Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.8.2-243"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Ma réponse sur les origines nordiques ou méditerranéennes était une réponse à une boutade du président, c'était une boutade elle-même. Le commissaire est en charge de l'agriculture et de la pêche, au nom de toute l'Union européenne, peu importe qu'elle vienne du sud, du nord, du centre ou de l'est. Je peux simplement vous rappeler ce qu'a été le développement des négociations en matière de pêche. Le commissaire Fischler s'est entretenu avec les plus hautes autorités marocaines à différentes occasions. Deux réunions techniques se sont tenues à Rabat le 25 juillet 2000 et à Bruxelles les 27 et 28 septembre 1999. Lors de ces réunions techniques, la délégation communautaire, conduite par le directeur général Smith, a présenté les actions qu'elle pouvait envisager dans le cadre d'un nouveau partenariat de pêche avec le Maroc, afin de favoriser le développement du secteur de pêche marocain. Elle a aussi essayé de préciser un calendrier des négociations. À cette occasion, force est de reconnaître que la partie marocaine n'a pas répondu à l'offre communautaire. L'impression, ressentie par nous, d'enlisement des négociations a amené le commissaire Fischler à demander une nouvelle réunion avec le Premier ministre Youssoufi, le 16 octobre 2000. Il a rencontré le roi Mohammed VI, le Premier ministre Youssoufi et le nouveau ministre des pêches maritimes, M. Chbaatores. Ces rencontres semblent avoir enfin lancé les négociations et une nouvelle réunion avec une délégation marocaine a eu lieu le 30 octobre 2000. C'est donc tout récent. C'est pour cela que je crois qu'il faut fixer un cap, ne pas faire preuve d'un optimisme excessif, mais ne pas non plus faire preuve d'un pessimisme déraisonnable."@fr6
lpv:translated text
". Min bemærkning om nord- eller sydeuropæiske rødder var et svar på en kvik bemærkning fra formanden - og desuden også ment som en spøg. Kommissæren er ansvarlig for landbruget og fiskeriet i hele EU, uanset om der er tale om nord, syd, øst eller vest. Jeg skal kort opridse udviklingen i fiskeriforhandlingerne. Kommissær Fischler mødtes med de ansvarlige marokkanske myndigheder ved flere lejligheder. Der blev afholdt to tekniske møder i Rabat den 25. juli 2000 og i Bruxelles den 27. og 28. september 1999. Under disse tekniske møder fremlagde Fællesskabets delegation, der blev ledet af generaldirektør Smith, de aktioner, som Fællesskabet overvejede inden for rammerne af et nyt fiskeripartnerskab med Marokko for at fremme udviklingen af den marokkanske fiskerisektor. Fællesskabet prøvede også at fastsætte en tidsplan for forhandlingerne. Men vi må i denne forbindelse erkende, at den marokkanske del ikke levede op til Fællesskabets tilbud. Vi fik indtryk af, at forhandlingerne ikke blev taget alvorlig, og det fik kommissær Fischler til at bede om et nyt møde med premierminister Youssoufi den 16. oktober 2000. Han mødtes med Kong Mohammed VI, premierminister Youssoufi og den nye minister for havfiskeri, hr. Chbaatores. Disse møder satte tilsyneladende endelig gang i forhandlingerne, og et nyt møde med den marokkanske delegation fandt sted den 30. oktober 2000. Det var altså lige for nylig. Det er derfor, at jeg ikke mener, at man skal sætte en fast kurs eller udvise en overdreven optimisme, men vi skal på den anden side heller ikke udvise en urimelig pessimisme."@da1
"Meine Antwort über die nordische oder mediterrane Herkunft war eine Replik auf einen Scherz des Präsidenten und ebenfalls scherzhaft gemeint. Der Kommissar ist für Landwirtschaft und Fischerei im Namen der gesamten Europäischen Union verantwortlich, unabhängig davon, ob sie im Süden, im Norden, in der Mitte oder im Osten angesiedelt ist. Lassen Sie mich noch einmal kurz den bisherigen Verlauf der Fischereiverhandlungen rekapitulieren. Kommissar Fischler führte bei verschiedenen Gelegenheiten Gespräche mit den höchsten marokkanischen Behörden. Zwei technische Zusammenkünfte fanden am 25. Juli 2000 in Rabat und am 27. und 28. September 1999 in Brüssel statt. Bei diesen technischen Zusammenkünften stellte die Gemeinschaftsdelegation unter Leitung von Generaldirektor Smith die Maßnahmen vor, die sie im Rahmen einer neuen Fischereipartnerschaft mit Marokko für denkbar hält, um die Entwicklung des Fischereisektors in Marokko zu fördern. Ferner versuchte sie, eine Verhandlungsagenda zu präzisieren. Dazu muss angemerkt werden, dass die marokkanische Seite nicht auf das Gemeinschaftsangebot geantwortet hat. Nachdem wir den Eindruck hatten, dass die Verhandlungen ins Stocken geraten sind, hat Kommissar Fischler um ein weiteres Treffen mit Premierminister Youssoufi ersucht, das am 16. Oktober 2000 stattfand. Bei dieser Gelegenheit traf er mit König Mohammed VI., Premierminister Youssoufi und dem neuen Fischereiminister Chbaatores zusammen Diese Begegnungen scheinen die Verhandlungen endlich in Gang gebracht zu haben, und am 30. Oktober 2000 fand eine weitere Zusammenkunft mit einer marokkanischen Delegation statt. Das liegt also noch nicht lange zurück. Deshalb glaube ich, man muss jetzt den Kurs bestimmen, wobei übertriebener Optimismus ebenso wenig angebracht ist wie ein unvernünftiger Pessimismus."@de7
"Η απάντησή μου σχετικά με τη βόρεια ή μεσογειακή καταγωγή ήταν απάντηση σε ένα αστείο του προέδρου, αποτελούσε και η ίδια αστείο. Ο Επίτροπος είναι αρμόδιος για τη γεωργία και την αλιεία, εξ ονόματος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελάχιστη σημασία έχει η καταγωγή του, είτε κατάγεται από το νότο, το βορρά, το κέντρο ή την ανατολή. Μπορώ απλώς να σας υπενθυμίσω την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την αλιεία. Ο Επίτροπος Fischler συναντήθηκε με τις ανώτατες μαροκινές αρχές σε διάφορες ευκαιρίες. Δύο τεχνικές συναντήσεις έλαβαν χώρα στη Ραμπάτ, στις 25 Ιουλίου 2000, και στις Βρυξέλλες, στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 1999. Κατά τη διάρκεια των τεχνικών αυτών συναντήσεων, η κοινοτική αντιπροσωπεία με επικεφαλής το γενικό διευθυντή κ. Smith, παρουσίασε τις δράσεις που θα επιδίωκε ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας νέας εταιρικής σχέσης αλιείας με το Μαρόκο, προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη του μαροκινού τομέα αλιείας. Η κοινοτική αντιπροσωπεία προσπάθησε επίσης να οριστικοποιήσει το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων. Επ’ ευκαιρία, θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η μαροκινή πλευρά δεν ανταποκρίθηκε στην κοινοτική προσφορά. Η εντύπωση της εμπλοκής των διαπραγματεύσεων, που όλοι αποκομίσαμε, οδήγησε τον Επίτροπο Fischler στο να ζητήσει νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Youssoufi, στις 16 Οκτωβρίου 2000. Συνάντησε τον βασιλιά Mohammed VI, τον πρωθυπουργό Youssoufi και το νέο υπουργό θαλάσσιας αλιείας, κ. Chbaatores. Οι συναντήσεις αυτές φαίνεται ότι επιτέλους έδωσαν ώθηση στις διαπραγματεύσεις, και στις 30 Οκτωβρίου 2000 έλαβε χώρα νέα συνάντηση με τη μαροκινή αντιπροσωπεία. Επομένως είναι πολύ πρόσφατη. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να καθορίσουμε μια πορεία, να μην επιδεικνύουμε υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά από την άλλη πλευρά, να μην επιδεικνύουμε παράλογη απαισιοδοξία."@el8
". My comments as to this person’s Nordic or Mediterranean origins were made in response to a quip made by the President – it was a quip in itself. The Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries acts on behalf of all of the European Union, irrespective of whether he comes from the north, south, east or west. I can simply remind you how negotiations developed on the subject of fisheries. Commissioner Fischler held several meetings with the highest authorities in Morocco. Two technical meetings took place in Rabat on 25 July 2000 and in Brussels on 27 and 28 September 1999. During these technical meetings, the Community delegation, headed by Director General Smith, put forward several initiatives that it envisaged as part of a new Fisheries Agreement with Morocco to aid the development of the Moroccan fisheries sector. It also tried to set out a calendar for negotiations. On this occasion, it must be said that Morocco did not respond to the offer made by the Community. The impression that the negotiations had collapsed, which affected all of us, led Commissioner Fischler to call for another meeting with Prime Minister Youssoufi, to take place on 16 October 2000, where he met King Mohammed VI, Prime Minister Youssoufi and the new Minister for Fisheries, Mr Chbaatores. These meetings seem to have revived the negotiation process and led to another meeting with a Moroccan delegation on 30 October 2000, therefore very recently. This is why I think we must set a limit and not be overly optimistic, but neither do we have any reason to be unreasonably pessimistic."@en3
"(FR) Mi respuesta sobre los orígenes nórdicos o mediterráneos era una salida para responder a la ocurrencia del presidente, era a su vez una ocurrencia. El Comisario se encarga de la agricultura y de la pesca, en nombre de toda la Unión Europea, poco importa que venga del sur, como del norte, el centro o el este. Simplemente quiero recordarles cuál ha sido el desarrollo de las negociaciones en materia de pesca. El Comisario Fischler se entrevistó con las más altas autoridades marroquíes en diferentes ocasiones. Se celebraron dos reuniones técnicas en Rabat, el 25 de julio de 2000, y en Bruselas, los días 27 y 28 de septiembre de 1999. Durante esas reuniones técnicas, la delegación comunitaria, encabezada por el Director General Smith, presentó las acciones que le era posible avizorar en el marco de una nueva asociación con Marruecos, con el fin de favorecer el desarrollo del sector pesquero marroquí. Asimismo, trató de precisar un calendario de negociaciones. Con este motivo, es preciso reconocer que la parte marroquí no ha respondido a la oferta comunitaria. La impresión, que tenemos nosotros, de estancamiento de las negociaciones llevó al Comisario Fischler a pedir una nueva reunión con el Primer Ministro Youssoufi, el 16 de octubre de 2000. Se entrevistó con el Rey Mohammed VI, el Primer Ministro Youssoufi y el nuevo ministro de pesca marítima, Sr. Chbaatores. Estas entrevistas parecen haber impulsado por fin las negociaciones y se celebró una nueva reunión con una delegación marroquí el 30 de octubre de 2000. Es, pues, muy reciente. Por ello, pienso que es necesario fijar una meta, no mostrar un optimismo excesivo, pero tampoco un pesimismo poco razonable."@es12
"Vastaukseni pohjoismaisesta tai eteläeurooppalaisesta syntyperästä oli kevyt sutkaus kysyjän omaan sutkaukseen. Komission jäsen vastaa maataloudesta ja kalastuksesta koko Euroopan unionin nimissä, olipa kyse sitten Etelä-, Pohjois-, Keski- tai Itä-Euroopasta. Voin vain muistuttaa teille, miten kalastusta koskevat neuvottelut ovat edenneet. Komission jäsen Fischler on tavannut Marokon korkeimmat viranomaiset useaan otteeseen. Teknisiä kokouksia on ollut kaksi, toinen Rabatissa 25. heinäkuuta 2000 ja toinen Brysselissä 27. ja 28. syyskuuta 1999. Näissä teknisissä kokouksissa yhteisön valtuuskunta, jota johti pääjohtaja Smidt, esitti toimet, jotka se voisi toteuttaa Marokon kanssa tehtävän uuden kalastussopimuksen puitteissa tukeakseen Marokon kalastusalan kehitystä. Valtuuskunta pyrki myös vahvistamaan neuvotteluille aikataulun. Tässä on pakko todeta, että marokkolainen osapuoli ei vastannut yhteisön tarjoukseen. Meille jäi vaikutelma neuvottelujen jumiutumisesta, ja siksi komission jäsen Fischler halusi tavata pääministeri Youssoufin uudelleen 16. lokakuuta 2000. Hän tapasi kuningas Muhammed VI:nnen, pääministeri Youssoufin, ja uuden merikalastusministeri Chbaatoresin. Nämä tapaamiset tuntuvat viimeinkin avanneen tien neuvotteluille, ja uusi kokous marokkolaisen valtuuskunnan kanssa pidettiin 30. lokakuuta 2000. Tämä tapahtui siis aivan hiljattain. Tämän takia meidän on mielestäni syytä asettaa selkeät tavoitteet, emme saa olla liian optimistisia, mutta meillä ei ole myöskään syytä kohtuuttomaan pessimismiin."@fi5
"La mia risposta sulle origini nordiche o mediterranee era una risposta a una battuta del Presidente, ed era a sua volta una battuta. Il Commissario si occupa di agricoltura e di pesca a nome di tutta l'Unione europea, indipendentemente dalla sua provenienza meridionale, settentrionale, centrale od orientale. Posso soltanto ricordarvi lo sviluppo dei negoziati in materia di pesca. Il Commissario Fischler ha avuto contatti con le massime autorità marocchine in varie occasioni. Vi sono state due riunioni tecniche a Rabat il 25 luglio 2000 e a Bruxelles il 27 e 28 settembre 1999. In occasione delle riunioni tecniche, la delegazione comunitaria, guidata dal Direttore generale Smith, ha presentato le azioni ipotizzabili nel quadro di un nuovo partenariato di pesca con il Marocco, al fine di favorire lo sviluppo del settore ittico marocchino. Inoltre ha tentato di specificare il calendario dei negoziati. Bisogna ammettere che in quell'occasione la parte marocchina non ha accolto l'offerta comunitaria. La nostra impressione di stasi negoziale ha indotto il Commissario Fischler a chiedere una nuova riunione con il primo ministro Youssoufi il 16 ottobre 2000 e a incontrare il Re Mohammed VI, il Primo ministro Youssoufi e il nuovo Ministro per la pesca marittima, Chbaatores. Pare che questi incontri abbiano rilanciato i negoziati, e il 30 ottobre 2000 c’è stata una nuova riunione con la delegazione marocchina: si tratta dunque di sviluppi recentissimi. Per questo motivo ritengo che occorra fissare una rotta, non dimostrare eccessivo ottimismo, ma nemmeno un immotivato pessimismo."@it9
". My comments as to this person’s Nordic or Mediterranean origins were made in response to a quip made by the President – it was a quip in itself. The Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries acts on behalf of all of the European Union, irrespective of whether he comes from the north, south, east or west. I can simply remind you how negotiations developed on the subject of fisheries. Commissioner Fischler held several meetings with the highest authorities in Morocco. Two technical meetings took place in Rabat on 25 July 2000 and in Brussels on 27 and 28 September 1999. During these technical meetings, the Community delegation, headed by Director General Smith, put forward several initiatives that it envisaged as part of a new Fisheries Agreement with Morocco to aid the development of the Moroccan fisheries sector. It also tried to set out a calendar for negotiations. On this occasion, it must be said that Morocco did not respond to the offer made by the Community. The impression that the negotiations had collapsed, which affected all of us, led Commissioner Fischler to call for another meeting with Prime Minister Youssoufi, to take place on 16 October 2000, where he met King Mohammed VI, Prime Minister Youssoufi and the new Minister for Fisheries, Mr Chbaatores. These meetings seem to have revived the negotiation process and led to another meeting with a Moroccan delegation on 30 October 2000, therefore very recently. This is why I think we must set a limit and not be overly optimistic, but neither do we have any reason to be unreasonably pessimistic."@lv10
"­ Mijn antwoord over de noordse of mediterrane afkomst was een reactie op een grapje van de voorzitter, en was zelf ook als grapje bedoeld. De commissaris is namens de gehele Europese Unie belast met landbouw en visserij, ongeacht of de commissaris afkomstig is uit het zuiden, noorden, midden of oosten. Ik kan u alleen maar de voortgang van de onderhandelingen op het gebied van de visserij schetsen. Commissaris Fischler heeft bij verschillende gelegenheden gesproken met de hoogste Marokkaanse autoriteiten. Er hebben twee technische bijeenkomsten plaatsgevonden, op 25 juli 2000 in Rabat en op 27 en 28 september 1999 in Brussel. Tijdens deze bijeenkomsten heeft de communautaire delegatie onder leiding van directeur-generaal Smith maatregelen voorgesteld waartoe zij in het kader van een nieuwe visserijovereenkomst met Marokko bereid was, teneinde de ontwikkeling van de Marokkaanse visserijsector te bevorderen. De communautaire delegatie heeft tevens getracht een tijdschema voor de onderhandelingen op te stellen. We moeten echter constateren dat Marokko bij die gelegenheid niet op het aanbod van de Unie is ingegaan. Aangezien wij de indruk hadden dat Marokko de onderhandelingen traineerde, vroeg commissaris Fischler voor 16 oktober 2000 een nieuw onderhoud met premier Youssoufi aan. Hij had een ontmoeting met koning Mohammed VI, premier Youssoufi en de nieuwe minister van Zeevisserij, de heer Chbaatores. Het lijkt erop dat deze ontmoetingen uiteindelijk hebben geleid tot de start van de onderhandelingen, en op 30 oktober 2000 vond er een nieuwe vergadering met een Marokkaanse delegatie plaats. Dat was dus zeer onlangs. Ik ben dan ook van mening dat er een koers moet worden uitgestippeld dat er geen overdreven optimisme aan de dag moet worden gelegd, maar evenmin onredelijk pessimisme."@nl2
"A minha resposta sobre as origens nórdicas ou mediterrânicas respondia a uma graça do Presidente, e era ela própria uma graça. O Comissário tutela a agricultura e as pescas em nome da União Europeia, sendo irrelevante se a sua proveniência é o sul, o norte, o centro ou o leste. Posso apenas recordar­lhe como se desenrolaram as negociações sobre as pescas. O Comissário Fischler reuniu­se com as mais altas autoridades marroquinas em várias ocasiões. Tiveram lugar duas reuniões técnicas, em Rabat a 25 de Julho de 2000 e em Bruxelas a 27 e 28 de Setembro de 1999. Por ocasião destas reuniões técnicas, a delegação comunitária, conduzida pelo senhor Director­Geral Smith, apresentou as acções que podia prever no quadro de uma nova parceria de pescas com Marrocos, no sentido de favorecer o desenvolvimento do sector das pescas marroquino. Tentou igualmente definir um calendário de negociações. Neste momento, temos de reconhecer que a parte marroquina não respondeu à proposta comunitária. A impressão que tivemos de que as negociações não estavam a avançar levou o senhor Comissário Fischler a pedir uma nova reunião com o Primeiro Ministro Youssoufi, a 16 de Outubro de 2000. Teve um encontro com o rei Mohamed VI, com o Primeiro Ministro Youssoufi e com o novo Ministro das Pescas Marítimas Chbaatores. Estes encontros parecem ter finalmente relançado as negociações, e teve lugar a 30 de Outubro de 2000 uma nova reunião com a delegação marroquina. Assim, é muito recente. Por esta razão, penso que é necessário definir uma rota, não fazendo prova de um optimismo excessivo nem tão pouco de um pessimismo estúpido."@pt11
"Mitt svar om det nordiska eller Medelhavsmässiga ursprunget var ett svar på ett skämt från talmannen, och var i sin tur ett skämt. Kommissionären har ansvar för jordbruket och fisket, för hela Europeiska unionen, och det spelar ingen roll om han kommer från söder, norr, mitten eller öster. Jag kan bara erinra er om hur förhandlingarna utvecklades när det gällde fisket. Kommissionär Fischler har diskuterat med de högsta marockanska myndigheterna vid olika tillfällen. Två tekniska möten ägde rum i Rabat, den 25 juli 2000 och i Bryssel den 27 och 28 september 1999. Vid dessa tekniska möten har gemenskapens delegation som leds av generaldirektör Smith lagt fram åtgärder som den kunde planera inom ramen för ett nytt partnerskap om fisket med Marocko, för att främja utvecklingen av den marockanska fiskesektorn. Delegationen har även försökt att fastställa en förhandlingskalender. I det sammanhanget måste man erkänna att den marockanska parten inte svarat på gemenskapens erbjudande. Det intryck vi haft av att förhandlingarna kört fast har gjort att kommissionär Fischler begärt ett nytt möte med premiärminister Youssoufi, den 16 oktober 2000. Han har träffat kung Mohammed VI, premiärminister Youssoufi och den nya havsfiskeministern Chbaatores. Dessa möten förefaller äntligen ha satt fart på förhandlingarna och ett nytt möte med en marockansk delegation ägde rum den 30 oktober 2000. Det var alltså helt nyligen. Jag tror därför att vi måste fastställa en riktning, inte visa prov på någon överdriven optimism, men inte heller visa prov på en orimlig pessimism."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph