Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-12-Speech-2-209"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001212.9.2-209"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le Conseil tient à rappeler que sa politique constante vise à assurer le niveau de protection des consommateurs le plus élevé possible. En particulier, il a veillé, par ses décisions récentes, à assurer aux consommateurs une viande offrant le maximum de garanties à cet égard, notamment par sa décision visant à garantir une meilleure traçabilité de l'origine des viandes et l'élimination de la chaîne alimentaire d'une liste de matériels à risques spécifiés, à laquelle il vient d'ajouter les intestins des bovins. Par mesure de précaution et pour éliminer les risques de contamination croisée, le Conseil a décidé de suspendre, à partir du 1er janvier 2001, l'utilisation des farines carnées dans l'alimentation des animaux de rente. Enfin, les animaux non testés de plus de trente mois ne peuvent désormais plus entrer dans la chaîne alimentaire. Un système d'achat-destruction sera mis en place pour ces bovins non testés, afin de dédommager les éleveurs au prix du marché. Le Conseil estime que l'ensemble des mesures prises doit permettre d'éviter le risque dénoncé par les honorables parlementaires. S'agissant du mode d'organisation et des critères de développement de la production animale, le Conseil rappelle que, dans le cadre de ses décisions, prises au titre de la réforme Agenda 2000, l'accent a déjà été mis, notamment par le biais de primes, sur une plus grande incitation à la production extensive. En outre, le Conseil a, le 4 décembre 2000, pris note des déclarations de la Commission concernant la production de plantes riches en protéines et appelé cette institution à approfondir rapidement son analyse et à en tirer les conséquences sur la politique menée aujourd'hui dans ce secteur, et pour le gel des terres, y compris, le cas échéant, par des propositions appropriées. Le Conseil, par l'ensemble de ces décisions, entend restaurer la confiance des consommateurs de l'Union européenne. Toutefois, compte tenu de l'impératif de maintenir les principes régissant le marché intérieur, il entend privilégier les mesures communautaires plutôt que de proposer des mesures spécifiques pour certains États membres."@fr6
lpv:translated text
"Rådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at dets vedholdende politik skal sikre den bedst mulige forbrugerbeskyttelse. Det har med sine seneste beslutninger især sørget for at sikre, at det kød, forbrugerne køber, giver maksimale garantier i den henseende, særligt med beslutningen om at garantere en større sporbarhed af kødets produktionssted og forbud mod en række specificerede risikomaterialer i fødekæden, hvortil Rådet lige har tilføjet indvolde fra kvæg. Rådet har som en sikkerhedsforanstaltning og for at udrydde risikoen for krydsinfektion besluttet at forbyde brugen af kød- og benmel i fødevarer til brugsdyr. Endelig kan ikke-testede dyr på over 30 måneder ikke længere indgå i fødekæden. Der vil blive iværksat et opkøbs- og destrueringssystem for disse ikke-testede dyr for at holde opdrætterne skadesløse. Rådet vurderer, at de samlede foranstaltninger vil gøre det muligt at undgå den risiko, som parlamentsmedlemmerne omtaler. Hvad angår organisationsmåden og udviklingskriterierne for animalsk produktion, gør Rådet opmærksom på, at det i sine beslutninger, som er taget på baggrund af Agenda 2000-reformen, allerede har lagt vægt på at forøge incitamenterne til ekstensiv produktion især via præmier. Desuden har Rådet den 4. december 2000 taget Kommissionens redegørelser om produktion af proteinholdige planter til efterretning og anmodet institutionen om snarest muligt at uddybe sin analyse og uddrage konsekvenserne heraf for den politik, der føres i denne sektor i dag, og for jordudtagningen, og ligeledes i påkommende tilfælde stille nogle passende forslag. Rådet har til hensigt at genetablere forbrugernes tillid til Den Europæiske Union med alle disse beslutninger. Dog har det også i betragtning af nødvendigheden af at bevare principperne for det indre marked til hensigt at fremme fællesskabsforanstaltninger snarere end at foreslå specifikke foranstaltninger for nogle medlemsstater."@da1
"Der Rat möchte daran erinnern, dass seine Politik stets darauf abzielt, ein möglichst hohes Niveau des Verbraucherschutzes zu gewährleisten. Er hat mit seinen jüngsten Beschlüssen insbesondere dafür Sorge getragen, den Verbrauchern die Gewähr zu geben, dass sie Fleisch erhalten, welches diesbezüglich ein Höchstmaß an Sicherheit bietet, insbesondere mit dem Beschluss zur Gewährleistung einer besseren Rückverfolgbarkeit von Fleisch sowie mit dem Beschluss, spezifiziertes Risikomaterial aus der Nahrungskette zu nehmen, wobei er die Risikomaterialliste nunmehr um die Innereien von Rindern ergänzt hat. Als Vorsichtsmaßnahme und um die Gefahr der Kreuzkontamination auszuschließen, hat der Rat beschlossen, ab dem 1. Januar 2001 die Verfütterung von Tiermehl an Nutztiere auszusetzen. Schließlich dürfen Tiere, die über 30 Monate alt sind und keinem Test unterzogen wurden, nicht mehr in die Nahrungskette gelangen. Es soll ein System geschaffen werden, um diese nicht getesteten Rinder zur Beseitigung aufzukaufen und den Erzeugern eine Entschädigung in Höhe des Marktpreises zu zahlen. Insgesamt dürften die getroffenen Maßnahmen es nach Einschätzung des Rates ermöglichen, die Gefahr, auf die die Abgeordneten verwiesen haben, auszuschließen. Was die Organisationsweise und die Entwicklungskriterien der Tierproduktion betrifft, erinnert der Rat daran, dass bereits bei seinen Entscheidungen im Rahmen der Agenda 2000, eine stärkere Förderung extensiver Produktionsverfahren, vor allem durch die Zahlung von Prämien, im Vordergrund stand. Darüber hinaus nahm der Rat am 4. Dezember 2000 die Erklärungen der Kommission über die Erzeugung eiweißreicher Pflanzen zur Kenntnis und rief sie dazu auf, rasch ihre Analyse zu vertiefen und hieraus Konsequenzen für die derzeitige Politik in diesem Sektor sowie im Bereich der Flächenstilllegung zu ziehen, was gegebenenfalls die Unterbreitung geeigneter Vorschläge umfasst. Dem Rat geht es darum, mit all diesen Beschlüssen insgesamt das Vertrauen der Verbraucher der Europäischen Union wiederherzustellen. Da es jedoch zwingend geboten ist, die Grundsätze des Binnenmarktes aufrechtzuerhalten, gibt er Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene den Vorzug vor spezifischen Maßnahmen für bestimmte Mitgliedstaaten."@de7
"Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η σταθερή πολιτική του στοχεύει στην εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Ειδικότερα, μέσω των πρόσφατων αποφάσεών του, μερίμνησε να εξασφαλίσει στους καταναλωτές κρέας που προσφέρει το μέγιστο βαθμό εγγυήσεων, κυρίως μέσω της απόφασής του που στοχεύει στη διασφάλιση της καλύτερης δυνατότητας ανίχνευσης της προέλευσης των κρεάτων και της εξάλειψης από την τροφική αλυσίδα μιας σειράς υλικών που εγκυμονούν συγκεκριμένους κινδύνους, στην οποία πρόσθεσε πρόσφατα τα εντόσθια των βοοειδών. Για προληπτικούς λόγους και για να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι διασταυρωμένης μόλυνσης, το Συμβούλιο αποφάσισε την αναστολή, από 1ης Ιανουαρίου 2001, της χρήσης ζωικών αλεύρων στη διατροφή των ζώων αναπαραγωγής. Τέλος, τα ζώα ηλικίας άνω των τριάντα μηνών, που δεν έχουν ελεγχθεί, δεν θα εισέρχονται πλέον στην τροφική αλυσίδα. Θα εφαρμοστεί ένα σύστημα αγοράς-καταστροφής για αυτά τα βοοειδή που δεν έχουν ελεγχθεί, προκειμένου να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς. Το Συμβούλιο εκτιμά ότι το σύνολο των μέτρων που ελήφθησαν θα επιτρέψει την αποφυγή του κινδύνου που ανέφεραν οι αξιότιμοι βουλευτές. Ως προς τον τρόπο οργάνωσης και τα κριτήρια ανάπτυξης της ζωικής παραγωγής, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των αποφάσεών του, που ελήφθησαν λόγω της μεταρρύθμισης της Ατζέντας 2000, δόθηκε ήδη έμφαση, κυρίως μέσω των πριμοδοτήσεων, στην παροχή περισσότερων κινήτρων για εκτατική παραγωγή. Επιπλέον, στις 4 Δεκεμβρίου 2000, το Συμβούλιο σημείωσε τις δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά με την παραγωγή πρωτεϊνούχων φυτών και κάλεσε το εν λόγω όργανο να εμβαθύνει ταχέως την ανάλυσή του και να προχωρήσει σε εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην πολιτική που ακολουθείται στον τομέα αυτόν σήμερα, και για την αγρανάπαυση, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, κατάλληλες προτάσεις. Μέσω του συνόλου των αποφάσεών του, το Συμβούλιο αποσκοπεί στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης διατήρησης των αρχών που διέπουν την εσωτερική αγορά, προτίθεται να ευνοήσει μάλλον τη λήψη κοινοτικών μέτρων, και όχι να προτείνει ειδικά μέτρα για ορισμένα κράτη μέλη."@el8
". The Council wishes to point out that its policy is always to afford consumers the highest possible level of protection. In particular it has sought, by means of its recent decisions, to ensure that the meat available to consumers is guaranteed to the maximum in this respect, especially by means of its decision with a view to guaranteeing the improved traceability of the origin of meat and elimination from the food chain of a list of specified at-risk materials, which now includes bovine intestines. As a precautionary measure and in order to eliminate risks of cross-contamination, the Council has decided to suspend, as of 1 January 2001, the use of meat meals in feedingstuffs for production animals. Finally, non-tested animals aged above thirty months may no longer enter the food chain. A purchase and destruction system is to be set up for such non-tested bovine animals, in order to compensate livestock farmers at the market price. The Council considers that this package of measures should make it possible to avoid the risk which the honourable Members have decried. Regarding the method of organisation and the criteria for the development of livestock farming, the Council would point out that, in the context of its decisions taken under the Agenda 2000 reform, emphasis has been placed on greater incentives for extensive production, particularly by means of bonuses. Furthermore, on 4 December 2000, the Council noted the Commission statements on the cultivation of protein-rich crops and called upon this institution to look more deeply into this matter in the near future and to draw conclusions with reference to current policy in this sector and with regard to set-aside, including, if necessary, by presenting appropriate proposals. The Council’s objective in all these decisions is to restore consumer confidence within the European Union. However, in consideration of the need to uphold the principles governing the internal market, it aims to favour Community-wide measures over measures concerning specific Member States."@en3
"(FR) El Consejo desea recordar que sigue una política constante encaminada a garantizar el nivel de protección de los consumidores más elevado posible. En particular, con sus decisiones recientes, ha velado por garantizar a los consumidores una carne que ofrezca el máximo de garantías al respecto, en particular a través de su decisión dirigida a permitir una mejor trazabilidad del origen de la carne y la supresión de la cadena alimentaria de una lista de materiales de riesgo determinados, a la que acaba de añadir los intestinos de bovinos. Como medida de precaución y para eliminar el riesgo de contaminación cruzada, el Consejo ha decidido suspender, a partir del 1 de enero de 2001, la utilización de harinas cárnicas en la alimentación de los animales de producción. Por último, los animales que no sean sometidos a pruebas y tengan más de 30 meses no podrán entrar en la cadena alimentaria. Se establecerá un sistema de compra-destrucción de estos bovinos no analizados con el fin de indemnizar a los ganaderos al precio del mercado. El Consejo estima que, en conjunto, las medidas adoptadas deberían permitir evitar el riesgo denunciado por sus Señorías. Por lo que respecta al modo de organización y los criterios de desarrollo de la producción animal, el Consejo recuerda que, en el marco de las decisiones adoptadas en virtud de la reforma Agenda 2000, ya se procuró incitar más a la producción extensiva, en particular a través de primas. Además, el 4 de diciembre de 2000, el Consejo tomó nota de las declaraciones de la Comisión relativas a la producción de plantas ricas en proteínas y pidió a esta institución que profundizase rápidamente su análisis y sacase sus consecuencias para la política aplicada hoy en el sector, y para la congelación de tierras, inclusive en su caso, mediante propuestas adecuadas. Con todas estas decisiones, el Consejo quiere recuperar la confianza de los consumidores de la Unión Europea. No obstante, dado que es imperativo mantener los principios que rigen el mercado interior, desea favorecer las medidas comunitarias, en vez de proponer medidas específicas para determinados Estados miembros."@es12
"Neuvosto haluaa muistuttaa, että sen pysyvä politiikka tähtää siihen, että turvataan kuluttajille mahdollisimman korkea suoja. Neuvosto on erityisesti pyrkinyt viimeaikaisilla päätöksillään tarjoamaan kuluttajille mahdollisimman turvallista lihaa muun muassa tekemällä päätöksen, jolla pyritään turvaamaan entistä paremmin lihan alkuperän jäljittäminen ja poistamaan ravintoketjusta luettelo tarkoin määriteltyjä riskialttiita aineita, joihin on juuri lisätty nautojen suolet. Turvatoimenpiteenä ja ristitartuntavaaran ehkäisemiseksi neuvosto on päättänyt keskeyttää 1:sestä päivästä tammikuuta 2001 alkaen liha- ja luujauhojen käytön tuotantoeläinten ruokinnassa. Lisäksi yli 30 kuukautta vanhoja eläimiä, joita ei ole testattu, ei voi enää ottaa mukaan ravintoketjuun. Näille testaamattomille naudoille otetaan käyttöön osto- ja tuhoamisjärjestelmä, jolla kasvattajille korvataan markkinahinta. Neuvosto uskoo, että toteutetuin toimin voidaan välttää jäsenten mainitsema vaara. Kotieläintuotannon organisointitavasta ja sen kehittämisen arviointiperusteista neuvosto muistuttaa, että sen Agenda 2000 -uudistusten yhteydessä tekimissä päätöksissä on jo muun muassa palkkioiden kautta asetettu painopiste laajaperäisen tuotannon kannustamiseen. Neuvosto on lisäksi 4. joulukuuta 2000 pannut merkille komission ehdotukset, jotka koskevat proteiinipitoisten kasvien tuotantoa, ja pyytänyt komissiota syventämään pikaisesti analyysiaan ja vetämään johtopäätökset sen vaikutuksista tällä alalla nykyisin toteutettavaan politiikkaan sekä kesannointiin ja esittämään tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia. Neuvosto haluaa näillä toimilla palauttaa Euroopan unionin kuluttajien luottamuksen. Kunnioittaakseen sisämarkkinoita ohjaavia periaatteita se aikoo kuitenkin suosia yhteisön toimia sen sijasta, että se ehdottaisi erityisiä toimia joillekin tietyille jäsenvaltioille."@fi5
"Il Consiglio tiene a ricordare che la sua politica costante consiste nel cercare di garantire il livello di tutela dei consumatori più alto possibile. Nella fattispecie, attraverso le sue recenti decisioni, ha badato a garantire ai consumatori una carne che offra il massimo di garanzie in questo senso, nella fattispecie attraverso la sua decisione volta a garantire una migliore tracciabilità dell'origine delle carni nonché l'eliminazione dalla catena alimentare di un elenco di materiali specifici a rischio, cui ha appena aggiunto le interiora dei bovini. A titolo di misura precauzionale e per eliminare i rischi di contaminazione incrociata, il Consiglio ha deciso di sospendere, a partire dal 1° gennaio 2001, l'utilizzo delle farine ossee nell'alimentazione degli animali da allevamento. Infine, gli animali non testati di più di trenta mesi non possono ormai più entrare nella catena alimentare. Sarà istituito un sistema di acquisto/distruzione per questi bovini non testati per indennizzare gli allevatori al prezzo del mercato. Il Consiglio ritiene che tutti i provvedimenti adottati debbano consentire di evitare il rischio denunciato dagli onorevoli deputati. Relativamente alle modalità organizzative e ai criteri di sviluppo della produzione animale, il Consiglio ricorda che, nel quadro delle proprie decisioni adottate ai sensi della riforma Agenda 2000, è già stata agevolata, nella fattispecie attraverso premi, la crescita della produzione estensiva. Inoltre, il 4 dicembre 2000, il Consiglio ha preso atto delle dichiarazioni della Commissione in merito alla produzione di piante ricche di proteine, chiamando quell'istituzione ad approfondire rapidamente la propria analisi e a trarre le conseguenze sulla politica condotta oggi in questo settore, nonché per la messa riposo dei terreni, emanando, se del caso, proposte adeguate. Grazie a queste decisioni, il Consiglio intende ripristinare la fiducia dei consumatori dell'Unione europea. Tuttavia, dato l'imperativo di rispettare i principi che reggono il mercato interno, intende privilegiare provvedimenti comunitari piuttosto di proporre misure specifiche per taluni Stati membri."@it9
". The Council wishes to point out that its policy is always to afford consumers the highest possible level of protection. In particular it has sought, by means of its recent decisions, to ensure that the meat available to consumers is guaranteed to the maximum in this respect, especially by means of its decision with a view to guaranteeing the improved traceability of the origin of meat and elimination from the food chain of a list of specified at-risk materials, which now includes bovine intestines. As a precautionary measure and in order to eliminate risks of cross-contamination, the Council has decided to suspend, as of 1 January 2001, the use of meat meals in feedingstuffs for production animals. Finally, non-tested animals aged above thirty months may no longer enter the food chain. A purchase and destruction system is to be set up for such non-tested bovine animals, in order to compensate livestock farmers at the market price. The Council considers that this package of measures should make it possible to avoid the risk which the honourable Members have decried. Regarding the method of organisation and the criteria for the development of livestock farming, the Council would point out that, in the context of its decisions taken under the Agenda 2000 reform, emphasis has been placed on greater incentives for extensive production, particularly by means of bonuses. Furthermore, on 4 December 2000, the Council noted the Commission statements on the cultivation of protein-rich crops and called upon this institution to look more deeply into this matter in the near future and to draw conclusions with reference to current policy in this sector and with regard to set-aside, including, if necessary, by presenting appropriate proposals. The Council’s objective in all these decisions is to restore consumer confidence within the European Union. However, in consideration of the need to uphold the principles governing the internal market, it aims to favour Community-wide measures over measures concerning specific Member States."@lv10
"De Raad wil eraan herinneren dat zijn beleid steevast tot doel heeft de consumenten een zo hoog mogelijk niveau van bescherming te waarborgen. Hij heeft met zijn recente besluiten met name ervoor willen zorgen dat de consumenten vlees krijgen aangeboden dat, wat dat betreft, zoveel mogelijk garanties biedt. Ik denk vooral aan het besluit inzake de traceerbaarheid van de herkomst van vlees en de verwijdering uit de voedselketen van een lijst van materialen waarmee gespecificeerde risico’s gepaard gaan. Aan deze lijst zijn kortgeleden ingewanden van runderen toegevoegd. Bij wijze van voorzorg en om risico’s op kruisbesmetting zoveel mogelijk te voorkomen heeft de Raad besloten vanaf 1 januari 2001 het gebruik van diermeel in de voeding van gebruiksvee op te schorten. Tot slot mogen dieren die ouder zijn dan 30 maanden en niet getest zijn, niet meer worden opgenomen in de voedselketen. Voor deze niet geteste runderen zal een aankoop-vernietigingssysteem worden ingevoerd waarmee fokkers tegen marktprijzen schadeloos kunnen worden gesteld. De Raad is van mening dat alle maatregelen tezamen ons in staat stellen de door de geachte afgevaardigden genoemde risico’s te vermijden. Wat nu de organisatie en de ontwikkelingscriteria van de dierlijke productie betreft, herinnert de Raad eraan dat in de besluiten die genomen zijn bij de hervorming in het kader van Agenda 2000, de klemtoon reeds is gelegd op het sterker stimuleren van de extensieve productie door middel van met name premietoekenning. Bovendien heeft de Raad op 4 december 2000 nota genomen van de verklaringen van de Commissie over de productie van eiwitrijke planten en deze instelling uitgenodigd haar analyse snel verder uit te diepen en daar de nodige consequenties uit te trekken voor het huidige beleid in deze sector en met betrekking tot de braaklegging van grond. Wij hebben de Commissie eveneens gevraagd zo nodig voorstellen te doen. De Raad wil met al deze besluiten het vertrouwen van de consumenten van de Europese Unie herstellen. Aangezien hij zich echter moet houden aan de beginselen die ten grondslag liggen aan de interne markt, is hij van plan de voorkeur te geven aan communautaire maatregelen boven voorstellen voor specifieke maatregelen voor bepaalde lidstaten."@nl2
"O Conselho faz questão de recordar que a sua política visa constantemente manter o mais elevado nível possível de protecção dos consumidores. O Conselho procurou, em particular, através das suas decisões recentes, assegurar aos consumidores uma carne que oferecesse o máximo de garantias, nomeadamente através da sua decisão que visa garantir uma melhor rastreabilidade da origem das carnes, bem como a eliminação da cadeia alimentar de uma lista de materiais de riscos especificados, à qual se juntaram recentemente os intestinos dos bovinos. Como medida de precaução, e no sentido de se eliminarem os riscos de contaminação cruzada, o Conselho decidiu suspender, partir de 1 de Janeiro de 2001, a utilização de farinhas de carne na alimentação de animais de criação. Finalmente, os animais com mais de trinta meses, que não tenham sido submetidos a testes, já não poderão entrar na cadeia alimentar. Um sistema de aquisição-destruição irá ser instituído para estes bovinos não testados, para indemnizar os produtores a preços de mercado. O Conselho calcula que o conjunto de medidas tomadas deverá permitir evitar o risco denunciado pelos senhores deputados. Quanto ao modo de organização e critérios de desenvolvimento da produção animal, o Conselho recorda que, no quadro das suas decisões, tomadas no âmbito da reforma “Agenda 2000”, a tónica já tinha sido colocada, nomeadamente através de prémios, numa maior promoção da produção extensiva. Por outro lado, o Conselho tomou nota, a 4 de Dezembro de 2000, das declarações da Comissão relativamente à produção de plantas ricas em proteínas e exortou esta instituição a aprofundar rapidamente a sua análise e a retirar dela as devidas consequências para a actual política praticada neste sector e a retirada de terras da produção, inclusivamente, se for caso disso, apresentando propostas adequadas. O Conselho, através do conjunto das suas decisões, pretende restaurar a confiança dos consumidores da União Europeia. Não obstante, tendo em conta o imperativo de manter os princípios que regem o mercado interno, tenciona privilegiar as medidas comunitárias em vez de propor medidas específicas para certos Estados­Membros."@pt11
"Rådet vill erinra om att dess politik hela tiden syftar till att säkerställa högsta möjliga skyddsnivå för konsumenterna. Rådet har särskilt sett till att genom sina beslut nyligen garantera konsumenterna kött som erbjuder så stora garantier som möjligt i detta hänseende, bl.a. genom beslutet som syftar till att garantera bättre spårbarhet för köttets ursprung och undanröjande ur livsmedelskedjan av en rad produkter med särskilda risker, där också kornas inälvor nu förts upp. Av försiktighetsskäl och för att undanröja riskerna för korsad smitta har rådet beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2001 avskaffa kött- och benmjöl i foder till idisslande djur. Avslutningsvis kan icke testade djur som är äldre än trettio månader inte längre ingå i livsmedelskedjan. Ett system för inköp-destruktion kommer att inrättas för dessa icke testade kor, för att ersätta uppfödarna till marknadspris. Rådet anser att samtliga åtgärder som vidtagits bör göra det möjligt att undvika den risk som fördöms av den ärade parlamentsledamoten. När det gäller villkoren för organisationen och kriterierna för utveckling av djurproduktionen erinrar rådet om att, inom ramen för dess beslut som fattats i enlighet med reformen Agenda 2000, har betoningen redan, via premier, lagts på större uppmuntran till extensivt jordbruk. Rådet noterade också den 4 december 2000 kommissionens uttalanden om produktion av proteinrika växter och uppmanade denna institution att snabbt fördjupa sin analys och ta konsekvenserna för den politik som i dag bedrivs inom denna sektor, och för mark som ligger i träda, inklusive i förekommande fall genom lämpliga förslag. Rådet avser att genom samtliga dessa förslag återupprätta konsumenternas förtroende för Europeiska unionen. Med tanke på kravet att upprätthålla principerna för den inre marknaden avser rådet emellertid att främja gemenskapsåtgärder snarare än att föreslå specifika åtgärder för vissa medlemsstater."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph