommission lernfähig. Das, was zwischen den ersten Besuchen unter der Führung des Haushaltsausschusses und des Haushaltskontrollausschusses passiert ist, und dem, was jetzt von unserem Berichterstatter festgestellt werden kann, ist eine wohltuende Entwicklung, und ich kann der Kommission dazu nur gratulieren. Am Anfang dieses Programms für den Balkan wurde die Hilfe gewährt, wie es so oft in der Union geschah, nämlich man entschied am grünen Tisch in Brüssel und beauftragte private Firmen damit, vor Ort den Hilfsbedarf zu ermitteln und die Gelder zu verteilen und auszugeben. Das ist abgeschafft und fast revolutionär geändert worden – auch unter dem Druck dieses Hauses. Es zeigt, dass unsere Initiativen wertvoll sind und dass die Kommission lernfähig ist. Frau Kommissarin, vielleicht können Sie diese Lernfähigkeit, die Sie in der Delegation in Sarajewo an den Tag gelegt haben, ja als Modell für andere Delegationen in anderen Ländern verwenden!"@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, gostaria de dizer algumas palavras a propósito do excelente relatório do colega Staes. Em primeiro lugar, é a si, Senhor Presidente, na sua qualidade de membro da Mesa desta assembleia, que desejo dirigir-me. Tivemos de nos resignar com um enorme atraso administrativo e burocrático - uma vergonha para esta assembleia - quando se tratou de saber se nos era possível ou não enviar o relator da Comissão do Controlo Orçamental à Bósnia-Herzegovina. No interesse daqueles que nos é dado representar aqui, espero que uma situação como esta não volte a repetir-se. Digo-o com toda a clareza, porque normalmente nós - eu também - criticamos este tipo de atitudes relativamente à Comissão. Desta vez, infelizmente, temos de o constatar também na nossa própria assembleia, e isso é intolerável! Em segundo lugar, este relatório do colega Staes dá-nos esperanças em duas vertentes. Por um lado, a Comissão revela capacidade para aprender. Aquilo que aconteceu entre as primeiras visitas, lideradas pela Comissão dos Orçamentos e pela Comissão do Controlo Orçamental, e aquilo que agora pôde ser constatado pelo nosso relator constitui uma evolução animadora e só posso dar os parabéns à Comissão por esse facto. Outro aspecto: no início do presente programa para os Balcãs, a ajuda foi concedida como tantas vezes sucedia na União, isto é, as decisões foram tomadas num gabinete em Bruxelas e empresas privadas foram incumbidas de verificar as necessidades e de distribuir e utilizar o dinheiro. Esse procedimento foi abolido e alterado de uma forma quase revolucionária - também sob a pressão desta câmara. Isto só demonstra que as nossas iniciativas têm grande valor e que a Comissão tem capacidade para aprender. Senhora Comissária, esta capacidade de aprendizagem, por si evidenciada na delegação em Sarajevo, poderia talvez servir de modelo para outras delegações, noutros países!"@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Signor Presidente, vorrei fare qualche considerazione sull'eccellente relazione del collega, onorevole Staes. Innanzi tutto vorrei rivolgermi proprio a lei in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza di questo Parlamento. E' stata una vergogna per questo Parlamento dover subire simili ritardi amministrativi burocratici per stabilire se fosse possibile inviare o meno il relatore della commissione per il controllo dei bilanci di questo Parlamento in Bosnia-Erzegovina. Spero, nell'interesse di coloro che siamo chiamati a rappresentare, che ciò non si ripeta. Lo dico con la massima franchezza visto che noi - compreso il sottoscritto - normalmente critichiamo la Commissione per questo tipo di comportamenti. Questa volta invece, li riscontriamo purtroppo proprio qui da noi e riteniamo siano davvero intollerabili! In secondo luogo, ritengo che questa relazione del collega, onorevole Staes, ci inviti alla speranza da due punti di vista. Da un lato, ci dimostra che la Commissione è capace di imparare. I cambiamenti intervenuti nel periodo intercorso fra le prime visite sotto la guida della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e la situazione constatata dal nostro relatore indicano uno sviluppo positivo e non posso che congratularmi con la Commissione per questo. All'inizio di questo programma a favore dei Balcani gli aiuti sono stati concessi secondo la modalità adottata spesso nell'Unione: lo si decideva al tavolo verde di Bruxelles e si incaricavano le aziende private di accertare il fabbisogno sul posto e di distribuire ed erogare i fondi. Questo modo di procedere è stato abbandonato e cambiato in modo quasi rivoluzionario anche grazie alle pressioni esercitate da questo Parlamento. Ciò dimostra che le nostre iniziative sono valide e che la Commissione è in grado di imparare. Signora Commissario, forse lei potrà utilizzare questa capacità di apprendimento, che ha scoperto nella delegazione di Sarajevo, come modello per altre delegazioni in altri paesi!"@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais dire quelques mots sur l'excellent rapport de M. Staes. Je voudrais d'abord m'adresser à vous, qui êtes membre du Bureau de ce Parlement. Il était honteux pour le Parlement que nous ayons dû nous résigner à de tels retards administratifs et bureaucratiques dans la question de savoir si nous pouvions envoyer le rapporteur de la commission du contrôle budgétaire en Bosnie-Herzégovine ou non. Dans l'intérêt de ceux que nous devons représenter, j'espère que cela ne se reproduira plus. Je le dis très clairement parce que, d'habitude, nous reprochons cela - moi y compris - à la Commission. Cette fois-ci nous devons malheureusement constater cette pratique dans notre propre maison, et c'est inacceptable ! Ensuite, le rapport de M. Staes nous donne de l'espoir à deux égards. D'un côté, la Commission est capable d'apprendre. Ce qui s'est passé entre les premières visites, menées sous la direction de la commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire, et ce que notre rapporteur peut constater maintenant démontre une évolution réconfortante, et je ne peux qu'en féliciter la Commission. Au début de ce programme pour les Balkans, l'aide était octroyée comme on le fait souvent dans l'Union, c'est-à-dire qu'on décidait les choses sur le papier, à Bruxelles, et qu'on chargeait des firmes privées de déterminer les besoins d'aide sur place et de distribuer et de dépenser les financements. Ceci a été supprimé et modifié d'une manière presque révolutionnaire - y compris sous la pression de cette Assemblée. Voilà qui démontre que nos initiatives sont tout à fait valables et que la Commission est capable d'apprendre. Madame la Commissaire, vous pourriez peut-être reprendre cette capacité d'apprendre que vous avez démontrée dans la délégation à Sarajevo comme modèle pour d'autres délégations dans d'autres pays !"@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010116.3.2-031"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph