Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-224"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.8.2-224"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Je n'ai pas sur cette affaire de préjugés personnels. Je peux avoir, comme tout un chacun, ici et ailleurs, une analyse politique sur la nature du gouvernement. Je note d'ailleurs que les sages se sont prononcés, et que, par exemple, les adjectifs racistes et xénophobes figurent dans leur rapport, en tout cas en tant que question. Pour le reste, je puis vous assurer que, en tant que président en exercice, ces points de vue personnels n'ont aucune espèce d'influence. Je dis bien : aucune. Le gouvernement autrichien est le gouvernement légitime d'un pays de l'Union européenne. On peut approuver sa forme ou la désapprouver. C'est d'ailleurs parce que les 14 autres pays désapprouvaient qu'ils ont pris des mesures. Aujourd'hui, il n'y a plus de mesures et, donc, nous allons traiter avec ce gouvernement comme avec un autre. D'ailleurs cela a toujours été le cas dans le cadre de l'Union, puisque les mesures évoquées étaient bilatérales, je le rappelle. Donc, je vous rassure pleinement, dans le cadre de l'Union, le gouvernement autrichien est considéré tout à fait sur un pied d'égalité avec les autres. Il participe à tous les Conseils dans le cadre de cette présidence. Quant à la tournée du chef de l'État, du président de la République, Jacques Chirac, bien sûr, elle s'arrêtera à Vienne, c'est évident. J'ajoute que le président de la République sera accompagné, comme c'est de tradition, par un ministre de son gouvernement, soit le ministre des Affaires étrangères, soit moi-même. La semaine prochaine, il y aura une réunion de la conférence européenne, à mon invitation, en France, c'est-à-dire avec les pays candidats. On m'annonce que Mme Ferrero-Waldner viendra. Je la recevrai bien volontiers. Tout cela fait donc qu'il faut bien distinguer entre les choses. Il y a la présidence française de l'Union européenne, qui a ses devoirs et qui les exerce en toute objectivité, et il y a l'opinion politique qu'un homme politique peut avoir concernant une situation politique. Et là, je n'en change pas."@fr6
lpv:translated text
"Jeg har personligt ikke nogen forudfattet mening om denne sag. Jeg kan - som alle andre her og andre steder - have en politisk holdning om regeringens karakter. Jeg kan i øvrigt bemærke, at vismændene har udtalt sig, og at de i deres rapport anvender adjektiver som racistisk og fremmedfjendsk - eller i hvert fald ikke kan udelukke sådanne adjektiver. Men ellers kan jeg som rådsformand forsikre Dem for, og jeg vil gerne understrege dette, at mine personlige holdninger ingen indflydelse har. Den østrigske regering er den retmæssige regering i et EU-land. Man kan så lide regeringens sammensætning eller ej. De 14 lande vedtog i øvrigt disse forholdsregler, fordi de ikke kunne lide sammensætningen. Forholdsreglerne eksisterer ikke mere i dag, og derfor skal vi behandle regeringen som alle andre. Det har nu altid været tilfældet inden for rammerne af EU, eftersom De må huske på, at de omtalte forholdsregler var bilaterale. Så jeg kan forsikre Dem om, at inden for Den Europæiske Union anses den østrigske regering fuldstændig på lige fod med de andre. Den deltager i alle Rådets møder inden for rammerne af dette formandskab og med hensyn Jacques Chiracs rundrejse vil der naturligvis være stop i Wien. Jeg vil gerne tilføje, at Frankrigs præsident, som der er tradition for, vil være i følge med en minister fra den franske regering, nemlig udenrigsministeren, som er mig. I næste uge vil der på mit initiativ i Frankrig blive afholdt et møde inden for rammerne af den europæiske konference, det vil sige med ansøgerlandene. Jeg har fået at vide, at fru Ferrero-Waldner vil komme, og jeg vil naturligvis modtage hende. Alt dette viser, at det er vigtigt at skelne mellem tingene. Der er det franske formandskab, der har sine pligter, og som objektivt udfører disse pligter, og der er den politiske mening, som en politiker kan have om en given politisk situation. Og på det punkt ændrer jeg ikke mening."@da1
"Ich habe in dieser Frage keine persönlichen Vorurteile. Ich kann, wie jeder andere auch, hier und anderswo, eine politische Meinung über die Art der Regierung vertreten. Im Übrigen stelle ich fest, dass die Weisen ihre Stellungnahme abgegeben haben und dass beispielsweise die Adjektive rassistisch und fremdenfeindlich in ihrem Bericht vorkommen, zumindest als Frage. Im Übrigen kann ich Ihnen versichern, dass diese persönlichen Standpunkte auf den amtierenden Ratspräsidenten keinerlei Einfluss haben. Wirklich keinerlei. Die österreichische Regierung ist die legitime Regierung eines Mitgliedslandes der Europäischen Union. Man kann ihre Form billigen oder missbilligen. Und eben weil die 14 anderen Länder sie missbilligten, haben sie Maßnahmen ergriffen. Heute gibt es keine Maßnahmen mehr, und wir werden also mit dieser Regierung umgehen wie mit jeder anderen. Das war im Übrigen im Rahmen der Union immer der Fall, denn die genannten Maßnahmen waren, wie ich bereits sagte, bilateraler Art. Ich kann Sie also voll und ganz beruhigen, im Rahmen der Union ist die österreichische Regierung vollkommen gleichberechtigt mit den anderen. Sie nimmt an allen Ratstagungen im Rahmen dieser Präsidentschaft teil. Was die Rundreise von Staatspräsident Jacques Chirac betrifft, so wird eine Station selbstverständlich Wien sein. Der Staatspräsident wird, wie es üblich ist, von einem Minister seiner Regierung begleitet werden, entweder vom Außenminister oder von meiner Person. Nächste Woche wird in Frankreich auf meine Einladung eine Tagung der Europakonferenz stattfinden, d. h. mit den Beitrittsländern. Frau Ferrero-Waldner hat ihr Kommen angekündigt. Ich werde sie gern empfangen. Man muss also die Dinge voneinander trennen. Es gibt die französische Präsidentschaft der Europäischen Union, die ihre Aufgaben hat und diese in aller Objektivität ausführt, und es gibt die politische Meinung, die ein Politiker zu einer politischen Situation haben kann. Und zu der stehe ich."@de7
"Δεν έχω προσωπικές προκαταλήψεις σχετικά με το θέμα. Μπορώ να προβώ, όπως ο καθένας, εδώ και αλλού, σε πολιτική ανάλυση της φύσης της κυβέρνησης. Εξάλλου, σημειώνω ότι οι σοφοί αποφάνθηκαν, και ότι τα ρατσιστικά και ξενόφοβα επίθετα, για παράδειγμα, υφίστανται στην έκθεσή τους, εν πάση περιπτώσει ως ερώτηση. Κατά τα άλλα, δύναμαι να σας διαβεβαιώσω ότι, ενόσω ασκώ τα καθήκοντά μου ως προεδρεύων, οι εν λόγω προσωπικές απόψεις δεν έχουν ουδεμία επιρροή. Επαναλαμβάνω: ουδεμία. Η αυστριακή κυβέρνηση είναι η νόμιμη κυβέρνηση μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να εγκρίνουμε ή να κατακρίνουμε τη μορφή της. Εξάλλου οι άλλες 14 χώρες έλαβαν μέτρα ακριβώς επειδή την κατέκριναν. Σήμερα, δεν υφίστανται πλέον μέτρα και επομένως θα συζητάμε με την εν λόγω κυβέρνηση όπως με κάθε άλλη. Εξάλλου αυτό ίσχυε πάντα στο πλαίσιο της Ένωσης, αφού τα μέτρα για τα οποία έγινε λόγος ήταν διμερή, το υπενθυμίζω. Επομένως, μην ανησυχείτε, στο πλαίσιο της Ένωσης, η αυστριακή κυβέρνηση αντιμετωπίζεται με πλήρη ισοτιμία σε σχέση με τις άλλες κυβερνήσεις. Συμμετέχει σε όλα τα Συμβούλια στο πλαίσιο της σημερινής προεδρίας. Όσον αφορά την περιοδεία του αρχηγού του κράτους, του Προέδρου της Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ, ασφαλώς θα υπάρξει στάση στη Βιέννη, είναι προφανές. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται, κατά την παράδοση, από υπουργό της κυβέρνησής του, είτε από τον υπουργό Εξωτερικών, είτε από εμένα τον ίδιο. Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί συνεδρίαση της ευρωπαϊκής διάσκεψης, δηλαδή με τις υποψήφιες χώρες, κατόπιν πρόσκλησής μου, στη Γαλλία. Με ειδοποίησαν ότι θα παραστεί η κ. Ferrero-Waldner. Θα την υποδεχθώ πολύ ευχαρίστως. Όλα αυτά υπαγορεύουν λοιπόν, ότι πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών πραγμάτων. Υπάρχει η γαλλική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καθήκοντα και τα ασκεί με κάθε αντικειμενικότητα, και υπάρχει η πολιτική άποψη που δύναται να έχει ένας πολιτικός σχετικά με μια πολιτική κατάσταση. Και επ’ αυτού εμμένω."@el8
"I have no personal views on this particular matter, though I, like everybody else, both here and elsewhere, am at liberty to make a political analysis on the nature of government. What is more, I note that the wise men have spoken and that, for example, the adjectives ‘racist’ and ‘xenophobic’ were used in their report, albeit as part of a question. With regard to the other points, I can assure you that as President-in-Office, these personal view points have no bearing whatsoever on matters. I repeat: none whatsoever. The Austrian Government is the legitimate government of a country in the European Union and it is up to us whether we approve or disapprove of the way it is made up. It is precisely because the other 14 Member States disapproved that they imposed sanctions against it. These sanctions are no longer in place today and, as a result, we shall treat this government as we do any other. This, moreover, has always been the case within the European Union, as the sanctions taken against Austria were done so on a bilateral basis, which is something I should like to stress. You therefore have my full assurance that, within the framework of the European Union, the Austrian Government is considered to be on a completely equal footing with all of the other countries and it participates in all of the Council meetings that are held under the auspices of this Presidency. The term of the Head of State and President of the Republic, Jacques Chirac, will, of course, come to an end at Vienna, this is clear. I should like to mention that the President of the Republic will be accompanied, as is usually the case, by one of his government ministers, either the Minister for Foreign Affairs or myself. Next week, a meeting of the European Conference will take place on my invitation in France, in other words a meeting with the candidate countries. I have been informed that Mrs Ferrero-Waldner intends to come and I will be only too pleased to see her. All of this shows therefore that we need to clarify several facts. On one hand there is the French Presidency of the European Union, which has to fulfil its duties and do so in a wholly objective manner, and on the other hand there is the political opinion that any politician may impart with regard to a political situation, which is something I am not to change."@en3
"(FR) No se trata de un asunto de prejuicios personales. Yo puedo tener, como todo el mundo, aquí y en todos lugares, un análisis político sobre la naturaleza del gobierno. Observo, por lo demás, que los sabios se pronunciaron y que, por ejemplo, los adjetivos racistas y xenófobos figuran en su informe, en todo caso en forma de pregunta. Por lo demás, puedo asegurarle que en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, estos puntos de vista personales no tienen ningún tipo de influencia. Reitero: ninguna. El Gobierno austríaco es el gobierno legítimo de un país de la Unión Europea. Su forma puede aprobarse o desaprobarse. En todo caso, se tomaron medidas precisamente porque los otros 14 países la desaprobaban. Hoy, ya no hay medidas y, por tanto, vamos a tratar a ese Gobierno como a cualquier otro. Por otra parte, siempre ha sido así en el marco de la Unión, puesto que las medidas mencionadas fueron bilaterales, se los recuerdo. Por tanto, le tranquilizo plenamente, en el marco de la Unión, el Gobierno austríaco se considera totalmente en pie de igualdad con los demás. Participa en todos los Consejos en el marco de esta Presidencia. En lo relativo al viaje del Jefe de Estado, del Presidente de la República, Jacques Chirac, naturalmente que se detendrá en Viena, es evidente. Añado que el Presidente de la República irá acompañado, como es la tradición, de un ministro de su Gobierno, ya sea el Ministro de Asuntos Exteriores, o yo mismo. La semana próxima, habrá una reunión de la Conferencia Europea, a invitación mía, en Francia, es decir con los países candidatos. Me anuncian que vendrá la Sra. Ferrero-Waldner. La recibiré con mucho gusto. En todo caso, es preciso distinguir bien entre dos cosas. Una es la Presidencia francesa de la Unión Europea, que tiene sus deberes y los ejerce en toda objetividad, y otra es la opinión política que un hombre político puede tener sobre una situación política. Y en este sentido, no la cambio."@es12
"Minulla ei ole tästä asiasta itselläni ennakkoluuloja. Minulla voi olla, kuten kenellä tahansa täällä tai muualla, poliittinen mielipide hallituksen luonteesta. Haluan muuten huomauttaa, että viisaat miehet ovat antaneet lausuntonsa, ja heidän raportissaan käytetään esimerkiksi adjektiiveja "rasistinen" ja "muukalaisvihamielinen", ainakin kysymyksenasettelussa. Kysymyksen muilta osin voin vakuuttaa teille neuvoston puheenjohtajana, että näillä henkilökohtaisilla näkemyksillä ei ole mitään vaikutusta. Korostan vielä: ei mitään. Itävallan hallitus on Euroopan unionin jäsenvaltion laillinen hallitus. Sen kokoonpanosta voidaan pitää tai olla pitämättä. 14 muuta jäsenvaltiota ryhtyi muuten toimenpiteisiin juuri siksi, että ne eivät pitäneet siitä. Nyt mitään toimenpiteitä ei enää ole, joten kohtelemme tätä hallitusta aivan samalla tavoin kuin muitakin. Näin on muuten aina ollut unionissa, sillä muistutan vielä, että mainitut toimenpiteet olivat kahdenkeskisiä. Vakuutan teille siis, että unionissa Itävallan hallitusta pidetään täysin samanarvoisena kuin muiden maiden hallituksia. Se osallistuu kaikkiin puheenjohtajavaltion koolle kutsumiin neuvostoihin. Puheenjohtajavaltion päämies, tasavallan presidentti Jacques Chirac taas tietenkin käy kierroksellaan Wienissä. Lisään vielä, että tasavallan presidentin mukana matkustaa, kuten on tapana, joku hänen hallituksensa ministereistä, joko ulkoasiainministeri tai minä. Ensi viikolla pidetään Ranskassa minun itseni koolle kutsuma Eurooppa-konferenssin kokous ehdokasvaltioiden kanssa. Minulle on ilmoitettu, että ministeri Ferrero-Waldner osallistuu siihen. Otan hänet ilomielin vastaan. Tämän kaiken takia asiat täytyy osata erottaa toisistaan. On Ranskan Euroopan unionin puheenjohtajakausi, ja siihen liittyvät omat velvollisuutensa, jotka Ranska täyttää puolueettomasti. Sitten toiseksi on poliittinen mielipide, joka jollakulla poliitikolla voi olla jostain poliittisesta tilanteesta. Tämä on tosiasia."@fi5
"Non ho pregiudizi personali su questo problema. Come tutti, qui e altrove, posso avere un'analisi politica sulla natura del governo. D'altro canto, noto che i saggi si sono pronunciati e che, per esempio, gli aggettivi razzisti e xenofobi compaiono nella loro relazione, se non altro a livello di problematica. Per il resto posso garantirle che, in qualità di Presidente in carica, questi punti di vista personali non hanno nessun peso. Ribadisco: nessuno. Il governo austriaco è il governo legittimo di un paese dell'Unione europea. Si può approvarne o disapprovarne la forma. Ed è proprio perché disapprovavano, che gli altri quattordici paesi hanno adottato alcuni provvedimenti. Oggi questi provvedimenti non sono più in vigore e di conseguenza noi tratteremo questo governo come tutti gli altri. D'altro canto, è sempre stato così nell'ambito dell'Unione, dato che i provvedimenti in questione erano di natura bilaterale, lo ribadisco. La rassicuro dunque pienamente che, nel quadro dell'Unione, il governo austriaco viene considerato alla stregua degli altri e partecipa a tutti i Consigli nell'ambito di questa Presidenza. Quanto al giro di visite del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, Jacques Chirac, questo naturalmente prevederà una tappa a Vienna, è ovvio. Aggiungo che il Presidente della Repubblica sarà accompagnato, com'è tradizione, da un Ministro del suo governo, ossia dal Ministro per gli affari esteri, ossia dal sottoscritto. La settimana prossima ci sarà una riunione della Conferenza europea su mio invito in Francia, cioè con i paesi candidati. Mi dicono che la signora Ferrero-Waldner verrà e sarà mio piacere riceverla. Tutto ciò per dire che occorre distinguere bene. C'è la Presidenza francese dell'Unione europea che ha i suoi doveri e che li esercita in tutta obiettività e c'è l'opinione politica che un uomo politico può avere di fronte a una situazione politica. E su questo io non cambio."@it9
"I have no personal views on this particular matter, though I, like everybody else, both here and elsewhere, am at liberty to make a political analysis on the nature of government. What is more, I note that the wise men have spoken and that, for example, the adjectives ‘racist’ and ‘xenophobic’ were used in their report, albeit as part of a question. With regard to the other points, I can assure you that as President-in-Office, these personal view points have no bearing whatsoever on matters. I repeat: none whatsoever. The Austrian Government is the legitimate government of a country in the European Union and it is up to us whether we approve or disapprove of the way it is made up. It is precisely because the other 14 Member States disapproved that they imposed sanctions against it. These sanctions are no longer in place today and, as a result, we shall treat this government as we do any other. This, moreover, has always been the case within the European Union, as the sanctions taken against Austria were done so on a bilateral basis, which is something I should like to stress. You therefore have my full assurance that, within the framework of the European Union, the Austrian Government is considered to be on a completely equal footing with all of the other countries and it participates in all of the Council meetings that are held under the auspices of this Presidency. The term of the Head of State and President of the Republic, Jacques Chirac, will, of course, come to an end at Vienna, this is clear. I should like to mention that the President of the Republic will be accompanied, as is usually the case, by one of his government ministers, either the Minister for Foreign Affairs or myself. Next week, a meeting of the European Conference will take place on my invitation in France, in other words a meeting with the candidate countries. I have been informed that Mrs Ferrero-Waldner intends to come and I will be only too pleased to see her. All of this shows therefore that we need to clarify several facts. On one hand there is the French Presidency of the European Union, which has to fulfil its duties and do so in a wholly objective manner, and on the other hand there is the political opinion that any politician may impart with regard to a political situation, which is something I am not to change."@lv10
"­ Over dit onderwerp heb ik zelf geen vooroordelen. Zoals ieder ander kan ik een politieke analyse maken van de aard van de regering. Ik moet daarbij opmerken dat de deskundigen in hun verslag de kwalificaties racistisch en xenofoob bezigen, althans in de vorm van vragen. Voor het overige kan ik u in mijn hoedanigheid van fungerend voorzitter verzekeren dat deze opvattingen op geen enkele wijze van invloed zijn. Let wel: op geen enkele wijze. De Oostenrijkse regering is de rechtmatige regering van een lidstaat van de Europese Unie. Met de samenstelling van die regering kan men het wel of niet eens zijn. Dat er maatregelen zijn ingesteld, komt overigens doordat veertien andere landen het met die samenstelling niet eens waren. Momenteel zijn de maatregelen opgeheven en gaan we dus met deze regering om zoals met iedere andere regering. In communautair verband is dit overigens steeds het geval geweest, aangezien de maatregelen bilateraal waren. Ik kan u dus volmondig verzekeren dat de Oostenrijkse regering in communautair verband wordt beschouwd als geheel gelijkwaardig aan de overige regeringen. De Oostenrijkse regering neemt in het kader van dit voorzitterschap deel in alle Raden. Wat betreft de rondreis van Jacques Chirac, staatshoofd en president van de Franse Republiek: die zal uiteraard eindigen in Wenen. Ik kan hieraan toevoegen dat de president van de Republiek traditiegetrouw zal worden begeleid door een minister van zijn regering, hetzij door de minister van Buitenlandse Zaken, hetzij door mijzelf. Volgende week vindt er op mijn uitnodiging in Frankrijk een vergadering plaats van de Europese Conferentie over de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen. Naar verluidt zal mevrouw Ferrero-Waldner daarop aanwezig zijn. Zij is van harte welkom. Dit alles in aanmerking genomen, is het van belang de zaken goed uit elkaar te houden. Enerzijds is er het Franse voorzitterschap van de Europese Unie, dat de taken die het heeft volledig objectief uitvoert, anderzijds is er de politieke opvatting die een politicus over een politieke situatie mag hebben. En daar blijf ik bij."@nl2
"­ Relativamente a esta questão, não tenho preconceitos pessoais. Poderei fazer, como qualquer outra pessoa, aqui como noutro sítio, uma análise política sobre a natureza do governo. Aliás, noto que os conselheiros se pronunciaram e que, por exemplo, os adjectivos racistas e xenófobos figuram no seu relatório, pelo menos enquanto questão. Quanto ao resto, posso assegurar­lhes, enquanto Presidente em exercício, que estes pontos de vista pessoais não têm qualquer influência. Repito: nenhuma influência. O Governo austríaco é o governo legítimo de um país da União Europeia. Podemos aprovar ou desaprovar a sua forma. Aliás, foi precisamente por desaprovarem que os outros 14 países tomaram medidas. Presentemente, já não há medidas em prática, pelo que iremos lidar com este governo como com qualquer outro. Aliás, no quadro da União, foi sempre esse o caso, visto que as medidas evocadas eram bilaterais, volto a recordá­lo. Por conseguinte, posso tranquilizá­los inteiramente, no âmbito da União Europeia, o Governo da Áustria é absolutamente considerado em pé de igualdade com os outros. Participa em todos os Conselhos no quadro desta Presidência. Relativamente ao périplo do Chefe de Estado ­ do Presidente da República, Jacques Chirac, evidentemente ­ haverá uma paragem em Viena. Acrescento que o Presidente da República será acompanhado, como é de tradição, por um Ministro do seu governo: o ministro dos Negócios Estrangeiros ou eu próprio. Na próxima semana, realizar­se­á uma reunião da Conferência Europeia, a meu convite, em França, portanto com os países candidatos. Fui informado de que a senhora Ministra Ferrero­Waldner comparecerá a essa reunião. Recebê­la­ei de bom grado. Resumindo, é preciso saber distinguir as questões. Existe a Presidência francesa da União Europeia, que tem os seus deveres e que os exerce com toda a objectividade. Por outro lado, existe a opinião política que um político pode ter relativamente a uma situação política. A esse nível, não mudo."@pt11
"Jag har inga personliga förutfattade meningar i ärendet. Jag kan precis som alla här eller annorstädes göra en politisk analys av en regerings art. Jag noterar för övrigt att de kloka uttalat sig och att exempelvis adjektiven rasist och främlingsfientlig återfinns i rapporten, åtminstone som en fråga. För övrigt kan jag försäkra er att i min egenskap av rådets ordförande har dessa personliga synpunkter ingen som helst inverkan. Jag säger det tydligt: ingen. Den österrikiska regeringen är den berättigade regeringen i ett av Europeiska unionens länder. Man kan godkänna dess form eller inte. Det är för övrigt för att de 14 andra inte godkände den som de vidtog åtgärder. I dag har vi inte längre några åtgärder och därmed kommer vi att handla med denna regering som med andra. Det har för övrigt alltid varit så i unionen, eftersom de aktuella åtgärderna var bilaterala, som jag sade. Jag försäkrar därför att inom ramen för unionen betraktas den österrikiska regeringen helt på samma nivå som de övriga. Den deltar i alla råd inom ramen för detta ordförandeskap. När det gäller den rundresa som statschefen, president Jacques Chirac, gör kommer han självfallet att stanna i Wien. Jag tillägger att presidenten kommer att, såsom traditionen bjuder, åtföljas av en minister i sin regering, antingen utrikesministern eller undertecknad. Nästa vecka kommer ett möte med Europakonferensen, dvs. med kandidatländerna, att äga rum i Frankrike på min inbjudan. Man har aviserat att Ferrero-Waldner skall komma. Jag skall gärna välkomna henne. Allt detta gör alltså att man noga måste skilja på saker och ting. Vi har det franska ordförandeskapet för Europeiska unionen, som har sina skyldigheter och utövar dem helt objektivt, och vi har den politiska uppfattning som en politiker kan ha när det gäller en politisk situation. Och där ändrar jag mig inte."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph