Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-15-Speech-3-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001115.6.3-155"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, ce rapport et les explications qui l'accompagnent partent d'un constat accablant. Depuis vingt ans, la couverture maladie légale des habitants de l'Europe ne cesse de se réduire, et la part des dépenses de santé restant à leur charge ne cesse de s'accroître. Une part croissante de la population voit amputer son niveau de vie par des emplois mal payés, le chômage, la précarité et l'exclusion, et n'a plus les moyens de se soigner convenablement, voire d'accéder aux soins les plus élémentaires. Face à cette situation intolérable, le rapport n'envisage que de généraliser le recours à des assurances complémentaires privées ou mutualistes, dont il prétend qu'elles seraient la solution au problème. Mais pour qui ? Sûrement pas pour ceux qui devraient payer encore plus pour se soigner, alors que cette société leur en refuse les moyens, mais d'abord pour les assureurs privés auxquels les États ont offert le marché de la santé. Ce rapport et des amendements voudraient imposer des règles de non-sélection, sur critères de santé ou de handicap, aux requins, tel l'assureur Axa qui avait multiplié par dix les cotisations de parents d'enfants handicapés mentaux. Imposer cela serait la moindre des choses et nous voterons pour, mais nous n'avons pas l'intention d'approuver le fait que cette proposition décharge les États d'une mission littéralement vitale de service public de la santé. Alors que la médecine a accompli des progrès considérables, les petites phrases, sur un accès de tous à des soins de qualité, ne sont que propos vides, car le désengagement des États et la privatisation croissante de la santé ne peuvent qu'aboutir à une sélection par l'argent, à une inégalité croissante avec des conséquences…"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, denne betænkning og de forklaringer, den er blevet ledsaget af, tager udgangspunkt i en rystende kendsgerning. I de sidste 20 år er den lovbefalede sygdomsdækning for Europas indbyggere bestandig blevet mindre, og den del af sundhedsudgifterne, som påhviler indbyggerne selv, er bestandig blevet større. En voksende del af befolkningen må se sin levefod amputeret af dårligt betalte job, arbejdsløshed, utrygge ansættelser og udstødelse, og har ikke længere råd til at lade sig tilse ordentligt eller få del i den mest elementære behandling. Stillet over for denne utålelige situation kan betænkningen ikke komme op med andet end at almengøre anvendelsen af private eller gensidige supplerende forsikringer, som den hævder er løsningen på problemet. Men for hvem? Da med sikkerhed ikke dem, som ville skulle betale endnu mere for at få behandling, mens dette samfund nægter dem midlerne hertil, men først og fremmest for de private forsikringsselskaber, som staterne har overladt sundhedsmarkedet til. Denne betænkning og visse ændringsforslag vil gerne gennemtvinge bestemmelser om ikke-selektiv udvælgelse på grundlag af sundhed eller handicap over for hajerne, f.eks. forsikringsselskabet Axa, som har tidoblet præmierne for forældre til mentalt handicappede børn. At gennemtvinge sådanne bestemmelser ville være den letteste sag i verden, og vi vil stemme for, men vi har ikke i sinde at godkende den kendsgerning, at dette forslag fritager staterne for den i ordets egentligste forstand vitale opgave, der hedder offentlige sundhedsydelser. I en situation, hvor lægevidenskaben har oplevet betydelige fremskridt, er de små sætninger om alles adgang til kvalitetsbehandling kun tomme ord, for staternes bakken ud af og den tiltagende privatisering af sundhedsområdet kan ikke undgå at ende med, at det er pengene, der foretager udvælgelsen, og at vi vil se en voksende ulighed med konsekvenser ..."@da1
"Herr Präsident, dieser Bericht und die dazugehörigen Erläuterungen gehen von einer niederschmetternden Feststellung aus. Seit 20 Jahren werden die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung der europäischen Bürger immer mehr eingeschränkt, und der Anteil der von den Versicherten zu tragenden Gesundheitsausgaben nimmt immer mehr zu. Mehr und mehr Bürger müssen zusehen, wie ihr Lebensstandard unter schlecht bezahlten Arbeitsplätzen, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit und Ausgrenzung leidet, und verfügen nicht mehr über die Mittel für eine angemessene Versorgung oder nicht einmal für den Zugang zur Grundversorgung. Angesichts dieser unannehmbaren Situation befürwortet der Bericht lediglich den allgemeinen Rückgriff auf private oder auf Gegenseitigkeit beruhende Zusatzversicherungen, die angeblich die Lösung dieses Problems darstellen. Aber für wen? Mit Sicherheit nicht für diejenigen, die für ihre Versorgungsleistungen noch mehr bezahlen müssen, während diese Gesellschaft ihnen die dafür erforderlichen Mittel verweigert, sondern in erster Linie für die privaten Versicherer, denen die Staaten den Gesundheitsmarkt angeboten haben. Dieser Bericht und die dazugehörigen Änderungsanträge möchten Regeln zum Verbot der Vorauswahl im Hinblick auf Gesundheits- oder Behinderungskriterien vorschreiben, die für Halsabschneider, wie etwa das Versicherungsunternehmen AXA, gelten sollen, das die Beitragssätze für Eltern von geistig behinderten Kindern um das Zehnfache erhöht hat. Der Erlass derartiger Vorschriften wäre das Geringste, was man erwarten könnte, und wir werden auch dafür stimmen, aber wir wollen damit keineswegs die Tatsache billigen, dass dieser Vorschlag die Staaten von einer im wörtlichen Sinne lebenswichtigen Aufgabe der öffentlichen Gesundheitsvorsorge entbindet. Während die Medizin erhebliche Fortschritte erzielt hat, sind wohlklingende Sätze über den Zugang aller zu qualitativ hochwertigen Versorgungsleistungen lediglich leere Worte, denn der Rückzug des Staates und die zunehmende Privatisierung der Gesundheitsvorsorge können nur zu einer Auswahl nach finanziellen Gesichtspunkten führen, zu einer wachsenden Ungleichbehandlung mit Konsequenzen…"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση και οι επεξηγήσεις που την συνοδεύουν ξεκινούν από μια τρομερή διαπίστωση. Εδώ και είκοσι χρόνια, η νόμιμη κάλυψη ασθενείας των κατοίκων της Ευρώπης συνεχώς μειώνεται, ενώ το μερίδιο των ιατρικών δαπανών, που πρέπει να καταβάλλουν, συνεχώς αυξάνεται. Ένα αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού βλέπει το βιοτικό του επίπεδο να ακρωτηριάζεται εξαιτίας κακοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης, εξαιτίας της ανεργίας, της αβεβαιότητας και του αποκλεισμού, και δεν έχει πλέον τα μέσα για μια αξιοπρεπή περίθαλψη, δηλαδή για πρόσβαση στην πλέον στοιχειώδη περίθαλψη. Ενώπιον αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, το μόνο που εξετάζει η έκθεση είναι η γενίκευση της σύναψης ιδιωτικών ή αλληλασφαλιστικών συμπληρωματικών ασφαλίσεων, για τις οποίες ισχυρίζεται ότι αποτελούν τη λύση στο πρόβλημα. Για ποιον όμως; Σίγουρα όχι γι' αυτούς που θα πρέπει να πληρώνουν ακόμα περισσότερα για την περίθαλψή τους, ενώ αυτή η κοινωνία τους αρνείται τα απαραίτητα μέσα, αλλά πρώτα για τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους τα κράτη έχουν προσφέρει την αγορά της υγείας. Η έκθεση αυτή και οι τροπολογίες θα ήθελαν να επιβάλουν κανόνες μη επιλογής, βάσει κριτηρίων υγείας ή αναπηρίας, στους καρχαρίες, όπως είναι η ασφαλιστική εταιρεία Axa που δεκαπλασίασε τις εισφορές των γονέων παιδιών με διανοητική καθυστέρηση. Η επιβολή αυτή θα ήταν το λιγότερο και θα ψηφίζαμε υπέρ, αλλά δεν έχουμε την πρόθεση να εγκρίνουμε το γεγονός ότι αυτή η πρόταση θα απαλλάξει τα κράτη από μια κυριολεκτικά ζωτική αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας υγείας. Ενώ η ιατρική έχει σημειώσει αξιοσημείωτες προόδους, οι μικρές φράσεις, σχετικά με την πρόσβαση όλων σε ποιοτική περίθαλψη, δεν είναι παρά κενά λόγια, διότι η αδιαφορία των κρατών και η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση της υγείας δεν μπορούν παρά να καταλήξουν σε μια επιλογή βάσει του χρήματος, σε μια αύξηση της ανισότητας με συνέπειες·"@el8
"Mr President, the report and the accompanying explanations are based on a damning conclusion. For twenty years, statutory health cover for the people of Europe has been in constant decline while the share of health costs they have had to pay has continually increased. Increasing numbers of people are witnessing a drastic reduction in their standard of living through badly paid jobs, unemployment, job insecurity and exclusion. They no longer have the means to take care of themselves properly, or indeed to gain access to the most basic forms of healthcare. Faced with this intolerable situation, the report envisages nothing but recourse to private or mutualist supplementary health insurance schemes, which it claims to be the solution to the problem. But exactly whom does this solution benefit? Certainly not those who will have to pay even more for their care, even though society denies them the means to pay. This is, first and foremost, a solution that benefits the private insurers to whom the Member States have handed the healthcare market on a plate. This report and its accompanying amendments would like to impose rules to prevent forms of selection, based on criteria of health or handicap, on sharks such as the insurance company, Axa, which has multiplied the contributions paid by parents of mentally handicapped children by a factor of ten. Imposing such rules is the very minimum necessary and we will vote in favour, but we have no intention of accepting the fact that this proposal releases Member States from their duty to carry out a literally crucial task in terms of a public health service. Whilst medicine has made tremendous progress, empty phrases about providing access to quality health care for all are nothing but hot air. Lack of investment by Member States and growing health privatisation can only result in selection by money, growing inequality with implications …"@en3
"(FR) Señor Presidente, el presente informe, así como las explicaciones que lo acompañan se basan en un balance abrumador. Desde hace veinte años, la cobertura médica legal de los habitantes de Europa no deja de reducirse, y una parte de los gastos en el ámbito de la salud que quedan a su cargo aumenta constantemente. A un número creciente de la población se le reduce su nivel de vida a causa de empleos mal pagados, del paro, de la precariedad y de la exclusión, y ya no cuenta con los medios para ocuparse debidamente de su salud, incluso para acceder a la asistencia médica más elemental. Frente a esta situación intolerable, el informe sólo pretende generalizar el recurso a seguros complementarios privados o mutualistas, y afirma que éstos serían la solución al problema. ¿Pero para quién? No, por cierto, para aquellos que deberían pagar más para curarse, cuando esta sociedad les niega los medios, sino ante todo para los aseguradores privados a los que los Estados han regalado el mercado de la salud. Mediante este informe y algunas enmiendas se desearía imponer normas de no selección, sobre criterios de salud o de discapacitación, a los tiburones, como el asegurador Axa, que había multiplicado por diez las cotizaciones de padres con hijos discapacitados mentales. Como menos, votaremos a favor de la imposición de estas normas, pero no tenemos la intención de aceptar que dicha propuesta libere a los Estados de una misión literalmente vital de servicio público sanitario. En el momento en que la medicina ha realizado progresos considerables, el hecho de reafirmar el acceso de todos a una asistencia sanitaria de calidad no es sino papel mojado, ya que la liberación de los Estados y la privatización creciente del ámbito de la salud no harán más que desembocar en una selección económica, en una desigualdad creciente con consecuencias..."@es12
"Arvoisa puhemies, tällä mietinnöllä ja sitä seuranneilla selityksillä on masentava lähtökohta. Jo 20 vuoden ajan Euroopan asukkaiden lakisääteinen sairausvakuutusturva on supistunut jatkuvasti ja heidän maksettavakseen lankeavien terveydenhoitokulujen osuus on kasvanut kasvamistaan. Yhä suurempi osa väestöstä on saanut huomata, että heidän elintasonsa on alentunut huonosti palkattujen töiden, työttömyyden, epävarmuuden ja syrjäytymisen vuoksi, eikä heillä ole enää mahdollisuuksia hankkia itselleen asiaankuuluvia hoitoja puhumattakaan oikeudesta kaikkein perusluonteisimpiin hoitoihin. Näinkin sietämättömässä tilanteessa mietinnössä ehdotetaan ainoastaan yksityisten tai keskinäisten yhtiöiden tarjoamien täydentävien vakuutusten ottamista yleiseksi käytännöksi, minkä väitetään olevan ratkaisu ongelmaan. Mutta kenen kannalta? Ei varmastikaan niiden kannalta, joiden olisi maksettava hoidoistaan vielä enemmän samalla, kun nyky-yhteiskunta kieltäytyy tarjoamasta siihen keinoja, vaan pikemminkin vakuutuksenantajien kannalta, joiden käsiin valtio on antanut terveydenhoitomarkkinat. Tässä mietinnössä ja tarkistuksissa pyritään siihen, että sääntönä olisi, että valikointia ei sallittaisi terveyssyistä eikä vamman vuoksi voitontavoittelijoille, joista mainitsen esimerkkinä Axan, joka nosti henkisesti vammaisten lasten vanhempien maksut kymmenkertaisiksi. Tällaisesta huolehtiminen olisi vähintä, mitä voisimme tehdä, ja äänestämme sen puolesta, mutta emme aio hyväksyä sitä, että tällä ehdotuksella jäsenvaltiot vapautetaan kirjaimellisesti elintärkeästä velvollisuudestaan huolehtia julkisista terveydenhuoltopalveluista. Samalla kun lääketiede on kehittynyt merkittävästi, pienet lauseet, kuten kaikkien oikeus korkeatasoiseen hoitoon, jäävät vain tyhjiksi aikeiksi, sillä valtioiden välinpitämättömyyden ja terveydenhuollon lisääntyvän yksityistämisen vuoksi tuloksena on väistämättä varallisuuteen perustuva valikoituminen ja lisääntyvä eriarvoisuus, jonka seurauksena..."@fi5
"Signor Presidente, la relazione e le dichiarazioni che l’accompagnano partono da una constatazione spaventosa. Da vent’anni la legittima copertura assicurativa legale per i casi di malattia degli abitanti dell’Europa si assottiglia sempre più, mentre la quota delle spese sanitarie che resta a loro carico continua ad aumentare. Una parte crescente della popolazione vede diminuire il proprio tenore di vita in seguito a lavori mal pagati, disoccupazione, precarietà ed esclusione e non ha più i mezzi necessari per farsi curare in maniera adeguata, se non addirittura per accedere alle cure mediche più elementari. Di fronte a questa situazione intollerabile, la relazione si limita a proporre di generalizzare il ricorso ad assicurazioni integrative private o mutualistiche, che ritiene costituirebbero la soluzione al problema. Ma per chi? Di sicuro non per coloro che dovranno pagare ancor più per curarsi, mentre la società rifiuta loro i mezzi necessari, ma innanzitutto per gli assicuratori privati ai quali gli Stati hanno offerto il mercato sanitario. La relazione ed alcuni emendamenti vorrebbero imporre norme che impediscano una selezione in base a criteri quali condizioni di salute o presenza di minorazioni a quelli che definirei veri e propri squali, quali ad esempio la società di assicurazioni che aveva moltiplicato per dieci i contributi ai genitori di bambini portatori di mentali. Quest’imposizione sarebbe il minore dei mali ed esprimeremo un voto favorevole, ma non abbiamo intenzione di approvare il fatto che questa proposta privi gli Stati della funzione vitale del servizio sanitario pubblico. Mentre la medicina ha compiuto notevoli progressi, gli accenni ad un accesso generalizzato a cure mediche di qualità sono solo proposte vuote, perché il disimpegno degli Stati e la crescente privatizzazione del servizio sanitario non possono che sfociare in una selezione basata sul denaro, in una crescente disparità con conseguenze…"@it9
"Mr President, the report and the accompanying explanations are based on a damning conclusion. For twenty years, statutory health cover for the people of Europe has been in constant decline while the share of health costs they have had to pay has continually increased. Increasing numbers of people are witnessing a drastic reduction in their standard of living through badly paid jobs, unemployment, job insecurity and exclusion. They no longer have the means to take care of themselves properly, or indeed to gain access to the most basic forms of healthcare. Faced with this intolerable situation, the report envisages nothing but recourse to private or mutualist supplementary health insurance schemes, which it claims to be the solution to the problem. But exactly whom does this solution benefit? Certainly not those who will have to pay even more for their care, even though society denies them the means to pay. This is, first and foremost, a solution that benefits the private insurers to whom the Member States have handed the healthcare market on a plate. This report and its accompanying amendments would like to impose rules to prevent forms of selection, based on criteria of health or handicap, on sharks such as the insurance company, Axa, which has multiplied the contributions paid by parents of mentally handicapped children by a factor of ten. Imposing such rules is the very minimum necessary and we will vote in favour, but we have no intention of accepting the fact that this proposal releases Member States from their duty to carry out a literally crucial task in terms of a public health service. Whilst medicine has made tremendous progress, empty phrases about providing access to quality health care for all are nothing but hot air. Lack of investment by Member States and growing health privatisation can only result in selection by money, growing inequality with implications …"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, dit verslag en de daaraan gehechte motivering vertrekken van een schokkende constatering. Sinds twintig jaar is de wettelijke ziekteverzekering van de inwoners van Europa voortdurend achteruitgegaan en blijft het aandeel van de gezondheidskosten die ze voor hun eigen rekening moeten nemen alleen maar groeien. Een groeiend deel van de bevolking ziet zijn levensstandaard afbrokkelen door slecht betaalde banen, werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting en beschikt niet meer over de middelen om zich behoorlijk te verzorgen, of zelfs toegang te hebben tot de meest elementaire verzorging. Deze onaanvaardbare situatie wil het verslag verhelpen door simpelweg het gebruik van aanvullende verzekeringen - van ziekenfondsen of privé-verzekeraars - uit te breiden. Volgens het verslag zijn aanvullende verzekeringen de oplossing voor het probleem. Maar voor wie? Zeker niet voor degenen die nog meer zullen moeten betalen voor hun verzorging, terwijl de samenleving hun de middelen daartoe ontzegt. Wel voor de privé-verzekeraars die van de lidstaten de markt van de gezondheidszorg krijgen aangereikt. Dit verslag en sommige amendementen willen regels tegen risicoselectie op grond van gezondheidscriteria of handicaps opleggen aan haaien als de verzekeringsmaatschappij Axa, die de premies heeft vertienvoudigd van ouders van mentaal gehandicapten. Het opleggen van dergelijke regels lijkt ons wel het minste wat men kan doen, en we zullen ook voor deze regels stemmen, maar we zijn niet van plan om onze goedkeuring te hechten aan het voornemen van dit voorstel om de lidstaten te ontheffen van een taak die letterlijk van levensbelang is: de openbare gezondheidszorg. Terwijl de geneeskunde aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, blijven mooie uitspraken over de toegang van iedereen tot kwaliteitszorg slechts holle frasen, want de terugtrekking van de staten uit de gezondheidszorg en de toenemende privatisering daarvan kunnen slechts uitmonden in een selectie op basis van geld, een groeiende ongelijkheid met gevolgen …"@nl2
"Senhor Presidente, este relatório e as explicações que o acompanham partem de uma constatação deprimente. Desde há vinte anos a esta parte, a cobertura legal contra o risco de doença dos habitantes da Europa não pára de diminuir e a parte das despesas de saúde que ficam a seu cargo não pára de aumentar. Uma parte crescente da população vê amputar o seu nível de vida por empregos mal pagos, pelo desemprego, pela precariedade e pela exclusão e já não dispõe de meios para se tratar convenientemente, ou mesmo aceder aos cuidados mais elementares. Face a esta situação intolerável, o relatório limita-se a defender a generalização do recurso a seguros complementares privados ou mutualistas, os quais pretende que constituiriam a solução para o problema. Mas para quem? Com certeza que não para aqueles que teriam de pagar ainda mais para se tratarem, quando esta sociedade lhes recusa os meios, mas sim e antes de mais para as seguradoras privadas a que os Estados ofereceram o mercado da saúde. Este relatório e algumas das suas alterações pretenderiam impor regras de não eleição, com base em critérios de saúde ou de deficiência, aos tubarões, como a seguradora Axa, que tinha multiplicado por dez as cotizações dos pais de crianças deficientes mentais. Impô-lo seria o mínimo, pelo que votaremos a favor, mas não temos a intenção de aprovar o facto de esta proposta desobrigar os Estados de uma missão literalmente vital de serviço público da saúde. Neste momento em que a medicina alcançou progressos consideráveis, as frases menores sobre um acesso de todos a cuidados de qualidade não passam de frases vazias, pois o descomprometimento dos Estados e a privatização crescente da saúde só podem levar a uma selecção pelo dinheiro, a uma desigualdade crescente com consequências…"@pt11,11
"Herr talman! Betänkandet och dess åtföljande förklaringar utgår från ett graverande konstaterande. I 20 år har den obligatoriska sjukförsäkringen för Europas invånare ständigt krympt, och andelen hälsovårdsutgifter som patienterna får stå för blir ständigt större. En allt större del av befolkningen har fått en sänkt levnadsstandard på grund av underbetalda arbeten, arbetslöshet, otrygghet och utslagning, och denna andel har inte längre resurser för att få lämplig vård, ja inte ens för att betala för den mest grundläggande vården. Inför denna oacceptabla situation är en generalisering av privata och ömsesidiga tilläggsförsäkringar det enda som framkastas i betänkandet, eftersom de anses vara lösningen på problemet. Men för vem? Säkerligen inte för dem som kommer att behöva betala ännu mer för vård – eftersom samhället vägrar att ge dem medel för detta – utan framför allt för de privata försäkringsbolagen, åt vilka staterna har erbjudit hälsovårdsmarknaden. Med detta betänkande och dessa ändringsförslag vill man införa bestämmelser som förbjuder försäkringshajarna att göra urval efter kriterier som hälsa och handikapp, vilket t.ex. försäkringsbolaget Axa har gjort genom att tiofaldiga premierna för föräldrar till mentalt handikappade barn. Att införa ett sådant förbud är det minsta vi kan göra, och vi kommer att rösta för, men vi har inte för avsikt att godta det faktum att detta förslag gör att staterna kan frånsäga sig det bokstavligen livsviktiga uppdraget att tillhandahålla offentlig hälso- och sjukvård. Samtidigt som det har gjorts stora framsteg på det medicinska området, är de små fraserna om allas tillgång till vård av god kvalitet bara tomma ord, eftersom staternas minskade åtaganden och den ökande privatiseringen inte kan leda till något annat än ett urval grundat på pengar och en växande ojämlikhet med konsekvenser..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Axa"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph