Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-12-Speech-2-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001212.9.2-217"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Dans le cadre du processus de Barcelone, l'Algérie a souscrit à un certain nombre de principes dont celui du respect de l'État de droit. Dans les conclusions de la présidence, adoptées à l'issue de la quatrième conférence euroméditerranéenne de Marseille des 15 et 16 novembre dernier, il est fait état de la nécessité d'un renforcement du dialogue politique à 27, y compris donc au niveau ministériel, en particulier sur les thèmes suivants : le processus de consolidation de l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Dans le cadre du dialogue politique bilatéral que l'Union européenne mène avec l'Algérie, les objectifs que vous avez soulignés dans votre question, à savoir la relance d'un débat et d'une dynamique politique démocratique, sont visés. En effet, l'Union a entamé il y a trois ans un tel dialogue politique au niveau ministériel sur la base de certaines orientations. D'abord, condamnation de la violence et du terrorisme, solidarité avec le peuple algérien, nécessité pour les autorités algériennes de poursuivre des réformes politiques et économiques, nécessité d'un dialogue entre le gouvernement et l'opposition, bonne volonté de la part de l'Union européenne de développer ses relations et la coopération avec l'Algérie ; enfin, souhait de voir s'établir en Algérie un processus politique ouvert et global. Voilà les initiatives que le Conseil a prises ou entend prendre en direction des autorités algériennes. Je puis vous assurer que l'Union européenne entend poursuivre et renforcer son dialogue politique avec les autorités algériennes, notamment dans le cadre de la troïka ministérielle."@fr6
lpv:translated text
"Algeriet har inden for rammerne af Barcelona-processen underskrevet et antal principper, bl.a. retsstatsprincippet. I formandskabets konklusioner, der blev vedtaget under den fjerde Euro-Middelhavskonference i Marseille den 15.-16. november 2000, blev der lagt vægt på nødvendigheden af at styrke den politiske dialog mellem alle 27 nuværende og kommende medlemslande, således også på ministerplan, og især inden for områder som konsolidering af retsstaten og overholdelse af menneskerettighederne og de demokratiske principper. De mål, som De understregede i Deres spørgsmål, nemlig genoptagelse af forhandlingerne og relancering af en demokratisk politisk dynamik i den bilaterale politiske dialog, som Den Europæiske Union fører med Algeriet, er på programmet. Faktisk har Unionen for tre år siden påbegyndt en sådan dialog på ministerplan på baggrund af visse retningslinjer. Først og fremmest fordømmelse af volden og terrorismen, solidaritet med det algierske folk, de algierske myndigheders behov for at gennemføre nogle politiske og økonomiske reformer, behovet for en dialog mellem regeringen og oppositionen, et ønske fra Den Europæiske Union om at udvikle sine forbindelser og samarbejdet med Algeriet og endelig ønsket om at fremme en åben og altomfattende politisk proces i Algeriet. Dette er de initiativer, som Rådet har taget eller vil tage over for de algierske myndigheder. Jeg kan forsikre Dem om, at Den Europæiske Union har til hensigt at forfølge og styrke den politiske dialog med de algierske myndigheder, særligt i ministertrojkaen."@da1
"Im Rahmen des Prozesses von Barcelona unterschrieb Algerien eine Reihe von Grundsätzen, darunter den der Rechtsstaatlichkeit. In den am Ende der IV. Europa-Mittelmeer-Konferenz von Marseille am 15. und 16. November angenommenen Schlussfolgerungen des Vorsitzes wird auf die Notwendigkeit eines verstärkten Dialogs der 27 verwiesen, also auch auf Ministerebene, der insbesondere folgende Themen einschließt: den Prozess der Festigung des Rechtsstaats und die Achtung der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze. Im Rahmen des bilateralen politischen Dialogs, den die Europäische Union mit Algerien führt, werden die Ziele angestrebt, auf die Sie in ihrer Frage hingewiesen haben, nämlich das Wiederingangsetzen der Debatte und der Dynamik des politischen Demokratisierungsprozesses. So hat die Union vor drei Jahren auf der Grundlage bestimmter Leitlinien einen solchen politischen Dialog auf Ministerebene in die Wege geleitet. Dabei ging es zunächst um die Verurteilung von Gewalt und Terrorismus, Solidarität mit dem algerischen Volk, die Notwendigkeit für die algerischen Behörden, politische und wirtschaftliche Reformen durchzuführen, die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen Regierung und Opposition, die Bereitschaft der Europäischen Union zur Entwicklung der Beziehungen und der Zusammenarbeit mit Algerien, kurz gesagt, um den Wunsch, dass in Algerien ein umfassender Prozess der politischen Öffnung stattfindet. Dies sind die Maßnahmen, die der Rat gegenüber den algerischen Behörden ergriffen hat oder zu ergreifen gedenkt. Ich kann Ihnen versichern, dass die Europäische Union die Absicht hat, den politischen Dialog mit den algerischen Behörden fortzuführen, insbesondere im Rahmen der Ministertroika."@de7
"Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης, η Αλγερία υιοθέτησε μια σειρά αρχών, όπως η αρχή του σεβασμού του κράτους δικαίου. Στα συμπεράσματα της προεδρίας που υιοθετήθηκαν κατά την τέταρτη ευρωμεσογειακή διάσκεψη της Μασσαλίας στις 15 και 16 Νοεμβρίου, υπογραμμίζεται η ανάγκη επέκτασης του πολιτικού διαλόγου σε 27, συμπεριλαμβανομένου λοιπόν και του υπουργικού επιπέδου, ειδικότερα στα εξής θέματα: την διαδικασία παγίωσης του κράτους δικαίου και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Στο πλαίσιο του διμερούς πολιτικού διαλόγου που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αλγερία, επιδιώκονται οι στόχοι που υπογραμμίσατε στην ερώτησή σας, δηλαδή η επανέναρξη ενός διαλόγου και μιας δημοκρατικής πολιτικής δυναμικής. Πράγματι, πριν από τρία χρόνια, η Ένωση επιχείρησε έναν ανάλογο πολιτικό διάλογο σε υπουργικό επίπεδο βάσει ορισμένων κατευθυντηρίων αρχών. Καταρχάς, καταδίκη της βίας και της τρομοκρατίας, αλληλεγγύη προς τον αλγερινό λαό, ανάγκη να συνεχίσουν οι αλγερινές αρχές τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ανάγκη διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, καλή θέληση από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει τις σχέσεις και τη συνεργασία με την Αλγερία. Τέλος, επιθυμία να θεσπιστεί στην Αλγερία μια ανοικτή και καθολική πολιτική διαδικασία. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ή σκοπεύει να αναλάβει το Συμβούλιο έναντι των αλγερινών αρχών. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εξακολουθήσει και να ενισχύσει τον πολιτικό της διάλογο με τις αλγερινές αρχές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της υπουργικής τρόικας."@el8
". Under the Barcelona process, Algeria endorsed a number of principles including respect for the rule of law. The Presidency Conclusions adopted at the end of the fourth Euro-Mediterranean Conference in Marseilles on 15 and 16 November 2000 explicitly mention the need to boost political dialogue among the 27 members, including at ministerial level, particularly on the following subjects: the process of consolidating the rule of law and respect for human rights and democratic principles. The bilateral political dialogue which the European Union is conducting with Algeria does indeed focus on the objectives you stressed in your question, i.e. restoring debate and a democratic political dynamic. In fact, three years ago, the European Union initiated this kind of political dialogue at ministerial level on the basis of specific guidelines: firstly, condemnation of violence and terrorism, solidarity with the Algerian people, the need for the Algerian authorities to undertake political and economic reforms, the need for dialogue between the government and the opposition, the European Union’s goodwill with regard to developing relations and cooperation with Algeria, and, finally, the wish to see an open comprehensive political process implemented in Algeria. These are the initiatives which the Council has taken or intends to take with regard to the Algerian authorities. I can assure you that the European Union intends to continue and step up its political dialogue with the Algerian authorities, especially involving the ministerial troika."@en3
"(FR) En el marco del proceso de Barcelona, Argelia suscribió una serie de principios, entre ellos el respeto del Estado de derecho. En las conclusiones de la Presidencia adoptadas a raíz de la cuarta Conferencia Euromediterránea de Marsella de los días 15 y 16 de noviembre pasado se indica la necesidad de intensificar el diálogo político a 27, incluido pues a nivel ministerial, en particular sobre los temas siguientes: el proceso de consolidación del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos. En el marco del diálogo político bilateral que la Unión Europea mantiene con Argelia, se persiguen los objetivos que usted ha destacado en su pregunta, que son el relanzamiento de un debate y una dinámica política democrática. En efecto, la Unión inició hace tres años dicho diálogo político a escala ministerial tomando como base unas orientaciones precisas. En primer lugar, la condena de la violencia y del terrorismo, la solidaridad con el pueblo argelino, la necesidad de que las autoridades argelinas prosigan las reformas políticas y económicas, la necesidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición, la buena voluntad por parte de la Unión Europea de desarrollar sus relaciones y la cooperación con Argelia, y por último, el deseo de que se establezca en Argelia un proceso político abierto y global. Estas son las iniciativas que el Consejo ha tomado o desea tomar hacia las autoridades argelinas. Puedo asegurarle que la Unión Europea desea continuar e intensificar su diálogo político con las autoridades argelinas, en particular en el marco de la troika ministerial."@es12
"Barcelonan prosessin yhteydessä Algeria sitoutui noudattamaan tiettyjä periaatteita, joihin kuuluu muun muassa oikeusvaltion kunnioittaminen. Viime marraskuun 15. ja 16. päivänä Marseillessa pidetyn neljännen Euro–Välimeri-konferenssin jälkeen hyväksytyissä puheenjohtajan päätelmissä todetaan tarve käydä poliittista vuoropuhelua 27 osapuolen kesken myös ministeritasolla erityisesti seuraavilla aloilla: oikeusvaltion lujittamisprosessissa ja ihmisoikeuksien sekä demokraattisten periaatteiden kunnioittamisessa. Euroopan unionin ja Algerian välisessä kahdenkeskisessä poliittisessa vuoropuhelussa painotetaan teidän kysymyksessänne korostamia tavoitteita eli demokraattisen keskustelun ja poliittisen kehityksen edistämistä. Unioni aloitti todellakin kolme vuotta sitten tällaisen poliittisen vuoropuhelun ministeritasolla tiettyjen suuntaviivojen pohjalta. Näitä ovat ensinnäkin väkivallan ja terrorismin tuomitseminen, solidaarisuus Algerian kansaa kohtaan, algerialaisten viranomaisten tarve jatkaa poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, tarve ylläpitää vuoropuhelua hallituksen ja opposition välillä, Euroopan unionin hyvä tahto kehittää suhteitaan Algeriaan ja yhteistyötä Algerian kanssa sekä toive siitä, että Algeriassa toteutettaisiin avointa ja kokonaisvaltaista politiikkaa. Nämä aloitteet neuvosto on toteuttanut tai aikoo toteuttaa suhteissaan Algerian viranomaisiin. Vakuutan teille, että Euroopan unioni aikoo jatkaa ja vahvistaa poliittista vuoropuheluaan Algerian viranomaisten kanssa muun muassa ministeritroikan tasolla."@fi5
"Nel quadro del processo di Barcellona, l'Algeria ha sottoscritto alcuni principi, fra cui quello del rispetto dello Stato di diritto. Nelle conclusioni della Presidenza adottate al termine della quarta Conferenza euromediterranea di Marsiglia del 15 e 16 novembre scorso, si prende atto della necessità di rafforzare il dialogo politico a 27, dunque anche a livello ministeriale, in particolare sui seguenti argomenti: processo di consolidamento dello Stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. Nel quadro del dialogo politico bilaterale che l'Unione europea conduce con l'Algeria, figurano anche gli obiettivi che lei ha sottolineato anche nella sua interrogazione, ossia il rilancio del dibattito e di una dinamica politica democratica. In effetti, tre anni fa l'Unione ha avviato un dialogo politico a livello ministeriale sulla base di taluni orientamenti. Innanzi tutto, condanna della violenza e del terrorismo, solidarietà con il popolo algerino, nonché esigenza di proseguire le che le riforme politiche ed economiche da parte delle autorità algerine, necessità di un dialogo fra il governo e l'opposizione, buona volontà da parte dell'Unione europea di sviluppare i rapporti e la cooperazione con l'Algeria; infine, l'auspicio di vedere ristabilito in Algeria un processo politico aperto e globale. Ecco le iniziative che il Consiglio ha adottato o intende adottare nei confronti delle autorità algerine. Posso garantirvi che l'Unione europea intende portare avanti e rafforzare il proprio dialogo politico con le autorità algerine, nella fattispecie nel quadro della ministeriale."@it9
". Under the Barcelona process, Algeria endorsed a number of principles including respect for the rule of law. The Presidency Conclusions adopted at the end of the fourth Euro-Mediterranean Conference in Marseilles on 15 and 16 November 2000 explicitly mention the need to boost political dialogue among the 27 members, including at ministerial level, particularly on the following subjects: the process of consolidating the rule of law and respect for human rights and democratic principles. The bilateral political dialogue which the European Union is conducting with Algeria does indeed focus on the objectives you stressed in your question, i.e. restoring debate and a democratic political dynamic. In fact, three years ago, the European Union initiated this kind of political dialogue at ministerial level on the basis of specific guidelines: firstly, condemnation of violence and terrorism, solidarity with the Algerian people, the need for the Algerian authorities to undertake political and economic reforms, the need for dialogue between the government and the opposition, the European Union’s goodwill with regard to developing relations and cooperation with Algeria, and, finally, the wish to see an open comprehensive political process implemented in Algeria. These are the initiatives which the Council has taken or intends to take with regard to the Algerian authorities. I can assure you that the European Union intends to continue and step up its political dialogue with the Algerian authorities, especially involving the ministerial troika."@lv10
"In het kader van het proces van Barcelona heeft Algerije een aantal principes onderschreven. Daaronder valt ook de eerbiediging van de rechtsstaat. In de conclusies die het voorzitterschap ter afsluiting van de vierde Euro-mediterrane conferentie van 15 en 16 november jongstleden te Marseille heeft aangenomen, wordt gewag gemaakt van de noodzaak de politieke dialoog van de 27 te versterken, met inbegrip van de dialoog op ministerniveau, waarbij vooral de volgende thema’s aan bod moeten komen: consolidering van de rechtsstaat en eerbiediging van de rechten van de mens en de democratische principes. In het kader van de bilaterale politieke dialoog tussen de Europese Unie en Algerije wordt ook gestreefd naar het doel dat u in uw vraag noemde, te weten het opnieuw op gang brengen van een democratisch politiek debat en dynamiek. De Unie heeft inderdaad drie jaar geleden een dergelijk politiek debat op ministerniveau in het leven geroepen en wel aan de hand van een aantal oriëntaties: eerst en vooral veroordeling van geweld en terrorisme, solidariteit met het Algerijnse volk, noodzaak voor de Algerijnse autoriteiten om vaart te zetten achter de politieke en economische hervormingen, noodzaak van een dialoog tussen regering en oppositie, goede wil van de kant van de Europese Unie om haar betrekkingen en de samenwerking met Algerije te ontwikkelen, en verder de wens dat in Algerije een open en allesomvattend politiek proces op gang kan worden gebracht. Dat zijn de initiatieven die de Raad heeft genomen, of van plan is te nemen in de richting van de Algerijnse autoriteiten. Ik kan u verzekeren dat de Europese Unie voornemens is haar politieke dialoog met de Algerijnse autoriteiten voor te zetten, met name in het kader van de trojka."@nl2
"No quadro do processo de Barcelona, a Argélia subscreveu um determinado número de princípios, entre os quais o do respeito pelo Estado de Direito. Nas conclusões da Presidência, adoptadas por ocasião da quarta Conferência euromediterrânica de Marselha nos dias 15 e 16 no passado mês de Novembro, constata-se a necessidade de um reforço do diálogo político a vinte e sete, inclusivamente a nível ministerial, especialmente sobre os seguintes temas: o processo de consolidação do Estado de Direito e o respeito dos direitos do Homem e dos princípios democráticos. No âmbito do diálogo político bilateral levado a cabo pela União Europeia com a Argélia, são visados os objectivos salientados na questão que colocou, nomeadamente o relançamento de um debate e de uma dinâmica política democrática. Com efeito, a União encetou há três anos um diálogo político a nível ministerial tendo por base determinadas linhas de orientação, nomeadamente a condenação da violência e do terrorismo; a solidariedade para com o povo argelino; a necessidade de as autoridades argelinas prosseguirem com reformas políticas e económicas; a necessidade de um diálogo entre o governo e a oposição; a boa vontade da parte da União Europeia no desenvolvimento das suas relações e da cooperação com a Argélia; e, por fim, o desejo de poder constatar na Argélia o estabelecimento de um processo político aberto e global. Foram estas as iniciativas que o Conselho tomou ou entende tomar relativamente às autoridades argelinas. Posso assegurar-lhe que a União Europeia pretende prosseguir e reforçar o seu diálogo político com as autoridades argelinas, nomeadamente no quadro da troica ministerial."@pt11
"Inom ramen för Barcelonaprocessen har Algeriet samtyckt till en rad principer, däribland respekten för rättstaten. I ordförandeskapets slutsatser som antogs efter den fjärde Europa-Medelhavskonferensen i Marseille den 15 och 16 november i år redogörs för nödvändigheten av att förstärka den politiska dialogen med 27 medlemsländer, även på ministernivå alltså, särskilt när det gäller följande frågor: konsolideringsprocessen för rättsstaten och respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Inom ramen för den bilaterala politiska dialog som Europeiska unionen för med Algeriet åsyftas de målsättningar som ni betonade i er fråga, nämligen nystart för en debatt och en demokratisk politisk dynamik. Unionen inledde för tre år sedan en sådan politisk dialog på ministernivå, på grundval av vissa riktlinjer. Till att börja med fördömande av våldet och terrorismen, solidaritet med det algeriska folket, behovet för de algeriska myndigheterna att fortsätta politiska och ekonomiska reformer, nödvändigheten av en dialog mellan regeringen och oppositionen, en god vilja från Europeiska unionens sida att utveckla sina förbindelser och sitt samarbete med Algeriet och slutligen en önskan att få se en öppen och global politisk process inledas i Algeriet. Det var de initiativ som rådet tagit eller avser att ta mot de algeriska myndigheterna. Jag kan försäkra er att Europeiska unionen har för avsikt att fortsätta och förstärka sin politiska dialog med de algeriska myndigheterna, bl.a. inom ramen för ministertrojkan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph