Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.8.2-210"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le drame de Douvres, en juin dernier, a mis cruellement en lumière la nécessité de lutter plus efficacement contre les filières d'immigration clandestine. Le Conseil européen de Feira, en juin dernier, a demandé au Conseil une mise en œuvre accélérée des mesures de lutte contre les filières clandestines prévues dans les conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999. Les mesures auxquelles se réfère l'auteur de la question consistent en un projet de directive du Conseil et un projet de décision-cadre visant, pour le premier, à définir la notion d'aide à l'entrée, à la circulation en séjour irrégulier et, pour le second, à renforcer précisément le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier ainsi défini. Ces textes, qui ont été transmis au Parlement européen pour consultation, sont actuellement en cours d'examen dans les groupes compétents du Conseil. Ils visent essentiellement à lutter contre le trafic des êtres humains, à travers l'aide à l'immigration clandestine par des filières organisées. L'objectif est de pouvoir démanteler et sanctionner les organisations criminelles qui se livrent à ce type de trafic. La question de l'honorable parlementaire donne donc à la présidence l'occasion de dissiper certaines confusions. Les textes concernés n'ont pas pour but d'empêcher les réfugiés potentiels d'exercer leur droit de demander l'asile sur le territoire de l'Union. M. le député conviendra en effet qu'un réfugié potentiel n'est pas ipso facto un immigrant clandestin. Ces textes n'ont pas non plus pour but d'empêcher les organisations sans but lucratif d'accomplir leur tâche, pour autant qu'elles respectent, bien sûr, les lois applicables. Il s'agit donc bien de lutter contre des organisations criminelles impliquées dans le trafic d'êtres humains et non pas de démanteler des organisations non gouvernementales, caritatives, politiques ou confessionnelles, sauf si, bien entendu - mais je ne peux même pas l'imaginer - leurs activités servaient de couverture à des agissements illégaux."@fr6
lpv:translated text
"Tragedien i Dover i juni gjorde det smerteligt klart, at der er behov for en mere effektiv bekæmpelse af menneskesmuglerbander. På Det Europæiske Råds møde i Feira i juni ønskede Rådet en hurtigere gennemførelse af foranstaltningerne til bekæmpelse af de ulovlige organisationer, der er fastsat i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tampere i oktober 1999. De forholdsregler, som spørgeren henviser til, består af et direktivforslag fra Rådet og et udkast til rammeafgørelse, der for det første sigter mod at definere begrebet hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold og for det andet mod at styrke de strafferetlige rammer for at bekæmpe den således definerede hjælp til ulovlig indrejse og ophold. Disse tekster, der er sendt til høring i Europa-Parlamentet, er i øjeblikket ved at blive behandlet af de kompetente grupper i Rådet. De sigter især mod at bekæmpe menneskehandel, der sker gennem organiserede kanalers hjælp til ulovlig indrejse. Målet er at kunne opløse og straffe kriminelle organisationer, der giver sig af med denne form for handel. Det ærede parlamentsmedlems spørgsmål giver derfor formandskabet mulighed for at udrydde visse misforståelser. De pågældende tekster skal ikke forhindre potentielle flygtninge i at udøve deres ret til at søge om asyl i Den Europæiske Union. Det ærede parlamentsmedlem vil således sikkert give mig ret i, at en potentiel flygtning ikke automatisk er en illegal indvandrer. Disse tekster har heller ikke til formål at forhindre velgørende organisationer i at udføre deres opgaver, naturligvis for så vidt som de overholder gældende lovgivning. Det drejer sig altså om at bekæmpe de kriminelle organisationer, der er indblandet i menneskehandel, og ikke om at opløse ngo'erne eller velgørende, politiske eller religiøse organisationer, naturligvis medmindre - men det kan jeg slet ikke forestille mig - deres aktiviteter tjener til at dække over ulovlige handlinger."@da1
"Das Drama von Dover im Juni diesen Jahres hat schlaglichtartig die Notwendigkeit vor Augen geführt, noch wirksamer gegen die Netze der illegalen Zuwanderung zu kämpfen. Der Europäische Rat von Feira im Juni forderte den Rat auf, die in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere im Oktober 1999 vorgesehenen Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung beschleunigt umzusetzen. Die Maßnahmen, auf die sich der Fragesteller bezieht, bestehen in einem Entwurf für eine Richtlinie des Rates, die die Begriffe „diejenigen, die Flüchtlinge – die ein Aufenthaltsrecht in der EU nicht besitzen – befördern oder verstecken“ definieren soll, und einem Entwurf für einen Rahmenbeschluss zur Stärkung der strafrechtlichen Rahmenbedingungen für die Bekämpfung des solchermaßen definierten Schlepperunwesens und des unrechtmäßigen Aufenthalts. Diese Entwürfe, die dem Europäischen Parlament zur Konsultation übermittelt wurden, werden derzeit in den zuständigen Gremien des Rates geprüft. Das Hauptanliegen besteht in der Bekämpfung des Schlepperunwesens in Form der Beihilfe zur illegalen Einwanderung durch organisierte Netze. Ziel ist die Aufdeckung und Bestrafung der kriminellen Schlepperorganisationen. Die Präsidentschaft möchte die Frage des Herrn Abgeordneten zum Anlass nehmen, einige Unklarheiten zu beseitigen. Das Ziel der betreffenden Texte besteht nicht darin, potenzielle Flüchtlinge daran zu hindern, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, auf dem Territorium der Union Asyl zu beantragen. Sie werden mir zustimmen, dass ein potenzieller Flüchtling nicht ipso facto ein illegaler Einwanderer ist. Das Ziel dieser Texte besteht auch nicht darin, Organisationen ohne Erwerbszweck daran zu hindern, ihre Aufgabe auszuüben, sofern sie die geltenden Gesetze achten. Es geht darum, kriminelle Organisationen zu bekämpfen, die Menschenhandel betreiben, und nicht gegen Nichtregierungsorganisationen, karitative, politische oder konfessionelle Organisationen vorzugehen, es sei denn, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ihre Tätigkeit dient als Tarnung für illegale Machenschaften."@de7
"Τον περασμένο Ιούνιο, το δράμα του Ντόβερ ανέδειξε με τον πλέον σκληρό τρόπο την αναγκαιότητα καταπολέμησης των κυκλωμάτων λαθρομετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα, τον Ιούνιο, ζήτησε από το Συμβούλιο την ταχεία εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση των σχετικών παράνομων κυκλωμάτων, που προβλέπονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, τον Οκτώβριο του 1999. Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται ο ερωτών αφορούν ένα σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου και ένα σχέδιο απόφασης-πλαίσιο το μεν πρώτο αποσκοπεί στον καθορισμό της έννοιας της παροχής βοήθειας για παράνομη είσοδο και κυκλοφορία και το δεύτερο θέλει συγκεκριμένα να ενισχύσει το ποινικό πλαίσιο για την καταστολή της βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή, όπως ορίζονται παραπάνω. Τα κείμενα αυτά διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση και επί του παρόντος εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές του Συμβουλίου. Στόχο έχουν να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο ανθρώπινων όντων, στο οποίο επιδίδονται κάποια οργανωμένα κυκλώματα που στηρίζουν τη λαθρομετανάστευση. Αποσκοπούν στην εξάρθρωση και τον κολασμό των εγκληματικών οργανώσεων που επιδίδονται στο συγκεκριμένο λαθρεμπόριο. Η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή δίνει λοιπόν στην Προεδρία την ευκαιρία να διαλύσει κάποιες παρεξηγήσεις. Τα κείμενα αυτά δεν επιδιώκουν να εμποδίσουν τους δυνητικούς πρόσφυγες να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να ζητήσουν άσυλο στο έδαφος της Ένωσης. Ο κ. βουλευτής θα συμφωνήσει, πράγματι, ότι ένας εν δυνάμει πρόσφυγας δεν είναι αυτόματα και λαθρομετανάστης. Τα κείμενα αυτά επίσης δεν επιδιώκουν να εμποδίσουν τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να επιτελέσουν την αποστολή τους, στο βαθμό που συμμορφώνονται φυσικά με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ζήτημα είναι λοιπόν η καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ανθρώπινων όντων και όχι η διάλυση των φιλανθρωπικών, πολιτικών, θρησκευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκτός εάν φυσικά – κάτι που δεν μπορώ καν να φανταστώ – οι δραστηριότητές τους χρησιμοποιούνται ως προκάλυμμα για παράνομες ενέργειες."@el8
"The tragic events in Dover last June were a cruel reminder of the need to fight more effectively against illegal immigration rings. The European Council in Feira last June called upon the Council to speed up the implementation of measures combating illegal rings, provided for in the conclusions of the Tampere European Council of October 1999. The measures to which the author of the question refers comprise a draft Council Directive aimed at defining the concept of the facilitation of unauthorised entry, movement and residence and a draft framework decision designed specifically to strengthen the penal framework combating the facilitation of unauthorised entry and illegal residence as defined therein. These texts, which have been submitted to the European Parliament for consultation, are currently being examined by the relevant groups within the Council. They are essentially aimed at combating the trafficking of human beings, which occurs through the facilitation of illegal immigration by organised rings. The aim is to disband and punish those criminal organisations that are involved in this type of traffic. The question raised therefore provides the Presidency-in-Office with an opportunity to clarify several points. The texts concerned are not aimed at preventing potential refugees from exercising their right to seek asylum on Union territory. Mr Sjöstedt will agree, in fact, that a potential refugee is not an illegal immigrant. What is more, these texts are not designed to prevent non-profit making organisations from carrying out their work, provided, of course, that they comply with the laws in force. It is therefore a matter of fighting against criminal organisations that are involved in the trafficking of human beings, not disbanding non-governmental, charitable, political and denominational organisations, except of course – though I cannot imagine this ever happening – in the event of their activities serving as a cover for illegal acts."@en3
"(FR) El drama de Douvres, el pasado mes de junio, puso cruelmente de manifiesto la necesidad de luchar más eficazmente contra las redes de inmigración clandestina. El Consejo Europeo de Feira, el pasado mes de junio, pidió al Consejo que aplicara de manera acelerada las medidas de lucha contra las redes clandestinas previstas en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999. Las medidas a las que se refiere el autor de la pregunta consisten en un proyecto de directiva del Consejo y un proyecto de decisión marco destinados, el primero, a definir la noción de ayuda a la entrada, la circulación en estancia irregular y, el segundo, a reforzar precisamente el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada y la estancia irregular definida como tal. Estos textos, que han sido transmitidos al Parlamento Europeo para consulta, están actualmente en curso de examen en los grupos competentes del Consejo. Están encaminados esencialmente a luchar contra el tráfico de seres humanos que tiene lugar a través de la ayuda a la inmigración clandestina por redes organizadas. El objetivo es poder desmantelar y sancionar a las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de tráfico. La pregunta del señor diputado brinda, pues, a la Presidencia la ocasión de disipar ciertas confusiones. Los textos pertinentes no tienen como finalidad impedir que los refugiados potenciales ejerzan su derecho a pedir asilo en el territorio de la Unión. En efecto, el señor diputado estará de acuerdo en que un refugiado potencial no es ipso facto un inmigrante clandestino. Estos textos tampoco tienen como finalidad impedir a las organizaciones sin ánimo de lucro cumplir con su cometido, siempre y cuando respeten, claro está, las leyes aplicables. Por tanto, se trata efectivamente de luchar contra las organizaciones criminales implicadas en el tráfico de seres humanos y no de desmantelar organizaciones no gubernamentales, caritativas, políticas o religiosas, salvo, claro está –pero ni siquiera puedo imaginarlo- si sus actividades sirven para encubrir maniobras ilegales."@es12
"Doverissa viime kesäkuussa tapahtunut murhenäytelmä toi julmalla tavalla esiin tarpeen torjua tehokkaammin laitonta maahanmuuttoa. Viime kesäkuussa pidetyssä Feiran Eurooppa-neuvostossa pyydettiin neuvostoa nopeuttamaan lokakuussa 1999 pidetyn Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitettyjen laittoman maahanmuuton torjuntatoimien täytäntöönpanoa. Toimenpiteet, joihin kysymyksen esittäjä viittaa, sisältävät neuvoston direktiiviehdotuksen ja puitepäätösehdotuksen, joista ensimmäisen tavoitteena on määritellä laittomassa maahantulossa, liikkumisessa ja maassa oleskelussa avustaminen ja toisen tavoitteena on rikosoikeudellisten puitteiden vahvistaminen laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemiseksi. Nämä tekstit, jotka on annettu Euroopan parlamentille lausuntoa varten, ovat parhaillaan tarkasteltavina neuvoston toimivaltaisissa työryhmissä. Tekstien ensisijainen tavoite on ihmiskaupan torjuminen tukemalla järjestettyjen reittien kautta tapahtuvan laittoman maahanmuuton torjuntaa. Tarkoitus on hajottaa tällaista kauppaa harjoittavat rikolliset järjestöt ja rangaista niitä. Arvoisan parlamentin jäsenen kysymys tarjoaa siis puheenjohtajavaltiolle tilaisuuden selventää joitakin epäselvyyksiä. Kyseisten tekstien tavoitteena ei ole evätä mahdollisilta pakolaisilta oikeutta hakea turvapaikkaa unionin alueelta. Arvoisa jäsen myöntää varmaan itsekin, ettei mahdollinen pakolainen ole automaattisesti laiton maahanmuuttaja. Tekstien tavoitteena ei ole myöskään estää voittoa tavoittelemattomia organisaatioita tekemästä työtään, niin kauan tietenkin kun ne noudattavat voimassa olevia lakeja. Tarkoitus on todellakin taistella ihmiskauppaa harjoittavia rikollisjärjestöjä vastaan, eikä hajottaa kansalais- tai hyväntekeväisyysjärjestöjä taikka poliittisia tai uskonnollisia järjestöjä, paitsi jos – enkä pysty edes kuvittelemaan näin käyvän – niiden toiminta toimisi peitteenä laittomalle toiminnalle."@fi5
"Il dramma di Dover del giugno scorso ha messo crudelmente in luce la necessità di lottare con maggiore efficacia contro le organizzazioni dell'immigrazione clandestina. Il Consiglio europeo di Feira del giugno scorso ha chiesto al Consiglio l'attuazione accelerata dei provvedimenti di lotta contro le organizzazioni clandestine previsti nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999. I provvedimenti cui fa riferimento l'autore dell'interrogazione riguardano un progetto di direttiva del Consiglio e un progetto di decisione quadro volti rispettivamente a definire il concetto di aiuto all'ingresso, alla circolazione in soggiorno irregolare e a rafforzare proprio il quadro penale per la repressione dell'aiuto all'ingresso e al soggiorno irregolare così definito. I testi trasmessi al Parlamento europeo per consultazione sono attualmente in corso d'esame presso i gruppi competenti del Consiglio e sono sostanzialmente volti a lottare contro il traffico di esseri umani attraverso l'aiuto all'immigrazione clandestina da parte di alcune organizzazioni. L'obiettivo è quello di riuscire a smantellare e punire le organizzazioni criminali che si dedicano a questo tipo di traffico. L'interrogazione dell'onorevole deputato fornisce dunque l'occasione alla Presidenza per dissipare alcuni malintesi. I testi in questione non sono destinati a impedire ai potenziali rifugiati l'esercizio del loro diritto di chiedere asilo sul territorio dell'Unione. L'onorevole deputato converrà certo che un potenziale rifugiato non è un immigrante clandestino. Questi testi non hanno nemmeno l'obiettivo di impedire alle organizzazioni senza scopo di lucro di svolgere il loro compito, purché ovviamente rispettino le leggi applicabili. Si tratta dunque proprio di lottare contro le organizzazioni criminose coinvolte nel traffico di esseri umani e non di smantellare organizzazioni non governative, caritative, politiche o confessionali a meno che, beninteso, ma non riesco nemmeno a immaginarlo, le loro attività non servano da copertura a eventuali illeciti."@it9
"The tragic events in Dover last June were a cruel reminder of the need to fight more effectively against illegal immigration rings. The European Council in Feira last June called upon the Council to speed up the implementation of measures combating illegal rings, provided for in the conclusions of the Tampere European Council of October 1999. The measures to which the author of the question refers comprise a draft Council Directive aimed at defining the concept of the facilitation of unauthorised entry, movement and residence and a draft framework decision designed specifically to strengthen the penal framework combating the facilitation of unauthorised entry and illegal residence as defined therein. These texts, which have been submitted to the European Parliament for consultation, are currently being examined by the relevant groups within the Council. They are essentially aimed at combating the trafficking of human beings, which occurs through the facilitation of illegal immigration by organised rings. The aim is to disband and punish those criminal organisations that are involved in this type of traffic. The question raised therefore provides the Presidency-in-Office with an opportunity to clarify several points. The texts concerned are not aimed at preventing potential refugees from exercising their right to seek asylum on Union territory. Mr Sjöstedt will agree, in fact, that a potential refugee is not an illegal immigrant. What is more, these texts are not designed to prevent non-profit making organisations from carrying out their work, provided, of course, that they comply with the laws in force. It is therefore a matter of fighting against criminal organisations that are involved in the trafficking of human beings, not disbanding non-governmental, charitable, political and denominational organisations, except of course – though I cannot imagine this ever happening – in the event of their activities serving as a cover for illegal acts."@lv10
". ­ Het drama van Dover afgelopen juni heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is om illegale immigratienetwerken doeltreffender te bestrijden. De Europese Raad van Feira heeft afgelopen juni de Raad verzocht om versnelde invoering van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratienetwerken, zoals neergelegd in de conclusies van de Europese Raad van Tampere van oktober 1999. De maatregelen waar de vraagsteller op doelt, bestaan uit een ontwerprichtlijn van de Raad en een ontwerp-kaderbesluit. De ontwerprichtlijn is gericht op het definiëren van het begrip ‘hulp bij binnenkomst, verplaatsing en onrechtmatig verblijf’. Het ontwerp-kaderbesluit heeft tot doel het strafrechtelijk kader te versterken ten einde te kunnen optreden tegen deze hulp bij binnenkomst en onrechtmatig verblijf. Deze teksten, die voor advies zijn voorgelegd aan het Europees Parlement, zijn momenteel in behandeling bij de terzake bevoegde werkgroepen van de Raad. De teksten beogen in hoofdzaak de bestrijding van georganiseerde mensensmokkel. Doel is de criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken op te rollen en te berechten. De vraag van de geachte afgevaardigde biedt het voorzitterschap aldus de gelegenheid om bepaalde misverstanden uit de weg te ruimen. Doel van de betreffende teksten is niet om potentiële vluchtelingen te verhinderen om hun recht uit te oefenen om op het grondgebied van de Unie asiel aan te vragen. De geachte afgevaardigde zal het met mij eens zijn dat een potentiële vluchteling niet een illegale immigrant is. De betreffende teksten hebben evenmin tot doel organisaties zonder winstoogmerk te belemmeren bij de uitvoering van hun taken, voorzover zij tenminste de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen. Het gaat dus om de strijd tegen criminele organisaties die betrokken zijn bij mensensmokkel en niet om het ontmantelen van niet-gouvernementele organisaties, politieke of religieuze organisaties en liefdadigheidsinstellingen, tenzij deze ­ wat ik me echter niet kan voorstellen ­ als dekmantel zouden dienen voor illegale praktijken."@nl2
"­ O drama de Dover, no passado mês de Junho, pôs cruelmente em evidência a necessidade de combater mais eficazmente as redes de imigração clandestina. O Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, também no passado mês de Junho, solicitou ao Conselho a implementação rápida das medidas de luta contra as redes clandestinas previstas nas conclusões do Conselho Europeu de Tampere de Outubro de 1999. As medidas a que o autor da pergunta se refere consistem num projecto de directiva do Conselho e num projecto de decisão­quadro visando, em primeiro lugar, definir o conceito de apoio à entrada e à circulação em permanência irregular, e, em segundo lugar, reforçar precisamente o quadro penal destinado a reprimir o apoio à entrada e à permanência irregular assim definido. Estes textos, que foram transmitidos ao Parlamento Europeu para efeitos de consulta, estão actualmente em processo de apreciação pelos grupos competentes do Conselho. Visam essencialmente combater o tráfico de seres humanos através do apoio concedido à imigração clandestina pelas redes organizadas. O objectivo é o de poder desmantelar e sancionar as organizações criminosas que se dedicam a este tipo de tráfico. A pergunta do senhor deputado concede portanto à Presidência a possibilidade de dissipar algumas confusões. Os textos em questão não têm por objectivo impedir os refugiados potenciais de exercerem o seu direito de pedir asilo no território da União. O senhor deputado reconhecerá com certeza que um refugiado potencial não é um imigrante clandestino. Estes textos também não têm por objectivo impedir que as organizações sem fins lucrativos desempenhem a sua função, desde que respeitem, obviamente, as leis aplicáveis. Com efeito, trata­se sim de combater as organizações criminosas implicadas no tráfico de seres humanos e não de desmantelar organizações não governamentais, caritativas, políticas ou confessionais, excepto, evidentemente ­ e nem sequer consigo imaginar tal coisa ­ se as suas actividades servirem de cobertura para actuações ilegais."@pt11
"Katastrofen i Dover i juni förra året visade på ett grymt sätt behovet av att mer effektivt bekämpa den illegala invandringen. Europeiska rådet i Feira i juni bad rådet att snabbt genomföra åtgärderna för bekämpning av den illegala invandringsverksamheten som återfinns i slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors i oktober 1999. De åtgärder som frågeställaren hänvisar till består av ett förslag till rådets direktiv och ett förslag till rambeslut som, när det gäller det förstnämnda, syftar till att fastställa begreppet stöd vid inresa och rörlighet under en illegal vistelse, och när det gäller det andra att just stärka den straffrättsliga ramen för att straffa dem som hjälper flyktingar att komma in eller olagligt uppehålla sig i ett land på det sätt som definierats. Dessa texter som överlämnats till Europaparlamentet för samråd granskas för närvarande i rådets behöriga grupper. De syftar huvudsakligen till att kämpa mot människohandeln, som bedrivs genom stöd till organiserad illegal invandring. Målsättningen är att kunna bryta ned och straffa de brottsliga organisationerna som ägnar sig åt denna typ av handel. Frågan från den ärade parlamentsledamoten ger därför ordförandeskapet tillfälle att undanröja vissa missförstånd. De aktuella texterna har inte som mål att förhindra potentiella flyktingar att utöva sin rätt att begära asyl på unionens territorium. Parlamentsledamoten håller väl med om att en potentiell flykting inte i och med detta faktum är en illegal invandrare. Dessa texter syftar inte heller till att hindra icke vinstdrivande organisationer att utföra sina uppgifter under förutsättning, naturligtvis, att de respekterar tillämpliga lagar. Det handlar alltså om att bekämpa brottsliga organisationer som sysslar med människohandel och inte om att upplösa icke-statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer eller politiska och religiösa organisationer om inte naturligtvis – men det kan jag inte ens tänka mig – deras verksamhet fungerar som täckmantel för illegal verksamhet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ipso facto"2,10,3,11,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph