Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-30-Speech-4-122"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001130.2.4-122"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". En décidant de créer le noyau d’une armée européenne, le Sommet de Nice affirmera la création d’une Europe-puissance qui "défendra ses intérêts partout dans le monde". Elle affiche ainsi son caractère impérialiste, c’est-à-dire la protection de ses investissements à l’étranger, la pénétration de ses marchandises, l’accès aux matières premières et l’exploitation d’une main-d'œuvre bon marché. Elle agira de concert avec les États-Unis dans le cadre de l’OTAN. Mais cette armée européenne servira prioritairement à stabiliser la périphérie immédiate de l’UE. L’annexion marchande de l’Est et de l’Afrique du Nord ne peut que creuser les inégalités sociales générant des explosions sociales, des conflits militaires locaux et des déplacements massifs de populations. À l’avenir, en coordonnant ses forces diplomatiques et militaires, l’UE essayera d’optimiser ce que ses États membres ont fait individuellement tout au long du siècle passé, tout cela au nom du "maintien" de la paix et "d’opérations humanitaires". Nous n’avons pas besoin d’un euromilitarisme. Nous sommes radicalement opposés à cette armée européenne, tout comme à l’OTAN et à notre propre armée nationale. La création d’une industrie militaire européenne capable (EADS, Dassault, BAE) de damer le pion aux États-Unis aurait pour première conséquence une augmentation drastique du budget militaire et un transfert de la recherche scientifique et technologique vers le secteur militaire. Les travailleurs n’ont rien à gagner et tout à perdre dans cette "nouvelle" visée impériale de l’UE."@fr6
lpv:translated text
"Med beslutningen om at lægge grunden til en europahær besegler topmødet i Nice oprettelsen af en europæisk superstat, som forsvarer sine interesser overalt i verden. EU viser dermed sin imperialistiske natur. EU ønsker at beskytte sine investeringer i udlandet, beskytte eksportmarkederne og bevare adgangen til råstoffer og til billig arbejdskraft. EU vil handle i forståelse med USA og i NATO-regi. Men europahæren skal primært stabilisere EU's nærmeste omgivelser. Den kræmmeragtige annektering af østeuropæiske og nordafrikanske lande vil kun bidrage til at skærpe de sociale uligheder og give næring til sociale spændingsforhold, lokale militære konflikter og massiv migration. EU vil fremover gennem koordinering af de diplomatiske og militære tjenester søge at optimere den indsats, de enkelte medlemsstater har ydet i det sidste århundrede, under henvisning til, at der er tale om fredsbevarende og humanitære operationer. Vi har ikke behov for euromilitarisme. Vi er modstandere af tanken om en europahær, ligesom vi er modstandere af NATO og de nationale væbnede styrker. Udviklingen af en europæisk militærindustri (eksempelvis EADS, Dassault og BAE), som kan sætte de amerikanske industrier mat, vil først og fremmest indebære en drastisk forøgelse af militærbudgettet, og den videnskabelige og teknologiske forskningsindsats vil i stigende grand være rettet mod den militære sektor. Arbejdstagerne har intet at vinde og alt at miste i forbindelse med EU's "nye" stormagtsvisioner."@da1
"Mit der Entscheidung, den Kern einer europäischen Armee zu bilden, wird der Gipfel von Nizza die Schaffung einer Großmacht Europa bestätigen, die ihre Interessen überall auf der Welt verteidigen wird. Auf diese Weise macht Europa seinen imperialistischen Charakter deutlich, geht es doch um den Schutz seiner Investitionen im Ausland, eine offensive Strategie zum Absatz seiner Waren, den Zugang zu den Rohstoffen und die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte. Es wird im Rahmen der NATO im Einklang mit den Vereinigten Staaten handeln. Aber diese europäische Armee wird vor allem der Stabilisierung des unmittelbaren Umfelds der EU dienen. Die Annexion der Märkte des Ostens und Nordafrikas kann nur zu einer Vertiefung der sozialen Ungleichheiten und sozialen Explosionen, lokalen militärischen Konflikten sowie massenhaften Bevölkerungsbewegungen führen. Künftig wird die EU mit der Koordinierung ihrer diplomatischen und militärischen Kräfte versuchen, das zu optimieren, was die Mitgliedstaaten im Einzelnen im Verlauf des gesamten vergangenen Jahrhunderts getan haben, und das alles im Namen der „Erhaltung“ des Friedens und „humanitärer Aktionen“. Wir brauchen keinen Euromilitarismus. Wir sind ganz und gar gegen diese europäische Armee, ebenso wie gegen die NATO und unsere eigene nationale Armee. Die Schaffung einer europäischen Militärindustrie (EADS, Dassault, BAE), die in der Lage ist, den Vereinigten Staaten den Rang abzulaufen, würde in erster Linie zu einer drastischen Erhöhung des Militärhaushalts und zur Verlagerung der wissenschaftlichen und technologischen Forschung auf den militärischen Bereich führen. Die Arbeitnehmer haben im Zusammenhang mit dieser „neuen“ imperialen Ausrichtung der EU nichts zu erwarten und alles zu verlieren."@de7
"Με την απόφαση να δημιουργηθεί ένας πυρήνας ευρωπαϊκού στρατού, η Σύνοδος Κορυφής της Νίκαιας θα επιβεβαιώσει τη δημιουργία μιας Ευρώπης – δύναμης η οποία “θα υπερασπίζει τα συμφέροντά της σε όλο τον κόσμο”. Η ΕΕ αναγγέλλει με τον τρόπο αυτό τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της, δηλαδή την προστασία των επενδύσεών της στο εξωτερικό, τη διείσδυση των εμπορευμάτων της, την πρόσβαση στις πρώτες ύλες και την εκμετάλλευση του φθηνού εργατικού δυναμικού. Θα ευθυγραμμίσει τη δράση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά ο ευρωπαϊκός αυτός στρατός θα χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα για τη σταθερότητα στην άμεση περιφέρεια της ΕΕ. Η εμπορική προσάρτηση της Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής θα διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες που οδηγούν σε κοινωνικές εκρήξεις, σε τοπικές στρατιωτικές διενέξεις και σε μαζικές μετατοπίσεις πληθυσμών. Στο μέλλον, με το συντονισμό των διπλωματικών και στρατιωτικών της δυνάμεων, η ΕΕ θα προσπαθήσει να βελτιστοποιήσει αυτό που τα κράτη μέλη της το έπραξαν μεμονωμένα κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, και όλα αυτά στο όνομα της “διατήρησης” της ειρήνης και των “ανθρωπιστικών ενεργειών”. Δεν χρειαζόμαστε έναν ευρωμιλιταρισμό. Εναντιωνόμαστε ριζικά κατά του ευρωπαϊκού αυτού στρατού όπως και κατά του ΝΑΤΟ και κατά του δικού μας εθνικού στρατού. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής βιομηχανίας (EADS, Dassault, BAE) ικανής να συγκριθεί με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών θα είχε ως πρώτη συνέπεια τη δραστική αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού και τον προσανατολισμό της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προς τον αμυντικό τομέα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν και μπορεί να τα χάσουν όλα στην “νέα” αυτή αυτοκρατορική προοπτική της ΕΕ."@el8
". In deciding to create the nucleus of a European army, the Nice Summit will reaffirm the creation of Europe as a major power which will ‘defend its interests throughout the world’. In this way, Europe is exposing its imperialist character, with the protection of its investments abroad, the penetration of its goods, access to raw materials and the exploitation of cheap labour. It will act in concert with the United States within NATO. But this European army will primarily serve to stabilise the immediate periphery of the European Union. The commercial annexation of the East and of North Africa can but exacerbate social inequalities, which in turn will lead to social explosions, local armed conflicts and massive displacements of populations. In the future, by coordinating its diplomatic and military forces, the European Union will try to optimise what its Member States did individually all through the last century, and all in the name of ‘maintaining’ peace and ‘humanitarian operations’. We do not need euro-militarism. We are radically opposed to this European army as we are to NATO and to our own national army. The creation of a European military industry (EADS, Dassault, BAE) capable of checkmating the United States would in the first instance result in a dramatic increase in the military budget and a transfer of scientific and technological research to the military sector. Workers have nothing to gain and everything to lose from this ‘new’ imperial design of the European Union."@en3
". - (FR) Al decidir la creación del núcleo de un ejército europeo, la Cumbre de Niza afirmará la creación de una Europa-potencia que "defenderá sus intereses en todo el mundo". Demuestra así su carácter imperialista, es decir, la protección de sus inversiones en el extranjero, la penetración de sus mercancías, el acceso a las materias primas y la explotación de una mano de obra barata. Actuará de acuerdo con los Estados Unidos en el marco de la OTAN. Pero este ejército europeo servirá de forma prioritaria para estabilizar la periferia inmediata de la Unión Europea. La anexión comercial del Este y de África del Norte sólo puede ahondar en las desigualdades sociales que generan explosiones sociales, conflictos militares locales y desplazamientos masivos de población. En el futuro, coordinando sus fuerzas diplomáticas y militares, la UE intentará optimizar lo que sus Estados miembros hicieron individualmente a lo largo del siglo pasado, todo ello en nombre del "mantenimiento" de la paz y "de operaciones humanitarias". No necesitamos euromilitarismo. Nos oponemos radicalmente a este ejército europeo, al igual que a la OTAN y a nuestro propio ejército nacional. La creación de una industria militar europea capaz (EADS, Dassault, BAE) de ganar la partida a los Estados Unidos tendría como primera consecuencia un aumento drástico del presupuesto militar y una transferencia de la investigación científica y tecnológica al sector militar. Los trabajadores no tienen nada que ganar y todo que perder en este "nuevo" objetivo imperial de la UE."@es12
"Kun Nizzan huippukokous tekee päätöksen eurooppalaisen armeijan ytimen luomisesta, se vahvistaa, että on syntynyt Eurooppa-suurvalta, joka "puolustaa etujaan kaikkialla maailmassa". Eurooppa paljastaa täten imperialistisen luonteensa eli sen, että se turvaa sijoituksensa ulkomailla, kauppatavaroittensa levittämisen, raaka-aineiden saatavuuden ja halvan työvoiman käytön. Se toimii Yhdysvaltojen kanssa NATOssa. Mutta tämän eurooppalaisen armeijan tärkein tehtävä on vakauttaa EU:n välittömässä läheisyydessä sijaitsevat alueet. Itä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan kaupallinen yhdistäminen EU:hun kärjistää väistämättä sosiaalista eriarvoisuutta, mikä taas johtaa sosiaalisiin mielenilmauksiin, paikallisiin sotilaallisiin konflikteihin ja väestöjen laajamittaisiin siirtoihin. Sovittamalla tulevaisuudessa yhteen diplomaattiset ja sotilaalliset voimansa EU pyrkii optimoimaan sen, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet kukin tahollaan koko viime vuosisadan rauhan ja "humanitaaristen operaatioiden" ylläpitämiseksi. Emme tarvitse mitään euromilitarismia. Vastustamme jyrkästi tällaista eurooppalaista armeijaa, kuten myös NATOa ja omaa kansallista armeijaamme. Yhdysvaltojen valta-asemaa horjuttavan eurooppalaisen sotateollisuuden luomisesta (EADS, Dassault, BAE) seuraisi ensimmäisenä puolustusbudjetin huima kasvu sekä tieteellisen ja teknologisen tutkimuksen suuntautuminen sotilasalalle. Työläisillä ei ole mitään voitettavaa vaan paljon menetettävää tässä EU:n "uudessa" imperialistisessa pyrkimyksessä."@fi5
"Con la decisione di istituire il nucleo di un esercito europeo, il Vertice di Nizza affermerà la creazione di una potenza Europa che “difenderà i propri interessi ovunque nel mondo”. In tal modo l’Europa dimostra il suo carattere imperialista che si manifesta con la tutela degli investimenti all’estero, la penetrazione delle proprie merci, la possibilità di disporre di materie prime e lo sfruttamento di manodopera a basso costo. Agirà di comune accordo con gli Stati Uniti nell’ambito della NATO. Un siffatto esercito europeo, però, servirà prima di tutto a stabilizzare le aree periferiche nelle immediate vicinanze dell’Unione europea. L’annessione commerciale dell’est e dell’Africa settentrionale può soltanto portare ad una crescita delle disparità sociali che causano inasprimenti dei conflitti nelle società, scontri militari locali e migrazioni di massa di intere popolazioni. In futuro, coordinando le proprie forze diplomatiche e militari, l’Unione europea cercherà di ottimizzare ciò che gli Stati membri hanno realizzato singolarmente nel corso del secolo passato, tutto e sempre nel nome del “mantenimento” della pace e “di operazioni umanitarie”. Non abbiamo bisogno di un euromilitarismo. Ci opponiamo radicalmente ad un esercito europeo, così come alla NATO e al nostro stesso esercito nazionale. La creazione di un’industria militare europea (EADS, Dassault, BAE) in grado di fare lo sgambetto agli Stati Uniti avrebbe come prima conseguenza quella di portare ad un drastico aumento dei fondi destinati al settore militare e al trasferimento della ricerca scientifica e tecnologica verso il settore militare. I lavoratori non hanno niente da guadagnare e tutto da perdere da queste “nuove” mire imperialistiche dell’Unione europea."@it9
". In deciding to create the nucleus of a European army, the Nice Summit will reaffirm the creation of Europe as a major power which will ‘defend its interests throughout the world’. In this way, Europe is exposing its imperialist character, with the protection of its investments abroad, the penetration of its goods, access to raw materials and the exploitation of cheap labour. It will act in concert with the United States within NATO. But this European army will primarily serve to stabilise the immediate periphery of the European Union. The commercial annexation of the East and of North Africa can but exacerbate social inequalities, which in turn will lead to social explosions, local armed conflicts and massive displacements of populations. In the future, by coordinating its diplomatic and military forces, the European Union will try to optimise what its Member States did individually all through the last century, and all in the name of ‘maintaining’ peace and ‘humanitarian operations’. We do not need euro-militarism. We are radically opposed to this European army as we are to NATO and to our own national army. The creation of a European military industry (EADS, Dassault, BAE) capable of checkmating the United States would in the first instance result in a dramatic increase in the military budget and a transfer of scientific and technological research to the military sector. Workers have nothing to gain and everything to lose from this ‘new’ imperial design of the European Union."@lv10
"Als op de Top van Nice tot de oprichting van de kern van een Europees leger wordt besloten, wordt daarmee bevestigd dat een Europese macht in het leven zal worden geroepen die haar belangen overal in de wereld zal verdedigen. Dat bewijst het imperialistische karakter van die macht. Het gaat immers om de bescherming van investeringen in het buitenland, de verovering van markten, de toegang tot grondstoffen en de exploitatie van goedkope arbeid. In het kader van de NAVO zal die strijdmacht samen met de Verenigde Staten in actie komen. In de eerste plaats zal het Europese leger worden gebruikt om de onmiddellijke omgeving van de Europese Unie te stabiliseren. De inlijving van Oost-Europa en Noord-Afrika op het gebied van de handel kan de sociale ongelijkheid alleen maar verscherpen en zal tot sociale onlusten, lokale militaire conflicten en massale volksverhuizingen leiden. In de toekomst zal de Europese Unie, door haar diplomatieke en militaire krachten te coördineren, met meer succes proberen te doen wat de lidstaten gedurende de gehele voorbije eeuw hebben gedaan, en dat allemaal onder het voorwendsel van het behoud van de vrede en van humanitaire operaties. Wij hebben geen behoefte aan een euromilitarisme. Net als tegen de NAVO en ons eigen nationale leger zijn wij tegen het Europese leger gekant. Als wij, om de Verenigde Staten de loef af te steken, onze Europese militaire industrie (EADS, Dassault, BAE) willen ontwikkelen, zal het eerste gevolg daarvan een drastische verhoging van de militaire begroting en de overheveling van het wetenschappelijke en technologische onderzoek naar de militaire sector zijn. Bij dit nieuwe imperialistische plan van de Europese Unie hebben de werknemers niets te winnen maar alles te verliezen."@nl2
"Ao decidir criar o núcleo de um exército europeu, a Cimeira de Nice está a apoiar a criação de uma Europa-potência que “defenderá os seus interesses no mundo”. Essa Europa que afirma, assim, o seu carácter imperialista, isto é, a protecção dos seus investimentos no estrangeiro, a penetração das suas mercadorias, o acesso às matérias-primas e a exploração de uma mão-de-obra barata, actuará a par dos Estados-Unidos, no âmbito da OTAN. Mas esse exército europeu servirá, sobretudo, para estabilizar a periferia imediata da União Europeia. Com efeito, a anexação comercial do Leste e da África do Norte só pode agravar as desigualdades sociais existentes, desencadeando situações de crise social, conflitos militares locais e deslocação em massa de populações. Futuramente, através da coordenação das suas forças diplomáticas e militares, a União Europeia tentará optimizar o que os Estados-Membros fizeram individualmente durante o século passado, tudo em prol da “manutenção da paz” e de “operações humanitárias”. Nós não precisamos de um euromilitarismo. Opomo-nos terminantemente a esse exército europeu, bem como à OTAN e ao nosso exército nacional. A criação de uma indústria europeia (EADS, Dassault, BAE) capaz de suplantar os Estados Unidos teria como primeira consequência um aumento drástico do orçamento e a transferência da investigação científica e tecnológica para o sector militar. Os trabalhadores têm tudo a perder e nada a ganhar com essa “nova” visão imperial da União Europeia."@pt11
"Genom att besluta att man skall skapa kärnan till en europeisk armé, kommer toppmötet i Nice att bekräfta upprättandet av en europeisk stormakt som ”försvarar sina intressen överallt i världen”. På detta sätt visar Europa sin imperialistiska karaktär, vilket innebär att skydda gemenskapens investeringar utomlands, gemenskapsvarornas närvaro på marknaden, råvarutillgång och exploatering av billig arbetskraft. Unionen kommer att agera i samråd med Förenta staterna inom ramen för Nato. Men denna europeiska armé skall i första hand användas för att stabilisera EU:s omedelbara omgivning. Handelns annektering av Östeuropa och Nordafrika kan endast fördjupa de sociala orättvisor som genererar sociala explosioner, lokala militära konflikter och massiv befolkningsflykt. I framtiden kommer EU att samordna sina diplomatiska instrument och militära styrkor för att därigenom försöka optimera vad medlemsstaterna har gjort på egen hand under hela det gångna århundradet, allt detta i ”fredsupprätthållandets” och de ”humanitära insatsernas” namn. Vi behöver ingen euromilitarism. Vi motsätter oss bestämt denna europeiska armé, precis som vi motsätter oss Nato och vår egen nationella armé. Den första konsekvensen av upprättandet av en europeisk försvarsindustri (EADS, Dassault, BAE) som skall kunna övertrumfa Förenta staterna skulle bli en drastisk ökning av försvarsbudgeten och en överföring av den vetenskapliga och tekniska forskningen till det militära området. Arbetstagarna har ingenting att vinna och allt att förlora på denna ”nya” imperialistiska målsättning hos EU."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"FR)"10,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph