Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-12-12-Speech-2-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001212.9.2-179"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le Conseil reste profondément préoccupé par la situation en Tchétchénie : les violences se poursuivent, la situation humanitaire demeure très préoccupante à l'entrée de l'hiver. Il n'y a, pour le moment, pas de signes d'un règlement politique du conflit. Le Conseil a exprimé sa préoccupation lors des nombreuses réunions avec la Russie, à tous les niveaux, en particulier pour l'amener à éviter l'utilisation excessive de la force ainsi qu'une éventuelle extension du conflit, à procéder à des enquêtes indépendantes et effectives sur les violations des droits de l'homme, à soutenir le groupe d'assistance de l'OSCE dans l'accomplissement de sa mission et enfin à veiller à l'acheminement de l'aide humanitaire. Le Conseil a notamment souligné constamment que seule une solution politique pouvait mettre un terme à cette crise. Lors du dernier Sommet Union européenne/Russie du 30 octobre dernier à Paris, la question a été évoquée par les deux présidents. M. Poutine s'est montré d'accord sur la nécessité et l'urgence de trouver une telle solution. Pour la première fois, la Russie a accepté une formulation en ce sens du communiqué conjoint du Sommet. Dans ce contexte, et tout en se montrant opposé à un dialogue avec ce qu'il appelle "les terroristes", M. Poutine a souligné qu'il fallait distinguer ces derniers de ceux qui ont lutté de bonne foi pour l'indépendance de la Tchétchénie. M. Poutine a par ailleurs affirmé que le groupe d'assistance pourrait retourner prochainement en Tchétchénie. Je constate que cela n'a pas encore été réalisé."@fr6
lpv:translated text
"Rådet er fortsat dybt optaget af situationen i Tjetjenien. Volden fortsætter, og den humanitære situation er stadig yderst foruroligende her ved vinterens start. Der er for øjeblikket ikke tegn på en politisk løsning på konflikten. Rådet har udtrykt sin bekymring på utallige møder med Rusland, på alle niveauer, for især at få dem til at undgå overdreven brug af vold samt undgå en eventuel forlængelse af konflikten, og for at iværksætte uafhængige og effektive undersøgelser af overtrædelserne af menneskerettighederne, at støtte OSCE's hjælpeservice i gennemførelsen af dens opgave og endelig at sørge for, at den humanitære hjælp når frem. Rådet har gentagne gange klart understreget, at kun en politisk løsning kunne sætte en stopper for denne krise. Under det sidste topmøde mellem Den Europæiske Union og Rusland den 30. oktober i Paris blev spørgsmålet rejst af de to formænd. Hr. Putin var enig i nødvendigheden og det uopsættelige i at nå frem til en sådan løsning. For første gang accepterede Rusland en formulering af den slags i den fælles meddelelse fra topmødet. I samme forbindelse og samtidig med, at han modsatte sig en dialog med det, han kalder "terroristerne", har hr. Putin understreget, at man måtte skelne disse fra dem, der kæmpede i god tro for Tjetjeniens uafhængighed. Hr. Putin har ad anden vej bekræftet, at hjælpeservicen snart ville kunne vende tilbage til Tjetjenien. Jeg konstaterer, at det endnu ikke er sket."@da1
"Der Rat ist weiterhin äußerst besorgt über die Lage in Tschetschenien. Gewalttaten sind nach wie vor an der Tagesordnung, die humanitäre Situation bleibt mit Beginn des Winters äußerst besorgniserregend. Derzeit gibt es keinerlei Anzeichen für eine politische Konfliktlösung. Der Rat hat anlässlich seiner zahlreichen Zusammenkünfte mit Russland auf allen Ebenen seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, insbesondere um die russische Regierung dazu zu bewegen, übermäßige Gewaltanwendung sowie eine eventuelle Ausweitung des Konflikts zu vermeiden, unabhängige und effektive Untersuchungen der Menschenrechtsverletzungen durchzuführen, der Unterstützungsgruppe der OSZE bei der Erfüllung ihrer Mission Hilfe zu leisten und schließlich mit für die Beförderung der humanitären Hilfe zu sorgen. Der Rat hat vor allem immer wieder betont, dass diese Krise einzig und allein mittels einer politischen Lösung beigelegt werden kann. Beim letzten Gipfeltreffen Europäische Union/Russland am 30. Oktober 2000 in Paris wurde dieses Thema von beiden Präsidenten erörtert. Auch Herr Putin war der Ansicht, dass eine derartige Lösung umgehend angestrebt werden muss. Russland hat zum ersten Mal einem in diesem Sinne formulierten gemeinsamen Gipfel-Kommuniqué zugestimmt. In diesem Zusammenhang hat sich Herr Putin zwar gegen einen Dialog mit den von ihm als „Terroristen“ bezeichneten Kräften ausgesprochen, aber er hat betont, letztere seien von denjenigen zu unterscheiden, die in gutem Glauben für die Unabhängigkeit Tschetscheniens gekämpft haben. Im Übrigen hat Herr Putin bekräftigt, dass die Unterstützungsgruppe in Kürze wieder nach Tschetschenien zurückkehren könne. Ich stelle fest, dass dieser Schritt noch nicht erfolgt ist."@de7
"Το Συμβούλιο παραμένει εξαιρετικά θορυβημένο από την κατάσταση στην Τσετσενία: οι βιαιοπραγίες εξακολουθούν, η κατάσταση παραμένει πολύ ανησυχητική από ανθρωπιστική άποψη στα πρόθυρα του χειμώνα. Για την ώρα, δεν υπάρχουν σημάδια πολιτικής διευθέτησης της σύγκρουσης. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του στο πλαίσιο πολλών συναντήσεων με τη Ρωσία, σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για να οδηγηθεί η Ρωσία στην αποφυγή υπερβολικής βίας, καθώς και μιας ενδεχόμενης επέκτασης της σύγκρουσης, στη διεξαγωγή ανεξαρτήτων και αποτελεσματικών ερευνών για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην υποστήριξη της ομάδας βοήθειας του ΟΑΣΕ για την εκπλήρωση της αποστολής της, και τέλος για να μεριμνήσει για την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ειδικότερα, το Συμβούλιο τονίζει συνεχώς ότι μόνον μια πολιτική λύση μπορεί να θέσει τέρμα στην κρίση αυτή. Κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ρωσίας, στις 30 Οκτωβρίου στο Παρίσι, το θέμα ετέθη και από τους δυο προέδρους. Ο κ. Πούτιν φάνηκε σύμφωνος με την επείγουσα ανάγκη να εξευρεθεί μια τέτοια λύση. Για πρώτη φορά, η Ρωσία αποδέχθηκε μια τέτοια διατύπωση στο κοινό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής. Στο πλαίσιο αυτό, και παρότι φάνηκε αντίθετος σε ένα διάλογο με αυτούς που αποκαλεί “τρομοκράτες”, ο κ. Πούτιν τόνισε ότι οι τελευταίοι πρέπει να διακρίνονται από εκείνους που αγωνίστηκαν καλή τη πίστη για την ανεξαρτησία της Τσετσενίας. Επιπλέον, ο κ. Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η ομάδα βοήθειας θα μπορέσει να επιστρέψει προσεχώς στην Τσετσενία. Παρατηρώ ότι αυτό δεν έγινε ακόμα."@el8
". The Council continues to be deeply concerned by the situation in Chechnya, where violence continues and the humanitarian situation continues to be very worrying at the onset of winter. For the moment there are no signs of a political settlement to the conflict. The Council has expressed its concern at many meetings with Russia at all levels, particularly seeking to induce Russia to avoid the excessive use of force and to avoid any extension of the conflict, to carry out independent and efficient inquiries into human rights violations, to support the OSCE Assistance Group in fulfilling its mission and, finally, to ensure that humanitarian aid is distributed properly. In particular, the Council has pointed out that only a political solution could bring this crisis to an end. At the last EU-Russian Summit on 30 October 2000 in Paris, the matter was raised by both presidents. Mr Putin agreed that there was an urgent need to find a solution of this kind. For the first time, Russia accepted wording to this effect in the joint declaration issued following the summit. In this context, while remaining resolutely opposed to talks with what he refers to as “terrorists”, Mr Putin has indicated the need to distinguish between terrorists and those who have fought in good faith for Chechen independence. Indeed, Mr Putin has stated that the Assistance Group may in the near future return to Chechnya. I would point out that this has not yet come about."@en3
"(FR) El Consejo está profundamente preocupado por la situación en Chechenia: se siguen produciendo actos violentos y la situación humanitaria es muy preocupante a la entrada del invierno. Por el momento, no hay señales de una solución política del conflicto. El Consejo ha expresado su preocupación en numerosas reuniones con Rusia, a todos los niveles, en particular para disuadirla de hacer un uso excesivo de la fuerza y evitar una posible extensión del conflicto, para que proceda a investigaciones independientes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos, para que apoye al grupo de asistencia de la OSCE en el cumplimiento de su misión y, por último, para que vele por el transporte de la ayuda humanitaria. En particular, el Consejo ha destacado constantemente que sólo una solución política podría poner fin a esta crisis. En la última Cumbre Unión Europea/Rusia, celebrada el pasado 30 de octubre en París, los dos presidentes abordaron el tema. El Sr. Putin se mostró de acuerdo en la necesidad y la urgencia de encontrar una solución. Por primera vez, Rusia ha aceptado una formulación en este sentido del comunicado conjunto de la Cumbre. En este contexto, el Sr. Putin, si bien se declara contrario a un diálogo con los que denomina “los terroristas”, resaltó que había que distinguir entre estos últimos y quienes lucharon de buena fe por la independencia de Chechenia. Además, afirmó que el grupo de asistencia podría regresar próximamente a Chechenia. Dejo constancia de que todavía no ha sido así."@es12
"Neuvosto on erittäin huolissaan Tšetšenian tilanteesta: väkivalta jatkuu ja humanitaarinen tilanne on erittäin huolestuttava talven lähestyessä. Tällä hetkellä ei ole merkkejä poliittisen ratkaisun löytymisestä konfliktiin. Neuvosto on ilmaissut huolensa useissa tapaamisissa Venäjän kanssa, kaikilla tasoilla, ja pyrkinyt etenkin saamaan sen välttämään liiallista voimankäyttöä, estämään konfliktin laajentumista, teettämään riippumattomia ja tehokkaita tutkimuksia ihmisoikeusloukkauksista, tukemaan ETYJin avustusryhmää sen tehtävän hoitamisessa ja valvomaan humanitaarisen avun perille pääsyä. Neuvosto on muun muassa korostanut jatkuvasti, että ainoastaan poliittinen ratkaisu voi saattaa kriisin päätökseen. Pariisissa viime lokakuun 30. päivänä pidetyssä viimeisimmässä Euroopan unionin ja Venäjän välissä huippukokouksessa molemmat presidentit ottivat asian esiin. Presidentti Putin ilmoitti olevansa samaa mieltä tällaisen ratkaisun löytymisen tarpeellisuudesta ja kiireellisyydestä. Venäjä hyväksyi ensimmäisen kerran huippukokouksen yhteisen tiedoksiannon tämänsuuntaisen sanamuodon. Tässä yhteydessä ja ilmoittaen vastustavansa vuoropuhelua niin sanottujen "terroristien" kanssa presidentti Putin korosti, että näiden ja Tšetšenian itsenäisyyden puolesta hyvässä uskossa taistelleiden välillä täytyy tehdä ero. Presidentti Putin vakuutti myös, että avustusryhmä pääsisi pian palaamaan Tšetšeniaan. Näin ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut."@fi5
"Il Consiglio mantiene una profonda preoccupazione per la situazione in Cecenia, dove proseguono le violenze e la situazione umanitaria resta molto preoccupante all'inizio dell'inverno. Per il momento non vi sono segni di ricomposizione politica del conflitto. Il Consiglio ha espresso la propria preoccupazione in occasione di numerose riunioni con la Russia, a tutti i livelli, in particolare per indurla a evitare l'eccessivo ricorso alla forza nonché un'eventuale estensione del conflitto, a procedere a inchieste indipendenti ed efficaci sulle violazioni dei diritti dell'uomo, a sostenere il gruppo di assistenza dell'OCSE nell'esecuzione della propria missione e infine a vigilare sull'instradamento degli aiuti umanitari. Nella fattispecie, il Consiglio ha sempre sottolineato che soltanto una soluzione politica potrebbe porre fine a questa crisi. In occasione dell'incontro al vertice Unione europea/Russia del 30 ottobre scorso a Parigi, il problema è stato sollevato dai due Presidenti. Il Presidente Putin si è dimostrato concorde sulla necessità e l'urgenza di individuare una soluzione. Per la prima volta, la Russia ha accettato una formulazione in tal senso nel comunicato congiunto del vertice. In questo contesto e pur mostrandosi contrario a un dialogo con quanti definisce "terroristi", il Presidente Putin ha sottolineato che occorre distinguere questi ultimi da coloro che hanno lottato in buona fede per l'indipendenza della Cecenia. Il Presidente Putin peraltro ha affermato che il gruppo di assistenza potrebbe ritornare fra poco in Cecenia. Rilevo che ciò non è ancora avvenuto."@it9
". The Council continues to be deeply concerned by the situation in Chechnya, where violence continues and the humanitarian situation continues to be very worrying at the onset of winter. For the moment there are no signs of a political settlement to the conflict. The Council has expressed its concern at many meetings with Russia at all levels, particularly seeking to induce Russia to avoid the excessive use of force and to avoid any extension of the conflict, to carry out independent and efficient inquiries into human rights violations, to support the OSCE Assistance Group in fulfilling its mission and, finally, to ensure that humanitarian aid is distributed properly. In particular, the Council has pointed out that only a political solution could bring this crisis to an end. At the last EU-Russian Summit on 30 October 2000 in Paris, the matter was raised by both presidents. Mr Putin agreed that there was an urgent need to find a solution of this kind. For the first time, Russia accepted wording to this effect in the joint declaration issued following the summit. In this context, while remaining resolutely opposed to talks with what he refers to as “terrorists”, Mr Putin has indicated the need to distinguish between terrorists and those who have fought in good faith for Chechen independence. Indeed, Mr Putin has stated that the Assistance Group may in the near future return to Chechnya. I would point out that this has not yet come about."@lv10
"De Raad is nog steeds diep bezorgd over de situatie in Tsjetsjenië. Het geweld duurt voort, en de humanitaire situatie blijft uiterst zorgwekkend, zeer zeker nu de winter voor de deur staat. Niets wijst momenteel in de richting van een politieke regeling van het conflict. De Raad heeft tijdens talrijke vergaderingen met Rusland, op elk mogelijk niveau, zijn zorgen tot uiting gebracht en geprobeerd Rusland ertoe te bewegen buitensporig gebruik van geweld en een eventuele uitbreiding van het conflict te vermijden, efficiënte en onafhankelijke onderzoeken in te stellen naar de schendingen van de mensenrechten, de bijstandsgroep van de OVSE te helpen bij de vervulling van zijn taken en tot slot erop toe te zien dat de humanitaire hulp op gang wordt gebracht. De Raad heeft er met name onophoudelijk op gewezen dat enkel met een politieke oplossing een einde kan worden gemaakt aan deze crisis. Tijdens de laatste Top Europese Unie/Rusland van 30 oktober jongstleden in Parijs werd deze kwestie door beide voorzitters aan de orde gesteld. De heer Poetin heeft laten blijken dat hij instemt met de noodzaak van een urgente oplossing. Het was de eerste keer dat Rusland in het gezamenlijk communiqué van de Top een formulering in die richting aanvaarde. Ofschoon de heer Poetin zich verzet tegen een dialoog met de “terroristen”, zoals hij die noemt, heeft hij onderstreept dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen deze laatsten en degenen die te goeder trouw voor de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië hebben gestreden. De heer Poetin heeft trouwens bevestigd dat de bijstandsgroep binnenkort naar Tsjetsjenië terug kan keren. Ik stel evenwel vast dat dit tot nu toe nog niet is geschied."@nl2
"O Conselho continua profundamente preocupado com a situação na Chechénia: a violência persiste e a situação humanitária continua deveras preocupante, com a chegada do inverno. Não existe, de momento, qualquer sinal de uma resolução política para o conflito. O Conselho exprimiu a sua preocupação aquando das numerosas reuniões que manteve, a todos os níveis, com a Rússia, nomeadamente com vista a levá-la a evitar a utilização excessiva da força e a provocar uma eventual extensão do conflito. Solicitámos também que a Rússia procedesse a inquéritos independentes e concretos sobre as violações dos direitos humanos e apoiasse o grupo de assistência da OSCE no cumprimento da sua missão e, por último, que zelasse pelo encaminhamento da ajuda humanitária. O Conselho tem salientado constantemente que só uma solução política poderá pôr termo a esta crise. Por ocasião da última Cimeira União Europeia/Rússia, no passado dia 30 de Outubro, em Paris, a questão foi invocada por ambos os Presidentes. O senhor Presidente Putin esteve de acordo quanto à necessidade e à urgência de se encontrar uma solução política para o conflito. Pela primeira vez, a Rússia aceitou formular nesse sentido o comunicado conjunto da Cimeira. Neste contexto, opondo-se a um diálogo com o que designou «os terroristas», o senhor Presidente Putin salientou a necessidade de fazer uma distinção entre estes últimos e os que lutaram de boa fé pela independência da Chechénia. O senhor Presidente Putin também afirmou que o grupo de assistência poderia, muito em breve, regressar à Chechénia. Constato que isso ainda não aconteceu."@pt11
"Rådet är fortfarande djupt oroat över situationen i Tjetjenien: våldet fortsätter, den humanitära situationen är fortfarande mycket oroande inför vintern. Det finns för närvarande inga tecken på en politisk lösning på konflikten. Rådet har uttryckt sin oro vid ett stort antal möten med Ryssland, på alla nivåer, särskilt för att få landet att undvika att använda onödigt mycket kraft eller eventuellt utvidga konflikten, genomföra oberoende och effektiva undersökningar om brotten mot de mänskliga rättigheterna, stödja OSSE:s stödgrupp i fullgörandet av dess uppgift och slutligen se till att det humanitära stödet kommer fram. Rådet har bl.a. hela tiden betonat att endast en politisk lösning skulle kunna sätta stopp för krisen. Vid det senaste toppmötet mellan Europeiska unionen och Ryssland den 30 oktober i Paris, togs frågan upp av de två presidenterna. Putin sade sig instämma i behovet och det brådskande i att finna en sådan lösning. För första gången godtog Ryssland en formulering i den riktningen i den gemensamma kommunikén från toppmötet. I det sammanhanget och samtidigt som Putin motsatte sig en dialog med vad han kallar ”terroristerna”, betonade han ändå att man kan skilja de senare från dem som kämpat i god tro för Tjetjeniens frihet. Putin bekräftade också att stödgruppen inom kort skulle kunna återvända till Tjetjenien. Jag konstaterar nu att det ännu inte skett."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph