Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-13-Speech-3-268"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Om: Fri bevægelighed for varer i forbindelse med strejkeretten"1
lpv:translated text
"Spørgsmål nr. 47 af Jonas Sjöstedt (): Jeg ønsker at stille et supplerende spørgsmål i anledning af svaret fra Kommissionen på mit spørgsmål P-3079/00 . I svaret oplyser Kommissionen, at strejkeretten skal respekteres i overensstemmelse med forordning (EF) 2679/98. Samtidig hedder det, at man vil gribe ind over for hindringer i den fri bevægelighed, uanset om der opstår en faglig konflikt eller ej. Heri ligger en åbenbar selvmodsigelse. Modsigelsen kan præciseres med følgende hypotetiske eksempel: Med en lovvarslet faglig konflikt i svenske havne standses lastning og losning, efter at havnene af de faglige organisationer er blevet erklæret for blokeret. Vil der så kunne opstå en situation, hvor Kommissionen skal pålægge medlemsstatens regering at gribe ind for at sørge for, at det indre markeds fri bevægelighed for varer ikke ophører? Hvor længe skal strejken vare, inden den truer den fri bevægelighed? Hvor store anstrengelser skal medlemsstaten gøre for at genetableres den fri bevægelighed? Skal medlemsstaten gennem lovgivning tvinge arbejdsmarkedets parter til at godkende en af regeringen tvangsmæglet aftale?"@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Aihe: Tavaroiden vapaa liikkuvuus ja lakko-oikeus"5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Kysymys nro 47 Jonas Sjöstedt (): Komissiolta kysymykseeni P-3079/00 saamani vastauksen johdosta haluan esittää seuraavan jatkokysymyksen. Komissio totesi vastauksessaan, että lakko-oikeutta on kunnioitettava asetuksen (EY) 2679/98mukaisesti. Samalla se totesi, että vapaan liikkuvuuden esteisiin on puututtava, vaikka se johtaisikin konflikteihin työmarkkinoilla. Tämä on selvästi ristiriitaista. Asiaa voidaan havainnollistaa seuraavalla hypoteettisella esimerkillä: Laillisissa konflikteissa lastaaminen ja purkaminen Ruotsin satamissa keskeytetään, kun ammattijärjestöt julistavat ne saartoon. Pitäisikö komission tällaisessa tilanteessa vaatia jäsenvaltion hallitusta puuttumaan tilanteeseen tavaroiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi sisämarkkinoilla? Kuinka kauan lakko saa jatkua ennen kuin sen katsotaan uhkaavan vapaata liikkuvuutta? Millaisiin voimatoimiin jäsenvaltion on ryhdyttävä vapaan liikkuvuuden palauttamiseksi? Tuleeko jäsenvaltion pakottaa lailla työmarkkinaosapuolet hyväksymään hallituksen pakkotoimin aikaansaama sopimus?"@fi5
lpv:translated text
"Vraag nr. 47 van Jonas Sjöstedt (): Naar aanleiding van het antwoord van de Commissie op mijn vraag P-3079/00 zou ik het volgende willen vragen: In haar antwoord verklaart de Commissie dat het stakingsrecht wordt geëerbiedigd overeenkomstig verordening (EG) 2679/98. Tegelijkertijd wordt gezegd dat wordt opgetreden tegen belemmeringen van het vrije verkeer van goederen, ongeacht of deze veroorzaakt worden door een vakbondsconflict of niet. Hierin ligt een duidelijke tegenstrijdigheid, die aan de hand van het volgende voorbeeld te illustreren valt: Tijdens een legaal vakbondsconflict in de Zweedse havens komt het laden en lossen van schepen tot stilstand nadat de havens door de vakbonden geblokkeerd zijn verklaard. Is dit een situatie waarin de Commissie de regering van de lidstaat opdraagt in te grijpen, opdat het vrije verkeer van goederen op de interne markt niet in het gedrang komt? Hoelang moet een staking duren voordat het vrije verkeer bedreigd wordt? Hoever moet een lidstaat gaan wat betreft noodmaatregelen om het vrije verkeer weer op gang te brengen? Moet de lidstaat de sociale partners via wettelijke maatregelen dwingen een door de regering opgelegde overeenkomst te accepteren?"@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Betreft: Vrij verkeer van goederen en stakingsrecht"2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Fråga nr 47 från Jonas Sjöstedt (): Jag vill ställa en följdfråga med anledning av svaret från kommissionen på min fråga P-3079/00 . I svaret anger kommissionen att strejkrätten skall respekteras i enlighet med förordning (EG) 2679/98. Samtidigt säger man sig vilja ingripa mot hinder i den fria rörligheten oavsett om det uppstår en facklig konflikt eller ej. I detta ligger en uppenbar självmotsägelse. Motsägelsen kan göras tydlig genom följande hypotetiska exempel: Vid en legal facklig konflikt i svenska hamnar stoppas lastning och lossning efter att hamnarna förklarats i blockad av de fackliga organisationerna. Skulle det då vara en situation där kommissionen måste beordra medlemsstatens regering att ingripa för att se till att den inre marknadens fria rörlighet av varor ej upphör? Hur länge får strejken pågå innan den hotar den fria rörligheten? Hur långt skall medlemsstaten gå i kraftåtgärder för att upprätta den fria rörligheten igen? Skall medlemsstaten genom lagstiftning tvinga arbetsmarknadens parter att anta ett av regeringen tvångsmedlat avtal?"@sv13
lpv:translated text
"Ερώτηση αριθ. 47 του κ. Jonas Sjöstedt (): Ύστερα από την απάντηση της Επιτροπής στην ερώτησή μου Ρ-3079/00, θα ήθελα να υποβάλω την ακόλουθη ερώτηση. Στην απάντησή της η Επιτροπή αναφέρει ότι το δικαίωμα απεργίας πρέπει να γίνεται σεβαστό σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2679/98. Ταυτόχρονα η Επιτροπή δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να επέμβει κατά των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ασχέτως εάν αυτό προκαλεί συνδικαλιστική διαμάχη. Εδώ βρίσκεται προφανώς κάποια αντίφαση, η οποία καθίσταται σαφής στο εξής παράδειγμα : Κατά τη διάρκεια νόμιμης συνδικαλιστικής διαμάχης στους σουηδικούς λιμένες διακόπτονται η φόρτωση και εκφόρτωση λόγω της απόφασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων να κηρύξουν τον αποκλεισμό των λιμένων. Θα έπρεπε άραγε σε μια τέτοια κατάσταση να επιβάλει η Επιτροπή στην κυβέρνηση του κράτους μέλους να επέμβει προκειμένου να μην παρεμποδισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην εσωτερική αγορά; Πόσο μπορεί να διαρκέσει η απεργία χωρίς να απειλεί την ελεύθερη κυκλοφορία; Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος για να αποκαταστήσει την ελεύθερη κυκλοφορία; Μπορεί άραγε το κράτος μέλος, μέσω της νομοθετικής οδού, να αναγκάσει τους κοινωνικούς εταίρους να δεχθούν μια επιβαλλόμενη από την κυβέρνηση συμφωνία;"@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Angående: Den fria rörligheten av varor vs. strejkrätten"13
lpv:translated text
"Question No 47 by Jonas Sjöstedt () I refer to the answer from the Commission to my question P-3079/00 , in which it states that the right to strike has to be respected pursuant to Regulation (EC) 2679/98. At the same time, it indicates its willingness to intervene against barriers to the freedom of movement regardless whether they stem from industrial action. This is a clear internal contradiction which can be clearly seen in the following hypothetical example. In the course of a lawful industrial dispute in Swedish ports the trade unions impose a blockade and the loading and discharging of ships is brought to a halt. Would that be a situation in which the Commission would have to order the Member State government to intervene to ensure that the free movement of goods in the internal market is not interrupted? How long could the strike continue before it threatened free movement? How far would the Member State have to go to restore free movement? Would the Member State have to use legislation to oblige the two sides of industry to accept a settlement via compulsory mediation by the government?"@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"Θέμα: Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και το δικαίωμα απεργίας"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Question No 47 by Jonas Sjöstedt () I refer to the answer from the Commission to my question P-3079/00 , in which it states that the right to strike has to be respected pursuant to Regulation (EC) 2679/98. At the same time, it indicates its willingness to intervene against barriers to the freedom of movement regardless whether they stem from industrial action. This is a clear internal contradiction which can be clearly seen in the following hypothetical example. In the course of a lawful industrial dispute in Swedish ports the trade unions impose a blockade and the loading and discharging of ships is brought to a halt. Would that be a situation in which the Commission would have to order the Member State government to intervene to ensure that the free movement of goods in the internal market is not interrupted? How long could the strike continue before it threatened free movement? How far would the Member State have to go to restore free movement? Would the Member State have to use legislation to oblige the two sides of industry to accept a settlement via compulsory mediation by the government?"@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
lpv:unclassifiedMetadata
"Betrifft: Freier Warenverkehr und Streikrecht"7
lpv:translated text
"Pergunta nº 47, do deputado Jonas Sjöstedt (): Na resposta dada pela Comissão à minha Pergunta P­3079/00 , em que afirma que o direito à greve deve ser respeitado segundo prevê o Regulamento (CE) nº 2679/98, manifesta também a sua disponibilidade para intervir e acabar com os entraves à livre circulação de mercadorias, independentemente de resultarem ou não de um conflito laboral. Trata­se claramente de uma contradição interna que pode ficar patente no exemplo hipotético que se segue. No decurso de um contencioso laboral em portos suecos os sindicatos impõem um bloqueio e é interrompida a carga e descarga de navios. Nesta situação teria a Comissão de ordenar ao Governo do Estado­Membro que interviesse para garantir a não interrupção da livre circulação de mercadorias no mercado interno? Quanto tempo poderia a greve prosseguir sem pôr em causa a liberdade de circulação? Até onde teria o Estado­Membro de ir para restaurar a livre circulação? Poderia o Estado­Membro recorrer a legislação para obrigar ambas as partes a aceitarem um acordo através de uma mediação compulsiva do Governo?"@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Objecto: A livre circulação de mercadorias e o direito à greve"11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Anfrage Nr. 47 von Jonas Sjöstedt (): Die Anfrage schließt sich an die Antwort der Kommission auf meine Anfrage P-3079/00 an. In ihrer Antwort stellt die Kommission fest, dass das Streikrecht in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) 2679/98zu beachten ist. Gleichzeitig wird ausgeführt, dass gegen Behinderungen des freien Warenverkehrs unabhängig davon, ob ein Arbeitskonflikt entsteht oder nicht, vorgegangen werden muss. Darin liegt ein offensichtlicher Widerspruch. Der Widerspruch lässt sich durch folgendes hypothetisches Beispiel verdeutlichen: Bei einem legalen Arbeitskonflikt in schwedischen Häfen wird das Be- und Entladen gestoppt, nachdem die Häfen von den Gewerkschaften als blockiert erklärt wurden. Wäre dies eine Situation, in der die Kommission die Regierung des Mitgliedstaaten anweisen müsste einzugreifen, damit der freie Warenverkehr auf dem Binnenmarkt nicht gestört wird? Wie lange darf der Streik andauern, bevor er den freien Warenverkehr bedroht? Wie weit muss der Mitgliedstaat bei seinen Anstrengungen gehen, den freien Warenverkehr wiederherzustellen? Kann der Mitgliedstaat die Sozialpartner durch Rechtsvorschriften zwingen, eine von der Regierung auferlegte Zwangsvereinbarung zu akzeptieren?"@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Asunto: Libre circulación de mercancías contra derecho de huelga"12
lpv:unclassifiedMetadata
"Oggetto: Libera circolazione delle merci e diritto di sciopero"9
lpv:translated text
"J'appelle la question nº 47 de M. Jonas Sjöstedt () : Suite à la réponse que la Commission a apportée à la question P-3079/00 , j'aimerais également poser la question suivante. Dans sa réponse, la Commission indique que le droit de grève doit être respecté, conformément au règlement (CE) 2679/98. Parallèlement, elle se dit disposée à intervenir contre les obstacles à la libre circulation, qu'un conflit professionnel survienne ou non. Il y a là, avec ce qui précède, une contradiction qu'il est possible d'illustrer par l'exemple suivant : À la suite d'un conflit professionnel licite survenant dans les ports suédois, tout chargement ou déchargement est interrompu, les organisations syndicales ayant décidé le blocus de ces ports. Est-ce qu'il s'agirait d'une situation dans laquelle la Commission demanderait au gouvernement de l'État membre concerné d'intervenir afin que la libre circulation des marchandises ne soit pas interrompue au sein du marché intérieur ? Combien de temps la grève peut-elle durer avant qu'elle ne menace la libre circulation ? Quelle est l'ampleur des mesures que l'État membre en question peut imposer pour rétablir la libre circulation ? Est-ce que, par voie législative, cet État membre peut contraindre les partenaires sociaux à adopter un accord imposé par le gouvernement ?"@fr6
lpv:translated text
"Annuncio l' interrogazione n. 47, dell'onorevole Jonas Sjöstedt (): Nella sua risposta all'interrogazione P-3079/00 la Commissione fa sapere che il diritto di sciopero deve essere rispettato in conformità del regolamento (CE) 2679/98. Al tempo stesso si afferma di voler intervenire contro gli ostacoli alla libera circolazione a prescindere dal fatto che derivino da una agitazione sindacale o no. Si tratta una palese contraddizione cui si può controbattere con il seguente esempio ipotetico: In caso di agitazione sindacale legale nei porti svedesi vengono sospese tutte le operazioni di carico e scarico dopo che i porti stessi sono stati dichiarati bloccati dai sindacati. Sarebbe questa una situazione in cui la Commissione deve ingiungere al governo dello Stato membro di intervenire per ripristinare la libera circolazione delle merci nel mercato interno? Quanto deve durare uno sciopero prima che esso inizi a minacciare la libera circolazione? Fino a che punto lo Stato membro deve ricorrere a misure estreme per ripristinare la libera circolazione? Lo Stato membro deve costringere con un atto normativo le parti sociali ad accettare un accordo imposto dal governo?"@it9
lpv:unclassifiedMetadata
"Objet : Libre circulation des marchandises et droit de grève"6
lpv:spoken text
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001213.9.3-268"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph