Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.8.2-222"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - C'est vrai que, en découvrant cette question, je me suis demandé ce qu'avait raconté ce ministre français des Affaires européennes, qui avait, je cite la question : "une nouvelle fois souligné son rejet du gouvernement fédéral autrichien. Il s'est en outre déclaré convaincu que la coalition gouvernementale formée par l'ÖVP et le FPÖ était anormale et que le FPÖ était un parti raciste et xénophobe." L'auteur de la question poursuit : "Comment le Conseil peut-il justifier qu'un représentant officiel de la présidence française du Conseil continue d'afficher sans rencontrer aucune opposition une telle attitude de rejet, agressive et blessante, à l'égard d'un État qui est un membre à part entière et égal en droit de l'Union européenne ? Le Conseil pourrait-il préciser si ces déclarations du ministre français des Affaires européennes représentent aussi l'attitude de la présidence française, ou s'il s'agit d'une opinion privée de M. Moscovici ? Enfin, le Conseil peut-il certifier que les déclarations et l'attitude de M. Moscovici n'entraîneront aucune sorte de désavantages et inégalités de traitement pour l'Autriche et son gouvernement fédéral dans la poursuite de grands projets européens d'importance majeure ? Quand le Conseil compte-t-il prendre officiellement ses distances à l'égard des déclarations de M. Moscovici et effectuer une mise au point à ce sujet ?" Pas ce soir, et là, j'en viens à la réponse, car je connais le ministre et je vais vous faire une réponse du Conseil. En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire, la présidence rappelle que la situation politique en Autriche et les mesures bilatérales qui ont été adoptées par les autres États membres à son endroit, puis levées, ne relèvent pas du Conseil, puisqu'il s'agissait de mesures bilatérales. Donc, la présidence n'a pas de réponse à apporter sur ce point. Mais il va de soi que, ces mesures étant levées, il ne saurait être question désormais d'aucune sorte de désavantage ou d'inégalité de traitement pour l'Autriche et son gouvernement fédéral, puisqu'il n'y a pas de mesures. En revanche, à titre personnel, je peux vous confirmer que les propos tenus par ce ministre sur France 3 reflètent bien sa pensée sur cette question."@fr6
lpv:translated text
"Det er rigtigt, at jeg, da jeg fik dette spørgsmål, spurgte mig selv, hvad denne franske minister for europæiske anliggender, som ifølge spørgsmålet på ny understregede sin manglende accept af den østrigske regering, dog havde sagt. Desuden erklærede han sig overbevist om, at regeringskoalitionen bestående af ÖVP og FPÖ var unaturlig, og at FPÖ var et racistisk og fremmedfjendsk parti. Spørgeren ønsker dernæst at vide, hvordan Rådet kan retfærdiggøre, at en officiel repræsentant for det franske formandskab uden at møde nogen modstand fortsat kan udvise en sådan manglende accept, der er aggressiv og sårende, over for et land, der er medlem på lige fod og med samme rettigheder. Spørgeren ønsker, at Rådet præciserer, om disse erklæringer fra den franske minister også er et udtryk for det franske formandskabs holdning, eller om der er tale om hr. Moscovicis private holdning. Endelig ønsker spørgeren en bekræftelse fra Rådet på, at hr. Moscovicis erklæringer og holdning ikke vil medføre nogen form for ulemper for eller ulige behandling af Østrig og den østrigske regering med hensyn til de store vigtige europæiske projekter. Spørgeren vil vide, hvornår Rådet påtænker at tage officiel afstand fra hr. Moscovicis udtalelser og komme med en redegørelse i denne forbindelse. Ikke i aften, og dermed kommer jeg til svaret, for jeg kender ministeren, og jeg vil give Dem Rådets svar. Som svar på spørgsmålet fra parlamentsmedlemmet minder formandskabet om, at den politiske situation i Østrig og de bilaterale forholdsregler, der blev vedtaget af de andre medlemsstater i denne forbindelse og dernæst ophævet, ikke henhører under Rådet, eftersom der er tale om bilaterale forholdsregler. Derfor kan formandskabet ikke svare på dette spørgsmål. Men det siger sig selv, at eftersom disse forholdsregler er ophævet, kan der ikke blive tale om nogen form for ulemper for eller ulige behandling af Østrig eller den østrigske regering, fordi der ikke længere findes nogen forholdsregler. Derimod kan jeg personligt bekræfte, at de udtalelser, som denne minister er kommet med på fransk TV, klart afspejler hans holdning til dette spørgsmål."@da1
"Als ich diese Frage las, habe ich mich in der Tat gefragt, was dieser französische Minister für Europaangelegenheiten da wohl erzählt hat, als er, ich zitiere die Frage: „zum wiederholten Male seine Ablehnung der österreichischen Bundesregierung betont“ hat. „Er sei auch weiterhin davon überzeugt, dass die Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ anormal und die FPÖ eine rassistische und fremdenfeindliche Partei sei“. Der Fragesteller fährt fort: „Wie begründet der Rat, dass ein offizieller Vertreter der französischen Ratspräsidentschaft ... weiterhin eine derart ablehnende, aggressive und verletzende Haltung gegenüber einem gleichberechtigten Vollmitglied der Europäischen Union unwidersprochen an den Tag legt? Kann der Rat erklären, ob diese Aussagen des französischen Europaministers auch die Haltung der französischen EU-Ratspräsidentschaft darstellen oder ob es sich hierbei um eine Privatmeinung Moscovicis handelt? Kann der Rat bestätigen, dass sich für Österreich und seine Bundesregierung keinerlei Nachteile und keinerlei Ungleichbehandlung im Zuge der wichtigen und großen europäischen Projekte aus den Aussagen und der Haltung Moscovicis ergeben? Wann werden eine öffentliche Distanzierung von der Äußerung Moscovicis und eine Klarstellung durch den Rat erfolgen?“ Nicht heute Abend, und damit bin ich bei der Antwort, denn ich kenne den Minister, und ich werde Ihnen eine Antwort des Rates geben. In Beantwortung der Frage des Herrn Abgeordneten erinnert die Präsidentschaft daran, dass die politische Situation in Österreich und die bilateralen Maßnahmen, die die anderen Mitgliedstaaten ihm gegenüber ergriffen und dann wieder aufgehoben haben, nicht Sache des Rates sind, da es sich um bilaterale Maßnahmen handelte. Die Präsidentschaft hat also hierzu keine Antwort zu geben. Es versteht sich jedoch, dass es nach Aufhebung der Maßnahmen keinerlei Art von Nachteilen oder Ungleichbehandlung gegenüber Österreich und seiner Bundesregierung geben kann, da es keine Maßnahmen mehr gibt. Persönlich kann ich Ihnen hingegen bestätigen, dass diese Äußerungen des Ministers in France 3 durchaus seine Haltung in dieser Frage widerspiegeln."@de7
"Είναι αλήθεια ότι, ακούγοντας την ερώτηση αυτή, αναρωτήθηκα τι ακριβώς είπε ο εν λόγω γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος, παραθέτω την ερώτηση: “υπογράμμισε για μια ακόμη φορά την αρνητική του στάση έναντι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας. Ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι κυβερνητικός συνασπισμός των κομμάτων ÖUP και FPÖ είναι ανώμαλος και ότι το FPÖ είναι κόμμα ρατσιστικό και ξενόφοβο”. Ο συντάκτης της ερώτησης συνεχίζει: “Πώς δικαιολογεί το Συμβούλιο το γεγονός ότι επίσημος εκπρόσωπος της γαλλικής Προεδρίας εξακολουθεί να επιδεικνύει, χωρίς καμία αντίδραση, μια τέτοια αρνητική, επιθετική και προσβλητική στάση έναντι ενός ισότιμου, πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μπορεί το Συμβούλιο να εξηγήσει, αν οι εν λόγω δηλώσεις του γάλλου Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προσδιορίζουν τη στάση της γαλλικής Προεδρίας ή αν πρόκειται απλώς για την προσωπική άποψη του Moscovici; Μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι οι δηλώσεις και η στάση του Moscovici δεν συνεπάγονται με κανέναν τρόπο μειονεκτήματα και άνιση μεταχείριση γι την Αυστρία στα σοβαρά και μεγάλα ευρωπαϊκά σχέδια; Πότε προτίθεται το συμβούλιο να διαχωρίσει τη θέση του από τις δηλώσεις του Moscovici και να προβεί σε σχετικές διευκρινίσεις;” Όχι απόψε, και σ’ αυτό το σημείο απαντώ, καθώς γνωρίζω τον υπουργό, και θα σας απαντήσω εκ μέρους του Συμβουλίου. Ως απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε από τον αξιότιμο βουλευτή, η Προεδρία υπενθυμίζει ότι η πολιτική κατάσταση στην Αυστρία και τα διμερή μέτρα που έλαβαν τα άλλα κράτη μέλη εναντίον της, και τα οποία ήραν στη συνέχεια, δεν έγκεινται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου, καθώς επρόκειτο για διμερή μέτρα. Επομένως, η προεδρία δεν έχει απάντηση για το εν λόγω θέμα. Αλλά εννοείται ότι εφόσον ανακλήθηκαν τα μέτρα αυτά, εφεξής δεν τίθεται θέμα κανενός είδους μειονεκτικής ή άνισης μεταχείρισης για την Αυστρία και την ομοσπονδιακή κυβέρνησή της, αφού δεν υφίστανται μέτρα. Ωστόσο, σε προσωπικό επίπεδο, είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι τα λόγια που εξέφερε ο εν λόγω υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό France 3 όντως αντικατοπτρίζουν τη στάση του επί του θέματος."@el8
"It is true that when I first saw this question I did wonder what the French European Affairs Minister had said as he – and I quote the question – ‘affirmed once again his rejection of the Austrian Federal Government. He continued moreover to assert that the government coalition between the ÖVP (Austrian People’s Party) and the FPÖ (Freedom Party of Austria) was abnormal and that the FPÖ was a racist and xenophobic party.’ The author of the question continued: ‘How can the Council justify the situation where an official representative of the French Presidency of the Council continues, unopposed, to assert such a rejectionist, aggressive and offensive attitude towards another EU country which is a full member on an equal footing? Can the Council clarify whether those statements made by the French European Affairs Minister also represent the attitude of the French EU Council Presidency, or whether this was the expression of Mr Moscovici's private opinion? Lastly, can the Council confirm that Austria and its Federal Government will suffer no disadvantage and no unequal treatment in the pursuit of major, large-scale European projects as a consequence of Mr Moscovici’s statements and attitude? When will the Council publicly distance itself from Moscovici’s statements and clarify its reactions to them?’ Not this evening, and here I come to my answer, as I know the Minister and I can give you the Council’s response. In response to the question posed by Mr Karas, the Presidency-in-Office should like to highlight the fact that the political situation in Austria and the sanctions imposed bilaterally by the other Member States and then lifted were not carried out at the Council’s instigation, precisely because they were bilateral measures. The Presidency-in-Office therefore has no answer to give with regard to this point. However, it goes without saying that, as the sanctions have been lifted, it is no longer an issue of making Austria suffer any disadvantage or unequal treatment because the sanctions are no longer in place. On the other hand, and speaking on a more personal level, I can confirm that the statements this Minister made on France 3 clearly reflect his personal opinion on the matter."@en3
"(FR) Es verdad que, al leer esta pregunta, me pregunté qué podía haber contado ese Ministro francés encargado de Asuntos Europeos que, cito la pregunta: "ha vuelto a subrayar su rechazo con respecto al Gobierno austríaco. Ha afirmado que sigue estando convencido de que la coalición gubernamental entre el ÖVP y el FPÖ es “anormal” y que el FPÖ es un “partido racista y xenófobo”. El autor de la pregunta continúa: ¿Cómo justifica el Consejo que un representante oficial de la Presidencia francesa del Consejo, ... siga manteniendo, sin que se le contradiga, una actitud de rechazo, agresiva e hiriente de esta índole frente a un miembro de pleno derecho de la Unión Europea? “¿Puede explicar el Consejo si las declaraciones del Ministro francés encargado de Asuntos Europeos representa la actitud de la Presidencia francesa del Consejo de la UE o si, por el contrario, se trata de la opinión privada del Sr. Moscovici? Por último, “¿Puede confirmar el Consejo que de las declaraciones y de la actitud del Sr. Moscovici no resultarán para Austria ni su Gobierno desventajas ni trato desigual de ningún tipo a la hora de realizar los importantes y amplios proyectos europeos previstos? ¿Cuándo va a tener lugar un distanciamiento público de las afirmaciones de Moscovici y una clarificación por parte del Consejo?” No esta noche, y ahora contesto, ya que conozco al ministro en cuestión y voy a darle una respuesta del Consejo. En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. diputado, la Presidencia recuerda que la situación política en Austria y las medidas bilaterales adoptadas por los demás Estados miembros con respecto a este país, que luego fueron retiradas, no son competencia del Consejo, puesto que se trata de medidas bilaterales. Por tanto, la Presidencia no tiene por qué dar una respuesta sobre este punto. Sin embargo, cae por su propio peso que, una vez retiradas estas medidas, no existiría en lo sucesivo ningún tipo de desventaja ni trato desigual para Austria ni su Gobierno, puesto que no hay medidas a este respecto. En cambio, a título personal, puedo confirmarle que las declaraciones expresadas por dicho ministro en France 3 reflejan efectivamente lo que piensa sobre este asunto."@es12
"Minä todellakin mietin nähdessäni tämän kysymyksen, mitä tämä Ranskan eurooppaministeri oli mennyt puhumaan, kun hän, lainaan kysymystä: "-- painotti useaan otteeseen torjuvansa Itävallan liittohallituksen. Hän sanoi lisäksi olevansa vakuuttunut siitä, että ÖVP:n ja FPÖ:n hallituskoalitio on epänormaali ja että FPÖ on rasistinen ja muukalaisvihamielinen puolue--". Kysymyksen esittäjä jatkaa vielä: "Miten neuvosto perustelee sen, että puheenjohtajavaltio Ranskan virallinen edustaja paljastaa näin torjuvan, vihamielisen ja loukkaavan suhtautumisensa tasa-arvoiseen unionin jäseneen? Voiko neuvosto kertoa, vastaavatko Ranskan eurooppaministerin lausumat myös puheenjohtajavaltion asennetta vai onko kyse Moscovicin henkilökohtaisesta mielipiteestä? Voiko neuvosto vakuuttaa, ettei Moscovicin lausumista ja suhtautumisesta koidu minkäänlaista vahinkoa ja epätasa-arvoista kohtelua Itävallalle ja sen liittohallitukselle unionin tärkeissä ja laaja-alaisissa hankkeissa? Milloin neuvosto etääntyy julkisesti Moscovicin lausumasta ja antaa selvityksen asiasta?" Ei tänä iltana, ja tästä pääsen vastaukseen, sillä tunnen ministerin, ja vastaan teille nyt neuvoston nimissä. Vastauksena arvoisan parlamentin jäsenen kysymykseen puheenjohtajavaltio haluaa muistuttaa, että Itävallan poliittinen tilanne ja kahdenkeskiset toimenpiteet, jotka muut jäsenvaltiot sen johdosta hyväksyivät ja myöhemmin lopettivat, eivät kuulu neuvostolle, sillä ne olivat kahdenkeskisiä toimenpiteitä. Puheenjohtajavaltiolla ei siis ole mitään sanottavaa tästä asiasta. Mutta on selvää, että kun toimenpiteet on lopetettu, niin minkäänlainen vahinko tai epätasa-arvoinen Itävallan tai sen liittohallituksen kohtelu ei tule kysymykseen, sillä niihin ei kohdisteta mitään toimenpiteitä. Henkilökohtaisesti voin sitä vastoin vakuuttaa, että kyseisen ministerin puheet France 3 -kanavalla kuvastavat hyvin hänen ajatuksiaan tästä asiasta."@fi5
"E' vero che, nello scoprire questa problematica, mi sono chiesto che cosa avesse mai raccontato quel Ministro francese degli affari europei il quale aveva, e cito l'interrogazione: "ancora una volta sottolineato il proprio rifiuto nei confronti del governo federale austriaco, dichiarandosi tuttora convinto che la coalizione governativa tra l'ÖVP e l'FPÖ sia “anomala” e che l'FPÖ sia un “partito razzista e xenofobo". L'autore dell'interrogazione continua: "Come giustifica il Consiglio il fatto che un rappresentante ufficiale della Presidenza francese del Consiglio, anche dopo il giudizio positivo sull’Austria contenuto nella relazione dei saggi e la successiva revoca delle ingiustificate “sanzioni” contro l’Austria, continui ad esprimere senza smentite una posizione così negativa, aggressiva e offensiva nei confronti di un membro dell’Unione europea a pieno titolo e con pari diritti? Può chiarire se queste dichiarazioni del Ministro francese per gli affari europei rappresentano anche la posizione della Presidenza francese del Consiglio UE, oppure se si tratta di un'opinione privata di Moscovici? Può garantire che le dichiarazioni e la posizione di Moscovici non comporteranno per l’Austria e il suo governo federale alcun tipo di pregiudizio e disparità di trattamento nel quadro dei grandi e importanti progetti riguardanti l’Europa? Quando prenderà pubblicamente distanza dalle esternazioni di Moscovici fornendo un chiarimento?" Non questa sera, e arrivo così alla risposta, perché conosco il Ministro e vi darò una risposta del Consiglio. In risposta all'interrogazione dell'onorevole deputato, la Presidenza ricorda che la situazione politica in Austria e le misure bilaterali adottate dagli altri Stati membri nei suoi confronti, poi abolite, non riguardano il Consiglio, trattandosi per l'appunto di provvedimenti bilaterali. La Presidenza non ha dunque risposte da dare su questo punto. Ma è ovvio che essendo stati aboliti questi provvedimenti, non si può assolutamente parlare di nessun tipo di penalizzazione o di disparità di trattamento per l'Austria e il suo governo federale, non essendovi nessun provvedimento in vigore. Viceversa, e a titolo personale, posso confermare che le frasi dette da quel Ministro su riflettono molto bene le sue idee in merito."@it9
"It is true that when I first saw this question I did wonder what the French European Affairs Minister had said as he – and I quote the question – ‘affirmed once again his rejection of the Austrian Federal Government. He continued moreover to assert that the government coalition between the ÖVP (Austrian People’s Party) and the FPÖ (Freedom Party of Austria) was abnormal and that the FPÖ was a racist and xenophobic party.’ The author of the question continued: ‘How can the Council justify the situation where an official representative of the French Presidency of the Council continues, unopposed, to assert such a rejectionist, aggressive and offensive attitude towards another EU country which is a full member on an equal footing? Can the Council clarify whether those statements made by the French European Affairs Minister also represent the attitude of the French EU Council Presidency, or whether this was the expression of Mr Moscovici's private opinion? Lastly, can the Council confirm that Austria and its Federal Government will suffer no disadvantage and no unequal treatment in the pursuit of major, large-scale European projects as a consequence of Mr Moscovici’s statements and attitude? When will the Council publicly distance itself from Moscovici’s statements and clarify its reactions to them?’ Not this evening, and here I come to my answer, as I know the Minister and I can give you the Council’s response. In response to the question posed by Mr Karas, the Presidency-in-Office should like to highlight the fact that the political situation in Austria and the sanctions imposed bilaterally by the other Member States and then lifted were not carried out at the Council’s instigation, precisely because they were bilateral measures. The Presidency-in-Office therefore has no answer to give with regard to this point. However, it goes without saying that, as the sanctions have been lifted, it is no longer an issue of making Austria suffer any disadvantage or unequal treatment because the sanctions are no longer in place. On the other hand, and speaking on a more personal level, I can confirm that the statements this Minister made on France 3 clearly reflect his personal opinion on the matter."@lv10
". ­ Toen deze vraag werd gesteld, vroeg ik me inderdaad af wat deze Franse minister van Europese Zaken heeft gezegd toen hij, en ik citeer de vraag “tegen de Oostenrijkse regering bij herhaling een afwijzende houding heeft ingenomen. Hij was er verder van overtuigd dat de regeringscoalitie van de ÖVP en FPÖ abnormaal was en dat de FPÖ een racistische en xenofobe partij was”. De vraagsteller vervolgt: ‘Hoe verklaart de Raad dat een officiële vertegenwoordiger van het Franse voorzitterschap een dergelijke afwijzende, agressieve en kwetsende houding blijft innemen tegenover een volwaardig lid van de Europese Unie zonder dat dit wordt weersproken? Kan de Raad verklaren of deze uitlatingen van de Franse minister voor Europese Zaken ook de houding van het Franse voorzitterschap weergeven of dat Moscovici deze uitlatingen op persoonlijke titel heeft gedaan? Kan de Raad tot slot bevestigen dat de uitlatingen en de houding van Moscovici niet leiden tot nadelen en een ongelijke behandeling van Oostenrijk in het kader van de belangrijke en grote Europese projecten? Wanneer is de Raad voornemens zich openlijk te distantiëren van de uitlatingen van Moscovici en met een rectificatie te komen?’. Vanmiddag niet, en aangezien ik de minister ken, kan ik u namens de Raad nu al een antwoord geven. In antwoord op de door de geachte afgevaardigde gestelde vraag wijst het voorzitterschap erop, dat de politieke situatie in Oostenrijk en de bilaterale maatregelen die door de overige lidstaten ten aanzien van Oostenrijk zijn aangenomen en vervolgens opgeheven, niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad, aangezien het hierbij om bilaterale maatregelen ging. Het voorzitterschap kan dus geen uitsluitsel geven over deze kwestie. Het spreekt echter vanzelf dat van enige benadeling of ongelijke behandeling van Oostenrijk en zijn regering geen sprake kan zijn, aangezien de maatregelen zijn opgeheven. Op persoonlijke titel kan ik u echter mededelen dat de uitlatingen die de betreffende minister op de zender France 3 heeft gedaan representatief zijn voor zijn opvattingen over dit onderwerp."@nl2
"­ É um facto que, ao deparar com esta pergunta, me interroguei sobre aquilo que teria dito esse tal Ministro francês dos Assuntos Europeus que, passo a citar: “declarou reiteradamente o seu repúdio pelo Governo federal austríaco, afirmando estar convicto de que a coligação governamental entre o ÖVP e o FPÖ não é anormal e que o FPÖ é um partido racista e xenófobo.” O autor da pergunta prossegue: “Como justifica o Conselho que um representante oficial da Presidência francesa do Conselho continue a patentear, sem quaisquer desmentidos, uma tal atitude de rejeição agressiva e ofensiva em relação a um membro de pleno direito da União Europeia?” “Poderá o Conselho esclarecer se estas declarações do Ministro francês dos Assuntos Europeus reflectem também a posição da Presidência francesa da UE ou se se tratará de uma opinião pessoal de Pierre Moscovici? Poderá o Conselho confirmar que as declarações e a posição assumida por Pierre Moscovici não serão portadoras de quaisquer desvantagens ou de qualquer tratamento diferenciado para a Áustria e para o seu Governo federal no âmbito dos grandes e importantes projectos europeus? Quando procederá o Conselho a uma demarcação pública relativamente às afirmações proferidas por Moscovici e uma apresentação de esclarecimentos sobre a matéria?” Esta noite não. E passo a responder, porque conheço o Ministro e vou dar­lhe uma resposta do Conselho. Em resposta à pergunta colocada pelo senhor deputado, a Presidência recorda que a situação política na Áustria e as medidas bilaterais adoptadas pelos outros Estados­Membros para com aquele país, e posteriormente levantadas, não relevam do Conselho, visto que se tratava de medidas bilaterais. Nesta perspectiva, a Presidência não tem qualquer resposta a dar sobre este ponto. Mas é óbvio que, tendo essas medidas sido levantadas, não faria qualquer sentido falar agora de qualquer espécie de desvantagens ou desigualdades de tratamento relativamente à Áustria e ao seu Governo federal, visto não haver quaisquer medidas. Em contrapartida, a título pessoal, poso confirmar que as afirmações feitas pelo Ministro em causa na “France 3” reflectem bem o que ele pensa sobre a questão."@pt11
"Det stämmer att när jag upptäckte denna fråga undrade jag vad den franske ministern med ansvar för Europafrågor hade sagt när han, jag citerar frågan: ”ännu en gång betonat sin avvisande hållning till den österrikiska förbundsregeringen. Han sade att han även i fortsättningen var övertygad om att regeringskoalitionen mellan ÖVP och FPÖ var onormal och att FPÖ är ett rasistiskt och främlingsfientligt parti.” Frågeställaren fortsätter: ”Hur motiverar rådet att en officiell företrädare för det franska ordförandeskapet oemotsagd fortsätter att visa fram en sådan avvisande, aggressiv och sårande inställning till en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Kan rådet förklara om dessa uttalanden från den franske Europaministern också företräder det franska ordförandeskapets inställning eller om det handlar om Moscovicis privata åsikter? Kan rådet bekräfta att det inte uppstår några nackdelar för eller någon diskriminering av Österrike och dess förbundsregering när de viktiga och stora europeiska projekten behandlas, på grund av Moscovicis uttalanden och inställning? När kommer rådet att offentligt distansera sig från Moscovicis uttalande och förklara sig?" Inte i kväll, och jag kommer nu till svaret, eftersom jag känner ministern och jag skall lämna er ett svar från rådet. Som svar på den fråga som ställdes av den ärade parlamentsledamoten erinrar ordförandeskapet om att den politiska situationen i Österrike och de bilaterala åtgärder som antagits av de övriga medlemsstaterna mot Österrike, och sedan hävts, inte faller under rådet, eftersom det rörde sig om bilaterala åtgärder. Ordförandeskapet har därför inget svar på denna punkt. Men det säger sig självt att när åtgärderna har hävts blir det inte längre fråga om någon som helst nackdel eller olik behandling för Österrike och dess federala regering, eftersom det inte förekommer några åtgärder. Jag kan däremot personligen bekräfta att vad som sades av denna minister på TV-kanalen France 3 återspeglar hans uppfattning i frågan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"France 3"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph