Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-218"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.8.2-218"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du Conseil sur la question des crimes d'honneur en Turquie. Ces pratiques semblent en forte régression et ne seraient plus, nous dit-on, que résiduelles dans les zones rurales. Le Conseil reste cependant préoccupé par ces crimes qui se déroulent souvent dans des conditions intolérables. Le gouvernement turc a engagé des réformes importantes qui visent à mieux lutter contre de tels actes, naturellement interdits par la législation nationale. Dans le rapport que le Conseil de ministres turc a adopté le 21 septembre dernier comme programme de réforme, figurent dans la partie des modifications législatives plusieurs projets : inscrire dans le code civil des mesures renforçant l'égalité effective des hommes et des femmes dans les domaines socio-éducatifs : mieux lutter contre les violences familiales ; mieux condamner ces violences, par la création de juges familiaux spécialisés et enfin interdire la possibilité d'une réduction de peine pour crime d'honneur. Soyez certaine que le Conseil se montrera particulièrement vigilant sur la mise en œuvre de ces mesures qui participent du respect des critères de Copenhague longuement évoqués tout à l'heure. En tout état de cause, les crimes d'honneur ne sont pas un problème spécifique à la Turquie, car ils affectent un grand nombre de pays dans le monde. Le Conseil a donc soutenu l'initiative néerlandaise d'introduire cette année, dans le cadre du troisième comité de l'Assemblée générale des Nations unies, un projet de résolution contre ces crimes, qui est toujours en cours d'examen. Le Conseil note que la Turquie a également apporté son soutien à cette initiative."@fr6
lpv:translated text
"Parlamentsmedlemmet henleder Rådets opmærksomhed på spørgsmålet om æresforbrydelser i Tyrkiet. Denne praksis er tilsyneladende i stærk tilbagegang og skulle efter vores oplysninger nu kun forekomme sjældent i landområderne. Rådet er dog fortsat bekymret over disse forbrydelser, hvis forløb ofte er helt uacceptable. Den tyrkiske regering har indledt omfattende reformer, der skal gøre bekæmpelsen af disse handlinger - der naturligvis er forbudt ifølge tyrkisk lovgivning - mere effektiv. I den rapport, som det tyrkiske ministerråd vedtog som reformprogram den 21. september, findes flere forslag i afsnittet om lovgivningsmæssige ændringer, bl.a. forslag om lovmæssige foranstaltninger, der skal styrke den faktiske lighed mellem mænd og kvinder på uddannelsesområdet, forslag om en forbedret bekæmpelse af vold inden for familien og større mulighed for at dømme i forbindelse med denne form for vold gennem oprettelse af særlige familiedomstole samt forslag om at forbyde strafnedsættelse ved æresforbrydelser. De kan være sikker på, at Rådet vil være særlig opmærksomt på gennemførelsen af disse foranstaltninger, der er en del af Københavnskriterierne, som vi netop hørte omtalt indgående. Under alle omstændigheder er æresforbrydelser ikke et specifikt tyrkisk problem, for det berører et stort antal lande i verden. Rådet støtter derfor det hollandske forslag om inden for rammerne af FN's Generalforsamlings 3. komité i år at fremsætte et resolutionsforslag mod disse forbrydelser. Forslaget er stadig under behandling, og Rådet noterer, at Tyrkiet ligeledes har støttet initiativet."@da1
"Der Herr Abgeordnete hat die Aufmerksamkeit des Rates auf die Frage der Verbrechen aus Gründen der Ehrverletzung in der Türkei gelenkt. Diese Praktiken scheinen stark im Rückgang begriffen zu sein und seien, wie man uns sagt, nur noch vereinzelt in ländlichen Gebieten anzutreffen. Der Rat ist trotzdem nach wie vor beunruhigt über diese Verbrechen, die vielfach unter nicht hinzunehmenden Bedingungen ablaufen. Die türkische Regierung hat wichtige Reformen in Angriff genommen, um derartige Taten besser bekämpfen zu können, die selbstverständlich durch die nationalen Rechtsvorschriften verboten sind. In dem Bericht, den der türkische Ministerrat am 21. September diesen Jahres als Reformprogramm verabschiedet hat, sind in dem die Gesetzesänderungen betreffenden Abschnitt mehrere Vorhaben enthalten: Aufnahme von Maßnahmen zur Verstärkung der effektiven Gleichstellung von Männern und Frauen im sozialpädagogischen Bereich in das Zivilgesetzbuch; stärkere Bekämpfung von Gewalt in der Familie; bessere Verurteilung dieser Gewalttätigkeiten durch Einsetzung spezieller Familienrichter sowie Verbot der Möglichkeit eines Strafnachlasses bei Verbrechen aus Gründen der Ehrverletzung. Seien Sie versichert, dass der Rat der Umsetzung dieser Maßnahmen besondere Aufmerksamkeit widmen wird, die zur Einhaltung der vorhin angeführten Kriterien von Kopenhagen beitragen. Auf alle Fälle sind die Verbrechen aus Gründen der Ehrverletzung kein spezifisches Problem der Türkei, sie betreffen sehr viele Länder in der Welt. Der Rat hat deshalb die niederländische Initiative unterstützt, dieses Jahr im Rahmen des dritten Ausschusses der Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Resolutionsentwurf gegen diese Verbrechen einzubringen, der derzeit geprüft wird. Der Rat stellt fest, dass die Türkei diese Initiative ebenfalls unterstützt hat."@de7
"Ο αξιότιμος βουλευτής ζήτησε την προσοχή του Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα των εγκλημάτων τιμής στην Τουρκία. Φαίνεται ότι οι εν λόγω πρακτικές έχουν σχεδόν εκλείψει, και παρατηρούνται πλέον ελάχιστα στις αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, το Συμβούλιο παραμένει προβληματισμένο σχετικά με τα εγκλήματα αυτά, που διαπράττονται συχνά υπό απαράδεκτες συνθήκες. Η τουρκική κυβέρνηση δρομολόγησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ορθότερη καταπολέμηση τέτοιων πράξεων, που φυσικά απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία. Στην έκθεση που ενέκρινε το τουρκικό συμβούλιο υπουργών, στις 21 Σεπτεμβρίου, ως πρόγραμμα μεταρρύθμισης, στο μέρος των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων περιέχονται αρκετά σχέδια νόμων: ένταξη μέτρων στον αστικό κώδικα, για την ενίσχυση της πραγματικής ισότητας των αντρών και των γυναικών σε κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο: ορθότερη καταπολέμηση της οικογενειακής βίας, ορθότερη εκδίκαση των εγκλημάτων αυτών, με τη δημιουργία του θεσμού των εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστών και τέλος απαγόρευση της δυνατότητας μείωσης της ποινής για έγκλημα τιμής. Μείνετε βέβαιη ότι το Συμβούλιο θα επιδείξει ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών, που άπτονται της εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, και τα οποία συζητήθηκαν εκτεταμένα προ ολίγου. Εν πάση περιπτώσει, τα εγκλήματα τιμής δεν συνιστούν ειδικό πρόβλημα της Τουρκίας, καθώς αφορούν μεγάλο αριθμό χωρών στον κόσμο. Το Συμβούλιο υποστήριξε επομένως τη φετινή πρωτοβουλία των Κάτω Χωρών, στο πλαίσιο της τρίτης επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, για την έγκριση ενός σχεδίου ψηφίσματος κατά των εγκλημάτων αυτών, το οποίο τελεί ακόμα υπό εξέταση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι και η Τουρκία προσέφερε την υποστήριξή της στην εν λόγω πρωτοβουλία."@el8
". Mrs Theorin has drawn the Council’s attention to the issue of crimes of honour in Turkey. Such practices appear to be in sharp decline and, we are told, only occur sporadically in rural areas. However, these crimes continue to be a source of concern for the Council as they are often committed in the most appalling circumstances. The Turkish Government has undertaken significant reforms aimed at fighting such acts more effectively, acts which are, of course, not permitted by national law. The report that was adopted by the Turkish cabinet on 21 September as a reform programme contains several planned amendments to the law, such as the inclusion of measures in the Civil Code that are designed to enhance effective equality between men and women in social and educational fields, ways to better combat domestic violence by training judges that specialise in family matters and, lastly, measures to prevent people that have committed crimes of honour from serving reduced sentences. Rest assured that the Council will remain particularly vigilant as to the implementation of these measures that are in line with the Copenhagen criteria, as discussed at length earlier on. In any case, the issue of crimes of honour is not a problem that is specific to Turkey, as these crimes occur in many other places around the world. The Council has therefore supported the Dutch initiative aimed at the introduction this year, within the framework of the third committee of the United Nations General Assembly, of a draft resolution against these crimes, which is still in the process of being examined. The Council notes that Turkey has also given its support to this initiative."@en3
"(FR) La señora diputada ha llamado la atención del Consejo sobre el asunto de los crímenes por honor en Turquía. Estas prácticas parecen encontrarse en franca regresión y ya sólo serían, según se nos ha dicho, residuales en las zonas rurales. El Consejo sigue, no obstante, preocupado por esos crímenes que se llevan a cabo a menudo en condiciones intolerables. El Gobierno turco ha introducido reformas importantes destinadas a luchar mejor contra tales actos, naturalmente prohibidos por la legislación nacional. En el informe que el Consejo de Ministros turco aprobó el pasado 21 de septiembre como programa de reforma, figuran en la parte de las modificaciones legislativas varios proyectos: inscribir en el código civil medidas que refuercen la igualdad efectiva de los hombres y las mujeres en los ámbitos socioeducativos; luchar mejor contra las violencias familiares; condenar mejor esas violencias mediante la creación de jueces especializados en el ámbito de la familia y, por último, prohibir la posibilidad de una reducción de pena por crimen de honor. Tenga la seguridad de que el Consejo se mostrará particularmente vigilante respecto a la aplicación de estas medidas que participan del respeto de los criterios de Copenhague ampliamente mencionados hace un momento. En todo caso, los crímenes de honor no son un problema específico a Turquía, ya que afectan a un gran número de países en el mundo. Por tanto, el Consejo ha sostenido la iniciativa neerlandesa de introducir este año, en el marco de la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un proyecto de resolución contra estos crímenes, que todavía se encuentra en curso de examen. El Consejo observa que Turquía también ha brindado su apoyo a esta iniciativa."@es12
"Arvoisa parlamentin jäsen pyysi neuvostoa kiinnittämään huomiota kysymykseen Turkissa tehtävistä kunniamurhista. Tämä käytäntö vaikuttaa olevan vähenemässä huomattavasti, ja meille on sanottu, että sitä harjoitettaisiin enää maaseudulla. Neuvosto on kuitenkin yhä huolissaan näistä rikoksista, jotka tehdään usein sietämättömissä olosuhteissa. Turkin hallitus on ryhtynyt huomattaviin uudistuksiin, joilla pyritään torjumaan paremmin tällaiset teot, jotka on luonnollisesti kielletty kansallisessa lainsäädännössä. Kertomuksessa, jonka Turkin ministerineuvosto hyväksyi viime syyskuun 21. päivänä uudistusohjelmaksi, on lakimuutoksia koskevassa osassa useita hankkeita: kirjata siviilioikeuteen naisten ja miesten välistä todellista tasa-arvoa sosiopedagogisilla aloilla vahvistavia toimenpiteitä, torjua perheväkivalta tehokkaammin, tuomita paremmin tällainen väkivalta perustamalla erikoistuneiden perheasioiden tuomarien virkoja ja lopuksi kieltää kunniamurhien tuomioiden alentaminen. Vakuutan teille, että neuvosto tulee seuraamaan tarkkaan näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa, sillä ne kuuluvat niiden Kööpenhaminan kriteerien noudattamiseen, joista keskusteltiin jo pitkään. Kunniamurhat eivät joka tapauksessa ole ongelma ainoastaan Turkissa, sillä ne tunnetaan useissa maissa ympäri maailmaa. Neuvosto on näin ollen tukenut Alankomaiden aloitetta laatia tänä vuonna Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen III-komiteassa nämä rikokset tuomitseva päätöslauselmaesitys, joka on vielä tarkasteltavana. Neuvosto huomauttaa, että myös Turkki on ilmoittanut tukevansa tätä aloitetta."@fi5
"L'onorevole deputato ha attirato l'attenzione del Consiglio sulla questione dei delitti d'onore in Turchia. Ci informano che tali pratiche appaiono in forte regresso e compaiono ancora in forma marginale soltanto nelle aree rurali. Ciò nondimeno, il Consiglio mantiene la preoccupazione per questi crimini che spesso si svolgono in condizioni intollerabili. Il governo turco ha avviato importanti riforme volte a migliorare la lotta contro simili atti ovviamente vietati dalla legislazione nazionale. Nella relazione con il programma di riforma approvata dal Consiglio dei Ministri turco il 21 settembre scorso, fra le modifiche legislative compaiono diversi intenti, quali inserire nel codice civile alcuni provvedimenti che rafforzano la reale parità fra uomini e donne negli ambiti socioeducativi: lottare meglio contro le violenze domestiche; condannare meglio queste violenze attraverso la creazione di giudici di famiglia specializzati e, infine, vietare la possibilità di ridurre le pene per delitti d'onore. Siate certi che il Consiglio si dimostrerà particolarmente vigile sull'attuazione di questi provvedimenti che rientrano nel rispetto dei criteri di Copenhagen lungamente evocati poc'anzi. Comunque, i delitti d'onore non sono un problema specifico della Turchia, in quanto riguardano un elevato numero di paesi nel mondo. Il Consiglio ha dunque dato il sostegno all'iniziativa dei Paesi Bassi di presentare quest'anno, nel quadro del terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un progetto di risoluzione contro questi crimini, che è ancora in esame. Il Consiglio nota che la stessa Turchia ha dato il proprio sostegno a questa iniziativa."@it9
". Mrs Theorin has drawn the Council’s attention to the issue of crimes of honour in Turkey. Such practices appear to be in sharp decline and, we are told, only occur sporadically in rural areas. However, these crimes continue to be a source of concern for the Council as they are often committed in the most appalling circumstances. The Turkish Government has undertaken significant reforms aimed at fighting such acts more effectively, acts which are, of course, not permitted by national law. The report that was adopted by the Turkish cabinet on 21 September as a reform programme contains several planned amendments to the law, such as the inclusion of measures in the Civil Code that are designed to enhance effective equality between men and women in social and educational fields, ways to better combat domestic violence by training judges that specialise in family matters and, lastly, measures to prevent people that have committed crimes of honour from serving reduced sentences. Rest assured that the Council will remain particularly vigilant as to the implementation of these measures that are in line with the Copenhagen criteria, as discussed at length earlier on. In any case, the issue of crimes of honour is not a problem that is specific to Turkey, as these crimes occur in many other places around the world. The Council has therefore supported the Dutch initiative aimed at the introduction this year, within the framework of the third committee of the United Nations General Assembly, of a draft resolution against these crimes, which is still in the process of being examined. The Council notes that Turkey has also given its support to this initiative."@lv10
"De geachte afgevaardigde heeft de aandacht van de Raad gevestigd op de kwestie van de eremoorden in Turkije. Deze praktijken lijken in onbruik te raken en komen naar verluidt alleen nog op het platteland voor. De Raad blijft niettemin bezorgd over deze misdaden, die dikwijls plaatsvinden onder onaanvaardbare omstandigheden. De Turkse regering heeft hervormingen in gang gezet die moeten leiden tot een effectievere aanpak van deze misdaden, die uiteraard in strijd zijn met de nationale wetgeving. In het rapport dat de Turkse Raad van ministers op 21 september jongstleden als hervormingsprogramma heeft aangenomen, worden in het gedeelte met de wetswijzigingen verschillende projecten genoemd: opname in het Turkse Burgerlijk Wetboek van maatregelen die moeten bijdragen aan de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen op sociaal-educatief terrein; intensievere bestrijding van huiselijk geweld; effectievere bestraffing van dit geweld door het aanwijzen van gespecialiseerde rechters en tot slot een verbod op de mogelijkheid van strafvermindering voor eremoorden. U kunt ervan verzekerd zijn dat de Raad streng zal toezien op de tenuitvoerlegging van deze maatregelen, die de eerbiediging van de eerder uitvoerig besproken criteria van Kopenhagen tot uitdrukking brengen. Eremoorden zijn in ieder geval geen specifiek Turks probleem, aangezien ze in een groot aantal landen voorkomen. De Raad heeft dan ook het Nederlandse initiatief gesteund om dit jaar in het kader van het derde comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ontwerpresolutie tegen deze misdaden in te dienen. Deze ontwerpresolutie is nog in behandeling. De Raad merkt op dat Turkije dit initiatief eveneens heeft gesteund."@nl2
"­ A senhora deputada chamou a atenção do Conselho para a questão dos crimes de honra na Turquia. Essas práticas parecem estar em forte regressão e, segundo nos dizem, a sua prática será meramente residual nas zonas rurais. No entanto, o Conselho continua preocupado com esses crimes, que ocorrem muitas vezes em condições intoleráveis. O Governo turco está a levar a cabo reformas importantes que visam aperfeiçoar o combate a esses actos, naturalmente proibidos pela legislação nacional. No relatório adoptado como programa de reforma pelo Conselho de Ministros turco no passado dia 21 de Setembro, na parte das modificações legislativas, figuram vários projectos: inscrever no código civil medidas que reforcem a igualdade efectiva entre homens e mulheres nos domínios socioeducativos: aperfeiçoar o combate contra a violência no lar; condenar melhor essa violência, com a criação de juizes de família especializados; e, por fim, proibir a possibilidade de obtenção de reduções da pena nos casos dos crimes de honra. Pode ter a certeza de que o Conselho se irá mostrar particularmente atento relativamente à execução destas medidas, que implicam o respeito pelos critérios de Copenhaga longamente evocados ainda há pouco. De qualquer forma, os crimes de honra não constituem um problema específico da Turquia, visto que afectam um grande número de países no mundo. Assim, o Conselho apoiou a iniciativa holandesa de introduzir este ano, no quadro do terceiro Comité da Assembleia Geral das Nações Unidas, um projecto de resolução contra estes crimes, que ainda está a ser analisado. O Conselho faz notar que a Turquia também concedeu o seu apoio a esta iniciativa."@pt11
"Den ärade parlamentsledamoten har fäst rådets uppmärksamhet på frågan om hedersmord i Turkiet. Den här traditionen lär vara på stark tillbakagång och lär bara, sägs det, delvis finnas kvar i landsbygdsområden. Rådet är emellertid fortsatt oroat över dessa brott som ofta begås under oacceptabla former. Den turkiska regeringen har inlett omfattande reformer som syftar till att bättre bekämpa sådana handlingar, som naturligtvis är förbjudna i den nationella lagstiftningen. I rapporten som det turkiska ministerrådet antog den 21 september som ett reformprogram återfinns i avdelningen med lagändringar flera förslag: föra in åtgärder i civillagen som ökar den verkliga jämställdheten mellan män och kvinnor på det sociala och utbildningsmässiga området, bekämpa våld i familjen bättre, fördöma detta våld starkare, genom att inrätta specialiserade familjedomare, och slutligen förbjuda möjligheten att minska straffet för hedersmord. Ni kan vara säkra på att rådet kommer att vara särskilt vaksamt när det gäller genomförandet av dessa åtgärder, som är en del av respekten för Köpenhamnskriterierna som togs upp nyss. I vilket fall som helst är hedersmorden inte ett problem som är specifikt för Turkiet, eftersom de påverkar ett stort antal länder i världen. Rådet stödde därför det nederländska initiativet att i år inom ramen för den tredje kommittén för Förenta nationernas generalförsamling införa ett förslag till resolution mot dessa brott, som fortfarande granskas. Rådet noterar att Turkiet också lämnat sitt stöd till detta initiativ."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph