Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.8.2-205"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - La stabilité et le développement du Caucase représentent une des priorités stratégiques pour l'Union européenne. Comme vous le savez, l'Union européenne soutient les efforts de médiation en cours pour trouver un règlement politique à tous les conflits dans la région, sur la base du respect de l'intégrité territoriale des États concernés et d'un degré d'autonomie adéquat. L'Union suit donc de près les contacts entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en vue de trouver une solution à la question du Haut-Kharabakh. C'est pourquoi elle salue les rencontres qui ont régulièrement lieu entre les deux présidents et elle émet le vœu que ces rencontres permettront de parvenir à un règlement politique. L'Union européenne demeure convaincue que le groupe de Minsk, de l'OSCE, a un rôle central à jouer dans la perspective d'un règlement du conflit du Haut-Kharabakh, même si les différents plans de règlement proposés par ce groupe en 1997 et 1998 ont été repoussés à la fois par Erevan et Baku. L'Union utilise en outre tous les instruments dont elle dispose dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération pour contribuer à une amélioration des relations entre les deux pays. Grâce aux différentes instances de coopération, il a été possible d'établir un dialogue politique régulier visant à faciliter les échanges entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En même temps, l'Union continue d'apporter une aide matérielle importante à ces deux pays, par le biais de ses différents programmes, notamment TACIS. Elle a offert de financer des projets transfrontaliers d'intérêt commun afin de contribuer au rétablissement de relations de bon voisinage entre les deux pays. L'engagement de l'Union européenne a été publiquement reconnu par l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui se sont déclarés ouverts à un renforcement des relations entre leurs pays et l'Union."@fr6
lpv:translated text
"Stabiliteten i og udviklingen af Kaukasus er en af EU's strategiske prioriteter. Som De ved, støtter Unionen de igangværende mæglingsforsøg for at finde en politisk løsning på regionens konflikter. Mæglingsforsøgene er baseret på respekt for de pågældende staters territoriale ukrænkelighed og en hensigtsmæssig grad af selvstændighed. Unionen følger altså på tæt hold kontakten mellem Armenien og Aserbajdsjan for at finde en løsning på striden om Nagorno Karabakh. Derfor hilser Unionen de møder, der regelmæssigt finder sted mellem de to præsidenter, velkommen, og den udtrykker ønske om, at man på disse møder kan nå til en politisk løsning. EU er fortsat overbevist om, at Minsk-gruppen inden for rammerne af OSCE skal spille en central rolle i løsningen af konflikten i Nagorno Karabakh, selv om de forskellige løsningsforslag, som gruppen fremsatte i 1997 og 1998, blev tilbagevist af både Erevan og Baku. Unionen bruger bl.a. alle de værktøjer, den råder over inden for rammerne af samarbejds- og partnerskabsaftalen, til at bidrage til en forbedring af forbindelserne mellem de to lande. Takket være de forskellige samarbejdsinstanser har det været muligt at oprette en regelmæssig politisk dialog, der skal fremme handlen mellem Armenien og Aserbajdsjan. Samtidig fortsætter Unionen med at yde betydelig økonomiske støtte til de to lande gennem forskellige programmer, navnlig Tacis. Den har tilbudt at finansiere projekter af fælles interesse på tværs af grænserne for at bidrage til genoptagelsen af forbindelserne og til et godt naboskab mellem de to lande. EU's engagement er blevet offentligt anerkendt af Armenien og Aserbajdsjan, der har erklæret sig positive over for en styrkelse af forbindelserne mellem deres lande og Unionen."@da1
". Die Stabilität und die Entwicklung des Kaukasus stellen eine der strategischen Prioritäten für die Europäische Union dar. Wie Sie wissen, unterstützt die Europäische Union die gegenwärtigen Vermittlungsbemühungen mit dem Ziel, eine politische Regelung für alle Konflikte in der Region auf der Grundlage der Achtung der territorialen Integrität der betroffenen Staaten und eines angemessenen Grades an Autonomie zu erreichen. Die Union verfolgt daher sehr aufmerksam die Kontakte zwischen Armenien und Aserbaidschan zur Lösung der Berg-Karabach-Frage. Aus diesem Grunde begrüßt sie die regelmäßigen Treffen zwischen den beiden Präsidenten und hofft, dass diese Treffen zu einer politischen Regelung führen. Die Europäische Union ist nach wie vor überzeugt, dass die Gruppe von Minsk der OSZE im Hinblick auf eine Lösung des Konfliktes von Berg-Karabach eine zentrale Rolle zu spielen hat, auch wenn die von dieser Gruppe 1997 und 1998 vorgelegten Pläne für eine Regelung sowohl von Eriwan als auch von Baku abgelehnt worden sind. Die Union setzt des Weiteren alle Instrumente ein, die ihr im Rahmen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zur Verfügung stehen, um zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern beizutragen. Über die verschiedenen Kooperationsgremien war es möglich, einen regelmäßigen politischen Dialog mit dem Ziel der Erleichterung des Handels zwischen Armenien und Aserbaidschan einzuleiten. Gleichzeitig gewährt die Union diesen beiden Ländern weiterhin umfangreiche Hilfe über ihre verschiedenen Programme, insbesondere TACIS. Sie hat angeboten, grenzübergreifende Projekte von gemeinsamem Interesse zu finanzieren, um zur Wiederherstellung von gutnachbarlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern beizutragen. Das Engagement der Europäischen Union ist von Armenien und Aserbaidschan öffentlich anerkannt worden, die sich zu einer Verstärkung der Beziehungen zwischen ihren Ländern und der Union bereit erklärt haben."@de7
"Η σταθερότητα και η ανάπτυξη του Καυκάσου αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις τρέχουσες προσπάθειες διαμεσολάβησης για την εύρεση πολιτικής λύσης σε όλες τις διαμάχες στην περιοχή, στη βάση του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των ενδιαφερομένων κρατών και της παραχώρησης μιας σχετικής αυτονομίας. Η Ένωση παρακολουθεί λοιπόν εκ του σύνεγγυς τις επαφές μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, με στόχο να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα των υψωμάτων του Καραμπάχ. Για το λόγο αυτό εκφράζει την ικανοποίησή της για τις τακτικές συναντήσεις των δύο προέδρων και εκφράζει την ευχή οι συναντήσεις αυτές να συμβάλουν στην επίτευξη μιας πολιτικής λύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί την πεποίθηση ότι ο ρόλος της ομάδας του Μινσκ, του ΟΑΣΕ, στο ζήτημα της διευθέτησης της διαμάχης για τα υψώματα του Καραμπάχ είναι πολύ σημαντικός, παρόλο που τόσο το Ερεβάν όσο και το Μπακού απέρριψαν τα διάφορα σχέδια που πρότεινε η ομάδα το 1997 και το 1998. Η Ένωση χρησιμοποιεί επιπλέον όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να συμβάλει στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Χάρη στις διάφορες αρχές συνεργασίας, κατέστη δυνατή η καθιέρωση ενός τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Παράλληλα, η Ένωση συνεχίζει να χορηγεί σημαντική υλική βοήθεια στις δύο χώρες, μέσω διαφόρων προγραμμάτων της, κυρίως του TACIS. Προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει κάποια διασυνοριακά σχέδια κοινής ωφελείας, για να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αναγνώρισαν δημοσίως τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δήλωσαν ότι βλέπουν θετικά τη σύσφιξη των σχέσεων των χωρών τους με την Ένωση."@el8
"The stability and development of the Caucasus are one of the European Union’s strategic priorities. As you will be aware, the European Union supports the mediation efforts currently in progress with a view to finding a political solution to all of the conflicts in the region, on the basis of respect for the territorial integrity of the states concerned and an appropriate degree of autonomy. The Union is therefore closely monitoring contacts between Armenia and Azerbaijan with a view to finding a solution to the Nagorno-Karabakh conflict, which is why it welcomes the meetings that have regularly taken place between the two Presidents and hopes that they will lead to a political solution. The European Union remains convinced that the Minsk Group of the OSCE has a central role to play in finding a solution to the Nagorno-Karabakh conflict, in spite of the fact that the solutions put forward by this group in 1997 and 1998 were both rejected by Erevan and Baku. The European Union is also using all of the instruments at its disposal within the framework of the partnership and cooperation agreement to help improve relations between the two countries. Thanks to the various opportunities for cooperation, it has been possible to establish regular political dialogue with the aim of facilitating exchanges between Armenia and Azerbaijan. At the same time, the Union continues to provide substantial material aid to both countries through its various programmes, in particular its TACIS programme. It has offered to finance cross-border projects of common interest in an attempt to re-establish good neighbourly relations between the two countries. The commitment of the European Union has been publicly acknowledged by Armenia and Azerbaijan, who have both asserted their willingness to work towards a rapprochement between their countries and the European Union."@en3
"(FR) La estabilidad y el desarrollo del Cáucaso representan una de las prioridades estratégicas de la Unión. Como usted sabe, la Unión Europea sostiene los esfuerzos de mediación en curso para encontrar un arreglo político a todos los conflictos en la región, teniendo como base el respeto de la integridad territorial de los Estados interesados y un grado de autonomía adecuado. Por ende, la Unión sigue de cerca los contactos entre Armenia y Azerbaiyán con miras a encontrar una solución al asunto del Alto Kharabakh. Es por ello que saluda las reuniones que se celebran periódicamente entre los dos presidentes y hace votos por que esas reuniones permitan llegar a un arreglo político. La Unión Europea sigue estando convencida de que el grupo de Minsk, de la OSCE, ha de jugar un papel central en la perspectiva de un arreglo del conflicto del Alto Kharabakh, incluso si los diferentes planes de arreglo propuestos por este grupo en 1997 y 1998 fueron rechazados a la vez por Yerevan y Bakú. La Unión recurre además a todos los instrumentos de los que dispone en el marco del acuerdo de asociación y cooperación para contribuir a mejorar las relaciones entre ambos países. Gracias a las diferentes instancias de cooperación, es posible establecer un diálogo político periódico encaminado a facilitar los intercambios entre Armenia y Azerbaiyán. Al mismo tiempo, la Unión continúa aportando una ayuda material importante a estos dos países, por el intermediario de sus diferentes programas, especialmente TACIS. Ha ofrecido financiar proyectos transfronterizos de interés común con miras a contribuir al restablecimiento de relaciones de buena vecindad entre ambos países. El compromiso de la Unión Europea ha sido públicamente reconocido por Armenia y Azerbaiyán, que se declararon abiertos a un fortalecimiento de las relaciones entre sus países y la Unión."@es12
"Kaukasian vakaus ja kehitys ovat yksi Euroopan unionin strategisista prioriteeteista. Kuten tiedätte, Euroopan unioni tukee meneillään olevia sovitteluyrityksiä, joilla pyritään löytämään kaikkiin alueen konflikteihin poliittinen ratkaisu asianomaisten valtioiden alueellisen koskemattomuuden kunnioittamisen ja riittävän itsenäisyysasteen pohjalta. Unioni seuraa näin ollen tarkkaan Armenian ja Azerbaidžanin yhteydenpitoa löytääkseen ratkaisun Vuoristo-Karabahin kysymykseen. Tästä syystä unioni on iloinen näiden kahden presidentin säännöllisistä tapaamisista ja toivoo, että näiden tapaamisten avulla päästään poliittiseen ratkaisuun. Euroopan unioni on yhä vakuuttunut siitä, että Etyjin Minskin ryhmällä on keskeinen asema Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemisessa, vaikka tämän ryhmän vuosina 1997 ja 1998 esittämät erilaiset sopimussuunnitelmat torjuttiin sekä Jerevanissa että Bakussa. Unioni käyttää lisäksi kaikkia välineitä, jotka sillä on käytössään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa, parantaakseen näiden kahden maan välisiä suhteita. Erilaisten yhteistyöelinten ansiosta on voitu aloittaa säännöllinen poliittinen vuoropuhelu Armenian ja Azerbaidžanin välisen kaupan helpottamiseksi. Unioni jatkaa samalla merkittävän materiaalisen avun toimittamista molemmille maille erilaisten ohjelmien kautta, esimerkiksi TACISin. Unioni on tarjoutunut rahoittamaan molempien etujen mukaisia rajojen yli ulottuvia hankkeita auttaakseen palauttamaan maiden välille hyvät naapuruussuhteet. Unionin ponnistelut ovat saaneet julkista tunnustusta Armenialta ja Azerbaidžanilta, jotka ovat ilmoittaneet olevansa avoimia näiden maiden ja unionin välisten suhteiden lujittamiselle."@fi5
"La stabilità e lo sviluppo del Caucaso rappresentano una delle priorità strategiche per l'Unione europea. Come sapete, l'Unione europea sostiene l'impegno di mediazione in atto per addivenire a una composizione politica di tutti i conflitti della regione sulla base del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati interessati e di un grado di autonomia adeguato. L'Unione segue dunque da vicino i contatti fra l'Armenia e l'Azerbaigian per trovare una soluzione alla questione del Nagorni Kharabakh. Per questo motivo accoglie con favore gli incontri regolari fra i due Presidenti, auspicando che gli stessi consentano di raggiungere una soluzione politica. L'Unione europea resta convinta che il gruppo di Minsk dell'OCSE abbia un ruolo centrale da svolgere nella prospettiva di risolvere il conflitto del Nagorni Kharabakh, anche se i diversi piani di soluzione proposti per questo gruppo nel 1997 e 1998 sono stati respinti sia da Eravan che da Baku. Inoltre, l'Unione utilizza tutti gli strumenti di cui dispone nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione per contribuire al miglioramento delle relazioni fra i due paesi. Grazie alle varie sedi di cooperazione, è stato possibile allacciare un dialogo politico regolare volto ad agevolare gli scambi fra l'Armenia e l'Azerbaigian. Nel contempo, l'Unione mantiene il proprio consistente aiuto materiale ai due paesi attraverso i vari programmi, nella fattispecie TACIS. L'Unione si è offerta di finanziare i progetti transfrontalieri di interesse comune per contribuire a ristabilire rapporti di buon vicinato fra questi due paesi. Armenia e Azerbaigian hanno riconosciuto pubblicamente l'impegno dell'Unione europea, e si sono dichiarati disponibili a rafforzare i rapporti fra i loro paesi e l'Unione."@it9
"The stability and development of the Caucasus are one of the European Union’s strategic priorities. As you will be aware, the European Union supports the mediation efforts currently in progress with a view to finding a political solution to all of the conflicts in the region, on the basis of respect for the territorial integrity of the states concerned and an appropriate degree of autonomy. The Union is therefore closely monitoring contacts between Armenia and Azerbaijan with a view to finding a solution to the Nagorno-Karabakh conflict, which is why it welcomes the meetings that have regularly taken place between the two Presidents and hopes that they will lead to a political solution. The European Union remains convinced that the Minsk Group of the OSCE has a central role to play in finding a solution to the Nagorno-Karabakh conflict, in spite of the fact that the solutions put forward by this group in 1997 and 1998 were both rejected by Erevan and Baku. The European Union is also using all of the instruments at its disposal within the framework of the partnership and cooperation agreement to help improve relations between the two countries. Thanks to the various opportunities for cooperation, it has been possible to establish regular political dialogue with the aim of facilitating exchanges between Armenia and Azerbaijan. At the same time, the Union continues to provide substantial material aid to both countries through its various programmes, in particular its TACIS programme. It has offered to finance cross-border projects of common interest in an attempt to re-establish good neighbourly relations between the two countries. The commitment of the European Union has been publicly acknowledged by Armenia and Azerbaijan, who have both asserted their willingness to work towards a rapprochement between their countries and the European Union."@lv10
". ­ De stabiliteit en de ontwikkeling van de Kaukasus vormen een van de strategische prioriteiten van de Europese Unie. Zoals u weet, steunt de Europese Unie de huidige bemiddelingspogingen om te komen tot een politieke oplossing voor alle conflicten in de regio, op basis van het eerbiedigen van de territoriale integriteit van de betrokken staten en op basis van een redelijke mate van autonomie. De Unie volgt de besprekingen tussen Armenië en Azerbeidzjan om een oplossing te vinden voor de kwestie Nagorno-Karabach dan ook op de voet. Derhalve verwelkomt de Unie de ontmoetingen die regelmatig tussen beide presidenten plaatsvinden en spreekt zij de wens uit dat deze ontmoetingen zullen leiden tot een politieke oplossing. De Europese Unie blijft ervan overtuigd dat de groep van Minsk, de OVSE, een centrale rol moet spelen bij de totstandkoming van een oplossing voor het conflict over Nagorno-Karabach, al zijn de diverse voorstellen die in 1997 en 1998 door deze groep zijn gedaan, afgewezen door zowel Erevan als Bakoe. De Unie maakt bovendien gebruik van alle middelen die haar in het kader van de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst ter beschikking staan, ten einde een bijdrage te leveren aan de verbetering van de betrekkingen tussen de twee landen. Dankzij de verschillende samenwerkingsorganisaties is het mogelijk geweest een structurele politieke dialoog op gang te brengen die tot doel heeft de contacten tussen Armenië en Azerbeidzjan te vergemakkelijken. Tegelijkertijd blijft de Unie beide landen in belangrijke mate materieel ondersteunen door middel van verschillende programma’s, in het bijzonder TACIS. De Unie heeft aangeboden grensoverschrijdende projecten van gemeenschappelijk belang te financieren om bij te dragen aan het herstel van de goede verstandhouding tussen de twee landen. De inzet van de Europese Unie is openlijk erkend door Armenië en Azerbeidzjan, die hebben verklaard bereid te zijn om hun betrekkingen met de Unie te intensiveren."@nl2
"­ A estabilidade e o desenvolvimento do Cáucaso representam uma das prioridades estratégicas da União Europeia. Como sabe, a União Europeia apoia os esforços de mediação em curso para que se encontre uma solução política para todos os conflitos na região, com base no respeito pela integridade territorial dos Estados envolvidos e dentro de um grau de autonomia adequado. Deste modo, a União segue de muito perto os contactos entre a Arménia e o Azerbaijão, no sentido de se encontrar uma solução para a questão do Alto Karabakh. É por esse motivo que a União saúda a realização de encontros regulares entre os dois Presidentes e faz votos para que esses encontros permitam chegar a uma solução política. A União Europeia continua convencida de que o grupo de Minsk, da OSCE, pode desempenhar um papel central na perspectiva de uma resolução do conflito do Alto Karabakh, apesar de os vários planos de resolução propostos por este grupo em 1997 e 1998 terem sido rejeitados tanto por Erevan como por Bacu. Além disso, a União utiliza todos os instrumentos que tem à sua disposição no quadro do Acordo de Parceria e Cooperação para contribuir para uma melhoria das relações entre os dois países. Graças às diferentes instâncias de cooperação, foi possível estabelecer um diálogo político regular visando facilitar as trocas entre a Arménia e o Azerbaijão. Ao mesmo tempo, a União continua a prestar uma ajuda material importante a estes dois países através dos seus vários programadas, nomeadamente o programa TACIS. A União propôs­se financiar projectos transfronteiriços de interesse comum, com o propósito de contribuir para o restabelecimento de relações de boa vizinhança entre os dois países. O envolvimento da União Europeia foi reconhecido publicamente pela Arménia e pelo Azerbaijão, que se declararam abertos a um reforço das relações entre os seus países e a União."@pt11
"Stabiliteten och utvecklingen i Kaukasien utgör en av de strategiska prioriteringarna för Europeiska unionen. Som ni vet stöder Europeiska unionen de pågående medlingsförsöken för att finna en politisk lösning på alla problem i regionen, på grundval av respekten för de berörda staternas territoriella integritet och en lämplig självständighetsgrad. Unionen följer alltså på nära håll kontakterna mellan Armenien och Azerbajdzjan, i syfte att finna en lösning på frågan om Nagorno-Karabach. Rådet välkomnar därför de möten som regelbundet ägt rum mellan de två presidenterna och hoppas att dessa möten skall göra det möjligt att uppnå en politisk lösning. Europeiska unionen är fortsatt övertygad om att Minskgruppen inom OSSE spelar en central roll inför en lösning på konflikten i Nagorno-Karabach, även om de olika planer för en lösning som föreslogs av gruppen 1997 och 1998 har avvisats både av Erevan och Baku. Unionen utnyttjar för övrigt alla instrument den förfogar över inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet för att bidra till att förbättra förbindelserna mellan de två länderna. Tack vare de olika samarbetsinstanserna har det varit möjligt att upprätta en regelbunden politisk dialog, som syftar till att underlätta utbyte mellan Armenien och Azerbajdzjan. Samtidigt fortsätter unionen att lämna omfattande materiellt stöd till dessa två länder genom sina olika program, bl.a. Tacis. Unionen har erbjudit sig att finansiera gränsöverskridande projekt av ömsesidigt intresse för att bidra till att återupprätta goda grannrelationer mellan de två länderna. Europeiska unionens åtagande har offentligt erkänts av Armenien och Azerbajdzjan, som förklarat sig öppna för en förstärkning av förbindelserna mellan länderna och unionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph