Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-13-Speech-3-342"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001213.13.3-342"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Mir mahlen sie eigentlich zu langsam. Seit zwei Jahren liegt uns der Vorschlag der Kommission vor. Ziel: eine Verbesserung der Harmonisierung und Koordinierung der amtlichen Futtermittelkontrollen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Lebensmittelsicherheit ist das Schlagwort der Zeit, vielleicht sogar das Wort des Jahres. Wie eng die Sicherheit unserer Lebensmittel mit dem Futter, das die Tiere fressen, zusammenhängt, das haben die Skandale der letzten Zeit bewiesen, über Dioxin und Altöl im Mischfutter bis zur Herstellung von Tier- und Knochenmehl, das, wir wissen es alle, unter besonderen Herstellungspraktiken ein guter Eiweißträger sein kann. Da wurden aber Praktiken aufgedeckt, die letztendlich als kriminelle Handlungen einzustufen sind. Der Verbraucher reagiert mit Recht radikal. Er schwenkt um auf andere Lebensmittel, von denen er glaubt, sie seien sicher. Die Politik ist gefordert, alles einzusetzen, um Sicherheit der Lebensmittel garantieren zu können. Wie aber kann man Garantien geben, wenn nicht kontrolliert wurde? Im Binnenmarkt, wo es keine Grenzkontrollen gibt, sind wir der Meinung, dass die Europäische Union eine Kontrollpflicht hat. Futtermittel- und Lebensmittelkontrollen sind aber in der Hoheit der Mitgliedstaaten angesiedelt. In langen Verhandlungen wurde nun im Vermittlungsausschuss ein Kompromiss gefunden, der annehmbar ist: Die Zusicherung, dass Schutzmaßnahmen, die von der Kommission getroffen wurden, so lange in Kraft bleiben, bis sie durch einen anderen Beschluss ersetzt werden, und dass die Mitgliedstaaten sich verpflichten, den Sachverständigen der Kommission eine uneingeschränkte Unterstützung während der Untersuchungen und Kontrollen vor Ort zu gewähren. Eines ist sicher: Nur im Miteinander und mit der Bündelung aller Kräfte, sowohl der Mitgliedstaaten als auch der Kommission, können wir eine verstärkte Sicherheit in diesem heiklen Bereich der Tierernährung erreichen. Die EVP/ED-Fraktion stimmt dem erzielten Kompromiss zu. Wir stellen aber ganz klar fest, dass wir die Entwicklung weiter kritisch beobachten und bei Problemen auch wieder entsprechend reagieren werden."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, Guds møller maler langsomt, men de maler. Efter min mening maler de egentlig for langsomt. Vi modtog Kommissionens forslag for to år siden. Målet er at forbedre harmoniseringen og koordineringen af offentlig kontrol på foderstofområdet i Den Europæiske Unions medlemsstater. Fødevaresikkerhed er tidens slagord, måske sågar årets ord. Hvor tæt sikkerheden i vores fødevarer hænger sammen med det foder, som dyrene æder, det har den sidste tids skandaler bevist, fra dioxin og spildolie i blandingsfoderet til fremstilling af dyre- og benmel, som vi alle ved kan være en god bærer af æggehvide ved særlige fremstillingsmetoder. Men så blev der afsløret metoder, som i sidste ende skal klassificeres som kriminelle handlinger. Forbrugeren reagerer med rette radikalt. Han går over til andre fødevarer, som han tror er sikre. Der stilles krav til politikerne om at sætte alt ind på at kunne garantere fødevaresikkerheden. Men hvordan kan man give garantier, når der ikke er blevet kontrolleret? På det indre marked, hvor der ikke er grænsekontrol, er vi af den mening, at Den Europæiske Union har en kontrolforpligtelse, men foder- og fødevarekontrol falder under medlemsstaternes suverænitet. Under langvarige forhandlinger i Forligsudvalget blev der fundet et kompromis, som er acceptabelt: løftet om, at beskyttelsesforanstaltninger, som blev truffet af Kommissionen, forbliver i kraft, til de erstattes af en anden afgørelse, og at medlemsstaterne forpligter sig til at yde Kommissionens sagkyndige uindskrænket støtte under undersøgelserne og kontrollen på selve stedet. Ét er sikkert: Kun hvis vi står sammen og forener kræfterne, såvel i medlemsstaterne som i Kommissionen, kan vi opnå en øget sikkerhed på dette vanskelige område, som dyrefoderstof er. PPE­DE-Gruppen godkender det opnåede kompromis. Men vi understreger kraftigt, at vi fortsat vil følge udviklingen kritisk og i tilfælde af problemer også igen vil reagere på passende vis."@da1
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι μύλοι αλέθουν αργά, αλλά αλέθουν. Για μένα αλέθουν όμως πολύ αργά. Εδώ και δύο χρόνια μάς έχει κατατεθεί η πρόταση της Επιτροπής. Σκοπός: η βελτίωση του βαθμού εναρμόνισης και συντονισμού των επίσημων ελέγχων της διατροφής των ζώων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι το σύνθημα των καιρών, ίσως μάλιστα η φράση της χρονιάς. Το πόσο στενή είναι η σχέση της ασφάλειας των τροφίμων με τις ζωοτροφές, το απέδειξαν τα πρόσφατα σκάνδαλα, από τις διοξίνες και το πετρέλαιο στις ζωοτροφές μέχρι την παραγωγή ζωικών αλεύρων και οστεάλευρων, κάτι που, όπως γνωρίζουν οι πάντες, με ειδικές μεθόδους μπορεί να μετατραπεί σε σημαντική πηγή πρωτεϊνών. Αποκαλύφθηκαν μάλιστα πρακτικές, οι οποίες σε τελική ανάλυση χαρακτηρίζονται ως εγκληματικές. Ο καταναλωτής αντιδρά δικαίως ριζοσπαστικά. Στρέφεται σε άλλα είδη διατροφής, τα οποία πιστεύει ότι είναι ασφαλή. Η πολιτική καλείται να αξιοποιήσει κάθε μέσο, ούτως ώστε να μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια των τροφίμων. Πώς μπορούν όμως να υπάρξουν εγγυήσεις, εάν προηγουμένως δεν διεξαχθούν έλεγχοι; Στην εσωτερική αγορά, όπου δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι, είμαστε της γνώμης ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχει. Οι έλεγχοι των ζωοτροφών και των τροφίμων είναι ωστόσο βασική προτεραιότητα των κρατών μελών. Κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων επετεύχθη πλέον αποδεκτός συμβιβασμός στην επιτροπή συνδιαλλαγής: Η διαβεβαίωση, ότι τα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν από την Επιτροπή θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αντικατασταθούν από κάποια άλλη απόφαση και ότι τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής αμέριστη στήριξη κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών και ελέγχων. Ένα είναι σίγουρο: Μόνο από κοινού και με συνδυασμό όλων των δυνάμεων, τόσο των κρατών μελών όσο και της Επιτροπής, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το ακανθώδες ζήτημα της διατροφής των ζώων. Η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ συμφωνεί με τον επιτευχθέντα συμβιβασμό. Καθιστούμε ωστόσο απολύτως σαφές, ότι θα παρακολουθήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη με κριτικό πνεύμα και σε περίπτωση προβλημάτων θα αντιδράσουμε εκ νέου με τον προσήκοντα τρόπο."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the mills of God grind slowly, but they grind exceedingly fine. These mills here, however, are grinding too slowly for my liking. For two years we have had the Commission's proposal on the table. Its aim is better harmonisation and coordination of official inspections in the field of animal nutrition in the Member States of the European Union. Food safety is the watchword of the moment, perhaps even the concept of the year. How closely the safety of our food is linked to the feed eaten by livestock has been demonstrated by recent scandals, from dioxins and waste oil in feed mixes to the manufacture of animal and bone meal, which, as we all know, can be a good source of protein if special manufacturing methods are used. But methods have also been exposed which are nothing short of criminal. Consumers have rightly made a radical response, switching to other foodstuffs that they believe to be safe. The political world is called upon to do everything in its power to ensure that the safety of foodstuffs can be guaranteed. But how can guarantees be given if inspections have not taken place? In an internal market where there are no border controls, we believe that the European Union has an obligation to conduct inspections. The inspection of foodstuffs and animal feed, however, is the prerogative of the Member States. Now, after lengthy negotiations in the Conciliation Committee, an acceptable compromise has been worked out, involving a guarantee that safeguard measures taken by the Commission will remain in force until they are replaced by another act and an obligation on the Member States to provide full assistance to the Commission officials carrying out on-the-spot inspections. One thing is sure: only if the Member States and the Commission cooperate and pool all their resources will we be able to achieve a higher level of safety in this sensitive field of animal nutrition. The PPE-DE Group supports the compromise that has been achieved. We stress, however, that we shall continue to keep a critical eye on developments and that we shall again respond to any problems in the appropriate manner."@en3
". – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los molinos de Dios son lentos, pero muelen. En realidad, a mí me resultan demasiado lentos. Hace dos años que tenemos sobre la mesa la propuesta de la Comisión. Su objetivo es mejorar la armonización y coordinación de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación animal en los Estados miembros de la Unión Europea. La seguridad alimentaria es el lema del momento y tal vez incluso la expresión del año. Los recientes escándalos, desde la presencia de dioxinas y aceite de desecho en los piensos compuestos hasta la producción de harinas animales y de huesos –que, como todos sabemos, pueden ser una buena fuente de proteínas si se respetan unas prácticas determinadas de fabricación–, han demostrado la estrecha relación que existe entre la seguridad de nuestros alimentos y los piensos que consumen los animales. Sin embargo, en ese contexto se detectaron prácticas que se deben calificar de hecho como acciones delictivas. La respuesta del consumidor es radical y con razón. Opta por consumir otros alimentos que cree más seguros. La política está obligada a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los alimentos. Pero ¿cómo se pueden ofrecer garantías sobre lo que no se ha controlado? Nosotros consideramos que la Unión Europea tiene una obligación de control en el marco del mercado interior, donde no existen controles fronterizos. El control de la alimentación animal y de los alimentos es, sin embargo, competencia de los Estados miembros. Tras unas largas negociaciones en el Comité de Conciliación finalmente se ha alcanzado un compromiso aceptable: la garantía de que las medidas de salvaguardia adoptadas por la Comisión seguirán en vigor hasta que sean sustituidas por otra decisión, y el compromiso de los Estados miembros de prestar toda la ayuda a los funcionarios de la Comisión que lleven a cabo los controles . En cualquier caso, lo que es seguro es que sólo conjuntamente y aunando todas las fuerzas, tanto de los Estados miembros como también de la Comisión, podremos mejorar la seguridad en el delicado ámbito de la alimentación animal. El Grupo del PPE/DE acepta el compromiso alcanzado. No obstante, queremos dejar muy claro que vamos a seguir observando con mirada crítica el desarrollo de los acontecimientos y volveremos a reaccionar como corresponde si surgen problemas."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Jumalan myllyt jauhavat hitaasti, mutta ne jauhavat. Minusta ne jauhavat oikeastaan liian hitaasti. Kahden vuoden ajan meillä on ollut komission ehdotus. Tavoite: tarkastusjärjestelmän yhdenmukaistaminen ja rehujen virallisen valvonnan koordinoimisen parantaminen Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Elintarviketurvallisuus on nykypäivän sana, ehkä jopa vuoden sana. Sen, miten läheisesti elintarvikkeidemme turvallisuus liittyy eläinten syömään rehuun, ovat osoittaneet viime aikojen skandaalit, rehuseoksen sisältämästä dioksiinista ja jäteöljystä liha- ja lihaluujauhon valmistamiseen. Lihaluujauhohan voi olla, kuten me kaikki tiedämme, hyvä valkuaislähde erityisissä valmistusmenetelmissä. Sen valmistamisessa havaittiin kuitenkin käytäntöjä, jotka on luokiteltava viime kädessä rikolliseksi toiminnaksi. Kuluttaja reagoi oikeutetusti radikaalisti. Kuluttaja siirtyy käyttämään toisia elintarvikkeita, joiden hän uskoo olevan turvallisia. Politiikkaa vaaditaan tekemään kaikkensa voidakseen taata elintarvikkeiden turvallisuus. Miten voidaan kuitenkin antaa takeita, jos ei ole suoritettu valvontaa? Sisämarkkinoilla, joilla ei suoriteta rajatarkastuksia, valvontavelvollisuus on meidän mielestämme Euroopan unionilla. Rehujen ja elintarvikkeiden valvonta kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Pitkissä sovittelukomiteassa käydyissä neuvotteluissa löydettiin nyt kompromissi, joka voidaan hyväksyä: vakuutus siitä, että komission toteuttamia suojatoimia noudatetaan siihen asti, kunnes ne on korvattu toisella päätöksellä, ja että jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa tarkastuksia paikan päällä tekeville komission ja jäsenvaltion asiantuntijoille "kaikki apu". Yksi asia on varmaa: vain yhdessä ja yhdistämällä kaikki voimat, sekä jäsenvaltioiden että komission, me voimme lisätä merkittävästi herkän rehualan turvallisuutta. PPE-DE-ryhmä puoltaa saavutettua kompromissia. Me toteamme kuitenkin erittäin selvästi, että seuraamme jatkossa kehitystä edelleen kriittisesti ja reagoimme ongelmiinkin taas asianmukaisesti."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, les moulins du Seigneur meulent lentement, mais ils meulent. À mon goût en fait, ils meulent trop lentement. Voici deux ans déjà que nous disposons de la proposition de la Commission sur une amélioration de l'harmonisation et de la coordination des contrôles officiels dans les États membres de l'Union européenne. La sécurité alimentaire est le slogan en vogue, c'est même le mot de l'année. Les scandales récents de la dioxine et des huiles de récupération mélangées aux aliments pour animaux ou de la fabrication de farines animales, qui, réalisées en respectant les règles de bonne pratique peuvent constituer un précieux apport en protéines, comme chacun sait, ont démontré à quel point la relation entre la sécurité de notre alimentation et celle des aliments destinés aux animaux est étroite. Des pratiques ont été découvertes à cette occasion qui, en définitive, sont à considérer comme criminelles. Le consommateur y réagit de manière radicale et à bon droit. Il se rabat sur d'autres aliments dont il pense qu'ils sont plus sûrs. Le monde politique est invité à mettre tout en œuvre afin de pouvoir garantir la sécurité des aliments. Mais comment donner des garanties, s'il n'y a pas eu de contrôles ? Nous sommes d'avis que l'Union européenne a un devoir de contrôle dans un marché intérieur où les contrôles frontaliers ont été supprimés. Les contrôles des aliments pour animaux et des aliments en général sont pourtant du ressort des États membres. Après de longues négociations, un compromis acceptable a maintenant été conclu en comité de conciliation : il porte sur l'assurance que les mesures de protection prises par la Commission resteront en vigueur aussi longtemps qu'elles n'auront pas été remplacées par une nouvelle décision, et sur l'engagement des États membres à accorder leur appui total aux experts de la Commission pendant les enquêtes et les contrôles qu'ils effectueront sur le terrain. Une chose est sûre : ce n'est que par la coopération et le rassemblement de toutes les forces, tant de la part des États membres que de la Commission, que l'on parviendra à une sécurité renforcée dans ce domaine sensible qu'est l'alimentation des animaux. Le groupe PPE-DE approuve le compromis qui a été conclu. Mais nous déclarons clairement que nous continuerons à observer les développements de cette question d'un œil critique et que nous réagirons à nouveau en conséquence en cas de problèmes."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli deputati, tutto arriva per chi sa aspettare. A mio avviso, però, stiamo aspettando un po' troppo. Da due anni discutiamo la proposta della Commissione. Obiettivo: migliorare l'armonizzazione ed il coordinamento dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale negli Stati membri dell'Unione europea. La sicurezza degli alimenti è la parola d'ordine del momento, forse persino lo dell'anno. Gli scandali degli ultimi tempi - dalla presenza di diossina e di oli esausti nei mangimi composti, alla produzione di farine animali e di ossa che eppure, lo sappiamo tutti, attraverso particolari metodi di fabbricazione sono in grado di offrire un buon apporto proteico - hanno dimostrato la stretta correlazione tra la sicurezza dei nostri alimenti e il cibo di cui si nutrono gli animali. Tuttavia sono state scoperte pratiche da considerarsi in definitiva attività criminali. Il consumatore reagisce a ragione in modo radicale, rivolgendosi ad altri alimenti che ritiene sicuri. E' compito della politica cercare in ogni modo di garantire la sicurezza degli alimenti. Com'è possibile però fornire garanzie senza compiere controlli? A livello di mercato unico, dove non esistono controlli ai confini interni, riteniamo che l'Unione europea abbia un dovere di controllo. Tuttavia i controlli sui mangimi animali e sugli alimenti rientrano tra le competenze degli Stati membri. Ora dopo lunghi negoziati in seno al Comitato di conciliazione è stato raggiunto un compromesso accettabile: la garanzia che le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione resteranno in vigore finché non saranno sostituite da un'altra decisione e l'impegno da parte degli Stati membri di garantire un sostegno incondizionato agli esperti della Commissione nel corso delle ispezioni e dei controlli . Un punto è certo: soltanto cooperando ed unendo tutte le forze, sia a livello di Stati membri che di Commissione, potremo raggiungere una maggiore sicurezza nel delicato settore dell'alimentazione animale. Il gruppo del PPE-DE approva il compromesso raggiunto. Ribadiamo tuttavia il nostro proposito di continuare ad osservare con occhio critico il processo e in caso di problemi di reagire di nuovo in modo adeguato."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the mills of God grind slowly, but they grind exceedingly fine. These mills here, however, are grinding too slowly for my liking. For two years we have had the Commission's proposal on the table. Its aim is better harmonisation and coordination of official inspections in the field of animal nutrition in the Member States of the European Union. Food safety is the watchword of the moment, perhaps even the concept of the year. How closely the safety of our food is linked to the feed eaten by livestock has been demonstrated by recent scandals, from dioxins and waste oil in feed mixes to the manufacture of animal and bone meal, which, as we all know, can be a good source of protein if special manufacturing methods are used. But methods have also been exposed which are nothing short of criminal. Consumers have rightly made a radical response, switching to other foodstuffs that they believe to be safe. The political world is called upon to do everything in its power to ensure that the safety of foodstuffs can be guaranteed. But how can guarantees be given if inspections have not taken place? In an internal market where there are no border controls, we believe that the European Union has an obligation to conduct inspections. The inspection of foodstuffs and animal feed, however, is the prerogative of the Member States. Now, after lengthy negotiations in the Conciliation Committee, an acceptable compromise has been worked out, involving a guarantee that safeguard measures taken by the Commission will remain in force until they are replaced by another act and an obligation on the Member States to provide full assistance to the Commission officials carrying out on-the-spot inspections. One thing is sure: only if the Member States and the Commission cooperate and pool all their resources will we be able to achieve a higher level of safety in this sensitive field of animal nutrition. The PPE-DE Group supports the compromise that has been achieved. We stress, however, that we shall continue to keep a critical eye on developments and that we shall again respond to any problems in the appropriate manner."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega's, Gods molens malen langzaam, maar zeker. Wat mij betreft malen ze eigenlijk te langzaam. Het voorstel van de Commissie ligt er al twee jaar. Doel van het voorstel is een verbetering van de harmonisatie en coördinatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding in de lidstaten van de Europese Unie. Voedselveiligheid is op dit moment het parool, misschien is het wel het sleutelwoord van het jaar. Dat de veiligheid van onze voedingsmiddelen nauw samenhangt met diervoeding is weer eens duidelijk bewezen door de schandalen van de laatste tijd: van dioxine en afgewerkte olie in mengvoer tot aan de productie van dier- en beendermeel, dat overigens een goede eiwitbron kan zijn, mits speciale productiemethoden in acht worden genomen. Er zijn echter methoden aan het licht gekomen die uiteindelijk slechts als criminele praktijken aangemerkt kunnen worden. De consumenten reageren terecht erg rigoureus en stappen op andere voedingsmiddelen over waarvan ze geloven dat die wel veilig zijn. Het is nu de taak van de politiek om er alles aan te doen om de veiligheid van voedingsmiddelen te garanderen. Hoe kunnen er echter garanties worden gegeven als er geen controles plaatsvinden? Wij vinden dat de Europese Unie op de interne markt een controleplicht heeft, omdat er geen grenscontroles plaatsvinden. De controles op diervoeding en levensmiddelen vallen echter onder de bevoegdheid van de lidstaten. Na lang onderhandelen is er uiteindelijk in het bemiddelingscomité een compromis gevonden dat aanvaardbaar is. Het betreft enerzijds de garantie dat de vrijwaringsmaatregelen die de Commissie treft, van kracht blijven totdat zij worden vervangen door een ander besluit. Anderzijds moeten de lidstaten zich verplichten “volledige bijstand” te verlenen aan de Commissiefunctionarissen die controles ter plaatse uitvoeren. Een ding is in ieder geval zeker: wij kunnen uitsluitend door een bundeling van alle krachten, van zowel de lidstaten als de Commissie, een grotere veiligheid realiseren met betrekking tot de precaire kwestie van de diervoeding. De Fractie van de Europese Volkspartij steunt het compromisvoorstel. Wij constateren echter ook heel duidelijk dat wij de ontwikkelingen kritisch in de gaten moeten blijven houden en waar nodig opnieuw relevante maatregelen moeten treffen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros colegas, água mole em pedra dura, tanto dá, até que fura. Mas, a meu ver, fura demasiado devagar. Há dois anos que temos a proposta da Comissão. Objectivo: um aperfeiçoamento da harmonização e coordenação dos controlos oficiais no domínio da alimentação animal nos Estados­Membros da União Europeia. A segurança alimentar é o slogan da época, talvez até a palavra­de­ordem do ano. A estreita ligação entre a segurança dos nossos alimentos e a alimentação dos animais foi comprovada pelos escândalos dos últimos tempos, desde as dioxinas e o óleo usado na forragem mista, até à produção de farinha animal e de ossos que, como todos nós sabemos, pode ser uma boa portadora de proteínas, se se recorrer a práticas de produção especiais. Porém, descobriram­se práticas que, em última análise, devem ser classificadas como actos criminosos. O consumidor reage, com razão, de maneira radical. Ele muda para outros alimentos que pensa serem seguros. Exige­se que a política se empenhe totalmente para poder garantir a segurança dos alimentos. Porém, como se podem dar garantias se não foram efectuados controlos? Somos de opinião que, no Mercado Interno, onde não existem quaisquer controlos fronteiriços, a União Europeia tem a obrigação de controlo. Mas, os controlos no domínio da alimentação animal e dos alimentos pertencem à soberania dos Estados­Membros. Depois de longas negociações, chegou­se agora a um compromisso aceitável no Comité de Conciliação: a garantia de que as medidas de salvaguarda adoptadas pela Comissão permanecerão em vigor até serem substituídas por outra decisão e de que os Estados­Membros se comprometem a facultar uma assistência total aos funcionários da Comissão durante a realização de investigações e controlos . Uma coisa é certa: só podemos alcançar uma maior segurança nesta área sensível da alimentação animal em cooperação e juntando todas as forças, tanto dos Estados­Membros, como também da Comissão. O Grupo do PPE­DE aprova o compromisso alcançado. Porém, declaramos muito claramente que continuaremos a observar a evolução criticamente e que, em caso de problemas, voltaremos também a reagir de forma adequada."@pt11
". Herr talman, herr kommissionär, mina damer och herrar! Guds kvarnar mal långsamt, men de mal. Enligt mig är de egentligen för långsamma. Nu var det två år sedan vi fick kommissionens förslag. Mål: en ökad harmonisering och samordning av den officiella kontrollen på djurfoderområdet i Europeiska unionens medlemsstater. Livsmedelssäkerhet är tidens slagord, kanske till och med årets ord. Hur starkt sambandet är mellan säkerheten för våra livsmedel och det foder djuren äter har framgått av den senaste tidens skandaler, om alltifrån dioxin och spillolja i blandfoder till framställning av djur- och benmjöl som, liksom vi alla vet, med vissa framställningsmetoder kan vara goda bärare av äggvita. Då har emellertid metoder upptäckts som slutligen kan betecknas som kriminella handlingar. Konsumenterna reagerar med rätta radikalt. De övergår till andra livsmedel som de tror är säkra. Det krävs att politiken satsar allt för att kunna garantera livsmedlens säkerhet. Hur kan man dock ge garantier när inga kontroller utförs? På den inre marknaden där inga gränskontroller förekommer anser vi att Europeiska unionen har en kontrollplikt. Djurfoder- och livsmedelskontroller faller däremot under medlemsstaternas suveränitet. Efter långa förhandlingar i förlikningskommittén uppnåddes en godtagbar kompromiss: En garanti om att skyddsåtgärder som vidtas av kommissionen fortsätter att gälla tills de ersätts av ett annat beslut, och att medlemsstaterna åtar sig att ge kommissionens experter sitt oinskränkta stöd i samband med undersökningar och kontroller på plats. En sak är säker: Vi kan endast tillsammans och genom att förena alla krafter, såväl i medlemsstaterna som i kommissionen, uppnå en större säkerhet på det känsliga djurfoderområdet. Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) och Europademokrater röstar för den kompromiss som har uppnåtts. Däremot kan vi klart konstatera att vi kommer att fortsätta att kritiskt iaktta utvecklingen och reagera som det sig bör om problem uppstår."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph