Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-01-16-Speech-2-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010116.3.2-025"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά με την έκθεση του συναδέλφου κ. Staes· και θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή όλων στο γεγονός ότι τα Βαλκάνια είναι μια ξεχωριστή περιοχή στη γεωγραφία της Ευρώπης· και η περιοχή αυτή δεν είναι ξεχωριστή μόνο από γεωγραφική άποψη, αλλά και από πλευράς νοοτροπίας και συνθηκών. Θεωρώ λοιπόν ότι η κάθε περίπτωση πρέπει να μελετάται σε βάθος και σε πλάτος ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί τόσο στην κριτική μας όσο και στα μέτρα που παίρνουμε. Αυτό που είπε και έπραξε ο κ. Staes, το ότι δηλαδή πήγε επιτόπου για να δει τι γίνεται, είναι η ουσία του θέματος. Από μακριά δεν μπορούμε να ξέρουμε, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τι γίνεται στις συγκεκριμένες αυτές περιοχές, που παρουσιάζουν αρκετές ιδιομορφίες. Από ένα γραφείο δεν μπορούμε να παρακολουθούμε το τι ακριβώς γίνεται. Με γράμματα, με φαξ και με e-mails δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την νοοτροπία του κόσμου αυτού. Εκείνο που χρειάζεται είναι να είμαστε κοντά τους. Και να είμαστε κοντά τους όχι μόνο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον που είναι δεδομένο ότι υπάρχει από όλες τις πλευρές, να είμαστε κοντά τους και στην πράξη, και φυσικά και γεωγραφικά, αλλά κυρίως να ξέρουμε και την ιστορία και την ψυχολογία των λαών αυτών. Τα όσα γίνανε με τις επισημάνσεις των ελεγκτικών οργανισμών και της Επιτροπής δείχνουν ότι ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Και το καλύτερο πάντοτε μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο, και η προσπάθεια όλων μας προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Είμαι βέβαιος ότι το ενδιαφέρον που δείχνουμε και το κριτικό πνεύμα που υπάρχει, μόνο προς την καλή κατεύθυνση μπορεί να οδηγήσει και, αν θέλετε, ας παίρνουμε τα αποτελέσματα των πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται σε τέτοιους είδους συγχρηματοδοτήσεις για να μπορούμε να τα προσαρμόζουμε προς κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Έχουμε σήμερα το Γραφείο της Ανασυγκρότησης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και στην Πρίστινα. Πολλή κριτική έχει γίνει για αυτό. Αλλά δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι το Σαράγιεβο είναι το ίδιο πράγμα με την Πρίστινα· και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Για αυτό ακριβώς αναφέρθηκα σε διαφορά νοοτροπίας, συνθηκών και καταστάσεων που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πολλοί συνάδελφοι - και δικαίως από μια πλευρά - είπαν να αποκεντρωθεί το Γραφείο της Θεσσαλονίκης και να πάει στην Πρίστινα. Πολλοί από εμάς εναντιωθήκαμε κάθετα και είπαμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αποδεδειγμένα κάναμε καλά που κρατήσαμε το Γραφείο στη Θεσσαλονίκη, διότι αν είχαμε μεταφέρει το Γραφείο της Θεσσαλονίκης στην Πρίστινα, σήμερα η Γιουγκοσλαβία δεν θα είχε καμία πιθανότητα χρηματοδότησής της από τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης, και τούτο διότι δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν κάποιος Σέρβος να πάει στην Πρίστινα να διεκδικήσει έστω και ένα ευρώ. Για αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω ότι καλή είναι η κριτική, αλλά καθετί που κάνουμε πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne betone, at hr. Staes har udarbejdet en glimrende betænkning. Men jeg vil også gerne rette alles opmærksomhed på det faktum, at Balkan er et enestående område i Europas geografi. Området er ikke kun enestående ud fra et geografisk synspunkt, men også ud fra mentalitet og betingelser. Jeg mener derfor, at ethvert tilfælde skal undersøges i dybden og i bredden, så vi kan fremstå som effektive såvel i vores kritik som med hensyn til de foranstaltninger, som vi træffer. Det, som hr. Staes har sagt og gjort, nemlig at tage ud til stedet for med egne øjne at opleve, hvad der foregår, er selve spørgsmålets kerne. På afstand, hr. formand, mine damer og herrer, kan vi ikke vide, hvad der sker i disse særlige områder, som fremviser nok så mange særegenheder. Fra et skrivebord kan man ikke følge med i, hvad der præcist foregår. Ved hjælp af breve, fax og e-mails kan man ikke forstå mentaliteten hos disse mennesker. Det er nødvendigt, at man er tæt på dem. Og ikke blot være tæt på dem for at erklære sin interesse, som nødvendigvis må eksistere fra alle sider, men være tæt på dem i praksis og naturligvis også geografisk, men først og fremmest må man kende disse folks historie og psyke. Alt det, som kontrolorganisationernes og Kommissionens påpegninger har ført til, viser, at det godes fjende altid er det bedste, men det bedste kan altid blive endnu bedre, og vi bør alle arbejde videre i den retning. Jeg er sikker på, at vores interesse og kritiske ånd kun kan føre i en positiv retning, men lad os f.eks. se på resultaterne af den praksis, som anvendes ved den slags samfinansieringer, så vi kan tilpasse dem til andre sager. Vi har i dag genopbygningsagenturet, som har hovedsæde i Thessaloniki og Pristina. Der har været meget kritik af det. Men vi må ikke forestille os, at Sarajevo er det samme som Pristina, det må vi gøre os klart. Netop derfor omtalte jeg den forskel i mentalitet, forhold og situationer, som vi skal have for øje. Mange medlemmer - og på den ene side har de ret - har sagt, at agenturet i Thessaloniki skal decentraliseres og flyttes til Pristina. Mange af os satte os direkte imod det og sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Det har vist sig, at vi gjorde ret i at beholde agenturet i Thessaloniki, for dersom vi havde flyttet Thessaloniki-agenturet til Pristina, ville Jugoslavien i dag ikke have haft nogen som helst mulighed for modtage finansiering fra genopbygningsorganisationen, for det ville nemlig være umuligt for nogen serber at tage til Pristina for at gøre krav på så meget som en euro. Netop derfor gentager jeg, at kritik er godt, men vi må tilpasse alt, hvad vi foretager os, til de forhold, de behov og de særkender, som findes i hvert enkelt område."@da1
"Herr Präsident, ich möchte hervorheben, dass der Kollege Herr Staes mit seinem Bericht eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Außerdem möchte ich alle darauf aufmerksam machen, dass der Balkan in der Geographie Europas eine ganz besondere Region darstellt. Und diese Besonderheit resultiert nicht nur aus den geographischen Gegebenheiten, sondern schließt auch die Mentalität und die dortigen Bedingungen mit ein. Folglich muss meiner Ansicht nach auch jeder einzelne Fall eingehend geprüft werden, damit sowohl unsere Kritik als auch die von uns eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeitigen können. Herr Staes hat mit seinen Worten und Taten, d. h. mit seiner Reise in diese Region, um sich über die Lage zu informieren, den Finger auf die Wunde gelegt. Aus der Ferne können wir, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nicht beurteilen, was in diesen doch recht unterschiedlichen Gebieten tatsächlich vor sich geht. Von unserem Büro aus können wir nicht verfolgen, was sich dort im Einzelnen abspielt. Mit Briefen, Fax und E-Mails kann die Mentalität der Menschen dort nicht erfasst werden. Wir müssen ihnen vielmehr zur Seite stehen, wir dürfen ihnen nicht nur mit Worten, mit denen wir lediglich das selbstverständlich allenthalben bestehende Interesse bekunden, sondern müssen ihnen auch mit Taten und natürlich geographisch nahe sein. Vor allem aber müssen wir uns sowohl in die Geschichte als auch in die Psychologie dieser Völker vertiefen. Die Reaktionen auf die Feststellungen der Kontrollorgane und der Kommission beweisen, dass das Gute niemals gut genug sein kann. Selbst das Beste kann immer noch weiter verbessert werden, und darauf zielen alle unsere Bemühungen ab. Unser Engagement und die herrschende kritische Einstellung werden, da bin ich ganz sicher, in die richtige Richtung führen. Wir sollten uns genau ansehen, welche Ergebnisse die bei solchen Kofinanzierungsmaßnahmen angewandten Verfahren erbracht haben, um sie auch auf bestimmte andere Zielsetzungen ausrichten zu können. Uns steht heute die Agentur für Wiederaufbau mit Sitz in Thessaloniki und in Pristina zur Verfügung. Daran ist viel Kritik geübt worden. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass Sarajewo mit Pristina gleichzusetzen ist ­ das müssen wir ganz klar herausstellen. Deshalb hatte ich ja auch von unterschiedlichen Mentalitäten, Bedingungen und Situationen gesprochen, deren wir uns bewusst sein müssen. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich – sicherlich mit einer gewissen Berechtigung – für die Verlagerung der Agentur von Thessaloniki nach Pristina ausgesprochen. Viele von uns haben sich dem ganz entschieden widersetzt und dies als völlig unmöglich bezeichnet. Erwiesenermaßen war es richtig, das Büro in Thessaloniki zu belassen, denn hätten wir es nach Pristina ausgelagert, hätte Jugoslawien heute keinerlei Aussicht auf eine finanzielle Unterstützung durch die Agentur für Wiederaufbau, denn kein Serbe könnte jemals nach Pristina reisen, um dort auch nur einen Euro einzufordern. Deshalb wiederhole ich, dass die Kritik zwar zu begrüßen ist, aber all unsere Anstrengungen auf die Umstände, die Bedürfnisse und die Besonderheiten eines jeden Gebiets abgestimmt sein müssen."@de7
"Mr President, may I say that Mr Staes has done an excellent job in his report. May I also point out to everyone that the Balkans are a separate area of Europe, both geographically and from the point of view of their customs and their way of thinking. So we need to study every incident from every possible angle if we are to be efficient both in our criticism and in the measures which we take. What it comes down to, as Mr Staes has said and done, is going and seeing for yourself. From where we stand, we cannot see what is happening in these particular regions, which are pretty much a law unto themselves. We cannot monitor what is going on from behind a desk. We cannot understand the Balkan way of thinking from letters, faxes and e-mails. What we need to do is to get close to them, and we need to get close to them not just by expressing an interest which, it goes without saying, is manifest on all sides; we need to get close to them in practice, both physically and geographically, but mainly by learning about their history and what makes them tick. Everything that has happened, the comments made by the auditors and the Commission, demonstrate that something that is good can always be replaced by something that is better and that something that is better can always be made better still. That is the direction we are all pulling in. I am certain that the interest evinced by us and the critical spirit which exists cannot but lead in the right direction and, if you like, we can take the results of the practices applied to this sort of cofinancing and adapt them in other directions. The European Agency for Reconstruction is now up and running in Thessaloniki and Pristina. It has attracted a great deal of criticism, but we cannot presume that Sarajevo is the same thing as Pristina and we need to make that clear, which is precisely why I referred to different ways of thinking, customs and situations which need to be borne in mind. Many honourable Members – and to some extent they are right – said that the agency in Thessaloniki should be decentralised and should move to Pristina. Many of us categorically opposed this as out of the question. We have been proven right in keeping the agency in Thessaloniki because if we had moved the Thessaloniki agency to Pristina, Yugoslavia would now be unable to obtain funding from the European Agency for Reconstruction because it would have been impossible for a Serb to go to Pristina and claim so much as a single euro. Which is why I repeat that criticism is a good thing, but everything we do must be adapted to the circumstances, the needs and the peculiarities of each region."@en3
"(EL) Señor Presidente, quiero subrayar que con el informe de nuestro colega, Sr. Staes, se ha llevado a cabo una gran labor y también quiero llamar la atención de todos, sobre el hecho de que los Balcanes son una región aparte en la geografía europea; y esta región no es sólo especial desde el punto de vista geográfico, sino también por la mentalidad y por las propias condiciones. Considero pues, que debemos estudiar cada caso en profundidad para poder ser eficaces no sólo en nuestra crítica, sino también en las medidas que tomamos. El fondo del asunto es lo que ha dicho y hecho el Sr. Staes, es decir, encontrarse para ver qué es lo que está pasando allí. De lejos, señor Presidente, señorías, no podemos saber qué está sucediendo en estas regiones en concreto, las cuales presentan bastantes particularidades. Desde el despacho no podemos realizar un seguimiento sobre lo que pasa justamente. Con cartas, faxes, e-mail, no podemos entender la mentalidad de esta gente. Lo que hace falta es estar cerca de ellos. Y estar cerca de ellos no sólo declarando nuestro interés, que se sobreentiende, sino que debemos estar a su lado en la práctica, física y geográficamente; pero sobre todo, debemos conocer la historia y la psicología de estos pueblos. Cuanto se ha realizado gracias a las constataciones de los organismos de control y de la Comisión demuestran que el enemigo de lo bueno siempre es lo mejor. Y lo mejor siempre es mejorable; y nuestro esfuerzo, el de todos nosotros, se mueve en esta dirección. Estoy seguro de que el interés que mostramos y el espíritu crítico, sólo nos pueden conducir en la dirección correcta y, si quieren, tomemos los resultados de las prácticas aplicadas en las cofinanciaciones de este tipo para poder adaptarlos en otros sentidos. Contamos con la Agencia Europea de Reconstrucción, con sede en Salónica y Pristina. Y esto se criticó mucho. Pero no podemos considerar que Sarajevo es lo mismo que Pristina, y esto debe quedar claro. Precisamente por esto me he referido a las distintas mentalidades, condiciones y situaciones que debemos tener en mente. Muchos de nuestros colegas - y en parte tienen razón - dijeron que se descentralizara la Agencia de Salónica y que fuera a Pristina. Muchos de nosotros nos opusimos rotundamente y dijimos que era imposible. Esta demostrado que hicimos bien, porque de haberla trasladando de Salónica a Pristina, hoy en día Yugoslavia no tendría posibilidad alguna de que dicha agencia le concediese financiaciones, porque a un serbio le sería imposible ir a Pristina y reclamar un solo euro. Justamente por eso repito que bueno es hacer una crítica; pero que todo lo que hagamos, se adapte a los tratados, a las necesidades y a las particularidades de cada región."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan sanoa, että kollega Staesin mietintö on erittäin hyvin laadittu, ja haluan myös kiinnittää kaikkien huomion siihen, että Balkan on erityinen alue Euroopan maantieteessä, mutta se ei ole erityinen ainoastaan maantieteen näkökulmasta vaan myös ihmisten ajattelutavan ja olojen näkökulmasta. Olen siis sitä mieltä, että jokainen tapaus pitää tutkia läpikotaisin, jotta sekä suorittamamme arviointi että ne toimet, joihin ryhdymme, olisivat tehokkaita. Se, mitä esittelijä Staes sanoi ja teki, siis että hän meni paikan päälle katsomaan, mitä tapahtuu, on asian ydin. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, täältä kaukaa emme voi tietää, mitä tapahtuu näillä alueilla, joilla kullakin on omat ominaispiirteensä. Emme voi toimistosta käsin seurata, mitä todella tapahtuu. Kirjeiden, faksien ja sähköpostin avulla emme voi ymmärtää näiden ihmisten ajattelutapaa. Meidän on oltava heidän lähellään. Ja meidän pitää olla heidän lähellään eikä vain julistaa pelkkää mielenkiintoamme, jota tietenkin kaikki tahot tuntevat, meidän on oltava lähellä heitä myös käytännössä, sekä fyysisesti että maantieteellisesti, mutta ennen kaikkea meidän on tunnettava näiden kansojen historia ja käyttäytyminen. Komission ja valvontaelinten huomautukset osoittavat, että paras on aina hyvän vihollinen. Parashan voi olla aina vieläkin parempi, ja siihen suuntaan me kaikki pyrimme. Olen varma, että osoittamamme mielenkiinto ja vallitseva kriittinen ilmapiiri voivat johtaa vain hyvään suuntaan, ja ehkä meidän pitäisi hyödyntää tällaisiin yhteisrahoituksiin sovellettujen käytäntöjen tuloksia ja soveltaa niitä myös muualla. Nykyään on olemassa jälleenrakennusvirasto, jonka toimipaikat ovat Thessaloniki ja Priština. Se on saanut osakseen paljon arvostelua. Me emme kuitenkaan voi katsoa, että Sarajevo on sama asia kuin Priština, tämä asia täytyy tehdä selväksi. Juuri tästä syystä mainitsin erilaiset ajattelutavat, olot ja tilanteet, jotka meidän täytyy ottaa huomioon. Monet kollegat – osittain oikeutetusti – sanoivat, että jälleenrakennusvirasto pitäisi siirtää Thessalonikista Prištinaan. Monet meistä vastustivat tätä jyrkästi sanoen, että se ei ole mahdollista. Ratkaisu säilyttää jälleenrakennusvirasto Thessalonikissa on osoittautunut oikeaksi, koska jos se olisi siirretty Prištinaan, Jugoslavialla ei olisi nyt mitään mahdollisuuksia saada rahoitusta Euroopan jälleenrakennusvirastosta, koska yhdenkin serbin olisi mahdotonta mennä Prištinaan vaatimaan edes yhtä euroa. Niinpä toistankin, että kritiikki on hyvä asia, mutta koko meidän toimintamme pitää mukauttaa kunkin alueen oloihin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin."@fi5
"Monsieur le Président, je tiens à signaler qu’un très bon travail a été accompli avec le rapport de notre collègue M. Staes ; et je tiens aussi à attirer l’attention de tous sur le fait que les Balkans constituent une région à part dans la géographie de l’Europe ; cette région n’est pas seulement à part d’un point de vue géographique mais aussi au plan des mentalités et des conditions. Je considère donc que chaque cas doit faire l’objet d’une étude approfondie et étendue pour que nous puissions être efficaces dans notre critique comme dans les mesures que nous prenons. Ce que M. Staes a dit et fait, autrement dit qu’il soit allé se rendre compte sur place de la situation, est le fond de la question. De loin, nous ne pouvons pas savoir, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce qui se passe dans ces régions spécifiques qui présentent nombre de particularités. Nous ne pouvons, d’un bureau, suivre ce qu’il advient exactement. Avec des lettres, des télécopies, des courriers électroniques, nous ne pouvons comprendre la mentalité de ces gens. Ce qu’il faut, c’est être près d’eux. Être près d’eux non seulement en manifestant un intérêt qui est acquis de tous les bords, être près d’eux concrètement, physiquement et géographiquement, mais surtout connaître l’histoire et la psychologie de ces peuples. Tout ce qui a été effectué sur les indications des organes de contrôle et de la Commission montre que le mieux est toujours l’ennemi du bien. Et le mieux peut toujours devenir encore meilleur, et c’est ce à quoi nous nous employons tous. Je suis certain que l’intérêt dont nous témoignons et l’esprit critique qui existe ne peuvent nous conduire que dans la bonne direction et, si vous voulez, prenons les résultats des pratiques qui sont mises en œuvre dans des cofinancements de ce type pour pouvoir les ajuster à d’autres orientations. Nous avons aujourd’hui l’Office de reconstruction qui a son siège à Thessalonique et à Pristina. De nombreuses critiques ont été émises à ce sujet. Mais nous ne pouvons pas considérer que Sarajevo est la même chose que Pristina ; voilà un point qu’il faudra clarifier. C’est précisément pourquoi j’ai parlé de différences de mentalités, de conditions et de situations qu’il nous faut avoir à l’esprit. De nombreux collègues - et à bon droit d’un certain point de vue - ont proposé que l’Office de Thessalonique soit décentralisé et transféré à Pristina. Nous avons été nombreux à nous y opposer vivement en déclarant que ce n’était pas possible. Il s’avère que nous avons bien fait de garder l’Office à Thessalonique, car si nous l’avions transféré à Pristina, la Yougoslavie n’aurait aujourd’hui aucune possibilité de financement par l’Office vu qu’aucun Serbe ne pourrait jamais aller à Pristina pour réclamer ne serait-ce qu’un euro. C’est justement pourquoi je répète que la critique est bonne, mais que tout ce que nous faisons doit s’ajuster aux conditions, aux besoins et aux spécificités de chaque région."@fr6,6
"Signor Presidente, desidero porre l'accento sull'ottimo lavoro svolto dal collega Staes con la sua relazione; e desidero inoltre richiamare la vostra attenzione sul fatto che, nella geografia d'Europa, i Balcani rappresentano una regione a sé stante. Una regione a sé non soltanto sul piano della geografia fisica, ma anche dal punto di vista della mentalità e delle realtà che la caratterizzano. Ritengo pertanto che ogni caso vada studiato letteralmente in lungo e in largo, in modo da essere efficaci non solo nelle critiche, ma anche nei fatti. Ciò che l'onorevole Staes ha detto e ha fatto, essendosi recato per constatare di persona la situazione, rappresenta la sostanza del problema. Da lontano, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi non possiamo sapere che cosa avvenga in quelle regioni, che presentano diverse peculiarità. Da una scrivania non si può pensare di seguire il reale evolvere degli eventi. Non possiamo pretendere di capire la mentalità di quel mondo a forza di lettere, fax o . Occorre invece essere presenti. Non soltanto per manifestare quell'interesse che, indubbiamente, esiste in tutti noi, ma anche per essere vicini davvero a quelle persone, tanto geograficamente quanto fisicamente, e soprattutto per conoscere la storia e la psicologia di quei popoli. La vicenda delle osservazioni dei vari organi di controllo e della Commissione dimostra come si possa sempre fare di meglio. Ma anche il meglio è sempre perfettibile, e il nostro impegno è proteso esattamente in quella direzione. Sono certo che l'interesse ma anche lo spirito critico che abbiamo mostrato non possano condurre se non nella giusta direzione; basiamoci dunque sui risultati delle prassi seguite nel caso di simili finanziamenti e adattiamoli anche ad altri ambiti. Oggi c'è l'Agenzia europea per la ricostruzione, con sede a Salonicco e a Pristina anche se ciò è stato bersaglio di mille critiche. Ma non si può pensare che Pristina sia paragonabile a Sarajevo e ciò va detto una volta per tutte. Ecco perché ho parlato di diversa mentalità, di diverse realtà e di diverse circostanze da tenere in considerazione. Molti colleghi – e in parte giustamente – hanno suggerito di decentrare la sede di Salonicco trasferendola a Pristina. In molti abbiamo risposto di essere totalmente contrari, e che ciò non è possibile. E i fatti hanno mostrato che abbiamo fatto benissimo a tenere l'Agenzia a Salonicco, perché se l'avessimo trasferita a Pristina oggi la Jugoslavia non avrebbe alcuna possibilità di confinanziamento da parte dell'Agenzia europea per la ricostruzione: nessun serbo potrebbe mai recarsi a Pristina per chiedere neppure un solo euro. Ecco perché ripeto che le critiche vanno benissimo, ma che tutto ciò che facciamo va adattato alle esigenze, alle realtà e alle peculiarità di ogni regione."@it9
"Mr President, may I say that Mr Staes has done an excellent job in his report. May I also point out to everyone that the Balkans are a separate area of Europe, both geographically and from the point of view of their customs and their way of thinking. So we need to study every incident from every possible angle if we are to be efficient both in our criticism and in the measures which we take. What it comes down to, as Mr Staes has said and done, is going and seeing for yourself. From where we stand, we cannot see what is happening in these particular regions, which are pretty much a law unto themselves. We cannot monitor what is going on from behind a desk. We cannot understand the Balkan way of thinking from letters, faxes and e-mails. What we need to do is to get close to them, and we need to get close to them not just by expressing an interest which, it goes without saying, is manifest on all sides; we need to get close to them in practice, both physically and geographically, but mainly by learning about their history and what makes them tick. Everything that has happened, the comments made by the auditors and the Commission, demonstrate that something that is good can always be replaced by something that is better and that something that is better can always be made better still. That is the direction we are all pulling in. I am certain that the interest evinced by us and the critical spirit which exists cannot but lead in the right direction and, if you like, we can take the results of the practices applied to this sort of cofinancing and adapt them in other directions. The European Agency for Reconstruction is now up and running in Thessaloniki and Pristina. It has attracted a great deal of criticism, but we cannot presume that Sarajevo is the same thing as Pristina and we need to make that clear, which is precisely why I referred to different ways of thinking, customs and situations which need to be borne in mind. Many honourable Members – and to some extent they are right – said that the agency in Thessaloniki should be decentralised and should move to Pristina. Many of us categorically opposed this as out of the question. We have been proven right in keeping the agency in Thessaloniki because if we had moved the Thessaloniki agency to Pristina, Yugoslavia would now be unable to obtain funding from the European Agency for Reconstruction because it would have been impossible for a Serb to go to Pristina and claim so much as a single euro. Which is why I repeat that criticism is a good thing, but everything we do must be adapted to the circumstances, the needs and the peculiarities of each region."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, er is uitstekend werd verricht met het verslag van de heer Staes. Ik wil echter wel iedereen duidelijk maken dat de Balkan een gebied apart is in Europa, niet alleen in geografisch opzicht, maar ook qua mentaliteit en omstandigheden. Daarom moet mijns inziens ook elk geval apart en diepgaand worden onderzocht. Alleen op die manier kunnen wij gefundeerde kritiek leveren en efficiënte maatregelen treffen. De heer Staes is persoonlijk naar dit gebied toe gereisd om te zien wat er gaande was, en daar gaat het nu ook precies om. Je kunt niet, mijnheer de Voorzitter, waarde collega’s, van op een afstand zien wat daar gebeurt. De situatie zit daar soms heel eigenaardig in mekaar en je kunt niet vanuit je bureaustoel oordelen. Je kunt niet met brieven, faxen en e-mails de mentaliteit van de mensen daar doorgronden. Daarvoor moet je naar hen toegaan. Je moet naar hen toegaan niet alleen om belangstelling te tonen – en deze belangstelling bestaat gegarandeerd van alle kanten - maar om hen ook daadwerkelijk ter zijde staan. Dat betekent onder andere dat je rekening moet houden met hun geschiedenis en hun mentaliteit. Uit de bevindingen van de controle-instanties en de Commissie blijkt dat je niet altijd het onderste uit de kan kunt hebben. Bovendien is goed nooit goed genoeg: men wil altijd nog beter. Het is trouwens ook goed naar optimale resultaten te streven. Ik ben er dan ook zeker van dat onze belangstelling en onze kritieke geest ons de goede kant uit zullen sturen. Laten wij de resultaten van de gebruikelijke praktijken bij dergelijke financieringen te baat nemen om de gang van zaken aan te passen en bij te sturen. Wij hebben nu het in Thessaloniki en Pristina gevestigde Bureau voor de wederopbouw. Dit is het mikpunt geweest van veel kritiek. Wij kunnen echter Sarajevo en Pristina niet over een kam scheren. Laat dat duidelijk zijn. Daarom sprak ik ook over verschillende mentaliteiten, verschillende omstandigheden en situaties, waar rekening mee moet worden gehouden. Een aantal collega’s zei aanvankelijk - niet geheel ten onrechte overigens - dat het Bureau in Thessaloniki moest worden overgeheveld naar Pristina. Velen onder ons hebben zich daar echter vierkant tegen verzet en gezegd dat iets dergelijks onmogelijk was. Nu is wel gebleken dat wij terecht voet bij stuk hebben gehouden en het bureau in Thessaloniki hebben gelaten. Als wij het Bureau namelijk hadden overgeheveld naar Pristina, had Joegoslavië nu geen enkele kans op financiering door het Bureau voor de wederopbouw gehad, omdat doodgewoon geen enkele Serviër naar Pristina had kunnen gaan om daar geld te vragen; geen enkele euro had hij kunnen bemachtigen. Daarom is het, nogmaals, altijd goed met kritiek te komen, maar als wij iets doen, moet dat aangepast zijn aan de omstandigheden, aan de behoeften en eigenaardigheden van de betrokken gebieden."@nl2
"Senhor Presidente, quero assinalar o excelente trabalho que foi feito com o relatório do colega Staes; quero também chamar a atenção de todos para o facto de os Balcãs constituírem uma região distinta a nível da geografia da Europa; e essa região não é só distinta do ponto de vista geográfico, é-o também do ponto de vista da mentalidade e das condições ali existentes. Considero, portanto, que cada caso deve ser estudado em todos os seus aspectos para que possamos ser eficazes não só na nossa crítica mas também nas medidas que tomamos. Aquilo que o senhor deputado Staes diz ter feito, ou seja, que foi ao local para ver o que lá se passa, é o essencial da questão. À distância, Senhor Presidente, caros colegas, não podemos saber o que acontece nessas regiões que apresentam bastantes particularidades. A partir de um gabinete não podemos acompanhar o que acontece exactamente. Com cartas, com faxes e com e-mails, não podemos compreender a mentalidade daquela gente. Aquilo que é preciso é que estejamos perto deles. E devemos estar perto deles não só através da manifestação do nosso interesse, que efectivamente existe de todas as partes, mas também em termos práticos, tanto física como geograficamente, mas acima de tudo devemos conhecer não só a história mas também a psicologia daqueles povos. Tudo o que aconteceu com as observações dos organismos de controlo e da Comissão mostra que o melhor é sempre inimigo do bom. E o melhor pode sempre tornar-se ainda melhor, e o esforço desenvolvido por todos nós vai nesse sentido. Tenho a certeza de que o interesse que demonstramos e o espírito crítico que existe só podem conduzir-nos na boa direcção e, se quiserem, vamos pegar nos resultados das práticas utilizadas neste tipo de financiamentos para podermos adaptá-las noutras direcções. Actualmente temos também em Pristina o Gabinete de Reconstrução que está sediado em Salonica. Houve muita crítica por causa disso. Mas não podemos pensar que Sarajevo é a mesma coisa que Pristina; e temos de deixar isso bem claro. Foi precisamente por esse motivo que fiz referência a uma diferença de mentalidade, de condições e de situações que devemos ter em consideração. Muitos colegas disseram - e com razão, por um lado - que o Gabinete de Salonica deveria ser descentralizado e ir para Pristina. Muitos de nós opusemo-nos decididamente e dissemos que isso não era possível. Está provado que fizemos bem em manter o Gabinete em Salonica, pois se o tivéssemos transferido para Pristina, a Jugoslávia não teria hoje qualquer possibilidade de ser financiada pela Agência de Reconstrução e isso porque nunca seria possível um sérvio ir a Pristina reivindicar sequer um euro. Precisamente por isso, volto a dizer que a crítica é boa, mas tudo o que fazemos deve ser adaptado às condições, às necessidades e às particularidades de cada região."@pt11
"Herr talman! Jag vill betona att med kollegan Staes betänkande har ett mycket gott arbete utförts och jag vill även fästa allas uppmärksamhet på det faktum att Balkan är ett säreget område i det europeiska landskapet, inte bara ur geografisk synvinkel utan också när det gäller mentalitet och förhållanden. Jag anser alltså att varje ärende bör utredas grundligt, så att både vår kritik och de åtgärder vi vidtar kan leda till resultat. Det som Staes sade och gjorde, att han alltså begav sig till platsen i fråga för att se vad som händer, är vad det hela handlar om. På avstånd kan vi inte veta, herr talman, mina damer och herrar kolleger, vad som händer i just dessa områden vilka uppvisar flera särdrag. Från ett kontor kan vi inte följa exakt vad som sker. Med brev, fax och e-post kan vi inte förstå detta folks mentalitet. Det som behövs är att vi är nära dem. Och att vi är nära dem inte bara genom att uttrycka ett intresse som givetvis finns ur alla aspekter utan att vi är nära dem även i handling och naturligtvis även geografiskt, men huvudsakligen att vi känner till dessa folks historia och sinnelag. Allt som inträffat när det gäller revisionsorganens och kommissionens anmärkningar visar att fienden till det som är bra alltid är det som är bättre. Och det som är bättre kan alltid bli ännu bättre, vilket vi alla försöker att ha som målsättning. Jag är säker på att det intresse vi visar och den kritiska anda som råder bara kan leda åt rätt håll och låt oss, om ni vill, ta resultaten av vad som tillämpas i praktiken vid detta slags samfinansieringar för att kunna rätta till detta i andra riktningar. Vi har i dag Europeiska byrån för återuppbyggnad med säte i Thessaloniki och i Pristina. Detta har kritiserats mycket. Men vi kan inte betrakta Sarajevo på samma sätt som Pristina, och det bör vi klargöra. Just därför hänvisade jag till olikheter i mentalitet, förhållanden och situationer som vi bör ta hänsyn till. Flera kolleger har sagt – och med all rätt ur en aspekt – att byrån i Thessaloniki borde decentraliseras därifrån till Pristina. Flera av oss motsatte oss tvärt detta och sade att detta kan omöjligt ske. Bevisligen gjorde vi rätt i att behålla byrån i Thessaloniki ty om vi hade flyttat byrån i Thessaloniki till Pristina skulle Jugoslavien i dag inte ha någon möjlighet till finansiering genom organisationen för återuppbyggnad och detta därför att det aldrig skulle ha varit möjligt för någon serb att bege sig till Pristina och göra anspråk på ens en enda euro. Just därför upprepar jag att det är bra med kritik, men att allt vi gör bör anpassas till förhållandena, behoven och särdragen i varje område."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph