Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-13-Speech-3-215"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Herr talman! Mot bakgrund av hur situationen har utvecklat sig inom Europeiska gemenskapen, skriver kommissionen till tredje länder för att fästa deras uppmärksamhet på de åtgärder som har vidtagits på BSE-området inom Europeiska unionen och för att väcka dem till insikt om behovet av att överväga liknande åtgärder. Dessutom genomför den vetenskapliga styrkommittén en utvärdering om de geografiska BSE-riskerna i enskilda tredje länder, och resultaten av denna väntas under den första halvan av 2001. Principerna för import från tredje land kommer att fastställas i ljuset av denna utvärdering. Jag har nyligen besökt Polen, Ungern och Tjeckiska republiken, där jag har understrukit behovet av att vara vaksam i fråga om BSE-riskerna. Jag är fast besluten att se till att de livsmedel som konsumenterna har tillgång till, antingen de kommer från Europeiska unionen eller från andra platser, uppfyller de högsta normer. Gemenskapen förfogar över åtskilliga mekanismer för att skydda konsumenternas hälsa med avseende på säkerheten för livsmedelsimport från tredje land. Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor utför revisioner och inspektioner på plats i tredje land för att verifiera att exporten från dessa länder uppfyller EU:s djur- och folkhälsokrav. Dessutom fastställs i rådets direktiv 97/78 av den 18 december 1997 de principer som styr utförandet av veterinärkontroller av produkter som kommer in i gemenskapen från tredje land. I enlighet med detta direktiv, underställs tredje lands export av kött systematiska kontroller vid gemenskapens yttre gränser, i syfte att säkerställa att gemenskapens krav är uppfyllda. Kommissionen är också medveten om nödvändigheten av att se till att export från Europeiska unionen till tredje land inte utgör en risk för livsmedelssäkerheten."@sv13
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, ottaen huomioon tilanteen kehittyminen Euroopan yhteisössä, komissio on kirjoittanut kolmansiin maihin ja kiinnittänyt niiden huomion toimiin, joihin Euroopan unionissa on ryhdytty BSE:n kohdalla, sekä varoittanut niitä tarpeesta harkita samanlaisiin toimiin ryhtymistä. Lisäksi tieteellinen ohjauskomitea tekee arviota BSE:n maantieteellisestä uhkasta yksittäisissä kolmansissa maissa; on odotettavissa, että arvion tulokset saadaan vuoden 2001 ensimmäisen puolikkaan aikana. Kolmansista maista peräisin olevan tuonnin yhteydessä harjoitettavasta politiikasta päätetään tämän arvion perusteella. Kävin hiljattain Puolassa, Unkarissa ja Tšekin tasavallassa ja korostin näissä maissa, että on tarpeen pysyä valppaana BSE:n uhkan osalta. Olen sitoutunut varmistamaan, että kuluttajien saatavilla oleva ravinto, olipa se peräisin Euroopan unionista tai sen ulkopuolelta, täyttää korkeimmat vaatimukset. Yhteisöllä on käytössään useita mekanismeja, joilla voidaan suojella kuluttajien terveyttä kolmansista maista tuodun ravinnon suhteen. Elintarvike- ja eläinlääkintävirasto tekee kolmansissa maissa tarkastuksia paikan päällä varmentaakseen, että näistä maista peräisin oleva tuonti on EU:n eläinten ja ihmisten terveyttä koskevien vaatimuksien mukainen. Lisäksi neuvoston direktiivissä 97/78, joka on annettu 18. joulukuuta 1997, määrätään periaatteista, jotka koskevat kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä. Tämän direktiivin puitteissa kolmansista maista tuotava liha tarkastetaan järjestelmällisesti yhteisön ulkorajoilla, jotta voidaan taata, että yhteisön vaatimuksia on noudatettu. Komissio on myös tietoinen siitä, että on tarpeen varmistaa, että Euroopan unionista kolmansiin maihin suuntautuva vienti ei vaaranna ravinnon turvallisuutta."@fi5
lpv:translated text
". Mijnheer de Voorzitter, naar aanleiding van de ontwikkelingen in de situatie binnen de Europese Gemeenschap stuurt de Commissie momenteel brieven aan derde landen waarin zij hun aandacht vestigt op de EU-maatregelen tegen BSE en duidelijk maakt dat het verstandig zou zijn soortgelijke maatregelen te nemen. Bovendien is het Wetenschappelijk Stuurcomité bezig met een evaluatie van het geografische BSE-risico van de verschillende derde landen. De resultaten daarvan worden in de eerste helft van 2001 verwacht. Op basis van deze evaluatie zal het beleid voor import uit derde landen worden bepaald. Ik heb onlangs een bezoek gebracht aan Polen, Hongarije en de Tsjechische republiek. Daar heb ik met nadruk gewezen op de noodzaak het BSE-risico in de gaten te houden. Ik zal ervoor zorgen dat het beschikbare voedsel voor consumenten, of het nu van binnen of buiten de Europese Unie komt, aan de hoogste normen voldoet. De Gemeenschap beschikt over verschillende mechanismen om de gezondheid van de consumenten te beschermen bij de import van voedsel uit derde landen. Het Voedsel- en Veterinair Bureau voert controles ter plaatse uit in derde landen om te verifiëren of producten uit deze landen aan de communautaire gezondheidseisen voor mens en dier voldoen. Bovendien worden in de richtlijn van de Raad 97/78 van 18 december 1997 de beginselen neergelegd voor de organisatie van de veterinaire controles op producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden ingevoerd. Volgens deze richtlijn is vlees uit derde landen onderworpen aan systematische controles aan de buitengrenzen van de Gemeenschap, teneinde eerbiediging van de normen van de Gemeenschap te kunnen verzekeren. De Commissie is zich er eveneens van bewust dat we moeten garanderen dat producten die vanuit de Europese Unie naar derde landen worden uitgevoerd, geen gezondheidsrisico bevatten."@nl2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή απευθύνει επιστολές σε τρίτες χώρες, εφιστώντας την προσοχή τους στα μέτρα που ελήφθησαν για τη ΣΕΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επισημαίνοντας την ανάγκη να εξετάσουν τη λήψη παρόμοιων μέτρων. Επιπλέον, η Επιστημονική Επιτροπή Καθοδήγησης πραγματοποιεί επί του παρόντος μιαν αξιολόγηση του γεωγραφικού κινδύνου της ΣΕΒ σε συγκεκριμένες τρίτες χώρες, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2001. Η πολιτική μας όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες θα καθοριστεί ανάλογα με αυτήν την αξιολόγηση. Επισκέφθηκα πρόσφατα την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας όπου υπογράμμισα την ανάγκη επαγρύπνησης έναντι του κινδύνου της ΣΕΒ. Έχω δεσμευθεί να διασφαλίσω ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στους καταναλωτές, είτε προέρχονται από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές. Η Κοινότητα διαθέτει αρκετούς μηχανισμούς για την προστασία της υγείας των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων από τρίτες χώρες. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε τρίτες χώρες, για να επαληθεύσει ότι οι εξαγωγές των χωρών αυτών ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην ΕΕ. Επιπλέον, η οδηγία 97/78 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 καθορίζει τις αρχές που διέπουν την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες. Με την οδηγία αυτή οι εξαγωγές κρεάτων από τρίτες χώρες υπόκεινται σε συστηματικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, για να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές. Η Επιτροπή έχει επίσης επίγνωση της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες δεν ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων."@el8
lpv:translated text
". – Mr President, given the evolution of the situation within the European Community, the Commission is writing to third countries drawing their attention to the measures taken in relation to BSE within the European Union and alerting them to the need to consider similar measures. In addition, the Scientific Steering Committee is carrying out an assessment of the geographical BSE risk of individual third countries, on which the results are expected in the first half of 2001. Policy towards imports from third countries will be decided in the light of this assessment. I have recently visited Poland, Hungary and the Czech Republic where I have underlined the necessity to be vigilant in regard to the risk of BSE. I am committed to ensuring that the food consumers have available, whether it comes from within or outside the European Union, meets the highest standards. The Community has several mechanisms to protect the health of consumers with regard to the safety of food imports from third countries. The Food and Veterinary Office performs on-the-spot inspections and audits in third countries to verify that exports from these countries meet the EU's animal and public health requirements. In addition, Council Directive 97/78 of 18 December 1997 lays down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries. Under this directive third country exports of meat are subject to systematic checks at the Community's external frontier to ensure that Community requirements have been respected. The Commission is also conscious of the necessity to ensure that exports from the European Union to third countries do not constitute a risk to food safety."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand, i betragtning af situationens udvikling i Det Europæiske Fællesskab skriver Kommissionen nu til tredjelande og henleder deres opmærksomhed på de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til BSE inden for Den Europæiske Union, og gør dem opmærksomme på behovet for at overveje lignende foranstaltninger. Desuden er Den Videnskabelige Styringskomité i færd med at vurdere den geografiske BSE-risiko i enkelte tredjelande, og resultaterne af denne vurdering forventes at være klar i første halvdel af 2001. Politikken med hensyn til import fra tredjelande vil blive besluttet i lyset af denne vurdering. Jeg har for nylig aflagt besøg i Polen, Ungarn og Tjekkiet, hvor jeg understregede behovet for at være årvågne over for risikoen for BSE. Jeg er forpligtet til at sikre, at de fødevarer, der er til rådighed for forbrugerne, lever op til de højest mulige standarder, hvad enten de kommer fra Den Europæiske Union eller udefra. Fællesskabet har flere mekanismer til at beskytte forbrugernes sundhed, når det gælder sikkerheden af fødevareimport fra tredjelande. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret foretager kontrol og revision ved undersøgelser på stedet i tredjelande for at kontrollere, at eksporten fra disse lande lever op til EU's krav til dyr og folkesundhed. Desuden fastsætter Rådets direktiv 97/78 af 18. december 1997 de principper, der ligger til grund for afholdelsen af veterinærkontrol af produkter, der kommer ind i Fællesskabet fra tredjelande. I henhold til dette direktiv underkastes tredjelandes eksport af kød systematisk kontrol ved Fællesskabets ydre grænser for at sikre, at Fællesskabets krav overholdes. Kommissionen er også bevidst om behovet for at sikre, at eksporten fra Den Europæiske Union til tredjelande ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
"Byrne,"10,3,12
lpv:spoken text
". – Mr President, given the evolution of the situation within the European Community, the Commission is writing to third countries drawing their attention to the measures taken in relation to BSE within the European Union and alerting them to the need to consider similar measures. In addition, the Scientific Steering Committee is carrying out an assessment of the geographical BSE risk of individual third countries, on which the results are expected in the first half of 2001. Policy towards imports from third countries will be decided in the light of this assessment. I have recently visited Poland, Hungary and the Czech Republic where I have underlined the necessity to be vigilant in regard to the risk of BSE. I am committed to ensuring that the food consumers have available, whether it comes from within or outside the European Union, meets the highest standards. The Community has several mechanisms to protect the health of consumers with regard to the safety of food imports from third countries. The Food and Veterinary Office performs on-the-spot inspections and audits in third countries to verify that exports from these countries meet the EU's animal and public health requirements. In addition, Council Directive 97/78 of 18 December 1997 lays down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries. Under this directive third country exports of meat are subject to systematic checks at the Community's external frontier to ensure that Community requirements have been respected. The Commission is also conscious of the necessity to ensure that exports from the European Union to third countries do not constitute a risk to food safety."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"Byrne,"10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(EN) Señor Presidente, habida cuenta de cómo ha evolucionado la situación en la Comunidad Europea, la Comisión está enviando escritos a terceros países, en los que pone en su atención las medidas adoptadas en la Unión Europea en relación con la EEB y les advierte de la necesidad de estudiar la introducción de medidas similares. Asimismo, el Comité científico pertinente está realizando un estudio del riesgo geográfico de la EEB que representan los distintos terceros países, y esperamos disponer de los resultados durante el primer semestre de 2001. La política que deberá seguirse respecto a las importaciones de terceros países se decidirá a la luz de dicho estudio. Recientemente he visitado Polonia, Hungría y la República Checa, países en los que he hecho hincapié en la necesidad de mantener la guardia respecto al riesgo de la EEB. Me he comprometido a garantizar que los alimentos que se ponen a disposición de los consumidores, tanto si proceden de dentro o de fuera de la Unión Europea, cumplen las normas más estrictas. La Comunidad dispone de varios mecanismos para proteger la salud de los consumidores en lo que se refiere a la seguridad de las importaciones de alimentos de terceros países. La Oficina Alimentaria y Veterinaria realiza sobre el terreno inspecciones y controles para verificar que las exportaciones procedentes de dichos países cumplen los requisitos de la UE en materia de salud animal y salud pública. Asimismo, la Directiva 97/78 del Consejo de 18 de diciembre de 1997 establece los principios por los que se rige la organización de controles veterinarios de los productos que entran en la Comunidad procedentes de terceros países. De conformidad con dicha directiva, las exportaciones de carne de terceros países están sujetas a controles sistemáticos en la frontera exterior de la Comunidad para garantizar que se respetan los requisitos comunitarios. La Comisión también es consciente de la necesidad de garantizar que las exportaciones de la Unión Europea a terceros países no entrañan ningún riesgo para la seguridad alimentaria."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Byrne,"10,3,12
lpv:translated text
". Herr Präsident! Angesichts der Entwicklung der Lage innerhalb der Europäischen Gemeinschaft unterrichtet die Kommission Drittländer darüber, welche Maßnahmen in der Europäischen Union im Hinblick auf BSE ergriffen werden, und um sie auf die Notwendigkeit hinzuweisen, ähnliche Maßnahmen ins Auge zu fassen. Außerdem führt der Wissenschaftliche Lenkungsausschuss eine Bewertung des geographischen BSE-Risikos für einzelne Drittländer durch, deren Ergebnisse im ersten Halbjahr 2001 erwartet werden. Politische Entscheidungen im Hinblick auf Einfuhren aus Drittländern werden im Lichte dieser Bewertung zu treffen sein. Ich habe kürzlich Polen, Ungarn und die Tschechische Republik besucht, wo ich unterstrichen habe, dass es im Hinblick auf das BSE-Risiko notwendig ist, wachsam zu sein. Ich bin verpflichtet, zu sichern, dass die den Verbrauchern zur Verfügung stehenden Lebensmittel, ob sie nun aus der Europäischen Union oder von außerhalb kommen, höchsten Anforderungen entsprechen. Die Gemeinschaft verfügt über verschiedenartige Mechanismen zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher, was die Sicherheit der Einfuhren von Lebensmitteln aus Drittländern angeht. Das Lebensmittel- und Veterinäramt führt in den Drittländern Vor-Ort-Kontrollen und ­Prüfungen durch, damit die Ausfuhren aus diesen Ländern den EU-Anforderungen an die Tiergesundheit und an die Volksgesundheit entsprechen. Außerdem sind die Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen in der Richtlinie 97/78 des Rates vom 18 Dezember 1997 verankert. Laut dieser Richtlinie unterliegen die aus Drittländern eingeführten Erzeugnisse systematischen Kontrollen an den Außengrenzen der Gemeinschaft, um zu sichern, dass die Anforderungen der Gemeinschaft eingehalten werden. Die Kommission ist sich auch darüber im Klaren, dass die Ausfuhren aus der Europäischen Union in Drittländer kein Risiko für die Lebensmittelsicherheit darstellen dürfen."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, dada a evolução da situação no território da Comunidade Europeia, a Comissão está a escrever aos países terceiros, chamando a sua atenção para as medidas tomadas relativamente à BSE na União Europeia e alertando­os para a necessidade de ponderarem a tomada medidas semelhantes. Além disso, o Comité Directivo Científico está a efectuar uma avaliação do risco de BSE em termos geográficos em cada país terceiro. Espera­se que haja resultados desta avaliação na primeira metade de 2001. À luz desta avaliação será decidida a política a adoptar relativamente às importações de países terceiros. Desloquei­me recentemente à Polónia, à Hungria e à República Checa, onde frisei a necessidade da vigilância relativamente aos riscos da BSE. Estou empenhado em assegurar que os alimentos que os consumidores têm à sua disposição, sejam eles provenientes do interior ou do exterior da Comunidade, cumpram as normas mais rigorosas. A Comunidade possui vários mecanismos para proteger a saúde dos consumidores relativamente à segurança das importações de alimentos de países terceiros. O Serviço Alimentar e Veterinário leva a efeito inspecções no local e auditorias em países terceiros para verificar se as exportações desses países cumprem os requisitos da UE em matéria de saúde animal e pública. Para além disso, a Directiva 97/78 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1997, fixa os princípios relativos à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de países terceiros introduzidos na Comunidade. Nos termos desta directiva, as exportações de carne de países terceiros estão sujeitas a controlos sistemáticos na fronteira externa da Comunidade que garantam que os requisitos comunitários foram respeitados. A Comissão está também consciente da necessidade de garantir que as exportações da União Europeia para países terceiros não constituam um risco para a segurança alimentar."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, tenuto conto dell’evoluzione della situazione all’interno della Comunità europea, la Commissione sta scrivendo ai paesi terzi per richiamare la loro attenzione sulle misure adottate nell’Unione europea in relazione all’ESB ed avvisarli della necessità di prendere in considerazione provvedimenti analoghi. Inoltre, il comitato direttivo scientifico sta effettuando una valutazione del rischio geografico di ESB in ogni paese terzo, i cui risultati dovrebbero essere presentati nella prima metà del 2001. La politica in materia di importazioni da paesi terzi sarà stabilita alla luce di tale valutazione. Ho recentemente visitato la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, dove ho sottolineato la necessità di essere vigili in relazione al rischio ESB. Sono impegnato a garantire che i prodotti alimentari offerti ai consumatori, provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’Unione, rispettino le normative più rigorose. La Comunità dispone di diversi meccanismi per proteggere la salute dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti importati da paesi terzi. L’Ufficio alimentare e veterinario effettua controlli e verifiche nei paesi terzi per verificare che le esportazioni da questi paesi soddisfino i requisiti dell’Unione europea in materia di salute pubblica e di salute degli animali. Inoltre, la direttiva del Consiglio 97/78, del 18 dicembre 1997, stabilisce i principi che disciplinano l’organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti importati nella Comunità da paesi terzi. Ai sensi di tale direttiva, le esportazioni di carni dai paesi terzi sono soggette a controlli sistematici presso le frontiere esterne della Comunità intesi a garantire il rispetto delle norme comunitarie. La Commissione è inoltre consapevole della necessità di garantire che le esportazioni dell’Unione europea verso paesi terzi non comportino rischi per la sicurezza alimentare."@it9,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, tenuto conto dell’evoluzione della situazione all’interno della Comunità europea, la Commissione sta scrivendo ai paesi terzi per richiamare la loro attenzione sulle misure adottate nell’Unione europea in relazione all’ESB ed avvisarli della necessità di prendere in considerazione provvedimenti analoghi. Inoltre, il comitato direttivo scientifico sta effettuando una valutazione del rischio geografico di ESB in ogni paese terzo, i cui risultati dovrebbero essere presentati nella prima metà del 2001. La politica in materia di importazioni da paesi terzi sarà stabilita alla luce di tale valutazione. Ho recentemente visitato la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, dove ho sottolineato la necessità di essere vigili in relazione al rischio ESB. Sono impegnato a garantire che i prodotti alimentari offerti ai consumatori, provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’Unione, rispettino le normative più rigorose. La Comunità dispone di diversi meccanismi per proteggere la salute dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti importati da paesi terzi. L’Ufficio alimentare e veterinario effettua controlli e verifiche nei paesi terzi per verificare che le esportazioni da questi paesi soddisfino i requisiti dell’Unione europea in materia di salute pubblica e di salute degli animali. Inoltre, la direttiva del Consiglio 97/78, del 18 dicembre 1997, stabilisce i principi che disciplinano l’organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti importati nella Comunità da paesi terzi. Ai sensi di tale direttiva, le esportazioni di carni dai paesi terzi sono soggette a controlli sistematici presso le frontiere esterne della Comunità intesi a garantire il rispetto delle norme comunitarie. La Commissione è inoltre consapevole della necessità di garantire che le esportazioni dell’Unione europea verso paesi terzi non comportino rischi per la sicurezza alimentare."@it9,9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, vu l'évolution de la situation au sein de la Communauté européenne, la Commission a écrit aux pays tiers pour attirer leur attention sur les mesures prises vis-à-vis de l'ESB au sein de l'Union européenne et pour les prévenir de la nécessité d'envisager des mesures semblables. De plus, le comité scientifique directeur procède à une évaluation du risque géographique d'ESB de chacun des pays tiers ; les résultats sont attendus dans la première moitié de l'année 2001. La politique à adopter vis-à-vis des importations en provenance des pays tiers sera décidée en fonction de cette évaluation. Je me suis récemment rendu en Pologne, en Hongrie et en République tchèque, et j'ai souligné la nécessité de se montrer vigilant envers le risque d'ESB. Je suis décidé à garantir que la nourriture proposée aux consommateurs répond aux normes les plus strictes, qu'elle provienne de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Union. La Communauté dispose de plusieurs mécanismes pour protéger la santé des consommateurs en ce qui concerne la sécurité des importations alimentaires en provenance de pays tiers. L'Office alimentaire et vétérinaire procède à des inspections sur place et à des audits dans les pays tiers afin de vérifier que les exportations de ces pays répondent aux exigences de l'UE en matière de santé animale et publique. De plus, la directive 97/78 du Conseil du 18 décembre 1997 établit les principes qui régissent l'organisation des contrôles vétérinaires des produits qui entrent dans la Communauté en provenance de pays tiers. Conformément à cette directive, les exportations de viande des pays tiers sont soumises à des contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'Union afin de s'assurer que les exigences communautaires ont été respectées. La Commission est également consciente de la nécessité de s'assurer que les exportations de l'Union européenne vers les pays tiers ne constituent pas un risque pour la sécurité alimentaire."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001213.9.3-215"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph