Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-12-Speech-2-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001212.9.2-225"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Oui, un accord politique a été dégagé au Conseil "Affaires générales" sur le texte "Partenariat pour l'adhésion de la Turquie¨" ainsi que sur le règlement-cadre qui en définit les principes et les modalités. La présidence est très satisfaite de ce résultat qui marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de pré-adhésion turque définie l'année dernière à Helsinki. Le Conseil n'a pas modifié en profondeur la proposition initiale de la Commission telle qu'adoptée par le collège des commissaires, le 8 novembre dernier. Seules les priorités, relatives aux critères politiques et au dialogue politique renforcés, ont été amendées. S'agissant de la mention de la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, la proposition de la Commission n'a pas été modifiée. Le partenariat comporte plusieurs références à la Convention européenne des droits de l'homme. Il souligne par ailleurs la nécessité de renforcer les possibilités juridiques de réparation des atteintes aux droits de l'homme. De surcroît, il insiste sur l'importance attachée à l'amélioration de l'appareil judiciaire et à la formation des magistrats turcs, notamment dans le domaine des droits de l'homme. En ce qui concerne le règlement pacifique des différends, le texte du partenariat pour l'adhésion rappelle, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Helsinki, que cette question est un thème important, abordé dans le cadre du dialogue politique entre l'Union et la Turquie. Cette dernière doit, comme les autres candidats, déployer tous les efforts nécessaires pour résoudre tous litiges frontaliers subsistants."@fr6
lpv:translated text
"Ja, man nåede frem til en politisk aftale i Rådet (almindelige anliggender) om dokumentet "Tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet" samt om den rammeforordning, der definerer principperne og vilkårene herfor. Formandskabet er yderst tilfreds med resultatet, der markerer en vigtig etape i iværksættelsen af den tyrkiske førtiltrædelsesstrategi, som blev fastlagt sidste år i Helsinki. Rådet har ikke lavet nogle gennemgribende ændringer af Kommissionens oprindelige forslag, der blev godkendt af kommissærkollegiet den 8. november. Det er kun præferencerne for de politiske kriterier og den styrkede politiske dialog, der er blevet ændret. Med hensyn til henvisningen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols jurisdiktion er Kommissionens forslag ikke blevet ændret. Partnerskabsaftalen indeholder flere referencer til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den understreger i øvrigt nødvendigheden af at styrke de juridiske muligheder for sanktioner i forbindelse med overtrædelse af menneskerettighederne. Endvidere understreger den betydningen af et forbedret domstolssystem og uddannelsen af tyrkiske dommere, især på menneskerettighedsområdet. Hvad angår den fredelige bilæggelse af stridigheder, siger tiltrædelsespartnerskabsaftalen i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Helsinki, at dette spørgsmål er et vigtigt emne i den politiske dialog mellem Unionen og Tyrkiet. Sidstnævnte skal som de andre ansøgere gøre alt, hvad der står i deres magt, for at løse enhver bestående grænsestridighed."@da1
"Ja, auf der Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ ist politische Einigung über den Text zur Beitrittspartnerschaft mit der Türkei sowie über die Rahmenverordnung erzielt worden, in der die Grundsätze und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft festgelegt sind. Der Vorsitz ist mit diesem Ergebnis, das einen wichtigen Abschnitt bei der Umsetzung der im vergangenen Jahr in Helsinki festgelegten Heranführungsstrategie für die Türkei markiert, sehr zufrieden. Der Rat hat den ursprünglichen Vorschlag der Kommission, so wie er am 8. November dieses Jahres vom Kollegium der Kommissionsmitglieder angenommen wurde, nicht tiefgreifend, sondern lediglich hinsichtlich der Prioritäten in Bezug auf die politischen Kriterien und den verstärkten politischen Dialog abgeändert. Was die Erwähnung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte betrifft, wurde der Vorschlag der Kommission nicht geändert. Der Text über die Beitrittspartnerschaft beinhaltet mehrere Verweise auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Darüber hinaus unterstreicht er die Notwendigkeit, die juristischen Möglichkeiten der Entschädigung bei Verstößen gegen die Menschenrechte zu verstärken. Ferner verweist er nachdrücklich auf die Bedeutung des weiteren Ausbaus des Justizapparates und der Ausbildung der türkischen Richter und Strafverfolger, insbesondere auf dem Gebiet der Menschenrechte. Im Hinblick auf die friedliche Beilegung von Streitigkeiten erinnert der Text zur Beitrittspartnerschaft in Übereinstimmung mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Helsinki daran, dass es sich hierbei um ein wichtiges Thema handelt, welches im Rahmen des politischen Dialogs zwischen der Union und der Türkei zu behandeln ist. Ebenso wie die anderen Beitrittskandidaten muss auch die Türkei alles daran setzen, etwaige ungelöste Grenzstreitigkeiten zu lösen."@de7
"Ναι, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για το κείμενο “Εταιρική σχέση για την ένταξη της Τουρκίας” καθώς και για τον κανονισμό πλαίσιο που καθορίζει τις αρχές και τους όρους της. Η προεδρία είναι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα στην εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής της Τουρκίας που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος στο Ελσίνκι. Το Συμβούλιο δεν τροποποίησε σε βάθος την αρχική πρόταση της Επιτροπής, όπως υιοθετήθηκε από το σώμα των Επιτρόπων, στις 8 Νοεμβρίου. Τροποποιήθηκαν μόνο οι προτεραιότητες σχετικά με τα ενισχυμένα πολιτικά κριτήρια και πολιτικό διάλογο. Ως προς την αναφορά στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η πρόταση της Επιτροπής δεν τροποποιήθηκε. Η εταιρική σχέση περιέχει αρκετές αναφορές στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τονίζει, εξάλλου, την ανάγκη ενίσχυσης των δικαστικών δυνατοτήτων επανόρθωσης σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, εμμένει στη σημασία που αποδίδεται στη βελτίωση του δικαστικού μηχανισμού και στην εκπαίδευση των Τούρκων δικαστών, ιδιαίτερα στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όσον αφορά την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, το κείμενο της εταιρικής σχέσης για την ένταξη υπενθυμίζει, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ελσίνκι, ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί σημαντικό θέμα, το οποίο θίχτηκε στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας. Η τελευταία οφείλει, όπως όλες οι υποψήφιες χώρες, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλύσει όλες τις συνοριακές διαφορές που απομένουν."@el8
". Yes, political agreement was reached within the General Affairs Council regarding the text of the accession partnership agreement for Turkey and on the framework regulation which defines its principles and conditions. The Presidency is very pleased with this result, which marks a significant stage in the implementation of the pre-accession strategy for Turkey defined last year in Helsinki. The Council has not radically changed the initial Commission proposal as adopted by the Commission on 8 November 2000. There have just been some amendments to the priorities relating to political criteria and to reinforced political dialogue. Regarding the reference to the jurisdiction of the European Court of Human Rights, there has been no change to the Commission proposal. The partnership agreement contains a number of references to the European Convention on Human Rights. In addition, it stresses the need to enhance the legal avenues for remedying human rights violations. It moreover stresses the importance it attaches to improving the judicial apparatus and the training of Turkish magistrates, particularly in the field of human rights. Regarding the peaceful settlement of disputes, the text of the accession partnership agreement points out, in accordance with the conclusions of the Helsinki European Council, that this issue is an important matter, to be dealt with in the context of the political dialogue between the European Union and Turkey. Like the other candidate countries, Turkey must make every effort to resolve any outstanding border disputes."@en3
"(FR) Sí, en el Consejo “Asuntos generales” se llegó a un acuerdo político sobre el texto “Cooperación para la adhesión de Turquía”, así como sobre el reglamento marco, en el que se definen los principios y modalidades de la misma. La Presidencia está muy satisfecha del resultado obtenido, que marca una etapa importante en la aplicación de la estrategia de preadhesión turca definida el año pasado en Helsinki. El Consejo no ha modificado en esencia la propuesta inicial de la Comisión, tal como fue adoptada por el colegio de comisarios el pasado 8 de noviembre. Sólo se han modificado las prioridades relativas a los criterios políticos y a la intensificación del diálogo político. Por lo que se refiere a la mención de la jurisdicción del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la propuesta de la Comisión no se ha modificado. La cooperación incluye varias referencias al Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Por otra parte, destaca la necesidad de reforzar las posibilidades jurídicas de reparación de las violaciones de los derechos humanos. Además, insiste en la importancia concedida a la mejora del aparato judicial y a la formación de los magistrados turcos, en particular en materia de derechos humanos. En cuanto a la solución pacífica de las diferencias, el texto de la cooperación para la adhesión recuerda, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, que es una cuestión importante, abordada en el marco del diálogo político entre la Unión y Turquía. Turquía, al igual que todos los demás candidatos, deberá realizar los esfuerzos necesarios para resolver los conflictos fronterizos subsistentes."@es12
"Kyllä, yleisten asiain neuvosto on tehnyt poliittisen sopimuksen Turkin liittymistä valmistelevaa kumppanuutta koskevasta tekstistä sekä puiteasetuksesta, jossa säädetään liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteet ja yksityiskohdat. Puheenjohtajavaltio on erittäin tyytyväinen tästä saavutuksesta, joka on merkittävä askel Helsingissä viime vuonna määritellyn Turkin liittymistä edeltävän strategian toteuttamisessa. Neuvosto ei muuttanut perusteellisesti komission alkuperäistä aloitetta, jonka komission jäsenten kollegio oli hyväksynyt viime marraskuun 8. päivänä. Ainoastaan vahvistettuihin poliittisiin ehtoihin ja poliittiseen vuoropuheluun liittyviä prioriteetteja muutettiin. Komission ehdotusta ei muutettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiovallan maininnan osalta. Kumppanuutta koskevaan tekstiin sisältyy useita viittauksia Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Siinä korostetaan muun muassa tarvetta vahvistaa ihmisoikeusloukkausten juridisia hyvitysmahdollisuuksia. Lisäksi siinä korostetaan oikeusjärjestelmän kehittämisen ja turkkilaisten tuomarien koulutuksen tärkeyttä erityisesti ihmisoikeuksien alalla. Helsingin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti liittymistä edeltävää kumppanuutta koskevassa tekstissä riitojen rauhanomaisesta ratkaisemisesta muistutetaan, että tämä on tärkeä kysymys, jota käsitellään Unionin ja Turkin välisessä poliittisessa vuoropuhelussa. Turkin täytyy muiden ehdokasvaltioiden tavoin ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin ratkaistakseen nykyiset rajakiistat."@fi5
"Sì, si è giunti a un accordo politico in occasione del Consiglio "Affari generali" sul testo "Partenariato per l'adesione della Turchia" nonché sul regolamento quadro che ne definisce i principi e le modalità. La Presidenza è molto soddisfatta di questo risultato, che segna una tappa importante nell'attuazione della strategia di preadesione turca definita l'anno scorso a Helsinki. Il Consiglio non ha modificato in profondità la proposta iniziale della Commissione adottata dal collegio dei Commissari l'8 novembre scorso. Sono state emendate soltanto le priorità relative ai criteri politici e al dialogo politico rafforzato. Per quanto attiene alla menzione della giurisdizione della Corte europea per i diritti dell'uomo, la proposta della Commissione non è stata modificata. Il partenariato comporta vari riferimenti alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Essa sottolinea d'altro canto l'esigenza di rafforzare le possibilità giuridiche per porre rimedio alle violazioni dei diritti dell'uomo. Inoltre, insiste sull'importanza attribuita al miglioramento dell'apparato giudiziario e alla formazione dei magistrati turchi, nella fattispecie nell'ambito di diritti dell'uomo. Per quanto attiene alla ricomposizione pacifica delle controversie, il testo del partenariato per l'adesione, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, ricorda che la questione è un argomento importante affrontato nel quadro del dialogo politico fra l'Unione e la Turchia. Quest'ultima, come gli altri candidati, dovrà mettere in campo tutto l'impegno necessario per risolvere le controversie sulla frontiera ancora in essere."@it9
". Yes, political agreement was reached within the General Affairs Council regarding the text of the accession partnership agreement for Turkey and on the framework regulation which defines its principles and conditions. The Presidency is very pleased with this result, which marks a significant stage in the implementation of the pre-accession strategy for Turkey defined last year in Helsinki. The Council has not radically changed the initial Commission proposal as adopted by the Commission on 8 November 2000. There have just been some amendments to the priorities relating to political criteria and to reinforced political dialogue. Regarding the reference to the jurisdiction of the European Court of Human Rights, there has been no change to the Commission proposal. The partnership agreement contains a number of references to the European Convention on Human Rights. In addition, it stresses the need to enhance the legal avenues for remedying human rights violations. It moreover stresses the importance it attaches to improving the judicial apparatus and the training of Turkish magistrates, particularly in the field of human rights. Regarding the peaceful settlement of disputes, the text of the accession partnership agreement points out, in accordance with the conclusions of the Helsinki European Council, that this issue is an important matter, to be dealt with in the context of the political dialogue between the European Union and Turkey. Like the other candidate countries, Turkey must make every effort to resolve any outstanding border disputes."@lv10
"Ja, er is een politiek akkoord bereikt tijdens de Raad Algemene Zaken over de tekst van het “partnerschap voor toetreding van Turkije”, evenals over de kaderverordening waarin de daarop van toepassing zijnde principes en modaliteiten worden vastgesteld. Het voorzitterschap is zeer voldaan over dit resultaat. Dit is een belangrijke etappe in de tenuitvoerlegging van de vorig jaar in Helsinki vastgestelde pretoetredingsstrategie voor Turkije. De Raad heeft geen ingrijpende wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijk voorstel van de Commissie, zoals dat op 8 november jongstleden was goedgekeurd door het college van commissarissen. Slechts de prioriteiten met betrekking tot de politieke criteria en de versterkte politieke dialoog zijn geamendeerd. Er is niet getornd aan het voorstel van de Commissie met betrekking tot de jurisdictie van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. In het partnerschap komen verschillende verwijzingen voor naar het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Daarin wordt ook gewag gemaakt van de noodzaak de juridische mogelijkheden voor herstel van de schendingen van de rechten van de mens te versterken. Bovendien wordt hierin duidelijk gemaakt dat groot belang wordt gehecht aan de verbetering van de rechtspraak en de opleiding van Turkse magistraten op met name het gebied van de mensenrechten. Wat het vraagstuk van vreedzame conflictregeling betreft, wordt overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Helsinki in de tekst van het partnerschap duidelijk gemaakt dat dit een belangrijke zaak is en besproken moet worden in het kader van de politieke dialoog tussen de Unie en Turkije. Turkije moet evenals alle andere kandidaten alle noodzakelijke inspanningen ondernemen om de bestaande grensgeschillen op te lossen."@nl2
"Sim, no Conselho “Assuntos Gerais” conseguiu-se um acordo político com base no texto “Parceria para a adesão da Turquia”, bem como no regulamento-quadro que define os princípios e as modalidades. A Presidência está bastante satisfeita com o resultado, que marca uma etapa importante na execução da estratégia de pré-adesão turca, definida no ano passado, em Helsínquia. O Conselho não introduziu alterações profundas à proposta inicial da Comissão, tal como adoptada pelo colégio dos Comissários, no passado dia 8 de Novembro. Apenas as prioridades relativas aos critérios políticos e ao diálogo político reforçados sofreram alterações. No que se refere à menção da jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a proposta da Comissão não foi alterada. A parceria contém várias referências à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Salienta, aliás, a necessidade de um reforço das possibilidades jurídicas de reparação das violações aos direitos humanos. Para além disso, insiste na importância atribuída à melhoria do aparelho judiciário e à formação dos magistrados turcos, nomeadamente em matéria de direitos humanos. No que se refere à resolução pacífica dos diferendos, o texto da parceria para a adesão recorda que, em consonância com as conclusões do Conselho Europeu de Helsínquia, esta questão é um tema importante, abordado no quadro do diálogo político entre a União e a Turquia. Este país, tal como os outros candidatos, deverá envidar todos os esforços necessários para resolver a totalidade dos litígios fronteiriços que ainda subsistem."@pt11
"Ja, en politisk överenskommelse träffades i rådet (allmänna frågor) om texten ”Partnerskap inför Turkiets anslutning” liksom om ramförordningen som fastställer principer och villkor för detta. Ordförandeskapet är mycket nöjt med detta resultat som innebär ett viktigt steg i genomförandet av föranslutningsstrategin för Turkiet som fastställdes förra året i Helsingfors. Rådet har inte på djupet ändrat kommissionens ursprungliga förslag såsom det antogs av kommissionärerna den 8 november i år. Endast prioriteringarna som gäller politiska kriterier och en förstärkt politisk dialog ändrades. När det gäller omnämnandet av domar från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har kommissionens förslag inte ändrats. Partnerskapet innehåller flera hänvisningar till Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Det betonar för övrigt behovet av att förstärka de rättsliga möjligheterna till att åtgärda angrepp mot de mänskliga rättigheterna. Dessutom insisterar man i partnerskapet på den betydelse man fäster vid att förbättra rättsapparaten och utbilda turkiska domare, bl.a. inom området mänskliga rättigheter. När det gäller en fredlig lösning på meningsskiljaktigheter erinras i partnerskapet inför anslutningen, i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i Helsingfors, om att denna fråga är viktig och tas upp inom ramen för den politiska dialogen mellan unionen och Turkiet. Turkiet skall precis som övriga kandidatländer göra alla nödvändiga ansträngningar för att lösa samtliga återstående gränstvister."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph