Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-12-Speech-2-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001212.9.2-221"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"J'ai déjà eu l'occasion, il y a quelques semaines, de vous présenter quelques réflexions sur la préparation de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au suivi du Sommet mondial pour les enfants qui aura lieu en septembre 2001. À cette occasion j'avais souligné l'importance d'une bonne préparation de cet événement et le rôle tout à fait fondamental que l'Union européenne devait jouer dans ce processus préparatoire. Dans cet esprit, le 20 novembre dernier, la date anniversaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant, les ministres des États membres compétents dans le domaine de l'enfance et un représentant de la Commission se sont réunis à Paris et ont pris des engagements communs, qui contribueront à renforcer l'action de l'Union européenne dans le cadre de la préparation de la session extraordinaire. Je souhaite répondre à votre première question et vous faire part des priorités politiques que nous avons identifiées dans le cadre de cette préparation. L'objectif principal de la session extraordinaire sera de renouveler la détermination de la communauté internationale en faveur des droits et du bien-être des enfants. À cette fin, il faudra dresser un bilan des dix années écoulées en ce qui concerne les engagements et les objectifs fixés lors du Sommet mondial, il faudra aussi prendre pleinement en compte les engagements énoncés dans les déclarations du Millénaire, qui sont complémentaires du Sommet mondial. Ces engagements portent sur l'accès à l'éducation, sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile, sur la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier le sida. Pour ce qui est de votre deuxième question, le Conseil partage entièrement le point de vue du secrétaire général des Nations unies visant à une implication, dans cet exercice, de l'ensemble des institutions concernées ainsi que des experts, organismes de recherches ou institutions académiques qui portent un intérêt à la question des enfants. La participation des organisations non gouvernementales au processus préparatoire et à la session extraordinaire nous paraît être une condition fondamentale pour assurer une pleine réussite à cette réunion. Nous nous félicitons des dispositions proposées à cet égard par le comité préparatoire et décidées par l'Assemblée générale en ce qui concerne le mode d'accréditation des organisations non gouvernementales, au processus préparatoire et à la session extraordinaire de septembre 2001. Nous avons des contacts permanents avec des représentants des organisations non gouvernementales y compris dans le cadre de séminaires. Lors de ces contacts, nous avons tiré profit de leur expérience et de leur engagement en faveur des enfants."@fr6
lpv:translated text
"Jeg havde allerede for nogle uger siden lejlighed til at fremlægge nogle overvejelser om forberedelsen af FN's særlige generalforsamling om opfølgning på verdenstopmødet om børn, der finder sted i september 2001. Ved denne lejlighed understregede jeg betydningen af en god forberedelse af denne begivenhed og den helt igennem fundamentale rolle, som Den Europæiske Union burde spille i denne forberedelsesproces. Af samme grund mødtes de ansvarlige ministre på børneområdet fra medlemsstaterne med en repræsentant fra Kommissionen i Paris den 20. november, på årsdagen for vedtagelsen af Konventionen om Barnets Rettigheder, og vedtog nogle fælles forpligtelser, der vil medvirke til at styrke Den Europæiske Unions aktioner omkring forberedelsen af den særlige generalforsamling. Jeg vil gerne svare på Deres første spørgsmål og delagtiggøre Dem i de politiske prioriteter, som vi har lagt os fast på i forberedelsen. Hovedformålet med den særlige generalforsamling bliver at forny det internationale samfunds vilje til at sørge for børns velvære og rettigheder. I den anledning er det nødvendigt at lave en opgørelse over forpligtelser og målsætninger fra de sidste 10 år på verdenstopmødet, og det er også nødvendigt at tage de forpligtelser, der står i millenniumerklæringerne, som er et supplement til verdenstopmødet, op til alvorlig overvejelse. Disse forpligtelser omhandler adgangen til uddannelse, reducering af børnedødeligheden og dødeligheden blandt mødre og bekæmpelse af smitsomme sygdomme som f.eks. aids. Hvad angår Deres andet spørgsmål, deler Rådet fuldt ud FN's generalsekretærs synspunkt, der går ud på at involvere samtlige berørte institutioner samt eksperter, forskningsorganer eller akademiske institutioner, der har en interesse i børnespørgsmål, i denne proces. Vi mener, at de ikke-statslige organisationers deltagelse i forberedelsesprocessen og den særlige generalforsamling er en grundlæggende betingelse for, at dette møde bliver succesfuldt. Vi glæder os i den henseende over de forslag til bestemmelser, som er stillet på det forberedende udvalgsmøde og godkendt af Generalforsamlingen, angående godkendelsebetingelser for ikke-statslige organisationer til forberedelsesprocessen og den særlige generalforsamling i september 2001. Vi holder en permanent kontakt til repræsentanterne for de ikke-statslige organisationer bl.a. i form af seminarer. Vi kan således drage fordel af deres erfaring og deres engagement på børneområdet."@da1
"Ich hatte bereits vor einigen Wochen die Gelegenheit, Ihnen Überlegungen zur Vorbereitung der Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen für die Folgemaßnahmen der Weltgipfelkonferenz zum Thema Kinder, die im September 2001 stattfinden wird, vorzulegen. Damals hatte ich darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, das Ereignis gut vorzubereiten, und dass die Europäische Union bei diesem Vorbereitungsprozess in der Tat eine maßgebliche Rolle spielen muss. In diesem Sinne kamen die für diesen Bereich zuständigen Minister der Mitgliedstaaten sowie ein Vertreter der Kommission am 20. November dieses Jahres, dem Jahrestag der Konvention über die Rechte des Kindes, in Paris zusammen und einigten sich auf gemeinsame Verpflichtungen, die dazu beitragen werden, dass sich die Europäische Union bei der Vorbereitung der Sondersitzung verstärkt engagiert. In Beantwortung Ihrer ersten Frage möchte ich Ihnen die politischen Prioritäten nennen, die wir bei der Vorbereitung festgelegt haben. Das wichtigste Ziel der Sondersitzung wird darin bestehen, der Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, sich für die Rechte und das Wohlergehen der Kinder einzusetzen, neuen Auftrieb zu geben. Zu diesem Zweck wird es erforderlich sein, eine Bilanz der vergangenen zehn Jahre im Hinblick auf die Verpflichtungen und Ziele der Weltgipfelkonferenz aufzustellen. Zu berücksichtigen sind darüber hinaus in vollem Umfang auch die Verpflichtungen, die zusätzlich zu denen der Weltgipfelkonferenz in den Erklärungen im Rahmen der Millenniumssitzung abgegeben wurden. Sie betreffen den Zugang zur Bildung, die Verringerung der Mütter- und Kindersterblichkeit, die Bekämpfung von Infektionskrankheiten, insbesondere von Aids. Was Ihre zweite Frage betrifft, so teilt der Rat uneingeschränkt den Standpunkt des Generalsekretärs der Vereinten Nationen im Hinblick auf die Einbeziehung aller mit dem Thema Kinder befassten Institutionen, Sachverständigen, akademischen Forschungseinrichtungen oder Institutionen in diese Aktivitäten. Die Beteiligung der Nichtregierungsorganisationen am Vorbereitungsprozess und an der Sondersitzung halten wir für eine Grundvoraussetzung dafür, dass diese ein voller Erfolg wird. Wir begrüßen die in diesem Zusammenhang vom Vorbereitungskomitee vorgeschlagenen und von der Generalversammlung beschlossenen Festlegungen für die Akkreditierung der Nichtregierungsorganisationen zum Vorbereitungsprozess und zur Sondersitzung im September 2001. Wir haben ständig Kontakt zu Vertretern von Nichtregierungsorganisationen, unter anderem auch im Rahmen von Seminaren. Dabei haben wir von ihren Erfahrungen und ihrem Engagement zugunsten der Kinder profitiert."@de7
"Είχα ήδη την ευκαιρία, πριν από λίγες εβδομάδες, να σας παρουσιάσω ορισμένες σκέψεις σχετικά με την προετοιμασία της έκτακτης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο του 2001, με θέμα τη συνέχεια της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για τα παιδιά. Με την ευκαιρία εκείνη, είχα υπογραμμίσει τη σημασία της καλής προετοιμασίας της συνόδου αυτής και τον απολύτως θεμελιώδη ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προπαρασκευαστική διαδικασία. Με αυτό το πνεύμα, στις 20 Νοεμβρίου, την ημερομηνία της επετείου της υπογραφής της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, οι αρμόδιοι υπουργοί των κρατών μελών για τον τομέα της παιδικής ηλικίας κι ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής, συναντήθηκαν στο Παρίσι και ανέλαβαν κοινές δεσμεύσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκτακτης συνόδου. Θα ήθελα να απαντήσω στην πρώτη ερώτησή σας και να σας γνωρίσω τις πολιτικές προτεραιότητες που ορίσαμε στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτής. Ο κύριος στόχος της έκτακτης συνόδου θα είναι η ανανέωση της αποφασιστικότητας της διεθνούς κοινότητας υπέρ των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών. Προς το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να καταρτιστεί ένας απολογισμός των δέκα χρόνων που πέρασαν, ως προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους που ορίστηκαν κατά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής, καθώς και να ληφθούν πλήρως υπόψη οι δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στις διακηρύξεις της Χιλιετίας, οι οποίες συμπληρώνουν τη διάσκεψη κορυφής. Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη μείωση της μητρικής και παιδικής θνησιμότητας, την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα του AIDS. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας, το Συμβούλιο συμμερίζεται απόλυτα την άποψη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη συμμετοχή στο εγχείρημα αυτό, του συνόλου των ενδιαφερομένων οργάνων, καθώς και εμπειρογνωμόνων, ερευνητικών οργανισμών ή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα των παιδιών. Η συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων στην προπαρασκευαστική διαδικασία και στην έκτακτη σύνοδο, αποτελεί για μάς θεμελιώδης προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης επιτυχία της συνάντησης αυτής. Εκφράζουμε ικανοποίηση για τις διατάξεις που προτάθηκαν σχετικά, από την προπαρασκευαστική επιτροπή, και εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, ως προς τον τρόπο διαπίστευσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην προπαρασκευαστική διαδικασία και στην έκτακτη σύνοδο του Σεπτεμβρίου του 2001. Διατηρούμε μόνιμη επαφή με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακόμα και στο πλαίσιο σεμιναρίων. Μέσω αυτών των επαφών, επωφεληθήκαμε από την εμπειρία τους και τη δέσμευσή τους υπέρ των παιδιών."@el8
". I have already had the opportunity, a few weeks ago, to express my comments to you on the preparations for the UN General Assembly Special Session devoted to reviewing the results of the World Summit for Children which is to take place in September 2001. At that time I stressed the importance of preparing thoroughly for this event and the truly fundamental role which the European Union should play in these preparations. Consequently, on 20 November 2000 last, on the anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child, the ministers of the Members States with responsibility for matters relating to children and a Commission representative met in Paris and adopted shared commitments which will contribute to enhancing European Union action in making preparations for this special session. I should like to answer your first question and inform you of the political priorities we identified as part of our preparations. The chief objective of the special session will be to renew the international community’s commitments to children’s rights and children’s welfare. To this end, an assessment of the last ten years must be made with regard to the commitments and objectives set at the World Summit. The commitments expressed in the Millennium Declaration, which complement the World Summit, should also be taken fully into account. These commitments concern access to education, reducing maternal mortality and under-five child mortality, and combating transmissible diseases, especially AIDS. As regards your second question, the Council is in complete agreement with the point of view of the General Secretary of the United Nations that all the institutions concerned and also experts, research bodies or academic institutions which have a special interest in children’s issues should be involved in this exercise. The involvement of non-governmental organisations in the preparatory process and in the special session would seem to us to be a basic condition to making this meeting a real success. We welcome the arrangements proposed in this respect by the Preparatory Committee and adopted by the General Assembly regarding procedures for the registration of non-governmental organisations for involvement in the preparatory process and the Special Session in September 2001. We are in constant liaison with the representatives of the non-governmental organisations, including by means of seminars. In the course of such exchanges, we have benefited from their experience and their commitment to children."@en3
"(FR) Ya tuve ocasión, hace algunas semanas, de exponerles algunas reflexiones sobre la preparación de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al seguimiento de la Cumbre mundial relativa a los niños que se celebrará en septiembre de 2001. Con tal ocasión, destaqué la importancia de preparar bien este acontecimiento y el papel absolutamente fundamental que debía desempeñar la Unión Europea en el proceso de preparación. Con este ánimo, el pasado 20 de noviembre, aniversario de la adopción del Convenio de los Derechos del Niño, los ministros de los Estados miembros competentes para la infancia y un representante de la Comisión se reunieron en París y contrajeron una serie de compromisos comunes que contribuirán a reforzar la actividad de la Unión Europea para la preparación de la sesión especial. Deseo responder a su primera pregunta y comunicarle las prioridades políticas que hemos identificado en el marco de esta preparación. El objetivo principal de la sesión especial será renovar la determinación de la comunidad internacional de defender los derechos y el bienestar de los niños. A tal fin, se hará un balance de los diez años transcurridos en lo que se refiere a los compromisos y los objetivos fijados en la Cumbre mundial, también deberán tenerse plenamente en cuenta los compromisos enunciados en las declaraciones del Milenio, que son complementarias de la Cumbre mundial. Dichos compromisos comprenden el acceso a la educación, la reducción de la mortalidad materna e infantil, y la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular el SIDA. Por lo que se refiere a su segunda pregunta, el Consejo comparte plenamente el punto de vista del Secretario General de las Naciones Unidas según el cual, en este ejercicio, deben participar todas las instituciones afectadas, así como los expertos, organismos de investigación o instituciones académicas interesados en la cuestión de los niños. La participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso preparatorio y en la sesión especial nos parece una condición fundamental para garantizar el éxito de esta reunión. Celebramos las disposiciones propuestas a este respecto por el Comité preparatorio y decididas por la Asamblea General relativas al modo de acreditación de las organizaciones no gubernamentales, al proceso preparatorio y a la sesión especial de septiembre de 2001. Mantenemos contactos permanentes con representantes de las organizaciones gubernamentales, también en el marco de seminarios. Durante esos contactos, hemos sacado partido de su experiencia y de su compromiso a favor de los niños."@es12
"Pääsin jo muutama viikko sitten esittelemään teille joitakin huomioita syyskuussa 2001 pidettävän lapsia koskevan maailmanlaajuisen huippukokouksen seurannalle omistetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen erityisistunnon valmisteluista. Korostin tuolloin tarvetta valmistautua tapahtumaan kunnolla ja Euroopan unionin keskeistä asemaa näissä valmisteluissa. Viime marraskuun 20. päivänä, eli lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuosipäivänä, jäsenvaltioiden lapsiasioista vastaavat ministerit ja komission edustaja kokoontuivat Pariisissa ja tekivät tässä hengessä yhteisiä sitoumuksia, jotka vahvistavat Euroopan unionin toimintaa erityisistunnon valmisteluissa. Haluan vastata ensimmäiseen kysymykseenne ja kertoa teille poliittisista prioriteeteistamme näissä valmisteluissa. Erityisistunnon ensisijainen tavoite on elvyttää kansainvälisen yhteisön päättäväisyyttä lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä varten on laadittava yhteenveto kymmenestä kuluneesta vuodesta maailmanlaajuisessa huippukokouksessa vahvistettujen sitoumusten ja tavoitteiden osalta ja otettava huomioon vuosituhannen julistuksessa esitetyt sitoumukset, jotka täydentävät maailmanlaajuisessa huippukokouksessa vahvistettuja sitoumuksia. Nämä sitoumukset koskevat opiskelumahdollisuutta, synnytys- ja lapsikuolleisuuden vähentämistä ja tarttuvien tautien, erityisesti aidsin, torjuntaa. Mitä tulee toiseen kysymykseenne, neuvosto on täysin samaa mieltä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kanssa siitä, että tähän toimintaan on otettava mukaan kaikki asianomaiset elimet sekä lapsikysymyksestä kiinnostuneet asiantuntijat, tutkimuslaitokset ja akateemiset instituutit. Kansalaisjärjestöjen osallistuminen valmisteluihin ja erityisistuntoon on mielestämme kokouksen onnistumisen perusedellytys. Olemme iloisia valmistelukomitean tässä yhteydessä esittämistä määräyksistä, jotka yleiskokous on vahvistanut ja jotka koskevat kansalaisjärjestöjen osallistumista valmisteluihin ja syyskuussa 2001 pidettävään erityisistuntoon. Olemme jatkuvasti yhteydessä kansalaisjärjestöjen edustajiin muun muassa seminaarien kautta. Tapaamisissa olemme hyötyneet heidän asiantuntemuksestaan ja sitoutumisestaan lasten auttamiseen."@fi5
"Ho già avuto modo, alcune settimane orsono, di presentarvi qualche riflessione sui preparativi per la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al seguito del Vertice mondiale sull'infanzia che avrà luogo nel settembre 2001. In quell'occasione, avevo sottolineato l'importanza di una valida preparazione dell'evento e il ruolo assolutamente fondamentale che l'Europa avrebbe dovuto svolgere in quel processo di preparazione. In questo spirito, il 20 novembre scorso, data anniversario dell'adozione della Convenzione sui diritti del bambino, i Ministri degli Stati membri competenti nell'ambito dell'infanzia e un rappresentante della Commissione si sono riuniti a Parigi, dove hanno adottato impegni comuni che contribuiranno a rafforzare l'azione dell'Unione europea nel quadro della preparazione della sessione speciale. Risponderò alla sua prima domanda, informandola delle priorità politiche che abbiamo identificato nel quadro di detti preparativi. L'obiettivo principale della sessione speciale consisterà nel rinnovare la determinazione della comunità internazionale a favore dei diritti e del benessere dei bambini. A tal fine occorrerà tracciare un bilancio dei dieci anni trascorsi per quanto riguarda gli impegni e gli obiettivi stabiliti in occasione del vertice mondiale; occorrerà altresì tenere conto appieno degli impegni enunciati nelle dichiarazioni del Millennio, complementari al vertice mondiale. Questi impegni riguardano l'accesso all'istruzione, la riduzione della mortalità perinatale, la lotta contro le malattie trasmissibili, nella fattispecie contro l'AIDS. Per quanto attiene alla sua seconda interrogazione, il Consiglio condivide pienamente il punto di vista del Segretario generale delle Nazioni Unite, teso a coinvolgere in questa operazione tutte le istituzioni interessate nonché esperti, organismi di ricerca o istituzioni accademiche che nutrono interesse per la questione dell'infanzia. La partecipazione delle organizzazioni non governative al processo preparatorio e alla sessione speciale ci pare una condizione fondamentale per garantire il pieno successo della riunione. Ci rallegriamo delle disposizioni proposte in merito dal comitato preparatorio e approvate dall'Assemblea generale per quanto attiene alle modalità di accreditamento delle organizzazioni non governative al processo preparatorio e alla sessione speciale del settembre 2001. Siamo costantemente in contatto con i rappresentanti delle organizzazioni non governative, anche nell'ambito di seminari. In occasione di tali contatti, abbiamo tratto profitto dalla loro esperienza e dal loro impegno a favore dei bambini."@it9
". I have already had the opportunity, a few weeks ago, to express my comments to you on the preparations for the UN General Assembly Special Session devoted to reviewing the results of the World Summit for Children which is to take place in September 2001. At that time I stressed the importance of preparing thoroughly for this event and the truly fundamental role which the European Union should play in these preparations. Consequently, on 20 November 2000 last, on the anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child, the ministers of the Members States with responsibility for matters relating to children and a Commission representative met in Paris and adopted shared commitments which will contribute to enhancing European Union action in making preparations for this special session. I should like to answer your first question and inform you of the political priorities we identified as part of our preparations. The chief objective of the special session will be to renew the international community’s commitments to children’s rights and children’s welfare. To this end, an assessment of the last ten years must be made with regard to the commitments and objectives set at the World Summit. The commitments expressed in the Millennium Declaration, which complement the World Summit, should also be taken fully into account. These commitments concern access to education, reducing maternal mortality and under-five child mortality, and combating transmissible diseases, especially AIDS. As regards your second question, the Council is in complete agreement with the point of view of the General Secretary of the United Nations that all the institutions concerned and also experts, research bodies or academic institutions which have a special interest in children’s issues should be involved in this exercise. The involvement of non-governmental organisations in the preparatory process and in the special session would seem to us to be a basic condition to making this meeting a real success. We welcome the arrangements proposed in this respect by the Preparatory Committee and adopted by the General Assembly regarding procedures for the registration of non-governmental organisations for involvement in the preparatory process and the Special Session in September 2001. We are in constant liaison with the representatives of the non-governmental organisations, including by means of seminars. In the course of such exchanges, we have benefited from their experience and their commitment to children."@lv10
"Ik heb enkele weken geleden reeds de gelegenheid gehad u deelgenoot te maken van enkele gedachten omtrent de voorbereiding van de buitengewone bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die zal worden gewijd aan de follow-up van de Wereldtop voor kinderen die in september 2001 zal plaatsvinden. Ik heb toen duidelijk gemaakt dat wij goed beslagen ten ijs moeten komen bij deze gebeurtenis en de Europese Unie een fundamentele rol moet spelen in het voorbereidend proces. Met dit doel voor ogen zijn op 20 november jongstleden, op de verjaardag van de ondertekening van het Verdrag inzake de rechten van het kind, de voor kindervraagstukken bevoegde ministers van de lidstaten en een vertegenwoordiger van de Commissie in Parijs bijeengekomen en gemeenschappelijke verbintenissen aangegaan die zullen bijdragen aan de versterking van de activiteiten van de Europese Unie in het kader van de voorbereiding van de buitengewone bijeenkomst. Ik wil nu antwoorden op uw eerste vraag en u mededelen welke politieke prioriteiten wij in het kader van deze voorbereiding hebben vastgesteld. Tijdens de buitengewone bijeenkomst zal de internationale gemeenschap haar vastberadenheid moeten bevestigen ten gunste van de rechten en het welzijn van het kind. Dat is het hoofddoel. Daarom zal men een balans moeten opmaken van de afgelopen tien jaar, een balans met de aangegane verplichtingen en de tijdens de Wereldtop vastgestelde doelstellingen. In deze balans zal ook volledig rekening moeten worden gehouden met de in de verklaringen ter gelegenheid van het Millennium aangegane verbintenissen, die een aanvulling zijn op die van de Wereldtop. Deze verbintenissen betreffen toegang tot onderwijs, vermindering van de moeder- en kindersterfte, en bestrijding van besmettelijke ziekten en met name aids. Wat uw tweede vraag betreft deelt de Raad volledig het standpunt van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties die alle bevoegde instanties, evenals deskundigen, onderzoekinstanties of universitaire instituten die zich interesseren voor de kinderproblematiek, bij de werkzaamheden wil betrekken. De deelneming van niet-gouvernementele organisaties aan het voorbereidend proces en aan de buitengewone bijeenkomst is voor ons een fundamentele voorwaarde voor het volledig welslagen van deze bijeenkomst. Wij zijn blij met de door het voorbereidend comité ingediende en de Algemene Vergadering aangenomen voorstellen. Deze betreffen de wijze van accreditatie van niet-gouvernementele organisaties bij de voorbereidende werkzaamheden en de buitengewone bijeenkomst van september 2001. Wij onderhouden permanent contact met vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, onder ander in het kader van seminars. Dankzij deze contacten kunnen wij profijt trekken van hun ervaringen met en hun inzet voor kinderen."@nl2
"Há algumas semanas atrás, tive a oportunidade de fazer aqui algumas reflexões sobre a preparação da sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas consagrada ao acompanhamento da Cimeira mundial sobre as crianças que irá decorrer em Setembro de 2001. Salientei, nessa ocasião, a importância de uma boa preparação desse acontecimento e do papel absolutamente fundamental que a União Europeia deverá desempenhar nesse processo preparatório. Nesse espírito, no passado dia 20 de Novembro, no aniversário da adopção da Convenção dos Direitos da Criança, os ministros dos Estados-Membros que tutelam a área da infância e um representante da Comissão reuniram-se em Paris e assumiram compromissos comuns, que irão contribuir para um reforço da acção da União Europeia, no quadro da preparação da sessão extraordinária. Gostaria de responder à sua primeira questão e transmitir as prioridades políticas que identificámos no âmbito dessa preparação. O objectivo central da sessão extraordinária será proceder a uma renovação da determinação da comunidade internacional em prol dos direitos e do bem estar das crianças. Nesse sentido, será necessário fazer um balanço dos dez anos decorridos, relativamente aos compromissos e aos objectivos fixados na Cimeira mundial, bem como tomar inteiramente em consideração os compromissos enunciados nas declarações do Milénio, que são complementares da Cimeira mundial Estes compromissos incidem sobre o acesso à educação, sobre a redução da mortalidade materno-infantil, sobre a luta contra as doenças transmissíveis, em particular, a Sida. No que se refere à sua segunda questão, o Conselho partilha inteiramente o ponto de vista do Secretário-Geral das Nações Unidas, visando implicar neste exercício o conjunto das instituições envolvidas, bem como os especialistas, os organismos de investigação ou as instituições académicas que se dedicam à questão da infância. A participação das organizações não governamentais no processo preparatório e na sessão extraordinária parece­nos ser uma condição fundamental para assegurar o pleno sucesso desta reunião. Congratulamo-nos com as medidas apresentadas para esse efeito pelo comité preparatório e deliberadas pela Assembleia Geral no que se refere ao modo de acreditação das organizações não governamentais para o processo preparatório e para a sessão extraordinária de Setembro de 2001. Mantemos contacto permanente com os representantes das organizações não governamentais, inclusivamente no âmbito de seminários. Nesses contactos, pudemos absorver muita da sua experiência e da sua dedicação à causa das crianças."@pt11
"Jag hade redan för några veckor sedan tillfälle att för er lägga fram några kommentarer om förberedelserna av specialsessionen i FN:s generalförsamling om uppföljningen av världstoppmötet om barnen som kommer att äga rum i september 2001. Jag betonade då betydelsen av att detta arrangemang förbereds noggrant och den fullständigt grundläggande roll som Europeiska unionen borde spela i denna förberedande process. I den andan träffades i Paris den 20 november, årsdagen för antagandet av FN:s barnkonvention, medlemsstaternas ministrar med behörighet på barnområdet samt en företrädare för kommissionen och gjorde gemensamma åtaganden som kommer att bidra till att förstärka Europeiska unionens åtgärder inom ramen för förberedelserna av det specialsessionen. Jag vill besvara er första fråga och berätta om de politiska prioriteringar vi fastställt inom ramen för dessa förberedelser. Den huvudsakliga målsättningen för det extraordinära sammanträdet blir att förnya den internationella gemenskapens beslutsamhet, till förmån för barnens rättigheter och välbefinnande. Vi måste därför upprätta en översikt över de senaste tio åren när det gäller åtaganden och målsättningar som fastställdes vid världstoppmötet, och vi måste också ta fullständig hänsyn till de åtaganden som gjorts i millennieförklaringarna som kompletterar världstoppmötet. Dessa åtaganden gäller tillgång till undervisning, minskning av moders- och spädbarnsdöd och kampen mot minskning av smittsamma sjukdomar, särskilt aids. När det gäller er andra fråga instämmer rådet fullständigt i ståndpunkten från FN:s generalsekreterare som syftar till att samtliga berörda institutioner skall vara delaktiga i detta arbete, liksom experter, forskningsorganisationer eller akademiska institutioner som har ett särskilt intresse för barnfrågor. De icke-statliga organisationernas deltagande i förberedelseprocessen och det extraordinära sammanträdet förefaller oss vara ett grundläggande villkor för att detta sammanträde fullständigt skall lyckas. Vi gläds åt de bestämmelser som föreslagits i detta hänseende av den förberedande kommittén och som beslutats av generalförsamlingen när det gäller villkoren för ackreditering av icke-statliga organisationer vid den förberedande processen och vid specialsessionen i september 2001. Vi har kontinuerliga kontakter med företrädare från de icke-statliga organisationerna även inom ramen för seminarier. Vid dessa kontakter har vi utnyttjat deras erfarenheter och engagemang till förmån för barnen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph