Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-11-14-Speech-2-198"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20001114.8.2-198"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le ministre des Affaires étrangères du Maroc a remis en fin de réunion à Berlin, le 28 septembre 2000 - je crois que vous le savez - une déclaration réaffirmant sa disponibilité à épuiser tous les moyens en vue d'élaborer une solution durable et définitive. Rabat semble maintenant avoir compris que sa proposition ne répondait pas aux attentes du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel, et qu'elle devait être le point de départ de l'exploration d'une solution juste et définitive. Donc, le Maroc a dépêché son ministres des Affaires étrangères et de la coopération à New York le 26 octobre, afin qu'il soit auditionné en séance privée par le Conseil de sécurité après l'audition du secrétaire général du Polisario, qui a eu lieu le 19 octobre. Au cours de son intervention, M. Ben Aïssa a indiqué qu'un dossier complet sur la dimension et le contenu de la proposition marocaine sera présenté à la prochaine réunion des parties, sous l'égide de M. Baker. Selon M. Ben Aïssa, le Maroc n'avait avancé à Berlin qu'une proposition de dialogue et esquissé des contours. La position de la France est de considérer que la disponibilité affichée par le Maroc à Berlin constitue un premier pas en vue de sortir de l'impasse actuelle du processus de règlement, que ce pas doit être compris comme le point de départ de l'exploration d'une solution mais qu'il devra être précisé et gagner en substance pour constituer une offre politique qui puisse être prise en considération par toutes les parties. Voilà ce que nous exposons à nos partenaires marocains."@fr6
lpv:translated text
"Den marokkanske udenrigsminister fremsatte ved afslutningen af mødet i Berlin den 28. september 2000 - De er sikkert klar over det - en erklæring, hvor han understregede sin vilje til at udtømme alle muligheder for at få udarbejdet en bæredygtig og definitiv løsning. Rabat har tilsyneladende nu forstået, at dets forslaget ikke levede op til FN's generalsekretærs og hans personlige udsendings forhåbninger, og at forslaget bør være udgangspunktet for et forsøg på at finde en retfærdig og definitiv løsning. Så Marokko sendte den 26. oktober sin udenrigs- og samarbejdsminister til New York, hvor han skulle mødes med Sikkerhedsrådet efter høringen af Polisarios generalsekretær, der fandt sted den 19. oktober. I sin tale bemærkede Ben Aïssa, at der skulle fremlægges en komplet oversigt over det marokkanske forslags omfang og indhold på det næste møde mellem parterne, der skal overvåges af Baker. I Berlin havde Marokko ifølge Ben Aïssa kun fremsat et forslag til og opridset rammerne for en dialog. Det er Frankrigs holdning, at man skal betragte den velvilje, Marokko udviste i Berlin, som det første skridt ud af den blindgyde, som løsningsprocessen i øjeblikket befinder sig i, og at dette skridt skal opfattes som udgangspunktet for søgningen efter en løsning. Men for at udgøre et politisk tilbud, der kan tages til efterretning af alle parter, skal et løsningsforslag være præcist udformet og have et større indhold. Dette har vi forelagt vores marokkanske partnere."@da1
"Der marokkanische Außenminister hat zum Abschluss der Zusammenkunft in Berlin am 28. September 2000 - wie ich glaube, ist Ihnen dies bekannt - eine Erklärung überreicht, in der er seine Bereitschaft bekräftigt, alles für eine dauerhafte und endgültige Lösung tun zu wollen. Rabat scheint nunmehr begriffen zu haben, dass sein Vorschlag nicht den Erwartungen des UNO-Generalsekretärs und seines Sonderbeauftragten entsprach und dass er der Ausgangspunkt für die Sondierung einer gerechten und endgültigen Lösung sein sollte. Daher hat Marokko seinen Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit am 26. Oktober nach New York entsandt, damit er nach der Anhörung des Generalsekretärs der Polisario, die am 19. Oktober stattgefunden hatte, seinerseits in einer vertraulichen Sitzung vom Sicherheitsrat angehört werden konnte. Herr Ben Aïssa führte aus, dass ein vollständiges Dossier zum Ausmaß und zum Inhalt des marokkanischen Vorschlags auf der nächsten Zusammenkunft der beiden Seiten unter der Schirmherrschaft von Herrn Baker überreicht werden wird. Nach den Worten von Herrn Ben Aïssa hatte Marokko in Berlin nur einen Dialogvorschlag überreicht und einige Vorstellungen skizziert. Die Position Frankreichs besteht darin, davon auszugehen, dass die von Marokko in Berlin gezeigte Bereitschaft einen ersten Schritt darstellt, um den Regelungsprozess aus der gegenwärtigen Sackgasse herauszuführen, dass dieser Schritt als Ausgangspunkt für die Sondierung einer Lösung zu betrachten ist, der jedoch präzisiert und inhaltlich angereichert werden muss, um ein politisches Angebot darzustellen, das von allen Seiten berücksichtigt werden kann. Dies sind die Dinge, die wir unseren marokkanischen Partnern klarmachen."@de7
"Με τη λήξη της συνεδρίασης της 28ης Σεπτεμβρίου 2000 στο Βερολίνο, ο υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου κατέθεσε μια δήλωση – το γνωρίζετε, νομίζω – με την οποία επιβεβαίωνε ότι είναι διατεθειμένος να εξαντλήσει όλα τα μέσα προκειμένου να υπάρξει μια βιώσιμη και οριστική λύση. Το Ραμπάτ δείχνει να έχει καταλάβει, τώρα, ότι η πρότασή του δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του προσωπικού του απεσταλμένου, και ότι θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για την αναζήτηση μιας δίκαιης και οριστικής λύσης. Το Μαρόκο απέστειλε λοιπόν τον υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και Συνεργασίας στη Νέα Υόρκη στις 26 Οκτωβρίου, για να εκθέσει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση τις θέσεις του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στο οποίο προηγουμένως, στις 19 Οκτωβρίου, είχε εκθέσει τις δικές του ο Γενικός Γραμματέας του Πολισάριο. Στην ομιλία του, ο κ. Ben Aïssa ανέφερε ότι ένας πλήρης φάκελος για τη διάσταση και το περιεχόμενο της μαροκινής πρότασης θα υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση των ενδιαφερομένων μερών, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του κ. Μπέικερ. Σύμφωνα με τον κ. Ben Aïssa, το Μαρόκο στο Βερολίνο κατέθεσε απλώς μια πρόταση διαλόγου και διέγραψε κάποια γενικά πλαίσια. Η θέση της Γαλλίας είναι ότι θεωρεί τη διαθεσιμότητα την οποία δήλωσε το Μαρόκο στο Βερολίνο ως ένα πρώτο βήμα για την άρση του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει στην παρούσα φάση η διαδικασία διευθέτησης, ότι το συγκεκριμένο βήμα θα πρέπει να εκληφθεί ως αφετηρία για την αναζήτηση μιας λύσης, το οποίο όμως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να τεκμηριωθεί, προκειμένου να αποτελέσει μια πολιτική πρόταση που θα ληφθεί υπόψη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά τα ζητήματα θέτουμε στους μαροκινούς εταίρους μας."@el8
"At the end of the meeting held in Berlin on 28 September 2000, as you will be aware, the Minister for Foreign Affairs of Morocco made a speech in which he reasserted his willingness to do everything possible in order to find a sustainable and definitive solution. Mr Rabat now seems to have realised that this proposal did not meet either the UN Secretary-General or his Special Envoy’s expectations, and that it should have formed the basis for seeking a just and definitive solution to the problem. As a result, Morocco dispatched its Minister for Foreign Affairs and Cooperation to New York on 26 October to attend a private meeting with the Security Council after a similar meeting was held with the Secretary-General of the Polisario Front on 19 October. During his speech, Mr Ben Aïssa stated that a complete file on the scope and content of Morocco’s proposal would be presented the next time the parties met under the auspices of Mr Baker. According to Mr Ben Aïssa, all Morocco had done at the meeting in Berlin was to put forward a proposal for dialogue and sketched an outline of what its content should be. France is of the opinion that the willingness Morocco demonstrated in Berlin constitutes an initial step towards finding a way out of the current deadlock the settlement process has reached, and it must be considered as the basis for finding a solution. However, more details need to be provided and the substance of its content improved if it is to constitute a genuine political offer that can be considered by all of the parties involved. This is the message we have given our counterparts in Morocco."@en3
"(FR) El Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos entregó al finalizar la reunión en Berlín, el 28 de septiembre de 2000 –creo que usted lo sabe­ una declaración en la que reafirma su disponibilidad para agotar todos los medios posibles con vistas a elaborar una solución durable y definitiva. Rabat parece haber comprendido ahora que su propuesta no respondía a las expectativas del Secretario General de la ONU y de su delegado, y que debía ser el punto de partida de la exploración de una solución justa y definitiva. Por tanto, Marruecos ha enviado a su Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación a Nueva York, el 26 de octubre, con el fin de tener una audiencia en sesión privada con el Consejo de Seguridad después de la audiencia del Secretario General del Polisario, que tuvo lugar el 19 de octubre. En el curso de su intervención, el Sr. Ben Aissa señaló que se presentaría un expediente completo sobre la dimensión y el contenido de la propuesta marroquí en la próxima reunión de las partes, bajo la égida del Sr. Baker. Según el Sr. Ben Aissa, Marruecos sólo había adelantado en Berlín una propuesta de diálogo y había esbozado los contornos. La posición de Francia es considerar que la disponibilidad anunciada por Marruecos en Berlín constituye un primer paso dirigido a salir del estancamiento actual del proceso de arreglo, que ese paso debe ser entendido como el punto de partida de la exploración de una solución, pero que deberá precisarse y adquirir más substancia para constituir una oferta política que pueda ser tomada en consideración por todas las partes. Esto es lo que exponemos a nuestros socios marroquíes."@es12
"Marokon ulkoasiainministeri antoi 28. marraskuuta 2000 Berliinissä pidetyssä kokouksessa julistuksen – kuten varmaan tiedättekin – jossa hän vakuutti aikovansa käyttää kaikkia mahdollisia keinoja kestävän ja lopullisen ratkaisun löytämiseksi. Rabatissa tunnutaan nyt ymmärtäneen, ettei heidän ehdotuksensa vastannut YK:n pääsihteerin ja hänen erityislähettiläänsä odotuksia ja että sitä tulee pitää oikeudenmukaisen ja lopullisen ratkaisun etsimisen lähtökohtana. Niinpä Marokko lähetti ulkoasiain- ja yhteistyöministerinsä New Yorkiin 26. lokakuuta turvallisuusneuvoston suljetun istunnon kuultavaksi, sen jälkeen kun Polisarion pääsihteeriä oli kuultu 19. lokakuuta. Kuulemistilaisuudessa ministeri Ben Aïssa ilmoitti, että täydellinen asiakirja Marokon ehdotuksen ulottuvuudesta ja sisällöstä esiteltäisiin osapuolten seuraavassa kokouksessa, jota johtaa erityislähettiläs Baker. Ministeri Ben Aïssan mukaan Marokko oli Berliinissä vain esittänyt ehdotuksen vuoropuhelusta ja hahmotellut sen raameja. Ranskan kanta on se, että se pitää Marokon Berliinissä ilmoittamaa valmiutta ensimmäisenä askeleena kohti ulospääsyä rauhansopimusprosessin nykyisestä umpikujasta ja lähtökohtana ratkaisun etsimiselle, mutta sitä täytyy tarkentaa ja täydentää, jotta sitä voitaisiin pitää sellaisena poliittisena tarjouksena, jota kaikki osapuolet voivat harkita. Tämän olemme ilmoittaneet marokkolaisille yhteistyökumppaneillemme."@fi5
"Al termine della riunione di Berlino, il 28 settembre 2000, penso lo sappiate, il Ministro per gli affari esteri del Marocco ha consegnato una dichiarazione che riafferma la disponibilità a esperire qualsiasi mezzo per elaborare una soluzione duratura e definitiva. Rabat sembra ora aver capito che la sua proposta non rispondeva alle aspettative del segretario generale dell'ONU e del suo inviato personale, e che la proposta doveva essere il punto a partire dal quale esplorare una soluzione equa e definitiva. Il Marocco ha quindi inviato il proprio Ministro per gli affari esteri e la cooperazione a New York il 26 ottobre, affinché fosse sentito in seduta privata dal Consiglio di sicurezza, dopo l'audizione del Segretario generale del Polisario del 19 ottobre. Nel corso dell’intervento, Ben Aïssa ha detto che durante la prossima riunione fra le parti, che si terrà sotto l'egida di James Baker, sarà presentato un completo sulle dimensioni e i contenuti della proposta marocchina. Secondo Ben Aïssa, a Berlino il Marocco aveva presentato soltanto una proposta di dialogo delineandone i contorni. La posizione della Francia è di ritenere che la disponibilità manifestata dal Marocco a Berlino rappresenti un primo passo verso l'uscita dalla stasi del processo di pace, il quale va inteso come punto di partenza per esplorare una soluzione, ma occorrerà precisare meglio e approfondire il merito per costituire un'offerta politica che possa essere presa in considerazione da tutte le parti. Questo è quanto esponiamo ai nostri marocchini."@it9
"At the end of the meeting held in Berlin on 28 September 2000, as you will be aware, the Minister for Foreign Affairs of Morocco made a speech in which he reasserted his willingness to do everything possible in order to find a sustainable and definitive solution. Mr Rabat now seems to have realised that this proposal did not meet either the UN Secretary-General or his Special Envoy’s expectations, and that it should have formed the basis for seeking a just and definitive solution to the problem. As a result, Morocco dispatched its Minister for Foreign Affairs and Cooperation to New York on 26 October to attend a private meeting with the Security Council after a similar meeting was held with the Secretary-General of the Polisario Front on 19 October. During his speech, Mr Ben Aïssa stated that a complete file on the scope and content of Morocco’s proposal would be presented the next time the parties met under the auspices of Mr Baker. According to Mr Ben Aïssa, all Morocco had done at the meeting in Berlin was to put forward a proposal for dialogue and sketched an outline of what its content should be. France is of the opinion that the willingness Morocco demonstrated in Berlin constitutes an initial step towards finding a way out of the current deadlock the settlement process has reached, and it must be considered as the basis for finding a solution. However, more details need to be provided and the substance of its content improved if it is to constitute a genuine political offer that can be considered by all of the parties involved. This is the message we have given our counterparts in Morocco."@lv10
"Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken op 28 september 2000, aan het einde van de vergadering in Berlijn, een verklaring overhandigd. Daarin bevestigt hij nog eens dat hij bereid is alle middelen in te zetten om een definitieve en duurzame oplossing uit te werken. Rabat lijkt nu begrepen te hebben dat zijn voorstel niet beantwoordde aan de verwachtingen van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en diens speciale gezant en dat het een voorstel moet uitbrengen dat kan leiden tot een verkenning van een rechtvaardige en definitieve oplossing. Marokko heeft dus op 26 oktober zijn minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking naar New York gestuurd, opdat hij in besloten zitting door de Veiligheidsraad gehoord kon worden, dit, nadat men op 19 oktober de secretaris-generaal van het Polisario had gehoord. In zijn betoog heeft de heer Ben Aïssa aangegeven dat hij, in de volgende vergadering van beide partijen onder leiding van de heer Baker, een compleet dossier met inhoud en omvang van het Marokkaanse voorstel zal presenteren. Volgens de heer Ben Aïssa had Marokko in Berlijn slechts een discussiestuk in grote lijnen ingebracht. Het standpunt van Frankrijk is dat de bereidwilligheid die Marokko in Berlijn heeft getoond een eerste stap is in de richting van een uitweg uit de huidige impasse bij het vinden van een regeling. Daarmee is er nog geen basis voor het verkennen van een oplossing, daarvoor zal Marokko een meer precies en inhoudelijk politiek voorstel moeten doen waarmee alle partijen rekening kunnen houden. Dit zeggen wij onze Marokkaanse gesprekspartners."@nl2
"­ O ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos entregou no final da reunião de Berlim, em 28 de Setembro de 2000 ­ creio que é do vosso conhecimento ­, uma declaração na qual reafirmava a sua disponibilidade para esgotar todos os meios possíveis no sentido de conceber uma solução sustentável e definitiva. Rabat parece já ter compreendido que a sua proposta não correspondia às expectativas do Secretário­Geral da ONU e do seu enviado especial, e que devia constituir o ponto de partida para a exploração de uma solução justa e definitiva. Por esse motivo, Marrocos enviou o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação a Nova Iorque, em 26 de Outubro, para ser ouvido em sessão privada pelo Conselho de Segurança após a audição do Secretário­Geral da Frente Polisário, que decorreu no dia 19 de Outubro. No decurso da sua audição, o Ben Aïssa informou que iria ser apresentado um completo sobre a dimensão e o conteúdo da proposta marroquina na próxima reunião entre as partes envolvidas, reunião que decorrerá sob a égide de James Baker. De acordo com Ben Aïssa, Marrocos tinha­se limitado, em Berlim, a avançar uma proposta de diálogo e a delinear contornos. A posição da França a este respeito é a de considerar que a disponibilidade manifestada por Marrocos em Berlim representa um primeiro passo no sentido da saída do impasse actual do processo de resolução, e que esse passo deve ser entendido como um ponto de partida para a procura de uma solução, mas que deverá ser aprofundado e adquirir mais substância, de forma a poder constituir uma proposta política que todas as partes possam tomar em consideração. Foi isto que expusemos aos nossos parceiros marroquinos."@pt11
"Marockos utrikesministerium överlämnade i slutet av mötet i Berlin, den 28 september 2000 – jag tror att ni vet det – ett uttalande som på nytt bekräftade dess tillgänglighet, när det gäller att utnyttja alla medel för att utarbeta en hållbar och definitiv lösning. Rabat tycks nu ha förstått att dess förslag inte motsvarade förväntningarna hos FN:s generalsekreterare och hans personliga sändebud, och att det borde vara utgångspunkten för att undersöka en rättvis och definitiv lösning. Marocko skickade därför ut sin utrikes- och samarbetsminister till New York den 26 oktober för att han skulle utfrågas privat av säkerhetsrådet, efter generalsekreterarens utfrågning av Polisario som ägde rum den 19 oktober. I sitt inlägg angav Ben Aïssa att en fullständig handling om det marockanska förslagets omfattning och innehåll skulle läggas fram vid parternas nästa sammanträde under överinseende av Baker. Enligt Ben Aïssa lämnade Marocko i Berlin endast ett förslag till dialog och skissade upp konturer. Frankrikes ståndpunkt är att den tillgänglighet som Marocko aviserade i Berlin utgör ett första steg mot att komma ur den nuvarande återvändsgränden där processen befinner sig, att detta steg bör uppfattas som ett utgångsläge för att undersöka en lösning men att det behöver preciseras och få större substans för att utgöra ett politiskt erbjudande som kan beaktas av samtliga parter. Det är vad vi lägger fram för våra marockanska samarbetspartner."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph